ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ

1
  1:1 Павел, Силуан и Тимотей - до солунската църква в Бога Отца нашего и в Господа Иисуса Христа:
  1:2 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
  1:3 Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте, и взаимната любов у всеки едного от всички вас тъй изобилва,
  1:4 че сами ние се хвалим с вас в Божиите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонения и скърби, що пренасяте;
  1:5 това е доказателство на праведния Божий съд, че вие ще се удостоите с царството Божие, за което и страдате.
  1:6 Защото справедливо е пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,
  1:7 а вам, оскърбяваните, да въздаде утеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето с Ангелите на Своята сила,
  1:8 в пламенен огън да отмъщава на ония, които не познават Бога, които не се покоряват на благовестието на Господа нашего Иисуса Христа
  1:9 и които с вечна погибел ще бъдат наказани от лицето на Господа и от славата на Неговото могъщество,
  1:10 когато Той дойде, за да бъде прославен в оня ден всред Своите светии, и за да Му се удивяват всички повярвали, а също и вие, понеже с вяра приехте нашето свидетелство.
  1:11 За това се и молим винаги за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата,
  1:12 та да се прослави във вас името на Господа нашего Иисуса Христа, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Иисуса Христа.

2
  2:1 А колкото за пришествието на Господа нашего Иисуса Христа и нашето събиране при Него, молим ви, братя,
  2:2 да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовият ден.
  2:3 Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта,
  2:4 който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог.
  2:5 Не помните ли, че, още когато бях при вас, ви говорех това?
  2:6 И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време.
  2:7 Тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега, -
  2:8 тогава и ще се открие беззаконникът, когото Господ Иисус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще изтреби
  2:9 тогова, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса,
  2:10 и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение.
  2:11 И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата,
  2:12 та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата.
  2:13 Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа братя, задето отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение,
  2:14 към което нещо ви и призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на Господа нашего Иисуса Христа.
  2:15 И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание.
  2:16 А Сам Господ наш Иисус Христос, и Бог и Отец наш, Който ни възлюби и чрез благодатта Си ни даде вечна утеха и блага надежда,
  2:17 да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело.

3
  3:1 И тъй, молете се за нас, братя, щото словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас,
  3:2 и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра.
  3:3 Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и запази от лукавия.
  3:4 Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме.
  3:5 А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово.
  3:6 Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас.
  3:7 Сами знаете, как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас,
  3:8 нито у някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка деня и нощя, за да не отегчим някого от вас, -
  3:9 и не за това, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате.
  3:10 Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде.
  3:11 Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи;
  3:12 на такива заповядваме и ги молим в Господа нашего Иисуса Христа да работят безшумно и свой си хляб да ядат.
  3:13 А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро.
  3:14 Ако ли някой не послуша думите ни в това послание, забележете го и не се сношавайте с него, за да се засрами;
  3:15 и го не смятайте за враг, а го наставлявайте като брат.
  3:16 А Сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички вас!
  3:17 Саморъчен поздрав от мене, Павла; това е белег във всяко послание; аз пиша тъй:
  3:18 благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.