ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОЛОСЯНИ

1
  1:1 Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, -
  1:2 до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колоса: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
  1:3 Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа, молейки се винаги за вас,
  1:4 понеже чухме за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта ви към всички светии,
  1:5 при надеждата на отреденото вам на небесата, за което по-преди чухте от истинското слово на благовестието,
  1:6 що пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат,
  1:7 както се и научихте от Епафраса, нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас,
  1:8 и ни извести за вашата чрез Духа любов.
  1:9 Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране,
  1:10 та да постъпвате достойно за Бога, като Му угождавате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога,
  1:11 като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост,
  1:12 като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината,
  1:13 избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син,
  1:14 в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка на греховете,
  1:15 и Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар;
  1:16 понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти - всичко чрез Него и за Него е създадено;
  1:17 Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.
  1:18 И Той е Глава на тялото, сиреч на църквата; Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство;
  1:19 понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота,
  1:20 и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му.
  1:21 И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела,
  1:22 сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред Себе Си,
  1:23 ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими, и бъдете непоклатни в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.
  1:24 Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата,
  1:25 на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие, -
  1:26 тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му,
  1:27 на които Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата, е във вас;
  1:28 Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Иисуса;
  1:29 за това се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действува в мене.

2
  2:1 Желая да знаете, в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и в Иерапол, и заради всички, които не са ме видели лично,
  2:2 за да се утешат сърцата им, та, съединени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа,
  2:3 в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието.
  2:4 А това казвам, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи;
  2:5 защото ако и да отсъствувам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа.
  2:6 Поради това, както приехте Господа Иисуса Христа, тъй и ходете по Него,
  2:7 вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност.
  2:8 Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа;
  2:9 понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството,
  2:10 и вие сте пълни чрез Него, Който е Глава на всяко началство и власт;
  2:11 в Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово,
  2:12 като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.
  2:13 И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове;
  2:14 а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста;
  2:15 като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях.
  2:16 И тъй, никой да ви не осъжда за ядене, или пиене, или за някой празник или новомесечие, или събота:
  2:17 това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос.
  2:18 Никой преднамерено да ви не прелъстява със смиреномъдрие и служене на Ангелите, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум
  2:19 и не се придържа о Главата - Христа, от Когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога.
  2:20 И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо като живеещи в света допускате да ви налагат постановления:
  2:21 "не се докосвай, не вкусвай, не пипай"
  2:22 (които всички, от употребяване, подлежат на разрушение), - според човешки заповеди и учения?
  2:23 Тия постановления имат само вид на мъдрост в своеволно благочестие, в смиреномъдрие и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плътта.

3
  3:1 И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога;
  3:2 за небесното мислете, а не за земното.
  3:3 Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога;
  3:4 а кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
  3:5 И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение.
  3:6 Заради тия пороци Божият гняв иде върху синовете на непослушанието,
  3:7 сред които и вие някогаш се движехте, когато живеехте в тия пороци.
  3:8 А сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си;
  3:9 не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му
  3:10 и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател,
  3:11 дето няма ни един ни иудеин, ни обрязване ни необрязване, ни варварин ни скит, ни роб ни свободник, а всичко и във всичко е Христос.
  3:12 И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение,
  3:13 като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.
  3:14 А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството, -
  3:15 и мир Божи да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете.
  3:16 Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си.
  3:17 И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Иисуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.
  3:18 Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа.
  3:19 Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте.
  3:20 Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу.
  3:21 Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом.
  3:22 Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите по плът господари, слугувайте им не само за очи като човекоугодници, а простосърдечно, като се боите от Бога.
  3:23 И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци,
  3:24 знаейки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите.
  3:25 А който върши неправда, ще получи според неправдата си: лицеприятие няма.

4
  4:1 Вие, господарите, отдавайте на робите си справедливото и дължимото, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.
  4:2 Постоянствувайте в молитвата, като бодърствувате в нея с благодарност;
  4:3 молете се също и за нас, за да ни отвори Бог врата на словото да разгласим Христовата тайна, заради която съм и в окови,
  4:4 та да я открия, както ми подобава да говоря.
  4:5 С външните се отнасяйте благоразумно, като скъпите времето.
  4:6 Словото ви да бъде винаги с приятност, със сол подправено, за да знаете, как трябва да отговаряте всекиму.
  4:7 Колкото за мене, всичко ще ви съобщи Тихик, възлюбеният брат и верен служител и сътрудник в Господа,
  4:8 когото тъкмо за това изпратих при вас, за да узнае, как сте, и да утеши сърцата ви,
  4:9 заедно с Онисима, верния и възлюбен наш брат, който е от вас: те ще ви разкажат за всичко, що става тука.
  4:10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, и Марко, племенникът на Варнава (за когото получихте заповед: ако дойде при вас, приемете го),
  4:11 също и Иисус, наричан Юст; те са от обрязаните и са едничките сътрудници за царството Божие, които ми бяха утеха.
  4:12 Поздравява ви вашенецът Епафрас, Иисус Христов раб, който винаги се подвизава за вас в молитвите, за да пребъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия.
  4:13 Свидетелствувам за него, че той има голяма ревност и грижа за вас и за ония, които са в Лаодикия и Иерапол.
  4:14 Поздравява ви Лука, многообичният лекар, и Димас.
  4:15 Поздравете братята в Лаодикия, също и Нимфана, и домашната му църква.
  4:16 След като се прочете това послание у вас, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква, а онова из Лаодикия да прочетете и вие.
  4:17 Кажете на Архипа: гледай да изпълняваш службата, що си приел в Господа.
  4:18 Саморъчен поздрав от мене, Павла. Помнете оковите ми. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.