ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТРА

1
  1:1 Петър, апостол на Иисуса Христа, до пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани
  1:2 по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва!
  1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който по голямата Си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда,
  1:4 за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас,
  1:5 които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.
  1:6 Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко (ако е потребно) в различни изкушения,
  1:7 та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос,
  1:8 Когото обичате, без да сте Го видели, и в Когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,
  1:9 като постигате края на вашата вяра - спасението на душите;
  1:10 за това спасение направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат,
  1:11 като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовият Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава;
  1:12 тям бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Светаго, пратен от небесата, и в което желаят да надникнат Ангелите.
  1:13 Заради това, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасяната вам благодат при явяването Иисус Христово.
  1:14 Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение,
  1:15 но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във всички постъпки.
  1:16 Защото писано е: "бъдете свети, понеже Аз съм свет".
  1:17 И ако вие наричате Отец Тогова, Който нелицеприятно съди всекиго по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване,
  1:18 като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите,
  1:19 но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос,
  1:20 Който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас,
  1:21 повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.
  1:22 След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце,
  1:23 като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез словото на живия Бог, Който пребъдва довеки.
  1:24 Защото "всяка плът е като трева, и всяка човешка слава - като цвят у трева: изсъхна тревата, и цветът й олетя;
  1:25 но словото Господне пребъдва довеки"; а това е словото, което е вам благовестено.

2
  2:1 И тъй, като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета,
  2:2 като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение,
  2:3 защото вкусихте, че Господ е благ.
  2:4 Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен,
  2:5 и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа.
  2:6 Ето защо в Писанието е казано: "ето, полагам в Сион краеъгълен Камък, избран, драгоценен; и който вярва в Него, няма да се посрами".
  2:7 И така, за вас, вярващите, Той е драгоценност, а за невярващите - "Камък, Който отхвърлиха зидарите, но Който стана глава на ъгъла", и "Камък на препъване и Камък на съблазън",
  2:8 о Който се те препъват, като се не покоряват на словото; за това са и отредени.
  2:9 Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина;
  2:10 вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий; които бяхте непомилувани, а сега помилувани.
  2:11 Възлюбени! Моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, що воюват против душата,
  2:12 имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението.
  2:13 И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа: било на цар, като на върховна власт,
  2:14 било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци.
  2:15 Защото такава е волята Божия - с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци,
  2:16 като свободни, не като употребяващи свободата за було на злобата, а като раби Божии.
  2:17 Всекиго почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте.
  2:18 Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си - не само на добрите и кротките, а и на опърничавите.
  2:19 Защото това е угодно Богу, ако някой, от съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо.
  2:20 Та и каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления? Но, ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу.
  2:21 Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му:
  2:22 Той не стори грях, нито се намери лъст в устата Му;
  2:23 кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на Праведния Съдия;
  2:24 Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата: "чрез Неговата рана се изцерихте".
  2:25 Защото бяхте като овци блуждаещи (без пастир), но сега се завърнахте при Пастира и Пазителя на вашите души.

3
  3:1 Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та, ако някои от тях не се покоряват на словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещаване,
  3:2 като видят вашия чист богобоязлив живот.
  3:3 Вашето украшение да бъде не външно, сиреч, плетено на коси, кичене със злато или обличане в премени,
  3:4 а вътрешно - скритият човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога.
  3:5 Защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си;
  3:6 както Сарра се покоряваше на Авраама, като го наричаше господар. Вие сте нейни чеда, ако правите добро, без да се боите от нищо.
  3:7 Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте чест на женския пол като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си.
  3:8 Най-сетне, бъдете всички едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиреномъдри;
  3:9 не връщайте зло за зло, или хула за хула, а, наопаки, благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение.
  3:10 "Защото, който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи,
  3:11 нека се отклонява от зло и да прави добро, нека търси мир и да се стреми към него,
  3:12 защото очите на Господа са обърнати към праведните, и ушите Му - към молитвите им, а лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята."
  3:13 И кой ще ви стори зло, ако залягате за добро?
  3:14 Но и да бихте страдали за правда, блажени сте; а от страх пред тях се не бойте, нито се смущавайте;
  3:15 Господа Бога светете в сърцата си; бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда,
  3:16 имайки добра съвест, та с това, дето ви корят като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот.
  3:17 Защото, ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло;
  3:18 понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух,
  3:19 с който Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница,
  3:20 и които някога се не покориха, когато Божието дълготърпение ги очакваше, в дните на Ноя, при строението на ковчега, в който малцина, сиреч осем души, се избавиха от водата;
  3:21 образът на тая вода - кръщението (което не е отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест) спасява сега и нас чрез възкресението на Иисуса Христа,
  3:22 Който, като се възнесе на небето, е отдясно Богу, и Комуто се покориха Ангели и Власти и Сили.

4
  4:1 И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл; защото, който е пострадал по плът, престанал е да греши,
  4:2 та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия.
  4:3 Защото стига, дето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство, похоти (мъжеложство, скотоложство, лоши помисли), пиянство, срамни гощавки и препивки, и на нечестиво идолослужение;
  4:4 затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство, и ви корят;
  4:5 те ще дадат отговор на Оногова, Който е готов да съди живи и мъртви.
  4:6 Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом.
  4:7 Но близо е краят на всичко. И тъй, бъдете благоразумни и бодърствувайте в молитви.
  4:8 А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото "любовта покрива много грехове".
  4:9 Бъдете страннолюбиви един към други без ропот.
  4:10 Служете един другиму, всеки с оная дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат.
  4:11 Говори ли някой, нека говори като Божии думи; прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Иисуса Христа, Чиято слава и владичество е вовеки веков. Амин.
  4:12 Възлюбени! не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка, странна за вас;
  4:13 но, доколкото участвувате в страданията на Христа, радвайте се, та, и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите.
  4:14 Ако ви корят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша - прославян.
  4:15 Никой, прочее, от вас да не страда като убиец или крадец, или злосторник, или като посегател на чуждо;
  4:16 но, ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ.
  4:17 Защото време е да почне съдът от Божия дом; ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е краят на ония, които се не покоряват на Божието евангелие?
  4:18 И ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви?
  4:19 И тъй, ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему, като на верен Създател, душите си, правейки добро.

5
  5:1 Ония, които са между вас презвитери, моля аз, съпрезвитер техен и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се открие:
  5:2 пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно (и богоугодно), не заради гнусна корист, но от усърдие,
  5:3 и не като господарувате над причта *, а като давате пример на стадото;
  5:4 и кога се яви Пастиреначалникът, ще получите неувяхващия венец на славата.
  5:5 Също и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите; а всички, като се покорявате един другиму, облечете се в смиреномъдрие, защото "Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат".
  5:6 И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време.
  5:7 Всичките си грижи Нему възложете, защото Той се грижи за вас.
  5:8 Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне;
  5:9 противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света.
  5:10 А Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната Си слава в Иисуса Христа, Сам, след кратковременното ви страдание, да ви усъвършенствува, утвърди, укрепи и направи непоколебими.
  5:11 Нему слава и владичество вовеки веков. Амин.
  5:12 Написах ви накратко по Силуана, верния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска Божия благодат, в която вие стоите.
  5:13 Поздравява ви избраната заедно с вас църква във Вавилон, и син ми Марко.
  5:14 Поздравете се един други с целование любовно. Мир на всички ви, които сте в Христа Иисуса. Амин.

* Християнската община.