КНИГА НА ПРОРОК СОФОНИЯ

1
  1:1 Слово Господне, което биде към Софония, син на Хусия, син на Годолия, син на Амория, син на Езекия, в дните на Иосия, син Амонов, цар иудейски.
  1:2 Всичко ще изтребя от лицето на земята - казва Господ:
  1:3 ще изтребя човеци и добитък, ще изтребя птици небесни и риби морски, и съблазните заедно с нечестивите; ще изтребя човеците от лицето на земята, казва Господ.
  1:4 И ще простра ръката Си върху Иудея и върху всички жители на Иерусалим; ще изтребя от това място остатъците на Ваала, името на жреците със свещениците,
  1:5 и ония, които върху покривите се покланят на воинството небесно, и ония от покланящите се, които се кълнат в Господа и се кълнат в царя си,
  1:6 и ония, които отстъпиха от Господа, не търсиха Господа и не Го подирват.
  1:7 Замълчи пред лицето на Господа Бога, защото близо е денят Господен. Вече приготви Господ жертвеното клане, назначи, кого да повика.
  1:8 И в деня на жертвата Господня Аз ще споходя князете, синовете на царя и всички, които се обличат в дреха на чуждоплеменници;
  1:9 ще споходя в оня ден всички, които прескачат праг, които дома на своя Господ напълнят с насилие и измама.
  1:10 И ще има в оня ден, казва Господ, вик при Рибни порти и ридание при другите порти и голямо разрушение на хълмовете.
  1:11 Плачете, жители от долната част на града, защото ще изчезне целият търговски народ, и изтребени ще бъдат натоварените със сребро.
  1:12 И в онова време Аз ще огледам Иерусалим със светило и ще накажа ония, които седят на дрождието си и казват в сърце си: "Господ не прави ни добро, ни зло", -
  1:13 и ще станат богатствата им плячка, и къщите им ще запустеят; те ще построят къщи, а няма да живеят в тях, ще насадят лозя, а вино от тях няма да пият.
  1:14 Близо е великият ден Господен, близо - и твърде бърза: вече се чува гласът на деня Господен. Горчиво ще завика тогава и най-храбрият!
  1:15 Ден на гняв е тоя ден, ден на скръб и на теснотия, ден на опустошение и разорение, ден на тъма и на мрак, ден на облак и на мъгла,
  1:16 ден на тръба и на боен вик против укрепени градове и високи кули.
  1:17 И Аз ще стесня човеците, и те ще ходят като слепи, защото съгрешиха против Господа, и разхвърлена ще бъде кръвта им като прах, и плътта им - като смет.
  1:18 Ни среброто им, нито златото им не ще може да ги спаси в деня на гнева Господен, и от огъня на ревността Му ще бъде погълната цялата тая земя, защото изтребване, и при това внезапно, ще извърши Той над всички жители земни.

2
  2:1 Изучете се внимателно, изучете, народе необуздани,
  2:2 докле не е дошло определението - денят ще прехвръкне като мекина - докле не е дошъл върху ви пламенният гняв Господен, докле не е настъпил денят на яростта Господня.
  2:3 Потърсете Господа, всички смирени на земята, които изпълнявате законите Му; потърсете правдата, потърсете смиреномъдрието; може би ще се скриете в деня на гнева Господен.
  2:4 Защото Газа ще бъде напусната, и Аскалон ще опустее, Азот ще бъде изгонен посред ден, и Екрон ще се изкорени.
  2:5 Горко на жителите от приморската страна, на критския народ! Словото Господне е върху вас, хананейци, земя Филистимска! Аз ще те изтребя, и ти няма да имаш жители, -
  2:6 и ще стане приморската страна овчарска кошара и ограда за добитък.
  2:7 И тоя край ще се падне на остатъка от Иудиния дом, и ще пасат там и в къщите на Аскалон вечер ще си почиват, защото Господ, техният Бог, ще ги споходи и ще върне плена им.
  2:8 Чух Аз хулата на Моава и обидите на синовете Амонови, как те се подиграваха с Моя народ и се големееха на пределите му.
  2:9 Затова жив съм Аз! казва Господ Саваот, Бог Израилев: Моав ще бъде като Содом, и синовете на Амона ще бъдат като Гомора, притежание на коприва, солна ровина, пустиня навеки; остатъкът от народа Ми ще ги вземе плячка, и оцелелите от човеците Ми ще ги получат в наследство.
  2:10 Това им е за високомерието им, задето те се подиграваха и се големееха над народа на Господа Саваота.
  2:11 Страшен ще бъде за тях Господ: Той ще изтреби всички земни богове, и Нему ще се покланят - всеки от мястото си - всички острови на народите.
  2:12 И вие, етиопци, ще бъдете избити с Моя меч.
  2:13 Господ ще простре ръката Си на север, ще унищожи Асур и ще обърне Ниневия в развалини, в място сухо като пустиня,
  2:14 и стада ще лежат сред нея и всякакъв род животни; пеликан и еж ще нощуват в резбените й украшения; гласът им ще се разнася из прозорците, разрушението ще се покаже на вратните стълбове, защото няма да има на тях кедрова обложка.
  2:15 Ето какво ще стане тържествуващият град, който живее безгрижно и казва в сърце си: "аз съм, и няма други освен мене". Как стана той развалина, леговище за зверове! Всеки, минавайки покрай него, ще подсвирне и ще махне с ръка.

3
  3:1 Горко на града нечист и омърсен, който притеснява!
  3:2 Не слуша гласа, не взима от наставления, на Господа не се уповава, към своя Бог не се приближава.
  3:3 Князете му посред него са рикащи лъвове, съдиите му - вечерни вълци, които не оставят до сутринта нито една кост.
  3:4 Пророците му са човеци лекомислени, вероломни; свещениците му оскверняват светинята, тъпчат закона.
  3:5 Господ е праведен посред него, не върши неправда, всяка сутрин явява Своя съд неизменно; но беззаконникът не знае срам.
  3:6 Аз изтребих народи - разрушени са твърдините им; пусти направих улиците им, тъй че никой не ходи по тях; разорени са градовете им: няма нито един човек, няма жители.
  3:7 Аз казах: "бой се само от Мене, приемай наставления!" и няма да бъде изтребено жилището му, и няма да го постигне злото, каквото му бях определил; а те прилежно се стараеха да покварват всичките си действия.
  3:8 И тъй, чакайте Ме, казва Господ, до оня ден, когато ще се дигна за опустошение; защото е определено от Мене да събера народи, да свикам царства, за да излея върху тях Моето негодувание, всичката ярост на Моя гняв; защото от огъня на яростта Ми ще бъде погълната цялата земя.
  3:9 Тогава Аз пак ще дам на народите чисти уста, та всички да призовават името на Господа и да Му служат единодушно.
  3:10 От страните отвъд реката на Етиопия поклонниците Ми - децата на Моите разпилени - ще Ми принесат дарове.
  3:11 В оня ден ти няма да се срамиш от своите различни постъпки, с каквито грешеше против Мене, защото тогава Аз ще отстраня из средата ти ония, които напразно се хвалеха със своята знатност, и няма вече да се превъзнасяш на светата Ми планина.
  3:12 Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се уповават на името Господне.
  3:13 Остатъците от Израиля няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа, и няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги разтревожи.
  3:14 Ликувай, дъще Сионова! тържествувай, Израилю! весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова!
  3:15 Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло.
  3:16 В оня ден ще кажат на Иерусалим: "не бой се", и на Сион: "да не отслабват ръцете ти!
  3:17 Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта Си, ще тържествува за тебе с песни".
  3:18 Тъгуващите за тържествени празненства Аз ще събера; твои са те, върху тях тежи укор.
  3:19 Ето, Аз ще стесня всички твои притеснители в онова време и ще спася онова, що хроми, ще събера разсеяното и ще ги туря на почит и именитост по цяла тая земя на техния укор.
  3:20 В онова време ще ви доведа и тогава пак ще ви събера; защото ще ви направя именити и почетни между всички земни народи, когато ще върна вашия плен пред очите ви, казва Господ.