ВТОРО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА

1
  1:1 Аз, старецът - до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, - и не само аз, но и всички, които са познали истината, -
  1:2 заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки:
  1:3 да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.
  1:4 Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца.
  1:5 И сега те моля, госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме отначало, да любим един другиго.
  1:6 А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули отначало, за да постъпвате по нея;
  1:7 защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът; такъв човек е прелъстник и антихрист.
  1:8 Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда.
  1:9 Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога; който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина.
  1:10 Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го поздравявайте;
  1:11 защото, който го поздравява, участвува в неговите лоши дела.
  1:12 Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и с мастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна.
  1:13 Поздравяват те чедата на избраната твоя сестра. Амин.