Femte Mosebok (Deuteronomium), 1 Kapitlet

        Mose talar till folket om vad som har
           skett under ökenvandringen.

 1. Dessa äro de ord som Mose talade till hela Israel på andra sidan
   Jordan, i öknen, på Hedmarken mitt emot Suf, mellan Paran och
   Tofel, Laban, Haserot och Di-Sahab
 2. -- elva dagsresor från Horeb, åt Seirs bergsbygd till, fram till
   Kades-Barnea.
 3. I det fyrtionde året, i elfte månaden. på första dagen i
   månaden, talade Mose till Israels barn, alldeles såsom Herren
   hade bjudit honom tala till dem.
 4. Detta skedde sedan han hade slagit Sihon, amoréernas konung, som
   bodde i Hesbon, och Og, konungen i Basan, som bodde i Astarot,
   vid Edrei.
 5. På andra sidan Jordan. i Moabs land, begynte Mose denna
   lagutläggning och sade:
 6. HERREN, vår Gud, talade till oss på Horeb och sade: "Länge nog
   haven I uppehållit eder vid detta berg.
 7. Vänden eder nu åt annat håll och bryten upp, och begiven eder
   till amoréernas bergsbygd och till alla deras grannfolk på
   Hedmarken, i Bergsbygden, i Låglandet, i Sydlandet och i
   Kustlandet vid havet -- in i kananéernas land och upp på Libanon,
   ända till den stora floden, floden Frat.
 8. Se, jag har givit landet i edert våld. Gån nu och intagen detta
   land, som HERREN med ed har lovat edra fäder, Abraham, Isak och
   Jakob, att giva åt dem och åt deras säd efter dem."
 9. Och jag talade till eder på den tiden och sade: "Jag förmår icke
   ensam bära eder.
 10. HERREN, eder Gud, har förökat eder, och se, I ären nu talrika
   såsom stjärnorna på himmelen.
 11. Må Herren, edra fäders Gud, än vidare föröka eder tusenfalt och
   välsigna eder, såsom han har lovat eder.
 12. Men huru skall jag ensam kunna bära tyngden och bördan av eder
   och edert tvistande?
 13. Utsen åt eder visa, förståndiga och välkända män inom edra
   särskilda stammar, så skall jag sätta dem till huvudmän över
   eder."
 14. I svaraden mig och saden: "Ditt förslag är gott."
 15. Då tog jag huvudmännen i edra stammar, visa och välkända män,
   och satte dem till huvudmän över eder, till föreståndare,
   somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och
   somliga över tio, och till tillsyningsmän i edra särskilda
   stammar.
 16. Och jag bjöd då också edra domare och sade: "Hören efter, vad
   edra bröder hava sig emellan; och om någon har en sak med sin
   broder eller med en främling som bor hos honom, så dömen
   rättvist mellan dem.
 17. I skolen icke hava anseende till personen, när I dömen, utan
   höra den ringe likaväl dom den högre; I skolen icke frukta för
   någon människa, ty domen hör Gud till. Men om något ärende
   bliven eder för svårt, skolen I hänskjuta det till mig, så att
   jag för höra det."
 18. Så bjöd jag eder på den tiden allt vad I skullen göra.
 19. Och vi bröto upp från Horeb, och genom hela den stora och
   fruktansvärda öken som I haven sett vandrande vi åstad till
   amoréernas bergsbygd, såsom HERREN, vår Gud, hade bjudit oss;
   och vi kommo så till Kades-Barnea.
 20. Och jag sade till eder: "I haven nu kommit till amoréernas
   bergsbygd, som HERREN vår Gud, vill giva oss.
 21. Se, HERREN, din Gud, har givit landet i ditt våld. Drag ditupp
   och intag det, såsom HERREN, dina fäders Gud, har tillsagt dig.
   Frukta icke och var icke förfärad."
 22. Då trädden I fram till mig allasammans och saden: "Låt oss sända
   åstad några män framför oss, för att de må utforska landet åt
   oss och sedan avgiva sin berättelse inför oss, angående vägen på
   vilken vi skola draga ditupp, och angående de städer som vi
   skola komma till."
 23. Detta förslag behagade mig, och jag tog tolv män bland eder, en
   för var stam.
 24. Dessa begåvo sig åstad och drogo upp till Bergsbygden och kommo
   till Druvdalen och bespejade landet.
 25. Och de togo med sig av landets frukt ned till oss och avgåvo sin
   berättelse inför oss och sade: "Det land som Herren, vår Gud,
   vill giva oss är gott."
 26. Men I villen icke draga ditupp, utan voren gensträviga mot
   HERRENS, eder Guds, befallning.
 27. Och I knorraden i edra tält och saden: "Herren hatar oss, därför
   har han fört oss ut ur Egyptens land för att giva oss i
   amoréernas hand och så förgöra oss.
 28. Varthän skola vi då draga? Våra bröder hava förfärat våra
   hjärtan, ty de säga: 'Där är ett folk, större och resligare än
   vi, där äro städer, stora och befästa upp mot himmelen; ja, vi
   sågo där också anakiter.'"
 29. Då svarade jag eder: "I skolen icke förskräckas och icke frukta
   för dem.
 30. HERREN, eder Gud, som går framför eder, skall själv strida för
   eder, alldeles såsom han handlade mot eder i Egypten inför edra
   ögon,
 31. och alldeles såsom i öknen som du har sett, där HERREN, din Gud,
   bar dig, såsom en man bär sin son, hela den väg I haven vandrat,
   ända till dess att I nu haven kommit hit."
 32. Men detta oaktat trodden I icke på HERREN, eder Gud,
 33. som gick framför eder på vägen, för att utse lägerplatser åt
   eder: om natten i eld, för att lysa eder på den väg I skullen
   gå, och om dagen i molnskyn.
 34. Då nu HERREN hörde edra ord, blev han förtörnad och svor och
   sade:
 35. "Sannerligen, ingen av dessa män, i detta onda släkte, skall få
   se det goda land som jag med ed har lovat giva åt edra fäder,
 36. ingen utom Kaleb, Jefunnes son; han skall få se det, och åt
   honom och åt hans barn skall jag giva det land han har beträtt,
   därför att han i allt har efterföljt Herren."
 37. Också på mig vredgades HERREN, för eder skull, och sade: "Icke
   heller du skall komma ditin.
 38. Josua, Nuns son, han som är din tjänare, han skall komma ditin.
   Styrk honom att vara frimodig, ty han skall utskifta landet åt
   Israel såsom arv.
 39. Och edra barn, om vilka I saden att de skulle bliva fiendens
   byte, och skola komma ditin, åt dem skall jag giva landet, och
   de skola taga det i besittning.
 40. Men I själva mån vända eder åt annat håll; bryten nu upp och
   tagen vägen mot öknen, åt Röda havet till."
 41. Då svaraden I och saden till mig: "Vi hava syndat mot HERREN.
   Vi vilja nu draga upp och strida, alldeles såsom HERREN, vår
   Gud, har bjudit oss." Och I omgjordaden eder, var och en tog
   sina vapen, och med lätt mod drogen I upp mot bergsbygden.
 42. Men HERREN sade till mig: "Säg till dem: I skolen icke draga
   ditupp och giva eder i strid, ty jag är icke med bland eder;
   gören icke så, på det att I icke mån bliva slagna av edra
   fiender."
 43. Och jag talade till eder, men I hörden icke därpå, utan voren
   gensträviga mot HERRENS befallning och drogen i edert övermod
   upp mot bergsbygden.
 44. Och amoréerna som bodde där i bergsbygden drogo mot eder och
   jagade eder, såsom bin göra, och slogo och förskingrade eder i
   Seir och drevo eder ända till Horma.
 45. Då vänden I tillbaka och gräten inför HERRENS ansikte. Men
   HERREN hörde icke eder röst och lyssnade icke till eder.
 46. Och I stannaden länge i Kades, så länge det nu var.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 2 Kapitlet

        Fortsättning av Moses tal: Edom, Moab
        och Ammon angripas icke; amoréen Sihon
               besegras.

 1. Sedan vände vi oss åt annat håll, vi bröto upp och togo vägen
   mot öknen, åt Röda havet till, såsom Herren hade tillsagt mig,
   och vi höllo en lång tid på med att tåga omkring Seirs
   bergsbygd.
 2. Och HERREN talade till mig och sade:
 3. "Länge nog haven I hållit på med att tåga omkring denna
   bergsbygd; vänden eder nu mot norr.
 4. Och bjud folket och säg: I kommen nu att draga fram genom det
   område som tillhör edra bröder, Esaus barn, vilka bo i Seir; men
   fastän de skola frukta för eder, mån I taga eder väl till vara.
 5. I skolen icke inlåta eder i strid med dem, ty av deras land
   skall jag icke giva eder ens så mycket som en fotsbredd,
   eftersom jag redan har givit Seirs bergsbygd till besittning åt
   Esau.
 6. Mat att äta skolen I köpa av dem för penningar; vatten att
   dricka skolen I ock köpa av dem för penningar.
 7. HERREN, din Gud, har ju välsignat dig i alla dina händers verk;
   han har låtit sig vårda om din vandring i denna stora öken; nu i
   fyrtio år har HERREN, din Gud, varit med dig, och intet har
   fattats dig.
 8. Så drog vi då åstad bort ifrån våra bröder, Esaus barn, som
   bodde i Seir, och lämnade Hedmarksvägen och Elat och
   Esjon-Geber. Vi vände oss nu åt annat håll och drogo fram på
   vägen till Moabs öken.
 9. Och Herren sade till mig: "Du skall icke angripa Moab eller
   inlåta dig i strid med dem, ty av deras land skall jag icke giva
   dig något till besittning, eftersom jag redan har givit Ar åt
   Lots barn till besittning.
 10. (Eméerna bodde där fordom, ett stort och talrikt och resligt
   folk, sådant som anakiterna.
 11. Och likasom anakiterna räknas också de för rafaéer; men
   moabiterna kalla dem eméer.
 12. I Seir bodde däremot fordom horéerna, men Esaus barn fördrevo
   dem för sig och förgjorde dem och bosatte sig på det land som
   Herren hade givit dem till besittning.)
 13. Stån nu upp och gån över bäcken Sered." Så gingo vi då över
   bäcken Sered.
 14. Och den tid som åtgick för vår vandring från Kades-Barnea, till
   dess vi gingo över bäcken Sered. var trettioåtta år, och under
   denna tid förgicks hela den släktet, alla stridbara män i
   lägret, såsom Herren hade svurit att det skulle gå dem.
 15. Ja, Herrens hand drabbade dem, och han sände förödelse i lägret
   bland dem och ryckte dem bort därur, så att de förgingos.

 16. Då nu alla stridbara män i folket hade dött ut,
 17. talade HERREN till mig och sade:
 18. "Du drager nu över Moabs gräns, genom AR,
 19. och skall så komma i närheten av Ammons barn; men du må icke
   angripa dessa, ej heller inlåta dig i strid med dem, ty av
   Ammons barns land skall jag icke giva dig något till besittning,
   eftersom jag redan har givit det åt Lots barn till
   besittning.
 20. (Såsom ett rafaéernas land räknas också detta; rafaéer bodde
   fordom där; men ammoniterna kalla dem samsummiter.
 21. De voro ett stort och talrikt och resligt folk, sådant som
   anakiterna. Men Herren förgjorde dessa för dem; de fördrevo dem
   och bosatte sig i deras land.
 22. På samma sätt hade han gjort för Esaus barn, som bo i Seir, i
   det han för dem förgjorde horéerna; de fördrevo dem och bosatte
   sig i deras land, där de bo ännu i dag.
 23. Likaså blevo avéerna, som bodde i byar ända fram till Gasa,
   förgjorda av kaftoréerna, som drogo ut från Kaftor och sedan
   bosatte sig i deras land.)
 24. Stån nu upp, bryten upp och gån över bäcken Arnon. Se, jag har
   givit Sihon, konungen i Hesbon, amoréen, och hans land i ditt
   våld. Så begynn nu att intaga det, och bekriga honom.
 25. Redan i dag vill jag begynna att låta förskräckelse och fruktan
   för dig komma över alla folk under himmelen, så att de skola
   darra och bäva för dig, när de höra berättas om dig."
 26. Och jag skickade sändebud från Kedemots öken till Sihon,
   konungen i Hesbon, med fridsam hälsning och lät säga:
 27. "Låt mig tåga genom ditt land. Raka vägen skall gå, utan att
   vika av vare sig till höger eller till vänster.
 28. Mat att äta må du låta mig köpa för penningar; jag begär
   allenast att få tåga vägen fram härigenom
 29. -- detsamma som tillstaddes mig av Esaus barn, Seirs inbyggare,
   och av moabiterna, Ars inbyggare -- så att jag kan gå över
   Jordan in i det land som HERREN, vår Gud, vill giva oss."
 30. Men Sihon, konungen i Hesbon, ville icke låta oss tåga genom
   sitt land, ty HERREN, din Gud, förhärdade hans sinne och
   förstockade hans hjärta, för att han skulle giva honom i din
   hand, såsom ock nu har skett.
 31. Och Herren sade till mig: "Se, jag begynner nu att giva Sihon
   och hans land i ditt våld. Begynn alltså du nu att intaga det,
   så att du får hans land till besittning."
 32. Och Sihon drog med allt sitt folk ut till strid mot oss, till
   Jahas.
 33. Men HERREN, vår Gud, gav honom i vårt våld, och vi slogo honom
   jämte hans söner och allt hans folk.
 34. Och vi intogo då alla hans städer och gåvo hela den manliga
   stadsbefolkningen till spillo, så ock kvinnor och barn; vi läto
   ingen slippa undan.
 35. Allenast boskapen togo vi såsom byte, jämte rovet från de städer
   vi intogo.
 36. Från Aroer, vid bäcken Arnons strand, och från staden i dalen
   ända till Gilead fanns ingen stad vars murar voro för höga för
   oss; allasammans gav HERREN, vår Gud, i vårt våld.
 37. Men Ammons barns land lät du vara, hela landsträckan utefter
   bäcken Jabbok, och städerna i bergsbygden, och allt övrigt varom
   HERREN, vår Gud, hade så bjudit.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 3 Kapitlet

         Fortsättning av Moses tal: de tre
         östjordanska stammarnas arvslotter;
        Moses ord till Josua; hans bön att få
             komma in i Kanaan.

 1. Sedan vände vi oss åt annat håll och drogo upp åt Basan till.
   Och Og, konungen i Basan, drog med allt sitt folk ut i strid mot
   oss, till Edrei.
 2. Men HERREN sade till mig: "Frukta icke för honom, ty i din hand
   har jag givit honom och allt hans folk och honom på samma sätt
   som du gjorde med Sihon, amoréernas konung, som bodde i Hesbon."
 3. Så gav HERREN, vår GUD, i vår hand också Og, konungen i Basan,
   och allt hans folk, och vi slogo honom och läto ingen av dem
   slippa undan.
 4. Och vi intogo då alla hans städer, ingen stad fanns, som vi icke
   togo ifrån dem: sextio städer, hela landsträckan Argob, Ogs rike
   i Basan.
 5. Alla dessa städer voro befästa med höga murar, med portar och
   bommar. Därtill kom en stor mängd småstäder.
 6. Och vi gåvo dem till spillo, likasom vi hade gjort med Sihon,
   konungen i Hesbon; hela den manliga stadsbefolkningen gåvo vi
   till spillo, så ock kvinnor och barn.
 7. Men all boskapen och rovet från städerna togo vi såsom byte.
 8. Från amoréernas två konungar, som härskade på andra sidan
   Jordan, togo vi alltså då deras land, från bäcken Arnon ända
   till berget Hermon
 9. -- vilket av sidonierna kallas för Sirjon, men av amoréerna
   kallas för Senir --
 10. alla städerna på slätten och hela Gilead och hela Basan, ända
   till Salka och Edrei, städerna i Ogs rike, i Basan.
 11. Ty Og, konungen i Basan, var den ende som fanns kvar av de sista
   rafaéerna; hans gravkista, gjord av basalt, finnes, såsom känt
   är, i Rabba i Ammons barns land; den är nio alnar lång och fyra
   alnar bred, alnen beräknad efter längden av en mans underarm.
 12. När vi då hade intagit detta land, gav jag den del därav, som
   sträcker sig från Aroer vid bäcken Arnon, samt hälften av
   Gileads bergsbygd med dess städer åt rubeniterna och gaditerna.
 13. Återstoden av Gilead och hela Basan, Ogs rike, gav jag åt ena
   hälften av Manasse stam, hela landsträckan Argob, hela Basan;
   detta kallas rafaéernas land.
 14. Jair, Manasses son, fick hela landsträckan Argob, ända till
   gesuréernas och maakatéernas område, och efter sitt eget namn
   kallade han landet -- nämligen Basan -- för Jairs byar, såsom
   det heter ännu i dag.
 15. Och åt Makir gav jag Gilead.
 16. Och åt rubeniterna och gaditerna gav jag landet från Gilead ända
   till Arnons dal, till dalens mitt -- den utgjorde gränsen -- och
   till bäcken Jabbok, som är Ammons barns gräns,
 17. vidare Hedmarken med Jordan, som utgör gränsen, från Kinneret
   ända till Pisgas sluttningar, på östra sidan.
 18. Och jag bjöd eder på den tiden och sade: "HERREN, eder Gud, har
   givit eder detta land till besittning. Men nu skolen alla I som
   ären stridbara män draga väpnade åstad i spetsen för edra
   bröder, Israels barn.
 19. Allenast edra hustrur och barn och eder boskap -- jag vet ju att
   I haven mycken boskap -- må stanna kvar i de städer som jag har
   givit eder,
 20. till dess att HERREN har låtit edra bröder komma till ro, såväl
   som eder, när också de hava tagit i besittning det land som
   HERREN, eder Gud, vill giva dem på andra sidan Jordan; sedan mån
   I vända tillbaka till de besittningar jag har givit eder, var
   och en till sin besittning."
 21. Och jag bjöd Josua på den tiden och sade: "Du har med egna ögon
   sett allt vad HERREN, eder Gud, har gjort med dessa två
   konungar. På samma sätt skall HERREN göra med alla riken där du
   drager fram.
 22. Frukten icke för dem, ty HERREN, eder Gud, skall själv strida
   för eder."
 23. Och på den tiden bad jag till HERREN och sade:
 24. "Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet
   och din starka hand; ty vilken är den gud i himmelen eller på
   jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar
   som du?
 25. Så låt mig nu få gå ditöver och se det goda landet på andra
   sidan Jordan, det goda berglandet där och Libanon."
 26. Men HERREN hade blivit förgrymmad på mig för eder skull och
   ville icke höra mig, utan sade till mig: "Låt det vara nog; tala
   icke vidare till mig om denna sak.
 27. Stig nu upp på toppen av Pisga, och lyft upp dina ögon mot
   väster och norr och söder och öster, och se med dina ögon; ty
   över denna Jordan skall du icke komma.
 28. Och insätt Josua i hans ämbete, och styrk honom att vara
   frimodig och oförfärad; ty det är han som skall gå ditöver i
   spetsen för detta folk, och det är han som skall utskifta åt dem
   såsom arv det land du ser."
 29. Och så stannade vi i dalen mitt emot Bet-Peor.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 4 Kapitlet

        Fortsättning av Moses tal: förmaningar
           till folket. Tre fristäder.

 1. Och nu, Israel, hör de stadgar och rätter som jag vill lära
   eder, för att I mån göra efter dem, på det att I mån leva och
   komma in i och taga i besittning det land som HERREN, edra
   fäders Gud, vill giva eder.
 2. I skolen icke lägga något till det som jag bjuder eder, och I
   skolen icke taga något därifrån; I skolen hålla HERRENS, eder
   Guds, bud, som jag giver eder.
 3. I haven med egna ögon sett vad HERREN har gjort i fråga om
   Baal-Peor, huru HERREN, din Gud, utrotade ur ditt folk var man
   som följde efter Baal-Peor.
 4. Men I som höllen eder till HERREN, eder Gud, I leven alla ännu
   i dag.
 5. Se, jag har lärt eder stadgar och rätter såsom HERREN, min Gud,
   har bjudit mig, på det att I mån göra efter dem i det land dit I
   nu kommen, för att taga det i besittning.
 6. I skolen hålla dem och göra efter dem, ty det skall tillräknas
   eder såsom vishet och förstånd av andra folk. När de få höra
   alla dessa stadgar, skola säga: "I sanning, ett vist och
   förståndigt folk är detta stora folk."
 7. Ty vilket annat stort folk finnes, vars gudar äro det så nära
   som HERREN, vår Gud, är oss, så ofta vi åkalla honom?
 8. Och vilket annat stort folk finnes, som har stadgar och rätter
   så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag i dag förelägger
   eder?
 9. Allenast tag dig till vara och akta dig väl, så att du icke
   förgäter vad dina ögon sågo, och icke låter vika ifrån ditt
   hjärta i all dina livsdagar, utan kungör det för dina barn och
   dina barnbarn:
 10. vad som skedde den dag då du stod inför HERREN, din Gud, vid
   Horeb, då HERREN sade till mig: "Församla folket till mig, för
   att jag må låta dem höra mina ord; må de så lära sig att
   frukta mig, så länge de leva på jorden, och de lära sina barn
   detsamma."
 11. Och I trädden fram och blevo stående nedanför berget; och berget
   brann i eld ända upp till himmelen, och där var mörker, moln
   och töcken.
 12. Och HERREN talade till eder ur elden orden hörden I, men I sågen
   ingen gestalt, I hörden allenast en röst.
 13. Och han förkunnade eder sitt förbund, som han bjöd eder att
   hålla nämligen de tio orden; och han skrev dem på två
   stentavlor.
 14. Och mig bjöd HERREN då att jag skulle lära eder stadgar och
   rätter, för att I skullen göra efter dem i det land dit I nu
   dragen, till att taga det i besittning.
 15. Och eftersom I icke sågen någon gestalt den dag då HERREN talade
   till eder på Horeb ur elden, därför mån I nu noga hava akt på
   eder själva.
 16. så att I icke tagen eder till, vad fördärvligt är, genom att
   göra eder någon beläte, något slags avgudabild, något bild av
   man eller av kvinna.
 17. eller någon bild av något fyrfotadjur eller av någon bevingad
   fågel som flyger under himmelen,
 18. eller av något kräldjur på marken eller av någon fisk i vattnet
   under jorden.
 19. Och när du lyfter dina ögon upp till himmelen och ser solen,
   månen och stjärnorna, himmelens hela härskara, då må du icke
   heller låta förföra dig att tillbedja dem och tjäna dem; ty
   HERREN, din Gud, har givit dem åt alla folk under hela himmelen
   till deras del.
 20. Men eder har HERREN tagit, och han har fört eder ut ur
   smältugnen, ur Egypten, för att I skullen bliva hans arvfolk,
   såsom nu har skett.
 21. Och HERREN vredgades på mig för eder skull, och svor att jag
   icke skulle få gå över Jordan och komma in i de goda land som
   HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel.
 22. Ty jag skall dö i detta land och icke gå över Jordan, men I
   skolen gå över den och taga detta goda land i besittning.
 23. Tagen eder då till vara för att förgäta det förbund som HERREN,
   eder Gud, har slutit med eder, därigenom att I, alldeles emot
   HERRENS, eder Guds, bud, gören eder något beläte, något slags
   bild.
 24. Ty, HERREN, din Gud, är en förtärande eld, en nitälskande Gud.
 25. Om nu så sker, när du har fått barn och barnbarn och I haven
   blivit gamla i landet, att I tagen eder till, vad fördärvligt
   är, genom att göra eder något beläte, något slags bild, så att I
   gören vad som är ont i HERRENS, din Guds, ögon och därmed
   förtörnen honom,
 26. då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I
   med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över
   Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre
   leva där, utan skolen förvisso förgöras.
 27. Och HERREN skall förströ eder bland folken, och allenast en
   ringa hop av eder skall bliva kvar bland de folk till vilka
   HERREN skall föra eder.
 28. Och där skolen I tjäna gudar, gjorda av människohänder, gudar av
   trä och sten, som varken se eller höra eller äta eller lukta.
 29. Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom, om
   du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.
 30. När du är i nöd och allt detta vederfares dig, i kommande dagar,
   då skall du vända åter till HERREN, din Gud, och höra hans röst.
 31. Ty HERREN, din Gud, är en barmhärtig Gud. Han skall icke förgäta
   eller fördärva dig; han skall icke förgäta det förbund han har
   ingått med dina fäder och med ed bekräftat.
 32. Ty fråga framfarna tider, dem som hava varit före dig, från den
   dag då Gud skapade människor på jorden, fråga ifrån himmelens
   ena ända till den andra om någonsin något så stort som detta har
   skett, eller om man har hört talas om något som är detta likt,
 33. om något folk har hört Guds röst tala ur elden, såsom du har
   hört, och dock har blivit vid liv,
 34. eller om någon gud har försökt att komma och hämta ett folk åt
   sig ut från ett annat folk, genom hemsökelser, tecken och under,
   genom krig, genom stark hand och uträckt arm, och genom stora,
   fruktansvärda gärningar, vilket allt HERREN, eder Guds, har gjort
   med eder i Egypten, inför dina ögon.
 35. Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är
   Gud, och ingen annan än han.
 36. Från himmelen har han låtit dig höra sin röst för att undervisa
   dig, och på jorden har han låtit dig se sin stora eld, och du
   har hört hans ord ur elden.
 37. Eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar
   efter dem, och själv med sin stora kraft förde dig ut ur
   Egypten,
 38. och fördrev för dig folk som voro större och mäktigare än du,
   och lät dig komma in i deras land och gav det åt dig till
   arvedel, såsom nu har skett,
 39. därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är
   Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan;
 40. och du skall hålla hans stadgar och bud, som jag i dag giver
   dig, på det att det må gå dig väl och dina barn efter dig, och
   på det att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill
   giva dig för all tid.
 41. Vid denna tid avskilde Mose tre städer på andra sidan Jordan, på
   östra sidan,
 42. till vilka en dråpare skulle kunna fly, om han hade dräpt någon
   utan vett och vilja, och utan att förut hava burit hat till
   honom; om han flydde till någon av dessa städer, skulle han få
   bliva vid liv.
 43. De voro: Beser i öknen på slättlandet för Rubens stam, Ramot i
   Gilead för Gads stam och Golan i Basan för Manasse stam.
 44. Och detta är den lag som Mose förelade Israels barn,
 45. dessa äro de vittnesbörd och stadgar och rätter som Mose
   föredrog för Israels barn, sedan de hade dragit ut ur Egypten,
 46. på andra sidan Jordan i dalen, mitt emot Bet-Peor, i Sihons
   land, amoréernas konungs, som bodde i Hesbon, och som Mose och
   Israels barn slogo, när de hade dragit ut ur Egypten.
 47. Ty de intogo hans land och Ogs land, konungens i Basan,
   amoréernas två konungars länder, på andra sidan Jordan, på
   östra sidan,
 48. från Aroer vid bäcken Arnons strand ända till berget Sion, det
   är Hermon,
 49. och hela Hedmarken på andra sidan Jordan på östra sidan, ända
   till Hedmarkshavet, nedanför Pisgas sluttningar.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 5 Kapitlet

         Förbundet på Horeb. De tio budorden.
           Mose inför Herren på berget.

 1. Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem:

   Hör, Israel, de stadgar och rätter som jag i dag framställer för
   eder, och lären eder dem och hållen dem och gören efter dem.
 2. HERREN, vår Gud, slöt ett förbund med oss på Horeb.
 3. Icke med våra fäder slöt HERREN detta förbund, utan med oss
   själva som stå här i dag, oss alla som nu leva.
 4. Ansikte mot ansikte talade HERREN till eder på berget ur elden.
 5. Jag stod då mellan HERREN och eder, för att förkunna eder vad
   HERREN talade, ty I fruktaden för elden och stegen icke upp på
   berget. Han sade:

 6. Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur
   träldomshuset.
 7. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.
 8. Du skall icke göra dig något beläte, som är en bild vare sig av
   det som är uppe i himmelen, eller av det som är i vattnet under
   jorden.
 9. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag,
   HERREN, sin Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas
   missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led,
   när man hatar mig,
 10. men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina
   bud.
 11. Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds namn, ty HERREN skall
   icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.
 12. Håll sabbatsdagen, så att du helgar den, såsom HERREN, din Gud,
   har bjudit dig.
 13. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor;
 14. men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du
   ingen syssla förrätta, ej heller din son eller sin dotter, eller
   din tjänare eller din tjänarinna, eller din oxe eller din åsna
   eller någon av dina dragare, ej heller främlingen som är hos dig
   inom dina portar; på det att din tjänare och din tjänarinna må
   hava ro såväl som du.
 15. Du skall komma ihåg att du själv har varit träl i Egyptens land,
   och att HERREN, din Gud, har fört dig ut därifrån med stark hand
   och uträckt arm; därför har HERREN, din Gud bjudit dig att hålla
   sabbatsdagen.
 16. Hedra din fader och din moder, såsom HERREN, din Gud har bjudit
   dig, på det att du må länge leva och det må gå dig väl i det
   land som HERREN, din Gud, vill giva dig.
 17. Du skall icke dräpa.
 18. Du skall icke heller begå äktenskapsbrott.
 19. Du skall icke heller stjäla.
 20. Du skall icke heller bära falsk vittnesbörd mot din nästa.
 21. Du skall icke heller hava begärelse till din nästas hustru. Du
   skall icke heller hava lust till din nästas hus, ej heller till
   hans åker eller hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller
   till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något som tillhör
   din nästa.
 22. Dessa ord talade HERREN till hela eder församling på berget, ur
   elden, molnskyn och töcknet, med hög röst, och han talade så
   intet mer. Och han skrev dem på två stentavlor, som han gav åt
   mig.
 23. När I hörden rösten ur mörkret, medan berget brann i eld,
   trädden I fram till mig, alla I som voren huvudmän för edra
   stammar, så ock edra äldste.
 24. Och I saden: "Se, HERREN, vår Gud, har låtit oss se sin
   härlighet och sin storhet, och vi hava hört hans röst ur elden.
   I dag hava vi sett att Gud kan tala med en människa och dock
   låta henne bliva vid liv.
 25. Varför skola vi då likväl dö? Denna stora eld kommer ju att
   förtära oss. Om vi än vidare få höra HERRENS, vår Guds, röst, så
   måste vi dö.
 26. Ty vem finnes väl bland allt kött som kan, såsom vi hava gjort,
   höra den levande Gudens röst tala ur elden och dock bliva vid
   liv?
 27. Träd du fram och hör allt vad HERREN, vår Gud, säger, och tala
   du till oss allt vad HERREN, vår Gud, talar till dig, så vilja
   vi höra det och göra därefter."
 28. Och HERREN hörde edra ord, när I så taladen till mig; och HERREN
   sade till mig: "Jag har hört de ord som detta folk har talat till
   dig. De hava rätt i allt vad de hava talat.
 29. Ack att de hade sådana hjärtan, att de fruktade mig och hölle
   alla mina bud alltid! Det skulle ju då gå dem och deras barn väl
   evinnerligen.
 30. Gå nu och säg till dem: 'Vänden tillbaka till edra tält.'
 31. Men du själv må stanna kvar här hos mig, så skall förkunna för
   dig alla de bud och stadgar och rätter som du skall lära dem,
   för att de må göra efter dem i det land som jag vill giva dem
   till besittning."
 32. Så hållen nu och gören vad HERREN, eder Gud, har bjudit eder. I
   skolen icke vika av vare sig till höger eller till vänster.
 33. På de vägar som HERREN, eder Gud, har bjudit eder gå skolen I
   alltid vandra, för att I mån bliva vid liv och det må gå eder
   väl, och för att I mån länge leva i det land som I skolen taga i
   besittning.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 6 Kapitlet

             Plikter mot Herren.

 1. Och dessa äro de bud, stadgar och rätter som HERREN, eder Gud,
   har bjudit mig att lära eder, för att I skolen göra efter dem i
   det land dit I nu dragen, till att taga de i besittning --
 2. detta på det att du må frukta HERREN, din Gud, så att du håller
   alla hans stadgar och bud, som jag giver dig, du med din som och
   din sonson, i all dina livsdagar, och på det att du må länge
   leva.
 3. Så skall du nu höra, Israel, och hålla dem och göra efter dem,
   för att det må gå dig väl, och för att I mån föröka eder mycket,
   såsom HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig -- ett land som
   flyter av mjölk och honung.

 4. Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.
 5. Och du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av
   all din själ och av all din kraft.
 6. Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta.
 7. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om för dem, när
   du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig
   och när du står upp.
 8. Och du skall binda dem såsom ett tecken på din hand, och de
   skola vara såsom ett märke på din panna.
 9. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina
   portar.

 10. När nu HERREN, din Gud, låter dig komma in i det land som han
   med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva
   dig -- stora och vackra städer, som du icke har byggt,
 11. och hus, fulla med allt gott, vilka du icke har fyllt, och
   uthuggna brunnar, som du icke har huggit ut, vingårdar och
   olivplanteringar, som du icke har planterat -- och när du då
   äter och bliver mätt,
 12. så tag dig till vara för att förgäta HERREN, som har fört dig ut
   ur Egyptens land, ur träldomshuset.
 13. HERREN, din Gud, skall du frukta, och honom skall du tjäna, och
   vid hans namn skall du svärja.
 14. I skolen icke följa efter andra gudar, någon av de folks gudar,
   som bo runt omkring eder.
 15. ty en nitälskande Gud är HERREN, din Gud, mitt ibland dig, och
   du må taga dig till vara, så att icke HERRENS, din Guds, vrede
   upptändes mot dig, och han utrotar dig från jorden.
 16. I skolen icke fresta HERREN, eder Gud, såsom I frestaden honom i
   Massa.
 17. I skolen troget hålla HERRENS, eder Guds, bud och de vittnesbörd
   och stadgar som han hat givit dig.
 18. Och du skall göra vad rätt och gott är i HERRENS ögon, för att
   det må gå dig väl, och för att du må komma in i det goda land
   som HERREN med ed har lovat åt dina fäder, och taga det i
   besittning,
 19. därigenom att han driver undan för dig all dina fiender, såsom
   HERREN har lovat.
 20. När din son i framtiden frågar dig: "Vad betyda de vittnesbörd
   och stadgar och rätter som HERREN, vår Gud, har givit eder?"
 21. då skall du svara din son: "Vi voro Faraos trälar i Egypten, men
   med stark hand förde HERREN oss ut ur Egypten.
 22. Och HERREN gjorde stora och gruvliga tecken och under i Egypten
   på Farao och hela hans hus inför våra ögon.
 23. Men oss förde han ut därifrån, för att låta oss komma in och
   giva oss det land som han med ed har lovat åt våra fäder.
 24. Och HERREN bjöd oss att göra efter all dessa stadgar och att
   frukta HERREN, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl, i
   det att han behölle oss vid liv, såsom ock hittills har skett.
 25. Och det skall lända oss till rättfärdighet, när vi hålla och
   göra efter alla dessa bud, inför HERREN, vår Guds, ansikte,
   såsom han har bjudit oss."       Femte Mosebok (Deuteronomium), 7 Kapitlet

           Befallning om kananéernas
             tillspillogivning.

 1. När HERREN, din Gud låter dig komma in i det land di du nu går,
   för att taga i besittning, och när han för dig förjagar stora
   folk -- hetiterna, girgaséerna, amoréerna, kananéerna,
   perisséerna, hivéerna och jebuséerna, sju folk, större och
   mäktigare än du --
 2. när HERREN, din Gud, giver dessa i ditt våld och du slår dem, då
   skall du giva dem till spillo; du skall icke sluta förbund med
   dem eller visa dem nåd.
 3. Du skall icke befrynda dig med dem; dina döttrar skall du icke
   giva åt deras söner, och deras döttrar skall du icke taga till
   hustrur åt dina söner.
 4. Ty de skola då förleda dina söner att vika av ifrån mig och
   tjäna andra gudar, och HERRENS vrede skall då upptändas mot eder
   och han skall med hast förgöra dig.
 5. Utan så skolen I göra med dem I skolen bryta ned deras altaren
   och slå sönder deras stoder och hugga ned deras Aseror och
   bränna upp deras beläten i eld.
 6. Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har
   HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför
   alla andra folk på jorden.
 7. Icke därför att I voren större än alla andra folk var det som
   HERREN fäste sig vid eder och utvalde eder, ty I ären ju mindre
   än alla andra folk;
 8. utan därför att HERREN älskade eder och ville hålla den ed som
   han hade svurit fäder, därför förde HERREN eder ut med stark
   hand och förlossade dig ur träldomshuset, ur Faraos, den
   egyptiske konungens, hand.
 9. Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den rätte Guden, den
   trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill
   tusende led, när man älskar honom och håller hans bud,
 10. men som utan förskoning vedergäller och förgör dem som hata
   honom. Han dröjer icke, när det gäller dem som hata honom; utan
   förskoning vedergäller han dem.
 11. Så håll nu de bud och stadgar och rätter som jag i dag giver
   dig, och gör efter dem.
 12. Om I nu hören dessa rätter och hållen dem och gören efter dem,
   så skall HERREN, din Gud, till lön därför låta sitt förbund och
   sin nåd bestå, vad han med ed lovade dina fäder.
 13. Han skall då älska dig och välsigna sitt livs frukt och din
   marks frukt, din säd, ditt vin och din olja, dina fäkreaturs
   avföda och din småboskaps avel, i det land som han med ed har
   lovat dina fäder att giva dig.
 14. Välsignad skall du bliva framför alla andra folk; bland dina män
   och kvinnor skall ingen vara ofruktsam, ej heller bland din
   boskap.
 15. Och HERREN skall avvända från dig all krankhet; ingen av
   Egyptens alla svåra sjukdomar, som du väl känner, skall han
   lägga på dig; han skall i stället låta dem komma över alla dem
   som hata dig.
 16. Och alla de folk som HERREN, din Gud, giver i din hand skall du
   utrota; du skall icke visa dem någon skonsamhet. Du skall icke
   heller tjäna deras gudar, ty detta kunde bliva en snara för dig.
 17. Om du ock säger vid dig själv: "Dessa folk äro större än jag;
   huru skall jag kunna fördriva dem?",
 18. så må du dock icke frukta för dem; du skall tänka på vad HERREN,
   din Gud gjorde med Farao och med all egyptierna,
 19. på de stora hemsökelser som du med egna ögon såg, och på de
   tecken och under och på den starka hand och uträckta arm varmed
   HERREN, din Gud, förde dig ut. På samma sätt skall HERREN, din
   Gud, nu göra med alla de folk som du fruktar för.
 20. Därtill skall HERREN, din Gud, sända getingar över dem, till
   dess att de som äro kvar och hålla sig gömda för dig hava blivit
   utrotade.
 21. Du må icke förskräckas för dem, ty HERREN, din Gud, är mitt
   ibland dig, en stod och fruktansvärd Gud.
 22. Och HERREN, din Gud, skall förjaga dessa hedningar för dig, men
   blott småningom. Du skall icke med hast få förgöra dem, på det
   att vilddjuren icke må föröka sig till din skada.
 23. HERREN, din Gud, skall giva dem i ditt våld och sända stor
   förvirring bland dem, till dess att de förgöras.
 24. Och han skall giva deras konungar i din hand, och du skall
   utrota till och med deras namn, så att de icke mer finnas under
   himmelen. Ingen skall kunna stå dig emot, till dess du har
   förgjort dem.
 25. Deras gudabeläten skola I bränna upp i eld. Du skall icke hava
   begärelse till det silver och det guld som finnes på dem, och
   icke taga något av detta för din räkning, på det att du icke må
   snärjas därav; ty en styggelse är det för HERREN, din Gud.
 26. Och du skall icke låta någon styggelse komma in i ditt hus, på det
   att du icke också själv må bliva given till spillo. Du skall
   räkna det såsom en skändlighet och en styggelse, ty det är givet
   till spillo.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 8 Kapitlet

        Herrens välgärningar mot Israel under
        ökenvandringen. Varning för övermod och
              ogudaktighet.

 1. Alla de bud som jag i dag giver dig skolen I hållen, och efter
   dem skolen I göra, för att I mån komma in i och taga i
   besittning det land som HERREN med ed har lovat åt edra
   fäder.
 2. Och du skall komma ihåg allt vad som har skett på den väg HERREN,
   din Gud, nu i fyrtio åt har låtit dig vandra i öknen, för att
   tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i
   ditt hjärta: om du ville hålla hans bud eller icke.
 3. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna
   att äta, en mat som du förut icke visste av, och som icke heller
   dina fäder visste av; på det att han skulle lära dig förstå att
   människan lever icke allenast av bröd, utan att hon lever av
   allt det som utgår av HERRENS mun.
 4. Dina kläder blevo icke utslitna på dig, och din fot svullnade
   icke under dessa fyrtio år.
 5. Så skall du då förstå i ditt hjärta att HERREN, din Gud, fostrar
   dig, såsom en man fostrar sin son;
 6. och du skall hålla HERRENS, din Guds, bud, så att du vandrar på
   hans vägar och fruktar honom.
 7. Ty HERREN, din Gud, låter dig nu komma in i ett gott land, ett
   land där vattenbäckar, källor och djupa vatten flöda fram i
   dalar och på berg,
 8. ett land med vete och korn, med vinträd, fikonträd och
   granatträd, ett land med ädla olivträd och med honung,
 9. ett land där du icke skall äta ditt bröd i torftighet, där intet
   skall fattas dig, ett land vars stenar innehålla järn, och ur
   vars berg du skall bryta koppar.
 10. Där skall du äta och bliva mätt, och du skall så lova HERREN,
   din Gud, för det goda land som han har givit dig.
 11. Tag dig då till vara för att förgäta HERREN, din Gud, så att du
   icke håller hans bud och rätter och stadgar, som jag i dag giver
   dig.
 12. Ja, när du äter och bliver mätt, och bygger vackra hus och bor i
   dem,
 13. när dina fäkreatur och din småboskap förökas, och ditt silver
   och guld förökas, och allt annat du har förökas,
 14. då må ditt hjärta icke bliva högmodigt, så att du förgäter
   HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur
   träldomshuset.
 15. och som har lett dig genom den stora och fruktansvärda öknen,
   bland giftiga ormar och skorpioner, över förtorkad mark, där
   intet vatten åt dig komma ut ur den hårda klippan,
 16. och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder
   icke visste av -- detta på det att han skulle tukta dig och
   pröva dig, för att sedan kunna göra dig gott.
 17. Du må icke säga vid dig själv: "Min egen kraft och min hands
   styrka har förskaffat mig denna rikedom",
 18. utan du må komma ihåg att det är HERREN, din Gud, som giver dig
   kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätta det
   förbund som han med ed har ingått med dina fäder -- såsom och
   hittills har skett.
 19. Men om du förgäter HERREN, din Gud, och följer efter andra gudar
   och tjänar dem och tillbeder dem, så betygar jag i dag inför eder
   att I förvisso skolen förgås.
 20. På samma sätt som hedningarna som HERREN förgör för eder skolen
   också I då förgås, därför att I icke hörden HERRENS, eder Guds
   röst.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 9 Kapitlet

        Israels olydnad under ökenvandringen.

 1. Hör, Israel! Du går nu över Jordan, för att komma ditin och
   underlägga dig folk, större och mäktigare än du, städer, stora
   och befästa upp mot himmelen,
 2. anakiternas stora och resliga folkstam, som du själv känner, och
   om vilken du har hört att man säger: "Vem kan stå emot Anaks
   barn!"
 3. Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den som går framför
   dig, såsom en förtärande eld; han skall förgöra dem, och han
   skall förgöra dem, och han skall ödmjuka dem för dig, och du
   skall fördriva dem och utrota dem med hast, såsom HERREN har
   lovat dig.
 4. Då nu HERREN, din Gud, driver dem undan för dig, må du icke säga
   vid dig själv: "För min rättfärdighets skull har HERREN låtit
   mig komma in i detta land och taga det i besittning." Ty dessa
   hedningars ogudaktighet är det som gör att HERREN fördriver dem
   för dig.
 5. Icke din rättfärdighet och din rättsinnighet är det som gör att
   du får komma in i deras land och taga det i besittning, utan
   dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att HERREN, din
   Gud, fördriver dem för dig. Så vill ock HERREN uppfylla vad han
   med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.
 6. Därför må du nu veta att det icke är din rättfärdighet som gör
   att HERREN, din Gud, vill giva dig detta goda land till
   besittning; ty du är ett hårdnackat folk.
 7. Kom ihåg, förgät icke, huru du i öknen förtörnade HERREN, din
   Gud. Allt ifrån den dag då du drog ut ur Egyptens land, ända
   till dess I nu haven kommit hit, haven I varit gensträviga mot
   HERREN.
 8. Vid Horeb förtörnaden I HERREN, och HERREN vredgades på eder, så
   att han ville förgöra eder.
 9. När jag hade stigit upp på berget för att taga emot
   stentavlorna, det förbunds tavlor, som HERREN hade slutit med
   eder, stannade jag på berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter,
   utan att äta och utan att dricka.
 10. Och HERREN gav mig de två stentavlorna, på vilka Gud hade
   skrivit med sitt finger; vad där stod var alldeles lika med de
   ord HERREN hade talat med eder på berget ur elden, den dag då I
   voren församlade där.
 11. Och när de fyrtio dagarna och de fyrtio nätterna voro förlidna,
   gav HERREN mig de två stentavlorna, förbundets tavlor.
 12. Och HERREN sade till mig: "Stå upp och gå med hast ned
   härifrån, ty ditt folk, som du har fört ut ur Egypten, har tagit
   sig till, vad fördärvligt är. De hava redan vikit av ifrån den
   väg som jag bjöd dem gå; de hava gjort sig ett gjutet beläte."
 13. Och HERREN talade till mig och sade: "jag har sett att detta
   folk är ett hårdnackat folk.
 14. Lämna mig i fred, ty jag vill förgöra dem och utplåna deras
   namn, så att det icke mer finnes under himmelen; dig vill jag
   sedan göra till ett folk som är mäktigare och större än detta."
 15. Då vände jag mig om och steg ned från berget, som brann i eld;
   och jag hade i mina båda händer förbundets två tavlor.
 16. Och jag fick då se att I haven syndat mot HERREN, eder Gud: I
   haden gjort eder en gjuten kalv; så haden I redan vikit av ifrån
   den väg som HERREN hade bjudit eder gå.
 17. Då fattade jag i de båda tavlorna och kastade dem ifrån mig med
   båda händerna och slog sönder dem inför edra ögon.
 18. Och jag föll ned inför HERRENS ansikte och låg så, likasom förra
   gången i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta och utan
   att dricka, för all den synds skulle som I haden begått genom
   att göra vad ont var i HERRENS ögon, till att förtörna honom.
 19. Ty jag fruktade för den vrede och förbittring mot eder, av
   vilken HERREN hade blivit så uppfylld att han ville förgöra
   eder. Och HERREN hörde mig även denna gång.
 20. Också på Aron blev HERREN mycket vred, så att han ville förgöra
   honom, och jag bad då jämväl för Aron.
 21. Sedan tog jag kalven, syndabelätet som I haden gjort, och brände
   den i eld och krossade sönder den väl, till dess att den blev
   fint stoft, och det stoftet kastade jag i bäcken som flöt ned
   från berget.
 22. I Tabeera, i Massa och i Kibrot-Hattaava förtörnaden I ock
   HERREN.
 23. Och när HERREN ville sända eder åstad från Kades-Barnea och
   sade: "Dragen upp och intagen det land som jag har givit
   eder", då voren I gensträviga mot HERREN, eder Guds, befallning
   och trodden honom icke och hörden icke hans röst.
 24. Ja, gensträviga haven I varit mot HERREN allt ifrån den dag då
   jag lärde känna eder.
 25. Så föll jag då ned inför HERRENS ansikte och låg så i de fyrtio
   dagarna och de fyrtio nätterna; ty HERREN hade sagt att han
   ville förgöra eder.
 26. Och jag bad till HERREN och sade: "Herre, HERRE, fördärva icke
   ditt folk och din arvedel, som du har förlossat med din stora
   makt, och som du med stark hand har fört ut ur Egypten.
 27. Tänk på dina tjänare Abraham, Isak och Jakob, se icke på detta
   folks hårdhet, ogudaktighet och synd;
 28. på det att man icke må säga i det land varur du har fört oss ut:
   'Därför att HERREN, icke förmådde föra dem in i det land som han
   hade lovat åt dem, och därför att han hatade dem, förde han dem
   ut och lät dem dö i öknen.'
 29. De äro ju ditt folk och din arvedel, som du har fört ut med din
   stora kraft och din uträckta arm."       Femte Mosebok (Deuteronomium), 10 Kapitlet

           De nya tavlorna. Arons död.
         Avskiljandet av Levi stam. Uppmaning
           till lydnad mot Herrens bud.

 1. På den tiden sade HERREN till mig: "Hugg ut åt dig två
   stentavlor, likadana som de förra voro, och stig upp till mig på
   berget; gör dig och en ark av trä.
 2. Och sedan jag har skrivit på tavlorna samma ord som stodo på de
   förra tavlorna, vilka du slog sönder, skall du lägga dem i
   arken."
 3. Så gjorde jag då en ark av akacieträ och högg ut två stentavlor,
   likadana som de förra voro. Och jag steg upp på berget och hade
   med mig de två tavlorna.
 4. Och han skrev på tavlorna detsamma som var skrivet förra gången,
   de tio ord som HERREN hade talat till eder på berget ur elden,
   den dag då I voren församlade där. Och HERREN gav dem åt mig.
 5. Sedan vända jag mig om och steg ned från berget och lade
   tavlorna i arken som jag hade gjort, och där fingo de ligga,
   såsom HERREN hade bjudit mig.
 6. Och Israels barn bröto upp från Beerot-Bene-Jaakan och tågade
   till Mosera. Där dog Aron och blev där också begraven; och hans
   som Eleasar blev präst i hans ställe.
 7. Därifrån bröto de upp och tågade till Gudgoda, och från Gudgoda,
   och från Gudgoda till Jotbata, en trakt som var rik på
   vattenbäckar.
 8. På den tiden avskilde HERREN Levi stam till att bära HERRENS
   förbundsark, till att stå inför HERRENS ansikte och göra tjänst
   inför honom, och till att välsigna i hans namn, såsom den har
   att göra ännu i dag.
 9. Därför fick Levi ingen lott eller arvedel jämte sina bröder.
   HERREN är hans arvedel, såsom HERREN, din Gud, har sagt honom.
 10. Och jag stannade på berget lika länge som förra gången, fyrtio
   dagar och fyrtio nätter; och HERREN hörde mig också denna gång:
   HERREN ville icke fördärva mig.
 11. Och HERREN sade till mig: "Stå upp och gå åstad framför folket,
   och låt dem bryta upp, för att de må komma in i och taga i
   besittning det land som jag med ed har lovat deras fäder att
   giva dem."
 12. Och nu Israel, var är det som HERREN, din Gud, fordrar av dig
   annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du alltid vandrar
   på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar HERREN, din
   Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ,
 13. så att du håller HERRENS bud och stadgar, som jag i dag giver
   dig, på det att det må gå dig väl?
 14. Se, HERREN, din Gud, tillhör himlarna och himlarnas himmel,
   jorden och allt vad därpå är;
 15. men allenast vid dina fäder fäste sig HERREN och älskade dem;
   och han utvalde deras avkomlingar efter dem, han utvalde eder
   bland alla folk, såsom I nu själva sen.
 16. Omskären därför edert hjärtas förhud, och varen icke länge
   hårdnackade.
 17. Ty HERREN, eder Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den
   store, den väldige och fruktansvärde Guden, som icke har
   anseende till personen och icke tager mutor;
 18. som skaffar den faderlöse och änkan rätt, och som älskar
   främlingen och giver honom mat och kläder.
 19. Därför skolen också I älska främlingen; I haven ju själva varit
   främlingar i Egyptens land.
 20. HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och till
   honom skall du hålla dig, och vid hans namn skall du svärja.
 21. Han är ditt lov, och han din Gud, som har gjort med dig de stora
   och underbara gärningar som du med egna ögon har sett.
 22. Sjuttio personer voro dina fäder, som drogo ned till Egypten,
   men nu har HERREN, din Gud, gjort dig talrik såsom himmelens
   stjärnor.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 11 Kapitlet

         Fortsatt uppmaning till lydnad mot
               Herrens bud.

 1. Så skall du nu älska HERREN, din Gud, och hålla vad han bjuder
   dig hålla, hans stadgar och rätter och bud, alltid.
 2. Och besinnen i dag -- jag talar nu icke om edra barn, som icke
   hava förnummit och sett det -- huru HERREN, eder Gud, har
   fostrat eder, besinnen hans storhet, hans starka hand och hans
   uträckta arm,
 3. de tecken och gärningar som han gjorde i Egypten, med Farao,
   konungen i Egypten, och med hela hans land,
 4. och vad han gjorde med egyptiernas här, med deras hästar och
   vagnar, huru han lät Röda havets vatten strömma över dem, när de
   förföljde eder, och huru HERREN då förgjorde dem, så att de nu
   icke mer äro till;
 5. och vad han gjorde med eder i öknen, ända till dess I kommen
   hit,
 6. och vad han gjorde med Datan och Abiram, Eliabs, Rubens sons,
   sönder, huru jorden öppnade sin mun och uppslukade dem med deras
   hus och deras tält och allt levande som följde dem, och detta
   mitt i hela Israel.
 7. Ty I haven ju med egna ögon sett alla de stora gärningar som
   HERREN har gjort.
 8. Så hållen då alla de bud som jag i dag giver dig, på det att I
   med frimodighet mån kunna gå in i och intaga det land dit I nu
   dragen, för att taga det i besittning,
 9. och på det att I mån länge leva i det land som HERREN med ed har
   lovat edra fäder att giva åt dem och deras efterkommande, ett
   land som flyter av mjölk och honung.
 10. Ty det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning, är
   icke såsom Egyptens land, varifrån I haven dragit ut, där du
   måste trampa upp vatten till den säd du sådde, såsom man gör i
   en köksträdgård;
 11. nej, det land dit I nu dragen, för att taga det i besittning, är
   ett land med berg och dalar, som får vatten att dricka genom
   himmelens regn,
 12. ett land som HERREN, din Gud, låter sig vårda om, och på vilket
   HERRENS, din Guds, ögon beständigt vila, från årets begynnelse
   till årets slut.
 13. Om i nu hören de bud som jag i dag giver eder, så att I älsken
   HERREN, eder Gud, och tjänen honom av allt edert hjärta och av
   all eder själ,
 14. så skall jag giva åt edert land regn i rätt tid, höstregn och
   vårregn, och du skall få inbärga din säd och ditt vin och din
   olja.
 15. Och jag skall giva din boskap gräs på din mark; och du skall äta
   och bliva mätt.
 16. Men tagen eder till vara, låten icke edra hjärtan bliva
   förförda, så att I viken av och tjänen andra gudar och
   tillbedjen dem;
 17. ty då skall HERRENS vrede upptändas mot eder, och han skall
   tillsluta himmelen, så att regn icke faller och marken icke
   giver sin gröda; och I skolen med hast bliva utrotade ur det
   goda land som HERREN vill giva eder.
 18. Så skolen I nu lägga dessa mina ord på edert hjärta och edert
   sinne, och I skolen binda dem såsom ett tecken på eder hand, och
   de skola vara såsom ett märke på eder panna;
 19. och I skolen lära edra barn dem, i det att du talar om dem, när
   du sitter i ditt hus och när du står upp.
 20. och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina
   portar;
 21. på det att I och edra barn mån länge få bo i det land som HERREN
   med ed har lovat edra fäder att giva dem, lika länge som
   himmelen välver sig över jorden.
 22. Ty om I hållen alla dessa bud som jag giver eder och gören efter
   dem, så att I älsken HERREN, eder Gud, och alltid vandren på
   hans vägar och hållen eder till honom,
 23. då skall HERREN fördriva alla dessa folk för eder, och I skolen
   underlägga eder folk som äro större och mäktigare än I.
 24. Var ort eder fot beträder skall bliva eder. Från öknen till
   Libanon, ifrån floden -- floden Frat -- ända till Västra havet
   skall edert område sträcka sig.
 25. Ingen skall kunna stå eder emot. Fruktan och förskräckelse för
   eder skall HERREN, eder Gud, låta komma över hela det land I
   beträden, såsom han har lovat eder.
 26. Se, jag förelägger eder i dag välsignelse och förbannelse:
 27. välsignelse, om I hören HERRENS eder Guds, bud, som jag i dag
   giver eder,
 28. och förbannelse, om I icke hören HERRENS, eder Guds, bud, utan
   viken av ifrån den väg jag i dag bjuder eder gå och följen efter
   andra gudar, som I icke kännen.
 29. Och när HERREN, din Gud, har låtit dig komma in i det land dit
   du nu går, för att taga det i besittning, skall du låta berget
   Gerissim bliva platsen för välsignelsen och berget Ebal platsen
   för förbannelsen.
 30. (Dessa berg ligga, såsom känt är, på andra sidan Jordan, bortom
   Västra vägen, i hedmarkskananéernas land, mitt emot Gilgal,
   bredvid Mores terebintlund.)
 31. Ty I gån nu över Jordan, för att komma in i och taga i
   besittning det land som HERREN, eder Gud, vill giva eder; I
   skolen taga det i besittning och bo där.
 32. Hållen då alla de stadgar och rätter som jag i dag förelägger
   eder, och gören efter dem.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 12 Kapitlet

        Gudstjänsten bunden vid en enda plats.
            Varning för avguderi.

 1. Dessa äro de stadgar och rätter som I skolen hålla och iakttaga
   i det land som HERREN, dina fäders Gud, har givit dig till
   besittning; så länge I leven på jorden skolen I hålla dem.
 2. I skolen i grund föröda alla platser där de folk som I
   fördriven hava hållit sin gudstjänst, vare sig detta har skett
   på höga berg och höjder eller någonstädes under gröna träd.
 3. I skolen bryta ned deras altaren och slå sönder deras stoder och
   bränna upp deras Aseror i eld och hugga ned deras gudabeläten,
   och I skolen utrota deras namn från sådana platser.
 4. När I tillbedjen HERREN, eder Gud, skolen I icke göra såsom de,
 5. utan den plats som HERREN, eder Gud, utväljer inom någon av edra
   stammar till att där fästa sitt namn, denna boning skolen I söka
   och dit skall du gå.
 6. Och dit skolen I föra edra brännoffer och slaktoffer, eder
   tionde, vad edra händer bära fram såsom offergärd, edra
   löftesoffer och frivilliga offer och det förstfödda av edra
   fäkreatur och eder småboskap.
 7. Och där skolen I äta inför HERRENS, eder Guds, ansikte, och
   glädja eder med edert husfolk över allt vad I haven förvärvat,
   allt varmed HERREN, din Gud, vara rättast;
 8. I skolen då icke göra såsom vi nu göra här, var och en vad honom
   tyckes vara rättast.
 9. I haven ju ännu icke kommit till ro och till den arvedel som
   HERREN, din Gud, vill giva dig.
 10. Men när I haven gått över Jordan och bon i det land som HERREN,
   eder Gud, vill giva eder till arvedel, och när han har låtit
   eder få ro för alla edra fiender runt omkring, då att I bon i
   trygghet,
 11. då skolen I till den plats som HERREN, eder Gud, utväljer till
   boning åt sitt namn föra allt vad jag nu bjuder eder: edra
   brännoffer och slaktoffer, eder tionde, vad edra händer bära
   fram såsom offergärd, så ock alla de utvalda löftesoffer som I
   loven HERREN.
 12. Och så skolen I glädja eder inför HERREN, eder Guds, ansikte,
   med edra söner och döttrar, edra tjänare och tjänarinnor, och
   med leviten som bor inom edra portar, ty han har ju ingen lott
   eller arvedel med eder.
 13. Tag dig till vara för att offra dina brännoffer på någon annan
   plats som kan falla din in;
 14. nej, på den plats HERREN utväljer inom en av dina stammar, där
   skall du offra dina brännoffer, och där skall du göra allt vad
   jag eljest bjuder dig.
 15. Dock får du, så mycket dig lyster, slakta och äta kött inom
   vilken som helst av dina städer, i mån av den välsignelse som
   HERREN, din Gud, giver dig. Både den som är oren och den som är
   ren må äta därav, såsom vore det gasell- eller hjortkött.
 16. Men blodet skolen I icke förtära I skolen gjuta ut det på jorden
   såsom vatten.
 17. Du får alltså icke hemma inom dina portar äta tionde av din säd,
   ditt vin och din olja, ej heller det förstfödda av dina
   fäkreatur och din småboskap, ej heller något av de löftesoffer
   som du lovar, eller av dina frivilliga offer, eller av det din
   hand bär fram såsom offergärd;
 18. utan inför HERREN, din Guds, ansikte, på den plats som HERREN,
   din Gud, utväljer skall du äta sådant, med din son och din
   dotter, din tjänare och din tjänarinna, och med leviten som bor
   inom dina portar; och så skall du glädja dig inför HERRENS, din
   Guds, ansikte över allt vad du har förvärvat.
 19. Tag dig till vara för att glömma bort leviten, så länge du lever
   i ditt land.
 20. Om du alltså, när HERREN, din Gud, har utvidgat ditt område,
   såsom han har lovat dig, tänker så: "Jag vill äta kött" -- ifall
   det nu lyster för dig att äta kött -- så må du då äta kött, så
   mycket dig lyster.
 21. Om den plats som HERREN, din Gud, utväljer till att där fästa
   sitt namn ligger för avlägset för dig, så må du, i enlighet med
   vad jag har bjudit dig, slakta av de fäkreatur och av den
   småboskap som HERREN har givit dig, och äta därav hemma inom
   dina portar, så mycket av din lyster.
 22. Men du skall äta på samma sätt som man äter gasell- eller
   hjortkött; både den som är oren och den som är ren må äta därav.
 23. Allenast skall du vara ståndaktig i att icke förtära blodet; ty
   blodet är själen, och själen skall du icke förtära med köttet.
 24. Du skall icke förtära det; du skall gjuta ut det på jorden såsom
   vatten.
 25. Du skall icke förtära det, på det att det må gå dig väl och dina
   barn efter dig, när du göra vad rätt är i HERRENS ögon.
 26. Men de heliga gåvor som du vill bära fram, och dina löftesoffer,
   dem skall du föra med dig till den plats som HERREN utväljer.
 27. Och av dina brännoffer skall du offra både köttet och blodet på
   HERRENS, din Guds, altare. Av dina slaktoffer däremot skall väl
   blodet gjutas ut på HERRENS, din Guds, altare, men köttet må du
   äta.
 28. Alla dessa bud som jag giver dig skall du hålla och höra, för
   att det må gå dig väl och dina barn efter dig, till evig tid,
   när du gör var gott och rätt är i HERRENS, din Guds, ögon.
 29. När HERREN, din Gud, har utrotat de folk till vilka du nu
   kommer, för att fördriva dem för dig, när du alltså har
   fördrivit dessa och bosatt dig i deras land,
 30. tag dig då till vara för att bliva snärjd, så att du efterföljer
   dem, sedan de hava blivit förgjorda för dig; fråga icke efter
   deras gudar, så att du säger: "På vad sätt höllo dessa folk sin
   gudstjänst? Så vill också jag göra."
 31. Nej, på det sättet skall icke du göra, när du tillbeder HERREN,
   din Gud, ty allt som är en styggelse för HERREN, och som han
   hatar, det hava de gjort till sina gudars ära; ja, de gå så
   långt att de bränna upp sina söner och döttrar i eld åt sina
   gudar.

 32. Allt vad jag bjuder eder, det skolen I hålla och göra. Du skall
   icke lägga något därtill och icke taga något därifrån.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 13 Kapitlet

           Om förförelse till avguderi.

 1. Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han
   utlovar åt dig något tecken eller under,
 2. och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han
   talade med dig, i det att han sade: "Låt oss efterfölja och
   tjäna andra gudar, som I icke kännen",
 3. så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den
   drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på
   prov, för att förnimma om I älsken HERREN, eder Gud, av allt
   edert hjärta och av all eder själ.
 4. HERREN, eder Gud, skolen I efterfölja, honom skolen I frukta,
   hans bud skolen I hålla, hans röst skolen I höra, honom skolen I
   tjäna, och till honom skolen I hålla eder.
 5. Men den profeten eller drömmaren skall dödas, ty han predikade
   avfall från HERREN, eder Gud, som har fört eder ut ur Egyptens
   land och förlossat dig ur träldomshuset; och han ville förföra
   dig till att övergiva den väg som HERREN, din Gud, har bjudit
   dig att vandra. Du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är.
 6. Om din broder, din moders son, eller din son eller din dotter,
   eller hustrun i din famn, eller din vän som är för dig såsom
   ditt eget liv, om någon av dessa i hemlighet vill förleda dig, i
   det han säger: "Låt oss gå åstad och tjäna andra gudar, som
   varken du eller dina fäder hava känt"
 7. -- gudar hos de folk som bo runt omkring eder, nära dig eller
   fjärran ifrån dig, från jordens ena ända till den andra --
 8. så skall du icke göra honom till viljes eller höra på honom. Du
   skall icke visa honom någon skonsamhet eller hava misskund och
   undseende med honom,
 9. utan du skall dräpa honom: först skall din egen hand lyftas mot
   honom för att döda honom, och sedan hela folkets hand.
 10. Och du skall stena honom till döds, därför att han sökte förföra
   dig till att övergiva HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur
   Egyptens land, ur träldomshuset.
 11. Och hela Israel skall höra detta och frukta, och man skall sedan
   icke mer göra något sådant ont bland dig.
 12. Om du får höra att man i någon av de städer, som HERREN vill
   giva dig till att bo i, berättar
 13. att män hava uppstått bland dig, onda män som förföra invånarna
   i sin stad, i det att de säga: "Låt oss gå åstad och tjäna andra
   gudar, som I icke kännen",
 14. så skall du noga undersöka och rannsaka och efterforska; om det
   då befinnes vara sant och visst att en sådan styggelse har
   blivit förövad bland dig,
 15. så skall du slå den stadens invånare med svärdsegg; du skall
   giva den och allt vad däri är till spillo; också boskapen där
   skall du slå med svärdsegg.
 16. Och allt byte du får där skall du samla ihop mitt på torget, och
   därefter skall du bränna upp staden i eld, med allt byte du får
   där, såsom ett heloffer åt HERREN, din Gud; den skall bliva en
   grushög för evärdlig tid, aldrig mer skall den byggas upp.
 17. Låt intet av det tillspillogivna låda vi din hand, på det att
   HERREN må vända sig ifrån sin vredes glöd och låta barmhärtighet
   vederfaras dig och förbarma sig över dig och föröka dig, såsom
   han med ed har lovat dina fäder att göra,
 18. om du nämligen hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller
   alla hans bud, som jag i dag giver dig, och gör vad rätt är i
   HERRENS, din Guds, ögon.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 14 Kapitlet

        Förbjudna sorgetecken. Rena och orena
              djur. Tionde.

 1. I ären Herrens, eder Guds, barn. I skolen icke rista några
   märken på eder eller göra eder skalliga ovanför pannan för någon
   död;
 2. ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig
   har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla
   andra folk på jorden.
 3. Du skall icke äta något som är en styggelse.
 4. Dessa äro de fyrfotadjur som I fån äta: fäkreatur, får och
   getter, hjort,
 5. gasell, dovhjort, stenbock, dison, teoantilop och
   semer,
 6. alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna
   i två hälfter, och som idissla; sådana fyrfotadjur fån I
   äta.
 7. Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av
   dem som hava genomkluvna klövar: kamelen, haren och klippdassen,
   ty de idissla väl, men de hava icke klövar, de skola gälla för
   eder som orena;
 8. svinet, ty det har väl klövar, men det idisslar icke, det skall
   gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke
   äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar.
 9. Detta är vad I fån äta av allt det som lever i vattnet: allt det
   som har fenor och fjäll fån I äta.
 10. Men intet som icke har fenor och fjäll skolen I äta; det skall
   gälla för eder så som orent.
 11. Alla rena fåglar fån I äta.
 12. Men dessa fåglar skolen I icke äta: örnen, lammgamen, havsörnen,
 13. raafågeln, falken, gladan med dess arter,
 14. alla slags korpar efter deras arter,
 15. strutsen tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter,
 16. ugglan, uven tinsemetfågeln,
 17. pelikanen, asgamen, dykfågeln,
 18. hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln och flädermusen.
 19. Alla flygande smådjur skola ock gälla för eder såsom orena, de
   skola icke ätas.
 20. Men alla rena flygande djur fån I äta.
 21. I skolen icke äta något självdött; åt främlingen som bo inom
   dina portar må du giva sådant, och han må äta det; eller ock må
   du sälja det åt en utlänning. Ty du är ett folk som är helgat
   HERREN, din Gud.

   Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.

 22. Tionde skall du giva av all sädesgröda som för vart år växer på
   din åker,
 23. och du skall äta den inför Herrens, din Guds, ansikte, på den
   plats som han utväljer till boning åt sitt namn: tionden av din
   säd, ditt vin och din olja, så ock din förstfödda av dina
   fäkreatur och din småboskap; ty du skall lära att frukta Herren,
   din Gud, alltid.
 24. Men om vägen är dig för lång, så att du icke förmår föra det
   dit, eftersom den plats som Herren, din Gud, utväljer till att
   där fästa sitt namn ligger för avlägset för dig -- då nu Herren,
   din Gud, välsigna dig --
 25. så må du sälja det och knyta in penningarna och taga dem med dig
   och gå till den plats som Herren, din Gud, utväljer.
 26. Och du må köpa för penningarna vadhelst dig lyster fäkreatur
   eller småboskap, eller vin eller andra starka drycker eller vad
   du eljest kan åstunda; och så skall du hålla måltid där inför
   HERRENS, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk.
 27. Och leviten som bor inom dina portar skall du då icke glömma
   bort, ty han har ingen lott eller arvedel jämte dig.
 28. Vid slutet av vart tredje år skall du avskilja all tionde av vad
   du har fått i avkastning under det året och lägga upp det inom
   dina städer.
 29. Och sedan skall leviten få komma, han som ingen lott eller
   arvedel har jämte dig, så ock främlingen och den faderlöse och
   änkan som bo inom dina portar; och då skola äta och bliva
   mätta. Så skall du göra, för att Herren din Gud, må välsigna dig
   i alla dina händers verk, i allt vad du gör.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 15 Kapitlet

        Friår. Det förstfödda bland husdjuren.

 1. Vart sjunde år skall du låta vara ett friår.
 2. Och så skall förhålla sig med det friåret: Var långivare som har
   lånat något åt sin nästa skall då efterskänka sin fordran. Han
   får då icke kräva sin nästa och broder, ty ett HERRENS friår
   har då blivit utlyst.
 3. En utlänning må du kräva, men om du har något att fordra av din
   broder, skall du efterskänka det.
 4. Dock borde rätteligen ingen fattig finnas hos dig, ty Herren
   skall rikligen välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, vill
   giva dig till besittning, såsom din arvedel,
 5. allenast du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla
   dessa bud som jag i dag giver dig och gör efter dem.
 6. Ty Herren, din Gud, skall välsigna dig, såsom han har lovat dig;
   och du skall giva lån åt många folk, men själv skall du icke
   behöva låna av någon, och du skall råda över många folk, men de
   skola icke råda över dig.
 7. Om någon fattig finnes hos dig, en av dina bröder inom någon av
   dina städer, i det land som Herren, din Gud, vill giva dig, så
   skall du icke förstocka ditt hjärta och tillsluta din hand för
   denne din fattige broder,
 8. utan du skall gärna öppna din hand för honom och gärna låna
   honom vad han behöver i sin brist.
 9. Tag dig till vara, så att icke den onda tanken uppstår i ditt
   hjärta: "Det sjunde året, friåret, är nära", och att du så ser
   med ont öga på din fattige broder och icke giver honom något;
   han kan då ropa över dig till Herren, och så kommer synd att
   vila på dig.
 10. Gärna skall du giva åt honom, och ditt hjärta skall icke vara
   motvilligt, när du giver åt honom, ty för en sådan gåvas skull
   skall Herren, din Gud, välsigna dig i alla dina verk, i allt vad
   du företager dig.
 11. Fattiga skola ju aldrig saknas i landet, därför bjuder jag dig
   och säger: Du skall gärna öppna din hand för din broder, för de
   arma och fattiga som du har i ditt land.
 12. Om någon av ditt folk, en hebreisk man eller en hebreisk kvinna,
   har sålt sig till dig och tjänat dig i sex år, så skall du på
   det sjunde året släppa honom fri ur din tjänst;
 13. och när du släpper honom fri ur din tjänst, skall du icke låta
   honom gå med tomma händer.
 14. Du skall fastmer förse honom med gåvor från din hjord, från din
   loge och från din vinpress; av det varmed Herren, din Gud, har
   välsignat dig skall du giva honom.
 15. Du skall komma ihåg att du själv har varit en träl i Egyptens
   land, och att Herren, din Gud, har förlossat dig; därför bjuder
   jag dig detta i dag.
 16. Men om så skulle hända, att han säger till dig att han icke vill
   lämna dig, därför att han älskar dig och ditt hus, eftersom han
   har haft det gott hos dig,
 17. så skall du taga en syl och sticka den genom hans öra in i
   dörren; därefter skall han vara din träl evärdligen. Med din
   tjänarinna skall du göra på samma sätt.
 18. Du skall icke tycka det vara hårt att du måste släppa din
   tjänare fri ur din tjänst; i sex år har han ju berett dig
   dubbelt så stor förmån som någon avlönad legodräng. Så skall
   Herren, din Gud, välsigna dig i allt vad du gör.
 19. Allt förstfött av hankön, som födes bland dina fäkreatur och din
   småboskap, skall du helga åt Herren, din Gud; du skall icke vid
   ditt arbete begagna det som är förstfött bland dina fäkreatur,
   icke heller skall du klippa ullen på det som är förstfött bland
   din småboskap.
 20. Inför Herrens, din Guds, ansikte skall du med ditt husfolk för
   vart år äta det på den plats som Herren utväljer.
 21. Men om djuret har något lyte, om det är halt eller blint eller
   har något annat ont lyte, så skall du icke offra det åt Herren,
   din Gud.
 22. Inom dina städer må du då äta det; både den som är oren och den
   som är ren må äta därav, såsom vore det gasell- eller hjortkött.
 23. Men blodet skall du icke förtära; du skall gjuta ut det på
   jorden såsom vatten.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 16 Kapitlet

        De tre stora högtiderna. Domare. Aseror
               och stoder.

 1. Tag i akt månaden Abib och håll Herrens, din Guds, påskhögtid;
   ty i månaden Abib förde Herren, din Gud, dig ut ur Egypten om
   natten.
 2. Du skall då slakta påskoffer åt Herren. din Gud, av småboskap
   och fäkreatur, på den plats som Herren utväljer till boning åt
   sitt namn.
 3. Du skall icke äta något syrat därtill; i sju dagar skall du äta
   osyrat bröd därtill, betryckets bröd. Ty med hast måste du draga
   ut ur Egyptens land. I alla dina livsdagar må du därför komma
   ihåg den dag då du drog ut ur Egyptens land.
 4. I sju dagar må man icke se någon surdeg hos dig, i hela ditt
   land; och av det som du slaktar om aftonen på den första dagen
   skall intet kött lämnas kvar över natten till morgonen.
 5. Du får icke slakta påskoffret inom vilken som helst av de städer
   som Herren, din Gud, vill giva dig,
 6. utan du skall gå till den plats som Herren, din Gud, utväljer
   till boning åt sitt namn, och där skall du slakta påskoffret om
   aftonen, när solen går ned den tid på dagen, då den drog ut ur
   Egypten.
 7. Och du skall koka det och äta det på den plats som Herren, din
   Gud, utväljer; sedan må du om morgonen vända tillbaka och gå hem
   till dina hyddor.
 8. I sex dagar skall du äta osyrat bröd, och på sjunde dagen är
   Herrens, din Guds, högtidsförsamling; då skall du icke göra
   något arbete.
 9. Sju veckor skall du räkna åt dig; från den dag då man begynner
   skära säden skall du räkna sju veckor.
 10. Därefter skall du hålla Herrens, din Guds, veckohögtid och bära
   fram din hands frivilliga gåva, som du må giva efter råd och
   lägenhet, alltefter måttet av den välsignelse som Herren, din
   Gud, har givit dig.
 11. Och inför Herrens, din Guds, ansikte skall du glädja dig på den
   plats som Herren, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn, du
   själv med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna,
   och med leviten som bor inom dina portar, och främlingen, den
   faderlöse och änkan som du har hos dig.
 12. Och du skall komma ihåg att du själv har varit en träl i
   Egypten, och så hålla dessa stadgar och göra efter dem.
 13. Lövhyddohögtiden skall du hålla, i sju dagar, när du inbärgar
   avkastningen av din loge och av din vinpress.
 14. Och du skall glädja dig vid denna din högtid, med din son och
   din dotter, din tjänare och din tjänarinna, med leviten, med
   främlingen, den faderlöse och änkan som bo inom dina portar.
 15. I sju dagar skall du hålla Herrens, din Guds, högtid, på den
   plats som Herren utväljer; ty Herren, din Gud, skall välsigna
   dig i all den avkastning du får och i dina händers alla verk,
   och du skall vara uppfylld av glädje.
 16. Tre gånger om året skall allt ditt mankön träda fram inför
   Herrens, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer: vid
   det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid
   lövhyddohögtiden. Men med tomma händer skall ingen träda fram
   inför Herrens ansikte,
 17. utan var och en skall: giva vad hans hand förmår, alltefter
   måttet av den välsignelse som Herren, din Gud, har givit dig.
 18. Domare och tillsyningsmän skall du tillsätta åt dig inom alla de
   städer som Herren, din Gud, vill giva dig, för dina särskilda
   stammar; de skola döma folket med rättvis dom.
 19. Du skall icke vränga rätten och icke hava anseende till
   personen; och du skall icke taga mutor, ty mutor förblinda de
   visas ögon och förvrida de rättfärdigas sak.
 20. Rättfärdighet, rättfärdighet skall du eftertrakta, för att du må
   leva och taga i besittning det land som Herren, din Gud, vill
   giva dig.
 21. Du skall icke plantera åt dig Aseror av något slags träd, vid
   sidan av Herrens, din Guds, altare, det som du skall göra åt
   dig;
 22. icke heller skall du resa åt dig någon stod, ty sådant hatar
   Herren, din Gud.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 17 Kapitlet

         Straff för avguderi. Föreskrifter om
             domare och konungar.

 1. Du skall icke offra åt Herren, din Gud, något djur av
   fäkreaturen eller av småboskapen, som har något lyte eller något
   annat fel, ty sådant är en styggelse för Herren, din Gud.
 2. Om bland dig, inom någon av de städer som Herren, din Gud, vill
   giva dig, någon man eller kvinna befinnes göra vad ont är i
   Herrens, din Guds, ögon, i det att han överträder hans förbund,
 3. och går åstad och tjänar andra gudar och tillbeder dem, eller
   ock solen eller månen eller himmelens hela härskara, mot mitt
   bud,
 4. och detta bliver berättat för dig, så att du får höra därom, då
   skall du noga undersöka saken; om det då befinnes vara sant och
   visst att en sådan styggelse har blivit förövad i Israel,
 5. så skall du föra den man eller den kvinna som har gjort denna
   onda gärning ut till din stadsport det må nu vara en man eller
   en kvinna-och stena den skyldige till döds.
 6. Efter två eller tre vittnens utsago skall han dödas; ingen skall
   dömas till döden efter allenast ett vittnes utsago.
 7. Först skall vittnenas hand lyftas mot honom för att döda honom,
   och sedan hela folkets hand: du skall skaffa bort ifrån dig vad
   ont är.
 8. Om det i något fall bliver dig för svårt att själv döma i en
   blodssak eller i en rättsfråga eller i ett misshandlingsmål
   eller överhuvud i någon sak varom man tvistar i dina portar, så
   skall du-stå upp och begiva dig till den plats som HERREN, din
   Gud, utväljer,
 9. och gå till de levitiska prästerna, och till den som på den
   tiden är domare; dem skall du fråga, och de skola förkunna för
   dig vad som är rätt.
 10. Och i enlighet med vad de förkunna för dig där, på den plats som
   Herren utväljer. skall du göra; du skall i alla stycken hålla
   och göra vad de lära dig.
 11. Efter den lag som de lära dig, och efter den dom som de avkunna
   för dig skall du göra. Från det som de förkunna för dig skall du
   icke vika av, vare sig till höger eller till vänster.
 12. Men om någon gör sig skyldig till den förmätenheten att icke
   vilja lyssna till prästen, som står och gör tjänst där inför
   Herren, din Gud, eller till domaren, så skall den mannen dö: du
   skall skaffa bort ifrån Israel vad ont är.
 13. Och allt folket skall höra det och frukta, och de skola icke mer
   göra sig skyldiga till sådan förmätenhet.

 14. När du kommer in i det land som Herren, din Gud, vill giva dig,
   och du tager det i besittning och bor där om du då säger: "Jag
   vill sätta en konung över mig, såsom alla folk omkring mig
   hava",
 15. så skall du till konung över dig sätta den som Herren, din Gud,
   utväljer. En av dina bröder skall du sätta till konung över dig;
   du får icke sätta till konung över dig en utländsk man, som icke
   är din broder.
 16. Men han må icke skaffa sig hästar i mängd, och icke sända sitt
   folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna, ty
   Herren har ju sagt till eder: "I skolen icke mer återvända denna
   väg."
 17. Icke heller skall han skaffa sig hustrur i mängd, på det att
   hans hjärta icke må bliva avfälligt; och icke heller skall han
   skaffa sig alltför mycket silver och guld.
 18. Och när han har blivit uppsatt på sin konungatron, skall han
   hämta denna lag från de levitiska prästerna och taga en avskrift
   därav åt sig i en bok.
 19. Och den skall han hava hos sig och läsa i den i alla sina
   livsdagar, för att han må lära att frukta Herren, sin Gud, så
   att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör
   efter dem.
 20. Så skall han göra, för att hans hjärta icke må förhäva sig över
   hans bröder, och för att han icke må vika av ifrån buden, vare
   sig till höger eller till vänster; på det att han och hans söner
   må länge regera; sitt rike, bland Israels folk.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 18 Kapitlet

          Prästernas inkomster. Hednisk
          vidskepelse och falska profeter.

 1. De levitiska prästerna, hela Levi stam, skola ingen lott eller
   arvedel hava med det övriga Israel; av HERRENS eldsoffer och
   hans arvedel skola de hava sitt underhåll.
 2. De skola icke hava någon arvedel bland sina bröder; Herren är
   deras arvedel, såsom han har sagt dem.
 3. Och detta skall vara vad prästerna hava rätt att få av folket,
   av dem som offra ett slaktoffer, vare sig av fäkreaturen eller
   av småboskapen: man skall giva prästen bogen, käkstyckena och
   vommen.
 4. Förstlingen av din säd, ditt vin och din olja, och förstlingen
   av dina fårs ull skall du giva honom.
 5. Ty honom har Herren, din Gud, utvalt bland alla dina stammar,
   för att han och hans söner alltid skola stå och göra tjänst i
   Herrens namn.
 6. Och om leviten vill komma från någon av dina städer, inom vilken
   han vistas någonstädes i Israel, så må det stå honom fritt att
   komma, såsom honom lyster, till den plats som Herren utväljer,
 7. och han må då göra tjänst i HERRENS, sin Guds, namn, likasom
   alla hans bröder, leviterna, som stå där inför HERRENS ansikte.
 8. De skola alla hava lika mycket till sitt underhåll, oberäknat
   vad någon kan äga genom försäljning av sitt fädernearv.
 9. När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig,
   skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser.
 10. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå
   genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller
   teckentydning eller svartkonst eller häxeri,
 11. ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar,
   eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.
 12. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för
   sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.
 13. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud.
 14. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva
   teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke
   tillstatt sådant.
 15. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik,
   skall HERREN, din Gud, låta uppstå åt dig; honom skolen I lyssna
   till.
 16. Det skall bliva alldeles såsom du begärde av HERREN, din Gud,
   vid Horeb, den dag då I voren där församlade och du sade: "Låt
   mig icke vidare höra HERRENS, min Guds, röst, och låt mig slippa
   att längre se denna stora eld, på det att jag icke må dö."
 17. Och HERREN sade till mig: "De hava rätt i vad de hava talat.
 18. En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en
   som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han
   skall tala till dem allt vad jag bjuder honom.
 19. Och om någon icke lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt
   namn, så skall jag själv utkräva det av honom.
 20. Men den profet som är så förmäten, att han i mitt namn talar vad
   jag icke har bjudit honom tala, eller som talar i andra gudars
   namn, den profeten skall dö.
 21. Och om du säger vid dig själv: 'Huru skola vi känna igen det som
   icke är talat av HERREN?',
 22. så må du veta: när profeten talar i HERRENS namn, och det som
   han har talat icke sker och icke inträffar, då är detta något
   som HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten talat
   det; du skall icke frukta för honom."       Femte Mosebok (Deuteronomium), 19 Kapitlet

          Fristäder. Råmärken. Vittnesmål.

 1. När HERREN, din Gud, har utrotat de folk vilkas land HERREN, din
   Gud, vill giva dig, och när du har fördrivit dem och bosatt dig
   i deras städer och i deras hus,
 2. då skall du avskilja åt dig tre städer i ditt land, det som
   HERREN, din Gud, vill giva dig till besittning.
 3. Du skall försätta vägarna till dem i gott skick åt dig; och du
   skall dela i tre delar det landområde som HERREN, din Gud, giver
   dig till arvedel. Så skall du göra, för att var och en som har
   dräpt någon må kunna fly dit.
 4. Och under följande villkor må en dråpare fly till någon av dem
   och så bliva vid liv; om någon dödar sin nästa utan vett och
   vilja, och utan att förut hava burit hat till honom
 5. -- såsom när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga
   ved, och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet,
   och järnet då far av skaftet och träffar den andre, så att denne
   dör -- då må en sådan fly till någon av dessa städer och så
   bliva vid liv.
 6. Detta vare stadgat, för att blodshämnaren, om han i sitt hjärtas
   vrede förföljer dråparen, icke må hinna upp honom, ifall vägen
   är för lång, och slå ihjäl honom, fastän han icke hade förtjänat
   döden, eftersom han icke förut hade burit hat till den andre.
 7. Därför är det som jag bjuder dig och säger: "Tre städer skall du
   avskilja åt dig."
 8. Och när HERREN, din Gud, utvidgar ditt område, såsom han med ed
   har lovat dina fäder, och giver dig allt det land som han har
   sagt att han skulle giva åt dina fäder --
 9. om du då håller och gör efter alla dessa bud som jag i dag giver
   dig, så att du älskar HERREN, din Gud, och alltid vandrar på
   hans vägar, då skall du lägga ännu tre städer till dessa tre,
 10. för att oskyldigt blod icke må utgjutas i ditt land, det som
   HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel, och blodskuld så
   komma att vila på dig.
 11. Men om någon bär hat till sin nästa och lägger sig i försåt för
   honom och överfaller honom och slår honom till döds, och sedan
   flyr till någon av dessa städer,
 12. då skola de äldste i hans stad sända bort och hämta honom
   därifrån och lämna honom i blodshämnarens hand, och han skall
   dö.
 13. Du skall icke visa honom någon skonsamhet, utan du skall skaffa
   bort ifrån Israel skulden för den oskyldiges blod, för att det
   må gå dig väl.
 14. Du skall icke flytta din nästas råmärke, något råmärke som
   förfäderna hava satt upp i den arvedel du får i det land som
   HERREN, din Gud, vill giva dig till besittning.
 15. Det är icke nog att allenast ett vittne träder upp mot någon
   angående någon missgärning eller synd, vad det nu må vara för en
   synd som någon kan hava begått. Efter två eller efter tre
   vittnens utsago skall var sak avgöras.
 16. Om ett orättfärdigt vittne träder upp mot någon för att vittna
   mot honom angående någon förbrytelse,
 17. så skola båda parterna träda fram inför HERRENS ansikte, inför
   de män som på den tiden äro präster och domare.
 18. Och domarna skola noga undersöka saken; om då vittnet befinnes
   vara ett falskt vittne, som har burit falskt vittnesbörd mot sin
   broder,
 19. så skolen I låta detsamma vederfaras honom som han hade
   tilltänkt sin broder: du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är.
 20. Och det övriga folket skall höra det och frukta, och man skall
   icke vidare göra något sådant ont bland eder.
 21. Du skall icke visa honom någon skonsamhet: liv för liv, öga for
   öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 20 Kapitlet

               Krigslagar.

 1. Om du drager ut i krig mot dina fiender, och du då får se hästar
   och vagnar och ett folk som är större än du. så skall du dock
   icke frukta för dem, ty HERREN, din Gud, är med dig, han som har
   fört dig upp ur Egyptens land.
 2. När I då stån färdiga att gå i striden, skall prästen träda fram
   och tala till folket;
 3. han skall säga till dem: "Hör, Israel! I stån nu färdiga att gå
   i strid mot edra fiender. Edra hjärtan vare icke försagda;
   frukten icke och ängslens icke, och varen icke förskräckta för
   dem,
 4. ty HERREN, eder Gud, går själv med eder; till att strida för
   eder mot edra fiender och giva eder seger."
 5. Och tillsyningsmännen skola tala till folket och säga: "Om någon
   finnes här, som har byggt sig ett nytt hus, men ännu icke invigt
   det, så må han vända tillbaka hem, för att icke. om han faller
   i striden, en annan må komma att inviga det.
 6. Och om någon finnes här, som har planterat en vingård, men ännu
   icke fått skörda någon frukt därav, så må han vända tillbaka
   hem, för att icke, om han faller i striden, en annan må komma
   att hämta första skörden av den.
 7. Och om någon finnes här, som har trolovat sig med en kvinna, men
   ännu icke tagit henne till sig, så må han vända tillbaka hem,
   för att icke om han faller i striden, en annan man må taga henne
   till sig."
 8. Vidare skola tillsyningsmännen tala till folket och säga: "Om
   någon finnes här, som fruktar och har ett försagt hjärta, så må
   han vända tillbaka hem, för att icke också hans bröders hjärtan
   må bliva uppfyllda av räddhåga, såsom hans eget hjärta är."
 9. Och när tillsyningsmännen så hava talat till folket, skola
   hövitsmän tillsättas övar härens avdelningar, till att gå i
   spetsen för folket.
 10. När du kommer till någon stad för att belägra den, skall du
   först tillbjuda den fred.
 11. Om den då giver dig ett fridsamt svar och öppnar sina portar för
   dig, så skall allt folket som finnes där bliva arbetspliktigt åt
   dig och vara dina tjänare.
 12. Men om den icke vill hava fred med dig, utan vill föra krig mot
   dig, så må du belägra den.
 13. Och om HERREN, din Gud, då giver den i din hand, skall du slå
   allt mankön där med svärdsegg.
 14. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finnes
   i staden, allt rov du får där, skall du hava såsom ditt byte;
   och du må då njuta av det rov som HERREN. din Gud, låter dig
   taga från dina fiender.
 15. Så skall du göra med alla de städer som äro mer avlägsna från
   dig, och som icke höra till dessa folks städer.
 16. Men i de städer som tillhöra dessa folk, och som HERREN, din
   Gud, vill giva dig till arvedel, skall du icke låta något som
   anda har bliva vid liv,
 17. utan du skall giva dem alla till spillo: hetiterna och
   amoréerna, kananéerna och perisséerna, hivéerna och jebuséerna,
   såsom HERREN din Gud, har bjudit dig.
 18. Så skall du göra, för att de icke må lära eder att bedriva alla
   de styggelser som de själva hava bedrivit till sina gudars ära,
   och så komma eder att synda mot HERREN, eder Gud.
 19. Om du måste länge belägra en stad för att erövra och intaga den,
   så skall du icke förstöra träden däromkring genom att höja din
   yxa mot dem; du må äta av deras frukt, men du skall icke hugga
   ned dem; träden på marken äro ju icke människor som skola
   belägras av dig.
 20. Men de träd om vilka du vet att de icke bära ätbar frukt, dem må
   du förstöra och hugga ned för att av dem bygga bålverk mot den
   fientliga staden, till dess att den faller       Femte Mosebok (Deuteronomium), 21 Kapitlet

        Mord av obekant gärningsman. Äktenskap
         med fången kvinna. Förstfödslorätt.
        Vanartig son. Hängd missdådares kropp.

 1. Om i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till besittning
   en ihjälslagen människa påträffas liggande på marken, och man
   icke vet vem som har dödat honom,
 2. så skola dina äldste och dina domare gå ut och mäta upp
   avståndet från platsen där den ihjälslagne påträffas till de
   städer som ligga där runt omkring.
 3. Och de äldste i den stad som ligger närmast denna plats skola
   taga en kviga som icke har blivit begagnad till arbete, och som
   icke såsom dragare har gått under ok.
 4. Och de äldste i staden skola föra kvigan ned till en dalgång som
   icke har varit plöjd eller besådd; och där i dalen skola de
   krossa nacken på kvigan.
 5. Och prästerna, Levi söner, skola träda fram, ty dem har HERREN,
   din Gud, utvalt till att göra tjänst inför honom och till att
   välsigna i HERRENS namn, och såsom de bestämma skola alla
   tvister och alla misshandlingsmål behandlas.
 6. Och alla de äldste i den staden, de som bo närmast platsen där
   den ihjälslagne påträffades, skola två sina händer över kvigan
   på vilken man hade krossat nacken i dalen;
 7. och de skola betyga och säga: "Våra händer hava icke utgjutit
   detta blod, och våra ögon hava icke sett dådet.
 8. Förlåt ditt folk Israel, som du har förlossat, HERRE, och låt
   icke oskyldigt blod komma över någon i ditt folk Israel." Så
   bliver denna blodskuld dem förlåten.
 9. Du skall skaffa bort ifrån dig skulden för det oskyldiga blodet,
   ty du skall göra vad rätt är i HERRENS ögon.
 10. Om HERREN, din Gud, när du drager ut i krig mot dina fiender,
   giver dem i din hand, så att du tager fångar,
 11. och du då bland fångarna får se någon skön kvinna som du fäster
   dig vid, och som du vill taga till hustru åt dig,
 12. så skall du föra henne in i ditt hus, och hon skall raka sitt
   huvud och ansa sina naglar.
 13. Och hon skall lägga av de kläder hon bar såsom fånge och skall
   bo i ditt hus och få begråta sin fader och sin moder en månads
   tid; därefter må du gå in till henne och äkta henne, så att hon
   bliver din hustru.
 14. Och om du sedan icke mer finner behag i henne, så må du låta
   henne gå vart hon vill; du får icke sälja henne för
   penningar. Du får icke heller behandla henne såsom trälinna, då
   du nu har kränkt henne.
 15. Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han
   försmår, och båda hava fött honom söner, såväl den han älskar
   som den han försmår, och hans förstfödde son till den försmådda,
 16. så får mannen icke, när han åt sina söner utskiftar sin egendom
   såsom arv, giva förstfödslorätten åt sonen till den älskar, till
   förfång för sonen till den han försmår, då nu denne är den
   förstfödde,
 17. utan han skall såsom sin förstfödde erkänna sonen till den
   försmådda och giva honom dubbel lott av allt vad han äger. Ty
   denne är förstlingen av hans kraft; honom tillhör
   förstfödslorätten.
 18. Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar
   till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta
   honom, ändå icke hör på dem,
 19. så skola hans fader och hans moder taga honom och föra honom ut
   till de äldste i staden, till stadens port.
 20. Och de skola säga till de äldste i staden: "Denne vår son är
   vanartig och uppstudsig och vill icke lyssna till våra ord, utan
   är en frossare och drinkare."
 21. Då skall allt folket i staden stena honom till döds: du skall
   skaffa bort ifrån dig vad ont är. Och hela Israel skall höra det
   och frukta.
 22. Om på någon vilar en sådan synd som förtjänar döden, och han så
   bliver dödad och du hänger upp honom på trä,
 23. så skall den döda kroppen icke lämnas kvar på träet över natten,
   utan du skall begrava den på samma dag, ty en Guds förbannelse
   är den som har blivit upphängd; och du skall icke orena det land
   som HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 22 Kapitlet

        Föreskrifter om hjälpsamhet, mildhet mot
            djur m. m. Kyskhetsbrott.

 1. Om du ser din broders oxe eller får gå vilse, skall du icke
   undandraga dig att taga vara på djuret; du skall föra det
   tillbaka till din broder.
 2. Och om din broder icke bor i din närhet, eller om du icke vet
   vem det är, så skall du taga djuret in i ditt hus, och det skall
   vara hos dig, till dess din broder frågar efter det; då skall du
   lämna det tillbaka åt honom.
 3. På samma sätt skall du göra med hans åsna, på samma sätt med
   hans kläder, och på samma sätt skall du göra med allt annat som
   din broder kan hava förlorat, och som du hittar; du får icke
   draga dig undan.
 4. Om du ser din broders åsna eller oxe falla på vägen, skall du
   icke undandraga dig att bistå djuret; du skall hjälpa honom att
   resa upp det.
 5. En kvinna skall icke bära vad till en man hör, ej heller skall
   en man sätta på sig kvinnokläder; ty var och en som så gör är en
   styggelse för HERREN, din Gud.
 6. Om du på din väg träffar på ett fågelbo, i något träd eller på
   marken, med ungar eller ägg i, och modern ligger på ungarna
   eller på äggen, så skall du icke taga både modern och ungarna.
 7. Du skall låta modern flyga och taga allenast ungarna; så skall
   du göra, för att det må gå dig väl och du må länge leva.
 8. När du bygger ett nytt hus, skall du förse taket med bröstvärn,
   för att du icke må draga blodskuld över ditt hus, om någon
   faller ned därifrån.
 9. Du skall icke, för att få två slags skörd i din vingård, så säd
   däri, på det att icke alltsammans, både vad du har sått och vad
   själva vingården avkastar, må hemfalla till helgedomen.
 10. Du skall icke plöja med oxe och åsna tillsammans.
 11. Du skall icke kläda dig i tyg av olika garn, av ull och lin
   tillsammans.
 12. Du skall göra dig tofsar i de fyra hörnen på överklädnaden som
   du höljer dig i.
 13. Om en man har tagit sig en hustru och gått in till henne, men
   sedan får motvilja mot henne,
 14. och då påbördar henne skamliga ting och sprider ut ont rykte om
   henne och säger: "Denna kvinna tog jag till hustru; men när jag
   låg hos henne, fann jag icke tecknen till att hon var jungfru",
 15. så skola flickans fader och moder taga tecknen till att flickan
   var jungfru och bära dem ut till de äldste i staden, där de
   sitta i porten.
 16. Och flickans fader skall säga till de äldste: "Jag gav min
   dotter till hustru åt denne man, men han har fått motvilja mot
   henne.
 17. Och nu påbördar han henne skamliga ting och säger: 'Jag har icke
   funnit tecknen till att din dotter var jungfru'; men här äro
   tecknen till att min dotter var jungfru." Och de skola breda ut
   klädet inför de äldste i staden.
 18. Då skola de äldste i staden taga mannen och tukta honom.
 19. Och de skola ålägga honom att böta hundra siklar silver, vilka
   han skall giva åt flickans fader, därför att han har spritt ut
   ont rykte om en jungfru i Israel. Och hon skall vara hans
   hustru, och han får icke skilja sig från henne, så länge han
   lever.
 20. Men om det var sanning, om tecknen till att flickan var jungfru
   icke funnos,
 21. då skall man föra ut flickan utanför dörren till hennes faders
   hus, och männen i staden skola stena henne till döds därför att
   hon har gjort vad som var en galenskap i Israel, då hon bedrev
   otukt i sin faders hus: du skall skaffa bort ifrån dig vad ont
   är.
 22. Om en man ertappas med att ligga hos en kvinna som är en annan
   mans äkta hustru, så skola båda dö, både mannen som låg hos
   kvinnan, och jämväl kvinnan: du skall skaffa bort ifrån Israel
   vad ont är.
 23. Om en jungfru är trolovad med en man, och en annan man träffar
   henne i staden och lägrar henne,
 24. så skolen I föra dem båda ut till stadens port och stena dem
   till döds, flickan, därför att hon icke ropade på hjälp i
   staden, och mannen, därför att han kränkte en annans trolovade:
   du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är.
 25. Men om det var ute på marken som mannen träffade den trolovade
   flickan, och han där tog henne med våld och lägrade henne, så
   skall mannen som lägrade henne ensam dö.
 26. Men flickan skall du icke göra något, flickan har icke begått
   någon synd som förtjänar döden; utan det är med denna sak, såsom
   när en man överfaller en annan och dräper honom.
 27. Ty då det var ute på marken som han träffade den trolovade
   flickan, kan hon hava ropat, utan att någon fanns där, som kunde
   frälsa henne.

 28. Om däremot en man träffar en jungfru som icke är trolovad, och
   han tager fatt henne och lägrar henne, och de ertappas,
 29. så skall mannen som lägrade flickan giva åt flickans fader
   femtio siklar silver och taga henne själv till sin hustru,
   därför att han har kränkt henne; han får icke skilja sig från
   henne, så länge han lever.

 30. Ingen skall taga sin faders hustru och lyfta på sin faders
   täcke.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 23 Kapitlet

          Föreskrifter om renhet i HERRENS
        församling och i lägret. Lag om förrymda
         slavar. Förbud mot tempelboleri och
        ocker. Löften. Druv- och axplockning på
               annans mark.

 1. Ingen som är snöpt, vare sig genom krossning eller genom
   stympning, skall komma in i HERRENS församling.
 2. Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam skall komma
   in i HERRENS församling; icke ens den som i tionde led är
   avkomling av en sådan skall komma in i HERRENS församling.
 3. Ingen ammonit eller moabit skall komma in i HERRENS församling;
   icke ens den som i tionde led är avkomling av en sådan skall
   någonsin komma in i HERRENS församling --
 4. detta därför att de icke kommo eder till mötes med mat och dryck
   på vägen, när I drogen ut ur Egypten, och därför att han mot dig
   lejde, Bileam, Beors son, från Petor i Aram-Naharaim, för att
   denne skulle förbanna dig.
 5. Men HERREN, din Gud, ville icke höra på Bileam, utan HERREN, din
   Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty
   HERREN, din Gud, älskade dig.
 6. Du skall aldrig, i all din tid, fråga efter deras välfärd och
   lycka.
 7. Edoméen skall däremot icke för dig vara en styggelse, ty han är
   din broder. Egyptiern skall icke heller för dig vara en
   styggelse, ty i hans land har du bott såsom främling.
 8. Barn som födas av dessa i tredje led må komma in i HERRENS
   församling.
 9. När du drager ut mot dina fiender och slår läger, skall du taga,
   dig till vara för allt vad orent är.
 10. Om bland dig finnes någon som icke är ren, därigenom att något
   har hänt honom under natten, så skall han gå ut till något
   ställe utanför lägret; han får icke komma in i lägret.
 11. Och mot aftonen skall han bada sig i vatten, och när solen går
   ned, får han gå in i lägret. --
 12. Du skall hava en särskild plats utanför lägret, dit du kan gå
   avsides.
 13. Och du skall jämte annat som du bär hava en pinne, och när du
   vill sätta dig därute, skall du med den gräva en grop och sedan
   åter täcka över din uttömning.
 14. Ty HERREN, din Gud, vandrar fram i ditt läger för att hjälpa dig
   och giva dina fiender i ditt våld; därför skall ditt läger vara
   heligt, så att han icke hos dig ser något som väcker hans leda
   och fördenskull vänder sig bort ifrån dig.
 15. En träl som har flytt till dig från sin herre skall du icke
   utlämna till hans herre.
 16. Han skall få stanna hos dig, mitt ibland dig, på det ställe som
   han utväljer inom någon av dina städer, var han finner för gott;
   och du skall icke förtrycka honom.
 17. Ingen tempeltärna skall finnas bland Israels döttrar, och ingen
   tempelbolare bland Israels söner.
 18. Du skall icke bära skökolön och hundpenningar in i HERRENS, din
   Guds, hus, till gäldande av något löfte; ty det ena som det
   andra är en styggelse för HERREN, din Gud.
 19. Du skall icke taga ränta av din broder, varken på penningar
   eller på livsmedel eller på något annat varpå ränta kan tagas.
 20. Av utlänningen må du taga ränta, men icke av din broder, på det
   att HERREN, din Gud, i allt vad du företager dig, må välsigna
   dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning.
 21. Om du har gjort ett löfte åt HERREN, din Gud, skall du icke
   dröja att infria det, ty HERREN, din Gud, skall förvisso utkräva
   det av dig, och synd kommer att vila på dig.
 22. Men om du underlåter att göra något löfte, så kommer icke
   därigenom synd att vila på dig.
 23. Vad dina läppar hava talat skall du hålla och göra, i enlighet
   med det frivilliga löfte du har givit HERREN, din Gud, och
   uttalat med din mun.
 24. När du kommer in i din nästas vingård, får du där äta druvor,
   så mycket dig lyster, till dess du bliver mätt, men du får icke
   lägga något i ditt kärl.
 25. När du kommer in på din nästas sädesfält, får du plocka ax med
   din hand, men med skära får du icke komma vid din nästas säd.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 24 Kapitlet

          Frånskild hustru. Nygift man.
          Föreskrifter angående pantning,
        människotjuvnad, spetälska. De fattigas
               rätt m. m.

 1. Om en man har tagit sig en hustru och äktat henne, men hon sedan
   icke längre finner nåd för hans ögon, därför att han hos henne
   har funnit något som väcker hans leda, och om han fördenskull
   har skrivit skiljebrev åt henne och givit henne det i handen och
   skickat bort henne från sitt hus,
 2. och kvinnan sedan, när hon har lämnat hans hus, går åstad och
   bliver en annans hustru,
 3. och nu också denne andre man får motvilja mot henne och skriver
   skiljebrev åt henne och giver henne det i handen och skickar
   henne bort ifrån sitt hus, eller om denne andre man som har
   tagit henne till sin hustru dör,
 4. då får icke hennes förste man, som skickade bort henne, åter
   taga henne till sin hustru, sedan hon har låtit orena sig, ty
   detta vore en styggelse inför HERREN; du skall icke draga synd
   över det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel.
 5. Om en man nyligen har tagit sig hustru, behöver han icke gå i
   krigstjänst, ej heller må någon annan tjänstgöring åläggas
   honom. Han skall vara fri ett år för att stanna hemma och glädja
   den hustru han har tagit.
 6. Man skall icke taga handkvarnen eller ens kvarnens översten i
   pant, ty den så gör tager livet i pant.
 7. Om en man befinnes hava stulit någon av sina bröder, Israels
   barn, och han behandlar denne såsom träl eller säljer honom, så
   skall tjuven dö: du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är.
 8. Tag dig till vara, så att du, när någon bliver angripen av
   spetälska, noga håller och gör allt som de levitiska prästerna
   lära eder. Vad jag har bjudit dem skolen I hålla och göra.
 9. Kom ihåg vad HERREN, din Gud, gjorde med Mirjam på vägen, när I
   drogen ut ur Egypten.
 10. Om du giver något lån åt din nästa, så skall du icke gå in i
   hans hus och taga pant av honom.
 11. Du skall stanna utanför, och mannen som du har lånat åt skall
   bära ut panten till dig.
 12. Och om det är en fattig man, så skall du icke hava hans pant
   till täcke, när du ligger och sover.
 13. Du skall giva honom panten tillbaka, när solen går ned, så att
   han kan hava sin mantel på sig när han ligger och sover, och så
   välsigna dig; och detta skall lända dig till rättfärdighet inför
   HERREN, din Gud.
 14. Du skall icke göra en arm och fattig daglönare orätt, evad han
   är en dina bröder, eller han är en av främlingarna som äro hos
   dig i ditt land, inom dina portar.
 15. Samma dag han har gjort sitt arbete skall du giva honom hans lön
   och icke låta solen gå ned däröver, eftersom han är arm och
   längtar efter sin lön; han kan eljest ropa över dig till HERREN,
   och så kommer synd att vila på dig.
 16. Föräldrarna skola icke dödas för sina barns skull och barnen
   skola icke dödas för sina föräldrars skull; var och en skall
   lida döden genom sin egen synd.
 17. Du skall icke vränga rätten för främlingen eller den faderlöse,
   och en änkas kläder skall du icke taga i pant;
 18. du skall komma ihåg att du själv har varit en träl i Egypten,
   och att HERREN, din Gud, har förlossat dig därifrån; därför
   bjuder jag dig att iakttaga detta.
 19. Om du, när du inbärgar skörden på din åker, glömmer en kärve
   kvar på åkern, skall du icke gå tillbaka för att hämta den, ty
   den skall tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Detta
   skall du iakttaga, för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i
   alla dina händers verk.
 20. När du har slagit ned dina oliver, skall du icke sedan genomsöka
   grenarna; vad där finnes kvar skall tillhöra främlingen den
   faderlöse och änkan.
 21. När du har avbärgat din vingård, skall du sedan icke göra någon
   efterskörd; vad där finnes kvar skall tillhöra främlingen, den
   faderlöse och änkan.
 22. Du skall komma ihåg att du själv har varit en träl i Egyptens
   land; därför bjuder jag dig att iakttaga detta.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 25 Kapitlet

        Föreskrifter angående avstraffning inför
          domstol, mildhet mot arbetsdjur,
         svågeräktenskap, mått och vikt m. m.
              Amaleks skuld.

 1. Om en tvist uppstår mellan män, och de komma inför rätta, för
   att man där skall döma mellan dem, så skall man fria den
   oskyldige och fälla den skyldige.
 2. Om då den skyldige dömes till hudflängning, skall domaren
   befalla honom att lägga sig ned, och skall i sin åsyn låta giva
   honom det antal slag, som svarar emot hans brottslighet.
 3. Fyrtio slag får han giva honom, men icke mer, så att din
   broder icke bliver vanärad i dina ögon, därigenom att man giver
   honom oskäligt många slag, flera än som sades.
 4. Du skall icke binda munnen till på oxen som tröskar.
 5. När bröder bo tillsammans, och en av dem dör barnlös, då skall
   den dödes hustru icke gifta sig med någon främmande man utom
   släkten; hennes svåger skall gå in till henne och taga henne
   till hustru, och så äkta henne i sin broders ställe.
 6. Och den förste son hon föder skall upptaga den döde broderns
   namn, för att dennes namn icke må utplånas ur Israel.
 7. Men om mannen icke vill taga sin svägerska till äkta, så skall
   svägerskan gå upp i porten, till de äldste, och säga: Min svåger
   vägrar att upprätthålla sin broders namn i Israel; han vill icke
   äkta mig i sin broders ställe."
 8. Då skola de äldste i staden där han bor kalla honom till sig och
   tala med honom. Om han då står fast och säger: "Jag vill icke
   taga henne till äkta",
 9. så skall hans svägerska träda fram till honom inför de äldstes
   ögon och draga skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och
   betyga och säga: "Så gör man med den man som icke vill uppbygga
   sin broders hus."
 10. Och hans hus skall sedan i Israel heta "den barfotades hus".
 11. Om två män träta med varandra, och den enes hustru kommer för
   att hjälpa sin man mot den andre, när denne slår honom, och hon
   därvid räcker ut sin hand och fattar i hans blygd,
 12. så skall du hugga av henne handen, utan att visa henne någon
   skonsamhet.
 13. Du skall icke hava två slags vikt i din pung, ett större slag
   och ett mindre,
 14. ej heller skall du i ditt hus hava två slags efa-mått, ett
   större och ett mindre.
 15. Full och riktig vikt skall du hava, fullmåligt och riktigt
   efa-mått skall du ock hava, för att du må länge leva i det land
   som HERREN, din Gud, vill giva dig.
 16. Ty en styggelse för HERREN, din Gud, är var och en som så gör,
   var och en som gör orätt.
 17. Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen, när I drogen ut ur
   Egypten,
 18. huru han, utan att frukta Gud, gick emot dig på vägen och slog
   din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du
   var trött och utmattad.
 19. Därför, när HERREN, din Gud, har låtit dig få ro för alla dina
   fiender runt omkring, i det land som HERREN, din Gud, vill giva
   dig till besittning såsom din arvedel, skall du så utplåna
   minnet av Amalek, att det icke mer skall finnas under
   himmelen. Förgät icke detta.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 26 Kapitlet

            Förstlingsfrukt. Tionde.

 1. När du du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva
   dig till arvedel, och du tager det i besittning och bor där,
 2. då skall du taga förstling av all markens frukt, av vad du får i
   avkastning av landet som HERREN, din Gud, vill giva dig, och
   lägga detta i en korg och gå därmed till den plats som HERREN,
   din Gud, utväljer till boning åt sitt namn.
 3. Och du skall gå till den som på den tiden är präst och säga till
   honom: "Jag förklarar i dag för HERREN, din Gud, att jag har
   kommit in i det land som HERREN med ed har lovat våra fäder att
   giva oss."
 4. Och prästen skall taga korgen ur din hand och sätta den ned
   inför HERRENS, din Guds, altare.
 5. Och du skall betyga och säga inför HERRENS, din Guds, ansikte:
   "Min fader var en hemlös aramé, som drog ned till Egypten och
   bodde där såsom främling med en ringa hop, och där blev av honom
   ett stort, mäktigt och talrikt folk.
 6. Men sedan behandlade egyptierna oss illa och förtryckte oss och
   lade hårt arbete på oss.
 7. Då ropade vi till HERREN, våra fäders Gud, och HERREN hörde vår
   röst och såg vårt lidande och vår vedermöda och vårt betryck.
 8. Och HERREN förde oss ut ur Egypten med stark hand och uträckt
   arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och
   under.
 9. Och han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som
   flyter av mjölk och honung.
 10. Och här bär jag nu fram förstlingen av frukten på den mark som
   du, HERRE, har givit mig." Och du skall sätta korgen ned inför
   HERRENS, din Guds, ansikte och tillbedja inför HERRENS, din
   Guds, ansikte.
 11. Och över allt det goda som HERREN, din Gud har givit åt dig och
   ditt hus skall du glädja dig, och jämte dig leviten och
   främlingen som bor hos dig.
 12. När du under det tredje året, tiondeåret, har lagt av all tionde
   av vad du då har fått i avkastning och givit den åt leviten,
   främlingen, den faderlöse och änkan, och de hava ätit därav inom
   dina portar och blivit mätta,
 13. då skall du så säga inför HERRENS, din Guds, ansikte: "Jag har
   nu fört bort ur mitt hus det heliga, och jag har givit det åt
   leviten och främlingen, åt den faderlöse och änkan, alldeles
   såsom du har bjudit mig; jag har icke överträtt eller förgätit
   något av dina bud.
 14. Jag åt intet därav, när jag hade sorg, och jag förde icke bort
   något därav, när jag var oren, ej heller använde jag något därav
   för någon död. Jag har lyssnat till HERRENS, min Guds, röst; jag
   har i alla stycken gjort såsom du har bjudit mig.
 15. Skåda nu ned från din heliga boning, himmelen, och välsigna ditt
   folk Israel och det land som du har givit oss, såsom du med ed
   lovade våra fäder, ett land som flyter av mjölk och honung."
 16. I dag bjuder dig HERREN, din Gud, att göra efter dessa stadgar
   och rätter; du skall hålla dem och göra efter dem av allt ditt
   hjärta och av all din själ.
 17. Du har i dag hört HERREN förklara att han vill vara din Gud, och
   att du skall vandra på hans vägar och hålla hans stadgar och bud
   och rätter och lyssna till hans röst.
 18. Och HERREN har i dag hört dig förklara att du vill vara hans
   egendomsfolk, såsom han har sagt till dig, och att du vill hålla
   alla hans bud;
 19. på det att han över alla folk som han har gjort må upphöja dig
   till lov, berömmelse och ära, och på det att du må vara ett folk
   som är helgat åt HERREN, din Gud, såsom han har sagt.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 27 Kapitlet

        Lagens stenar. Förbannelsen på berget
                Ebal.

 1. Och Mose och de äldste i Israel bjödo folket och sade: "Hållen
   alla de bud som jag i dag giver eder.
 2. Och när I kommen över Jordan, in i det land som HERREN, din Gud,
   vill giva dig, då skall du resa åt dig stora stenar och bestryka
   dem med kalk.
 3. På dessa skall du, när du har gått över floden, skriva alla
   denna lags ord, för att du må komma in i det land som HERREN,
   din Gud, vill giva dig, ett land som flyter av mjölk och honung,
   såsom HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig.
 4. Och när I haven gått över Jordan, skolen I på berget Ebal resa
   dessa stenar om vilka jag i dag giver eder befallning; och du
   skall bestryka dem med kalk.
 5. Och du skall där åt HERREN, din Gud, bygga ett altare, ett
   altare av stenar, vid vilka du icke skall komma med något järn.
 6. Av ohuggna stenar skall du bygga HERRENS, din Guds, altare; och
   du skall på det offra brännoffer åt HERREN, din Gud.
 7. Du skall där ock offra tackoffer och skall äta och glädja dig
   inför HERRENS, din Guds. ansikte.
 8. Och du skall på stenarna skriva alla denna lags ord, klart och
   tydligt."
 9. Och Mose och de levitiska prästerna talade till hela Israel och
   sade: "Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit HERRENS,
   din Guds, folk.
 10. Så skall du då höra HERRENS, din Gud röst och göra efter hans
   bud och stadgar, som jag i dag giver dig."
 11. Och Mose bjöd folket på den dagen och sade:
 12. Dessa stammar skola stå och välsigna folket på berget Gerissim,
   när I haven gått över Jordan: Simeon, Levi, Juda. Isaskar,
   Josef och Benjamin.
 13. Och dessa skola stå och uttala förbannelsen på berget Ebal:
   Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan och Naftali.
 14. Och leviterna skola taga till orda och skola med hög röst inför
   var man i Israel säga så:
 15. Förbannad vare den man som gör ett beläte, skuret eller gjutet,
   en styggelse för HERREN, ett verk av en konstarbetares händer,
   och som sedan i hemlighet sätter upp det. Och allt folket skall
   svara och säga: "Amen."
 16. Förbannad vare den som visar förakt för sin fader eller sin
   moder. Och allt folket skall säga: "Amen."
 17. Förbannad vare den som flyttar sin nästas råmärke. Och allt
   folket skall säga: "Amen."
 18. Förbannad vare den som leder en blind vilse på vägen. Och allt
   folket skall säga: "Amen."
 19. Förbannad vare den som vränger rätten för främlingen, den
   faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: "Amen."
 20. Förbannad vare den som ligger hos sin faders hustru, ty han
   lyfter på sin faders täcke. Och allt folket skall säga: "Amen."
 21. Förbannad vare den som beblandar sig med något djur Och allt
   folket skall säga: "Amen."
 22. Förbannad vare den som ligger hos sin syster, sin faders dotter
   eller sin moders dotter. Och allt folket skall säga: "Amen."
 23. Förbannad vare den som ligger hos sin svärmoder. Och allt folket
   skall säga: "Amen."
 24. Förbannad vare den som lönnligen mördar sin nästa. Och allt
   folket skall säga: "Amen."
 25. Förbannad vare den som tager mutor för att slå ihjäl en oskyldig
   och utgjuta hans blod. Och allt folket skall säga: "Amen."
 26. Förbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör
   efter dem. Och allt folket skall säga: "Amen."       Femte Mosebok (Deuteronomium), 28 Kapitlet

           Välsignelse och förbannelse.

 1. Om du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans
   bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skall
   HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.
 2. Och alla dessa välsignelser skola då komma över dig och träffa
   dig när du hör HERRENS, din Guds, röst:
 3. Välsignad skall du vara i staden, och välsignad skall du vara på
   marken.
 4. Välsignad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt och
   din boskaps frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps
   avel.
 5. Välsignad skall din korg vara, och välsignat ditt baktråg.
 6. Välsignad skall du vara vid din ingång. och välsignad skall du
   vara vid din utgång.
 7. När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem
   bliva slagna av dig; på en väg skola de draga ut mot dig, men på
   sju vägar skola de fly för dig.
 8. HERREN skall bjuda välsignelsen vara med dig i dina visthus och
   i allt vad du företager dig; han skall välsigna dig i det land
   som HERREN, din Gud, vill giva dig.
 9. HERREN skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom,
   såsom han med ed har lovat dig, om du håller HERRENS, din Guds,
   bud och vandrar på hans vägar.
 10. Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter
   HERRENS namn; och de skola frukta dig.
 11. Och HERREN skall giva dig överflöd och lycka i ditt livs frukt
   och i din boskaps frukt och i din marks frukt, i det land som
   HERREN med ed har lovat dina fäder att giva dig.
 12. HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till
   att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna
   alla dina händers verk; och du skall giva lån åt många folk, men
   själv skall du icke behöva låna av någon.
 13. Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du
   skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör
   HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du
   skall hålla och göra efter dem,
 14. och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster,
   från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du
   följer efter andra gudar och tjänar dem.
 15. Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla
   hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter
   dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa
   dig:
 16. Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på
   marken.
 17. Förbannad skall din korg vara, och förbannat ditt baktråg.
 18. Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina
   fäkreaturs avföda och din småboskaps avel.
 19. Förbannad skall du vara vid din ingång, och förbannad skall du
   vara vid din utgång.
 20. HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och näpst,
   vad det än må vara som du företager dig, till dess du förgöres
   och med hast förgås, för ditt onda väsendes skull, då du nu har
   övergivit mig.
 21. HERREN skall låta dig bliva ansatt av pest, till dess han har
   utrotat dig ur det land dit du nu kommer, för att taga det i
   besittning.
 22. HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med
   brand och med svärd, med sot och rost; och av sådant skall du
   förföljas, till dess du förgås.
 23. Och himmelen över ditt huvud skall vara såsom koppar, och jorden
   under dig skall vara såsom järn.
 24. Damm och stoft skall vara det regn HERREN giver åt ditt land;
   från himmelen skall det komma ned över dig, till dess du
   förgöres.
 25. HERREN skall låta dig bliva slagen av dina fiender; på en väg
   skall du draga ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för
   dem; och du skall bliva en varnagel för alla riken på jorden.
 26. Och dina dödas kroppar skola bliva mat åt alla himmelens fåglar
   och åt markens djur, och ingen skall skrämma bort dem.
 27. HERREN skall slå dig med Egyptens bulnader och med bölder, med
   skabb och skorv, så att du icke skall kunna botas.
 28. HERREN skall slå dig med vanvett och blindhet och
   sinnesförvirring.
 29. Du skall famla mitt på ljusa dagen, såsom en blind famlar i
   mörkret, och du skall icke lyckas finna vägen; förtryck allenast
   och plundring skall du utstå i all din tid, och ingen skall
   frälsa dig.
 30. Du skall trolova dig med en kvinna, men en annan man skall sova
   hos henne; du skall bygga ett hus, men icke få bo däri; du skall
   plantera en vingård, men icke få skörda dess frukt.
 31. Din oxe skall slaktas inför dina ögon, men du skall icke få äta
   av den; din åsna skall i din åsyn rövas ifrån dig och icke givas
   tillbaka åt dig; dina får skola komma i dina fienders våld, och
   ingen skall hjälpa dig.
 32. Dina söner och döttrar skola komma i främmande folks våld, och
   dina ögon skola se det och försmäkta av längtan efter dem
   beständigt, men du skall icke förmå göra något därvid.
 33. Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av
   ett folk som du icke känner; förtryck allenast och övervåld
   skall du lida i all din tid.
 34. Och du skall bliva vanvettig av de ting du skall se för dina
   ögon.
 35. HERREN skall slå dig med svåra bulnader på knän och ben, ja,
   ifrån fotbladet ända till hjässan, så att du icke skall kunna
   botas.
 36. HERREN skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort
   till ett folk som varken du eller dina fäder hava känt, och där
   skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.
 37. Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en
   visa bland alla de folk till vilka HERREN skall föra dig.
 38. Mycken säd skall du föra ut på åkern, men litet skall du
   inbärga, ty gräshoppor skola förtära den.
 39. Vingårdar skall du plantera och skall arbeta i dem, men intet
   vin skall du få att dricka och intet att lägga i förvar, ty
   maskar skola äta upp allt.
 40. Olivplanteringar skall du hava överallt inom ditt land, men med
   oljan skall du icke få smörja din kropp, ty oliverna skola falla
   av.
 41. Söner och döttrar skall du föda, men du skall icke få behålla
   dem, ty de skola draga bort i fångenskap.
 42. Alla dina träd och din marks frukt skall ohyra taga i
   besittning.
 43. Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig, allt mer och
   mer, men du skall stiga ned, allt djupare och djupare.
 44. Han skall giva lån åt dig, och du skall icke giva lån åt
   honom. Han skall bliva huvudet, och du skall bliva svansen.
 45. Alla dessa förbannelser skola komma över dig och förfölja dig
   och träffa dig, till dess du förgöres, därför att du icke hörde
   HERRENS, din Guds, röst och icke höll de bud och stadgar som han
   har givit dig.
 46. De skola komma över dig såsom tecken och under, och över dina
   efterkommande till evig tid.
 47. Eftersom du icke tjänade HERREN, din Gud, med glädje och
   hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt,
 48. skall du få tjäna fiender som HERREN skall sända mot dig, under
   hunger och törst och nakenhet och brist på allt; och han skall
   lägga ett järnok på din hals, till dess han har förgjort dig.
 49. HERREN skall skicka över dig ett folk fjärran ifrån, ifrån
   jordens ända. likt örnen i sin flykt,
 50. ett folk vars språk du icke förstår, ett folk med grym uppsyn,
   utan försyn för de gamla och utan misskund med de unga.
 51. Det skall äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark,
   till dess du förgöres, ty det skall icke lämna kvar åt dig vare
   sig säd eller vin eller olja, icke dina fäkreaturs avföda eller
   dina fårs avel, till dess det har gjort slut på dig.
 52. Och det skall tränga dig i alla dina portar, till dess dina höga
   och fasta murar, som du förtröstade på, falla i hela ditt
   land. Ja, det skall tränga dig i alla dina portar över hela ditt
   land, det land som HERREN, din Gud, har givit dig.
 53. Och då skall du nödgas äta din egen livsfrukt, köttet av dina
   söner och döttrar, dem som HERREN, din Gud, har givit dig. I
   sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig.
 54. En man hos dig, som levde i veklighet och stor yppighet, skall
   då så missunnsamt se på sin broder och på hustrun i sin famn och
   på de barn han ännu har kvar,
 55. att han icke skall vilja åt någon av dem dela med sig av sina
   barns kött, ty han äter det själv, eftersom han icke har något
   annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende
   försätta dig i alla dina portar.
 56. En kvinna hos dig, som levde i veklighet och yppighet, i sådan
   yppighet och veklighet, att hon icke ens försökte sätta sin fot
   på jorden, hon skall då så missunnsamt se på mannen i sin famn
   och på sin son och sin dotter,
 57. att hon missunnar dem efterbörden som kommer fram ur hennes liv,
   och barnen som hon föder; ty då hon nu lider brist på allt
   annat, skall hon själv i hemlighet äta detta. I sådan nöd och
   sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina portar.
 58. Om du icke håller alla denna lags ord, som äro skrivna i denna
   bok, och gör efter dem, så att du fruktar detta härliga och
   fruktansvärda namn "HERREN, din Gud",
 59. så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina
   efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga
   krankheter.
 60. Han skall låta komma över dig alla Egyptens sjukdomar, som du
   fruktar för, och de skola ansätta dig.
 61. Och allahanda andra krankheter och plågor, om vilka icke är
   skrivet i denna lagbok, skall HERREN ock låta gå över dig, till
   dess du förgöres.
 62. Och allenast en ringa hop skall bliva kvar av eder, i stället
   för att I förut haven varit talrika såsom stjärnorna på
   himmelen; så skall det gå dig, därför att du icke hörde HERRENS.
   din Guds, röst.
 63. Och det skall ske, att likasom HERREN förut fröjdade sig över
   eder när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall
   HERREN nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör
   eder. Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för
   att taga det i besittning.
 64. Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena
   ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som
   varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten.
 65. Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila
   för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och
   förtvinande ögon och en försmäktande själ.
 66. Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall
   känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt
   liv.
 67. Om morgonen skall du säga: "Ack att det vore afton!", och om
   aftonen skall du säga: "Ack att det vore morgon!" Sådan fruktan
   skall du känna i ditt hjärta, och sådana ting skall du se för
   dina ögon.
 68. Och HERREN skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den
   väg om vilken jag sade dig: "Du skall icke se den mer." Och där
   skolen I nödgas bjuda ut eder till salu åt edra fiender, till
   trälar och trälinnor; men ingen skall finnas, som vill köpa.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 29 Kapitlet

            Förmaningstal av Mose.

 1. Dessa äro förbundets ord, det förbunds som HERREN bjöd Mose att
   sluta med Israels barn i Moabs land, ett annat förbund än det
   som han hade slutit med dem på Horeb.
 2. Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem: I haven
   sett allt vad HERREN har gjort inför edra ögon i Egyptens land,
   med Farao och alla hans tjänare och hela hans land,
 3. de stora hemsökelser som du med egna ögon såg, de stora tecknen
   och undren.
 4. Men HERREN har ännu intill denna dag icke givit eder hjärtan att
   förstå med, ögon att se med och öron att höra med.
 5. Och jag lät eder vandra i öknen i fyrtio år; edra kläder blevo
   icke utslitna på eder, och din sko blev icke utsliten på din
   fot.
 6. Bröd fingen I icke att äta, icke vin eller starka drycker att
   dricka, på det att I skullen veta att jag är HERREN, eder Gud.
 7. Och när I kommen till dessa trakter, drogo Sihon, konungen i
   Hesbon, och Og, konungen i Basan, ut till strid mot oss, men vi
   slogo dem.
 8. Och vi intogo deras land och gåvo det till arvedel åt
   rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.
 9. Så hållen nu detta förbunds ord och gören efter dem, för att I
   mån hava framgång i allt vad I gören.
 10. I stån i dag allasammans inför HERREN, eder Gud: edra huvudmän,
   edra stammar, edra äldste och edra tillsyningsmän, var man i
   Israel,
 11. så ock edra barn och hustrur, och främlingen som är hos dig i
   ditt läger, din vedhuggare såväl som din vattenbärare,
 12. för att du må inträda i HERRENS, din Guds, förbund, det
   edsförbund som HERREN, din Gud, i dag vill sluta med dig.
 13. Ty han vill i dag upphöja dig, så att du skall vara hans folk
   och han din Gud, såsom han har sagt dig, och såsom han med ed
   har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.
 14. Och det är icke med eder allenast som jag i dag sluter detta
   förbund, detta edsförbund,
 15. utan jag gör det både med dem som i dag stå här med oss inför
   HERREN, vår Gud, och med dem som icke äro här med oss i dag.
 16. I veten ju själva huru vi bodde i Egyptens land, och huru vi
   drogo mitt igenom de folks land, som I nu haven lämnat
 17. Och I sågen deras styggelser och eländiga avgudar, de gudar av
   trä och sten, silver och guld, som funnos hos dem.
 18. Så må då bland eder icke finnas någon man eller kvinna, någon
   släkt eller stam vars hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN,
   vår Gud, för att gå åstad och tjäna dessa folks gudar; bland
   eder må icke finnas någon rot varifrån gift och malört växer
   upp,
 19. så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt
   hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i
   sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och
   torrt, förgås.
 20. HERREN skall icke vilja förlåta honom; nej, Herrens vrede och
   nitälskan skall då vara såsom en rykande eld mot de männen, och
   all den förbannelse som är uppskriven i denna bok skall komma
   att vila på honom, och Herren skall så utplåna hans namn, att
   det icke mer skall finnas under himmelen.
 21. Och HERREN skall avskilja honom från alla Israels stammar till
   att drabbas av olycka, efter alla de förbannelser som äro fästa
   vid det förbund som är uppskrivet i denna lagbok.
 22. Och ett kommande släkte, edra barn som uppstå efter eder, och
   främlingen, som kommer ifrån fjärran land, de skola säga, när de
   se de plågor och sjukdomar som HERREN har skickat över detta
   land,
 23. när de se huru all jord där är förbränd och förvandlad till
   svavel och salt, så att den icke kan besås eller framalstra
   växter, och så att inga örter där kunna komma upp -- såsom det
   blev, när Sodom och Gomorra, Adma och Seboim omstörtades, då
   HERREN i sin vrede och harm omstörtade dem --
 24. ja, alla folk skola då säga: "Varför har Herren gjort så mot
   detta land? Varför brinner hans vrede så starkt?"
 25. Och man skall svara: "Därför att de övergåvo HERRENS, sina
   fäders Guds, förbund, det som han slöt med dem, när han förde
   dem ut ur Egyptens land,
 26. och därför att de gingo åstad och tjänade andra gudar och
   tillbådo dem, gudar som de icke kände, och som han icke hade
   givit dem till deras del,
 27. därför upptändes HERRENS vrede mot detta land, så att han lät
   komma över det all den förbannelse som är uppskriven i denna
   bok.
 28. Ja, därför ryckte HERREN dem upp ur deras land, med vrede och
   harm och stor förtörnelse, och kastade dem bort till ett annat
   land, såsom nu har skett."
 29. Vad som ännu är fördolt hör HERREN, vår Gud, till; men vad som
   är uppenbarat, det gäller för oss och våra barn till evig tid,
   för att vi skola göra efter alla denna lags ord.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 30 Kapitlet

         Fortsättning av Moses förmaningstal.

 1. Om du nu, när allt detta kommer över dig -- välsignelsen och
   förbannelsen som jag har förelagt dig -- om du lägger detta på
   hjärtat bland alla de folk till vilka HERREN, din Gud, då har
   drivit dig bort,
 2. och du så vänder åter till HERREN, din Gud, och hör hans röst,
   du med dina barn, av allt ditt hjärta och av all din själ, i
   alla stycken såsom jag i dag bjuder dig,
 3. då skall HERREN, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig
   över dig; HERREN, din Gud, skall då åter församla dig från alla
   folk bland vilka han har förstrött dig.
 4. Om ock dina fördrivna vore vid himmelens ända, skulle HERREN,
   din Gud, församla dig därifrån och hämta dig därifrån.
 5. Och HERREN, din Gud, skall låta dig komma in i det land som dina
   fäder hava haft till besittning; och du skall taga det i
   besittning, och han skall göra dig gott och skall föröka dig mer
   än han har gjort med dina fäder.
 6. Och HERREN, din Gud. skall omskära ditt hjärta och dina
   efterkommandes hjärtan, så att du skall älska HERREN, din Gud,
   av allt ditt hjärta och av all din själ, för att du må leva.
 7. Och HERREN, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina
   fiender och på dem som hata och förfölja dig.
 8. Och du skall åter höra HERRENS röst och göra efter alla hans
   bud, som jag i dag giver dig.
 9. Och HERREN, din Gud, skall giva dig överflöd och lycka i alla
   dina händers verk, i ditt livs frukt och i din boskaps frukt och
   i din marks frukt. Ty såsom HERREN fröjdade sig över dina fäder,
   skall han då åter fröjda sig över dig och göra dig gott,
 10. när du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller hans bud
   och stadgar, det som är skrivet i denna lagbok, och när du
   vänder åter till HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all
   din själ.
 11. Ty det bud som jag i dag giver dig är dig icke för svårt och är
   icke långt borta.
 12. Det är icke i himmelen, så att du skulle behöva säga: "Vem vill
   för oss fara upp till himmelen och hämta det åt oss och låta oss
   höra det, så att vi kunna göra därefter?"
 13. Det är icke heller på andra sidan havet, så att du skulle behöva
   säga: "Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och
   hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kunna göra
   därefter?"
 14. Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så
   att du kan göra därefter.
 15. Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och
   vad ont är,
 16. då jag nu i dag bjuder dig att älska HERREN, din Gud, att vandra
   på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rätter, för att
   du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må
   välsigna dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i
   besittning.
 17. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du icke vill höra, om du
   låter förföra dig, så att du tillbeder andra gudar och tjänar
   dem,
 18. så förkunnar jag eder i dag att I förvisso skolen förgås. I
   skolen då icke länge leva i det land dit du nu drager över
   Jordan, för att komma och taga det i besittning.
 19. Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag
   har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må
   du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,
 20. i det att du älskar HERREN, din Gud, och hör hans röst och
   håller dig till honom; ty detta betyder för dig liv och lång
   levnad, så att du får bo i det land som HERREN med ed har lovat
   dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dem.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 31 Kapitlet

        Josua förordnad till Moses efterträdare.
         Lagboken överlämnad åt leviterna.

 1. Och Mose gick åstad och talade följande till hela Israel;
 2. han sade till dem: "Jag är nu ett hundra tjugu år gammal; jag
   kan icke mer vara ledare och anförare, och HERREN har sagt till
   mig: 'Du skall icke komma över denna Jordan.'
 3. Men HERREN, din Gud, går framför dig; han skall förgöra dessa
   folk för dig, och du skall fördriva dem, och Josua skall anföra
   dig, såsom HERREN har sagt.
 4. Och HERREN skall göra med dem såsom han gjorde med Sihon och Og,
   amoréernas konungar. vilka han lät förgås, och såsom han gjorde
   med deras land.
 5. HERREN skall giva dem i edert våld, och I skolen göra med dem
   alldeles såsom jag har bjudit eder.
 6. Varen frimodiga och oförfärade, frukten icke och varen icke
   förskräckta för dem; ty HERREN, din Gud, går själv med dig; han
   skall icke lämna dig eller övergiva dig."
 7. Och Mose kallade Josua till sig och sade till honom inför hela
   Israel: "Var frimodig och oförfärad; ty du skall med detta folk
   gå in i det land som HERREN med ed har lovat deras fäder att
   giva dem; och du skall utskifta det åt dem såsom arv.
 8. Och HERREN är den som går framför dig, han skall vara med dig,
   han skall icke lämna dig eller övergiva dig; du må icke frukta
   och icke vara förfärad."
 9. Och Mose skrev upp denna lag och gav den åt prästerna, Levi
   söner, som buro HERRENS förbundsark, och åt alla de äldste i
   Israel.
 10. Och Mose bjöd dem och sade: "Vid slutet av vart sjunde år, när
   friåret är inne, vid lövhyddohögtiden,
 11. då hela Israel kommer för att träda fram inför HERRENS, din
   Guds, ansikte, på den plats som han utväljer, då skall du läsa
   upp denna lag inför hela Israel, så att de höra den.
 12. Församla då folket, män, kvinnor och barn, och främlingarna som
   äro hos dig inom dina portar, på det att de må höra och lära,
   och på det att de må frukta HERREN, eder Gud, och hålla och göra
   efter alla denna lags ord;
 13. och på det att deras barn, som då ännu icke känna den, må höra
   den och lära den, så att de frukta HERREN, eder Gud. Detta
   skolen I göra, så länge I leven i det land dit I nu dragen över
   Jordan, för att taga det i besittning.
 14. Och HERREN sade till Mose: "Se, tiden närmar sig att du skall
   dö. Kalla till dig Josua, och inställen eder därefter i
   uppenbarelsetältet, så vill jag insätta honom i hans ämbete."
   Och Mose gick åstad med Josua, och de inställde sig i
   uppenbarelsetältet.
 15. Då visade sig HERREN i tältet i en molnstod, och molnstoden blev
   stående vid ingången till tältet.
 16. Och HERREN sade till Mose: "Se, när du vilar hos dina fäder,
   skall detta folk stå upp och i trolös avfällighet löpa efter
   främmande gudar, som dyrkas i det land dit de nu komma, och de
   skola övergiva mig och bryta det förbund som jag har slutit med
   dem.
 17. Och min vrede skall då upptändas mot dem, och jag skall övergiva
   dem och fördölja mitt ansikte för dem, och de skola förgöras,
   och mycken olycka och nöd skall träffa dem; och då skola de
   säga: 'Förvisso är det därför att vår Gud icke är ibland oss som
   dessa olyckor hava träffat oss.'
 18. Men jag skall på den tiden alldeles fördölja mitt ansikte, för
   allt det ondas skull som de hava gjort, i det att de hava vänt
   sig till andra gudar.

 19. Så tecknen nu upp åt eder följande sång. Och du skall lära
   Israels barn den och lägga den i deras mun. Och så skall denna
   sång vara mig ett vittne mot Israels barn.
 20. Ty jag skall låta dem komma in i det land som jag med ed har
   lovat åt deras fäder, ett land som flyter av mjölk och honung,
   och de skola äta och bliva mätta och feta; men de skola då vända
   sig till andra gudar och tjäna dem och förakta mig och bryta
   mitt förbund.
 21. Och när då mycken olycka och nöd träffar dem, skall denna sång
   avlägga sitt vittnesbörd inför dem; ty den skall icke förgätas
   och försvinna ur deras avkomlingars mun. Jag vet ju med vilka
   tankar de umgås redan nu, innan jag har låtit dem komma in i det
   land som jag med ed lovade dem."

 22. Så tecknade då Mose upp sången på den dagen och lät Israels barn
   lära den.

 23. Och han insatte Josua, Nuns son, i hans ämbete och sade: "Var
   frimodig och oförfärad; ty du skall föra Israels barn in i det
   land som jag med ed har lovat åt dem, och jag skall vara med
   dig."

 24. Då nu Mose hade fullständigt tecknat upp denna lags ord i en
   bok,
 25. bjöd han leviterna som buro HERRENS förbundsark och sade:
 26. "Tagen denna lagbok och läggen den vid sidan av HERRENS, eder
   Guds, förbundsark, så att den ligger där till ett vittne mot
   dig.
 27. Ty jag känner din gensträvighet och hårdnackenhet. Se, ännu
   medan jag har levat kvar bland eder, haven I varit gensträviga
   mot HERREN; huru mycket mer skolen I ej då bliva det efter min
   död!
 28. Församlen nu till mig alla de äldste i edra stammar, så ock edra
   tillsyningsmän, för att jag må inför dem tala dessa ord och taga
   himmel och jord till vittnen mot dem.
 29. Ty jag vet att I efter min död skolen taga eder till, vad
   fördärvligt är, och vika av ifrån den väg som jag har bjudit
   eder gå; därför skall olycka träffa eder i kommande dagar, när I
   gören vad ont är i HERRENS ögon, så att I förtörnen honom genom
   edra händers verk."

 30. Och Mose föredrog inför Israels hela församling följande sång
   från början till slutet.       Femte Mosebok (Deuteronomium), 32 Kapitlet

             Moses avskedssång.

 1.  Lyssnen, I himlar, ty jag vill tala;
    och jorden höre min muns ord.
 2.  Såsom regnet drype min lära,
    såsom daggen flöde mitt tal,
    såsom rikligt regn på grönska
    och såsom en regnskur på gräsets brodd.
 3.  Ty HERRENS namn vill jag förkunna;
    ja, given ära åt vår Gud.

 4.  Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar,
    ty alla hans vägar äro rätta.
    En trofast Gud och utan svek,
    rättfärdig och rättvis är han.
 5.  De åter handlade illa mot honom;
    de voro icke hans barn, utan en skam för Israel,
    det vrånga och avoga släktet!
 6.  Är det så du lönar HERREN,
    du dåraktiga och ovisa folk?
    Är han då icke din fader, som skapade dig?
    Han danade ju dig och beredde dig.

 7.  Tänk på de dagar som fordom voro;
    akta på förgångna släktens år.
    Fråga din fader, han skall förkunna dig det,
    dina äldste, de skola säga dig det.
 8.  När den Högste gav arvslotter åt folken,
    när han fördelade människors barn,
    då utstakade han gränserna för folken
    efter antalet av Israels barn.
 9.  Ty HERRENS folk är hans del,
    Jakob är hans arvedels lott.
 10.  Han fann honom i öknens land,
    i ödsligheten, där ökendjuren tjöto.
    Då tog han honom i sitt beskärm och sin vård,
    han bevarade honom såsom sin ögonsten.
 11.  Likasom en örn lockar sin avkomma ut till flykt
    och svävar upp ovanför sina ungar,
    så bredde han ut sina vingar och tog honom
    och bar honom på sina fjädrar.
 12.  HERREN allena ledsagade honom,
    och ingen främmande gud jämte honom.
 13.  Han förde honom fram över landets höjder
    och lät honom äta av markens gröda;
    han lät honom suga honung ur hälleberget
    och olja ur den hårda klippan.
 14.  Gräddmjölk av kor, söt mjölk av får,
    fett av lamm fick du ock,
    vädurar från Basan och bockar,
    därtill fetaste märg av vete;
    och av druvors blod drack du vin.

 15.  Då blev Jesurun[1] fet och istadig;
    du blev fet och tjock och stinn.
    Han övergav Gud, sin skapare,
    och föraktade sin frälsnings klippa.
 16.  Ja, de retade honom genom sina främmande gudar,
    med styggelser förtörnade de honom.
 17.  De offrade åt onda andar, skengudar,
    åt gudar som de förut icke kände,
    nya, som nyss hade kommit till,
    och som edra fäder ej fruktade för.
 18.  Din klippa, som hade fött dig, övergav du,
    du glömde Gud, som hade givit dig livet.

 19.  När HERREN såg detta, förkastade han dem,
    ty han förtörnades på sina söner och döttrar.
 20.  Han sade: "Jag vill fördölja mitt ansikte för dem,
    jag vill se vilket slut de få;
    ty ett förvänt släkte äro de,
    barn i vilka ingen trohet är.
 21.  De hava retat mig med gudar som icke äro gudar,
    förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrka;
    därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk,
    med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem.
 22.  Ty eld lågar fram ur min näsa,
    och den brinner ända till dödsrikets djup;
    den förtär jorden med dess gröda
    och förbränner bergens grundvalar.
 23.  Jag skall hopa olyckor över dem,
    alla mina pilar skall jag avskjuta på dem.
 24.  De skola utsugas av hunger och förtäras av feberglöd,
    av farsoter som bittert pina;
    jag skall sända över dem vilddjurs tänder
    och stoftkrälande ormars gift.
 25.  Ute skall svärdet förgöra deras barn,
    och inomhus skall förskräckelsen göra det:
    ynglingar såväl som jungfrur,
    spenabarn tillsammans med gråhårsmän.
 26.  Jag skulle säga: 'Jag vill blåsa bort dem,
    göra slut på deras åminnelse bland människor',
 27.  om jag icke fruktade att deras fiender då skulle vålla mig grämelse,
    att deras ovänner skulle misstyda det,
    att de skulle säga: 'Vår hand var så stark,
    det var icke HERREN som gjorde allt detta.'"

 28.  Ty ett rådlöst folk äro de,
    och förstånd finnes icke i dem.
 29.  Vore de visa, så skulle de begripa detta,
    de skulle första vilket slut de måste få.
 30.  Huru kunde en jaga tusen framför sig
    och två driva tiotusen på flykten,
    om icke deras klippa hade sålt dem,
    och om icke HERREN hade prisgivit dem?
 31.  Ty de andras klippa är icke såsom vår klippa;
    våra fiender kunna själva döma därom.
 32.  Ty av Sodoms vinträd är deras ett skott,
    det stammar från Gomorras fält;
    deras druvor äro giftiga druvor,
    deras klasar hava bitter smak.
 33.  Deras vin är drakars etter,
    huggormars gruvligaste gift.

 34.  Ja, sådant ligger förvarat hos mig,
    förseglat i mina förrådshus.
 35.  Min är hämnden och vedergällningen,
    sparad till den tid då deras fot skall vackla.
    Ty nära är deras ofärds dag,
    och vad dem väntar kommer med hast.
 36.  Ty HERREN skall skaffa rätt åt sitt folk,
    och över sina tjänare skall han förbarma sig,
    när han ser att deras kraft är borta,
    och att det är ute med alla och envar.
 37.  Då skall han fråga: Var äro nu deras gudar,
    klippan till vilken de togo sin tillflykt?
 38.  Var äro de som åto deras slaktoffers fett
    och drucko deras drickoffers vin?
    Må de stå upp och hjälpa eder,
    må de vara edert beskärm.
 39.  Sen nu att jag allena är det,
    och att ingen Gud finnes jämte mig.
    Jag dödar, och jag gör levande,
    jag har slagit, men jag helar ock.
    Ingen finnes, som kan rädda ur min hand.

 40.  Se, jag lyfter min hand upp mot himmelen,
    jag säger: Så sant jag lever evinnerligen:
 41.  när jag har vässt mitt ljungande svärd
    och min hand tager till att skipa rätt,
    då skall jag utkräva hämnd av mina ovänner
    och vedergällning av dem som hata mig.
 42.  Jag skall låta mina pilar bliva druckna av blod,
    och mitt svärd skall mätta sig av kött,
    av de slagnas och fångnas blod,
    av fiendehövdingars huvuden.

 43.  Jublen, I hedningar, över hans folk,
    ty han hämnas sina tjänares blod,
    han utkräver hämnd av sina ovänner
    och bringar försoning för sitt land, för sitt folk.

 44. Och Mose kom med Hosea, Nuns son, och föredrog hela denna sång
   inför folket.
 45. Och när Mose hade föredragit alltsammans till slut för hela
   Israel,
 46. sade han till dem: "Akten på alla de ord som jag i dag gör till
   vittnen mot eder, så att I given edra barn befallning om dem,
   att de skola hålla alla denna lags ord och göra efter dem.
 47. Ty det är icke ett tomt ord, som ej angår eder, utan det gäller
   edert liv; och genom detta ord skolen I länge leva i det land
   dit I nu dragen över Jordan, för att taga det i besittning."
 48. Och HERREN talade till Mose på denna samma dag och sade:
 49. "Stig upp här på Abarimberget, på berget Nebo i Moabs land, gent
   emot Jeriko, så skall du få se Kanaans land, som jag vill giva
   åt Israels barn till besittning.
 50. Och du skall dö där på berget, dit du stiger upp, och du skall
   samlas till dina fäder, likasom din broder Aron dog på berget
   Hor och blev samlad till sina fäder;
 51. detta därför att I handladen trolöst mot mig bland Israels barn
   vid Meribas vatten vid Kades, i öknen Sin, i det att I icke
   höllen mig helig bland Israels barn.
 52. Mitt framför dig skall du se landet; men du skall icke komma
   dit, in i det land som jag vill giva åt Israels barn."

[1] Se Jesurun i Ordförkl       Femte Mosebok (Deuteronomium), 33 Kapitlet

        Moses välsignelse över Israels stammar.

 1. Och detta är den välsignelse gudsmannen Mose gav Israels barn
   före sin död;
 2. han sade:
    "HERREN kom från Sinai,
    och från Seir gick hans sken upp för dem;
    man kom fram i glans från berget Paran,
    ut ur hopen av mångtusen heliga;
    på hans högra sida brann i eld en lag för dem.
 3.  Ja, han vårdar sig om folken;
    folkets heliga äro alla under din hand.
    De ligga vid din fot,
    de hämta upp av dina ord.

 4.  Mose gav åt oss en lag,
    en arvedel for Jakobs menighet.
 5.  Och Jesurun fick en konung,
    när folkets hövdingar församlades,
    Israels stammar allasammans."

 6.  "Må Ruben leva och icke dö;
    dock blive hans män en ringa hop.

 7. Och detta sade han om Juda:
    "Hör, o HERRE, Judas röst,
    och låt honom komma till sitt folk.
    Med sina händer utförde han dess sak;
    bliv du honom en hjälp mot hans ovänner."

 8. Och om Levi sade han:
    "Dina tummim och dina urim,
    de tillhöra din frommes skara,
    dem du frestade i Massa,
    dem du tvistade med vid Meribas vatten,
 9.  dem som sade om fader och moder: 'Jag ser dem icke',
    och som icke ville kännas vid sina bröder,
    ej heller veta av sina barn.
    Ty de aktade på ditt tal,
    och ditt förbund höllo de.
 10.  De lära Jakob dina rätter och Israel din lag,
    de bära fram rökverk för din näsa
    och heloffer på ditt altare.
 11.  Välsigna, HERRE, hans kraft,
    och låt hans händers verk behaga dig.
    Krossa länderna på hans motståndare,
    på hans fiender, så att de icke kunna resa sig."

 12. Om Benjamin sade han:
    "HERRENS vän är han,
    han skall bo i trygghet hos honom,
    hos honom som överskygger honom alltid,
    och som har sin boning mellan hans höjder."

 13. Och om Josef sade han:
    "Välsignat av HERREN vare hans land
    med himmelens ädlaste gåvor, med dagg,
    med gåvor från djupet som utbreder sig därnere,
 14.  med solens ädlaste alster
    och månvarvens ädlaste frukter,
 15.  med de uråldriga bergens yppersta skatter
    och de eviga höjdernas ädlaste frukt,
 16.  med jordens ädlaste frukt och allt vad hon bär,
    och med nåd från honom som bodde i busken.
    Detta komme över Josefs huvud,
    över hans hjässa, furstens bland bröder.
 17.  Härlig är den förstfödde bland hans tjurar,
    såsom en vildoxes äro hans horn;
    med dem stångar han ned alla folk,
    ja ock dem som bo vid jordens ändar.
    Sådana äro Efraims tiotusenden.
    sådana Manasses tusenden."

 18. Och om Sebulon sade han:
    "Gläd dig, Sebulon, när du drager ut,
    och du, Isaskar, i dina tält.
 19.  Folk inbjuda de till sitt berg;
    där offra de rätta offer.
    Ty havens rikedom få de suga,
    och de skatter som sanden döljer."

 20. Och om Gad sade han:
    "Lovad vare han som gav så rymligt land åt Gad!
    Lik en lejoninna har han lägrat sig,
    han krossar både arm och hjässa.
 21.  Han utsåg åt sig förstlingslandet,
    ty där var hans härskarlott förvarad.
    Dock drog han med bland folkets hövdingar;
    HERRENS rätt utförde han
    och hans domar, tillsammans med det övriga Israel."

 22. Och om Dan sade han:
    "Dan är ett ungt lejon,
    som rusar ned från Basan."

 23. Och om Naftali sade han:
    "Naftali har fått riklig nåd
    och välsignelse till fyllest av HERREN.
    Västern och södern tage du i besittning."

 24. Och om Aser sade han:
    "Välsignad bland söner vare Aser!
    Han blive älskad av sina bröder,
    och han doppe sin fot i olja.
 25.  Av järn och koppar vare dina riglar;
    och så länge du lever, må din kraft bestå."

 26.  "Ingen är lik Gud, o Jesurun;
    till din hjälp far han fram på himmelen
    och i sin höghet på skyarna.
 27.  En tillflykt är han, urtidens Gud,
    och härnere råda hans eviga armar.
    Han förjagade fienderna för dig,
    han sade: Förgör dem.
 28.  Så fick Israel bo i trygghet,
    Jakobs källa vara i ro,
    i ett land med säd och vin,
    under en himmel som dryper av dagg.
 29.  Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik?
    Du är ett folk som får seger genom HERREN,
    genom honom som är din skyddande sköld,
    honom som är ditt ärorika svärd.
    Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet,
    och du skall gå fram över deras höjder."       Femte Mosebok (Deuteronomium), 34 Kapitlet

               Moses död.

 1. Och Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av
   Pisga, gent emot Jeriko. Och HERREN lät honom se hela landet:
   Gilead ända till Dan,
 2. och hela Naftali och Efraims och Manasses land, och hela Juda
   land, ända till Västra havet,
 3. och Sydlandet och Jordanslätten, det är lågslätten vid Jeriko --
   Palmstaden -- ända till Soar.
 4. Och HERREN sade till honom: "Detta är det land som jag med ed
   har lovat åt Abraham. Isak och Jakob, i det jag sade: 'Åt din
   säd skall jag giva det.' Jag har nu låtit dig se det med dina
   ögon, men ditin skall du icke komma."
 5. Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, såsom HERREN hade
   sagt.
 6. Och han begrov honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor;
   men ännu intill denna dag har ingen fått veta var hans grav är.
 7. Och Mose var ett hundra tjugu år gammal, när han dog, men hans
   ögon voro icke skumma, och hans livskraft hade icke försvunnit.
 8. Och Israels barn begräto Mose på Moabs hedar i trettio dagar;
   därmed voro gråtodagarna ute, vid sorgefesten efter Mose.
 9. Och Josua, Nuns son, var full med vishetens ande, ty Mose hade
   lagt sina händer på honom; och Israels barn lydde honom och
   gjorde såsom HERREN hade bjudit Mose.
 10. Men i Israel uppstod icke mer någon profet sådan som Mose, med
   vilken HERREN hade umgåtts ansikte mot ansikte --
 11. ingen, om man tänker på alla de tecken och under som HERREN hade
   sänt honom att göra i Egyptens land, med Farao och alla hans
   tjänare och med hela hans land,
 12. och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och
   på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde
   inför hela Israel.