ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕФЕСЯНИ

1
  1:1 Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия - до намиращите се в Ефес светии и вярващи в Христа Иисуса:
  1:2 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
  1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата,
  1:4 както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов,
  1:5 както предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Иисуса Христа, по благоволение на Своята воля,
  1:6 за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодатствувал чрез Своя Възлюбен,
  1:7 в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат.
  1:8 Тая благодат Той изобилно ни дарува във всяка премъдрост и разум,
  1:9 като ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, що бе отпреди положил в Себе Си,
  1:10 в нареждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под един глава - Христа.
  1:11 Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си,
  1:12 за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христа;
  1:13 чрез Него и вие, като чухте словото на истината - благовестието за вашето спасение, и като повярвахте в Него, бидохте запечатани с обещания Светий Дух,
  1:14 Който е залог за нашето наследство, та да се изкупи достоянието Му за похвала на славата Му.
  1:15 Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта към всички светии,
  1:16 не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменувам в молитвите си,
  1:17 щото Бог на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете,
  1:18 и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите,
  1:19 и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила.
  1:20 С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата,
  1:21 по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия,
  1:22 и покори всичко под нозете Му и Го постави над всичко Глава на църквата,
  1:23 която е Негово тяло, пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във всичко.

2
  2:1 И вас, мъртвите поради вашите престъпления и грехове,
  2:2 в които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието,
  2:3 сред които и ние всинца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева, -
  2:4 Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна,
  2:5 макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени),
  2:6 и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Иисуса,
  2:7 за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Иисуса.
  2:8 Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас - Божий дар е;
  2:9 не е от дела, за да не би някой да се похвали.
  2:10 Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Иисуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.
  2:11 И тъй, помнете, че вие, някогаш езичници по плът, които бяхте назовавани необрязани от тъй наричаните обрязани с плътско обрязване, извършвано с ръце,
  2:12 че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израилското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света;
  2:13 а сега в Христа Иисуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.
  2:14 Защото Той е нашият мир, Който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред,
  2:15 като с плътта Си унищожи враждата, а с учението - закона на заповедите, за да създаде в Себе Си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир,
  2:16 и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата;
  2:17 и като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки,
  2:18 защото чрез Него и едните и другите имаме достъп при Отца, в единия Дух.
  2:19 И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци, а съграждани на светиите и свои на Бога,
  2:20 като се утвърдихте върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Иисуса Христа за краеъгълен камък,
  2:21 върху който цялото здание, стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа,
  2:22 върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.

3
  3:1 Ето защо аз, Павел, съм окованик Иисус Христов за вас езичниците.
  3:2 Вие чухте за разпоредбата на благодатта Божия, мене дадена за вас,
  3:3 именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната (както и по-горе ви писах накратко,
  3:4 от което, като четете, можете проумя, как съм схванал тайната на Христа),
  3:5 която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа Светаго.
  3:6 Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи едно тяло, и съпричастници на обещанието Божие в Христа Иисуса чрез благовестието,
  3:7 на което станах служител според дара на благодатта Божия, дадена ми по действие на Неговата сила.
  3:8 На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат - да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово
  3:9 и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, Който създаде всичко чрез Иисуса Христа,
  3:10 та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни,
  3:11 по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Иисуса, Господа нашего,
  3:12 у Когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие.
  3:13 Поради това моля ви, не падайте духом пред моите заради вас скърби, които са ваша слава.
  3:14 Затова прекланям колене пред Отеца на Господа нашего Иисуса Христа,
  3:15 от Когото се именува всеки род на небесата и на земята,
  3:16 да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек,
  3:17 и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви,
  3:18 та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина,
  3:19 и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия.
  3:20 А на Тогова, Който може, според действуващата в нас сила, да извърши несравнено повече от всичко, що просим, или за каквото помисляме,
  3:21 Нему да бъде слава в църквата чрез Христа Иисуса във всички родове от века до века. Амин.

4
  4:1 И тъй, аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани,
  4:2 с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов
  4:3 и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.
  4:4 Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание;
  4:5 един е Господ, една е вярата, едно е кръщението,
  4:6 един е Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.
  4:7 А на всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов.
  4:8 Затова е и казано: "като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците".
  4:9 А "възкачи се" що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята?
  4:10 Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.
  4:11 И Той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители,
  4:12 за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово,
  4:13 докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство,
  4:14 та да не бъдем вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата,
  4:15 а с истинска любов да растем по всичко в Оногова, Който е глава, - Христос,
  4:16 от Когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите й, нараства, за да се съзижда в любов.
  4:17 Това прочее ви говоря и за свидетел призовавам Господа: да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си,
  4:18 бидейки помрачени в разума, отстранени в Божия живот поради тяхното невежество и ожесточението на сърцето им;
  4:19 дошли до безчувствие, те се предадоха на разпътство и ненаситно вършат всяка нечистота.
  4:20 Но вие не тъй познахте Христа,
  4:21 щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили (както е истината в Иисуса)
  4:22 да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти,
  4:23 да се обновите с духа на своя ум
  4:24 и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.
  4:25 Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму.
  4:26 Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни;
  4:27 нито давайте място на дявола.
  4:28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае.
  4:29 Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите.
  4:30 И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.
  4:31 Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба;
  4:32 но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.

5
  5:1 И тъй, подражавайте Богу, като чеда възлюбени,
  5:2 и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.
  5:3 А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменуват между вас, както прилича на светии,
  5:4 нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки, да се чува благодарение.
  5:5 Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога.
  5:6 Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на неверието;
  5:7 и тъй, не ставайте техни съучастници.
  5:8 Вие бяхте някога тъмнина, а сега сте светлина в Господа; постъпвайте като чеда на светлината,
  5:9 защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, правда и истина -
  5:10 и изпитвайте, що е благоугодно Богу.
  5:11 Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги.
  5:12 Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори.
  5:13 А всичко, което се изобличава, от светлината става явно: понеже всичко, което бива явно, е светлина.
  5:14 Затова е казано: стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос.
  5:15 И тъй, гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри,
  5:16 като скъпите времето, защото дните са лукави.
  5:17 Затова недейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е воля Божия.
  5:18 И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство; но се изпълняйте с Дух,
  5:19 като се назидавате сами с псалми и славославия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа,
  5:20 като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нашего Иисуса Христа,
  5:21 като се покорявате един другиму в страх Божий.
  5:22 Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа,
  5:23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото.
  5:24 Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.
  5:25 Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея,
  5:26 за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото;
  5:27 за да я представи на Себе Си славна църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна.
  5:28 Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича.
  5:29 Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ - църквата,
  5:30 понеже ние сме членове на тялото Му - от плътта Му и от костите Му.
  5:31 "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът".
  5:32 Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата.
  5:33 Тъй и всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си.

6
  6:1 Вие, децата, бъдете послушни на родителите си, в името на Господа, защото това е справедливо.
  6:2 "Почитай баща си и майка си" (това е първа заповед с обещание),
  6:3 "за да ти бъде добре, и да живееш дълго на земята".
  6:4 И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.
  6:5 Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простота на сърцето си, както на Христа,
  6:6 не със слугуване само за очи като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия,
  6:7 усърдно служейки, като че служите на Господа, а не на човеци,
  6:8 и знаейки, че всеки, бил той роб или свободник, ще получи от Господа според доброто, което извърши.
  6:9 И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, знаейки, че и над сами вас и над тях има в небесата Господар, у Когото няма лицеприятие.
  6:10 Прочее, братя мои, усилвайте се в Господа и в мощта на силата Му;
  6:11 облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни,
  6:12 защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата.
  6:13 Заради това приемете Божието всеоръжие, за да можете се възпротиви в лош ден и, като надвиете всичко, да устоите.
  6:14 И тъй, стойте, като си препашете кръста с истина и се облечете в бронята на правдата,
  6:15 и обуйте нозете си в готовност да благовестите мира;
  6:16 а над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия;
  6:17 вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието слово;
  6:18 с всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички светии
  6:19 и за мене, та, като отварям уста, да ми се даде слово, дръзновено да възвестявам тайната на благовестието,
  6:20 заради което съм пратеник в окови, за да го проповядвам смело, както ми прилича.
  6:21 А за да знаете и вие, как съм и що работя, за всичко ще ви извести Тихик, възлюбен брат и верен в Господа служител,
  6:22 когото пратих при вас за това същото, за да узнаете за нас, и да утеши сърцата ви.
  6:23 Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа.
  6:24 Благодатта да бъде с всички, неизменно любещи Господа нашего Иисуса Христа. Амин.