ΙΛΙΑΔΟΣ Β

'Άλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ
εὑ̃δον παννύχιοι, Δία δ' οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνοσ,
ἀλλ' ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς 'Αχιλη̃α
τιμήση̨, ὀλέση̨ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν 'Αχαιω̃ν.
ἡ̃δε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,
πέμψαι ἐπ' 'Ατρεΐδη̨ 'Αγαμέμνονι οὐ̃λον ὄνειρον:
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
βάσκ' ἴθι οὐ̃λε ὄνειρε θοὰς ἐπὶ νη̃ας 'Αχαιω̃ν:
ἐλθὼν ἐς κλισίην 'Αγαμέμνονος 'Ατρεΐδαο
πάντα μάλ' ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω:
θωρη̃ξαί ἑ κέλευε κάρη κομόωντας 'Αχαιοὺς
πανσυδίη̨: νυ̃ν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν
Τρώων: οὐ γὰρ ἔτ' ἀμφὶς 'Ολύμπια δώματ' ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται: ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
'Ήρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφη̃πται.

   '`Ως φάτο, βη̃ δ' ἄρ' ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μυ̃θον ἄκουσε:
καρπαλίμως δ' ἵκανε θοὰς ἐπὶ νη̃ας 'Αχαιω̃ν,
βη̃ δ' ἄρ' ἐπ' 'Ατρεΐδην 'Αγαμέμνονα: τὸν δὲ κίχανεν
εὕδοντ' ἐν κλισίη̨, περὶ δ' ἀμβρόσιος κέχυθ' ὕπνοσ.
στη̃ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλη̃ς Νηληΐω̨ υἱ̃ι ἐοικώς
Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τι̃' 'Αγαμέμνων:
τω̨̃ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θει̃ος ὄνειροσ:
εὕδεις 'Ατρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο:
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα
ὡ̨̃ λαοί τ' ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε:
νυ̃ν δ' ἐμέθεν ξύνες ὠ̃κα: Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὃς σευ̃ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ' ἐλεαίρει.
θωρη̃ξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας 'Αχαιοὺς
πανσυδίη̨: νυ̃ν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
Τρώων: οὐ γὰρ ἔτ' ἀμφὶς 'Ολύμπια δώματ' ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται: ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
'Ήρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφη̃πται
ἐκ Διόσ: ἀλλὰ σὺ ση̨̃σιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
αἱρείτω εὐ̃τ' ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήη̨.

   '`Ως ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λίπ' αὐτου̃
τὰ φρονέοντ' ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ' οὐ τελέεσθαι ἔμελλον:
φη̃ γὰρ ὅ γ' αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνω̨
νήπιοσ, οὐδὲ τὰ ἤ̨δη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα:
θήσειν γὰρ ἔτ' ἔμελλεν ἐπ' ἄλγεά τε στοναχάς τε
Τρωσί τε καὶ Δαναοι̃σι διὰ κρατερὰς ὑσμίνασ.
ἔγρετο δ' ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ' ὀμφή:
ἕζετο δ' ὀρθωθείσ, μαλακὸν δ' ἔνδυνε χιτω̃να
καλὸν νηγάτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φα̃ροσ:
ποσσὶ δ' ὑπὸ λιπαροι̃σιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
ἀμφὶ δ' ἄρ' ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον:
εἵλετο δὲ σκη̃πτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεὶ
σὺν τω̨̃ ἔβη κατὰ νη̃ας 'Αχαιω̃ν χαλκοχιτώνων:

   'Ηὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν 'Όλυμπον
Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν:
αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
κηρύσσειν ἀγορὴν δὲ κάρη κομόωντας 'Αχαιούσ:
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὠ̃κα:

   Βουλὴν δὲ πρω̃τον μεγαθύμων ἱ̃ζε γερόντων
Νεστορέη̨ παρὰ νηὶ̈ Πυλοιγενέος βασιλη̃οσ:
τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἀρτύνετο βουλήν:
κλυ̃τε φίλοι: θει̃ός μοι ἐνύπνιον ἠ̃λθεν ὄνειρος
ἀμβροσίην διὰ νύκτα: μάλιστα δὲ Νέστορι δίω̨
εἰ̃δός τε μέγεθός τε φυήν τ' ἄγχιστα ἐώ̨κει:
στη̃ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλη̃ς καί με πρὸς μυ̃θον ἔειπεν:
εὕδεις 'Ατρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο:
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα,
ὡ̨̃ λαοί τ' ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε:
νυ̃ν δ' ἐμέθεν ξύνες ὠ̃κα: Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι,
ὃς σευ̃ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ' ἐλεαίρει:
θωρη̃ξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας 'Αχαιοὺς
πανσυδίη̨: νυ̃ν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν
Τρώων: οὐ γὰρ ἔτ' ἀμφὶς 'Ολύμπια δώματ' ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται: ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
'Ήρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε' ἐφη̃πται
ἐκ Διόσ: ἀλλὰ σὺ ση̨̃σιν ἔχε φρεσίν: ὣς ὃ μὲν εἰπὼν
ὤ̨χετ' ἀποπτάμενοσ, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνη̃κεν.
ἀλλ' ἄγετ' αἴ κέν πως θωρήξομεν υἱ̃ας 'Αχαιω̃ν:
πρω̃τα δ' ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί,
καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω:
ὑμει̃ς δ' ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.

   'Ήτοι ὅ γ' ὣς εἰπὼν κατ' ἄρ' ἕζετο, τοι̃σι δ' ἀνέστη
Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἠ̃ν ἠμαθόεντοσ,
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν:
ὠ̃ φίλοι 'Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες
εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον 'Αχαιω̃ν ἄλλος ἔνισπε
ψευ̃δός κεν φαι̃μεν καὶ νοσφιζοίμεθα μα̃λλον:
νυ̃ν δ' ἴδεν ὃς μέγ' ἄριστος 'Αχαιω̃ν εὔχεται εἰ̃ναι:
ἀλλ' ἄγετ' αἴ κέν πως θωρήξομεν υἱ̃ας 'Αχαιω̃ν.

   '`Ως ἄρα φωνήσας βουλη̃ς ἐξη̃ρχε νέεσθαι,
οἳ δ' ἐπανέστησαν πείθοντό τε ποιμένι λαω̃ν
σκηπτου̃χοι βασιλη̃εσ: ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί.
ἠΰτε ἔθνεα εἰ̃σι μελισσάων ἁδινάων
πέτρης ἐκ γλαφυρη̃ς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων,
βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ' ἄνθεσιν εἰαρινοι̃σιν:
αἳ μέν τ' ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα:
ὣς τω̃ν ἔθνεα πολλὰ νεω̃ν ἄπο καὶ κλισιάων
ἠϊόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο
ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν: μετὰ δέ σφισιν ὄσσα δεδήει
ὀτρύνουσ' ἰέναι Διὸς ἄγγελοσ: οἳ δ' ἀγέροντο.
τετρήχει δ' ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαι̃α
λαω̃ν ἱζόντων, ὅμαδος δ' ἠ̃ν: ἐννέα δέ σφεας
κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον, εἴ ποτ' ἀϋτη̃ς
σχοίατ', ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων.
σπουδη̨̃ δ' ἕζετο λαόσ, ἐρήτυθεν δὲ καθ' ἕδρας
παυσάμενοι κλαγγη̃σ: ἀνὰ δὲ κρείων 'Αγαμέμνων
ἔστη σκη̃πτρον ἔχων τὸ μὲν 'Ήφαιστος κάμε τεύχων.
'Ήφαιστος μὲν δω̃κε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι,
αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δω̃κε διακτόρω̨ ἀργεϊφόντη̨:
'Ερμείας δὲ ἄναξ δω̃κεν Πέλοπι πληξίππω̨,
αὐτὰρ ὃ αὐ̃τε Πέλοψ δω̃κ' 'Ατρέϊ ποιμένι λαω̃ν,
'Ατρεὺς δὲ θνή̨σκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστη̨,
αὐτὰρ ὃ αὐ̃τε Θυέστ' 'Αγαμέμνονι λει̃πε φορη̃ναι,
πολλη̨̃σιν νήσοισι καὶ 'Άργεϊ παντὶ ἀνάσσειν.
τω̨̃ ὅ γ' ἐρεισάμενος ἔπε' 'Αργείοισι μετηύδα:
ὠ̃ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες 'Άρηος
Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτη̨ ἐνέδησε βαρείη̨
σχέτλιοσ, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν
'Ίλιον ἐκπέρσαντ' εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
νυ̃ν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
δυσκλέα 'Άργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.
οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἰ̃ναι,
ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
ἠδ' ἔτι καὶ λύσει: του̃ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον.
αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ' ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν 'Αχαιω̃ν
ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ' οὔ πώ τι πέφανται:
εἴ περ γάρ κ' ἐθέλοιμεν 'Αχαιοί τε Τρω̃ές τε
ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω,
Τρω̃ας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν,
ἡμει̃ς δ' ἐς δεκάδας διακοσμηθει̃μεν 'Αχαιοί,
Τρώων δ' ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο.
τόσσον ἐγώ φημι πλέας ἔμμεναι υἱ̃ας 'Αχαιω̃ν
Τρώων, οἳ ναίουσι κατὰ πτόλιν: ἀλλ' ἐπίκουροι
πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν,
οἵ με μέγα πλάζουσι καὶ οὐκ εἰω̃σ' ἐθέλοντα
'Ιλίου ἐκπέρσαι εὐ̃ ναιόμενον πτολίεθρον.
ἐννέα δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί,
καὶ δὴ δου̃ρα σέσηπε νεω̃ν καὶ σπάρτα λέλυνται:
αἳ δέ που ἡμέτεραί τ' ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
εἵατ' ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι: ἄμμι δὲ ἔργον
αὔτως ἀκράαντον οὑ̃ εἵνεκα δευ̃ρ' ἱκόμεσθα.
ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντεσ:
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαι̃αν:
οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.

   '`Ως φάτο, τοι̃σι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε
πα̃σι μετὰ πληθὺν ὅσοι οὐ βουλη̃ς ἐπάκουσαν:
κινήθη δ' ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ θαλάσσης
πόντου 'Ικαρίοιο, τὰ μέν τ' Εὐ̃ρός τε Νότος τε
ὤρορ' ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων.
ὡς δ' ὅτε κινήση̨ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν
λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ' ἠμύει ἀσταχύεσσιν,
ὣς τω̃ν πα̃σ' ἀγορὴ κινήθη: τοὶ δ' ἀλαλητω̨̃
νη̃ας ἔπ' ἐσσεύοντο, ποδω̃ν δ' ὑπένερθε κονίη
ἵστατ' ἀειρομένη: τοὶ δ' ἀλλήλοισι κέλευον
ἅπτεσθαι νηω̃ν ἠδ' ἑλκέμεν εἰς ἅλα δι̃αν,
οὐρούς τ' ἐξεκάθαιρον: ἀϋτὴ δ' οὐρανὸν ἱ̃κεν
οἴκαδε ἱεμένων: ὑπὸ δ' ἥ̨ρεον ἕρματα νηω̃ν.

   'Ένθά κεν 'Αργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη
εἰ μὴ 'Αθηναίην 'Ήρη πρὸς μυ̃θον ἔειπεν:
ὢ πόποι αἰγιόχοιο Διὸς τέκος 'Ατρυτώνη,
οὕτω δὴ οἰ̃κον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαι̃αν
'Αργει̃οι φεύξονται ἐπ' εὐρέα νω̃τα θαλάσσησ,
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμω̨ καὶ Τρωσὶ λίποιεν
'Αργείην 'Ελένην, ἡ̃ς εἵνεκα πολλοὶ 'Αχαιω̃ν
ἐν Τροίη̨ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴησ:
ἀλλ' ἴθι νυ̃ν κατὰ λαὸν 'Αχαιω̃ν χαλκοχιτώνων:
σοι̃ς ἀγανοι̃ς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φω̃τα ἕκαστον,
μηδὲ ἔα νη̃ας ἅλα δ' ἑλκέμεν ἀμφιελίσσασ.

   '`Ως ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησε θεὰ γλαυκω̃πις 'Αθήνη,
βη̃ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα:
καρπαλίμως δ' ἵκανε θοὰς ἐπὶ νη̃ας 'Αχαιω̃ν.
εὑ̃ρεν ἔπειτ' 'Οδυση̃α Διὶ μη̃τιν ἀτάλαντον
ἐσταότ': οὐδ' ὅ γε νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης
ἅπτετ', ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν:
ἀγχου̃ δ' ἱσταμένη προσέφη γλαυκω̃πις 'Αθήνη:
διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν' 'Οδυσσευ̃,
οὕτω δὴ οἰ̃κον δὲ φίλην ἐς πατρίδα γαι̃αν
φεύξεσθ' ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντεσ,
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμω̨ καὶ Τρωσὶ λίποιτε
'Αργείην 'Ελένην, ἡ̃ς εἵνεκα πολλοὶ 'Αχαιω̃ν
ἐν Τροίη̨ ἀπόλοντο φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴησ;
ἀλλ' ἴθι νυ̃ν κατὰ λαὸν 'Αχαιω̃ν, μηδ' ἔτ' ἐρώει,
σοι̃ς δ' ἀγανοι̃ς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φω̃τα ἕκαστον,
μηδὲ ἔα νη̃ας ἅλα δ' ἑλκέμεν ἀμφιελίσσασ.

   '`Ως φάθ', ὃ δὲ ξυνέηκε θεα̃ς ὄπα φωνησάσησ,
βη̃ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαι̃ναν βάλε: τὴν δὲ κόμισσε
κη̃ρυξ Εὐρυβάτης 'Ιθακήσιος ὅς οἱ ὀπήδει:
αὐτὸς δ' 'Ατρεΐδεω 'Αγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν
δέξατό οἱ σκη̃πτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί:
σὺν τω̨̃ ἔβη κατὰ νη̃ας 'Αχαιω̃ν χαλκοχιτώνων.

   'Όν τινα μὲν βασιλη̃α καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη
τὸν δ' ἀγανοι̃ς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάσ:
δαιμόνι' οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι,
ἀλλ' αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούσ:
οὐ γάρ πω σάφα οἰ̃σθ' οἱ̃ος νόος 'Ατρεΐωνοσ:
νυ̃ν μὲν πειρα̃ται, τάχα δ' ἴψεται υἱ̃ας 'Αχαιω̃ν.
ἐν βουλη̨̃ δ' οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἱ̃ον ἔειπε.
μή τι χολωσάμενος ῥέξη̨ κακὸν υἱ̃ας 'Αχαιω̃ν:
θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων,
τιμὴ δ' ἐκ Διός ἐστι, φιλει̃ δέ ἑ μητίετα Ζεύσ.

   '`Ον δ' αὐ̃ δήμου τ' ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ' ἐφεύροι,
τὸν σκήπτρω̨ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθω̨:
δαιμόνι' ἀτρέμας ἡ̃σο καὶ ἄλλων μυ̃θον ἄκουε,
οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ' ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
οὔτέ ποτ' ἐν πολέμω̨ ἐναρίθμιος οὔτ' ἐνὶ βουλη̨̃:
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ' 'Αχαιοί:
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη: εἱ̃ς κοίρανος ἔστω,
εἱ̃ς βασιλεύσ, ὡ̨̃ δω̃κε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
σκη̃πτρόν τ' ἠδὲ θέμιστασ, ἵνά σφισι βουλεύη̨σι.

   '`Ως ὅ γε κοιρανέων δίεπε στρατόν: οἳ δ' ἀγορὴν δὲ
αὐ̃τις ἐπεσσεύοντο νεω̃ν ἄπο καὶ κλισιάων
ἠχη̨̃, ὡς ὅτε κυ̃μα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
αἰγιαλω̨̃ μεγάλω̨ βρέμεται, σμαραγει̃ δέ τε πόντοσ.

   'Άλλοι μέν ῥ' ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ' ἕδρασ:
Θερσίτης δ' ἔτι μου̃νος ἀμετροεπὴς ἐκολώ̨α,
ὃς ἔπεα φρεσὶν ἡ̨̃σιν ἄκοσμά τε πολλά τε ἤ̨δη
μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλευ̃σιν,
ἀλλ' ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον 'Αργείοισιν
ἔμμεναι: αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ 'Ίλιον ἠ̃λθε:
φολκὸς ἔην, χωλὸς δ' ἕτερον πόδα: τὼ δέ οἱ ὤμω
κυρτὼ ἐπὶ στη̃θος συνοχωκότε: αὐτὰρ ὕπερθε
φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ' ἐπενήνοθε λάχνη.
ἔχθιστος δ' 'Αχιλη̃ϊ μάλιστ' ἠ̃ν ἠδ' 'Οδυση̃ϊ:
τὼ γὰρ νεικείεσκε: τότ' αὐ̃τ' 'Αγαμέμνονι δίω̨
ὀξέα κεκλήγων λέγ' ὀνείδεα: τω̨̃ δ' ἄρ' 'Αχαιοὶ
ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ' ἐνὶ θυμω̨̃.
αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοω̃ν 'Αγαμέμνονα νείκεε μύθω̨:
'Ατρεΐδη τέο δ' αὐ̃τ' ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεισ;
πλει̃αί τοι χαλκου̃ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναι̃κες
εἰσὶν ἐνὶ κλισίη̨ς ἐξαίρετοι, ἅς τοι 'Αχαιοὶ
πρωτίστω̨ δίδομεν εὐ̃τ' ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν.
ἠ̃ ἔτι καὶ χρυσου̃ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει
Τρώων ἱπποδάμων ἐξ 'Ιλίου υἱ̃ος ἄποινα,
ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος 'Αχαιω̃ν,
ἠὲ γυναι̃κα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι,
ἥν τ' αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν ἔοικεν
ἀρχὸν ἐόντα κακω̃ν ἐπιβασκέμεν υἱ̃ας 'Αχαιω̃ν.
ὠ̃ πέπονες κάκ' ἐλέγχε' 'Αχαιΐδες οὐκέτ' 'Αχαιοὶ
οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ' ἐω̃μεν
αὐτου̃ ἐνὶ Τροίη̨ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται
ἤ ῥά τί οἱ χἠμει̃ς προσαμύνομεν ἠ̃ε καὶ οὐκί:
ὃς καὶ νυ̃ν 'Αχιλη̃α ἕο μέγ' ἀμείνονα φω̃τα
ἠτίμησεν: ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρασ.
ἀλλὰ μάλ' οὐκ 'Αχιλη̃ϊ χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων:
ἠ̃ γὰρ ἂν 'Ατρεΐδη νυ̃ν ὕστατα λωβήσαιο:

   '`Ως φάτο νεικείων 'Αγαμέμνονα ποιμένα λαω̃ν,
Θερσίτησ: τω̨̃ δ' ὠ̃κα παρίστατο δι̃ος 'Οδυσσεύσ,
καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπω̨̃ ἠνίπαπε μύθω̨:
Θερσι̃τ' ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητήσ,
ἴσχεο, μηδ' ἔθελ' οἰ̃ος ἐριζέμεναι βασιλευ̃σιν:
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον
ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ' 'Ατρεΐδη̨ς ὑπὸ 'Ίλιον ἠ̃λθον.
τὼ οὐκ ἂν βασιλη̃ας ἀνὰ στόμ' ἔχων ἀγορεύοισ,
καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροισ, νόστόν τε φυλάσσοισ.
οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
ἢ εὐ̃ ἠ̃ε κακω̃ς νοστήσομεν υἱ̃ες 'Αχαιω̃ν.
τὼ νυ̃ν 'Ατρεΐδη̨ 'Αγαμέμνονι ποιμένι λαω̃ν
ἡ̃σαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδου̃σιν
ἥρωες Δαναοί: σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεισ.
ἀλλ' ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται:
εἴ κ' ἔτι σ' ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὡ̃δε,
μηκέτ' ἔπειτ' 'Οδυση̃ϊ κάρη ὤμοισιν ἐπείη,
μηδ' ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην,
εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
χλαι̃νάν τ' ἠδὲ χιτω̃να, τά τ' αἰδω̃ ἀμφικαλύπτει,
αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νη̃ας ἀφήσω
πεπλήγων ἀγορη̃θεν ἀεικέσσι πληγη̨̃σιν.

   '`Ως ἄρ' ἔφη, σκήπτρω̨ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω
πλη̃ξεν: ὃ δ' ἰδνώθη, θαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ:
σμω̃διξ δ' αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη
σκήπτρου ὕπο χρυσέου: ὃ δ' ἄρ' ἕζετο τάρβησέν τε,
ἀλγήσας δ' ἀχρει̃ον ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ.
οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ' αὐτω̨̃ ἡδὺ γέλασσαν:
ὡ̃δε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον:
ὢ πόποι ἠ̃ δὴ μυρί' 'Οδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
βουλάς τ' ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων:
νυ̃ν δὲ τόδε μέγ' ἄριστον ἐν 'Αργείοισιν ἔρεξεν,
ὃς τὸν λωβητη̃ρα ἐπεσβόλον ἔσχ' ἀγοράων.
οὔ θήν μιν πάλιν αὐ̃τις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ
νεικείειν βασιλη̃ας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.

   '`Ως φάσαν ἣ πληθύσ: ἀνὰ δ' ὃ πτολίπορθος 'Οδυσσεὺς
ἔστη σκη̃πτρον ἔχων: παρὰ δὲ γλαυκω̃πις 'Αθήνη
εἰδομένη κήρυκι σιωπα̃ν λαὸν ἀνώγει,
ὡς ἅμα θ' οἳ πρω̃τοί τε καὶ ὕστατοι υἱ̃ες 'Αχαιω̃ν
μυ̃θον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν:
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν:
'Ατρεΐδη νυ̃ν δή σε ἄναξ ἐθέλουσιν 'Αχαιοὶ
πα̃σιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοι̃σιν,
οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν ἥν περ ὑπέσταν
ἐνθάδ' ἔτι στείχοντες ἀπ' 'Άργεος ἱπποβότοιο
'Ίλιον ἐκπέρσαντ' εὐτείχεον ἀπονέεσθαι.
ὥς τε γὰρ ἢ παι̃δες νεαροὶ χη̃ραί τε γυναι̃κες
ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἰ̃κον δὲ νέεσθαι.
ἠ̃ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι:
καὶ γάρ τίς θ' ἕνα μη̃να μένων ἀπὸ ἡ̃ς ἀλόχοιο
ἀσχαλάα̨ σὺν νηὶ̈ πολυζύγω̨, ὅν περ ἄελλαι
χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα:
ἡμι̃ν δ' εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς
ἐνθάδε μιμνόντεσσι: τὼ οὐ νεμεσίζομ' 'Αχαιοὺς
ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν: ἀλλὰ καὶ ἔμπης
αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.
τλη̃τε φίλοι, καὶ μείνατ' ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαω̃μεν
ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἠ̃ε καὶ οὐκί.
εὐ̃ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
μάρτυροι, οὓς μὴ κη̃ρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι:
χθιζά τε καὶ πρωΐζ' ὅτ' ἐς Αὐλίδα νη̃ες 'Αχαιω̃ν
ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμω̨ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι,
ἡμει̃ς δ' ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς
ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας
καλη̨̃ ὑπὸ πλατανίστω̨ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ:
ἔνθ' ἐφάνη μέγα ση̃μα: δράκων ἐπὶ νω̃τα δαφοινὸς
σμερδαλέοσ, τόν ῥ' αὐτὸς 'Ολύμπιος ἡ̃κε φόως δέ,
βωμου̃ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν.
ἔνθα δ' ἔσαν στρουθοι̃ο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
ὄζω̨ ἐπ' ἀκροτάτω̨ πετάλοις ὑποπεπτηω̃τες
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἠ̃ν ἣ τέκε τέκνα:
ἔνθ' ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγω̃τασ:
μήτηρ δ' ἀμφεποτα̃το ὀδυρομένη φίλα τέκνα:
τὴν δ' ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυι̃αν.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοι̃ο καὶ αὐτήν,
τὸν μὲν ἀρίζηλον θη̃κεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε:
λα̃αν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω:
ἡμει̃ς δ' ἑσταότες θαυμάζομεν οἱ̃ον ἐτύχθη.
ὡς οὐ̃ν δεινὰ πέλωρα θεω̃ν εἰση̃λθ' ἑκατόμβασ,
Κάλχας δ' αὐτίκ' ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε:
τίπτ' ἄνεω̨ ἐγένεσθε κάρη κομόωντες 'Αχαιοί;
ἡμι̃ν μὲν τόδ' ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ' ὀλει̃ται.
ὡς οὑ̃τος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοι̃ο καὶ αὐτὴν
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἠ̃ν ἣ τέκε τέκνα,
ὣς ἡμει̃ς τοσσαυ̃τ' ἔτεα πτολεμίξομεν αὐ̃θι,
τω̨̃ δεκάτω̨ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
κει̃νος τὼς ἀγόρευε: τὰ δὴ νυ̃ν πάντα τελει̃ται.
ἀλλ' ἄγε μίμνετε πάντες ἐϋκνήμιδες 'Αχαιοὶ
αὐτου̃ εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.

   '`Ως ἔφατ', 'Αργει̃οι δὲ μέγ' ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νη̃ες
σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ' 'Αχαιω̃ν,
μυ̃θον ἐπαινήσαντες 'Οδυσση̃ος θείοιο:
τοι̃σι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ:
ὠ̃ πόποι ἠ̃ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
νηπιάχοις οἱ̃ς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα.
πη̨̃ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ' ἀνδρω̃ν
σπονδαί τ' ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ἡ̨̃ς ἐπέπιθμεν:
αὔτως γὰρ ἐπέεσσ' ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μη̃χος
εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ' ἐόντεσ.
'Ατρεΐδη σὺ δ' ἔθ' ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
ἄρχευ' 'Αργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνασ,
του̃σδε δ' ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν 'Αχαιω̃ν
νόσφιν βουλεύωσ': ἄνυσις δ' οὐκ ἔσσεται αὐτω̃ν:
πρὶν 'Άργος δ' ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
γνώμεναι εἴ τε ψευ̃δος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
φημὶ γὰρ οὐ̃ν κατανευ̃σαι ὑπερμενέα Κρονίωνα
ἤματι τω̨̃ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
'Αργει̃οι Τρώεσσι φόνον καὶ κη̃ρα φέροντες
ἀστράπτων ἐπιδέξι' ἐναίσιμα σήματα φαίνων.
τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἰ̃κον δὲ νέεσθαι
πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχω̨ κατακοιμηθη̃ναι,
τίσασθαι δ' 'Ελένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἰ̃κον δὲ νέεσθαι
ἁπτέσθω ἡ̃ς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνησ,
ὄφρα πρόσθ' ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπη̨.
ἀλλὰ ἄναξ αὐτός τ' εὐ̃ μήδεο πείθεό τ' ἄλλω̨:
οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω:
κρι̃ν' ἄνδρας κατὰ φυ̃λα κατὰ φρήτρας 'Αγάμεμνον,
ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγη̨, φυ̃λα δὲ φύλοισ.
εἰ δέ κεν ὣς ἕρξη̨ς καί τοι πείθωνται 'Αχαιοί,
γνώση̨ ἔπειθ' ὅς θ' ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαω̃ν
ἠδ' ὅς κ' ἐσθλὸς ἔη̨σι: κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
γνώσεαι δ' εἰ καὶ θεσπεσίη̨ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεισ,
ἠ̃ ἀνδρω̃ν κακότητι καὶ ἀφραδίη̨ πολέμοιο.

   Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων 'Αγαμέμνων:
ἠ̃ μὰν αὐ̃τ' ἀγορη̨̃ νικα̨̃ς γέρον υἱ̃ας 'Αχαιω̃ν.
αἲ γὰρ Ζευ̃ τε πάτερ καὶ 'Αθηναίη καὶ 'Άπολλον
τοιου̃τοι δέκα μοι συμφράδμονες εἰ̃εν 'Αχαιω̃ν:
τώ κε τάχ' ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
χερσὶν ὑφ' ἡμετέρη̨σιν ἁλου̃σά τε περθομένη τε.
ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε' ἔδωκεν,
ὅς με μετ' ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
καὶ γὰρ ἐγὼν 'Αχιλεύς τε μαχεσσάμεθ' εἵνεκα κούρης
ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ' ἠ̃ρχον χαλεπαίνων:
εἰ δέ ποτ' ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ' ἔπειτα
Τρωσὶν ἀνάβλησις κακου̃ ἔσσεται οὐδ' ἠβαιόν.
νυ̃ν δ' ἔρχεσθ' ἐπὶ δει̃πνον ἵνα ξυνάγωμεν 'Άρηα.
εὐ̃ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὐ̃ δ' ἀσπίδα θέσθω,
εὐ̃ δέ τις ἵπποισιν δει̃πνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
εὐ̃ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
ὥς κε πανημέριοι στυγερω̨̃ κρινώμεθ' 'Άρηϊ.
οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ' ἠβαιὸν
εἰ μὴ νὺξ ἐλθου̃σα διακρινέει μένος ἀνδρω̃ν.
ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
ἀσπίδος ἀμφιβρότησ, περὶ δ' ἔγχεϊ χει̃ρα καμει̃ται:
ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
ὃν δέ κ' ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
ἄρκιον ἐσσει̃ται φυγέειν κύνας ἠδ' οἰωνούσ.

   '`Ως ἔφατ', 'Αργει̃οι δὲ μέγ' ἴαχον ὡς ὅτε κυ̃μα
ἀκτη̨̃ ἐφ' ὑψηλη̨̃, ὅτε κινήση̨ Νότος ἐλθών,
προβλη̃τι σκοπέλω̨: τὸν δ' οὔ ποτε κύματα λείπει
παντοίων ἀνέμων, ὅτ' ἂν ἔνθ' ἢ ἔνθα γένωνται.
ἀνστάντες δ' ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νη̃ασ,
κάπνισσάν τε κατὰ κλισίασ, καὶ δει̃πνον ἕλοντο.
ἄλλος δ' ἄλλω̨ ἔρεζε θεω̃ν αἰειγενετάων
εὐχόμενος θάνατόν τε φυγει̃ν καὶ μω̃λον 'Άρηοσ.
αὐτὰρ ὃ βου̃ν ἱέρευσε ἄναξ ἀνδρω̃ν 'Αγαμέμνων
πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέϊ Κρονίωνι,
κίκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστη̃ας Παναχαιω̃ν,
Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ 'Ιδομενη̃α ἄνακτα,
αὐτὰρ ἔπειτ' Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν,
ἕκτον δ' αὐ̃τ' 'Οδυση̃α Διὶ μη̃τιν ἀτάλαντον.
αὐτόματος δέ οἱ ἠ̃λθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαοσ:
ἤ̨δεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονει̃το.
βου̃ν δὲ περιστήσαντο καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο:
τοι̃σιν δ' εὐχόμενος μετέφη κρείων 'Αγαμέμνων:
Ζευ̃ κύδιστε μέγιστε κελαινεφὲς αἰθέρι ναίων
μὴ πρὶν ἐπ' ἠέλιον δυ̃ναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθει̃ν
πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον
αἰθαλόεν, πρη̃σαι δὲ πυρὸς δηΐοιο θύρετρα,
'Εκτόρεον δὲ χιτω̃να περὶ στήθεσσι δαΐξαι
χαλκω̨̃ ῥωγαλέον: πολέες δ' ἀμφ' αὐτὸν ἑται̃ροι
πρηνέες ἐν κονίη̨σιν ὀδὰξ λαζοίατο γαι̃αν.

   '`Ως ἔφατ', οὐδ' ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων,
ἀλλ' ὅ γε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ' ἀμέγαρτον ὄφελλεν.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ' εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,
αὐέρυσαν μὲν πρω̃τα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν,
μηρούς τ' ἐξέταμον κατά τε κνίση̨ ἐκάλυψαν
δίπτυχα ποιήσαντεσ, ἐπ' αὐτω̃ν δ' ὠμοθέτησαν.
καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζη̨σιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον,
σπλάγχνα δ' ἄρ' ἀμπείραντες ὑπείρεχον 'Ηφαίστοιο.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μη̃ρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μίστυλλόν τ' ἄρα τἀ̃λλα καὶ ἀμφ' ὀβελοι̃σιν ἔπειραν,
ὤπτησάν τε περιφραδέωσ, ἐρύσαντό τε πάντα.
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαι̃τα
δαίνυντ', οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσησ.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
τοι̃ς ἄρα μύθων ἠ̃ρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ:
'Ατρεΐδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρω̃ν 'Αγάμεμνον,
μηκέτι νυ̃ν δήθ' αὐ̃θι λεγώμεθα, μηδ' ἔτι δηρὸν
ἀμβαλλώμεθα ἔργον ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει.
ἀλλ' ἄγε κήρυκες μὲν 'Αχαιω̃ν χαλκοχιτώνων
λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νη̃ασ,
ἡμει̃ς δ' ἀθρόοι ὡ̃δε κατὰ στρατὸν εὐρὺν 'Αχαιω̃ν
ἴομεν ὄφρα κε θα̃σσον ἐγείρομεν ὀξὺν 'Άρηα.

   '`Ως ἔφατ', οὐδ' ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρω̃ν 'Αγαμέμνων.
αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
κηρύσσειν πόλεμον δὲ κάρη κομόωντας 'Αχαιούσ:
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὠ̃κα.
οἳ δ' ἀμφ' 'Ατρεΐωνα διοτρεφέες βασιλη̃ες
θυ̃νον κρίνοντεσ, μετὰ δὲ γλαυκω̃πις 'Αθήνη
αἰγίδ' ἔχουσ' ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην τε,
τη̃ς ἑκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται,
πάντες ἐϋπλεκέεσ, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστοσ:
σὺν τη̨̃ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν 'Αχαιω̃ν
ὀτρύνουσ' ἰέναι: ἐν δὲ σθένος ὠ̃ρσεν ἑκάστω̨
καρδίη̨ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
τοι̃σι δ' ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ' ἠὲ νέεσθαι
ἐν νηυσὶ γλαφυρη̨̃σι φίλην ἐς πατρίδα γαι̃αν.

   'Ηΰτε πυ̃ρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην
οὔρεος ἐν κορυφη̨̃σ, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή,
ὣς τω̃ν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκου̃ θεσπεσίοιο
αἴγλη παμφανόωσα δι' αἰθέρος οὐρανὸν ἱ̃κε.

   Τω̃ν δ' ὥς τ' ὀρνίθων πετεηνω̃ν ἔθνεα πολλὰ
χηνω̃ν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων
'Ασίω ἐν λειμω̃νι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα
ἔνθα καὶ ἔνθα ποτω̃νται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι
κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγει̃ δέ τε λειμών,
ὣς τω̃ν ἔθνεα πολλὰ νεω̃ν ἄπο καὶ κλισιάων
ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον: αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν
σμερδαλέον κονάβιζε ποδω̃ν αὐτω̃ν τε καὶ ἵππων.
ἔσταν δ' ἐν λειμω̃νι Σκαμανδρίω̨ ἀνθεμόεντι
μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρη̨.

   'Ηΰτε μυιάων ἁδινάων ἔθνεα πολλὰ
αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν
ὥρη̨ ἐν εἰαρινη̨̃ ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει,
τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες 'Αχαιοὶ
ἐν πεδίω̨ ἵσταντο διαρραι̃σαι μεμαω̃τεσ.

   Τοὺς δ' ὥς τ' αἰπόλια πλατέ' αἰγω̃ν αἰπόλοι ἄνδρες
ῥει̃α διακρίνωσιν ἐπεί κε νομω̨̃ μιγέωσιν,
ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα
ὑσμίνην δ' ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων 'Αγαμέμνων
ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνω̨,
'Άρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
ἠΰτε βου̃ς ἀγέληφι μέγ' ἔξοχος ἔπλετο πάντων
ταυ̃ροσ: ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένη̨σι:
τοι̃ον ἄρ' 'Ατρεΐδην θη̃κε Ζεὺς ἤματι κείνω̨
ἐκπρεπέ' ἐν πολλοι̃σι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν.

   'Έσπετε νυ̃ν μοι Μου̃σαι 'Ολύμπια δώματ' ἔχουσαι:
ὑμει̃ς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,
ἡμει̃ς δὲ κλέος οἰ̃ον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν:
οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναω̃ν καὶ κοίρανοι ἠ̃σαν:
πληθὺν δ' οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ' ὀνομήνω,
οὐδ' εἴ μοι δέκα μὲν γλω̃σσαι, δέκα δὲ στόματ' εἰ̃εν,
φωνὴ δ' ἄρρηκτοσ, χάλκεον δέ μοι ἠ̃τορ ἐνείη,
εἰ μὴ 'Ολυμπιάδες Μου̃σαι Διὸς αἰγιόχοιο
θυγατέρες μνησαίαθ' ὅσοι ὑπὸ 'Ίλιον ἠ̃λθον:
ἀρχοὺς αὐ̃ νηω̃ν ἐρέω νη̃άς τε προπάσασ.

   Βοιωτω̃ν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἠ̃ρχον
'Αρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε,
οἵ θ' 'Υρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν
Σχοι̃νόν τε Σκω̃λόν τε πολύκνημόν τ' 'Ετεωνόν,
Θέσπειαν Γραι̃άν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
οἵ τ' ἀμφ' 'Άρμ' ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ 'Ερυθράσ,
οἵ τ' 'Ελεω̃ν' εἰ̃χον ἠδ' 'Ύλην καὶ Πετεω̃να,
'Ωκαλέην Μεδεω̃νά τ' ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,
οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ' 'Αλίαρτον,
οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ' οἳ Γλισα̃ντ' ἐνέμοντο,
οἵ θ' 'Υποθήβας εἰ̃χον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
'Ογχηστόν θ' ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσοσ,
οἵ τε πολυστάφυλον 'Άρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
Νι̃σάν τε ζαθέην 'Ανθηδόνα τ' ἐσχατόωσαν:
τω̃ν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστη̨
κου̃ροι Βοιωτω̃ν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαι̃νον.

   Οἳ δ' 'Ασπληδόνα ναι̃ον ἰδ' 'Ορχομενὸν Μινύειον,
τω̃ν ἠ̃ρχ' 'Ασκάλαφος καὶ 'Ιάλμενος υἱ̃ες 'Άρηος
οὓς τέκεν 'Αστυόχη δόμω̨ 'Άκτορος 'Αζεΐδαο,
παρθένος αἰδοίη ὑπερώϊον εἰσαναβα̃σα
'Άρηϊ κρατερω̨̃: ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρη̨:
τοι̃ς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.

   Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ 'Επίστροφος ἠ̃ρχον
υἱ̃ες 'Ιφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο,
οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθω̃νά τε πετρήεσσαν
Κρι̃σάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπη̃α,
οἵ τ' 'Ανεμώρειαν καὶ 'Υάμπολιν ἀμφενέμοντο,
οἵ τ' ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δι̃ον ἔναιον,
οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγη̨̃ς ἔπι Κηφισοι̃ο:
τοι̃ς δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.
οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντεσ,
Βοιωτω̃ν δ' ἔμπλην ἐπ' ἀριστερὰ θωρήσσοντο.

   Λοκρω̃ν δ' ἡγεμόνευεν 'Οϊλη̃ος ταχὺς Αἴας
μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
ἀλλὰ πολὺ μείων: ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ,
ἐγχείη̨ δ' ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ 'Αχαιούσ:
οἳ Κυ̃νόν τ' ἐνέμοντ' 'Οπόεντά τε Καλλίαρόν τε
Βη̃σσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα:
τω̨̃ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο
Λοκρω̃ν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερη̃ς Εὐβοίησ.

   Οἳ δ' Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες 'Άβαντες
Χαλκίδα τ' Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ' 'Ιστίαιαν
Κήρινθόν τ' ἔφαλον Δίου τ' αἰπὺ πτολίεθρον,
οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ' οἳ Στύρα ναιετάασκον,
τω̃ν αὐ̃θ' ἡγεμόνευ' 'Ελεφήνωρ ὄζος 'Άρηος
Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς 'Αβάντων.
τω̨̃ δ' ἅμ' 'Άβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες
αἰχμηταὶ μεμαω̃τες ὀρεκτη̨̃σιν μελίη̨σι
θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι:
τω̨̃ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Οἳ δ' ἄρ' 'Αθήνας εἰ̃χον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
δη̃μον 'Ερεχθη̃ος μεγαλήτοροσ, ὅν ποτ' 'Αθήνη
θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,
κὰδ δ' ἐν 'Αθήνη̨ς εἱ̃σεν ἑω̨̃ ἐν πίονι νηω̨̃:
ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοι̃ς ἱλάονται
κου̃ροι 'Αθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτω̃ν:
τω̃ν αὐ̃θ' ἡγεμόνευ' υἱὸς Πετεω̃ο Μενεσθεύσ.
τω̨̃ δ' οὔ πώ τις ὁμοι̃ος ἐπιχθόνιος γένετ' ἀνὴρ
κοσμη̃σαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτασ:
Νέστωρ οἰ̃ος ἔριζεν: ὃ γὰρ προγενέστερος ἠ̃εν:
τω̨̃ δ' ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Αἴας δ' ἐκ Σαλαμι̃νος ἄγεν δυοκαίδεκα νη̃ασ,
στη̃σε δ' ἄγων ἵν' 'Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγεσ.

   Οἳ δ' 'Άργός τ' εἰ̃χον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
'Ερμιόνην 'Ασίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσασ,
Τροιζη̃ν' 'Ηϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ' 'Επίδαυρον,
οἵ τ' ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κου̃ροι 'Αχαιω̃ν,
τω̃ν αὐ̃θ' ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
καὶ Σθένελοσ, Καπανη̃ος ἀγακλειτου̃ φίλος υἱόσ:
τοι̃σι δ' ἅμ' Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς
Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτοσ:
συμπάντων δ' ἡγει̃το βοὴν ἀγαθὸς Διομήδησ:
τοι̃σι δ' ἅμ' ὀγδώκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Οἳ δὲ Μυκήνας εἰ̃χον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάσ,
'Ορνειάς τ' ἐνέμοντο 'Αραιθυρέην τ' ἐρατεινὴν
καὶ Σικυω̃ν', ὅθ' ἄρ' 'Άδρηστος πρω̃τ' ἐμβασίλευεν,
οἵ θ' 'Υπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
Πελλήνην τ' εἰ̃χον ἠδ' Αἴγιον ἀμφενέμοντο
Αἰγιαλόν τ' ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ' 'Ελίκην εὐρει̃αν,
τω̃ν ἑκατὸν νηω̃ν ἠ̃ρχε κρείων 'Αγαμέμνων
'Ατρεΐδησ: ἅμα τω̨̃ γε πολὺ πλει̃στοι καὶ ἄριστοι
λαοὶ ἕποντ': ἐν δ' αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
κυδιόων, πα̃σιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν
οὕνεκ' ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούσ.

   Οἳ δ' εἰ̃χον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
Φα̃ρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
Βρυσειάς τ' ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάσ,
οἵ τ' ἄρ' 'Αμύκλας εἰ̃χον 'Έλος τ' ἔφαλον πτολίεθρον,
οἵ τε Λάαν εἰ̃χον ἠδ' Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
τω̃ν οἱ ἀδελφεὸς ἠ̃ρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἑξήκοντα νεω̃ν: ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο:
ἐν δ' αὐτὸς κίεν ἡ̨̃σι προθυμίη̨σι πεποιθὼς
ὀτρύνων πόλεμον δέ: μάλιστα δὲ ἵετο θυμω̨̃
τίσασθαι 'Ελένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.

   Οἳ δὲ Πύλον τ' ἐνέμοντο καὶ 'Αρήνην ἐρατεινὴν
καὶ Θρύον 'Αλφειοι̃ο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ
καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ 'Αμφιγένειαν ἔναιον
καὶ Πτελεὸν καὶ 'Έλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μου̃σαι
ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παυ̃σαν ἀοιδη̃ς
Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ' Εὐρύτου Οἰχαλιη̃οσ:
στευ̃το γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ
Μου̃σαι ἀείδοιεν κου̃ραι Διὸς αἰγιόχοιο:
αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν
θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν:
τω̃ν αὐ̃θ' ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ:
τω̨̃ δ' ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.

   Οἳ δ' ἔχον 'Αρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ
Αἰπύτιον παρὰ τύμβον ἵν' ἀνέρες ἀγχιμαχηταί,
οἳ Φενεόν τ' ἐνέμοντο καὶ 'Ορχομενὸν πολύμηλον
'Ρίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν 'Ενίσπην
καὶ Τεγέην εἰ̃χον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν
Στύμφηλόν τ' εἰ̃χον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο,
τω̃ν ἠ̃ρχ' 'Αγκαίοιο πάϊς κρείων 'Αγαπήνωρ
ἑξήκοντα νεω̃ν: πολέες δ' ἐν νηὶ̈ ἑκάστη̨
'Αρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν.
αὐτὸς γάρ σφιν δω̃κεν ἄναξ ἀνδρω̃ν 'Αγαμέμνων
νη̃ας ἐϋσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον
'Ατρεΐδησ, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει.

   Οἳ δ' ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ 'Ήλιδα δι̃αν ἔναιον
ὅσσον ἐφ' 'Υρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα
πέτρη τ' 'Ωλενίη καὶ 'Αλήσιον ἐντὸς ἐέργει,
τω̃ν αὐ̃ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ' ἀνδρὶ ἑκάστω̨
νη̃ες ἕποντο θοαί, πολέες δ' ἔμβαινον 'Επειοί.
τω̃ν μὲν ἄρ' 'Αμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην
υἱ̃ες ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ' ἄρ' Εὐρύτου, 'Ακτορίωνε:
τω̃ν δ' 'Αμαρυγκεΐδης ἠ̃ρχε κρατερὸς Διώρησ:
τω̃ν δὲ τετάρτων ἠ̃ρχε Πολύξεινος θεοειδὴς
υἱὸς 'Αγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄνακτοσ.

   Οἳ δ' ἐκ Δουλιχίοιο 'Εχινάων θ' ἱεράων
νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἁλὸς 'Ήλιδος ἄντα,
τω̃ν αὐ̃θ' ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος 'Άρηϊ
Φυλεΐδησ, ὃν τίκτε Διὶ̈ φίλος ἱππότα Φυλεύσ,
ὅς ποτε Δουλίχιον δ' ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείσ:
τω̨̃ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Αὐτὰρ 'Οδυσσεὺς ἠ̃γε Κεφαλλη̃νας μεγαθύμουσ,
οἵ ῥ' 'Ιθάκην εἰ̃χον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον
καὶ Κροκύλει' ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχει̃αν,
οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ' οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο,
οἵ τ' ἤπειρον ἔχον ἠδ' ἀντιπέραι' ἐνέμοντο:
τω̃ν μὲν 'Οδυσσεὺς ἠ̃ρχε Διὶ μη̃τιν ἀτάλαντοσ:
τω̨̃ δ' ἅμα νη̃ες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρη̨οι.

   Αἰτωλω̃ν δ' ἡγει̃το Θόας 'Ανδραίμονος υἱόσ,
οἳ Πλευρω̃ν' ἐνέμοντο καὶ 'Ώλενον ἠδὲ Πυλήνην
Χαλκίδα τ' ἀγχίαλον Καλυδω̃νά τε πετρήεσσαν:
οὐ γὰρ ἔτ' Οἰνη̃ος μεγαλήτορος υἱέες ἠ̃σαν,
οὐδ' ἄρ' ἔτ' αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγροσ:
τω̨̃ δ' ἐπὶ πάντ' ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοι̃σι:
τω̨̃ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Κρητω̃ν δ' 'Ιδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
οἳ Κνωσόν τ' εἰ̃χον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
Φαιστόν τε 'Ρύτιόν τε, πόλεις εὐ̃ ναιετοώσασ,
ἄλλοι θ' οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο.
τω̃ν μὲν ἄρ' 'Ιδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε
Μηριόνης τ' ἀτάλαντος 'Ενυαλίω̨ ἀνδρειφόντη̨:
τοι̃σι δ' ἅμ' ὀγδώκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Τληπόλεμος δ' 'Ηρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε
ἐκ 'Ρόδου ἐννέα νη̃ας ἄγεν 'Ροδίων ἀγερώχων,
οἳ 'Ρόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες
Λίνδον 'Ιηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον.
τω̃ν μὲν Τληπόλεμος δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
ὃν τέκεν 'Αστυόχεια βίη̨ 'Ηρακληείη̨,
τὴν ἄγετ' ἐξ 'Εφύρης ποταμου̃ ἄπο Σελλήεντος
πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηω̃ν.
Τληπόλεμος δ' ἐπεὶ οὐ̃ν τράφ' ἐνὶ μεγάρω̨ εὐπήκτω̨,
αὐτίκα πατρὸς ἑοι̃ο φίλον μήτρωα κατέκτα
ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον ὄζον 'Άρηοσ:
αἰ̃ψα δὲ νη̃ας ἔπηξε, πολὺν δ' ὅ γε λαὸν ἀγείρας
βη̃ φεύγων ἐπὶ πόντον: ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι
υἱέες υἱωνοί τε βίης 'Ηρακληείησ.
αὐτὰρ ὅ γ' ἐς 'Ρόδον ἱ̃ξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων:
τριχθὰ δὲ ὤ̨κηθεν καταφυλαδόν, ἠδὲ φίληθεν
ἐκ Διόσ, ὅς τε θεοι̃σι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει,
καί σφιν θεσπέσιον πλου̃τον κατέχευε Κρονίων.

   Νιρεὺς αὐ̃ Σύμηθεν ἄγε τρει̃ς νη̃ας ἐΐσας
Νιρεὺς 'Αγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ' ἄνακτος
Νιρεύσ, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ 'Ίλιον ἠ̃λθε
τω̃ν ἄλλων Δαναω̃ν μετ' ἀμύμονα Πηλεΐωνα:
ἀλλ' ἀλαπαδνὸς ἔην, παυ̃ρος δέ οἱ εἵπετο λαόσ.

   Οἳ δ' ἄρα Νίσυρόν τ' εἰ̃χον Κράπαθόν τε Κάσον τε
καὶ Κω̃ν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνασ,
τω̃ν αὐ̃ Φείδιππός τε καὶ 'Άντιφος ἡγησάσθην
Θεσσαλου̃ υἱ̃ε δύω 'Ηρακλεΐδαο ἄνακτοσ:
τοι̃ς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.

   Νυ̃ν αὐ̃ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν 'Άργος ἔναιον,
οἵ τ' 'Άλον οἵ τ' 'Αλόπην οἵ τε Τρηχι̃να νέμοντο,
οἵ τ' εἰ̃χον Φθίην ἠδ' 'Ελλάδα καλλιγύναικα,
Μυρμιδόνες δὲ καλευ̃ντο καὶ 'Έλληνες καὶ 'Αχαιοί,
τω̃ν αὐ̃ πεντήκοντα νεω̃ν ἠ̃ν ἀρχὸς 'Αχιλλεύσ.
ἀλλ' οἵ γ' οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο:
οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο:
κει̃το γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δι̃ος 'Αχιλλεὺς
κούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠϋκόμοιο,
τὴν ἐκ Λυρνησσου̃ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας
Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβησ,
κὰδ δὲ Μύνητ' ἔβαλεν καὶ 'Επίστροφον ἐγχεσιμώρουσ,
υἱέας Εὐηνοι̃ο Σεληπιάδαο ἄνακτοσ:
τη̃ς ὅ γε κει̃τ' ἀχέων, τάχα δ' ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν.

   Οἳ δ' εἰ̃χον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα
Δήμητρος τέμενοσ, 'Ίτωνά τε μητέρα μήλων,
ἀγχίαλόν τ' 'Αντρω̃να ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην,
τω̃ν αὐ̃ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεμόνευε
ζωὸς ἐών: τότε δ' ἤδη ἔχεν κάτα γαι̃α μέλαινα.
του̃ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκη̨ ἐλέλειπτο
καὶ δόμος ἡμιτελήσ: τὸν δ' ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
νηὸς ἀποθρώ̨σκοντα πολὺ πρώτιστον 'Αχαιω̃ν.
οὐδὲ μὲν οὐδ' οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν:
ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης ὄζος 'Άρηος
'Ιφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο
αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου
ὁπλότερος γενεη̨̃: ὁ δ' ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊοσ: οὐδέ τι λαοὶ
δεύονθ' ἡγεμόνοσ, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα:
τω̨̃ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην
Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην 'Ιαωλκόν,
τω̃ν ἠ̃ρχ' 'Αδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηω̃ν
Εὔμηλοσ, τὸν ὑπ' 'Αδμήτω̨ τέκε δι̃α γυναικω̃ν
'Άλκηστις Πελίαο θυγατρω̃ν εἰ̃δος ἀρίστη.

   Οἳ δ' ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ 'Ολιζω̃να τρηχει̃αν,
τω̃ν δὲ Φιλοκτήτης ἠ̃ρχεν τόξων ἐὺ̈ εἰδὼς
ἑπτὰ νεω̃ν: ἐρέται δ' ἐν ἑκάστη̨ πεντήκοντα
ἐμβέβασαν τόξων εὐ̃ εἰδότες ἰ̃φι μάχεσθαι.
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν νήσω̨ κει̃το κρατέρ' ἄλγεα πάσχων
Λήμνω̨ ἐν ἠγαθέη̨, ὅθι μιν λίπον υἱ̃ες 'Αχαιω̃ν
ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακω̨̃ ὀλοόφρονος ὕδρου:
ἔνθ' ὅ γε κει̃τ' ἀχέων: τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
'Αργει̃οι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτοσ.
οὐδὲ μὲν οὐδ' οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν:
ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν 'Οϊλη̃ος νόθος υἱόσ,
τόν ῥ' ἔτεκεν 'Ρήνη ὑπ' 'Οϊλη̃ϊ πτολιπόρθω̨.

   Οἳ δ' εἰ̃χον Τρίκκην καὶ 'Ιθώμην κλωμακόεσσαν,
οἵ τ' ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιη̃οσ,
τω̃ν αὐ̃θ' ἡγείσθην 'Ασκληπιου̃ δύο παι̃δε
ἰητη̃ρ' ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων:
τοι̃ς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.

   Οἳ δ' ἔχον 'Ορμένιον, οἵ τε κρήνην 'Υπέρειαν,
οἵ τ' ἔχον 'Αστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
τω̃ν ἠ̃ρχ' Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱόσ:
τω̨̃ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Οἳ δ' 'Άργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
'Όρθην 'Ηλώνην τε πόλιν τ' 'Ολοοσσόνα λευκήν,
τω̃ν αὐ̃θ' ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης
υἱὸς Πειριθόοιο τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύσ:
τόν ῥ' ὑπὸ Πειριθόω̨ τέκετο κλυτὸς 'Ιπποδάμεια
ἤματι τω̨̃ ὅτε Φη̃ρας ἐτίσατο λαχνήεντασ,
τοὺς δ' ἐκ Πηλίου ὠ̃σε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν:
οὐκ οἰ̃οσ, ἅμα τω̨̃ γε Λεοντεὺς ὄζος 'Άρηος
υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο:
τοι̃ς δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Γουνεὺς δ' ἐκ Κύφου ἠ̃γε δύω καὶ εἴκοσι νη̃ασ:
τω̨̃ δ' 'Ενιη̃νες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ
οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί' ἔθεντο,
οἵ τ' ἀμφ' ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο
ὅς ῥ' ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ,
οὐδ' ὅ γε Πηνειω̨̃ συμμίσγεται ἀργυροδίνη̨,
ἀλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ' ἔλαιον:
ὅρκου γὰρ δεινου̃ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ.

   Μαγνήτων δ' ἠ̃ρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱόσ,
οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον
ναίεσκον: τω̃ν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε,
τω̨̃ δ' ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νη̃ες ἕποντο.

   Οὑ̃τοι ἄρ' ἡγεμόνες Δαναω̃ν καὶ κοίρανοι ἠ̃σαν:
τίς τὰρ τω̃ν ὄχ' ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μου̃σα
αὐτω̃ν ἠδ' ἵππων, οἳ ἅμ' 'Ατρεΐδη̨σιν ἕποντο.

   'Ίπποι μὲν μέγ' ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο,
τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὣς
ὄτριχας οἰέτεας σταφύλη̨ ἐπὶ νω̃τον ἐΐσασ:
τὰς ἐν Πηρείη̨ θρέψ' ἀργυρότοξος 'Απόλλων
ἄμφω θηλείασ, φόβον 'Άρηος φορεούσασ.
ἀνδρω̃ν αὐ̃ μέγ' ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας
ὄφρ' 'Αχιλεὺς μήνιεν: ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἠ̃εν,
ἵπποι θ' οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι
κει̃τ' ἀπομηνίσας 'Αγαμέμνονι ποιμένι λαω̃ν
'Ατρεΐδη̨: λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμι̃νι θαλάσσης
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέη̨σιν ἱέντες
τόξοισίν θ': ἵπποι δὲ παρ' ἅρμασιν οἱ̃σιν ἕκαστος
λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον
ἕστασαν: ἅρματα δ' εὐ̃ πεπυκασμένα κει̃το ἀνάκτων
ἐν κλισίη̨σ: οἳ δ' ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες
φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.

   Οἳ δ' ἄρ' ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πα̃σα νέμοιτο:
γαι̃α δ' ὑπεστενάχιζε Διὶ ὣς τερπικεραύνω̨
χωομένω̨ ὅτε τ' ἀμφὶ Τυφωέϊ γαι̃αν ἱμάσση̨
εἰν 'Αρίμοισ, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάσ:
ὣς ἄρα τω̃ν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαι̃α
ἐρχομένων: μάλα δ' ὠ̃κα διέπρησσον πεδίοιο.

   Τρωσὶν δ' ἄγγελος ἠ̃λθε ποδήνεμος ὠκέα ~'Ιρις
πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίη̨ ἀλεγεινη̨̃:
οἳ δ' ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρη̨σι
πάντες ὁμηγερέες ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντεσ:
ἀγχου̃ δ' ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα ~'Ιρισ:
εἴσατο δὲ φθογγὴν υἱ̃ϊ Πριάμοιο Πολίτη̨,
ὃς Τρώων σκοπὸς ἱ̃ζε ποδωκείη̨σι πεποιθὼς
τύμβω̨ ἐπ' ἀκροτάτω̨ Αἰσυήταο γέροντοσ,
δέγμενος ὁππότε ναυ̃φιν ἀφορμηθει̃εν 'Αχαιοί:
τω̨̃ μιν ἐεισαμένη προσέφη πόδας ὠκέα ~'Ιρισ:
ὠ̃ γέρον αἰεί τοι μυ̃θοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν,
ὥς ποτ' ἐπ' εἰρήνησ: πόλεμος δ' ἀλίαστος ὄρωρεν.
ἤδη μὲν μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρω̃ν,
ἀλλ' οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα:
λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν
ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ.
'Έκτορ σοὶ δὲ μάλιστ' ἐπιτέλλομαι, ὡ̃δε δὲ ῥέξαι:
πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι,
ἄλλη δ' ἄλλων γλω̃σσα πολυσπερέων ἀνθρώπων:
τοι̃σιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἱ̃σί περ ἄρχει,
τω̃ν δ' ἐξηγείσθω κοσμησάμενος πολιήτασ.

   '`Ως ἔφαθ', 'Έκτωρ δ' οὔ τι θεα̃ς ἔπος ἠγνοίησεν,
αἰ̃ψα δ' ἔλυσ' ἀγορήν: ἐπὶ τεύχεα δ' ἐσσεύοντο:
πα̃σαι δ' ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ' ἔσσυτο λαὸς
πεζοί θ' ἱππη̃ές τε: πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.

   'Έστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπει̃α κολώνη
ἐν πεδίω̨ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα,
τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν,
ἀθάνατοι δέ τε ση̃μα πολυσκάρθμοιο Μυρίνησ:
ἔνθα τότε Τρω̃ές τε διέκριθεν ἠδ' ἐπίκουροι.

   Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος 'Έκτωρ
Πριαμίδησ: ἅμα τω̨̃ γε πολὺ πλει̃στοι καὶ ἄριστοι
λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείη̨σι.

   Δαρδανίων αὐ̃τ' ἠ̃ρχεν ἐὺ̈ς πάϊς 'Αγχίσαο
Αἰνείασ, τὸν ὑπ' 'Αγχίση̨ τέκε δι̃' 'Αφροδίτη
'Ίδης ἐν κνημοι̃σι θεὰ βροτω̨̃ εὐνηθει̃σα,
οὐκ οἰ̃οσ, ἅμα τω̨̃ γε δύω 'Αντήνορος υἱ̃ε
'Αρχέλοχός τ' 'Ακάμας τε μάχης εὐ̃ εἰδότε πάσησ.

   Οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον 'Ίδης
ἀφνειοὶ πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο
Τρω̃εσ, τω̃ν αὐ̃τ' ἠ̃ρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
Πάνδαροσ, ὡ̨̃ καὶ τόξον 'Απόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.

   Οἳ δ' 'Αδρήστειάν τ' εἰ̃χον καὶ δη̃μον 'Απαισου̃
καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ,
τω̃ν ἠ̃ρχ' 'Άδρηστός τε καὶ 'Άμφιος λινοθώρηξ
υἱ̃ε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων
ἤ̨δεε μαντοσύνασ, οὐδὲ οὓς παι̃δας ἔασκε
στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα: τὼ δέ οἱ οὔ τι
πειθέσθην: κη̃ρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.

   Οἳ δ' ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο
καὶ Σηστὸν καὶ 'Άβυδον ἔχον καὶ δι̃αν 'Αρίσβην,
τω̃ν αὐ̃θ' 'Υρτακίδης ἠ̃ρχ' 'Άσιος ὄρχαμος ἀνδρω̃ν,
'Άσιος 'Υρτακίδης ὃν 'Αρίσβηθεν φέρον ἵπποι
αἴθωνες μεγάλοι ποταμου̃ ἄπο Σελλήεντοσ.

   'Ιππόθοος δ' ἄγε φυ̃λα Πελασγω̃ν ἐγχεσιμώρων
τω̃ν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον:
τω̃ν ἠ̃ρχ' 'Ιππόθοός τε Πύλαιός τ' ὄζος 'Άρηοσ,
υἱ̃ε δύω Λήθοιο Πελασγου̃ Τευταμίδαο.

   Αὐτὰρ Θρήϊκας ἠ̃γ' 'Ακάμας καὶ Πείροος ἥρως
ὅσσους 'Ελλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει.

   Εὔφημος δ' ἀρχὸς Κικόνων ἠ̃ν αἰχμητάων
υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο.

   Αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους
τηλόθεν ἐξ 'Αμυδω̃νος ἀπ' 'Αξιου̃ εὐρὺ ῥέοντοσ,
'Αξιου̃ οὑ̃ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἰ̃αν.

   Παφλαγόνων δ' ἡγει̃το Πυλαιμένεος λάσιον κη̃ρ
ἐξ 'Ενετω̃ν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων,
οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο
ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ' ἔναιον
Κρω̃μνάν τ' Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς 'Ερυθίνουσ.

   Αὐτὰρ 'Αλιζώνων 'Οδίος καὶ 'Επίστροφος ἠ̃ρχον
τηλόθεν ἐξ 'Αλύβησ, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.

   Μυσω̃ν δὲ Χρόμις ἠ̃ρχε καὶ 'Έννομος οἰωνιστήσ:
ἀλλ' οὐκ οἰωνοι̃σιν ἐρύσατο κη̃ρα μέλαιναν,
ἀλλ' ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
ἐν ποταμω̨̃, ὅθι περ Τρω̃ας κεράϊζε καὶ ἄλλουσ.

   Φόρκυς αὐ̃ Φρύγας ἠ̃γε καὶ 'Ασκάνιος θεοειδὴς
τη̃λ' ἐξ 'Ασκανίησ: μέμασαν δ' ὑσμι̃νι μάχεσθαι.

   Μή̨οσιν αὐ̃ Μέσθλης τε καὶ 'Άντιφος ἡγησάσθην
υἱ̃ε Ταλαιμένεος τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη,
οἳ καὶ Μή̨ονας ἠ̃γον ὑπὸ Τμώλω̨ γεγαω̃τασ.

   Νάστης αὐ̃ Καρω̃ν ἡγήσατο βαρβαροφώνων,
οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρω̃ν τ' ὄρος ἀκριτόφυλλον
Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ' αἰπεινὰ κάρηνα:
τω̃ν μὲν ἄρ' 'Αμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην,
Νάστης 'Αμφίμαχός τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα,
ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ' ἴεν ἠΰτε κούρη
νήπιοσ, οὐδέ τί οἱ τό γ' ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον,
ἀλλ' ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο
ἐν ποταμω̨̃, χρυσὸν δ' 'Αχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων.

   Σαρπηδὼν δ' ἠ̃ρχεν Λυκίων καὶ Γλαυ̃κος ἀμύμων
τηλόθεν ἐκ Λυκίησ, Ξάνθου ἄπο δινήεντοσ.