Domarboken, 1 Kapitlet

         Israeliternas strider med kananéerna
             efter Josuas död.

 1. Efter Josuas död frågade Israels barn HERREN och sade: "Vem
   bland oss skall först draga upp mot kananéerna och strida mot
   dem?"
 2. HERREN sade: "Juda skall göra det; se, jag har givit landet i
   hans hand."
 3. Då sade Juda till sin broder Simeon: "Drag upp med mig in i min
   arvslott, och låt oss strida mot kananéerna, så skall jag sedan
   tåga med dig in i din arvslott." Så tågade då Simeon med honom.
 4. När nu Juda drog ditupp, gav HERREN kananéerna och perisséerna i
   deras hand, så att de slogo dem vid Besek, tio tusen man.
 5. Ty vid Besek träffade de på Adoni-Besek och stridde mot honom och
   slogo så kananéerna och perisséerna.
 6. Och Adoni-Besek flydde, men de förföljde honom och grepo honom
   och höggo av honom hans tummar och stortår.
 7. Då sade Adoni-Besek: "Sjuttio konungar med avhuggna tummar och
   stortår hämtade upp smulorna under mitt bord; efter mina
   gärningar har Gud nu vedergällt mig." Sedan förde de honom till
   Jerusalem, och där dog han.

 8. Men Juda barn belägrade Jerusalem och intogo det och slogo dess
   invånare med svärdsegg; därefter satte de eld på staden.
 9. Sedan drogo Juda barn ned för att strida mot de kananéer som
   bodde i Bergsbygden, i Sydlandet och i Låglandet.
 10. Och Juda tågade åstad mot de kananéer som bodde i Hebron --
   vilket fordom hette Kirjat-Arba -- och de slogo Sesai, Ahiman
   och Talmai.
 11. Därifrån tågade de åstad mot Debirs invånare. Men Debir hette
   fordom Kirjat-Sefer.
 12. Och Kaleb sade: "Åt den som angriper Kirjat-Sefer och intager
   det vill jag giva min dotter Aksa till hustru."
 13. När då Otniel, son till Kenas, Kalebs yngre broder, intog det,
   gav han honom sin dotter Aksa till hustru.
 14. Och när hon kom till honom, in talade hon honom att begära ett
   stycke åkermark av hennes fader; och hon steg hastigt ned från
   åsnan. Då sade Kaleb till henne: "Vad önskar du?"
 15. Hon sade till honom: "Låt mig få en avskedsskänk; eftersom du
   har gift bort mig till det torra Sydlandet, må du giva mig
   vattenkällor." Då gav Kaleb henne Illitkällorna och
   Tatitkällorna.

 16. Och kainéens, Moses svärfaders, barn hade dragit upp från
   Palmstaden med Juda barn till Juda öken, söder om Arad; de gingo
   åstad och bosatte sig bland folket där.

 17. Men Juda tågade åstad med sin broder Simeon, och de slogo de
   kananéer som bodde i Sefat; och de gåvo staden till spillo; så
   fick den namnet Horma[1].
 18. Därefter intog Juda Gasa med dess område, Askelon med dess
   område och Ekron med dess område.
 19. Och HERREN var med Juda, så att de intogo bergsbygden; men de
   kunde icke fördriva dem som bodde i dalbygden, därför att dessa
   hade stridsvagnar av järn.
 20. Och de gåvo Hebron åt Kaleb, såsom Mose hade föreskrivit; och
   han fördrev därifrån Anaks tre söner.
 21. Men jebuséerna, som bodde i Jerusalem, blevo icke fördrivna av
   Benjamins barn; därför bodde ock jebuséerna kvar bland Benjamins
   barn i Jerusalem, såsom de göra ännu dag.

 22. Så drogo ock männen av Josefs hus upp till Betel, och HERREN var
   med dem.
 23. Och männen av Josefs hus läto bespeja Betel, samma stad som
   fordom hette Lus.
 24. Då fingo deras kunskapare se en man gå ut ur staden, och de sade
   till honom: "Visa oss var vi kunna komma in i staden, så vilja
   vi sedan göra barmhärtighet med dig."
 25. När han sedan hade visat dem var de kunde komma in i staden,
   slog de stadens invånare med svärdsegg; men den mannen och hela
   hans släkt läto de gå.
 26. Och mannen begav sig till hetiternas land; där byggde han en
   stad och gav den namnet Lus, såsom den heter ännu i dag.

 27. Men Manasse intog icke Bet-Sean med underlydande orter, ej
   heller Taanak med underlydande orter; och ej heller fördrevo de
   invånarna i Dor och underlydande orter, ej heller invånarna i
   Jibleam och underlydande orter, ej heller invånarna i Megiddo
   och underlydande orter, utan kananéerna förmådde hålla sig kvar
   där i landet.
 28. När sedan israeliterna blevo de starkare, läto de kananéerna
   bliva arbetspliktiga under sig; de fördrevo dem icke heller då.

 29. Icke heller fördrev Efraim de kananéer som bodde i Geser, utan
   kananéerna bodde kvar bland dem där i Geser.

 30. Sebulon fördrev icke invånarna i Kitron och invånarna i Nahalol,
   utan kananéerna bodde kvar bland dem, men blevo arbetspliktiga
   under dem.

 31. Aser fördrev icke invånarna i Acko eller invånarna i Sidon, ej
   heller dem i Alab, Aksib, Helba, Afik och Rehob.
 32. Alltså bodde aseriterna bland kananéerna, landets gamla
   inbyggare; ty de fördrevo dem icke.

 33. Naftali fördrev icke invånarna i Bet-Semes, ej heller invånarna
   i Bet-Anat, utan bodde ibland kananéerna, landets gamla
   inbyggare; men invånarna i Bet-Semes och Bet-Anat blevo
   arbetspliktiga åt dem.

 34. Men amoréerna trängde undan Dans barn till bergsbygden, ty de
   tillstadde dem icke att komma ned till dalbygden.
 35. Och amoréerna förmådde hålla sig kvar i Har-Heres, Ajalon och
   Saalbim; men Josefs barns hand blev tung över dem, så att de
   blevo arbetspliktiga under dessa.
 36. Och amoréernas område sträckte sig från Skorpionhöjden, från
   Sela vidare uppåt.

[1] Se noten till 4 Mos. 21:3.            Domarboken, 2 Kapitlet

         Bestraffning av Israels ohörsamhet.
          Tillståndet under domartiden.

 1. Och HERRENS ängel kom från Gilgal upp till Bokim. Och han sade:
   "Jag förde eder upp ur Egypten och lät eder komma in i det land
   som jag med ed hade lovat åt edra fäder; och jag sade: 'Jag
   skall icke bryta mitt förbund med eder till evig tid.
   >1 Mos. 15,18. 17,7 f. 5 Mos. 29,14 f.
 2. I åter skolen icke sluta förbund med detta lands inbyggare; I
   skolen bryta ned deras altaren.' Men haven icke velat höra min
   röst. Vad haven I gjort! --
   >2Mos. 23,32f. 34,12 f. 4 Mos. 33,52 f. 2 Mos. 7,2 f. 12,3.
 3. Därför säger jag nu ock: 'Jag vill icke förjaga dem för eder,
   utan de skola tränga eder i sidorna, och deras gudar skola bliva
   eder till en snara.'"
   >5 Mos. 7,16. Jos. 23,13.
 4. När HERRENS ängel hade talat dessa ord till alla Israels barn,
   brast folket ut i gråt.
 5. Och de gåvo den platsen namnet Bokim[2]; och de offrade där åt
   HERREN.

 6. Sedan Josua hade låtit folket gå, drogo Israels barn åstad var
   och en till sin arvedel, för att taga landet i besittning.
   >Jos. 24,28.
 7. Och folket tjänade HERREN, så länge Josua levde, och så länge de
   äldste levde, de som voro kvar efter Josua, dessa som hade sett
   alla de stora gärningar HERREN hade gjort för Israel.
   >Jos. 24,31.
 8. Men HERRENS tjänare Josua, Nuns son, dog, när han var ett hundra
   tio år gammal.
   >Jos. 24,29 f.
 9. Och man begrov honom på hans arvedels område i Timna-Heres i
   Efraims bergsbygd, norr om berget Gaas.
 10. När sedan också hela det släktet hade blivit samlat till sina
   fäder, kom ett annat släkte upp efter dem, ett som icke visste
   av HERREN eller de gärningar som han hade gjort för Israel.
   >5 Mos. 31,16.
 11. Då gjorde Israels barn vad ont var i HERRENS ögon och tjänade
   Baalerna.
   >4 Mos.25,3.Dom. 8,33. 2 Kon. 1,2,6.
 12. De övergåvo HERREN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur
   Egyptens land, och följde efter andra gudar, de folks gudar, som
   bodde omkring dem, och dessa tillbådo de; därmed förtörnade de
   HERREN.
 13. Ty när de övergåvo HERREN och tjänade Baal och Astarterna,
   >Dom. 10,6 f. 1 Sam. 31,10. 1 Kon. 11,5,33. 2Kon.23,13.
 14. upptändes HERRENS vrede mot i Israel, och han gav dem i
   plundrares hand, och dessa utplundrade dem; han sålde dem i
   deras fienders hand där runt omkring, så att de icke mer kunde
   stå emot sina fiender.
   >Dom. 3,8. 4,2. Ps. 44,13. Jes. 50,1.
 15. Varthelst de drogo ut var HERRENS hand emot dem, så att de kommo
   i olycka, såsom HERREN hade hotat, och såsom HERREN hade svurit
   att det skulle gå dem, och de kommo i stor nöd.
   >3 Mos. 26,17, 33. 5 Mos. 28,15 f.
 16. Då lät HERREN domare[2] uppstå, som frälste dem ur deras
   plundrares hand.
   >Dom. 3,9 f., 15.
 17. Men de hörde icke heller på sina domare, utan lupo i trolös
   avfällighet efter andra gudar och tillbådo dem; de veko med hast
   av ifrån den väg som deras fäder hade vandrat, i lydnad för
   HERRENS bud, och gjorde icke såsom de.

 18. När HERREN alltså lät någon domare uppstå bland dem, var han med
   domaren och frälste dem ur deras fienders hand, så länge domaren
   levde; ty då de jämrade sig över sina förtryckare och plågare,
   förbarmade sig HERREN.
   >Dom. 10,16.
 19. Men när domaren dog, vände de tillbaka och togo sig till, vad
   fördärvligt var, ännu mer än deras fäder, så att de följde efter
   andra gudar och tjänade och tillbådo dem de avstodo icke från
   sina gärningar och sin hårdnackenhet.
 20. Därför upptändes HERRENS vrede mot Israel, så att han sade:
   "Eftersom detta folk har överträtt det förbund som jag stadgade
   för deras fäder, och icke har velat höra min röst,
 21. därför skall icke heller jag hädanefter fördriva för dem en enda
   man av de folk som Josua lämnade efter sig, när han dog;
 22. ty jag skall med dem sätta Israel på prov, om de vilja hålla
   HERRENS väg och vandra därpå, såsom deras fäder hava hållit den,
   eller om de icke vilja det."
   >Dom. 3,4.
 23. Alltså lät HERREN dessa folk bliva kvar och fördrev dem icke med
   hast; han gav dem icke i Josuas hand.

[1] D. ä. de gråtande.
[2] Se Domare i Ordförkl.            Domarboken, 3 Kapitlet

            Otniel, Ehud och Samgar.

 1. Dessa voro de folk som HERREN lät bliva kvar, för att genom dem
   sätta Israel på prov, alla de israeliter nämligen, som icke
   hade varit med om alla krigen i Kanaan
   >5 Mos. 7,22.
 2. -- allenast på det att dessa Israels barns efterkommande skulle
   få vara med om sådana, för att han så skulle lära dem att föra
   krig, dock allenast dem som förut icke hade varit med om sådana
   --:
 3. filistéernas fem hövdingar och alla kananéer och sidonier, samt
   de hivéer som bodde i Libanons bergsbygd, från berget
   Baal-Hermon ända dit där vägen går till Hamat.
   >Jos. 13,2 f.
 4. Med dessa ville HERREN sätta Israel på prov, för att förnimma om
   de ville hörsamma de bud som han hade givit deras fäder.
   >5 Mos 8,2 Dom 2,22.
 5. Då nu Israels barn bodde: ibland kananéerna, hetiterna,
   amoréerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna,
 6. togo de deras döttrar till hustrur åt sig och gåvo sina döttrar
   åt deras söner och tjänade deras gudar.
   >2 Mos. 23,32 f. 34,16. 5 Mos. 7,3 f.

 7. Så gjorde Israels barn vad ont var i HERRENS ögon och glömde
   HERREN, sin Gud, och tjänade Baalerna och Aserorna.
 8. Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han sålde dem i
   Kusan-Risataims hand, konungens i Aram-Naharaim; och Israels
   barn måste tjäna Kusan-Risataim i åtta år.
 9. Men Israels barn ropade till HERREN, och HERREN lät då bland
   Israels barn en frälsare uppstå, som frälste dem, nämligen
   Otniel, son till Kenas, Kalebs yngre broder.
 10. HERRENS Ande kom över honom, och han blev domare i Israel, och
   när han drog ut till strid, gav HERREN Kusan-Risataim, konungen
   i Aram, i hans hand, så att hans hand blev Kusan-Risataim
   övermäktig.
 11. Och landet hade nu ro i fyrtio år; så dog Otniel, Kenas' son.
   >Dom 8,28.

 12. Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon, då gav
   HERREN Eglon, konungen i Moab, makt över Israel, eftersom de
   gjorde vad ont var i HERRENS ögon.
 13. Denne förenade med sig Ammons barn och Amalek; sedan tågade han
   åstad och slog Israel, varefter de intogo Palmstaden.
 14. Och Israels barn måste nu tjäna: Eglon, konungen i Moab, i
   aderton år.

 15. Men Israels barn ropade till HERREN, och HERREN lät då bland dem
   en frälsare uppstå, benjaminiten Ehud, Geras son, en vänsterhänt
   man. När Israels barn genom honom skulle sända sina skänker till
   Eglon, konungen i Moab,
 16. gjorde sig Ehud ett tveeggat svärd, en fot långt; och han band
   detta under sina kläder vid sin högra länd.
 17. Så överlämnade han skänkerna till Eglon, konungen i Moab. Men
   Eglon var en mycket fet man.
 18. När han nu hade överlämnat skänkerna, lät han folket som hade
   burit dem gå sin väg.
 19. Men själv vände han tillbaka från Belätesplatsen vid Gilgal och
   lät säga: "Jag har ett hemligt ärende till dig, o konung." När
   denne då sade: "Lämnen oss i ro", gingo alla de som stodo
   omkring honom ut därifrån.
 20. Men sedan Ehud hade kommit in till honom, där han satt i
   sommarsalen, som han hade för sig allena, sade Ehud: "Jag har
   ett ord från Gud att säga dig." Då stod han upp från sin stol.
 21. Men Ehud räckte ut sin vänstra hand och tog svärdet från sin
   högra länd och stötte det i hans buk,
 22. så att ock fästet följde med in efter klingan, och klingan
   omslöts av fettet, ty han drog icke ut svärdet ur hans
   buk. Därefter gick Ehud ut i försalen;
 23. och när han hade kommit ditut, i förhallen, stängde han igen
   dörrarna till salen efter sig och riglade dem.
 24. Sedan, då han hade gått sin väg, kommo Eglons tjänare, och när
   de fingo se att dörrarna till salen voro riglade, tänkte de:
   "Förvisso har han något avsides bestyr i sin sommarkammare."
   >1 Sam. 24,4.
 25. Men sedan de hade väntat länge och väl, och han ändå icke
   öppnade dörrarna till salen, togo de nyckeln och öppnade själva,
   och se, då låg deras herre död där på golvet.
 26. Men Ehud hade flytt undan, medan de dröjde; han hade redan
   hunnit förbi Belätesplatsen och flydde sedan undan till Seira.
 27. Och så snart han hade kommit hem, lät han stöta i basun Efraims
   bergsbygd; då drogo Israels barn ned från bergsbygden med honom
   i spetsen för sig.
 28. Och han sade till dem: "Följen efter mig, ty HERREN har givit
   edra fiender, moabiterna, i eder hand." Då drogo de efter honom
   längre ned och besatte vadställena över Jordan för moabiterna
   och läto ingen komma över.
 29. Där slogo de då moabiterna, vid pass tio tusen man, allasammans
   ansenligt och tappert folk; icke en enda kom undan.
 30. Så blev Moab då kuvat under Israels hand. Och landet hade nu ro
   i åttio år.
 31. Efter honom kom Samgar, Anats son; han slog filistéerna, sex
   hundra man, med en oxpik. Också han frälste Israel.            Domarboken, 4 Kapitlet

         Debora. Baraks seger över Sisera.
               Siseras död.

 1. Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon, när
   Ehud var död.
 2. Då sålde HERREN dem i Jabins hand, den kananeiske konungens, som
   regerade i Hasor. Hans härhövitsman var Sisera, och denne bodde
   i Haroset-Haggoim.
   >Jos. 11,10. 1 Sam. 12,9.
 3. Och Israels barn ropade till HERREN; ty han hade nio hundra
   stridsvagnar av järn, och han förtryckte Israels barn våldsamt i
   tjugu år.

 4. Men Debora, en profetissa, Lappidots hustru, var på den tiden
   domarinna i Israel.
 5. Hon plägade sitta under Deborapalmen, mellan Rama och Betel i
   Efraims bergsbygd, och Israels barn drogo ditupp till henne, for
   att hon skulle skipa rätt.
 6. Hon sände nu och lät kalla till sig Barak, Abinoams son, från
   Kedes i Naftali, och sade till honom: "Se, HERREN, Israels Gud,
   bjuder: Drag åstad upp på berget Tabor och tag med dig tio tusen
   man av Naftali barn och Sebulons barn.
   >Hebr. 11,32.
 7. Ty jag vill draga Sisera, Jabins härhövitsman, med hans vagnar
   och skaror, till dig vid bäcken Kison och giva honom i din
   hand."
 8. Barak sade till henne: "Om du går med mig, så går jag, men om du
   icke går med mig, så går icke heller jag."
 9. Då svarade hon: "Ja, jag skall gå med dig; dock skall äran då
   icke bliva din på den väg du nu går, utan HERREN skall välja
   Sisera en kvinnas hand." Så stod Debora upp och gick med Barak
   till Kedes.

 10. Då bådade Barak upp Sebulon och Naftali till Kedes, och tio
   tusen man följde honom ditupp; Debora gick ock ditupp med honom.
 11. Men kainéen Heber hade skilt sig från de övriga kainéerna,
   Hobabs, Moses svärfaders, barn; och han hade sina tältplatser
   ända till terebinten i Saannim vid Kedes.
   >4 Mos. 10,29. Dom. 1,16.
 12. Och man berättade för Sisera att Barak, Abinoams son, hade
   dragit upp på berget Tabor.
 13. Då bådade Sisera upp alla sina stridsvagnar, nio hundra vagnar
   av järn, därtill ock allt folk han hade, att draga från
   Haroset-Haggoim till bäcken Kison.
 14. Men Debora sade till Barak: "Stå upp, ty detta är den dag på
   vilken HERREN har givit Sisera i din hand; se, HERREN har dragit
   ut framför dig." Så drog då Barak ned från berget Tabor, och tio
   tusen man följde honom.
 15. Och HERREN sände förvirring över Sisera och alla hans vagnar och
   hela hans här, så att de veko tillbaka för Baraks svärd; och
   Sisera steg ned från sin vagn och flydde till fots.
   >Ps. 83,10.
 16. Och Barak jagade efter vagnarna och hären ända till
   Haroset-Haggoim. Och hela Siseras här föll för svärdsegg; icke
   en enda kom undan.

 17. Men Sisera hade under flykten styrt sina steg till Jaels,
   kainéen Hebers hustrus, tält; ty vänskap rådde mellan Jabin,
   konungen i Hasor, och kainéen Hebers hus.
 18. Då gick Jael ut emot Sisera och sade till honom: "Kom in, min
   herre, kom in till mig, frukta intet." Så gick han då in till
   henne i tältet, och hon höljde över honom med ett täcke.
 19. Och han sade till henne: "Giv mig litet vatten att dricka, ty
   jag är törstig." Då öppnade hon mjölk- kärlet och gav honom att
   dricka och höljde sedan åter över honom.
 20. Och han sade till henne: "Ställ dig vid ingången till tältet;
   och kommer någon och frågar dig om någon är här, så svara nej."
 21. Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en hammare i
   sin hand, gick därefter sakta in till honom och slog pluggen
   genom tinningen på honom, så att den gick ned i marken. Så
   dödades han, där han låg försänkt i tung sömn, medtagen av
   trötthet.
   >Judit 13,6 f.
 22. I samma stund kom Barak jagande efter Sisera; då gick Jael ut
   emot honom och sade till honom: "Kom hit, så skall jag visa dig
   den man som du söker." När han då gick in till henne, fick han
   se Sisera ligga död där, med tältpluggen genom tinningen.

 23. Så lät Gud på den dagen Jabin, konungen i Kanaan, bliva kuvad av
   Israels barn.
 24. Och Israels barns hand vilade allt tyngre på Jabin, konungen i
   Kanaan; och till slut förgjorde de Jabin, konungen i Kanaan.            Domarboken, 5 Kapitlet

          Deboras och Baraks segersång.

 1. De sjöngo Debora och Barak, Abinoams son, denna sång:

 2.  Att härförare förde an i Israel,
     att folket villigt följde dem --
     loven HERREN därför!
   >Dom. 4,10.
 3.  Hören, I konungar;
     lyssnen, I furstar.
    Till HERRENS ära
     vill jag, vill jag sjunga,
    lovsäga HERREN,
     Israels Gud.

 4.  HERRE, när du drog ut från Seir,
    när du gick fram ifrån Edoms mark,
    då bävade jorden,
     då strömmade det från himmelen,
    då strömmade vatten
     ned ifrån molnen;
   >2 Mos. 19,16 f. 5 Mos. 2,3 f. 33,2. Ps. 68,8 f. 77,18. 97,5. 114,7.
 5.  bergen skälvde
     inför HERRENS ansikte,
    ja, Sinai inför HERRENS,
     Israels Guds, ansikte.

 6.  I Samgars dagar,
     Anats sons,
    i Jaels dagar
     lågo vägarna öde;
    vandrarna måste färdas
      svåra omvägar.
   >Dom. 3,31.
 7.  Inga styresmän funnos,
     inga funnos mer i Israel,
    förrän du stod upp, Debora,
    stod upp såsom en moder i Israel.
   >Dom. 4,4.
 8.  Man valde sig nya gudar;
     då nådde striden fram till portarna.
    Men ingen sköld, intet spjut var att se
    hos de fyrtio tusen i Israel.
   >5 Mos. 32,17. 1 Sam. 13,19 f.

 9.  Mitt hjärta tillhör Israels hövdingar
    och dem bland folket, som villigt följde;
 10.  ja, loven HERREN.
    I som riden på vita åsninnor,
     I som sitten hemma på mattor,
    och I som vandren på vägen, talen härom.
 11.  När man under rop
     skiftar byte mellan vattenhoarna,
    då lovprisar man där
     HERRENS rättfärdiga gärningar,
    att han i rättfärdighet regerar i Israel.
    Då drog HERRENS folk
     ned till portarna.
 12.  Upp, upp, Debora!
    Upp, upp, sjung din sång!
    Stå upp, Barak;
     tag dig fångar,
     du Abinoams son.

 13.  Då satte folkets kvarleva
     de tappre till anförare,
    HERREN satte mig
     till anförare över hjältarna.
 14.  Från Efraim kommo män
     som hade rotfäst sig i Amalek;
    Benjamin följde dig
     och blandade sig med dina skaror.
    Ned ifrån Makir
     drogo hövdingar åstad,
    och från Sebulon män
     som buro anförarstav.
   >Jos. 17,1. Dom. 12,15.
 15.  Furstarna i Isaskar
     slöto sig till Debora;
    och likasom Isaskar,
     så gjorde ock Barak;
    ned i dalen skyndade man i dennes spår.

     Bland Rubens ätter
     höllos stora rådslag.
 16.  Men varför satt du kvar
     ibland dina fållor
    och lyssnade till flöjtspel vid hjordarna?
    Ja, av Rubens ätter
    fördes stora överläggningar.
 17.  Gilead stannade
     på andra sidan Jordan.
    Och Dan varför -- dröjer han
     ännu vid skeppen?
    Aser satt kvar
     vid havets strand,
     vid sina vikar stannade han.
   >Jos. 13,24 f. 19,24 f., 40 f.
 18.  Men Sebulon var ett folk
     som prisgav sitt liv åt döden,
    Naftali likaså,
     på stridsfältets höjder.

 19.  Konungar drogo fram och stridde
    ja, då stridde Kanaans konungar
    vid Taanak, invid Megiddos vatten;
    men byte av silver vunno de icke.
 20.  Från himmelen fördes strid,
    stjärnorna stridde
    från sina banor mot Sisera.
   >2 Mos. 14,24 f. Jos. 10,l2 f. Dom. 4,15.

 21.  Bäcken Kison ryckte dem bort,
     urtidsbäcken,
     bäcken Kison.
    Gå fram, min själ, med makt!
   >Dom. 4,13.
 22.  Då stampade hästarnas hovar,
    när deras tappra ryttare jagade framåt, framåt.
 23.  Förbannen Meros,
     säger HERRENS ängel,
    ja, förbannen dess inbyggare,
    därför att de ej kommo
     HERREN till hjälp,
    HERREN till hjälp bland hjältarna.

 24.  Välsignad vare Jael framför andra kvinnor,
    Hebers hustru, kainéens,
    välsignad framför alla kvinnor som bo i tält!
   >Dom. 4,17 f. Judit 13,18.
 25.  Vatten begärde han;
      då gav hon honom mjölk,
    gräddmjölk bar hon fram
      i högtidsskålen.
 26.  Sin hand räckte hon ut efter tältpluggen,
    sin högra hand efter arbetshammaren
    med den slog hon Sisera
      och krossade hans huvud,
    spräckte hans tinning
      och genomborrade den.
 27.  Vid hennes fötter sjönk han ihop,
      föll omkull och blev liggande;
    ja, vid hennes fötter
      sjönk han ihop och föll omkull;
    där han sjönk ihop,
      där föll han dödsslagen.

 28.  Ut genom fönstret
      skådade hon och ropade,
    Siseras moder,
      ut genom gallret:
    "Varför dröjer väl
      hans vagn att komma?
    Varför äro de så senfärdiga,
      hans vagnshästars fötter?"
 29.  Då svara de klokaste
      av hennes hovtärnor,
    och själv giver hon sig
      detsamma svaret:
 30.  "Förvisso vunno de byte,
      som de nu utskifta:
    en flicka, ja, två
      åt envar av männen,
    byte av praktvävnader för Siseras räkning,
    byte av praktvävnader, brokiga tyger;
    en präktig duk, ja, två brokiga dukar
    för de fångnas halsar."

 31.  Så må alla dina fiender
      förgås, o HERRE.
    Men de som älska honom må likna solen,
      när den går upp i hjältekraft.

   Och landet hade nu ro i fyrtio år.
   >Ps. 19,6. Matt. 13,43.            Domarboken, 6 Kapitlet

          Gideons kallelse. Begynnelse av
              befrielseverket.

 1. Men när Israels barn gjorde vad ont var i HERRENS ögon, gav
   HERREN dem i Midjans hand, i sju år.
 2. Och Midjans hand blev Israel så övermäktig, att Israels barn
   till skydd mot Midjan gjorde sig de hålor som nu äro att se i
   bergen, så ock grottorna och bergfästena.
 3. Så ofta israeliterna hade sått, drogo midjaniterna, amalekiterna
   och österlänningarna upp emot dem
   >5 Mos. 28,33.
 4. och lägrade sig där och överföllo dem och fördärvade landets
   gröda ända fram emot Gasa; de lämnade inga livsmedel kvar i
   Israel, inga får, oxar eller åsnor.
 5. Ty de drogo ditupp med sin boskap och sina tält och kommo så
   talrika som gräshoppor; de själva och deras kameler voro
   oräkneliga. Och de föllo in i landet för att fördärva det.
 6. Så kom Israel i stort elände genom Midjan; då ropade Israels
   barn till HERREN.
 7. Och när Israels barn ropade till HERREN för Midjans skull,
 8. sände HERREN en profet till Israels barn. Denne sade till dem:
   "Så säger HERREN, Israels Gud: Jag själv har fört eder upp ur
   Egypten och hämtat eder ut ur träldomshuset.
 9. Jag har räddat eder från egyptiernas hand och från alla edra
   förtryckares hand; jag har förjagat dem för eder och givit eder
   deras land.
 10. Och jag sade till eder: Jag är HERREN, eder Gud; I skolen icke
   frukta de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land I bon.
   Men I villen icke höra min röst.
   >2 Kon. 17,35, 38 f.

 11. Och HERRENS ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra,
   som tillhörde abiesriten Joas; dennes son Gideon höll då på att
   klappa ut vete i vinpressen, för att bärga det undan Midjan.
 12. För honom uppenbarade sig nu HERRENS ängel och sade till honom:
   "HERREN är med dig, du tappre stridsman."
 13. Gideon svarade honom: "Ack min herre, om HERREN är med oss,
   varför har då allt detta kommit över oss? Och var äro alla hans
   under, om vilka våra fäder hava förtäljt för oss och sagt: 'Se,
   HERREN har fört oss upp ur Egypten'? Nu har ju HERREN
   förskjutit oss och givit oss i Midjans våld."
   >2 Mos. 13,14.
 14. Då vände sig HERREN till honom och sade: "Gå åstad i denna din
   kraft och fräls Israel ur Midjans våld; se, jag har sänt dig."
   >Hebr.11,32 f.
 15. Han svarade honom: "Ack Herre, varmed kan jag frälsa Israel? Min
   ätt är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv den
   ringaste i min faders hus."
 16. HERREN sade till honom: "Jag vill vara med dig, så att du skall
   slå Midjan, såsom voro det en enda man."
   >2 Mos 3.12
 17. Men han svarade honom: "Om jag har funnit nåd för dina ögon, så
   låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig.
 18. Gå icke bort härifrån, förrän jag har kommit tillbaka till dig
   och hämtat ut min offergåva och lagt fram den för dig." Han
   sade: "Jag vill stanna, till dess du kommer igen."

 19. Då gick Gideon in och tillredde en killing, så ock osyrat bröd
   av en efa mjöl; därefter lade han köttet i en korg och hällde
   spadet i en kruka; sedan bar han ut det till honom under
   terebinten och satte fram det.
 20. Men Guds ängel sade till honom: Tag köttet och det osyrade
   brödet, och lägg det på berghällen där, och gjut spadet
   däröver." Och han gjorde så.
 21. Och HERRENS ängel räckte ut staven som han hade i sin hand och
   rörde med dess ända vid köttet och det osyrade brödet; då kom
   eld ut ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet;
   och därvid försvann HERRENS ängel ur hans åsyn.
   >3 Mos. 9,24. 1 Kon. 18,38 F. 2 Krön. 7,1.
 22. Då såg Gideon att det var HERRENS ängel. Och Gideon sade: "Ve
   mig, Herre, HERRE, eftersom jag nu har sett HERRENS ängel
   ansikte mot ansikte!"
   >2 Mos. 33,20 f. Dom. 13,22 f.
 23. Men HERREN sade till honom: "Frid vare med dig, frukta icke; du
   skall icke dö."
 24. Då byggde Gideon där ett altare åt HERREN och kallade det HERREN
   är frid; det finnes kvar ännu i dag i det abiesritiska Ofra.

 25. Den natten sade HERREN till honom: "Tag den tjur som tillhör din
   fader och den andra sjuåriga tjuren. Riv sedan ned det
   Baalsaltare som tillhör din fader, och hugg sänder Aseran som
   står därinvid.
   >Mos.7,5.
 26. Bygg därefter upp ett altare åt HERREN, din Gud, överst på denna
   fasta plats, och uppför det på övrigt sätt; tag så den andra
   tjuren och offra den till brännoffer på styckena av Aseran som
   du har huggit sönder."
 27. Då tog Gideon tio av sina tjänare med sig och gjorde såsom
   HERREN sade sagt till honom. Men eftersom han fruktade att göra
   det om dagen, av rädsla för sin faders hus och för männen i
   staden, gjorde han det om natten.
 28. Bittida följande morgon fingo mannen i staden se att Baals
   altare låg nedbrutet, att Aseran därinvid var sönderhuggen, och
   att den andra tjuren hade blivit offrad såsom brännoffer på det
   nyuppbyggda altaret.
 29. Då sade de till varandra: "Vem har gjort detta?" Och när de
   frågade och gjorde efterforskningar, fingo de veta att Gideon,
   Joas' son, hade gjort det.
 30. Då sade männen i staden till Joas: "För din son hitut, han måste
   dö; ty han har brutit ned Baals altare, och han har ock huggit
   sönder Aseran som stod därinvid."
 31. Men Joas svarade alla som stodo omkring honom: "Viljen I utföra
   Baals sak, viljen I komma honom till hjälp? Den som vill utföra
   hans sak, han skall bliva dödad innan nästa morgon. Är han Gud,
   så utföre han själv sin sak, eftersom denne har brutit ned hans
   altare.
   >1 Kon. 18,21.
 32. Härav kallade man honom då Jerubbaal, i det man sade: "Baal
   utföre sin sak[1] mot honom, eftersom han har brutit ned hans
   altare."
   >Dom. 7,1.

 33. Och midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade alla
   tillhopa församlat sig och gått över floden och lägrat sig i
   Jisreels dal.
 34. Men Gideon hade blivit beklädd med HERRENS Andes kraft; han
   stötte i basun, och abiesriterna församlade sig och följde efter
   honom.
   >1 Krön. 12,18. 2 Krön. 24,20. Luk. 24,49.
 35. Och han sände omkring budbärare i hela Manasse, så att ock de
   övriga församlade sig och följde efter honom; likaledes sände
   han budbärare till Aser, Sebulon och Naftali, och dessa drogo då
   också upp, de andra till mötes.

 36. Och Gideon sade till Gud: "Om du verkligen vill genom min hand
   frälsa Israel, såsom du har lovat,
 37. så se nu här: jag lägger denna avklippta ull på tröskplatsen;
   ifall dagg kommer allenast på ullen, under det att marken eljest
   överallt förbliver torr, då vet jag att du genom min hand skall
   frälsa Israel, såsom du har lovat."
 38. Och det skedde så, ty när han bittida dagen därefter kramade ur
   ullen, kunde han av den pressa ut så mycket dagg, att en hel
   skål blev full med vatten.
 39. Men Gideon sade till Gud: "Må din vrede icke upptändas mot mig,
   därför att jag talar ännu en enda gång. Låt mig få försöka blott
   en gång till med ullen: gör nu så, att allenast -- ullen
   förbliver torr, under det att dagg kommer eljest överallt på
   marken."
   >1 Mos. 18,30 f.
 40. Och Gud gjorde så den natten; allenast ullen var torr, men
   eljest hade dagg kommit överallt på marken.

[1] Hebr. jareb.            Domarboken, 7 Kapitlet

          Gideons seger över midjaniterna.

 1. Bittida följande morgon drog Jerubbaal, det är Gideon, åstad med
   allt folket som följde honom, och de lägrade sig vid
   Harodskällan; han hade då midjaniternas läger norr om sig, från
   Morehöjden ned i dalen.
   >Dom. 6,32.
 2. Men HERREN sade till Gideon: "Folket som har följt dig är för
   talrikt för att jag skulle vilja giva Midjan i deras hand; ty
   Israel kunde då berömma sig mot mig och säga: 'Min egen hand har
   frälst mig.'
   >5 Mos. 8,17 f.
 3. Låt därför nu utropa för folket och säga: Om någon fruktar och
   är rädd, så må han vända tillbaka hem och skynda bort ifrån
   Gileads berg." Då vände tjugutvå tusen man av folket tillbaka,
   så att allenast tio tusen man stannade kvar.
   >5 Mos. 20,8. 1 Mack. 3,56.
 4. Men HERREN sade till Gideon: "Folket är ännu för talrikt; för
   dem ned till vattnet, så skall jag där göra ett urval av dem åt
   dig. Den om vilken jag då säger till dig: 'Denne skall gå med
   dig', han får gå med dig, men var och en om vilken jag säger
   till dig: 'Denne skall icke gå med dig', han får icke gå med."
 5. Så förde han då folket ned till vattnet. Och HERREN sade till
   Gideon: "Alla som läppja av vattnet, såsom hunden gör, dem skall
   du ställa för sig, och likaså alla som falla ned på knä för att
   dricka."
 6. Då befanns antalet av dem som hade läppjat av vattnet, genom att
   med handen föra det till munnen, vara tre hundra man; allt det
   övriga folket hade fallit ned på knä för att dricka vatten.
 7. Och HERREN sade till Gideon: "Med de tre hundra män som hava
   läppjat av vattnet skall jag frälsa eder och giva Midjan i din
   hand; allt det andra folket må begiva sig hem, var och en till
   sitt."
   >1 Sam. 14,6. 2 Krön. 14,11.
 8. Då tog hans folk till sig sitt munförråd och sina basuner,
   därefter lät han alla de andra israeliterna gå hem, var och en
   till sin hydda; han behöll allenast de tre hundra männen. Och
   midjaniternas läger hade han nedanför sig i dalen.

 9. Och HERREN sade den natten till honom: "Stå upp och drag ned i
   lägret, ty jag har givit det i din hand.
 10. Men om du fruktar för att draga ditned, så må du gå förut med
   din tjänare Pura ned till lägret
 11. och höra efter, vad man där talar; sedan skall du få mod till
   att draga ditned och bryta in i lägret." Så gick han då med sin
   tjänare Pura ned till förposterna i lägret.
 12. Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna lågo
   där i dalen, talrika såsom gräshoppor; och deras kameler voro
   oräkneliga, talrika såsom sanden på havets strand.
   >Dom. 6,3,5,33
 13. Då nu Gideon kom dit, höll en man just på att förtälja en dröm
   för en annan. Han sade: "Jag har nyss haft en dröm. Jag tyckte
   att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den
   kom ända fram till tältet och slog emot det, så att det föll och
   vände upp och ned på det, och tältet blev så liggande."
 14. Då svarade den andre och sade: "Detta betyder intet annat än
   israeliten Gideons, Joas' sons, svärd; Gud har givit Midjan och
   hela lägret i hans hand."
 15. När Gideon hörde denna dröm förtäljas och hörde dess uttydning,
   föll han ned och tillbad. Därefter vände han tillbaka till
   Israels läger och sade: "Stån upp, ty HERREN har givit
   midjaniternas läger i eder hand.

 16. Och han delade sina tre hundra män i tre hopar och gav
   allasammans basuner i händerna, så ock tomma krukor, med facklor
   inne i krukorna.
 17. Och han sade till dem: "Sen på mig och gören såsom jag; så snart
   jag har kommit till utkanten av lägret, skolen I göra såsom jag
   gör.
 18. När nämligen jag och alla som jag har med mig stöta i basunerna,
   skolen ock I stöta i basunerna runt omkring hela lägret och
   ropa: 'För HERREN och för Gideon!'"

 19. Så kommo nu Gideon och de hundra man, som han hade med sig, till
   utkanten av lägret, när den mellersta nattväkten ingick; och man
   hade just ställt ut vakterna. Då stötte de i basunerna och
   krossade krukorna som de hade i sina händer.
 20. De tre hoparna stötte i basunerna och slogo sönder krukorna; de
   fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i
   basunerna och stötte i dem; och de ropade: "HERRENS och Gideons
   svärd!"
 21. Men de stodo stilla, var och en på sin plats, runt omkring
   lägret. Då begynte alla i lägret att löpa hit och dit och skria
   och fly.
 22. Och när de stötte i de tre hundra basunerna, vände HERREN den
   enes svärd mot den andre i hela lägret; och de som voro i lägret
   flydde ända till Bet-Hasitta, åt Serera till, ända till stranden
   vid Abel-Mehola, förbi Tabbat.
   >1 Sam. 14,20. 2 Krön. 20,23. Ps. 83,10.
 23. Och åter församlade sig israeliterna, från Naftali och Aser och
   från hela Manasse, och förföljde midjaniterna.

 24. Och Gideon hade sänt omkring budbärare i hela Efraims bergsbygd
   och låtit säga: "Dragen ned mot Midjan och besätten i deras väg
   vattendragen ända till Bet-Bara, ävensom Jordan." Så församlade
   sig alla Efraims män och besatte vattendragen ända till
   Bet-Bara, ävensom Jordan.
 25. Och de togo två midjanitiska hövdingar, Oreb och Seeb, till
   fånga, och dräpte Oreb vid Orebsklippan, och Seeb dräpte de vid
   Seebspressen, och förföljde så midjaniterna. Men Orebs och
   Seebs huvuden förde de över till Gideon på andra sidan Jordan.
   >PS. 83,12. Jes. 9,4. 1O,26.            Domarboken, 8 Kapitlet

          Efraimiternas knot. Segern över
        midjaniterna fullföljd. Gideons vägran
        att bliva konung. Hans efod i Ofra. Hans
          söner. Hans död och begravning.

 1. Men Efraims män sade till honom: "Huru har du kunnat handla så
   mot oss? Varför bådade du icke Upp oss, när du drog ut till
   strid mot Midjan?" Och de foro häftigt ut mot honom.
   >Dom. 12,1.
 2. Han svarade dem: "Vad har jag då uträttat i jämförelse med
   eder? Är icke Efraims efterskörd bättre än Abiesers
   vinbärgning?
   > Dom. 6,11, 34.
 3. I eder hand var det som Gud gav de midjanitiska hövdingarna Oreb
   och Seeb. Vad har jag kunnat uträtta i jämförelse med eder?" Då
   han så talade, stillades deras vrede mot honom.

 4. När sedan Gideon kom till Jordan, gick han över jämte de tre
   hundra män som han hade med sig; och de voro trötta av
   förföljandet.
 5. Han sade därför till männen i Suckot: "Given några kakor bröd åt
   folket som följer mig, ty de äro trötta; se, jag är nu i färd
   med att förfölja Seba och Salmunna, de midjanitiska konungarna."
 6. Men de överste i Suckot svarade: "Har du då redan Seba och
   Salmunna i ditt våld, eftersom du fordrar att vi skola giva bröd
   åt din här?"
 7. Gideon sade "Nåväl; när HERREN, giver Seba och Salmunna i min
   hand, skall jag söndertröska edert kött med ökentörnen och
   tistlar."
 8. Så drog han vidare därifrån upp till Penuel och talade på samma
   sätt till dem som voro där; och männen i Penuel gåvo honom samma
   svar som männen i Suckot hade givit.
 9. Då sade han ock till männen i Penuel: "När jag kommer
   välbehållen tillbaka, skall jag riva ned detta torn."

 10. Men Seba och Salmunna befunno sig i Karkor och hade sin här hos
   sig, vid pass femton tusen man, allt som var kvar av
   österlänningarnas hela här; ty de stupade utgjorde ett hundra
   tjugu tusen svärdbeväpnade män.
 11. Och Gideon drog upp på karavanvägen, öster om Noba och Jogbeha,
   och överföll hären, där den låg sorglös i sitt läger.
   >Mos. 32,35, 42.
 12. Och Seba och Salmunna flydde, men han satte efter dem; och han
   tog de två midjanitiska konungarna Seba och Salmunna till fånga
   och skingrade hela hären.

 13. När därefter Gideon, Joas' son, vände tillbaka från striden, ned
   från Hereshöjden,
 14. fick han fatt på en ung man, en av invånarna i Suckot, och
   utfrågade denne, och han måste skriva upp åt honom de överste i
   Suckot och de äldste där, sjuttiosju män.
 15. När han sedan kom till männen i Suckot, sade han: "Se här äro nu
   Seba och Salmunna, om vilka I hånfullt saden till mig: 'Har du
   redan Seba och Salmunna i ditt våld, eftersom du fordrar att vi
   skola giva bröd åt dina trötta män?'"
 16. Därefter lät han gripa de äldste i staden och tog ökentörnen och
   tistlar och lät männen i Suckot få känna dem.
 17. Och tornet i Penuel rev han ned och dräpte männen i staden.
 18. Och till Seba och Salmunna sade han: "Hurudana voro de män som I
   dräpten på Tabor?" De svarade: "De voro lika dig; var och en såg
   ut såsom en konungason."
 19. Han sade: "Då var det mina bröder, min moders söner. Så sant
   HERREN lever: om I haden låtit dem leva, skulle jag icke hava
   dräpt eder."
 20. Sedan sade han till Jeter, sin förstfödde: "Stå upp och dräp
   dem." Men gossen drog icke ut sitt svärd, ty han var försagd,
   eftersom han ännu var allenast en gosse.
 21. Då sade Seba och Salmunna: "Stå upp, du själv, och stöt ned oss;
   ty sådan mannen är, sådan är ock hans styrka." Så stod då Gideon
   upp och dräpte Seba och Salmunna. Och han tog för sin räkning de
   prydnader som sutto på deras kamelers halsar.
   >PS. 83,12.

 22. Och israeliterna sade till Gideon: "Råd du över oss, och såsom
   du så ock sedan din son och din sonson; ty du har frälst oss ur
   Midjans hand."
 23. Men Gideon svarade dem: "Jag vill icke råda över eder, och min
   son skall icke heller råda över eder, utan HERREN skall råda
   över eder."
 24. Och Gideon sade ytterligare till dem: "Ett vill jag dock begära
   av eder: var och en av eder må giva mig den näsring han har fått
   såsom byte." Ty midjaniterna buro näsringar av guld, eftersom de
   voro ismaeliter.
 25. De svarade: "Ja, vi vilja giva dig dem." Och de bredde ut ett
   kläde, och var och en kastade på detta den näsring han hade fått
   såsom byte.
 26. Och guldringarna, som han hade begärt, befunnos väga ett tusen
   sju hundra siklar i guld -- detta förutom de halsprydnader, de
   örhängen och de purpurröda kläder som de midjanitiska konungarna
   hade burit, och förutom de kedjor som hade suttit på deras
   kamelers halsar.
 27. Och Gideon lät därav göra en efod och satte upp den i sin stad,
   Ofra; och hela Israel lopp där i trolös avfällighet efter
   den. Och den blev för Gideon och hans hus till en snara.
   >2 Mos. 28,4, 6 f f. Dom. 17,5.

 28. Så blev nu Midjan kuvat under Israels barn och upplyfte icke mer
   sitt huvud. Och landet hade ro i fyrtio år, så länge Gideon
   levde.
   >Dom 3,11.

 29. Men Jerubbaal, Joas' son, gick hem och stannade sedan i sitt
   hus.
 30. Och Gideon hade sjuttio söner, som hade utgått från hans länd,
   ty han ägde många hustrur.
 31. En bihustru som han hade i Sikem födde honom ock en son; denne
   gav han namnet Abimelek.
 32. Och Gideon, Joas' son, dog i en god ålder och blev begraven i
   sin fader Joas' grav i det abiesritiska Ofra

 33. Men när Gideon var död, begynte Israels barn åter i trolös
   avfällighet löpa efter Baalerna; och de gjorde Baal-Berit till
   gud åt sig.
   >Dom.9,4.
 34. Israels barn tänkte icke på HERREN, sin Gud, som hade räddat
   dem från alla deras fienders hand runt omkring.
 35. Ej heller visade de Jerubbaals, Gideons, hus någon kärlek, till
   gengäld för allt det goda som han hade gjort mot Israel.
   >Dom. 9,5 f.            Domarboken, 9 Kapitlet

         Abimeleks ogärningar och undergång.

 1. Men Abimelek, Jerubbaals son, gick bort till sin moders bröder i
   Sikem och talade till dem och till alla som voro besläktade med
   hans morfaders hus, och sade:
   >Dom. 8,30 f.
 2. "Talen så till alla Sikems borgare: Vilket är bäst för eder: att
   sjuttio man, alla Jerubbaals söner, råda över eder, eller att en
   enda man råder över eder? Kommen därjämte ihåg att jag är edert
   kött och ben."
 3. Då talade hans moders bröder till hans förmån allt detta inför
   alla Sikems borgare. Och dessa blevo vunna far Abimelek, ty de
   tänkte: "Han är ju vår broder."
 4. Och de gåvo honom sjuttio siklar silver ur Baal-Berits tempel;
   för dessa lejde Abimelek löst folk och äventyrare, vilkas
   anfarare han blev.
   >Dom. 8,33.
 5. Därefter begav han sig till sin faders hus i Ofra och dräpte där
   sina bröder, Jerubbaals söner, sjuttio män, och detta på en och
   samma sten; dock blev Jotam, Jerubbaals yngste son, vid liv, ty
   han hade gömt sig.
   >2 Kon. 10,7.
 6. Sedan församlade sig alla Sikems borgare och alla som bodde i
   Millo och gingo åstad och gjorde Abimelek till konung vid
   Vård-terebinten invid Sikem.
   >Jos. 24,25 f.
 7. När man berättade detta far Jotam, gick han åstad och ställde
   sig på toppen av berget Gerissim och hov upp sin röst och ropade
   och sade till dem: "Hören mig, I Sikems borgare, för att Gud ock
   må höra eder.
   >Mos. 11.29 f.
 8. Träden gingo en gång åstad för att smörja en konung över
   sig. Och de sade till olivträdet: 'Bliv du konung över oss'
 9. Men olivträdet svarade dem: 'Skulle jag avstå från min fetma,
   som både gudar och människor ära; mig och gå bort för att svaja
   över de andra träden?'
 10. Då sade träden till fikonträdet: 'Kom du och bliv konung över
   oss.'
 11. Men fikonträdet svarade dem: 'Skulle jag avstå från min sötma
   och min goda frukt och gå bort för att svaja över de andra
   träden?'
 12. Då sade träden till vinträdet: 'Kom du och bliv konung över
   oss.'
 13. Men vinträdet svarade dem: 'Skulle jag avstå från min vinmust,
   som gör både gudar och människor glada, och gå bort för att
   svaja över de andra träden?'
   >PS. 104,15.
 14. Då sade alla träden till törnbusken: 'Kom du och bliv konung
   aver oss.'
 15. Törnbusken svarade träden: 'Om det är eder uppriktiga mening att
   smörja mig till konung över eder, så kommen och tagen eder
   tillflykt under min skugga; varom icke, så skall eld gå ut ur
   törnbusken och förtära cedrarna på Libanon.
 16. Så hören nu: om I haven förfarit riktigt och redligt däri att I
   haven gjort Abimelek till konung, och om I haven förfarit väl
   mot Jerubbaal och hans hus, och haven vedergällt honom efter
   hans gärningar --
 17. ty I veten att min fader stridde för eder och vågade sitt liv
   far att rädda eder från Midjans hand,
 18. under det att I däremot i dag haven rest eder upp mot min faders
   hus och dräpt hans söner, sjuttio män, på en och samma sten, och
   gjort Abimelek, hans tjänstekvinnas son, till konung över Sikems
   borgare, eftersom han är eder broder --
 19. om I alltså denna dag haven förfarit riktigt och redligt mot
   Jerubbaal och hans hus, då mån I glädja eder över Abimelek, och
   han må ock glädja sig över eder;
 20. varom icke, så må eld gå ut från Abimelek och förtära Sikems
   borgare och dem som bo i Millo, och från Sikems borgare och från
   dem som bo i Millo må eld gå ut och förtära Abimelek."
 21. Och Jotam skyndade sig undan och flydde bort till Beer, och där
   bosatte han sig för att vara i säkerhet för sin broder Abimelek.

 22. När Abimelek hade härskat över Israel i tre år,
 23. sände Gud en tvedräktsande mellan Abimelek och Sikems borgare,
   så att Sikems borgare avföllo från Abimelek.
 24. Detta skedde, för att våldet mot Jerubbaals sjuttio söner skulle
   bliva hämnat, och för att deras blod skulle komma över deras
   broder Abimelek som dräpte dem, så ock över Sikems borgare, som
   lämnade honom understöd, så att han kunde dräpa sina bröder.
 25. För att skada honom lade Sikems borgare nu folk i försåt på
   bergshöjderna, och dessa plundrade alla som drogo vägen fram
   därförbi. Detta blev berättat för Abimelek.

 26. Men Gaal, Ebeds son, kom nu dit med sina bröder, och de drogo in
   i Sikem. Och Sikems borgare fattade förtroende för honom.
 27. Så hände sig en gång att de gingo ut på fältet och avbärgade
   sina vingårdar och pressade druvorna och höllo en glädjefest,
   och de gingo därvid in i sin guds hus och åto och drucko, och
   uttalade förbannelser över Abimelek.
 28. Och Gaal, Ebeds son, sade: "Vad är Abimelek, och vad är Sikem,
   eftersom vi skola tjäna honom? Han är ju Jerubbaals son, och
   Sebul är hans tillsyningsman. Nej, tjänen män som härstamma från
   Hamor, Sikems fader. Varför skulle vi tjäna denne?
   >1 Mos. 34,2.
 29. Ack om jag hade detta folk under min vård! Då skulle jag driva
   bort Abimelek." Och i fråga om Abimelek sade han: "Föröka din
   här och drag ut."

 30. Men när Sebul, hövitsmannen i staden, fick höra vad Gaal, Ebeds
   son, hade sagt, upptändes hans vrede.
 31. Och han sände listeligen bud till Abimelek oah lät säga: "Se,
   Gaal, Ebeds son', och han bröder hava kommit till Sikem, och de
   hålla just nu på att uppvigla staden mot dig.
 32. Bryt därför nu upp om natten, du med ditt folk, och lägg dig i
   bakhåll på fältet.
 33. Sedan må du i morgon bittida, när solen går upp, störta fram mot
   staden. När han då med sitt folk drager ut mot dig, må du göra
   med honom vad tillfället giver vid handen."
 34. Då bröt Abimelek med allt sitt folk upp om natten, och de lade
   sig i bakhåll mot Sikem, i fyra hopar.

 35. Och Gaal, Ebeds son, kom ut och. ställde sig vid ingången till
   stadsporten; och i detsamma bröt Abimelek med sitt folk fram
   ifrån bakhållet.
 36. När då Gaal såg folket, sade han till Sebul: "Se, där kommer
   folk ned från bergshöjderna." Men Sebul svarade honom: "Det är
   skuggan av bergen, som för dina ögon ser ut såsom människor."
 37. Gaal tog åter till orda och sade: "Jo, där kommer folk ned från
   Mittelhöjden, och en annan hop kommer på vägen från
   Teckentydarterebinten."
 38. Då sade Sebul till honom: "Var är nu din stortalighet, du som
   sade: 'Vad är Abimelek, eftersom vi skola tjäna honom?' Se, här
   kommer det folk som du så föraktade. Drag nu ut och strid mot
   dem.
 39. Så drog då Gaal ut i spetsen för Sikems borgare och gav sig i
   strid med Abimelek.
 40. Men Abimelek jagade honom på flykten, och han flydde undan för
   honom; och många föllo slagna ända fram till stadsporten.
 41. Och Abimelek stannade i Aruma; men Sebul drev bort Gaal och hans
   bröder och lät dem icke längre stanna i Sikem.

 42. Dagen därefter gick folket ut på fältet; och man berättade detta
   för Abimelek.
 43. Då tog han sitt folk och delade dem i tre hopar och lade sig i
   bakhåll på fältet. Och när han fick se att folket gick ut ur
   stden, bröt han upp och anföll dem och nedgjorde dem.
 44. Abimelek och de hopar han hade med sig störtade nämligen fram
   och ställde sig vid ingången till stadsporten; men de båda andra
   hoparna störtade fram mot alla ssm voro på fältet och nedgjorde
   dem.
 45. När så Abimelek hade ansatt staden hela den dagen, intog han den
   och dräpte det folk som fanns därinne Sedan rev han ned staden
   och beströdde platsen med salt.

 46. När besättningen i Sikems torn hörde detta, begåvo de sig alla
   till det fasta valvet i El-Berits tempelbyggnad.
 47. Och när det blev berättat for Abimelek att hela besättningen i
   Sikems torn hade församlat sig där,
 48. gick han med allt sitt folk upp till berget Salmon; och Abimelek
   tog en yxa i sin hand och högg av en trädgren och lyfte upp den
   och lade den på axeln; och han sade till sitt folk: "Gören med
   hast detsamma som I haven sett mig göra."
 49. Då högg också allt folket av var sin gren och följde efter
   Abimelek, och de lade grenarna intill det fasta valvet och tände
   upp eld till att förbränna valvet jämte dem som voro där. Så
   omkommo ock alla de människor som bodde i Sikems torn, vid pass
   tusen män och kvinnor.

 50. Och Abimelek drog åstad till Tebes och belägrade Tebes och intog
   det.
 51. Men mitt i staden var ett starkt torn, och dit flydde alla män
   och kvinnor, alla borgare i staden, och stängde igen om sig;
   sedan stego de upp på tornets tak.
 52. Och Abimelek kom till tornet och angrep det; och han gick fram
   till porten på tornet för att bränna upp den i eld.
 53. Men en kvinna kastade en kvarnsten ned på Abimeleks huvud och
   bräckte så hans huvudskål.
 54. Då ropade han med hast på sin vapendragare och sade till honom:
   "Drag ut ditt svärd och döda mig, för att man icke må säga om
   mig: En kvinna dräpte honom." Då genomborrade hans tjänare
   honom, så att han dog.
   >1 Sam. 31,4.
 55. När nu israeliterna sågo att Abimelek var död, gingo de hem, var
   och en till sitt.
 56. Alltså lät Gud det onda som Abimelek hade gjort mot sin fader,
   då han dräpte sina sjuttio bröder, komma tillbaka över bonom.
 57. Och allt det onda som Sikems män hade gjort lät Gud ock komma
   tillbaka över deras huvuden. Så gick Jotams, Jerubbaals sons,
   forbannelse i fullbordan på dem.            Domarboken, 10 Kapitlet

         Tola och Jair. Israel åter i sina
              fienders hand.

 1. Efter Abimelek uppstod till Israels frälsning Tola, son till
   Pua, son till Dodo, en man från Isaskar; och han bodde i Samir,
   i Efraims bergsbygd.
 2. Han var domare i Israel i tjugutre år; sedan dog han och blev
   begraven i Samir.

 3. Efter honom uppstod gileaditen Jair. Han var domare i Israel i
   tjugutvå år.
 4. Han hade trettio söner, som plägade rida på trettio åsnor; och
   de hade trettio städer. Dessa kallar man ännu i dag Jairs byar,
   och de ligga i Gileads land.
   >4 Mos.32,41. 5 Mos. 3,14. Dom. 12.14. 1 Krön. 2,22.
 5. Och Jair dog ocL blev begraven i Kamon.

 6. Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon och
   tjänade Baalerna och Astarterna, så ock Arams, Sidons, Moabs,
   Ammons barns och filisteernas gudar och övergåvo HERREN och
   tjänade honom icke.
 7. Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han sålde dem i
   filisteernas och Ammons barns hand.
 8. Och dessa plågade Israels barn och förforo våldsamt mot dem det
   året; i aderton år gjorde de så mot alla de israeliter som bodde
   på andra sidan Jordan, i amoreernas land, i Gilead.
 9. Därtill gingo Ammons barn över Jordan och gåvo sig i strid också
   med Juda, Benjamin och Efraims hus, så att Israel kom i stor
   nöd.
 10. Då ropade Israels barn till HERREN och sade: "Vi hava syndat mot
   dig, ty vi hava övergivit vår Gud och tjänat Baalerna."
 11. Men HERREN sade till Israels barn: "Har jag icka frälst eder
   från egyptierna, amoreerna, Ammons barn och filisteerna?
 12. Likaledes bleven I förtryckta av aidonierna, ammalekiterna och
   maoniterna; och när I ropaden till mig, frälste jag eder från
   deras hand.
 13. Men I haven nu övergivit mig och tjänat andra gudar; därför vill
   jag icke mer frälsa eder.
   >5 Mos. 32,15 f., 19 f.
 14. Gån bort och ropen till de gudar som I haven utvalt; må de
   frälsa eder, om I nu ären i nöd.
   >5 Mos. 32,38. Jer. 2,28.
 15. Då sade Israels barn till HERREN: "Vi hava syndat; gör du med
   oss alldeles såsom dig täckes. Allenast rädda oss nu denna
   gång."
   >1 Sam. 12,10.
 16. Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och
   tjänade HERREN. Då kunde han icke längre lida att se Israels
   vedermöda.
   >Dom. 2,18. PS. 78,65 f.

 17. Och Ammons barn blevo uppbådade och lägrade sig i Gilead; men
   Israels barn församlade sig ooh lägrade sig i Mispa.
 18. Då sade folket, nämligen de överste i Gilead, till varandra:
   "Vem vill begynna striden mot Aulrnons barn? Den som det vill
   skall bliva hövding över alla Gileads inbyggare."
   >Dom. 11,6 f.            Domarboken, 11 Kapitlet

         Jefta. Hans seger och löfte. Hans
                dotter.

 1. Gileaditen Jefta var en tapper stridsman, men han var son till
   en sköka; och Jeftas fader var Gilead.
   >Hebr. 11,32.
 2. Nu födde ock Gileads hustru honom söner; och när dessa hans
   hustrus soner hade växt upp, drevo de ut Jefta och sade till
   honom: "Du skall icke taga arv i vår faders hus, ty du är son
   till en kvinna som icke är hans hustru."
 3. Då flydde Jefta bort ifrån sina bröder och bosatte sig i landet
   Tob; där sällade sig löst folk till Jefta och gjorde strövtåg
   med honom.

 4. Någon tid därefter gåvo Ammons barn sig i strid med Israel.
 5. Men när Ammons barn gåvo sig i strid med Israel, gingo de äldste
   i Gilead åstad för att hämta Jefta från landet Tob.
 6. Och de sade till Jefta: "Kom och bliv vår anförare, så vilja vi
   strida mot Ammons barn."
 7. Men Jefta svarade de äldste i Gilead: "I haven ju hatat mig och
   drivit mig ut ur min faders hus. Huru kunnen I då nu, när I
   ären i nöd, komma till mig?"
 8. De äldste i Gilead sade till Jefta: "Just därför hava vi nu
   kommit tillbaka till dig, och du måste gå med oss och strida mot
   Ammons barn; ty du skall bliva hövding över oss, alla Gileads
   inbyggare."
 9. Jefta svarade de äldste i Gilead: "Om I nu fören mig tillbaka
   för att strida mot Ammons barn och HERREN giver dem i mitt våld,
   så vill jag ock sedan vara eder hövding."
 10. Då sade de äldste i Gilead till Jefta: "HERREN höre vårt avtal.
   Förvisso skola vi låta det bliva så om du har sagt."
 11. Så gick då Jefta med de äldste i Gilead, och folket satte honom
   till hövding och anförare över sig. Och Jefta uttalade inför
   HERREN i Mispa allt vad han hade sagt.

 12. Och Jefta skickade sändebud till Ammons barns konung och lät
   säga: "Vad har du med mig att göra, eftersom du har kommit emot
   mig och angripit mitt land?"
 13. Då svarade Ammons barns konung Jeftas sändebud: "När Israel drog
   upp från Egypten, togo de ju mitt land från Arnon ända till
   Jabbok och till Jordan; så giv mig nu detta tillbaka i godo."
   >4 Mos. 21,24.
 14. Åter skickade Jefta sändebud till Ammons barns konung
 15. och lät säga till honom: "Så säger Jefta: Israel har icke tagit
   något land vare sig från Moab eller från Ammons barn.
   >5 Mos. 2,9,18 f., 37.
 16. Ty när de drogo upp från Egypten och Israel hade tågat genom
   öknen ända till Röda havet och sedan kommit till Kades,
 17. skickade Israel sändebud till konungen i Edom och lät säga: 'Låt
   mig tåga genom ditt land.' Men konungen i Edom hörde icke därpå.
   De skickade ock till konungen i Moab, men denne ville icke
   heller Då stannade Israel i Kades.
   >4 MOS. 20,14 f.
 18. Därefter tågade de genom öknen och gingo omkring Edoms land och
   Moabs land och kommo öster om Moabs land och lägrade sig på
   andra sidan Arnon; de kommo icke in på Moabs område, ty Arnon är
   Moabs gräns.
   >4 Mos. 21,13.
 19. Sedan skickade Israel sändebud till Sihon, amoreernas konung,
   konungen i Hesbon; och Israel lät säga till honom: 'Låt oss
   genom ditt land tåga dit vi skola.'
   >4 Mos. 21,21 f. 5 Mos. 2,26 f.
 20. Men Sihon litade icke på Israel och lät dem icke tåga genom sitt
   land, utan församlade allt sitt folk, och de lägrade sig i
   Jahas; där in- lät han sig i strid med Israel.
 21. Men HERREN, Israels Gud, gav Sihon och allt hans folk i Israels
   hand, så att de slogo dem; och Israel intog hela amoreernas
   land, ty dessa bodde då i detta land.
 22. De intogo hela amoreernas område, från Arnon ända till Jabbok,
   och från öknen ända till Jordan.
   >5 MOS. 2,36.
 23. Och nu, då HERREN, Israels Gud, har fördrivit amoreerna för sitt
   folk Israel, skulle du taga deras land i besittning!
 24. Är det icke så: vad din gud Kemos giver dig till besittning, det
   tager du i besittning? Så taga ock vi, närhelst HERREN, vår Gud,
   fördriver ett folk för oss, deras land i besittning.
   >1 Kon. 11,7. 2 Kon. 23,13.
 25. Menar du att du är så mycket förmer än Balak, Sippors sons
   konungen i Moab? Han dristade ju icke att inlåta sig i tvist med
   Israel eller giva sig i strid med dem.
   >4 Mos. 22,2 f.
 26. När Israel nu i tre hundra år har bott i Hesbon och underlydande
   orter, i Aror och underlydande orter och i alla städer på båda
   sidor om Arnon, varför haven I då under hela den tiden icke
   tagit detta ifrån oss?
 27. Jag har icke försyndat mig mot dig, men du gör illa mot mig, då
   du nu överfaller mig. HERREN, domaren, må i dag döma mellan
   Israels barn och Ammons barn."
 28. Men Ammons barns konung hörde icke på vad Jefta lät säga honom
   genom sändebuden.

 29. Då kom HERRENS Ande över Jefta; och han tågade genom Gilead och
   Manasse och tågade så genom Mispe i Gilead, och från Mispe i
   Gilead tågade han fram mot Ammons barn.
 30. Och Jefta gjorde ett löfte åt HERREN och sade: "Om du giver
   Ammons barn i min hand,
 31. så lovar jag att vadhelst som ur dörrarna till mitt hus går ut
   emot mig, när jag välbehållen kommer tillbaka från Ammons barn,
   det skall höra HERREN till, och det skall jag offra till
   brännoffer."
 32. Så drog nu Jefta åstad mot Ammons barn för att strida mot dem;
   och HERREN gav dem i hans hand.
 33. Och han tillfogade dem ett mycket stort nederlag och intog
   landet från Aroer ända till fram emot Minnit, tjugu städer, och
   ända till Abel-Keramim. Alltså blevo Ammons barn kuvade under
   Israels barn.
 34. När sedan Jefta kom hem till sitt hus i Mispa, då gick hans
   dotter ut emot honom med pukor och dans. Och hon var hans enda
   barn, han hade utom henne varken son eller dotter.
   >2 Mos. 15,20. 1 Sam. 18,6.
 35. I detsamma han nu fick se henne, rev han sönder sina kläder och
   ropade: "Ve mig, min dotter, du kommer mig att sjunka till
   jorden, du drager olycka över mig! Ty jag har öppnat min mun
   inför HERREN till ett löfte och kan icke taga mitt ord
   tillbaka."
   >4 Mos. 30,8. 5 Mos. 23,21.
 36. Hon svarade honom: "Min fader, har du öppnat din mun inför
   HERREN, så gör med mig enligt din muns tal, eftersom HERREN nu
   har skaffat dig hämnd på dina fiender, Ammons barn."
 37. Och hon sade ytterligare till sin fader: "Uppfyll dock denna min
   begäran: unna mig två månader, så att jag får gå åstad ned på
   bergen och begråta min jungfrudom med mina väninnor.
 38. Han svarade: "Du får gå åstad." Och han tillstadde henne att
   vara borta i två månader. Då gick hon åstad med sina väninnor
   och begråt sin jungfrudom på bergen.
 39. Men efter två månader vände hon tillbaka till sin fader, och han
   förfor då med henne efter det löfte han hade gjort. Och hon hade
   icke känt någon man.
 40. Sedan blev det en sedvänja i Israel att Israels döttrar år efter
   år gingo åstad för att lovprisa gileaditen Jeftas dotter, under
   fyra dagar vart år.            Domarboken, 12 Kapitlet

        Efraimiternas knot och nederlag. Jeftas
           död. Ibsan, Elon och Abdon.

 1. Men Efraims män församlade sig och drogo till Safon; och de sade
   till Jefta: "Varför drog du åstad till strid mot Ammons barn
   utan att kalla på oss till att tåga med dig? Nu vilja vi bränna
   upp ditt hus jämte dig själv i eld.
   >Dom. 8,1.
 2. Jefta svarade dem: "Jag och mitt folk lågo i svår fejd med
   Ammons barn; då manade jag eder att komma, men I villen icke
   frälsa mig ur deras hand.
 3. Och när jag såg att I icke villen frälsa mig, tog jag min
   själ[1] i min hand och drog åstad mot Ammons barn, och HERREN
   gav dem i min hand. Varför haven I då nu dragit upp emot mig
   till att strida emot mig?"
   >1 Sam. 19,5. 28,21. Ps. 119,109.
 4. Och Jefta församlade alla Gileads män och gav sig i strid med
   Efraim. Och Gileads män slogo efraimiterna; dessa hade nämligen
   sagt: "Flyktingar ifrån Efraim ären I; Gilead är ett mellanting,
   varken Efraim eller Manasse."
 5. Och gileaditerna besatte vadställena över Jordan för
   efraimiterna. Då nu någon av de efraimitiska flyktingarna sade:
   "Låt mig komma över", frågade Gileads män honom: "Är du en
   efraimit?" Om han då svarade nej,
 6. så sade de till honom: "Säg 'schibbolet'[2]." Sade han då
   "sibbolet", därför att han icke nog lade sig vinn om att uttala
   ordet rätt, så grepo de honom och höggo ned honom där vid
   vadställena över Jordan. På detta sätt föllo vid det tillfället
   fyrtiotvå tusen efraimiter.

 7. Och Jefta var domare i Israel i sex år. Sedan dog gileaditen
   Jefta och blev begraven i en av Gileads städer.

 8. Efter honom var Ibsan från BetLehem domare i Israel.
 9. Han hade trettio söner, och trettio döttrar gifte han bort; han
   fick ock trettio döttrar genom att skaffa hustrur åt sina söner
   utifrån. Och han var domare i Israel i sju år.
 10. Sedan dog Ibsan och blev begraven i Bet-Lehem.

 11. Efter honom var sebuloniten Elon domare i Israel; i tio år var
   han domare i Israel.
 12. Sedan dog sebuloniten Elon och blev begraven i Ajalon, i
   Sebulons land.

 13. Efter honom var pirgatoniten Abdon, Hillels son, domare i Israel.
 14. Han hade fyrtio söner och trettio sonsöner, vilka plägade rida
   på sjuttio åsnor. Och han var domare i Israel i åtta år.
   >Dom. 10,4.
 15. Sedan dog pirgatoniten Abdon, Hillels son, och blev begraven i
   Pirgaton i Efraims land, i amalekiternas bergsbygd.

[1] Se Själ i Ordförkl.
[2] Se Schibbolet i Ordförkl.            Domarboken, 13 Kapitlet

              Simsons födelse.

 1. Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon; då gav
   HERREN dem i filisteernas hand, i fyrtio år.

 2. I Sorga levde nu en man av daniternas släkt, vid namn Manoa;
   hans hustru var ofruktsam och hade icke fött några barn.
 3. Men HERRENs ängel uppenbarade sig för hustrun och sade till
   henne: "Se, du är ofruktsam och har icke fött några barn, men du
   skall bliva havande och föda en son.
 4. Tag dig nu till vara, så att du icke dricker vin eller starka
   drycker ej heller äter något orent.
   >4 Mos. 6,2 f. Dom. 16,l7. 1 Sam 1,11. Luk. 1,15.
 5. Ty se, du skall bliva havande och föda en son, på vilkens huvud
   ingen rakkniv skall komma, ty gossen skall vara en Guds nasir
   allt ifrån moderlivet; och han skall göra begynnelse till att
   frälsa Israel ur filisteernas hand."
 6. Då gick hustrun in och omtalade detta för sin man och sade: "En
   gudsman kom till mig; han såg ut såsom en Guds ängel, mycket
   fruktansvärd. Jag frågade honom icke varifrån han var, och sitt
   namn lät han mig icke veta.
 7. Och han sade till mig: 'Se, du skall bliva havande och föda en
   son; drick nu icke vin eller starka drycker och ät icke något
   orent, ty gossen skall vara en Guds nasir, från moderlivet ända
   till sin död.'"

 8. Och Manoa bad till HERREN och sade: "Ack Herre, låt gudsmannen
   som du sände hit åter komma till oss, för att han må lära oss
   huru vi skola göra med gossen som skall födas."
 9. Och Gud hörde Manoas röst; Guds ängel kom åter till hans hustru,
   när hon en gång satt ute på marken och hennes man Manoa icke var
   hos henne.
 10. Då skyndade hustrun strax åstad och berättade det för sin man;
   hon sade till honom: "Mannen som kom till mig häromdagen har
   uppenbarat sig för mig."
 11. Manoa stod upp och följde sir hustru; och när han kom till
   mannen, frågade han honom: "Är du den man som förut talade med
   min hustru?" Han svarade: "Ja."
 12. Då sade Manoa: "När det som du har sagt går i fullbordan, vad är
   då att iakttaga med gossen? Hur skall man göra med honom?"
 13. HERRENS ängel svarade Manoa "Din hustru skall taga sig till
   varför allt varom jag har talat med henne.
 14. Hon skall icke äta något som ha vuxit på vinträd, och vin eller
   starka drycker får hon icke dricka, ej heller får hon äta något
   orent. Allt vad jag har bjudit henne skall hon hålla."
 15. Och Manoa sade till HERRENS ängel: "Låt oss få hålla dig kvar,
   så vilja vi tillreda en killing och sätta fram för dig."
   >Dom. 6,18.
 16. Men HERRENS ängel svarade Manoa: "Om du ock håller mig kvar,
   skall jag dock icke äta av din mat; men om du vill tillreda ett
   brännoffer, så offra detta åt HERREN." Ty Manoa förstod icke att
   det var HERRENS ängel.
   >Tob. 12,19.
 17. Och Manoa sade till HERRENS ängel: "Vad är ditt namn? Säg oss
   det, för att vi må kunna ära dig, när det som du har sagt går i
   fullbordan."
   >1 Mos.32,29 f.
 18. HERRENS ängel sade till honom: "Varför frågar du efter mitt
   namn? Det är alltför underbart."
   >Jes. 9,6.
 19. Och Manoa tog killingen med tillhörande spisoffer och lade upp
   den på klippan åt HERREN. Då lät han något underbart ske i
   Manoas och hans hustrus åsyn.
   >Dom. 6,19 f.
 20. När lågan steg upp från altaret mot himmelen, for nämligen
   HERRENS ängel upp, i lågan från altaret. Då Manoa och hans
   hustru sågo detta, föllo de ned till jorden på sitt ansikte
 21. Sedan visade sig HERRENS ängel icke mer för Manoa och hans
   hustru. Då förstod Manoa att det hade varit HERRENS ängel.
 22. Och Manoa sade till sin hustru: "Nu måste vi dö, eftersom vi
   hava sett Gud."
   >2 Mos. 33,20 f. 5 Mos. 5,26. Dom. 6,22.
 23. Men hans hustru svarade honom: "Om HERREN hade velat döda oss,
   så hade han icke tagit emot något brännoffer och spisoffer av
   vår hand, och icke låtit oss se allt detta, ej heller hade han
   nu låtit oss höra sådant."
 24. Därefter födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson;
   och gossen växte upp, och HERREN välsignade honom.
 25. Och HERRENS Ande begynte att verka på honom, medan han var i
   Dans läger, mellan Sorga och Estaol.
   >Dom. 18,11 f.            Domarboken, 14 Kapitlet

          Simsons bröllop och hans gåta.

 1. När Simson en gång gick ned till Timna, fick han där i Timna se
   en kvinna, en av filisteernas döttrar.
 2. Och när han kom upp därifrån, omtalade han det för sin fader och
   moder och sade: "Jag har i Timna sett en kvinna, en av
   filisteernas döttrar; henne mån I nu skaffa mig till hustru."
 3. Hans fader och moder sade till honom: "Finnes då ingen kvinna
   bland dina bröders döttrar och i hela mitt folk, eftersom du
   vill gå bort för att skaffa dig en hustru från de oomskurna
   filisteerna?" Simson sade till sin fader: "Skaffa mig denna, ty
   hon behagar mig."
   >2 Mos. 34,16. 5 Mos. 7,3.
 4. Men hans fader och moder visste icke att detta kom från HERREN,
   som sökte sak med filisteerna. På den tiden rådde nämligen
   filisteerna över Israel.
   >Dom. 13,1.
 5. Och Simson gick med sin fader och moder ned till Timna; men just
   som de hade hunnit fram till vingårdarna vid Timna, kom ett ungt
   lejon rytande emot honom.
 6. Då föll HERRENS Ande över honom, och han slet sönder lejonet,
   såsom hade han slitit sönder en killing, fastän han icke hade
   någonting i sin hand; men han talade icke om för sin fader och
   moder vad han hade gjort.
   >1 Sam. 17.35.
 7. När han så kom ditned, talade han med kvinnan; och hon behagade
   Simson.
 8. En tid därefter vände han tillbaka för att hämta henne och vek
   då av vägen for att se på det döda lejonet; då fick han i
   lejonets kropp se en bisvärm med honung
 9. Och han skrapade ut honungen i sina händer och åt därav, medan
   han gick, han kom så till sin fader och moder och gav dem, och
   de åto. Men han talade icke om för dem att det var ur lejonets
   kropp han hade skrapat honungen.

 10. När nu hans fader kom ned till kvinnan, gjorde Simson där ett
   gästabud, ty så plägade de unga männen göra.
 11. Och när de fingo se honom, skaffade de trettio bröllopssvenner,
   som skulle vara hos honom.
 12. Till dem sade Simson: "Jag vill förelägga eder en gåta; om I
   under de sju gästabudsdagarna sägen mig lösningen på den och
   gissen rätt, så skall jag giva eder trettio fina linneskjortor
   och trettio högtidsdräkter.
 13. Men om I icke kunnen säga mig lösningen, så skolen I giva mig
   trettio fina linneskjortor och trettio högtidsdräkter." De sade
   till honom: "Förelägg oss din gåta, låt oss höra den."
 14. Då sade han till dem:
    "Från storätaren utgick ätbart,
    från den grymme kom sötma."

   Men under tre dagar kunde de icke lösa gåtan.
 15. På sjunde dagen sade de då till Simsons hustru: "Locka din man
   till att säga oss lösningen på gåtan; eljest skola vi bränna upp
   dig och din faders hus i eld. Icke haven I väl bjudit oss hit
   för att utarma oss?"
 16. Då låg Simsons hustru över honom med gråt och sade: "Du hatar
   mig allenast och älskar mig alls icke; du har förelagt mina
   landsmän en gåta, men mig har du icke sagt lösningen på den."
   Han svarade henne: "Icke ens åt min fader eller min moder har
   jag sagt lösningen; skulle jag då säga den åt dig?"
 17. Men hon låg över honom med gråt under de sju dagar de höllo
   gästabudet. Och på sjunde dagen sade han henne lösningen,
   eftersom hon så hårt ansatte honom; sedan sade hon lösningen på
   gåtan åt sina landsman.
 18. Innan solen gick ned på sjunde dagen, gåvo honom alltså männen i
   staden det svaret:
    "Vad är sötare än honung,
    och vad är grymmare än ett lejon?"

   Men han sade till dem: "Haden I icke plöjt med min kviga, så
   haden I icke gissat min gåta."

 19. Och HERRENS Ande kom över honom, och han gick ned till Askelon
   och slog där ihjäl trettio män ocb tog deras kläder och gav
   högtidsdräkterna åt dem som hade sagt lösningen på gåtan. Och
   hans vrede upptändes, och han vände tillbaka upp till sin faders
   hus.
 20. Då blev Simsons hustru given åt den av hans bröllopssvenner, som
   han hade haft till sin särskilda följesven.            Domarboken, 15 Kapitlet

        Simson och de tre hundra rävarna. Hans
            bedrift med åsnekäken.

 1. En tid därefter, medan veteskörden pågick, ville Simson besöka
   sin hustru, och förde med sig en killing. Och han sade: "Låt
   mig gå in till min hustru i kammaren." Men hennes fader ville
   icke tillstädja honom att gå in;
 2. hennes lader sade: "Jag höll för säkert att du hade fattat hat
   till henne, och därför gav jag henne åt din bröllopssven. Men
   hon har ju en yngre syster, som är fagrare än hon; tag denna i
   stället för den andra."
 3. Men Simson svarade dem: "Denna gång är jag utan skuld gent emot
   filisteerna, om jag gör dem något ont."
 4. Och Simson gick bort och fångade tre hundra rävar; sedan tog han
   facklor, band så ihop två och två rävar med svansarna och satte
   in en fackla mitt emellan de två svansarna.
 5. Därefter tände han eld på facklorna och släppte djuren in på
   filisteernas sädesfält och antände så både sädesskylar och
   oskuren säd, vingårdar och olivplanteringar.
 6. Då nu filisteerna frågade efter vem som hade gjort detta, fingo
   de det svaret: "Det har Simson, timnitens måg, därför att denne
   tog hans hustru och gav henne åt hans bröl- lopssven." Då drogo
   filisteerna åstad och brände upp både henne och hennes fader i
   eld.
 7. Men Simson sade till dem: "Om I beten eder så, skall jag
   sannerligen icke vila, förrän jag har tagit hämnd på eder."
 8. Och han for våldsamt fram med dem, så att de varken kunde gå
   eller stå. Sedan gick han ned därifrån och bodde i bergsklyftan
   vid Etam.

 9. Då drogo filisteerna upp och lägrade sig i Juda; och de spridde
   sig i Lehi.
 10. Och Juda män sade: "Varför haven I dragit hitupp mot oss?" De
   svarade: "Vi hava dragit hitupp för att binda Simson och för att
   göra mot honom såsom han har gjort mot oss."
 11. Då drogo tre tusen män från Juda ned till bergsklyftan vid Etam
   och sade till Simson: "Du vet ju att filisteerna råda över oss;
   huru har du då kunnat göra så mot oss?" Han svarade dem: "Såsom
   de hava gjort mot mig, så har jag gjort mot dem."
 12. De sade till honom: "Vi hava kommit hitned för att binda dig och
   sedan lämna dig i filisteernas hand." Simson sade till dem: "Så
   given mig nu eder ed på att I icke själva viljen stöta ned mig."
 13. De svarade honom: "Nej, vi vilja allenast binda dig och sedan
   lämna dig i deras hand, men vi skola icke döda dig." Så bundo de
   honom med två nya tåg ooh förde honon upp, bort ifrån klippan.
 14. När han nu kom till Lehi, skriade filisteerna och sprungo emot
   honom. Då kom HERRENS Ande över honom, och tågen omkring hans
   armar blevo såsom lintrådar, när de antändas av eld, och banden
   likasom smälte bort ifrån hans händer.
 15. Och han fick fatt i en åsnekäke som ännu var frisk; och han
   räckte ut sin hand och tog den, och med den slog han ihjäl tusen
   män.
 16. Sedan sade Simson:
    "Med åsnekäken slog jag
      en skara, ja, två;
    med åsnekaken slog jag
      tusen man."

 17. När han hade sagt dettaj kastade han käken ifrån sig. Och man
   kallade den platsen Ramat-Lehi[1].
 18. Men då han därefter blev mycket törstig, ropade han till HERREN
   och sade: "Du själv har genom din tjänare givit denna stora
   seger; och nu måste jag dö av törst, och så falla i de
   oomskurnas hand!"
 19. Då lät Gud fördjupningen i Lehi öppna sig, och därur gick ut
   vatten, så att han kunde dricka; och hans ande kom tillbaka, och
   han fick liv igen. Därav kallades källan Den ropandes källa i
   Lehi, såsom den heter ännu i dag.

 20. Och han var domare i Israel under filisteernas tid, i tjugu år.

[1] D. ä. käkkastat eller käkhöjden.            Domarboken, 16 Kapitlet

        Simsons bedrift med Gasas stadsportar.
        Delila. Simson övervunnen och fängslad.
          Hans sista bedrift och död. Hans
               begravning.

 1. Och Simson gick till Gasa; där fick han se en sköka och giek in
   till henne.
 2. När då gasiterna fingo höra att simson hade kommit dit,
   omringade de platsen och lågo i försåt för honom hela natten vid
   stadsporten. Men hela natten höllo de sig stilla; de tänkte:
   "Vi vilja vänta till i morgon, när det bliver dager; då skola vi
   dräpa honom."
 3. Och Simson låg där intill midnatt; men vid midnattstiden stod
   han upp och grep tag i stadsportens dörrar och i de båda
   dörrposterna och ryckte loss dem jämte bommen, och lade
   alltsammans på sina axlar och bar upp det till toppen på det
   berg som ligger gent emot Hebron.
 4. Därefter fattade han kärlek till en kvinna som hette Delila, vid
   bäcken Sorek.
 5. Då kommo filisteernas hövdingar upp till henne och sade till
   henne: "Locka honom till att uppenbara för dig varav det beror
   att han är så stark, och huru vi skola bliva honom övermäktiga,
   så att vi kunna binda honom och kuva honom; vi vilja då giva dig
   ett tusen ett hundra siklar silver var."
   >Dom. 14,15.
 6. Då sade Delila till Simson: "Säg mig varav det beror att du är
   så stark, och huru man skulle kunna binda och kuva dig."
 7. Simson svarade henne: "Om man bunde mig med sju friska
   sensträngar, som icke hade hunnit torka, så bleve jag svag och
   vore såsom en vanlig människa."
 8. Då buro filisteernas hövdingar till henne sju friska
   sensträngar, som icke hade hunnit torka; och hon band honom med
   dem.
 9. Men hon hade lagt folk i försåt i den inre kammaren. Sedan
   ropade hon till honom: "Filisteerna äro över dig, Simson!" Då
   slet han sönder sensträngarna så lätt som en blångarnssnodd
   slites sönder, när den kommer intill elden. Alltså hade man
   ingenting fått veta om hans styrka.
 10. Då sade Delila till Simson: "Du har ju bedragit mig och ljugit
   för mig. Men säg mig nu huru man skulle kunna binda dig."
 11. Han svarade henne: "Om man bunde mig med nya tåg, som ännu icke
   hade blivit begagnade till något, så bleve jag svag och vore
   såsom en vanlig människa."
 12. Då tog Delila nya tåg och band honom med dem och ropade sa till
   honom: "Filisteerna äro över dig, Simson!"; och folk låg i
   försåt i den inre kammaren. Men han slet tågen av sina armar,
   såsom hade det varit trådar.
 13. Då sade Delila till Simson: "Hittills har du bedragit mig och
   ljugit för mig; säg mig nu huru man skulle kunna binda dig." Han
   svarade henne: "Jo, om du vävde in de sju flätorna på mitt huvud
   i ränningen till din väv."
 14. Hon slog alltså fast dem med pluggen och ropade sedan till
   honom: "Filisteerna äro över dig, Simson!" När han då vaknade
   upp ur sömnen, ryckte han loss vävpluggen jämte ränningen till
   väven.
 15. Då sade hon till honom: "Huru kan du säga att du har mig kär, du
   som icke är uppriktig mot mig? Tre gånger har du nu bedragit
   mig och icke velat säga mig varpå det beror att du är så stark."
 16. Då hon nu dag efter dag hårt ansatte honom med denna sin begäran
   och plågade honom därmed, blev han så otålig att han kunde dö,
   >Dom. 14,l7.
 17. ach yppade så för henne hela sin hemlighet och sade till henne:
   "Ingen rakkniv har kommit på mitt huvud, ty jag är en Guds nasir
   allt ifrån min moders liv. Därför, om man rakar håret av mig,
   viker min styrka ifrån mig, så att jag bliver svag och är såsom
   alla andra människor."
   >4 Mos. 6,5. Dom. 13,5.

 18. Då nu Delila insåg att han hade yppat för henne hela sin
   hemlighet, sände hon bud och kallade till sig filisteernas
   hövdingar; hon lät säga: "Kommen hitupp ännu en gång, ty han har
   nu yppat för mig hela sin hemlighet." Då kommo filisteernas
   hövdingar ditupp till henne och förde med sig penningarna.
 19. Nu lagade hon så, att han somlade in på hennes knän; och sedan
   hon hade kallat till sig en man som på hennes befallning skar av
   de sju flätorna på hans huvud, begynte hon att få makt över
   honom, och hans styrka vek ifrån honom.
 20. Därefter ropade hon: "Filisteerna äro över dig, Simson!" När han
   då vaknade upp ur sömnen, tänkte han: "Jag gör mig väl fri, nu
   såsom de förra gångerna, och skakar mig lös"; ty han visste icke
   att HERREN hade vikit ifrån honom.
 21. Men filisteerna grepo honom och stucko ut ögonen på
   honom. Därefter förde de honom ned till Gasa och bundo honom med
   kopparfjättrar, och han måste mala i fängelset.
   > 2 Mos. 11,5. 2 Kon. 25,7.
 22. Men hans huvudhår begynte åter växa ut, sedan det hade blivit
   avrakat.

 23. Och filisteernas hövdingar församlade sig för att anställa en
   stor offerfest åt sin gud Dagon och göra sig glada, ty de sade:
   "Vår gud har givit vår fiende Simson i vår hand."
 24. Och när folket såg honom, lovade de likaledes sin gud och sade:
   "Vår gud har givit vår fiende i vår hand honom som förödde vårt
   land och slog så många av oss ihjäl."
 25. Då nu deras hjärtan hade blivit glada, sade de: "Låt hämta
   Simson, för att han må förlusta oss." Och Simson blev hämtad ur
   fängelset och måste vara dem till förlustelse. Och de hade
   ställt honom mellan pelarna.
 26. Men Simson sade till den gosse som höll honom vid handen: "Släpp
   mig och låt mig komma intill pelarna som huset vilar på, så att
   jag får luta mig mot dem."
 27. Och huset var fullt med män och kvinnor, och filisteernas alla
   hövdingar voro där; och på taket voro vid pass tre tusen män och
   kvinnor, som sågo på, huru Simson förlustade dem.
 28. Men Simson ropade till HERREN och sade: "Herre, HERRE, tänk på
   mig och stärk mig allenast denna gång, o Gud, så att jag får
   taga hämnd på filisteerna för ett av mina båda ögon."
   >Judit 13,7. Hebr. 11,32 f.
 29. Därefter fattade Simson i de båda mittelpelare som huset vilade
   på, och tog fast tag mot dem; han fattade i den ena med högra
   handen och i den andra med vänstra.
 30. Och Simson sade: "Må jag nu själv dö med filisteerna." Sedan
   böjde han sig framåt med sådan kraft, att huset föll omkull över
   hövdingarna och allt folket som fanns där. Och de som han så
   dödade vid sin död voro flera än de som han hade dödat, medan
   han levde.

 31. Och hans bröder och hela hans familj kommo ditned och togo honom
   upp med sig och begrovo honom mellan Sorga och Estaol, i hans
   fader Manoas grav. Han hade då i tjugu år varit domare i Israel.
   >Dom. 15,20.            Domarboken, 17 Kapitlet

             Mikas bilddyrkan.

 1. I Efraims bergsbygd levde en man som hette Mika.
 2. Denne sade till sin moder: "De ett tusen ett hundra silversiklar
   som blevo dig fråntagna, och för vilkas skull du uttalade en
   förbannelse, som jag själv hörde, se, de penningarna finnas hos
   mig. Det var jag som tog dem." Då sade hans moder: "Välsignad
   vare du, min son, av HERREN!"
 3. Så gav han de ett tusen ett hundra silversiklarna tillbaka åt
   sin moder. Men hans moder sade: "Härmed helgar jag dessa
   penningar åt HERREN och lämnar dem åt min son, för att han må
   låta göra en skuren och en gjuten gudabild. Här lämnar jag dem
   nu tillbaka åt dig."
 4. Men han gav penningarna tillbaka åt sin moder. Då tog hans moder
   två hundra siklar silver och gav dem åt en guldsmed, och denne
   gjorde därav en skuren och en gjuten gudabild, vilka sedan
   ställdes in i Mikas hus.
 5. Mannen Mika hade så ett gudahus; han lät ock göra en efod och
   husgudar och insatte genom handfyllning en av sina söner till
   präst åt sig.
   >1 Mos. 31,19. 2 Mos. 28,4,6,41. Dom. 8,27. 1 Sam. 19,13.
 6. På den tiden fanns ingen konung i Israel; var och en gjorde vad
   honom behagade.
   >Dom.18,1. 21,25.

 7. I Bet-Lehem i Juda levde då en ung man av Juda släkt; han var
   levit och bodde där såsom främling.
 8. Denne man vandrade bort ifrån sin stad, Bet-Lehem i Juda, för
   att se om han funne någon annan ort där han kunde bo; och under
   sin färd kom han till Efraims bergsbygd, fram till Mikas hus.
 9. Då fragade Mika honom: "Varifrån kommer du?" Han svarade honom:
   "Jag är en levit från Bet-Lehem i Juda, och jag är nu stadd på
   vandring, för att se om jag finner någon annan ort där jag kan
   bo."
 10. Mika sade till honom: "Stanna kvar hos mig, och bliv fader[1]
   och präst åt mig, så skall jag årligen giva dig tio siklar
   silver och vad kläder du behöver, och därtill din föda." Då
   följde leviten med honom.
 11. Och leviten gick in på att stanna hos mannen, och denne
   behandlade den unge mannen såsom sin son.
 12. Och Mika insatte leviten genom handfyllning, så att den unge man
   nen hlev präst åt honom; och han var sedan kvar i Mikas hus.
 13. Och Mika sade: "Nu vet jag att HERREN skall göra mig gott,
   eftersom jag har fått leviten till präst."

[1] Se Fader i Ordförkl.            Domarboken, 18 Kapitlet

        Daniterna röva Mikas gudabilder, intaga
          Lais och införa där bilddyrkan.

 1. på den tiden fanns ingen konung i Israel. Och på den tiden sökte
   sig daniternas stam en arvedel till att bo i, ty ända dittills
   hade icke något område tillfallit den såsom arvedel bland
   Israels övriga stammar.
   >Jos. 19,40 f. Dom. 1,34. 17,6.
 2. Så sände då Dans barn ur sin släkt fem män, uttagna bland dem,
   tappra män, från Sorga och Estaol, till att bespeja landet och
   undersöka det; och de sade till dem: "Gån åstad och undersöken
   landet." Så kommo de till Efraims bergsbygd, fram till Mikas
   hus; där stannade de över natten.
 3. När de nu voro vid Mikas hus och kände igen den unge levitens
   sätt att tala, gingo de fram till honom och frågade honom: "Vem
   har fört dig hit? Och vad gör du på detta ställe, och huru har
   du det här?"
   >Dom. 17,7 f.
 4. Han omtalade då för dem: "Så och så gjorde Mika med mig; han gav
   mig lön, och jag blev präst åt honom."
 5. Då sade de till honom: "Fråga då Gud, så att vi få veta om den
   resa som vi äro stadda på skall bliva lyckosam."
 6. Prästen svarade dem: "Gån i frid. Den resa som I ären stadda på
   står under HERRENS beskydd."
 7. Då gingo de fem männen vidare och kommo till Lais; och de sågo
   huru folket därinne bodde i trygghet, på sidoniernas sätt,
   stilla och trygga, och att ingen gjorde någon skada i landet
   genom att tillvälla sig makten; och de bodde långt ifrån
   sidonierna och hade intet att skaffa med andra människor.

 8. När de sedan kommo åter till sina bröder i Sorga och Estaol,
   frågade deras bröder dem: "Vad haven I att säga?"
 9. De svarade: "Upp, låt oss draga åstad mot dem! Ty vi hava besett
   landet och funnit det mycket gott. Skolen då I sitta stilla?
   Nej, varen ej sena till att tåga åstad, så att I kommen dit och
   intagen landet.
 10. När I kommen dit, kommen I till ett folk som känner sig tryggt,
   och landet har utrymme nog. Ja, Gud har givit det i eder hand --
   en ort där ingen brist är på något som jorden kan bära."

 11. Så bröto sex hundra man av daniternas släkt, omgjordade med
   vapen, upp därifrån, nämligen från Sorga och Estaol.
 12. De drogo upp och lägrade sig vid Kirjat-Jearim i Juda. Därför
   kallar man ännu i dag det stället för Dans läger; det ligger
   bakom Kirjat-Jearim.
   >Dom. 13,25.
 13. Därifrån drogo de vidare till Efraims bergsbygd och kommo så
   fram till Mikas hus.
 14. De fem män som hade varit åstad för att bespeja Lais' land togo
   då till orda och sade till sina bröder: "I mån veta att här i
   husen finnas en efod och husgudar och en skuren och en gjuten
   Gudabild. Så betänken nu vad I bören göra."
 15. Då drogo de ditfram och kommo till den unge levitens hus, till
   Mikas hus, och hälsade honom.
 16. Men de sex hundra männen av Dans barn ställde sig vid ingången
   till porten, omgjordade med sina vapen som de voro.
 17. Och de fem män som hade varit åstad för att bespeja landet gingo
   upp och kommo ditin och togo den skurna gudabilden och efoden,
   så ock husgudarna och den gjutna gudabilden, under det att
   prästen stod vid ingången till porten jämte de sex hundra
   vapenomgjordade männen.
 18. När nu de fem männen hade gått in i Mikas hus och tagit den
   skurna gudabilden med efoden och husgudarna och den gjutna
   gudabilden, sade prästen till dem: "Vad är det I gören!"
 19. De svarade honom: "Tig, lägg handen på din mun, och gå med oss
   och bliv fader[1] och präst åt oss. Vilket är bäst för dig: att
   vara präst för en enskild mans hus eller att vara präst för en
   hel stam och släkt i Israel?"
 20. Då blev prästens hjärta glatt, och han tog emot efoden och
   husgudarna och den skurna gudabilden och slöt sig till folket.

 21. Sedan vände de sig åt annat håll och gingo vidare, och läto
   därvid kvinnor och barn och boskapen och det dyrbaraste godset
   föras främst i tåget.
 22. Men när Dans barn hade kommit ett långt stycke väg från Mikas
   hus, upphunnos de av de män som voro bosatta i närheten av Mikas
   hus, och som under tiden hade samlat sig.
 23. Vid dessas tillrop vände sig nu Dans barn om och frågade Mika:
   "Vad fattas dig, eftersom du kommer med en sådan hop?"
 24. Han svarade: "I haven tagit de gudar som jag har gjort åt mig,
   därtill ock prästen, och så gån I eder väg. Vad har jag nu mer
   kvar? Och ändå frågen I mig: 'Vad fattas dig?'!"
 25. Men Dans barn sade till honom: "Låt oss icke höra ett ord mer
   från dig. Eljest kan det bända att några män i förbittring hugga
   ned eder, och då bliver du orsak till att I förloren livet, både
   du själv och ditt husfolk."
 26. Därefter fortsatte Dans barn sin väg; och när Mika såg att de
   voro starkara än han, vände han om och drog tillbaka hem igen.
 27. Sedan de så hade tagit både vad Mika hade låtit förfärdiga och
   därtill hans präst, föllo de över folket i Lais, som levde
   stilla och i trygghet, och slogo dem med svärdsegg; men staden
   brände de upp i eld.
   >Jos. 19,47.
 28. Och ingen kunde komma den till hjälp, ty den låg långt ifrån
   Sidon, och folket däri hade intet att skaffa med andra
   människor; den låg i Bet-Rehobs dal. Sedan byggde de åter upp
   staden och bosatte sig där.
 29. Och de gåvo staden namnet Dan efter sin fader Dan, som var son
   till Israel; förut hade staden hetat Lais.
 30. Och Dans barn ställde där upp åt sig den skurna gudabilden; och
   Jonatan, son till Gersom, Manasses son, och hans söner voro
   präster åt daniternas stam, ända till dess att landets folk
   fördes bort i fångenskap.
   >2 Mos. 2,22. 18,3. Dom. 17,10. 1 Kon. 12,30. 2 Kon. 17,23.
 31. De ställde upp åt sig den skurna gudabild som Mika hade gjort,
   och de hade denna kvar under hela den tid Guds hus var i
   Silo.
   >Jos. 18,1.

[1] Se Fader i Ordförkl.            Domarboken, 19 Kapitlet

           Det skändliga dådet i Gibea.

 1. På den tiden, då ännu ingen konung fanns i Israel, bodde en
   levitisk man längst uppe i Efraims bergsbygd. Denne tog till
   bihustru åt sig en kvinna från Bet-Lehem i Juda.
   >Dom. 17,6. 18,1. 21,25.
 2. Men hans bihustru blev honom otrogen och gick ifrån honom till
   sin faders hus i Bet-Lehem i Juda; där uppehöll hon sig en tid
   av fyra månader.
 3. Då stod hennes man upp och begav sig åstad efter henne, för att
   tala vänligt med henne och så föra henne tillbaka; och han hade
   med sig sin tjänare och ett par åsnor. Hon förde honom då in i
   sin faders hus, och när kvinnans fader fick se honom, gick han
   glad emot honom.
 4. Och hans svärfader, kvinnans fader, höll honom kvar, så att han
   stannade hos honom i tre dagar; de åto och drucko och voro där
   nätterna över.
 5. När de nu på fjärde dagen stodo upp bittida om morgonen och han
   gjorde sig redo att resa, sade kvinnans fader till sin måg:
   "Vederkvick dig med ett stycke bröd; sedan mån I resa."
 6. Då satte de sig ned ocb åto båda tillsammans och
   drucko. Därefter sade kvinnans fader till mannen: "Beslut dig
   för att stanna här över natten, och låt ditt hjärta vara glatt."
 7. Och när mannen ändå gjorde sig redo att resa, bad hans svärfader
   honom så enträget, att han ännu en gång stannade kvar där över
   natten.
 8. På femte dagen stod han åter upp bittida om morgonen för att
   resa; då sade kvinnans fader: "Vederkvick dig först, och dröjen
   så till eftermiddagen." Därefter åto de båda tillsammans.
 9. När sedan mannen gjorde sig redo att resa med sin bihustru och
   sin tjänare, sade hans svärfader, kvinnans fader, till honom:
   "Se, det lider mot aftonen; stannen kvar över natten, dagen
   nalkas ju sitt slut; ja, stanna kvar här över natten, och låt
   ditt hjärta vara glatt. Sedan kunnen I i morgon bittida företaga
   eder färd, så att du får komma hem till din hydda."
 10. Men mannen ville icke stanna över natten, utan gjorde sig redo
   och reste sin väg, och kom så fram till platsen mitt emot Jebus,
   det är Jerusalem. Och han hade med sig ett par sadlade åsnor;
   och hans bihustru följde honom.

 11. Då de nu voro vid Jebus och dagen var långt framliden, sade
   tjänaren till sin herre: "Kom, låt oss taga in i denna
   jebusestad och stanna där över natten."
 12. Men hans herre svarade honom: "Vi skola icke taga in i en
   främmande stad, där inga israeliter bo; låt oss draga vidare,
   fram till Gibea."
 13. Och han sade ytterligare till sin tjänare: "Kom, låt oss försöka
   hinna fram till en av orterna här och stanna över natten i Gibea
   eller Rama."
 14. Så drogo de vidare; och när de voro invid Gibea i Benjamin, gick
   solen ned.
 15. Då togo de in där och kommo för att stanna över natten i
   Gibea. Och när mannen kom ditin, satte han sig på den öppna
   platsen i staden, men ingen ville taga emot dem i sitt hus över
   natten.
 16. Men då, om aftonen, kom en gammal man från sitt arbete på
   fältet, och denne man var från Efraims bergsbygd och bodde såsom
   främling i Gibea; ty folket där på orten voro benjaminiter.
 17. När denne nu lyfte upp sina ögon, fick han se den vägfarande
   mannen på den öppna platsen i staden. Då sade den gamle mannen:
   "Vart skall du resa, och varifrån kommer du?"
 18. Han svarade honom: "Vi äro på genomresa från Bet-Lehem i Juda
   till den del av Efraims bergsbygd, som ligger längst uppe;
   därifrån är jag, och jag har gjort en resa till Bet-Lehem i
   Juda. Nu är jag på väg till HERRENS hus, men ingen vill här taga
   emot mig i sitt hus.
 19. Jag har både halm och foder åt våra åsnor, så ock bröd och vin
   åt mig själv och åt din tjänarinna och åt mannen som åtföljer
   oss, dina tjänare, så att intet fattas oss."
 20. Då sade den gamle mannen: "Frid vare med dig! Men låt mig få
   sörja för allt som kan fattas dig. Härute på den öppna platsen
   må du icke stanna över natten."
 21. Därefter förde han honom till sitt hus och fodrade åsnorna. Och
   sedan de hade tvått sina fötter, åto de och drucko.

 22. Under det att de så gjorde sina hjärtan glada, omringades
   plötsligt huset av männen i staden, onda män, som bultade på
   dörren; och de sade till den gamle mannen, som rådde om huset:
   "För hitut den man som har kommit till ditt hus, så att vi få
   känna honom."
   >1 Mos. 19,4 f. Hos. 9,9. 10,9.
 23. Då gick mannen som rådde om huset ut till dem och sade till dem:
   "Nej, mina bröder, gören icke så illa. Eftersom nu denne man har
   kommit in i mitt hus, mån I icke göra en sådan galenskap.
 24. Se, jag har en dotter som är jungfru, och han har själv en
   bihustru. Dem vill jag föra hitut, så kunnen I kränka dem och
   görs med dem vad I finnen för gott. Men med denne man mån I icke
   göra någon sådan galenskap.
 25. Men männen ville icke höra på honom; då tog mannen sin bihustru
   och förde henne ut till dem. Och de kände henne och hanterade
   henne skändligt hela natten ända till morgonen; först när
   morgonrodnaden gick upp, läto de henne gå.
 26. Då kom kvinnan mot morgonen och föll ned vid ingången till
   mannens hus, där hennes herre var, och låg så, till dess det
   blev dager.
 27. När nu hennes herre stod upp om morgonen och öppnade dörren till
   huset och gick ut för att fortsätta sin färd, fick han se sin
   bihustru ligga vid ingången till huset med händerna på tröskeln.
 28. Han sade till henne: "Stå upp och låt oss gå." Men hon gav intet
   svar. Då tog han och lade henne på åsnan; sedan gjorde mannen
   sig redo och reste hem till sitt.
 29. Men när han hade kommit hem, fattade han en kniv och tog sin bi-
   hustru och styckade henne, efter benen i hennes kropp, i tolv
   stycken oeh sände styckena omkring över hela Israels land.
 30. Och var och en som såg detta sade: "Något sådant har icke haänt
   eller blivit sett allt ifrån den dag då Israels barn drogo upp
   ur Egyptens land ända till denna dag. Övervägen detta, rådslån
   och sägen edert ord."            Domarboken, 20 Kapitlet

          Utrotningskriget mot Benjamin.

 1. Då drogo alla Israels barn ut, och menigheten församlade sig
   såsom en man, från Dan ända till Beer. Seba, så ock från
   Gileads land, inför HERREN i Mispa.
   >Dom. 11,11.
 2. Och de förnämsta i hela folket alla Israels stammar, trädde fram
   i Guds folks församling: fyra hundra tusen svärdbeväpnade mån
   till fots.
 3. Men Benjamins barn fingo höra att de övriga israeliterna hade
   dragit upp till Mispa.

   Och Israels barn sade: "Omtalen huru denna ogärning har
   tillgått."
 4. Då tog den levitiske mannen, den mördade kvinnans man, till orda
   och sade: "Jag och min bihustru kommo till Gibea i Benjamin för
   att stanna där över natten.
   >Dom. 19,15 f.
 5. Då blev jag överfallen av Gibeas borgare; de omringade huset om
   natten för att våldföra sig på mig. Mig tänkte de dräpa, och
   min bihustru kränkte de, så att hon dog.
   >Dom. 19,22 f.
 6. Då tog jag min bihustru och styckade henne och sände styckena
   omkring över Israels arvedels hela område, eftersom de hade
   gjort en sådan skändlighet och galenskap i Israel.
 7. Se, nu ären I allasammans här, I Israels barn. Läggen nu fram
   förslag och råd här på stället."
 8. Då stod allt folket upp såsom en man och sade: "Ingen av oss må
   gå hem till sin hydda, ingen må begiva sig hem till sitt hus.
 9. Detta är vad vi nu vilja göra med Gibea: vi skola låta lotten gå
   över det.
 10. På vart hundratal i alla Israels stammar må vi taga ut tio män,
   och på vart tusental hundra, och på vart tiotusental tusen, för
   att dessa må skaffa munförråd åt folket, så att folket, när det
   kommer till Geba i Benjamin, kan göra med staden såsom
   tillbörligt är för all den galenskap som den har gjort i
   Israel."
 11. Så församlade sig vid staden alla män i Israel, endräktigt såsom
   en man.

 12. Och Israels stammar sände åstad män till alla Benjamins stammar
   och läto säga; "Vad är det för en ogärning som har blivit
   begången ibland eder!
 13. Lämnen nu ut de onda män som bo i Gibea, så att vi få döda dem
   och skaffa bort ifrån Israel vad ont är." Men benjaminiterna
   ville icke lyssna till sina bröders, de övriga israeliternas,
   ord.
 14. I stället församlade sig Benjamins barn från sina städer till
   Gibea, för att draga ut till strid mot de övriga israeliterna.
 15. På den dagen mönstrades Benjamins barn, de utgjorde från dessa
   städer tjugusex tusen svärdbeväpnade män; vid denna mönstring
   medräknades icke de som bodde i Gibea, vilka utgjorde sju hundra
   utvalda män.
 16. Bland allt detta folk funnos sju hundra utvalda män som voro
   vänsterhänta; alla dessa kunde med slungstenen träffa på håret,
   utan att fela.
 17. Och när Israels män -- Benjamin frånräknad -- mönstrades,
   utgjorde de fyra hundra tusen svärdbeväpnade män; alla dessa
   voro krigsmän.
 18. Dessa bröto nu upp och drogo åstad till Betel och frågade Gud.
   Israels barn sade: "Vem bland oss skall först draga ut i striden
   mot Benjamins barn?" HERREN svarade: "Juda först."
   >Dom. 1,1.

 19. Då bröto Israels barn upp följande morgon och lägrade sig
   framför Gibea.
 20. Därefter drogo Israels män ut till strid mot Benjamin; Israels
   män ställde upp sig till strid mot dem vid Gibea.
 21. Men Benjamins barn drogo ut ur Gibea och nedgjorde på den dagen
   tjugutvå tusen man av Israel.
 22. Folket, Israels män, tog dock åter mod till sig och ställde upp
   sig ännu en gång till strid på samma plats där de hade ställt
   upp sig första dagen.
 23. Israels barn gingo nämligen upp och gräto inför HERRENS ansikte
   ända till aftonen; och de frågade HERREN: "Skall jag ännu en
   gång inlåta mig i strid med min broder Benjamins barn?" Och
   HERREN svarade: "Dragen ut mot honom."
   >Jos. 7,8.

 24. När så Israels barn dagen därefter ryckte fram mot Benjamins
   barn,
 25. drog ock Benjamin på andra dagen ut från Gibea mot Israels barn
   och nedgjorde av dem ytterligare aderton tusen man, allasammans
   svärdbeväpnade män.
 26. Då drogo alla Israels barn upp, allt folket, och kommo till
   Betel och gräto och stannade där inför HERRENS ansikte och
   fastade på den dagen ända till aftonen; och de offrade
   brännoffer och tackoffer inför HERRENS ansikte.
   >Dom. 21,2.
 27. Och Israels barn frågade HERREN (ty Guds förbundsark stod på den
   tiden där,
 28. och Pinehas, son till Eleasar, Arons son, gjorde tjänst inför
   den på den tiden); de sade: "Skall jag ännu en gång draga ut
   till strid mot min broder Benjamins barn, eller skall jag avstå
   därifrån?" HERREN svarade: "Dragen upp; ty i morgon skall jag
   giva honom i din hand."
   >Jos. 22,13, 30. 24,33.

 29. Då lade Israel manskap i bakhåll mot Gibea, runt omkring det.
   >Jos. 8,12 f.
 30. Och därefter drogo Israels barn upp mot Benjamins barn, på
   tredje dagen, och ställde upp sig i slagordning mot Gibea
   likasom de förra gångerna.
 31. Och Benjamins barn drogo ut mot folket och blevo lockade långt
   bort ifrån staden; och likasom det hade skett de förra gångerna,
   fingo de i början slå ihjäl några av folket på vägarna (både på
   den som går upp till Betel och på den som går til Gibea över
   fältet), kanhända ett trettiotal av Israels män.
 32. Då tänkte Benjamins barn: "De äro slagna av oss, nu likasom
   förut." Men Israels barn hade träffat det avtalet: "Vi vilja fly
   och så locka dem långt bort ifrån staden, ut på vägarna.
 33. Och alla Israels män hade brutit upp från platsen där de voro,
   och hade ställt upp sig i slagordning vid Baal-Tamar, under det
   att de israeliter som lågo i bakhåll bröto fram ifrån sin plats
   vid Maare-Geba.
 34. Så kommo då tio tusen man, utvalda ur hela Israel, fram gent
   emot Gibea, och striden blev hård, utan att någon visste att
   olyckan var dem så nära.
 35. Och HERREN lät Benjamin bliva slagen av Israel, och Israels barn
   nedgjorde av Benjamin på den dagen tjugufem tusen ett hundra
   man, allasammans svärdbeväpnade män.

 36. Nu sågo Benjamins barn att de voro slagna. Israels män gåvo
   nämligen plats åt Benjamin, ty de förlitade sig på bakhållet som
   de hade lagt mot Gibea.
   >Jos. 8,18 f.
 37. Då skyndade sig de som lågo i bakhåll att falla in i Gibea; de
   som lågo i bakhåll drogo åstad och slogo alla invånarna i staden
   med svärdsegg.
 38. Men de övriga israeliterna hade träffat det avtalet med dem som
   lågo i bakhåll, att dessa skulle låta en tjock rök såsom tecken
   stiga upp från staden.
 39. Israels män vände alltså ryggen i striden. Men sedan Benjamin i
   början hade fått slå ihjäl några av Israels man, kanhända ett
   trettiotal, och därvid hade tänkt: "Förvisso äro de slagna av
   oss, nu likasom i den förra striden",
 40. då kommo de att vanda sig om, vid det att rökpelaren, det
   avtalade tecknet, begynte stiga upp från staden. Och de fingo nu
   se hela staden förvandlad i lågor som slogo upp mot himmelen.
 41. När då Israels män åter vände om, blevo Benjamins män
   förskräckta, ty nu sågo de att olyckan var dem nära.
 42. Och de vände om för Israels män, bort åt öknen till, men
   fienderna hunno upp dem; och de som bodde i staderna där
   nedgjorde dem som hade kommit mitt emellan.
 43. De omringade benjaminiterna, de satte efter dem och trampade ned
   dem på deras viloplats, ända fram emot Gibea, österut.
 44. Så föllo av Benjamin aderton tusen man, allasammans tappert
   folk.
 45. Då vände de övriga sig mot öknen och flydde dit, till Rimmons
   klippa; men de andra gjorde en efterskörd bland dem på vägarna,
   fem tusen man, och satte så efter dem ända till Gideom och slogo
   av dem två tusen man.
 46. Alltså utgjorde de som på den dagen föllo av Benjamin
   tillsammans tjugufem tusen svärdbeväpnade män; alla dessa voro
   tappert folk.
 47. Men av dem som vände sig mot öknen och flydde dit, till Rimmons
   klippa, hunno sex hundra man ditfram; dessa stannade på Rimmons
   klippa i fyra månader.
 48. Emellertid vände Israels män tillbaka till Benjamins barn och
   slogo dem med svärdsegg, både dem av stadens befolkning, som
   ännu voro oskadda, och jämväl boskapen, korteligen, allt vad de
   träffade på; därtill satte de eld på alla städer som de träffade
   på.            Domarboken, 21 Kapitlet

          Benjamins stam upprättas åter.

 1. Men Israels män hade svurit i Mispa och sagt: "Ingen av oss
   skall giva sin dotter till hustru åt någon benjaminit."
 2. Och nu kom folket till Betel och stannade där ända till aftonen
   inför Guds ansikte; och de brusto ut i bitter gråt
   >Dom. 20,26.
 3. och sade: "Varför, o HERRE, Israels Gud, har sådant fått ske i
   Israel, att i dag en hel stam fattas i Israel?"
 4. Dagen därefter stod folket bittida upp och byggde där ett altare
   och offrade brännoffer och tackoffer.
 5. och Israels barn sade: "Finnes någon bland Israels alla stammar,
   som icke kom upp till HERREN med den övriga församlingen?" Ty
   man hade svurit en dyr ed, att den som icke komme upp till
   HERREN i Mispa skulle straffas med döden.
 6. Och Israels barn ömkade sig över sin broder Benjamin och sade:
   "Nu har en hel stam blivit borthuggen från Israel.
 7. Vad skola vi göra för dem som äro kvar, så att de kunna få
   hustrur? Ty själva hava vi ju svurit vid HERREN att icke åt dem
   giva hustrur av våra döttrar."
 8. Och då frågade åter: "Finnes bland Israels stammar någon som
   icke kom upp till HERREN i Mispa?" Och se, från Jabes i Gilead
   hade ingen kommit till lägret, till församlingen där.
   >Dom. 20,1 f.
 9. Ty när folket mönstrades, befanns det att ingen av invånarna i
   Jabes i Gilead var där.

 10. Då sände menigheten dit tolv tusen av de tappraste männen och
   bjöd dessa och sade: "Gån åstad och slån invånarna i Jabes i
   Gilead med svärdsegg, också kvinnor och barn.
 11. Ja, detta är vad I skolen göra: allt mankön och alla de kvinnor
   som hava haft med mankön att skaffa skolen I giva till spillo.
   >4 Mos. 31,17.
 12. Men bland invånarna i Jabes i Gilead funno de fyra hundra unga
   kvinnor som voro jungfrur och icke hade haft med män, med
   mankön, att skaffa. Dessa förde de då till lägret i Silo i
   Kanaans land.
 13. Sedan sände hela menigheten åstad och underhandlade med de
   benjaminiter som befunno sig på Rimmona klippa, och tillbjöd dem
   fred.
   >Dom. 20,47.
 14. Så vände nu Benjamin tillbaka; och man gav dem till hustrur de
   kvinnor från Jabes i Gilead, som man hade låtit leva. Men dessa
   räckte ingalunda till för dem.

 15. Och folket ömkade sig över Benjamin, eftersom HERREN hade gjort
   en rämna bland Israels stammar.
 16. Och de äldste i menigheten sade: "Vad skola vi göra med dem som
   äro kvar, så att de kunna få hust rur? Ty alla kvinnor äro ju
   utrotade ur Benjamin."
   >Dom. 20,48.
 17. Och de sade ytterligare: "De undkomna av Benjamin måste få en
   besittning, så att icke en stam bliver utplånad ur Israel.
 18. Men själva kunna vi icke åt de giva hustrur av våra döttrar, ty
   Israels barn hava svurit och sagt: Förbannad vare den som giver
   en hustru åt Benjamin."
 19. Och de sade vidare: "En HERREN högtid plägar ju hållas år efter
   år i Silo, som ligger norr om Betel, öster om den väg som går
   från Betel upp till Sikem, och söder om Lebona."
 20. Och de bjödo Benjamins barn och sade: "Gån åstad och läggen eder
   i försåt i vingårdarna.
 21. När I då fån se Silos döttrar komma ut för att uppföra sina
   dansar, skolen I komma fram ur vingårdarna, och var och en av
   eder skall bland Siloa döttrar rycka till sig en som kan bliva
   hans hustru; därefter skolen I begiva eder hem till Benjamins
   land.
 22. Om sedan deras fäder eller deras bröder komma och beklaga sig
   för oss, vilja vi säga till dem: 'Förunnen oss dem; ty ingen av
   oss har tagit sig någon hustru i kriget. I haven ju då icke
   själva givit dem åt dessa; ty i sådant fall haden I ådragit eder
   skuld.'"
 23. Och Benjamins barn gjorde så och skaffade sig hustrur, lika
   många som de själva voro, bland de dansande kvinnor som de
   rövade. Sedan begåvo de sig tillbaka till sin arvedel och byggde
   åter upp städerna och bosatte sig i dem.
 24. Också de övriga israeliterna begåvo sig bort därifrån, var och
   en till sin stam och sin släkt, och drogo ut därifrån, var och
   en till sin arvedel.

 25. På den tiden fanns ingen konung i Israel; var och en gjorde vad
   honom behagade.
   >Dom. 17,6. 18,1.