Första Samuelsboken, 1 Kapitlet

              Samuels födelse.

 1. I Ramataim-Sofim, i Efraims bergsbygd, levde en man som hette
   Elkana, son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son
   till Suf, en efraimit.
   >1 Krön. 6,27, 33 f.
 2. Han hade två hustrur; den ena hette Hanna, den andra Peninna.
   Och Peninna hade barn, men Hanna var barnlös.
 3. Den mannen begav sig år efter år upp från sin stad för att
   tillbedja och offra åt HERREN Sebaot i Silo, där Elis båda
   söner, Hofni och Pinehas, då voro HERRENS präster.
   >2 Mos. 23,17. 5 Mos. 16,16. Jos. 18,1.
 4. En dag offrade nu Elkana. Och han plägade giva sin hustru
   Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin andel av
   offret;
   >3 Mos. 7,15. 5 Mos. 27,7.
 5. men åt Hanna gav han då en dubbelt så stor andel, ty han hade
   Hanna kär, fastän HERREN hade gjort henne ofruktsam.
 6. Men hennes medtävlerska plägade, för att väcka hennes vrede,
   mycket retas med benne, därför att HERREN hade gjort henne
   ofruktsam.
 7. För vart år, så ofta hon hade kommit upp till HERRENS hus,
   gjorde han på samma sätt, och den andra retades då med henne på
   samma sätt. Och nu grät hon och åt intet.
 8. Då sade hennes man Elkana till henne: "Hanna, varför gråter du?
   Varför äter du icke? Varför är du så sorgsen? Är jag icke mer
   för dig än tio söner?

 9. En gång när de hade ätit och druckit i Silo hände sig, medan
   prästen Eli satt på sin stol vid dörren till HERRENS tempel, att
   Hanna stod upp
 10. och i sin djupa bedrövelse begynte bedja till HERREN under
   bitter gråt.
 11. Och hon gjorde ett löfte och sade: HERRE Sebaot, om du vill se
   till din tjänarinnas lidande och tänka på mig och icke förgäta
   din tjänarinna, utan giva din tjänarinna en manlig avkomling, så
   vill jag giva denne åt HERREN för hela hans liv, och ingen
   rakkniv skall komma på hans huvud."
   >4 Mos. 6,5. 30,7 f. Dom. 13,6.
 12. När hon nu länge så bad inför HERREN och Eli därvid gav akt på
   hennes mun
 13. -- Hanna talade nämligen i sitt hjärta; allenast hennes
   läpparrörde sig, men hennes röst hördes icke -- då trodde Eli
   att hon var drucken.
 14. Därför sade Eli till henne: "Huru länge skall du bete dig såsom
   en drucken? Laga så, att ruset går av dig."
 15. Men Hanna svarade och sade: "Nej, min herre, jag är en hårt
   prövad kvinna; vin och starka drycker har jag icke druckit, men
   jag utgöt nu min själ för HERREN.
   >Ps. 42,5. 62,9.
 16. Anse icke din tjänarinna för en ond kvinna, ty det är mitt
   myckna bekymmer och min myckna sorg som har drivit mig att tala
   ända till denna stund."
 17. Då svarade Eli och sade: "Gå i frid. Israels Gud skall giva dig
   vad du har utbett dig av honom."
 18. Hon sade: "Låt din tjänarinna finna nåd för dina ögon." Så gick
   kvinnan sin väg och fick sig mat, och hon såg sedan icke mer så
   sorgsen ut.

 19. Bittida följande morgon, sedan de hade tillbett inför HERREN,
   vände de tillbaka och kommo hem igen till Rama. Och Elkana kände
   sin hustru Hanna, och HERREN tänkte på henne,
 20. Och Hanna blev havande och födde en son, när tiden hade gått om;
   denne gav hon namnet Samuel, "ty", sade hon, "av HERREN har jag
   utbett mig honom."[1]
 21. När sedan mannen Elkana med hela sitt hus begav sig upp för att
   offra åt HERREN sitt årliga slaktoffer och sitt löftesoffer,
 22. gick Hanna icke med ditupp, utan sade till sin man: "Jag vill
   vänta, till dess att gossen har blivit avvand, då skall jag föra
   honom med mig, för att han må ställas fram inför HERRENS ansikte
   ooh sedan stanna där för alltid."
 23. Hennes man Elkana sade till henne: "Gör vad du finner för gott;
   stanna, till dess du har avvant honom; må HERREN allenast
   uppfylla sitt ord." Så stannade då hustrun hemma och gav sin son
   di, till dess hon skulle avvanja honom.

 24. Men sedan hon hade avvant[2] honom, tog hon honom med sig
   ditupp, jämte tre tjurar, en efa mjöl och en vinlägel; så förde
   hon honom in i HERRENS hus i Silo. Men gossen var ännu helt ung.
 25. Och de slaktade tjuren och förde så gossen fram till Eli.
 26. Och hon sade: "Hör mig, min herre; så sant du lever, min herre,
   jag är den kvinna som stod här bredvid dig och bad till HERREN.
 27. Om denne gosse bad jag; nu har HERREN givit mig vad jag utbad
   mig av honom.
 28. Därför vill ock jag nu giva honom tillbaka åt HERREN; så länge
   han lever, skall han vara given åt HERREN." Och de tillbådo där
   HERREN.

[1] Namnet Samuel är sammansatt av två hebreiska ord som betyda höra
   och Gud.
[2] Se Avvänja i Ordförkl.          Första Samuelsboken, 2 Kapitlet

        Hannas lovsång. Samuel i Herrens hus.
          Elis söner. Domsordet över Eli.

 1. Och Hanna bad och sade:

    "Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN;
    mitt horn är upphöjt genom HERREN.
    Min mun är vitt upplåten mot mina fiender;
    ty jag gläder mig över din frälsning.
   >Luk. 1,46 f.
 2.  Ingen är helig såsom HERREN
    ty ingen finnes förutom dig;
    ingen klippa är såsom vår Gud.
   >Ps. 86,8. Jes. 44,8.

 3.  Fören icke beständigt så mycket högmodigt tal;
    vad fräckt är gånge icke ut ur eder mun.
    Ty HERREN är en Gud som vet allt,
    och hos honom vägas gärningarna.
 4.  Hjältarnas bågar äro sönderbrutna,
    men de stapplande omgjorda sig med kraft.
 5.  De som voro mätta måste taga lega för bröd,
    men de som ledo hunger hungra icke mer.
    Ja, den ofruktsamma föder sju barn,
    men den moder som fick många
    barn vissnar bort.
   >Ps. 34,11.

 6.  HERREN dödar och gör levande,
    han för ned i dödsriket och upp
    därifrån.
   >5 Mos. 32,39. Ps. 71,20. Vish. 16,13. Tob. 13,2.
 7.  HERREN gör fattig, han gör ock rik;
    han ödmjukar, men han upphöjer ock.
   >Syr. 7,11. 11,l4.
 8.  Han upprättar den ringe ur stoftet,
    ur dyn Iyfter han den fattige upp,
    ty han vill låta dem sitta bredvid furstar,
    och en härlig tron giver han dem till arvedel.
    Ty jordens grundfästen äro HERRENS,
    och jordkretsen har han ställt på dem.
   >Job 5,11. Ps. 24,1 f. 75,8. 102,26. 104,5. 113,7 f.

 9.  Sina frommas fötter bevarar han,
    men de ogudaktiga förgöras i mörkret,
    ty ingen förmår något genom egenkraft.
   >Ps. 91,11. 97,10. 121,8. 145,20.
 10.  De som strida mot HERREN bliva krossade,
    ovan dem dundrar han i himmelen;
    ja, HERREN dömer jordens ändar.
    Men han giver makt åt sin konung,
    han upphöjer sin smordes horn.
   >2 Mos. 9,23 f. Dom. 5,20. 1 Sam. 7,10. Ps. 89,25.

 11. Och Elkana gick hem igen till Rama; gossen däremot gjorde tjänst
   inför HERREN under prästen Eli.
 12. Men Elis söner voro onda män, de ville icke veta av HERREN.
   >Jer. 2,8.
 13. På följande sätt plägade nämligen prästerna gå till väga med
   folket: så ofta någon offrade ett slaktoffer, kom prästens
   tjänare, medan köttet koktes, och hade en treuddig gaffel i sin
   hand;
   >3 Mos. 7,34. 10,14.
 14. den stack han ned i kitteln eller pannan eller krukan eller
   grytan, och allt vad han så fick upp med gaffeln, det tog
   prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kommo dit till
   Silo.
 15. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta, kom prästens
   tjänare och sade till den som offrade: "Giv hit kött, så att jag
   kan steka det åt prästen, ty han vill icke hava kokt kött av
   dig, utan rått."
   >3 Mos. 3,3 f. 7,31.
 16. Om då mannen svarade honom: "Först skall man nu förbränna det
   feta; tag sedan vad dig lyster", så sade han: "Nej, nu strax
   skall du lämna det, eljest tager jag det med våld."
 17. Och de unga männens synd var så mycket större inför HERREN som
   folket därigenom lärde sig att förakta HERRENS offer.

 18. Men Samuel gjorde tjänst inför HERRENS ansikte, och var redan
   såsom gosse iklädd linne-efod.
   >2 Mos. 28,4, 6 f.
 19. Därtill plägade hans moder vart år göra åt honom en liten kåpa,
   som hon hade med sig till honom, när hon jämte sin man begav sig
   upp för att offra det årliga slaktoffret.
 20. Då plägade Eli välsigna Elkana jämte hans hustru och säga:
   "HERREN skänke dig ytterligare avkomma med denna kvinna, i
   stället för den som hon utbad sig genom sin bön till HERREN."
   Och så gingo de hem igen.
 21. Och HERREN såg till Hanna, och hon blev havande och födde tre
   söner och två döttrar. Men gossen Samuel växte upp i HERRENS
   hus.

 22. Då nu Eli, som var mycket gammal, fick höra allt vad hans söner
   gjorde mot hela Israel, och att de lågo hos de kvinnor som hade
   tjänstgöring vid ingången till uppenbarelsetältet,
   >2 Mos. 38,8. 1 Sam. 4,15.
 23. sade han till dem: "Varför gören sådant, allt detta onda som jag
   hör allt folket här tala om eder?
 24. Icke så, mina söner! Det rykte jag hör vara gängse bland HERRENS
   folk är icke gott.
 25. Om en människa försyndar sig mot en annan, så kan Gud medla för
   henne; men om en människa försyndar sig mot HERREN, vem kan då
   göra sig till medlare för henne?" Men de lyssnade icke till sin
   faders ord, ty HERREN ville döda dem.
 26. Gossen Samuel däremot växte till i ålder och välbehag både för
   HERREN och för människor.
   >Luk 2,40, 52.

 27. Och en gudsman kom till Eli och sade till honom: "Så säger
   HERREN: Har jag icke uppenbarat mig för din faders hus, när de
   ännu voro i Egypten och tjänade Faraos hus?
 28. Och har jag icke utvalt honom bland alla Israels stammar till
   präst åt mig, till att offra på mitt altare och antända rökelse
   och bära efod inför mitt ansikte? Och gav jag icke åt din faders
   hus Israels barns alla eldsoffer?
 29. Varför förtrampen I då de slaktoffer och spisoffer som jag har
   påbjudit i min boning? Och huru kan du ära dina söner mer än
   mig, så att I göden eder med det bästa av var offergåva som mitt
   folk Israel bär fram?
 30. Därför säger HERREN, Israels Gud: Väl har jag sagt att ditt och
   din faders hus skulle få göra tjänst inför mig evärdligen. Men
   nu säger HERREN: Bort det! Ty dem som ära mig vill jag ock ära,
   men de som förakta mig skola komma på skam.
   >1 Kon. 2,27.
 31. Se, dagar skola komma, då jag skall avhugga din arm och din
   faders hus' arm, så att ingen skall bliva gammal i ditt hus.
 32. Och du skall få se min boning lida nöd, trots allt det goda som
   vederfares Israel. Och ingen skall någonsin bliva gammal i ditt
   eget hus.
 33. Dock vill jag icke från mitt altare utrota var man av din slakt,
   så att jag kommer dina ögon att förtvina och din själ att
   försmäkta; men alla som växa upp i ditt hus skola dö, när de
   hava hunnit till manlig ålder.
 34. Och tecknet härtill skall för dig vara det som skall övergå dina
   båda söner Hofni och Pinehas: på en och samma dag skola de båda
   dö.
   >1 Sam. 4,11.
 35. Men jag skall låta en präst uppstå åt mig, som bliver
   beståndande, en som gör efter vad i mitt hjärta och min själ är;
   åt honom skall jag bygga ett hus som bliver beståndande, och han
   skall göra tjänst inför min smorde beständigt.
   >1 Kon. 2,35. 1 Krön. 29,22.
 36. Och var och en som bliver kvar: av ditt hus skall komma och
   falla ned för honom, för att få en silverpenning eller en kaka
   bröd; han skall säga: 'Anställ mig vid någon prästsyssla, så att
   jag får en bit bröd att äta.'"          Första Samuelsboken, 3 Kapitlet

         Herren uppenbarar sig för Samuel.

 1. Så gjorde nu den unge Samuel tjänst inför HERREN under Eli. Och
   HERRENS ord var sällsynt på den tiden, profetsyner voro icke
   vanliga.
   >Ps. 74,9. Klag. 2,9. Am. 8,11.
 2. Då nu en gång Eli, vilkens ögon hade begynt att bliva skumma, så
   att han icke kunde se, låg och sov på sin plats,
   >1 Sam. 1,15.
 3. innan ännu Guds lampa hade slocknat, och medan också Samuel låg
   och sov, då hände sig i HERRENS tempel, där Guds ark stod,
   >2 Mos. 27,20 f. 3 Mos. 24,2 f.
 4. att HERREN ropade på Samuel Denne svarade: "Här är jag."
 5. Därefter skyndade han till Eli och sade: "Här är jag; du ropade
   ju på mig." Men han svarade: "Jag har icke ropat; gå tillbaka
   och lägg dig." Och han gick och lade sig.
 6. Men HERREN ropade ännu en gång på Samuel; och Samuel stod upp
   och gick till Eli och sade: "Här är jag; du ropade ju på mig."
   Men han svarade: "Jag har icke ropat, min son; gå tillbaka och
   lägg dig."
 7. Samuel hade nämligen ännu icke lärt att känna igen HERREN, och
   ännu hade icke något HERRENS ord blivit uppenbarat för honom.
 8. Men HERREN ropade åter på Samuel, för tredje gången; och han
   stod upp och gick till Eli och sade: "Här är jag; du ropade ju
   på mig. Då förstod Eli att det var HERREN som ropade på
   ynglingen.
 9. Därför sade Eli till Samuel: "Gå och lägg dig; och om han vidare
   ropar på dig, så säg: 'Tala, HERRE; din tjänare hör." Och Samuel
   gick och lade sig på sin plats.

 10. Då kom HERREN och ställde sig där och ropade såsom de förra
   gångerna: "Samuel! Samuel!" Samuel svarade: "Tala, din tjänare
   hör."
 11. Då sade HERREN till Samuel: "Se, jag skall i Israel göra något
   som kommer att genljuda i båda öronen på var och en som får höra
   det.
   >2 Kon. 21,12. Jer. 19,3.
 12. På den dagen skall jag låta komma över Eli allt vad jag har
   uttalat över hans hus, det första till det sista.
   >1 Sam. 2,30 f.
 13. Ty jag har förkunnat för honom att jag skall vara domare över
   hane hus till evig tid, därför att han har syndat, i det han
   visste huru hans söner drogo förbannelse över sig och dock icke
   höll dem tillbaka.
 14. Därför har jag ock med ed betygat om Elis hus: Sannerligen, Elis
   hus' missgärning skall icke någonsin kunna försonas, vare sig
   med slaktoffer eller med någon annat offergåva."
   >3 Mos. 4,8 f.

 15. Och Samuel låg kvar ända tills morgonen, då han öppnade
   dörrarna till HERRENS hus. Och Samuel fruktade för att omtala
   synen for Eli.
 16. Men Eli ropade på Samuel och sade: "Samuel, min son! Denne
   svarade: "Här är jag."
 17. Han sade: "Vad var det han ta lade till dig? Dölj det icke för
   mig. Gud straffe dig nu och framgent, om du döljer for mig
   något enda ord av det han talade till dig."
 18. Då omtalade Samuel för honom alltsammans och dolde intet för
   honom. Och han sade: "Han är HERREN; han göre vad honom täckes.

 19. Men Samuel växte upp, och HERREN var med honom och lät intet av
   allt vad han hade talat falla till jorden.
   >1 Sam. 2,21 26. Judit 6,9
 20. Och hela Israel, från Dan ända till Beer-Seba, förstod att
   Samuel var betrodd att vara HERRENS profet.
   >Dom. 20,1. Syr. 46,15
 21. Och HERREN fortfor att låta se sig i Silo; ty HERREN uppenbarade
   sig för Samuel i Silo genom HERRENS ord.
 22. Och Samuels ord kom till hela Israel.          Första Samuelsboken, 4 Kapitlet

          Israels nederlag i striden mot
        filistéerna; arken tagen och Elis söner
           dödade. Elis död. I-Kabod.

 1. Och Israel drog ut till strid mot filisteerna och lägrade sig
   vid Eben-Haeser, under det filisteerna hade lägrat sig vid
   Afek.
   >1 Sam. 7,12
 2. Filisteerna ställde då upp sig i slagordning mot Israel, och
   striden utbredde sig, och israeliterna blevo slagna av
   filisteerna; dessa nedgjorde på slagfältet vid pass fyra tusen
   man.
 3. När folket kom tillbaka till lägret sade de äldste i Israel:
   "Varför har HERREN i dag låtit oss bliva slagna av filisteerna?
   Låt oss hämta hit till oss från Silo HERRENS förbundsark, för
   att den må komma och vara ibland oss och frälsa ose från våra
   fienders hand."
   >1 Sam. 14,18.
 4. Så sände då folket till Silo, och dc buro därifrån HERREN
   Sebaots förbundsark, hans som tronar på keruberna; och Elis båda
   söner, Hofni och Pinehas, följde därvid med Guds förbundsark.
   >2 Mos. 25,17 f. 2 Sam. 6,2. Ps. 80,2. 99,1.

 5. Då nu HERRENS förbundsark kom in i lägret, hov hela Israel upp
   ett stort jubelrop, så att det dånade i marken.
 6. När då filisteerna hörde jubelropet, sade de: "Vad betyder detta
   stora jubelrop i hebreernas läger?" Och de fingo veta att
   HERRENS ark hade kommit in i lägret.
 7. Då blevo filisteerna förskräckta, ty de tänkte: "Gud har kommit
   in i lägret." Och de sade: "Ve oss! Något sådant har förut icke
   hänt.
 8. Ve oss! Vem kan rädda oss från denne väldige Guds hand? Det var
   denne Gud som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen.
   >2 Mos. 7-10.
 9. Men fatten dock mod och varen män, I filisteer, så att I icke
   bliven trälar åt hebreerna, såsom de hava varit trälar åt
   eder. Ja, varen män och striden."
   >Dom. 13,1. 15,11.
 10. Så stridde nu filisteerna, och israeliterna blevo slagna och
   flydde var och en till sin hydda, och nederlaget blev mycket
   stort: av Israel föllo trettio tusen man fotfolk.
 11. Därtill blev Guds ark tagen, och Elis båda söner, Hofni och
   Pinehas, blevo dödade.
   >1 Sam. 2,34. Ps. 78,61.
 12. Och en benjaminit sprang från slagfältet och kom till Silo samma
   dag, med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud.
   >Jos. 7,G. 2 Sam. 1,2.
 13. Och när han kom dit, satt Eli på sin stol vid sidan av vägen och
   såg utåt, ty hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Då nu
   mannen kom in i staden med budskapet, höjde hela staden upp
   klagorop.
 14. Och när Eli hörde klagoropet, sade han: "Vad betyder detta
   larm?" Då kom mannen skyndsamt dit och berättade det för Eli.
 15. Men Eli var nittioåtta år gammal och hans ögon voro starrblinda,
   så att han icke kunde se.
   >1 Sam. 3,2. 1 Kon. 14,4;
 16. Och mannen sade till Eli: "Jag är den som har kommit från
   slagfältet; jag har i dag flytt ifrån slagfältet." Då sade han:
   "Huru har det gått, min son?"
 17. Budbäraren svarade och sade: "Israel har flytt för filisteerna,
   mycket folk har också stupat; dina båda söner, Hofni och
   Pinehas, äro ock döda, och därtill har Guds ark blivit tagen."
 18. När han nämnde om Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid
   sidan av porten och bröt nacken av sig och dog; ty mannen var
   gammal och tung. Han hade då varit domare i Israel i fyrtio år.
 19. Och när hans sonhustru, Pinehas' hustru, som var havande och
   nära att föda, fick höra ryktet om att Guds ark var tagen, och
   att hennes svärfader och hennes man voro döda, sjönk hon ned och
   födde sitt barn, ty födslovåndorna kommo över henne.
 20. Och när hon då höll på att dö, sade kvinnorna som stodo omkring
   henne: "Frukta icke; du har fött en son." Men hon svarade intet
   och aktade icke därpå.
   >1 Mos. 35,17.
 21. Och hon kallade gossen I-Kabod[1], och sade: "Härligheten är
   borta från Israel." Därmed syftade hon på att Guds ark var
   tagen, så ock på sin svärfader och sin man.
 22. Hon sade: "Härligheten är borta från Israel", eftersom Guds ark
   var tagen.

[1] Namnet kan översättas med utan härlighet          Första Samuelsboken, 5 Kapitlet

        Herrens ark i Dagons tempel. Filistéerna
           hemsökta av Herrens hand.

 1. När filisteerna hade tagit Guds ark, förde de den från
   Eben-Haeser till Asdod.
 2. Där togo filisteerna Guds ark och förde in den i Dagons tempel
   och ställde den bredvid Dagon.
   >Dom. 16,23.
 3. Men när asdoditerna bittida dagen därefter kommo dit, fingo de
   se Dagon ligga framstupa på jorden framför HERRENS ark. Då togo
   de Dagon och satte honom upp igen på hans plats.
 4. Men när de dagen därefter åter kommo dit bittida om morgonen,
   fingo de ånyo se Dagon ligga framstupa på jorden framför HERRENS
   ark; och Dagons huvud och hans båda händer lågo avslagna på
   tröskeln, allenast fiskdelen[1] satt kvar på honom.
 5. I Asdod trampar därför ännu i dag ingen på Dagons tröskel,
   varken någon av Dagons präster, ej heller någon annan som går in
   i Dagons tempel.
 6. Och HERRENS hand var tung över asdoditerna; han anställde
   förödelse bland dem, i det han slog dem med bölder, såväl i
   Asdod som inom tillhörande områden.
 7. Då nu invånarna i Asdod sågo att så skedde, sade de: "Israels
   Guds ark får icke stanna hos oss, ty hans hand vilar hårt på oss
   och på vår gud Dagon."
 8. Och de sände bud och läto församla till sig alla filisteernas
   hövdingar och sade: "Vad skola vi göra med Israels Guds ark?" De
   svarade: "Israels Guds ark må flyttas till Gat." Då flyttade de
   Israels Guds ark dit.
 9. Men sedan de hade flyttat den dit, kom genom HERRENS hand en
   mycket stor förvirring i staden; han slog invånarna i staden,
   både små och stora, så att bölder slogo upp på dem.
 10. Då sände de Guds ark till Ekron. Men när Guds ark kom till
   Ekron, ropade ekroniterna: "De hava flyttat Israels Guds ark
   till oss för att döda oss och vårt folk."
 11. Och de sände bud och läto för samla alla filisteernas hövdingar
   och sade: "Sänden bort Israels Guds ark, så att den får komma
   tillbaka till sin plats igen och icke dödar oss och vårt folk."
   Ty en dödlig förvirring hade uppstått i hela staden; Guds hand
   låg mycket tung på den.
 12. De av invånarna som icke dogo blevo slagna med bölder; och ropet
   från staden steg upp mot himmelen.

[1] Se Dagon i Ordförkl.          Första Samuelsboken, 6 Kapitlet

        Herrens ark föres tillbaka till Israels
                land.

 1. Sedan nu HERRENS ark hade varit i filisteernas land i sju
   månader,
 2. tillkallade filisteerna sina präster och spåmän och sade: "Vad
   skola vi göra med HERRENS ark? Låten oss veta på vilket sätt vi
   skola sända den till dess plats igen."
 3. De svarade: "Om I viljen sända bort Israels Guds ark, skolen I
   icke sända bort den utan skänker; I måsten giva åt honom ett
   skuldoffer. Då skolen I bliva botade, och det skall då också
   bliva eder kunnigt varför hans hand icke drager sig tillbaka
   från eder."
 4. Då frågade de: "Vad för ett skuldoffer skola vi giva åt honom?"
   De svarade: "Fem bölder av guld och fem jordråttor av guld, lika
   många som filisteernas hövdingar; ty en och samma hemsökelse har
   träffat alla, också edra hövdingar.
 5. I skolen gora avbildningar av edra bölder och avbildningar av
   jordråttorna som fördärva edert land; given så ära åt Israels
   Gud. Kanhända tager han då bort sin tunga hand från eder, så ock
   från eder gud och från edert land.
   >1 Sam. 5,6.
 6. Varför tillsluten I edra hjärtan, såsom egyptierna och Farao
   tillslöto sina hjärtan? Måste icke dessa, sedan han hade utfört
   stora gärningar bland dem, släppa israeliterna, så att de fingo
   gå?
   >1 Mos 7,13, 22. 8,15. 12,29 f.
 7. Så gören eder nu en ny vagn, och tagen två kor som giva di, och
   som icke hava burit något ok, och spännen korna för vagnen, men
   skiljen deras kalvar ifrån dem och låten dem stanna hemma.
 8. Tagen så HERRENS ark och sätten den på vagnen, och läggen de
   gyllene klenoder I given honom såsom skuldoffer ned i ett skrin
   vid sidan av den, och låten den så gå åstad.
 9. Sedan skolen I se efter: om den tager vägen till sitt land, upp
   mot Bet-Semes, så var det han som gjorde oss allt detta stora
   onda; men om så icke sker, då veta vi att det icke var hans hand
   som hemsökte oss. Detta har då träffat oss allenast av en
   händelse."

 10. Männen gjorde så; de togo två kor som gåvo di och spände dem för
   vagnen; men deras kalvar behöllo de hemma.
 11. Och de satte HERRENS ark på vagnen, därtill ock skrinet med
   jordråttorna av guld och med avbildningarna av svulsterna.
 12. Och korna gingo raka vägen fram åt Bet-Semes till; de höllo
   alltjämt samma stråt och gingo där råmande, utan att vika av
   vare sig till höger eller till vänster. Och filisteernas
   hövdingar gingo efter dem ända till Bet-Semes' område.
 13. Men betsemesiterna höllo på med veteskörd i dalen. När de nu
   lyfte upp sina ögon, fingo de se arken; och de blevo glada, då
   de sågo den.
 14. Men när vagnen kom till betsemesiten Josuas åker, stannade den
   där; och där låg en stor sten. Då höggo de sönder trävirket på
   vagnen och offrade korna till brännoffer åt HERREN.
 15. Leviterna hade nämligen lyft ned HERRENS ark jämte skrinet som
   stod därbredvid, det vari de gyllene klenoderna funnos, och hade
   satt detta på den stora stenen. Sedan offrade invånarna i
   Bet-Semes på den dagen brännoffer och slaktoffer åt HERREN.
 16. Och när filisteernas fem hövdingar hade sett detta, vände de
   samma dag tillbaka till Ekron.

 17. De svulster av guld som filisteerna gåvo såsom skuldoffer åt
   HERREN utgjorde: för Asdod en, för Gasa en, för Askelon en, för
   Gat en, för Ekron en.
 18. Men jordråttorna av guld voro lika många som filisteernas alla
   städer under de fem hövdingarna, varvid medräknas både befästa
   städer och landsbygdens byar, intill den stora Sorgestenen, på
   vilken de satte ned HERRENS ark, och som finnes kvar ännu i dag,
   på betsemesiten Josuas åker.
 19. Av invånarna i Bet-Semes blevo ock många slagna, därför att de
   hade sett på HERRENS ark; han slog sjuttio man bland folket,
   femtio tusen man. Och folket sörjde däröver att HERREN hade
   slagit så många bland folket.
   >4 Mos. 4,6 f., 20.
 20. Och invånarna i Bet-Semes sade: "Vem kan bestå inför HERREN,
   denne helige Gud? Och till vem skall han draga bort ifrån oss?"
 21. Och de skickade sändebud till dem som bodde i Kirjat-Jearim och
   läto säga: "Filisteerna hava sänt tillbaka HERRENS ark; kommen
   hitned och hämten den upp till eder.          Första Samuelsboken, 7 Kapitlet

        Arken i Kirjat-Jearim. Vattenösningen i
        Mispa. Seger över filistéerna. Samuel
              såsom domare.

 1. Då kommo Kirjat-Jearims män och hämtade HERRENS ark ditupp och
   förde den in i Abinadabs hus på höjden. Och hans son Eleasar
   helgade de till att hava vården om HERRENS ark.
   >2 Sam. 6,4.
 2. Och från den dag då arken fick sin plats i Kirjat-Jearim förflöt
   en lång tid: tjugu år förgingo; och hela Israels hus suckade nu
   efter HERREN.
 3. Men Samuel sade till hela Israels hus: "Om I av allt edert
   hjärta viljen vända om till HERREN, så skaffen bort ifrån eder
   de främmande gudarna och Astarterna, och rikten edra hjärtan
   till HERREN och tjänen honom allena, så skall han rädda eder
   ifrån filisteernas hand."
   >1 Mos. 35,2. 5 Mos. 6,4 f. Jos. 24,23. Matt. 4,10. Luk. 4,8.
 4. Då skaffade Israels barn bort Baalerna och Astarterna och
   tjänade HERREN allena.
   >Dom. 10,16.

 5. Och Samuel sade: "Församlen hela Israel i Mispa, så vill jag där
   bedja till HERREN för eder."
   >Dom. 20,1. 1 Sam. 10,l7.
 6. Då församlade de sig i Mispa och öste upp vatten och göto ut det
   in. för HERREN och fastade den dagen; och de sade där: "Vi hava
   syndat mot HERREN." Och Samuel dömde Israels barn i Mispa.
   >Klag.2,19.
 7. Men när filisteerna hörde att Israels barn hade församlat sig i
   Mispa, drogo filisteernas hövdingar ditupp mot Israel. Då
   Israels barn hörde detta, blevo de förskräckta för filisteerna.
 8. Och Israels barn sade till Samuel: "Hör icke upp att ropa för
   oss till HERREN, vår Gud, att han må frälsa oss ifrån
   filisteernas hand."
   >Syr. 46,16.
 9. Då tog Samuel ett dilamm och offrade det såsom ett heloffer,
   till brännoffer åt HERREN; och Samuel ropade till HERREN för
   Israel, och HERREN bönhörde honom.
 10. Under det att Samuel offrade brännoffret, ryckte nämligen
   filisteerna fram till strid mot Israel; men HERREN lät ett
   starkt tordön dundra över filisteerna på den dagen och
   förvirrade dem, så att de blevo slagna av Israel.
   >Jos. 1O,10. 1 Sam. 2,10. 2 Sam. 22,14.
 11. Och Israels män drogo ut från Mispa och förföljde filisteerna
   och nedgjorde dem, under det att de förföljde dem ända till
   trakten nedanför Bet-Kar.
 12. Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Sen och gav
   den namnet Eben-Haeser[1], i det ban sade: "Allt härintill har
   HERREN hjälpt oss."
   >1 Sam. 4,2.

 13. Så blevo filisteerna kuvade och kommo icke mer in i Israels land
   Och HERRENS hand var emot filisteerna, så länge Samuel levde.
 14. Och de städer som filisteerna hade tagit från Israel kommo
   tillbaka till Israel, allasammans, från Ekron ända till Gat; och
   det tillhörande området tog Israel också igen ifrån
   filisteerna. Och mellan Israel och amoreerna blev fred.
 15. Och Samuel var domare i Israel, så länge han levde.
 16. Vart år färdades han omkring till Betel, Gilgal och Mispa; och
   han dömde Israel på alla dessa platser.
 17. Sedan plägade han vända tillbaka till Rama, ty där var hans hem,
   och där dömde han eljest Israel där byggde han ock ett altare åt
   HERREN.

[1] D. ä. hjälpstenen.          Första Samuelsboken, 8 Kapitlet

        Samuels söner. Israels barns önskan att
              få en konung.

 1. Men när Samuel blev gammal, satte han sina söner till domare
   över Israel
 2. Hans förstfödde son hette Joel, och hans andre son Abia; de hade
   sitt domarsäte i Beer-Seba.
   >1 Krön. 6,28.
 3. Men hans söner vandrade icke på hans väg, utan veko av därifrån
   och sökte orätt vinning; de togo mutor och vrängde rätten.
   >2 Mos. 23,8. 5 Mos. 16,19. 24,17.

 4. Då församlade sig alla de äldste i Israel och kommo till Samuel
   i Rama.
   >1 Sam. 7,17.
 5. Och de sade till honom: "Du är ju nu gammal, och dina söner
   vandra icke på dina vägar. Så sätt nu en konung över oss till
   att döma oss, såsom alla andra folk hava."
   >5 Mos. 17,14 f. Hos. 13,10 f. Apg. 13,21.
 6. Men det misshagade Samuel, detta att de sade då: "Giv oss en
   konung, for att han må döma oss." Och Samuel bad till HERREN.
   >1 Sam. 12,l7.
 7. Då sade HERREN till Samuel "Lyssna till folkets ord, och gör
   allt vad de begära av dig; ty det ar icke dig de hava förkastat,
   nej, mig hava de förkastat, i det de icke vilja att jag skall
   vara konung över dem.
   >1 Sam. 10,l9. Hos. 8,4.
 8. Såsom de alltid hava gjort, från den dag då jag förde dem upp ur
   Egypten ända till denna dag, i det att de hava övergivit mig och
   tjänat andra gudar, så göra de nu ock mot dig.
 9. Så lyssna nu till deras ord. Dock må du högtidligt varna dem och
   förkunna för dem den konungs rätt, som kommer att regera över
   dem."
   >5 Mos. 17,14 f.

 10. Och Samuel sade till folket, som hade begärt en konung av honom,
   allt vad HERREN hade talat.
 11. Han sade: "Detta bliver den konungs rätt, som kommer att regera
   över eder: Edra söner skall han taga och skall sätta dem på sina
   vagnar och hästar, till sin tjänst, eller ock skola de nödgas
   löpa framför hans vagnar.
   >2 Sam. 15,1.
 12. Andra av dem skall han taga och sätta till sina över- och
   underhövitsmän, och andra skola nödgas plöja hans åkerjord och
   inbärga hans skörd och förfärdiga hans krigsredskap och hans
   vagnsredskåp.
 13. Edra döttrar skall han taga till salvoberederskor, kokerskor och
   bagerskor.
 14. Edra bästa åkrar, vingårdar och olivplanteringar skall han taga
   och skall giva dem åt sina tjänare;
 15. och han skall taga tionde av edra sädesfält och edra vingårdar
   och giva åt sina hovmän och tjänare.
 16. Därtill skall han taga edra tjänare och edra tjänarinnor och
   edra bästa ynglingar, så ock edra åsnor, och bruka dem för sitt
   behov.
 17. Av eder småboskap skall han taga tionde, och I skolen vara hans
   trälar.
 18. När I då ropen om hjälp för dem konungs skull som I själva haven
   utvalt åt eder, då skall HERREN icke svara eder.

 19. Men folket ville icke lyssna till Samuels ord, utan sade: "Nej,
   en konung måste vi hava över oss."
 20. Vi vilja bliva lika alla andra folk; vi vilja hava en konung som
   dömer oss, och som drager ut i spetsen för oss till att föra
   våra krig."
 21. Då nu Samuel hörde allt detta som folket sade, framförde han det
   till HERREN.
 22. Men HERREN sade till Samuel: "Lyssna till deras ord, ooh sätt en
   konung över dem." Då sade Samuel till Israels män: "Gån hem, var
   och en till sin stad."          Första Samuelsboken, 9 Kapitlet

        Saul utses av Herren till konung genom
                Samuel.

 1. I Benjamin levde en man som hette Kis, son till Abiel, son till
   Seror, son till Bekorat, son till Afia, son till en benjaminit;
   ooh han var en rik man.
   >1 Sam. 14,61.
 2. Han hade en son som hette Saul, en ståtlig och fager man; bland
   Israels barn fanns ingen man som var fagrare än han; han var
   huvudet högre än allt folket.
 3. Nu hade Kis', Sauls faders, åsninnor kommit bort för honom;
   därför sade Kis till sin son Saul: "Tag med dig en av tjänarna
   och stå upp och gå åstad och sök efter åsninnorna."
 4. Då gick han genom Efraims bergsbygd och därefter genom
   Salisalandet; men de funno dem icke. Så gingo de genom
   Saalimslandet, men där voro de icke; sedan gick han genom
   Benjamins land, men de funno dem icke heller där.
 5. När de så hade kommit in i Sufs land, sade Saul till tjänaren
   som han hade med sig: "Kom, låt oss gå hem igen; min fader kunde
   eljest, stället för att tänka på åsninnorna, bliva orolig för
   vår skull."
 6. Men han svarade honom: "Se, i denna stad finnes en gudsman; han
   är en ansedd man; allt vad han säger, det sker. Låt oss nu gå
   dit; måhända kan han säga oss något om den färd vi hava
   företagit oss."
 7. Då sade Saul till sin tjänare: "Men om vi gå dit, vad skola vi
   då taga med oss åt mannen? Brödet är ju slut i våra ränslar, och
   vi hava icke heller någon annan gåva att taga med oss åt
   gudsmannen. Eller vad hava vi väl?"
   >1 Kon. 14,3. 2 Kon. 4,42.
 8. Tjänaren svarade Saul ännu en gång och sade: "Se, här har jag i
   min ägo en fjärdedels sikel silver; den vill jag giva åt
   gudsmannen, för att han må säga oss vilken väg vi böra gå."
 9. (Fordom sade man så i Israel, när man gick för att fråga Gud:
   "Kom, låt oss gå till siaren." Ty den som man nu kallar profet
   kallade man fordom siare.)
   >4 Mos. 12,6.
 10. Saul sade till sin tjänare: "Ditt förslag är gott; kom, låt oss
   gå." Så gingo de till staden där gudsmannen fanns.

 11. När de nu gingo uppför höjden där staden låg, träffade de några
   flickor som hade gått ut för att hämta vatten; dem frågade de:
   "Är siaren här?"
 12. De svarade dem och sade: "Ja, helt nära. Skynda dig nu, ty han
   har i dag kommit till staden; folket firar nämligen i dag en
   offerfest på offerhöjden.
 13. Om I nu gån in i staden, träffen I honom, innan han går upp på
   höjden till måltiden, ty folket äter icke, förrän han
   kommer. Han skall välsigna offret; först sedan begynna de
   inbjudna att äta. Gån därför nu ditupp, ty just nu kunnen I
   träffa honom."
 14. Så gingo de upp till staden. Och just när de kommo in i staden,
   mötte de Samuel, som var stadd på väg upp till offerhöjden.

 15. Men dagen innan Saul kom hade HERREN uppenbarat för Samuel och
   sagt:
 16. "I morgon vid denna tid skall jag sända till dig en man från
   Benjamins land, och honom skall du smörja till furste över mitt
   folk Israel; han skall frälsa mitt folk ifrån filisteernas
   hand. Ty jag har sett till mitt folk, eftersom deras rop har
   kommit till mig."
   >2 Mos. 3,9.
 17. När nu Samuel fick se Saul, gav HERREN honom den uppenbarelsen:
   "Se där är den man om vilken jag sade till dig: Denne skall
   styra mitt folk."

 18. Men Saul gick fram till Samuel i porten och sade: "Säg mig var
   siaren bor."
 19. Samuel svarade Saul och sade: "Jag är siaren. Gå före mig upp på
   offerhöjden, ty I skolen äta där med mig i dag. Men i morgon
   vill jag låta dig gå; och om allt vad du har på hjärtat vill jag
   giva dig besked.
 20. Och vad angår åsninnorna, som nu i tre dagar hava varit borta
   för dig, skall du icke bekymra dig för dem, ty de äro
   återfunna. Vem tillhör för övrigt allt vad härligt är i Israel,
   om icke dig och hela din faders hus?"
 21. Saul svarade ooh sade: "Jag är ju en benjaminit, från en av de
   minsta stammarna i Israel, och min släkt är ju den ringaste
   bland alla släkter i Benjamins stammar. Varför talar du då till
   mig på det sättet?"
 22. Men Samuel tog Saul och hans tjänare och förde dem upp i salen
   och gav dem plats överst bland de inbjudna, vilka voro vid pass
   trettio män.
 23. Och Samuel sade till kocken: "Giv hit det stycke som jag gav
   dig, och som jag sade att du skulle förvara hos dig."
 24. Då tog kocken fram lårstycket med vad därtill hörde, och satte
   det fram för Saul; och Samuel sade: "Se, här sättes nu fram för
   dig det som har blivit sparat; ät därav. Ty just för denna stund
   blev det undanlagt åt dig, då när jag sade att jag hade inbjudit
   folket." Så åt Saul den dagen med Samuel.

 25. Därefter gingo de ned från offerhöjden och in i staden. Sedan
   samtalade han med Saul uppe på taket.
 26. Men bittida följande dag, när morgonrodnaden gick upp, ropade
   Samuel uppåt taket till Saul och sade: "Stå upp, så vill jag
   ledsaga dig till vägs." Då stod Saul upp, och de gingo båda
   åstad, han och Samuel.
   >5 Mos. 22,8.
 27. När de så voro på väg ned mot ändan av staden, sade Samuel till
   Saul: "Säg till tjänaren att han skall gå före oss" -- och han
   fick gå -- "men du själv må nu stanna här, så vill jag låta dig
   höra vad Gud har talat."          Första Samuelsboken, 10 Kapitlet

         Saul smord till konung av Samuel.
            Konungavalet i Mispa.

 1. Och Samuel tog sin oljeflaska och göt olja på hans huvud och
   kysste honom och sade: "Se, HERREN har smort dig till furste
   över sin arvedel.
   >5 Mos. 9,26. 32,9.
 2. När du nu går ifrån mig, skall du invid Rakels grav, vid
   Benjamins gräns, vid Selsa, träffa två män; dessa skola säga
   till dig: 'Åsninnorna som du gick åstad att söka äro återfunna;
   din fader tänker därför icke mer på åsninnorna, men han är
   orolig för eder skull och säger: Vad skall jag göra för att
   finna min son?'
   >1 Mos. 35,19. 1 Sam. 9,5.
 3. Och när du har gått därifrån ett stycke fram och kommit till
   Tabors terebint skall du där möta tre män som äro på väg upp
   till Gud i Betel. En bär tre killingar, en bar tre brödkakor,
   och en bär en vinlägel.
 4. Dessa skola hälsa dig och giv dig två bröd, ooh du skall taga
   emot vad de giva.
 5. Sedan kommer du till Guds Gibea, där filisteernas fogdar
   äro. Och när du kommer dit in i staden, skall du träffa på en
   skara profeter, som komma ned från offerhöjden där, med
   psaltare, puka, flöjt och harpa före sig, under det att de
   själva äro i profetisk hänryckning.
 6. Och HERRENS Ande skall komma över dig, sa att också du fattas av
   hänryckning likasom de; och du skall då bliva förvandlad till en
   annan människa.
 7. När du nu ser att dessa tecken inträffa, då må du göra vad
   tillfället giver vid handen, ty Gud är med dig.
 8. Sedan må du gå ned före mig till Gilgal, så skall jag komma
   ditned till dig, för att offra brännoffer och tackoffer; sju
   dagar skall du vänta till dess jag kommer till dig och förkunnar
   för dig vad du skall göra.
   >1 Sam. 13,8.

 9. I det han nu vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade
   Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta; och alla dessa
   tecken inträffade samma dag.
 10. När de kommo till Gibea, mötte bonom där en skara profeter; då
   kom Guds Ande över honom, så att han, mitt ibland dem, själv
   fattades av profetisk hänryckning.
 11. Då nu alla som förut kande honom fingo se honom vara i
   hänryckning likasom profeterna, sade folket sinsemellan: "Vad
   har skett med Kis' son? Är ock Saul bland profeterna?"
 12. Men en av männen därifrån svarade och sade: "Vem är då dessas
   fader?" -- Härav uppkom ordspråket: "Är ock Saul bland
   profeterna?"
   >1 Sam. 19,24.

 13. Men när hans profetiska hänryckning hade upphört, gick han upp
   på offerhöjden.
 14. Då frågade Sauls farbroder honom och hans tjänare: "Var haven I
   varit?" Han svarade: "Borta för att söka åsninnorna. Men nar vi
   sågo att de ingenstädes voro att finna, gingo vi till Samuel."
   >1 Sam. 14,50.
 15. Då sade Sauls farbroder: "Tala om for mig vad Samuel sade till
   eder."
 16. Saul svarade sin farbroder: "Han omtalade för oss att åsninnorna
   voro återfunna." Men vad Samuel hade sagt om konungadömet
   omtalade han icke för honom.

 17. Därefter kallade Samuel folket tillsammans till HERREN, i Mispa.
 18. Och han sade till Israels barn: "Så säger HERREN, Israels Gud:
   Jag har fört Israel upp ur Egypten, ooh jag räddade eder icke
   allenast undan Egypten, utan ock undan alla andra konungadömen
   som förtryckt eder.
 19. Men nu haven I förkastat eder Gud, som själv frälste eder ur
   alla edra olyckor och trångmål, och haven sagt till honom: 'Sätt
   en konung över oss.' Så träden nu fram inför HERREN efter edra
   stammar och edra ätter."
   >1 Sam. 8,7,19 f. l2,12.
 20. Därpå lät Samuel alla Israels stammar gå fram; då träffades
   Benjamin stam av lotten.
   >Jos. 7,14.
 21. När han sedan lät Benjamins stam gå fram efter dess släkter,
   träffade Matris släkt av lotten; därpå träffades Saul, Kis' son,
   av lotten, men när de då sökte efter honom, stod han icke att
   finna.
 22. Då frågade de HERREN ännu en gång: "Har någon mer kommit hit?
   HERREN svarade: "Han har gömt sig bland trossen."
 23. Då skyndade de dit och hämtad honom därifrån, och när han nu
   trädde fram bland folket, var han huvudet högre än allt folket.
   >1 Sam. 9,2.
 24. Och Samuel sade till allt folket: "Här sen I nu den som HERREN
   har utvalt; ingen är honom lik bland allt folket." Då jublade
   allt folket och ropade: "Leve konungen!"
   >1 Kon. 1,25,39 2 Kon. 11,12.

 25. Och Samuel kungjorde för folket konungadömets rätt och tecknade
   upp den i en bok och lade ned den inför HERREN. Sedan lät Samuel
   allt folket gå hem, var och en till sitt.
   >5 Mos. 17,14 f. 1 Sam. 8,11 f.
 26. Också Saul gick hem till Gibea; och honom följde en härskara av
   män vilkas hjärtan Gud hade rört.
 27. Men några onda män sade: "Vad hjälp skulle denne kunna giva
   oss?" Och de föraktade honom och buro icke fram skänker till
   honom. Men han låtsade som om han icke märkte det.
   >2 Krön. 17,5.          Första Samuelsboken, 11 Kapitlet

        Saul besegrar ammoniterna. Han får sitt
             konungadöme förnyat.

 1. Och ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabes i Gilead. Då
   sade alla män i Jabes till Nahas: "Slut fördrag med oss, så
   vilja vi bliva dig underdåniga."
 2. Men ammoniten Nahas svarade dem: "På det villkoret vill jag
   sluta fördrag med eder, att jag får sticka ut högra ögat på eder
   alla och därmed tillfoga hela Israel smälek."
 3. De aldste i Jabes sade till honom: "Giv oss sju dagars uppskov,
   så att vi kunna skicka sändebud över hela Israels land; om då
   ingen vill hjälpa oss, så skola vi giva oss åt dig."

 4. Så kommo nu sändebuden till Sauls Gibea och omtalade detta för
   folket. Då brast allt folket ut i gråt.
 5. Men just då kom Saul gående bakom sina oxar från åkern. Och Saul
   frågade: "Vad fattas folket, eftersom de gråta?" Och de
   förtäljde för honom vad mannen från Jabes hade sagt.
 6. Då kom Guds Ande över Saul, när han hörde detta, och hans vrede
   upptändes högeligen.
   >Dom. 14,6. 1 Sam. 10,10
 7. Och han tog ett par oxar och styckade dem och sände styckena
   omkring över hela Israels land med sändebuden och lät säga: "Den
   som icke drager ut efter Saul och Samuel, med hans oxar skall så
   göras." Då föll en förskräckelse ifrån HERREN över folket, så
   att de drogo ut såsom en man.
   >Dom. 20,1.
 8. Och han mönstrade dem i Besek, och Israels barn utgjorde då tre
   hundra tusen, och Juda män trettio tusen.

 9. Och de sade till sändebuden som hade kommit: "Så skolen I säga
   till männen i Jabes i Gilead: I morgon skolen I få hjälp, när
   solen bränner som hetast." Och sändebuden kommo och förkunnade
   detta för männen i Jabes; och dessa blevo glada däröver.
 10. Nu läto männen i Jabes säga: "I morgon vilja vi giva oss åt
   eder, och I mån då göra med oss vadhelst I finnen för gott."
 11. Dagen därefter fördelade Saul folket i tre hopar; och de trängde
   in i lägret vid morgonväkten och nedgjorde ammoniterna, ooh
   upphörde först när det var som hetast på dagen. Och de som kommo
   undan blevo så kringspridda, att icke två av dem kommo undan
   tillsammaus.
 12. Då sade folket till Samuel: "Vilka voro de som sade: 'Skulle
   Saul bliva konung över oss!' Given hit dessa män, så att vi få
   döda dem."
   >1 Sam. 10,27.
 13. Men Saul sade: "På denna dag skall ingen dödas, ty i dag har
   HERREN givit seger åt Israel."
   >2 Sam. 19,22.

 14. Och Samuel sade till folket: "Kom, låt oss gå till Gilgal och
   där förnya konungadömet."
 15. Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till konung där,
   inför HERRENS ansikte, i Gilgal; och de offrade där tackoffer
   inför HERRENS ansikte. Och Saul och alla Israels män voro där
   uppfyllda av glädje.          Första Samuelsboken, 12 Kapitlet

         Samuel avlägger räkenskap för sin
         förvaltning och talar till folket.

 1. Och Samuel sade till hela Israel: "Se, jag har lyssnat till edra
   ord och gjort allt vad I haven begärt av mig; jag har satt en
   konung över eder.
   >1 Sam 8,7,22.
 2. Nu är det eder konung som skall vara eder ledare, nu då jag är
   gammal och grå; I haven ju redan mina söner ibland
   eder. Hittills är det jag som har varit eder ledare, från min
   ungdom ända till denna dag.
 3. Se har står jag, vittnen nu mot mig inför HERREN och inför hans
   smorde. Har jag tagit någons oxe, eller har jag tagit någons
   åsna? Har jag förtryckt någon eller övat våld mot någon? Har
   jag tagit mutor av någon, för att jag skulle se genom fingrarna
   med honom? Jag vill då giva eder ersättning därför."
   >Syr. 46,19. Apg. 20,33.
 4. De svarade: "Du har icke förtryckt oss, du har icke övat våld
   mot oss; och från ingen människa har du tagit något."
 5. Då sade han till dem: "HERREN vare vittne mot -- eder, och hans
   smorde vare ock vittne denna dag, att I icke haven funnit något
   i min hand." De svarade: "Ja, vare det så."

 6. Samuel sade till folket: "Ja, HERREN vare vittne, han som lät
   Mose och Aron uppstå och förde edra fäder upp ur Egyptens land.
 7. Så träden nu fram, för att jag må gå till rätta med eder inför
   HERREN angående allt gott som HERREN i sin rättfärdighet har
   gjort mot eder och mot edra fäder.
 8. När Jakob hade kommit fram till Egypten, ropade edra fäder till
   HERREN, och HERREN sände Mose och Aron, som förde edra fäder ut
   ur Egypten och läto dem bosätta sig här i landet.
   >1 Mos. 46,6. 2 Mos. 2,23 f. 3,9 f. 4,14f. Jos.24,5.
 9. Men när de glömde HERREN, sin Gud, sålde han dem i Siseras hand,
   härhövitsmannens i Hasor, och i filisteernas hand och i Moabs
   konungs hand, och dessa stridde mot dem.
   >Dom. 3,12 f.4,1 f. 10,6 f. 13,1. Ps. 44,13.
 10. Men då ropade till HERREN och sade: 'Vi hava syndat, ty vi hava
   övergivit HERREN oah tjänat Baalerna och Astarterna; men rädda
   oss nu från våra fienders hand, så vilja vi tjäna dig.'
   >Dom. 10,10.
 11. Då sände HERREN Jerubbaal och Bedan och Jefta och Samuel och
   räddade eder från edra fienders hand runt omkring, så att I
   fingen bo i trygghet.
   >Dom. 6,11 f. 11,1 f. 1 Sam. 7,5 f., 7 f.
 12. Men när I sågen att Nahas, Ammons barns konung, kom emot eder,
   saden I till mig: 'Nej, en konung måste regera över oss', fastän
   det är HERREN, eder Gud, som är eder konung.
   >1 Sam. 8,5 f., 19 f.
 13. Och se, här är nu den konung I haven utvalt, den som I haven
   begärt; se, HERREN har satt en konung över eder.
   >1 Sam. 10,19.
 14. Allenast man I nu frukta HERREN och tjäna honom och höra hans
   röst och icke vara gensträviga mot HERRENS befallning. Ja, både
   I och den konung som regerar över eder mån följa HERREN, eder
   Gud.
 15. Men om I icke hören HERRENS röst, utan ären gensträviga mot
   HERRENS befallning, då skall HERRENS hand drabba eder likasom
   edra fäder.
 16. Träden nu ock fram och sen det stora under som HERREN skall göra
   inför edra ögon.
 17. Nu är ju tiden för veteskörden; men jag vill ropa till HERREN
   att han må låta det dundra och regna. Så skolen I märka och se
   huru mycket ont I haven gjort i HERRENS ögon genom eder begäran
   att få en konung."
   >1 Sam. 8,6.

 18. Och Samuel ropade till HERREN, och HERREN lät det dundra och
   regna på den dagen. Då betogs allt folket av stor fruktan för
   HERREN och för Samuel.
 19. Och allt folket sade till Samuel: "Bed för dina tjänare till
   HERREN, din Gud, att vi icke må dö, eftersom vi till alla våra
   andra synder ock hava lagt det onda att vi hava begärt att få en
   konung."
 20. Samuel sade till folket: "Frukten icke. Väl haven I gjort allt
   detta onda; men viken nu blott icke av ifrån HERREN, utan tjänen
   HERREN av allt edert hjärta.
   >5 Mos. 6,3.
 21. Viken icke av; ty då följen I tomma avgudar, som varken kunna
   hjälpa eller rädda, eftersom de äro allenast tomhet.
   >Jess. 44,9 f.
 22. Ty HERREN skall icke förskjuta sitt folk, för sitt stora namns
   skull, eftersom HERREN har behagat att göra eder till sitt
   folk.
   >Ps. 100,3.
 23. Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot
   HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer
   lära eder den goda och rätta vägen.
 24. Allenast frukten HERREN och tjänen honom troget av allt edert
   hjärta. Ty sen vilka stora ting han har gjort med eder!
 25. Men om I gören vad ont är, så skolen både I och eder konung
   förgås."          Första Samuelsboken, 13 Kapitlet

          Kriget mot filistéerna. Sauls
         egenmäktiga offer. Israels betryck.

 1. Saul hade varit konung ett år, och när han nu regerade över
   Israel på andra året,
 2. utvalde han åt sig tre tusen män ur Israel. Av dessa hade Saul
   själv hos sig två tusen i Mikmas och i Betels bergsbygd, och ett
   tusen hade Jonatan hos sig i Gibea i Benjamin. Men det övriga
   folket hade han låtit gå hem, var och en till sin hydda.
 3. Och Jonatan dräpte filisteerna fogde i Geba; och filisteerna
   fingo höra det. Men Saul lät stöta i basun över hela landet och
   säga: "Detta må hebreerna höra."
 4. Så fick hela Israel höra omtalas att Saul hade dräpt
   filisteernas fogde, och att Israel därigenom hade blivit
   förhatligt för filisteerna. Och folket bådades upp att följa
   Saul till Gilgal.
 5. Under tiden hade filisteerna församlat sig för att strida mot
   Israel: trettio tusen vagnar och sex tusen ryttare, och fotfolk
   så talrikt som sanden på havets strand; och de drogo upp och
   lägrade sig vid Mikmas, öster om Bet-Aven.
 6. Då nu israeliterna sågo sig vara i nöd, i det att folket svårt
   ansattes, gömde sig folket i grottor, i skogssnår och bland
   klippor, i fasta valv och i gropar.
 7. Och somliga av hebreerna gingo över Jordan in i Gads och Gileads
   land. Men Saul var ännu kvar i Gilgal; och allt folket följde
   honom med bävan.
 8. När han nu hade väntat sju dagar, intill den tid Samuel hade
   bestämt men Samuel likväl icke kom till Gilgal, begynte folket
   skingra sig och gå ifrån honom.
   >1 Sam. 10,8.
 9. Då sade Saul: "Fören fram till mig brännoffers- och
   tackoffersdjuren." Därpå frambar han brännoffret.'
 10. Men just när han hade slutat att frambära brännoffret, kom
   Samuel. Då gick Saul honom till mötes för att hälsa honom.
 11. Men Samuel sade: "Vad har du gjort!" Saul svarade: "När jag såg
   att folket skingrade sig och gick ifrån mig, under det att du
   icke kom inom den bestämda tiden, fastän filisteerna voro
   församlade vid Mikmas,
 12. då tänkte jag: Nu komma filisteerna hitned mot mig i Gilgal, och
   jag har ännu icke bönfallit inför HERREN. Då tog jag mod till
   mig och offrade brännoffret."
 13. Samuel sade till Saul: "Du har handlat dåraktigt. Du har icke
   hållit det bud HERREN, din Gud, har givit dig; eljest skulle
   HERREN hava befäst ditt konungadöme över Israel för evig tid.
 14. Men nu skall ditt konungadöme icke bliva beståndande. HERREN har
   sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har HERREN
   förordnat till furste över sitt folk, eftersom du icke har
   hållit vad HERREN bjöd dig."
   >Ps. 89,20 f. Apg. 13,22.

 15. Därefter stod Samuel upp ooh gick från Gilgal till Gibea i
   Benjamin. Men Saul mönstrade det folk som fanns hos honom: vid
   pass sex hundra man.
 16. Och Saul och hans son Jonatan stannade i Geba i Benjamin med det
   folk som fanns hos dem, under det att filisteerna hade lägrat
   sig vid Mikmas.
 17. Och en härskara, delad i tre hopar, drog ut ur filsteernas läger
   för att härja: en hop tog vägen till Ofra i Sualslandet,
 18. en hop tog vägen till Bet-Horon, och en hop tog vägen till det
   område som vetter åt Seboimsdalen, åt öknen till.

 19. Ingen smed fanns då i hela Israels land, ty filisteerna fruktade
   att hebreerna skulle låta göra sig svärd eller spjut.
   >Dom. 5,8
 20. Och så måste en israelit alltid begiva sig ned till filisteerna,
   om han ville låta vässa sin lie eller sin plogbill eller sin yxa
   eller sin skära,
 21. när det hade blivit något fel med eggen på skärorna eller
   plogbillarna, eller med gafflarna eller yxorna eller när
   oxpikarnas uddar behövde rätas.
 22. Härav kom sig, att när striden skulle stå, ingen enda av Sauls
   och Jonatans folk hade ett svärd eller ett spjut; allenast Saul
   själv och hans son Jonatan hade sådana.
 23. Men filisteerna läto en utpost rycka fram till passet vid
   Mikmas.          Första Samuelsboken, 14 Kapitlet

        Jonatans tappra bedrift. Filistéernas
         nederlag. Sauls obetänksamma förbud.
         Hans strider med grannfolken. Hans
             släktförhållanden.

 1. Så hände sig nu en dag att Jonatan, Sauls son, sade till sin
   vapendragare: "Kom, låt oss gå över till filisteernas utpost där
   på andra sidan." Men han omtalade det icke för sin fader.
 2. Saul vistades då vid Gibeas gräns, under granatträdet i Migron,
   och folket som han hade hos sig utgjorde vid pass sex hundra
   man;
   >1 Sam. 13,15.
 3. och Ahia, son till Ahitub, som var broder till I-Kabod, son till
   Pinehas, son till Eli, HERRENS präst i Silo, har då efoden. Och
   folket visste icke om, att Jonatan hade gått bort.
   >1 Sam 4,19 f.
 4. Men i passet, där Jonatan sökte gå över för att komma till
   filisteernas utpost, låg på vardera sidan en brant klippa; den
   ena hette Boses och den andra Sene.
   >1 Sam. 13,23.
 5. Den ena klippan reste sig i norr, mitt emot Mikmas, den andra i
   söder, mitt emot Geba.
 6. Och Jonatan sade till sin vapendragare: "Kom, låt oss gå över
   till dessa oomskurnas utpost, kanhända skall HERREN göra något
   för oss. Ty intet hindrar HERREN att giva seger genom få
   likasåväl som genom många."
   >Dom. 7,4, 7. 2 Krön. 14,11. 1 Mack. 3,18.
 7. Hans vapendragare svarade honom: "Gör allt vad du har i sinnet.
   Gå du åstad; jag följer dig vart du vill."
 8. Da sade Jonatan: "Välan, vi skola gå över till männen där och
   laga så, att de få se oss.
 9. Om de då säga till oss så: 'Stån stilla, till dess vi komma fram
   till eder', då skola vi stanna där vi äro och icke stiga upp
   till dem.
   >1 Mos. 24,12 f.
 10. Om de däremot säga så: 'Kommen hitupp till oss', då skola vi
   stiga ditupp, ty då har HERREN givit dem i vår hand; detta skall
   för oss vara tecknet härtill."
 11. När nu de två hade blivit synliga för filisteernas utpost, sade
   filisteerna: "Se, hebreerna krypa ut ur hålen där de hava gömt
   sig."
   >1 Sam. 13,6.
 12. Därpå ropade utpostens manskap till Jonatan och hans
   vapendragare och sade: "Kommen hitupp till oss, så skola vi väl
   lära eder!" Då sade Jonatan till sin vapendragare: "Följ mig
   ditupp, ty HERREN har givit dem i Israels hand."
 13. Och Jonatan klättrade på händer och fötter uppför, och hans
   vapendragare följde honom. Och de föllo för Jonatan; och hans
   vapendragare gick efter honom och gav dem dödsstöten.
   >3 Mos. 26,7 f.
 14. I det första allfallet nedgjorde så Jonatan och hans
   vapendragare vid pass tjugu män, på en sträcka av vid pass ett
   halvt plogland.
 15. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt
   folket; utposterna och de som hade gått ut för att härja grepos
   ock av förskräckelse. Och marken darrade, så att en
   förskräckelse ifrån Gud uppstod.
   >1 Mos. 35,5. 2 Mos. 14,24 f. 1 Sam. 7,10. 13,16 f. Ps. 76,13.

 16. Och Sauls väktare i Gibea i Benjamin fingo se att hopen var i
   upplösning, och att man sprang hit och dit.
 17. Då sade Saul till folket som han hade hos sig: "Hållen mönstring
   och sen efter, vem som har gått ifrån oss." När de då höllo
   mönstring, funno de att Jonatan och hans vapendragare icke voro
   där.
 18. Då sade Saul tili Ahia: "För hit Guds ark." Ty Guds ark fanns på
   den tiden bland Israels barn.
   >1 Sam. 4,3 f.
 19. Medan Saul ännu talade med prästen, tilltog larmet i
   filisteernas läger allt mer och mer. Då sade Saul till prästen:
   "Låt det vara."
 20. Och Saul och allt det folk som han hade hos sig församlade sig
   och drogo till stridsplatsen; där fingo de se att den ene hade
   lyft sitt svärd mot den andre, så att en mycket stor förvirring
   hade uppstått.
   >Dom. 7,22. 2 Kron. 20,23.
 21. Och de hebreer som sedan gammalt lydde under filisteerna, och
   som hade dragit hitupp med dem och voro här ooh där i lägret,
   dessa slöto sig nu ock till de israeliter som anfördes av Saul
   och Jonatan.
 22. Och när de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergsbygd
   hörde att filisteerna flydde, satte alla dessa också efter dem
   och deltogo i striden.
 23. Så gav HERREN Israel seger på den dagen, och striden fortsattes
   ända bortom Bet-Aven.

 24. När nu Israels män på den dagen voro hårt ansträngda, band Saul
   folket med följande ed: "Förbannad vare den man som förtär någon
   föda före aftoncn, och innan jag har tagit hämnd på mina
   fiender." Så smakade då ingen av folket någon föda.
 25. Och när de allasammans kommo in i skogsbygden, låg honung på
   marken.
 26. Men när folket hade kommit in i skogsbygden och fått se den
   utflutna honungen, vågade dock ingen föra handen upp till
   munnen, ty folket fruktade för eden.
 27. Jonatan däremot hade icke hört, när hans fader band folket med
   eden; därför räckte han ut staven som han hade i sin hand och
   doppade dess ända i honungskakan, och förde så handen till
   munnen, då kunde hans ögon åter se klart.
 28. Men en man bland folket tog till orda och sade: "Din fader har
   bundit folket med en dyr ed och sagt: 'Förbanna I vare den man
   som dag förtär någon föda.'" Och folket var uttröttat.
 29. Jonatan svarade: "Min fader har därmed dragit olycka över
   landet. Sen huru klara mina ögon hava blivit, därför att jag
   smakade något litet av honungen här.
 30. Huru mycket mer, om folket i dag hade fått äta sig mätta av
   bytet som de hade tagit från sina fiender -- huru mycket större
   skulle icke då filisteernas nederlag hava blivit!"
 31. Emellertid slogo de filisteerna på den dagen och förföljde dem
   från Mikmas till Ajalon. Och folket var mycket uttröttat.
 32. Därför kastade sig folket över bytet och tog får, oxar och
   kalvar och slaktade dem på marken; och folket åt sedan köttet
   med blodet i.
 33. När man berättade detta för Saul och sade: "Se, folket syndar
   mot HERREN genom att äta kött med blodet i", utropade han: "I
   haven handlat brottsligt. Vältren nu fram till mig en stor
   sten."
   >1 Mos. 9,4. 3 Mos. 3,17. 7,26 f. 17 10 f. 13 f. 19,26.
   >5 Mos. 12,16,23 f. 15,23.
 34. Och Saul sade vidare: "Gån ut bland folket och sägen till dem
   'Var och en före fram till mig sin oxe och sitt får, och slakten
   dem här och äten; synden icke mot HERREN genom att äta köttet
   med blodet i.'" Då förde allt folket, var och en med egen hand,
   om natten fram sina oxar och slaktade dem där.
 35. Och Saul byggde ett altare åt HERREN; detta var det första
   altare som han byggde åt HERREN.
 36. Och Saul sade: "Låt oss i natt draga ned och förfölja
   filisteerna och anställa plundring bland dem, ända till dess det
   bliver dager i morgon, och låt oss laga så, att ingen av dem
   bliver kvar." De svarade: "Gör allt vad dig täckes." Men prästen
   sade: "Låt oss träda fram hit till Gud."
 37. Då frågade Saul Gud: "Skall jag draga ned och förfölja
   filisteerna? Vill du då giva dem i Israels hand?" Men han gav
   honom intet svar den dagen.
   >1 Sam. 28,6.
 38. Då sade Saul: "Kommen hitfram, alla I folkets förnämsta män, för
   att I mån få veta och se vari den synd består, som i dag har
   blivit begången.
 39. Ty så sant HERREN lever, han som har givit Israel seger: om den
   ock vore begången av min son Jonatan, skall han döden dö." Men
   ingen bland allt folket svarade honom.
 40. Då sade han till hela Israel: "Ställen I eder på ena sidan, så
   vill jag med min son Jonatan ställa mig på andra sidan." Folket
   svarade Saul: "Gör vad dig täckes."
 41. Och Saul sade till HERREN, "Israels Gud: "Låt sanningen komma i
   dagen." Då träffades Jonstan och Saul av lotten, och folket gick
   fritt.
   >Jos. 7,14 f. Jon. 1,7.
 42. Saul sade: "Kasten lott mellan mig och min son Jonatan." Då
   träffades Jonatan av lotten.
 43. Saul sade till Jonatan: "Omtala för mig vad du har gjort." Då
   omtalade Jonatan det för honom och sade: "Med ändan av staven
   som jag hade i min hand tog jag litet honung och smakade därpå
   -- och så skall jag nu dö!"
 44. Saul svarade: "Ja, Gud straffe mig nu ooh framgent: du måste
   döden dö, Jonatan."
 45. Men folket sade till Saul: "Skulle Jonatan dö, han som har
   förskaffat Israel denna stora seger? Bort det! Så sant HERREN
   lever, icke ett hår från hans huvud skall falla till jorden; ty
   med Guds hjälp har han i dag utfört detta." Och folket köpte
   Jonatan fri ifrån döden.
 46. Och Saul drog hem, utan att vidare förfölja filisteerna;
   filisteerna begåvo sig ock hem till sitt.

 47. När Saul nu hade tagit konungadömet över Israel i besittning,
   förde han krig mot alla sina fiender runt omkring: mot Moab, mot
   Ammons barn, mot Edom, mot konungarna i Soba och mot
   filisteerna; och vart han vände sig tuktade han dem.
 48. Han gjorde mäktiga ting och slog Amalek och räddade så Israel
   från dess plundrares hand.
 49. Sauls söner voro Jonatan, Jisvi och Malki-Sua; och av hans båda
   döttrar hette den äldre Merab och den yngre Mikal.
   >1 Sam. 31,2. 1 Krön. 8,33. 9,39.
 50. Sauls hustru hette Ahinoam, Ahimaas' dotter. Hans härhövitsman
   hette Abiner, son till Ner, som var Sauls farbroder.
 51. Ty Kis, Sauls fader, och Ner, Abners fader, voro söner till
   Abiel.
   >1 Sam. 9,1

 52. Men kriget mot filisteerna pågick häftigt, så länge Saul
   levde. Och varhelst Saul såg någon rask och krigsduglig man tog
   han honom i sin tjänst.          Första Samuelsboken, 15 Kapitlet

         Sauls seger över amalekiterna. Hans
        ohörsamhet och förkastelse. Samuel och
                Agag.

 1. Men Samuel sade till Saul: "Det var mig HERREN sände att smörja
   dig till konung över sitt folk Israel. Så hör nu HERRENS ord.
   >1 Sam. 9,15 f. 10,1.
 2. Så säger HERREN Sebaot: Jag vill hemsöka Amalek för det som han
   gjorde mot Israel, att han lade sig i vägen för honom, när han
   drog upp ur Egypten.
   >2 Mos. 17,8 f. 5 Mos. 25,17 f.
 3. Så drag nu åstad och slå amalekiterna och giv dem till spillo,
   med allt vad de hava, och skona dem icke, utan döda både män och
   kvinnor, både barn och spenabarn, både fäkreatur och får, både
   kameler och åsnor."
 4. Då bådade Saul upp folket och mönstrade dem i Telaim: två hundra
   tusen man fotfolk, och dessutom tio tusen man från Juda.

 5. När Saul sedan kom till Amaleks stad, lade han ett bakhåll i
   dalen.
 6. Men till kaineerna lät Saul säga: "Skiljen eder från
   amalekiterna och dragen ned, för att jag icke må utrota eder
   tillsammans med dem. I bevisaden ju barmhärtighet mot alla
   Israels barn, när de drogo ut ur Egypten." Då skilde sig
   kaineerna från alnalekiterna.
   >4 Mos. 10,29. 24,21. Dom. 1,16. 4,11.
 7. Och Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila fram
   emot Sur, som ligger öster om Egypten.
   >1 Mos. 25,18.
 8. Och han tog Agag, Amaleks konung, levande till fånga, och allt
   folket gav han till spillo, och han slog dem med
   svärdsegg.
   >4 Mos. 24,7.
 9. Men Saul och folket skonade Agae, så ock det bästa och det näst
   bästa av får och fäkreatur jämte lammen, korteligen, allt som
   var av värde; sådant ville de icke giva till spillo. All boskap
   däremot, som var dålig och mager, gåvo de till spillo.

 10. Då kom HERRENS ord till Samuel; han sade:
 11. "Jag ångrar att jag har gjort Saul till konung, ty han har vänt
   sig bort ifrån mig och icke fullgjort mina befallningar." Detta
   gick Samuel hårt till sinnes, och han ropade till HERREN hela
   den natten.
   >1 Mos. 6,6 f.
 12. Och bittida om morgonen stod Samuel upp och gick för att möta
   Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till
   Karmel och där rest åt sig en minnesstod, och att han sedan hade
   vänt om och dragit därifrån ned till Gilgal.
 13. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: "Välsignad
   vare du av HERREN. Jag har nu fullgjort HERRENs befallning."
 14. Men Samuel sade: "Vad är det då för ett läte av får som ljuder i
   mina öron, och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag
   hör?"
 15. Saul svarade: "Från amalekiterna hava de fört dem med sig, ty
   folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra
   det åt HERREN, din Gud; men det övriga hava vi givit till
   spillo."
 16. Då sade Samuel till Saul: "Håll nu upp, så vill jag förkunna för
   dig vad HERREN i natt har talat till mig. Han sade till honom:
   "Tala."
 17. Samuel sade: "Se, fastän du var ringa i dina egna ögon, har du
   blivit ett huvud för Israels stammar, ty HERREN smorde dig till
   konung över Israel.
   >1 Sam. 9,21. 10,1
 18. Och HERREN sände dig åstad och sade: 'Gå och giv till spillo
   amalekiterna, de syndarna, och strid mot dem, till dess att du
   har förgjort dem.'
 19. Varför har du då icke hört HERRENS röst, utan kastat dig över
   bytet och gjort vad ont är i HERRENS ögon?"
 20. Saul svarade Samuel: "Jag har ju hört HERRENS röst och gått den
   väg på vilken HERREN har sänt mig. Jag har fört hit Agag,
   Amaleks konung, och givit Amalek till spillo.
 21. Men folket tog av bytet far och fäkreatur, det bästa av det
   tillspillogivna, för att offra det åt HERREN din Gud, i Gilgal."
 22. Då sade Samuel: "Menar du att HERREN har samma behag till
   brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör HERRENS röst?
    Nej, lydnad är bättre än offer,
    och hörsamhet bättre än det feta av vädurar.
   >Pred. 4,l7. Hos. 6,6. Syr. 35,1 f. Matt. 9,13. 12,7.
 23.  Ty gensträvighet är trolldomssynd,
    och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan.

   Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat
   dig, och du skall icke längre vara konung."
   >Hos. 4,6.
 24. Saul sade till Samuel: "Jag har syndat därmed att jag har
   överträtt HERRENS befallning och handlat emot dina ord; ty jag
   fruktade för folket och lyssnade till deras ord.
 25. Men förlåt mig nu min synd, och vänd tillbaka med mig, så att
   jag får tillbedja HERREN."
 26. Samuel sade till Saul: "Jag vänder icke tillbaka med dig; ty då
   du har förkastat HERRENS ord, har HERREN ock förkastat dig, så
   att du icke längre får vara konung över Israel."
   >1 Sam. 16,1.
 27. Nar nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på
   hans mantel, och den rycktes sönder.
 28. Och Samuel sade till honom: "HERREN har i dag ryckt Israels ko-
   nungarike från dig och givit det åt en annan, som är bättre än
   du.
   >1 Sam. 28,17.
 29. Och den Härlige i Israel Ijuger icke och ångrar sig icke; ty han
   är icke en människa, så att han skulle kunna ångra sig."
   >4 Mos. 23,19. Ps. 33,4.
 30. Han svarade: "Jag har syndat; men bevisa mig dock nu den äran
   inför de äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder
   tillbaka med mig, så att jag får tillbedja HERREN, din Gud."
 31. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul; och Saul tillbad
   HERREN.

 32. Och Samuel sade: "Fören fram till mig Agag, Amaleks konung." Då
   gick Agag med glatt mod fram till honom. Och Agag sade: "Välan,
   snart är dödens bitterhet överstånden."
 33. Men Samuel sade: "Såsom ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa så
   skall ock din moder bliva barnlös framför andra kvinnor." Därpå
   högg Samuel Agag i stycken inför HERREN, i Gilgal.
 34. Sedan begav sig Samuel till Rama; men Saul drog upp till sitt
   hem i Sauls Gibea.
 35. Och Samuel ville icke mer se Saul så länge han levde, ty Samuel
   sörjde över Saul, eftersom HERREN ångrade att han hade gjort
   Saul till konung över Israel.          Första Samuelsboken, 16 Kapitlet

        David smörjes till konung. Han kommer
              till Sauls hov.

 1. Och HERREN sade till Samuel: "Huru länge tänker du sörja över
   Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill icke längre att
   han skall vara konung över Israel. Fyll ditt horn med olja och
   gå åstad jag vill sända dig till betlehemiten Isai, ty en av
   hans söner har jag utsett åt mig till konung."
   >1 Sam. 15,26. 17,12. Apg. 13,22.
 2. Men Samuel sade: "Huru skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra
   det, så dräper han mig." HERREN svarade: "Tag en kviga med dig
   och säg: 'Jag har kommit för att offra åt HERREN.'
 3. Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då själv
   låta dig veta vad du bör göra, och du skall smörja åt mig den
   jag säger dig."
 4. Samuel gjorde vad HERREN hade sagt, och kom så till Bet-Lehem
   Men när de äldste i staden fingo se honom, blevo de förskräckta
   och frågade: "Allt står väl rätt till?"
 5. Han svarade: "Ja. Jag har kommit för att offra åt HERREN. Helgen
   eder och kommen med mig tid offret." Och han helgade Isai och
   hans söner och inbjöd dem till offret.
   >2 Mos. 19,10.

 6. När de nu kommo dit och han fick se Eliab, tänkte han: "Förvisso
   står HERRENS smorde här inför honom."
   >1 Sam. 17,13 f.
 7. Men HERREN sade till Samuel "Skåda icke på hans utseende och på
   hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är
   icke såsom en människa ser; en människa ser på det som är för
   ögonen men HERREN ser till hjärtat."
   >5 Mos. 10,17. 1 Krön. 28,9. 2 Krön.19,7. Ps. 7,10.
   >Jer. 11,20. 17,10. 20,12. Apg. 10,34.
 8. Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram för
   Samuel. Men han sade: "Icke heller denne har HERREN utvalt."
 9. Då lät Isai Samma gå fram. Men han sade: "Icke heller denne har
   HERREN utvalt."
 10. På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram för Samuel; men
   Samuel sade till Isai: "HERREN har icke utvalt någon av dessa."
 11. Och Samuel frågade Isai: "Är detta alla ynglingarna?" Han
   svarade: "Ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med
   fåren." Då sade Samuel till Isai: "Sänd åstad och hämta hit
   honom, ty vi skola icke sätta oss till bords, förrän han kommer
   hit."
   >2 Sam. 7,8. Ps. 78,70 f. 89,20 f.
 12. Då sände han åstad och lät hämta honom, och han var ljuslätt och
   hade sköna ögon och ett fagert utseende. Och HERREN sade: "Stå
   upp och smörj honom, ty denne är det."
 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans
   bröder; och HERRENS Ande kom över David, från den dagen och allt
   framgent. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama.
   >1 Sam. 11,6.

 14. Men sedan HERRENS Ande hade vikit ifrån Saul, kvaldes han av en
   ond ande från HERREN.
 15. Då sade Sauls tjänare till honom: "Eftersom en ond ande från Gud
   kväljer dig,
 16. må du, vår herre, tillsäga dina tjänare, som stå inför dig, att
   de söka upp en man som är kunnig i harpospel, på det att han må
   spela på harpan, när den onde anden från Gud kommer över dig; så
   skall det bliva bättre med dig."
 17. Då sade Saul till sina tjänare: "Sen eder för min räkning om
   efter en man som är skicklig i strängaspel, och fören honom till
   mig."
 18. En av männen svarade då och sade: "Betlehemiten Isai har en son
   som jag har funnit vara kunnig i strängaspel, en käck stridsman
   och en förståndig man, därtill en fager man; och HERREN är med
   honom."
 19. Så sände då Saul bud till Isai och lät säga: "Sänd till mig din
   son David, som vaktar fåren."
 20. Då tog Isai en åsna, som han lastade med bröd, vidare en
   vinlägel och en killing, och sände detta med sin son David till
   Saul.
 21. Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och blev honom
   mycket kär, så att han fick bliva hans vapendragare.
 22. Och Saul sände till Isai och lät säga: "Låt David stanna kvar i
   min tjänst, ty han har funnit nåd för mina ögon."
 23. När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och
   spelade; då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom,
   och den onde anden vek ifrån honom.          Första Samuelsboken, 17 Kapitlet

          David dödar filistéen Goljat.

 1. Men filisteerna församlade sina härar till strid; de församlade
   sig vid det Soko som hör till Juda. Och de lägrade sig mellan
   Soko oeh Aseka, vid Efes-Dammim.
 2. Saul och Israels män hade ock församlat sig och lägrat sig i
   Terebintdalen; och de ställde upp sig till strid mot
   filisteerna.
 3. Filisteerna stodo vid berget på ena sidan, och israeliterna
   stodo vid berget på andra sidan, så att de hade dalen emellan
   sig.
 4. Då framträdde ur filisteernas skaror en envigeskämpe vid namn
   Goljat, från Gat; han var sex alnar och ett kvarter lång.
   >Jos. 11,22.
 5. Han hade en kopparhjälm på sitt huvud och var klädd i ett
   fjällpansar, och hans pansar hade en vikt av fem tusen siklar
   koppar.
 6. Och han hade benskenor av koppar och bar en lans av koppar på
   sin rygg.
 7. Skaftet på hans spjut liknade en vävbom, och spetsen på spjutet
   höll sex hundra siklar järn. Och hans sköldbärare gick framför
   honom.
   >2 Sam. 21,19. 1 Krön. 20,5.
 8. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till
   dem: "Varför dragen I ut och ställen upp eder till strid? Jag
   står här på filisteernas vägnar, och I ären Sauls tjänare;
   väljen nu ut åt eder en man som må komma hitned till mig.
 9. Om han förmår strida mot mig och slår ned mig, så skola vi vara
   eder underdåniga; men om jag bliver hans överman och slår ned
   honom, så skolen I vara oss underdåniga och tjäna oss."
 10. Och filisteen sade ytterligare: "Jag har i dag smädat Israels
   här. Skaffen nu hit någon, så att vi få strida med varandra!
 11. Då Saul och hela Israel hörde dessa filisteens ord, blevo de
   gripna av förfäran och stor fruktan.

 12. Men David var son till den omtalade efratiten från Bet-Lehem i
   Juda, som hette Isai och hade åtta söner; denne var på Sauls tid
   en gammal man vid framskriden ålder.
   >1 Sam. 16,1.
 13. Nu hade Isais tre äldsta söner dragit åstad och följt med Saul
   ut i kriget. Av dessa hans tre söner, som hade dragit ut i
   kriget, hette den förstfödde Eliab, hans andre son Abinadab och
   den tredje Samma.
   >1 Sam. 16,6 f.
 14. David var den yngste. De tre äldsta hade nu följt med Saul.
   >1 Sam. 16,11.
 15. Men David lämnade understundom Saul och gick hem för att vakta
   sin faders får i Bet-Lehem.
 16. Och filisteen kom fram både bittida och sent; i fyrtio dagar kom
   han och ställde sig där.
 17. Nu sade Isai en gång till sin son David: "Tag för dina bröders
   räkning en efa av dessa rostade ax jämte dessa tio bröd, och
   skaffa detta skyndsamt till dina bröder i lägret.
 18. Och dessa tio ostar skall du föra till deras överhövitsman. Du
   skall se efter, om det står väl till med dina bröder, och begära
   av dem en mottagningspant.
 19. Saul oah de och alla Israels män äro nämligen i Terebintdalen
   och strida mot filisteerna."

 20. Bittida följande morgon överlämnade David fåren åt en vaktare,
   tog med sig vad han skulle och begav sig åstad, såsom Isai hade
   bjudit honom. När han kom fram till vagnborgen, hov hären, som
   då skulle draga ut i slagordning, upp sitt härskri.
 21. Och Israel och filisteerna ställde upp sig i slagordning mot
   varandra.
 22. Då lämnade David ifrån sig sakerna åt trossvaktaren och skyndade
   bort till hären; och när han kom dit, hälsade han sina bröder.
 23. Under det att han talade med dem, trädde nu envigeskämpen, han
   som hette Goljat, filisteen ifrån Gat, fram ur filisteernas här
   och talade såsom förut; och David hörde det.
 24. Och alla Israels män flydde för mannen, när de fingo se honom
   och fruktade storligen.
 25. Och Israels män sade: "Sen I mannen där, som nu träder upp? Han
   träder upp för att smäda Israel. Men den man som slår ned honom
   vill konungen begåva med stor rikedom, och åt honom vill han
   giva sin dotter, och hans faders hus vill han göra skattefritt i
   Israel."
 26. Och David sade till de man som stodo bredvid honom: "Vad får den
   man som slår ned denne filiste och därmed tager bort sådan
   smälek från Israel? Ty vem är denne oomskurne filiste, som vågar
   smäda den levande Gudens här?"
 27. Folket upprepade då för honom det som nyss hade blivit sagt; de
   sade: "Detta får den man som slår ned honom."
 28. Men Eliab, hans äldste broder, hörde huru han talade med männen;
   då upptändes Eliabs vrede mot David, och han sade: "Varför har
   du kommit hitned, och åt vem har du överlämnat den lilla
   fårhjorden där i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas
   ondska; för att se på striden är det som du har kommit hitned."
   >1 Sam. 16,6 f.
 29. David svarade: "Vad har jag då gjort? Det var ju allenast en
   fråga."
 30. Sedan vände han sig ifrån honom till en annan och upprepade sin
   fråga, och folket gav honom samma svar som förut.
 31. Men vad David hade talat blev bekant; och man berättade det för
   Saul, och denne lät hämta honom.

 32. Och David sade till Saul: "Må ingen låta sitt mod falla. Din
   tjänare vill gå åstad och strida mot denne filiste."
 33. Saul sade till David: "Icke kan du gå åstad mot denne filiste
   och strida mot honom; du är du ju allenast en yngling, och han
   är en stridsman allt ifrån ungdomen."
 34. Men David svarade Saul: "Din tjänare har gått i vall med sin
   faders får; om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett
   får av hjorden,
   >Syr. 47,3 f.
 35. så följde jag efter viiddjuret och slog ned det och ryckte rovet
   ur munnen på det; och om det då reste sig upp mot mig, så
   fattade jag det i skägget och slog ned det och dödade det.
 36. Har nu din tjänare slagit ned både lejon och björn, så skall det
   gå denne oomskurne filiste såsom det gick vart och ett av dessa
   djur, ty han har smädat den levande Gudens här."
 37. Och David sade ytterligare: "HERREN, som räddade mig undan lejon
   och björn, han skall ock rädda mig undan denne filiste." Då sade
   Saul till David: "Gå då åstad; HERREN skall vara med dig."
 38. Och Saul klädde på David sina egna kläder och satte en
   kopparhjälm på hans huvud och klädde på honom ett pansar.
 39. Och David omgjordade sig med hans svärd utanpå kläderna och
   prövade på att gå därmed, ty han hade aldrig försökt något
   sådant. Och David sade till Saul: "Jag kan icke gå så klädd, ty
   jag har aldrig försökt sådant." Därpå lade David det av sig.
 40. Och han tog sin stav i handen och valde ut åt sig fem släta
   stenar ur bäcken och lade dem i sin herdeväska och i barmen, och
   tog sin slunga i handen; därefter gick han fram mot filisteen.
 41. Och filisteen gick framåt och kom David allt närmare, och hans
   sköld bärare gick framför honom.
 42. Då nu filisteen såg upp och fick se David, föraktade han honom;
   ty denne var ännu en yngling, ljuslätt och skön.
   >1 Sam. 16,12.
 43. Och filisteen sade till David: "Menar du att jag är en hund,
   eftersom du kommer emot mig med käppar?" Och filisteen
   förbannade David, i det han svor vid sina gudar.
 44. Sedan sade filisteen till David: "Kom hit till mig, så skall jag
   giva ditt kött åt himmelens fåglar och åt markens diur."
 45. David svarade filisteen: "Du kommer mot mig med svärd och spjut
   och lans, men jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn, hans som
   är Israels härs Gud, den härs som du har smädat.
   >Ps. 20,8. 118,10 f.
 46. HERREN skall denna dag överlämna dig i min hand, så att jag
   skall slå ned dig och taga ditt huvud av dig, och jag skall
   denna dag giva de filisteiska krigarnas döda kroppar åt
   himmelens fåglar och åt jordens vilda djur; så skola alla länder
   förnimma att Israel har en Gud.
 47. Och hela denna hop skall förnimma att det icke är genom svärd
   och spjut som HERREN giver seger; ty striden är HERRENS, och han
   skall giva eder i vår hand."

 48. När då filisteen gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig
   David, sprang David med hast fram mot hären, filisteen till
   mötes.
 49. Och David stack sin band i väskan och tog därur en sten och
   slungade och träffade filisteen i pannan; och stenen trängde in
   i pannan, så att han föll omkull med ansiktet mot jorden.
 50. Så övervann David filisteen med slunga och sten och slog
   filisteen till döds,
 51. utan att David därvid hade något svärd i sin hand. Sedan sprang
   David fram och ställde sig invid filisteen och fattade i hans
   svärd; och när han hade dragit det ut ur skidan, gav han honom
   dödsstöten och högg av hans huvud därmed. När filisteerna nu
   sågo att deras kämpe var död, flydde de.
   >1 Mack. 4,30.
 52. Men Israels och Juda man stodo upp och höjde ett härskri och
   förföljde filisteerna ända dit där vägen går till Gai, och ända
   intill Ekrons portar; och filisteer föllo och lågo slagna på
   vägen till Saaraim, och sedan ända till Gat och ända till Ekron.
 53. Sedan Israels barn sålunda häftigt hade förföljt filisteerna,
   vände de tillbaka och plundrade deras läger.
 54. Och David tog filisteens huvud och förde det till Jerusalem, men
   hans vapcn lade han i sitt tält.
   >1 Sam. 21,9.

 55. När Saul såg David gå ut mot filisteen, frågade han
   härhövitsmannen Abner: "Vems son är denne yngling, Abner?" Abner
   svarade: "Så sant du lever, konung, jag vet det icke."
 56. Då sade konungen: "Hör då efter, vems son den unge mannen är."
 57. När sedan David vände tillbaka, efter att hava slagit ihjäl
   filisteen, tog Abner honom med sig och förde honom inför Saul,
   medan han ännu hade filisteens huvud i sin hand.
 58. Då sade Saul till honom: "Vems son är du, yngling" David
   svarade: "Din tjanare Isais, betlehemitens, son."          Första Samuelsboken, 18 Kapitlet

        Jonatans och Davids vänskap. Sauls avund
         och mordiska anslag. Mikal given åt
             David såsom hustru.

 1. Sedan, efter det att David hade talat ut med Saul, fäste sig
   Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att Jonatan hade honon
   lika kär som sitt eget liv.
   >1 Sam. 19,1. 20,17.
 2. Och Saul tog honom till sig på den dagen och lät honom icke mer
   vända tillbaka till sin faders hus.
   >1 Sam. 17,15.
 3. Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom
   lika kär som sitt eget liv.
   >1 Sam. 20,16 f. 23,18.
 4. Och Jonatan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den
   åt David, så ock sina övriga kläder, ända till sitt svärd, sin
   båge och sitt bälte
 5. Och när David drog ut, hade han framgång överallt dit Saul sände
   honom; Saul satte honom därför över krigsfolket. Och allt folket
   fann behag i honom, också de som voro Sauls tjänare.

 6. Och när de kommo hem, då David vände tillbaka, efter att hava
   slagit ned filisteen, gingo kvinnorna ut från alla Israels
   städer, under sång och dans, för att möta konung Saul med jubel,
   med pukor och trianglar.
   >2 Mos. 15,20. Dom. 11,34.
 7. Och kvinnorna sjöngo med fröjd sålunda:
    "Saul har slagit sina tusen,
    men David sina tio tusen."
   >2 Mos. 15,2l. 1 Sam. 21,11. 29,5.

 8. Då blev Saul mycket vred, ty det talet misshagade honom, och han
   sade: "Åt David hava de givit tio tusen, och åt mig hava de
   givit tusen; nu fattas honom allenast konungadömet."
 9. Och Saul såg med ont öga på David från den dagen och allt
   framgent.

 10. Dagen därefter kom en ond ande från Gud över Saul, så att han
   rasade i sitt hus; men David spelade på harpan, såsom han
   dagligen plägade. Och Saul hade sitt spjut i handen.
   >1 Sam. 16,14 f. 19,9 f.
 11. Och Saul svängde spjutet och tänkte: "Jag skall spetsa David
   fast vid väggen." Men David böjde sig undan för honom, två
   gånger.

 12. Och Saul fruktade för David, eftersom HERREN var med honom,
   sedan han hade vikit ifrån Saul.
 13. Därför avlägsnade Saul honom ifrån sig, i det att han gjorde
   honom till överhövitsman i sin här; han blev så folkets ledare
   och anförare.
 14. Och David hade framgång på alla sina vägar, och HERREN var med
   honom.
 15. Då nu Saul såg att han hade så stor framgång, fruktade han honom
   än mer.
 16. Men hela Israel och Juda hade David kär, eftersom han var deras
   ledare och anförare.

 17. Och Saul sade till David: "Se, min äldsta dotter, Merab, vill
   jag giva dig till hustru; skicka dig allenast såsom en tapper
   man i min tjänst, och för HERRENS krig." Ty Saul tänkte: "Min
   hand må icke drabba honom, filisteernas hand må drabba honom."
 18. Men David svarade Saul: "Vem är jag, vilka hava mina
   levnadsförhållanden varit, och vad är min faders släkt i Israel,
   eftersom jag skulle bliva konungens måg?"
 19. När tiden kom att Sauls dotter Merab skulle hava givits åt
   David, blev hon emellertid given till hustru åt meholatiten
   Adriel. --
   >2 Sam. 21,8.
 20. Men Sauls dotter Mikal hade David kär. Och när man omtalade
   detta för Saul, behagade det honom.
 21. Saul tänkte nämligen: "Jag skall giva henne åt honom, för att
   hon må bliva honom en snara, så att filisteernas hand drabbar
   honom." Och Saul sade till David: "För andra gången kan du nu
   bliva min mag."
 22. Och Saul bjöd sina tjänare att de hemligen skulle tala så med
   David: "Se, konungen har behag till dig, och alla hans tjänare
   hava dig kär; du hör nu bliva konungens måg."
 23. Och Sauls tjänare talade dessa ord i Davids öron. Men David
   sade: "Tyckes det eder vara en så ringa sak att bliva konungens
   måg? Jag är ju en fattig och ringa man."
 24. Detta omtalade Sauls tjänare för honom och sade: "Så har David
   sagt."
 25. Då tillsade Saul dem att de skulle säga så till David: "Konungen
   begär ingen annan brudgåva än förhudarna av ett hundra
   filisteer, för att hämnd så må tagas på konungens fiender." Saul
   hoppades nämligen att han skulle få David fälld genom
   filisteernas hand.
   >1 Mos. 34,12. 2 Mos. 22,16 f.
 26. När så hans tjänare omtalade för David vad han hade sagt, ville
   David gärna på det villkoret bliva konungens måg; och innan
   tiden ännu var förlupen,
 27. stod David upp ooh drog åstad med sina män och slog av
   filisteerna två hundra man. Och David tog deras förhudar med
   sig, och fulla antalet blev överlämnat åt konungen, för att han
   skulle bliva konungens måg. Och Saul gav honom så sin dotter
   Mikal till hustru.
   >2 Sam. 3,14.
 28. Men Saul såg och förstod att HERREN var med David; Och Sauls
   dotter Mikal hade honom kär.
 29. Då fruktade Saul ännu mer för David, och så blev Saul Davids
   fiende för hela livet.

 30. Men filisteernas furstar drogo i fält; och så ofta de drogo ut,
   hade David större framgång än någon annan av Sauls tjänare, så
   att hans namn blev mycket berömt.          Första Samuelsboken, 19 Kapitlet

        Jonatans försök att blidka sin fader.
         Sauls förnyade mordanslag och Davids
        flykt. David hos Samuel i Rama och bland
               profeterna.

 1. Och Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om
   att döda David; men Sauls son Jonatan var David mycket
   tillgiven.
   >1 Sam. 18,1. 20,17.
 2. Därför omtalade Jonatan detta för David och sade: "Min fader
   Saul söker att döda dig. Tag dig alltså till vara i morgon och
   håll dig gömd på någon plats där du kan vara dold.
 3. Men själv vill jag gå ut och ställa mig bredvid min fader på
   marken, där du är, och jag vill tala om dig med min fader; om
   jag då märker något, skall jag sedan omtala det för dig.
 4. Och Jonatan talade till Davids bästa med sin fader Saul och sade
   till honom: "Konungen må icke försynda sig på sin tjänare David
   ty han har icke försyndat sig mot dig, utan vad han har gjort
   har varit till stort gagn för dig.
 5. Han tog ju sin själ[1] i sin hand och slog ned filisteen, och
   HERREN gav så hela Israel en stor seger; du har själv sett det
   och glatt dig däråt. Varför skulle du då försynda dig på
   oskyldigt blod genom att döda David utan sak?"
   >Dom. 12,3. 1 Sam. 17,48 f. 28,21. Ps 119,109.
 6. Och Saul lyssnade till Jonatans ord; och Saul svor: "Så sant
   HERREN lever, han skall icke dödas."
 7. Sedan kallade Jonatan David till sig; ooh Jonatan omtalade för
   honom allt som hade blivit sagt. Därefter förde Jonatan David
   till Saul, och han var i hans tjänst såsom förut.
   >1 Sam. 18,2.

 8. När så kriget åter begynte, drog David ut och stridde mot
   filisteerna och tillfogade dem ett stort nederlag, så att de
   flydde för honom.

 9. Men en ond ande från HERREN kom över Saul, där han satt i sitt
   hus med spjutet i handen, under det att David spelade på harpan.
   >1 Sam. 16,14 f. 18,10 f.
 10. Då sökte Saul att med spjutet spetsa David fast vid väggen; men
   denne vek undan för Saul, så att han allenast stötte spjutet in
   i väg gen. Och David flydde och kom undan samma natt.
 11. Emellertid sände Saul till Davids hus några män med uppdrag att
   vakta på honom och att sedan om morgonen döda honom. Men Mikal,
   Davids hustru, omtalade detta för honom och sade: "Om du icke i
   natt räddar ditt liv, så är du i morgon dödens man."
   >Ps. 59,1 f.
 12. Darefter släppte Mikal ned David genom fönstret; och han begav
   sig på flykten och kom så undan.
   >Apg. 9,25.
 13. Sedan tog Mikal husguden och lade honom i sängen och satte
   myggnätet av gethår över huvudgärden och höljde täcket över
   honom.
 14. När sedan Saul sände sina män med uppdrag att hämta David, sade
   hon: "Han är sjuk."
 15. Då sände Saul dit männen med uppdrag att skaffa sig tillträde
   till David själv och sade: "Bären honom i sängen hitupp till
   mig, så att jag får döda honom."
 16. Men när männen kommo in, fingo de se att det var husguden som
   låg i sängen, med myggnätet över huvudgärden.
 17. Då sade Saul till Mikal: "Varför har du så bedragit mig och
   släppt min fiende, så att han har kommit undan?" Mikal svarade
   Saul: "Han sade till mig: 'Släpp mig; eljest dö- dar jag dig.'"

 18. När David nu hade flytt och kommit undan, begav han sig till
   Samuel i Rama och omtalade för denne allt vad Saul hade gjort
   honom. Och han och Samuel gingo till Najot och stannade där.
 19. Och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama.
 20. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när
   Sauls utskickade fingo se skaran av profeterna i profetisk
   hänryckning, och fingo se Samuel stå där såsom deras anförare,
   kom Guds Ande över dem, så att också de fattades av hänryckning.
   >1 Sam. 10,10 f.
 21. När man omtalade detta för Saul, sände han dit andra män; men
   också de fattades av hänryckning. Och när han då ytterligare,
   för tredje gången, sände dit män med samma uppdrag, fattades
   också dessa av hänryckning.
 22. Då begav han sig själv till Rama; och när han kom till den stora
   brunnen i Seku, frågade han: "Var äro Samuel och David?" Man
   svarade: "De äro i Najot vid Rama."
 23. Då begav han sig dit, till Najot vid Rama. Men Guds Ande kom
   också över honom, så att han hela vägen gick i profetisk
   hänryckning, ända till dess att han kom fram till Najot vid
   Rama.
 24. Då kastade också han av sig sina kläder, i det att också han
   blev fattad av hänryckning inför Samuel; och han föll ned och
   låg där naken hela den dagen och hela natten. Därför plägar man
   säga: "Är ock Saul bland profeterna?"
   >1 Sam. 10,12.

[1] Se själ i Ordförkl.          Första Samuelsboken, 20 Kapitlet

        Jonatans sista försök att försona sin
        fader med David. Förnyelse av Jonatans
           och Davids vänskapsförbund.

 1. Men David flydde från Najot vid Rama och kom till Jonatan och
   sade: "Vad har jag gjort? Vilken missgärning, vilken synd har
   jag begått mot dig fader, eftersom han står efter mitt liv?"
 2. Han svarade honom: "Bort det! Du skall icke dö. Min fader gör
   ju intet, varken något viktigt eller något oviktigt, utan att
   uppenbara det för mig. Varför skulle då min fader dölja detta
   för mig? Nej, så skall icke ske."
 3. Men David betygade ytterligare med ed och sade: "Din fader vet
   väl att jag har funnit nåd för dina ögon; därför tänker han:
   'Jonatan skall icke få veta detta, på det att han icke må bliva
   bedrövad.' Men så sant HERREN lever, och så sant du själv lever:
   det är icke mer än ett steg mellan mig och döden."
 4. Då sade Jonatan till David: "Vadhelst du önskar skall jag göra
   för dig."
 5. David sade till Jonatan: "I morgon är ju nymånad, och jag skulle
   då rätteligen sitta till bords med konungen; men låt mig nu gå
   och gömma mig ute på marken till i övermorgon afton.
   >4 Mos. 10.10. 28,11 f. Ps. 81.4.
 6. Om då din fader saknar mig, så säg: 'David utbad sig tillstånd
   av mig att få göra ett hastigt besök i sin stad, Bet-Lehem, där
   hela släkten nu firar sin årliga offerfest.'
 7. Om han då säger: 'Gott!', så kan din tjänare vara trygg. Men om
   han bliver vred, så märker du därav att han har beslutit min
   ofärd.
 8. Visa så din nåd mot din tjänare, eftersom du har låtit din
   tjänare ingå ett HERRENS förbund med dig. Men om det finnes
   någon missgärning hos mig, så döda mig du, ty varför skulle du
   föra mig till din fader?"
   >1 Sam. 18,8 f.
 9. Då sade Jonatan: "Bort det! Om jag märker att min fader har
   beslutit att låta ofärd komma över dig, skall jag förvisso
   omtala det för dig."
 10. Men David sade till Jonatan: "Vem skall omtala för mig detta,
   eller säga mig om din fader giver dig ett hårt svar?"
 11. Jonatan sade till David: "Kom, låt oss gå ut på marken." Och de
   gingo båda ut på marken.

 12. Och Jonatan sade till David: "Vid HERREN" Israels Gud: om jag
   finner att det låter gott för David, när jag i morgon eller i
   övermorgon vid denna tid utforskar min fader, så skall jag
   förvisso sända bud tlll dig och uppenbara det för dig.
 13. HERREN straffe Jonatan nu och framgent, om jag, såframt min
   fader åstundar din ofärd, icke uppenbarar det för dig och låter
   dig komma undan, så att du får gå dina färde i trygghet. Och
   HERREN vare då med dig, såsom han har varit med min fader.
 14. Och nog skall du väl, om jag då ännu är i livet, ja, nog skall
   du väl bevisa barmhaätighet mot mig, såsom HERREN ar barmhärtig,
   så att jag slipper att dö?
 15. Icke skall du väl någonsin taga bort din barmhärtighet från mitt
   hus, icke ens då när HERREN har tagit bort alla Davids fiender
   ifrån jorden?"
 16. Jonatan slöt då ett förbund med Davids hus; och HERREN utkrävde
   sedan av Davids fiender vad de hade förskyllt.
   >1 Sam. 18,3 f. 23,18.
 17. Och Jonatan besvor David ytterligare vid sin kärlek till honom,
   ty han hade honom lika kär som han hade sitt eget liv;
   >1 Sam. 18,1. 19,1.
 18. Jonatan sade till honom: "I morgon är nymånad, och du skall då
   saknas, ty din plats kommer ju att stå tom.
 19. Men gå i övermorgon skyndsamt ned till den plats där du gömde
   dig den dag då ogärningen skulle hava skett, och uppehåll dig
   bredvid Eselstenen.
   >1 Sam. 19,2 f.
 20. Jag vill då själv i dess närhet avskjuta mina tre pilar, såsom
   sköte jag till måls.
 21. Sedan skall jag skicka min tjänare att gå och söka upp
   pilarna. Om jag då säger till tjänaren: "Se, pilarna ligga bakom
   dig, närmare hitåt', så tag du upp dem och kom fram, ty då kan
   du vara trygg och ingenting är på färde, så sant HERREN lever.
 22. Men om jag säger så till den unge mannen: 'Se, pilarna ligga
   framför dig, längre bort', så gå dina färde, ty då sänder HERREN
   dig bort.
 23. Och i fråga om det som jag och du nu hava talat, är HERREN
   vittne mellan mig och dig till evig tid."
 24. Och David gömde sig ute på marken. Och när nymånaden var inne,
   satte konungen sig till bords för att äta.
 25. Konungen satte sig på sin vanliga sittplats, platsen vid väggen;
   och Jonatan stod upp, och Abner satte sig vid Sauls sida. Men
   Davids plats stod tom.
 26. Saul sade dock intet den dagen, ty han tänkte: "Något har hänt
   honom; han är nog icke ren, säkerligen är han icke ren."
   >3 Mos. 7,19 f. 11,24 f. 15,16 f. 5 Mos. 23,10 f.
 27. Men när Davids plats stod tom också dagen efter nymånadsdagen,
   dagen därefter, sade Saul till sin son Jonatan: "Varför har
   Isais son varken i går eller i dag kommit till måltiden?"
 28. Jonatan svarade Saul: "David utbad sig tillstånd av mig att få
   gå till Bet-Lehem;
 29. han sade: 'Låt mig gå, ty vi fira en släktofferfest i staden,
   och min broder har själv bjudit mig att komma; om jag har funnit
   nåd för dina ögon, så låt mig nu slippa härifrån för att besöka
   mina bröder.' Därför har han icke kommit till konungens bord."
 30. Då upptändes Sauls vrede mot Jonatan, och han sade till honom:
   "Du son till en otuktig kvinna! Visste jag då icke att du hade
   funnit behag i Isais son, till skam för dig själv och till skam
   för din moders blygd!
 31. Ty så länge Isais son lever på jorden, är varken du eller din
   konungamakt säker. Sänd därför nu åstad och låt hämta honom hit
   till mig, ty han är dödens barn."
   >1 Sam. 15,28.
 32. Jonatan svarade sin fader Saul och sade till honom: "Varför
   skall han dödas? Vad har han gjort?"
   >1 Sam. 19,4.
 33. Då slängde Saul spjutet mot honom för att genomborra honom; och
   nu märkte Jonatan att hans fader hade beslutit att döda David.
 34. Och Jonatan stod upp från bordet i vredesmod och åt intet på den
   andra nymånadsdagen, ty han var bedrövad för Davids skull,
   därför att hans fader hade gjort sådan orätt mot denne.

 35. Följande morgon gick Jonatan ut på marken, vid den tid han hade
   utsatt för David; och han hade en liten gosse med sig.
 36. Och han sade till gossen: "Spring och sök reda på pilarna som
   jag skjuter av." Medan nu gossen sprang, sköt han pilen över
   honom.
 37. Och när gossen kom till det ställe dit Jonatan hade avskjutit
   pilen, ropade Jonatan efter gossen och sade: "Pilen ligger ju
   framför dig, längre bort."
 38. Och Jonatan ropade ytterligare eftergossen: "Fort, skynda dig,
   stanna icke!" Och gossen som Jonatan hade med sig tog upp pilen
   och kom till sin herre.
 39. Men gossen visste icke varom fråga var; allenast Jonatan ooh
   David visste det.
 40. Och Jonatan lämnade sina vapen åt gossen som han hade med sig
   och sade till honom: "Gå och bär dem in i staden."
 41. Men sedan gossen hade gått, reste David sig upp på södra sidan;
   och han föll ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig tre
   gånger; och de kysste varandra och gräto med varandra, och David
   grät överljutt.
 42. Och Jonatan sade till David: "Gå i frid. Blive det såsom vi båda
   svuro vid HERRENS namn, när vi sade: 'HERREN vare vittne mellan
   mig och dig, mellan mina efterkommande och dina, till evig
   tid.'"
 43. Sedan stod han upp och gick sina färde, men Jonatan gick in i
   staden igen.          Första Samuelsboken, 21 Kapitlet

        David hos prästen Ahimelek i Nob. Hans
          flykt till konung Akis i Gat.

 1. Och David kom till prästen Ahimelek i Nob. Men Ahimelek blev
   förskräckt, när han fick se David, och fragade honon: "Varför
   kommer du ensam och har ingen med dig?"
 2. David svarade prästen Ahimelek: "Konungen har givit mig ett
   uppdrag, men han sade till mig: 'Ingen får veta något om det
   uppdrag vari jag sänder dig, och som jag har givit dig.' Och
   mina män har jag visat till det och det stället.
 3. Giv mig nu vad du har till hands, fem bröd eller vad som kan
   finnas."
 4. Prästen svarade David och sade "Vanligt bröd har jag icke till
   hands; allenast heligt bröd finnes -- om eljest dina män hava
   avhållit sig från kvinnor."
   >2 Mos. 19,16. 3 Mos. 24,5 f.
 5. David svarade prästen och sade till honom: "Ja, sannerligen,
   kvinnor hava pa sista tiden varit skilda från oss; när jag drog
   åstad, voro ock mina mäns tillhörigheter heliga. Därför, om
   också vårt förehavande är av helt vanligt slag, är det dock i
   dag heligt, vad våra tillhörigheter angår."
   >3 Mos. 15,16 f.
 6. Då gav prästen honom av det heliga; ty där fanns icke något
   annat bröd än skådebröden, som hade legat inför HERRENS ansikte,
   men som man hade burit undan, för att lägga fram nybakat bröd
   samma dag det gamla togs bort.
   >Matt. 12,3 f. Mark. 2,25 f. Luk. 6,3 f.
 7. Men där befann sig den dagen en av Sauls tjänare, som var satt i
   förvar inför HERREN, en edome vid namn Doeg, den förnämste av
   Sauls herdar.
   >1 Sam. 22,9. Ps. 52,1 f.
 8. Och David frågade Ahimelek ytterligare: "Har du icke här till
   hands något spjut eller något svärd? Ty varken mitt svärd eller
   mina andra vapen tog jag med mig, eftersom konungens uppdrag
   krävde så stor skyndsamhet."
 9. Prästen svarade: "Jo, det svärd som har tillhört filisteen
   Goljat, honom som du slog ned i Terebintdalen; det finnes,
   inhöljt i ett kläde, där bakom efoden. Vill du taga det med dig,
   så tag det; ty något annat än det har jag icke." David sade:
   "Dess like finnes icke; giv mig det."
   >1 Sam. 17,54. 22,10. 23,6.

 10. Och David stod upp och flydde samma dag för Saul och kom till
   Akis, konungen i Gat.
   >1 Sam. 27,2. Ps. 56,1.
 11. Men Akis' tjänare sade till honom: "Detta är ju David, landets
   konung! Det är ju till dennes ära man sjunger så under dansen:
    'Saul har slagit sina tusen,
    men David sina tio tusen.'
   >1 Sam. 18,7. 29,5.

 12. David lade märke till dessa ord, och han begynte storligen
   frukta för Akis, konungen i Gat.
 13. Därför ställde han sig vansinnig inför deras ögon och betedde
   sig såsom en ursinnig, när de ville fasthålla honom, och ritade
   på dörrarna i porten och lät spotten rinna ned i sitt skägg.
   >Ps. 34,1.
 14. Då sade Akis till sina tjänare: "I sen ju huru vanvettigt mannen
   beter sig. Varför fören I honom till mig?
 15. Har jag då sådan brist på vanvettiga människor, att I behövden
   föra denne hit, för att han skulle bete sig vanvettigt inför
   mig? Skulle en sådan få komma in i mitt hus?"          Första Samuelsboken, 22 Kapitlet

        David flykting i Juda och Moab. Doegs
          angivelse. Mordet på prästerna.

 1. Då begav sig David därifrån och flydde undan till Adullams
   grotta. Och när hans bröder och hela hans faders hus fingo höra
   detta, kommo de ditned till honom.
   >Ps. 57,1. 142,1.
 2. Och till honom församlade sig alla slags män som voro i något
   trångmål, alla som ansattes av fordringsägare och alla
   missnöjda, och han blev deras hövding; vid pass fyra hundra man
   slöto sig så till honom.
 3. Därifrån begav sig David till Mispe i Moab. Och han sade till
   konungen i Moab: "Låt min fader och min moder få komma hitöver
   och vara hos eder till dess jag får veta vad Gud vill göra med
   mig."
 4. Och han förde dem fram inför konungen i Moab; och de fingo
   stanna hos denne, så länge David var på borgen.
 5. Men profeten Gad sade till David: "Du skall icke stanna här på
   borgen; drag bort härifrån ooh begiv dig in i Juda land." Då
   drog David bort därifrån och kom till Heretskogen.
   >Ps. 63,1.

 6. Och Saul fick höra att man hade fått spaning på David och de män
   som voro med honom. Då nu Saul en dag satt i Gibea under
   tamarisken på höjden, med sitt spjut i handen, under det att
   alla hans tjänare stodo omkring honom,
 7. sade han till sina tjänare, där de stodo omkring honom: "Hören,
   I benjaminiter. Skall då också Isais son åt eder alla giva
   åkrar oeh vingårdar och göra eder alla till över- och
   underhövitsmän?
   >1 Sam. 8,14.
 8. Ty I haven ju alla sammansvurit eder mot mig, oah ingen har
   uppenbarat för mig att min son har slutit förbund med Isais
   son. Ingen av eder bekymrar sig så mycket om mig, att han har
   uppenbarat det för mig. Min son har ju uppeggat min tjänare till
   att stämpla mot mig, såsom nu sker."
   >1 Sam. 18,3. 20,16.
 9. Edomeen Doeg, som ock stod där bland Sauls tjänare, svarade då
   och sade: "Jag har sett Isais son komma till Ahimelek, Ahitubs
   son, i Nob.
   >1 Sam. 21,7. Ps. 52,1 f.
 10. Denne frågade då HERREN för honom och gav honom reskost; han gav
   honom ock filisteen Goljats svärd."
   >1 Sam. 21,6,9.

 11. Då sände konungen och lät kalla till sig prästen Ahimelek,
   Ahitubs son, och hela hans faders hus, prästerna i Nob. Och de
   kommo alla till konungen.
 12. Då sade Saul: "Hör mig, du Ahitubs son." Han svarade: "Jag hör
   dig, min herre."
 13. Saul sade till honom: "Varför haven I sammansvurit eder mot mig,
   du och Isais son, i det att du har givit honom bröd och svärd
   och frågat Gud för honom, så att han skulle kunna sätta sig upp
   mot mig och stämpla mot mig, såsom nu sker?"
 14. Ahimelek svarade konungen och sade: "Vem bland alla dina tjänare
   är väl så betrodd som David, han som därtill är konungens måg
   och hövding för din livvakt och högt ärad i ditt hus?
   >1 Sam. 18,27.
 15. Är det då nu för första gången som jag har frågat Gud för honom?
   Bort det! Icke må konungen lägga mig, sin tjänare, och hela min
   faders hus något till last, ty din tjänare visste alls intet om
   allt detta."
 16. Men konungen sade: "Du måste döden dö, Ahimelek, du själv och
   hela din faders hus."
 17. Och konungen sade till drabanterna som stodo där omkring honom:
   "Träden fram och döden HERRENS präster; ty också de hålla med
   David; och fastän de visste att han flydde, uppenbarade de det
   icke för mig." Men konungens tjänare ville icke uträcka sina
   händer till att stöta ned HERRENS präster.
 18. Då sade konungen till Doeg: "Träd du fram och stöt ned
   prästerna." Edomeen Doeg trädde då fram och stötte ned prästerna
   och dödade på den dagen åttiofem män som buro linne-efod.
   >2 Mos. 28,40.
 19. Och invånarna i präststaden Nob blevo slagna med svärdsegg, både
   män och kvinnor, både barn och spenabarn; också fäkreatur, åsnor
   och får blevo slagna med svärdsegg.
   >1 Sam. 21,1.
 20. Allenast en son till Ahimelek, Ahitubs son, vid namn Ebjatar,
   kom undan, och denne flydde bort till David.
 21. Och Ebjatar omtalade för David att Saul hade dräpt HERRENS
   präster.
 22. Då sade David till Ebjatar: "Jag förstod redan då att edomeen
   Doeg, eftersom han var där, skulle omtala allt för Saul. Det är
   jag som är orsaken till att hela din faders hus har förgåtts.
   >1 Sam. 21,7.
 23. Bliv kvar hos mig, frukta intet; ty den som står efter mitt liv,
   han står ock efter ditt liv. Hos mig är du i gott förvar."          Första Samuelsboken, 23 Kapitlet

        Kegilas räddning genom David. Jonatan
        hos David. Sifiternas förräderi. David
              i öknen Maon.

 1. Och man berättade för David: "Filisteerna hålla nu på att
   belägra Kegila, och de plundra logarna."
 2. Då frågade David HERREN: "Skall jag draga åstad och slå dessa
   filisteer?" HERREN svarade David: "Drag åstad och slå
   filisteerna och fräls Kegila."
   >1 Sam. 30,7 f. 2 Sam. 5,19.
 3. Men Davids män sade till honom: "Vi leva ju i fruktan redan här
   i Juda. Och nu skulla vi därtill draga åstad till Kegila, mot
   filisteernas här!"
 4. Då frågade David HERREN ännu en gång, och HERREN svarade honom
   och sade: "Stå upp och drag ned till Kegila; ty jag vill giva
   filisteerna i din hand."
 5. Då drog David med sina män till Kegila ooh stridde mot
   filisteerna och förde bort deras boskap och tillfogade dem ett
   stort nederlag. Så frälste David invånarna i Kegila.

 6. När Ebjatar, Ahimeleks son, flydde till David i Kegila, förde
   han efoden med sig ditned.
   >1 Sam. 21,9. 22,20.

 7. Och det blev berättat för Saul att David hade dragit in i
   Kegila. Då sade Saul: "Gud har förkastat honom och givit honom i
   min hand, ty han har själv stängt in sig genom att gå in i en
   stad med portar och bommar."
 8. Därefter bådade Saul upp allt folket till strid, för att draga
   ned till Kegila och där innesluta David och hans man.
 9. Men när David fick veta att Saul stämplade ont mot honom, sade
   han till prästen Ebjatar: "Bär hit etoden."
   >1 Sam. 30,7.
 10. Och David sade: "HERRE, Israels Gud, din tjänare har hört att
   Saul har i sinnet att komma mot Kegila och fördärva staden för
   min skull.
 11. Skola Kegilas borgare då utlämna mig åt honom? Skall Saul komma
   hitned, såsom din tjänare har hört? HERRE, Israels Gud,
   förkunna det för din tjänare." HERREN svarade: "Han skall komma
   hitned."
 12. David frågade ytterligare: "Skola Kegilas borgare då utlämna mig
   och mina man åt Saul?" HERREN svarade: "De skola utlämna eder."
 13. Då bröt David upp med sitt folk, som utgjorde vid pass sex
   hundra man, och de drogo ut från Kegila och vandrade vart de
   kunde. När det då blev berättat för Saul att David hade flytt
   undan från Kegila avstod han från att draga ut.

 14. Så uppehöll sig nu David i öknen på bergfästena; han uppehöll
   sig bland bergen i öknen Sif. Och Saul sökte alltjämt efter
   honom, men Gud gav honom icke i hans hand.
 15. Och medan David var i Hores i öknen Sif, förnam han att Saul
   hade dragit ut för att söka döda honom.
 16. Men Jonatan, Sauls son, stod upp och gick till David i Hores och
   styrkte hans mod i Gud.
 17. Han sade till honom: "Frukta icke; ty min fader Sauls hand skall
   icke träffa dig, utan du skall bliva konung över Israel, och jag
   skall då hava andra platsen, näst efter dig. Detta vet ock min
   fader Saul."
   >1 Sam. 15,28. 20,31. 24,21.
 18. Sedan slöto de båda ett förbund inför HERREN. Och David stannade
   kvar i Hores, men Jonatan gick hem igen.
   >1 Sam. 18,3 f. 20,16.

 19. Men några sifiter drogo upp till Saul i Gibea och sade: "David
   håller sig nu gömd hos oss på bergfästena i Hores, på
   Hakilahöjden, som ligger söder om ödemarken.
   >1 Sam. 26,1. Ps. 54,1 f.
 20. Så drag nu ditned, o konung, så snart det lyster dig att göra
   det. står sak bliver det då att utlämna honom åt konungen."
 21. Då sade Saul: "Varen välsignade av HERREN, därför att I haven
   velat spara mig bekymmer.
 22. Men gån nu och skaffen eder ytterligare visshet, och tagen reda
   på och sen efter, på vilket ställe han nu vistas, och vem som
   har sett honom där; ty man har sagt mig att han är mycket
   listig.
 23. Och sen efter och tagen reda på alla gömställen där han kan
   gömma sig; och kommen så igen till mig, när I haven fått
   visshet, så vill jag sedan gå med eder. Ty finnes han i landet,
   skall jag veta att söka upp honom, om jag än måste söka bland
   alla Juda ätter."
 24. Då stodo de upp och gingo till Sif före Saul. Men David och hans
   män voro i öknen Maon, på hedmarken, söder om ödemarken.

 25. När nu Saul drog åstad med sina män för att söka efter David, om
   talade man det för denne, och han drog då ned till klippan och
   stannade så i öknen Maon. När Saul hörde detta, satte han efter
   David in i öknen Maon.
 26. Och Saul gick på ena sidan om berget, och David med sina män på
   andra sidan. Men just som David var stadd på flykt för att komma
   undan Saul, under det att Saul och hans män sökte kringränna
   David och hans män för att taga dem till fånga
 27. kom en budbärare till Saul och sade: "Skynda dig och kom, ty
   filisteerna hava fallit in i landet."
 28. Då upphörde Saul att förfölja David och drog mot
   filisteerna. Värav fick det stället namnet Sela-Hammalekot[1].

[1] Betydelsen oviss; möjligen skiljeklippan          Första Samuelsboken, 24 Kapitlet

           David och Saul i grottan.

 1. Men David drog upp därifrån och uppehöll sig sedan på En-Gedis
   bergfästen.
 2. Och när Saul kom tillbaka från tåget mot filisteerna, omtalade
   man för honom att David var i En-Gedis öken.
   >1 Sam. 23,27 f.
 3. Då tog Saul tre tusen män, utvalda ur hela Israel, och drog
   åstad för att söka efter David och hans män på
   Stenbocksklipporna.
   >1 Sam. 26,2.
 4. Och när han kom till boskapsgårdarna vid vägen, fanns där en
   grotta; då gick han ditin för något avsides bestyr. Men David
   och hans män sutto längst inne i grottan.
   >Dom. 3,24.
 5. Då sade Davids män till honom: "Se, detta är den dag om vilken
   HERREN har sagt till dig: Jag vill nu giva din fiende i din
   hand, så att du far göra med honom vad du finner för gott." Då
   stod David upp och skar oförmärkt av en flik på Sauls mantel.
   >1 Sam. 26,8.
 6. Men därefter slog Davids samvete honom, därför att han hade
   skurit av fliken på Sauls mantel.
 7. Och han sade till sina män: "HERREN låte det vara fjärran ifån
   mig att jag skulle göra detta mot min herre, mot HERRENS smorde,
   att jag skulle uträcka min hand mot honom; han är ju HERRENS
   Smorde."
   >2 Sam. 1,14 f.
 8. Och David höll sina män tillbaka med stränga ord och tillstadde
   dem icke att överfalla Saul. Men när Saul hade stått upp och
   gått ut ur grottan och fortsatt sin färd,
 9. då stod ock David upp och gick ut ur grottan och ropade efter
   Saul: "Min herre konung!" När då Saul såg sig tillbaka, böjde
   David sig ned, med ansiktet mot jorden, och bugade sig.
 10. Och David sade till Saul: "Varför hör du på sådana människors
   ord, som säga att David söker din ofärd?
 11. Du har ju i dag med egna ögon sett hurusom jag skonade dig, när
   HERREN i dag hade givit dig i min hand i grottan Och man
   uppmanade mig att dräpa dig; jag tänkte: 'Jag vill icke uträcka
   min hand mot min herre; han är ju HERRENS Smorde.
 12. Se själv, min fader, ja, se här fliken av din mantel i min
   hand. Ty därav att jag skar av fliken på din mantel, men icke
   dräpte dig, må du märka och se att jag icke har velat göra något
   ont eller begå någon förbrytelse, och att jag icke har försyndat
   mig mot dig, fastän du traktar eftcr att taga mitt liv.
 13. HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas
   mig på dig, men min hand skall icke röra dig.
   >3 Mos. 19,18. Rom. 12,19. 1 Petr. 2,23.
 14. Det är såsom det gamla ordspråket säger: 'Från de ogudaktiga
   kommer vad ogudaktigt är'; därför skall hand icke röra dig."
 15. Efter vem har Israels konung dragit ut? Efter vem är det du
   jagar? Efter en död hund, efter en enda liten loppa!
   >1 Sam. 26,20.
 16. Så vare då HERREN domare och döme mellan mig och dig; må han se
   härtill och utföra min sak, ja, må han döma mig fri ifrån din
   hand."
   >Ps. 43,1

 17. När David hade talat dessa ord till Saul, sade Saul: "De är ju
   din röst, min son David." Och Saul brast ut i gråt.
   >1 Sam. 26,17.
 18. Och han sade till David: "Du är rättfärdigare än jag, ty du har
   bevisat mig gott, under det jag har bevisat dig ont.
 19. Du har i dag låtit mig se din godhet mot mig, därigenom att du
   icke har dräpt mig, fastän HERREN hade överlämnat mig i din
   hand.
   >1 Sam. 26,21.
 20. Ty när någon träffar på sin fiende, plägar han då låta honom gå
   sin väg i ro? HERREN vedergälle dig med sitt goda för vad du
   denna dag har gjort mig.
 21. Och nu vet jag väl att du skall bliva konung, och att Israels
   konungadöme skall förbliva i din hand.
   >1 Sam. 23,17.
 22. Men lova mig nu med ed vid HERREN att du icke utrotar mina
   avkomlingar efter mig och icke utplånar mitt namn ur min faders
   hus."
 23. Då svor David Saul denna ed. Därefter drog Saul hem; men David
   och hans män drogo upp till borgen.          Första Samuelsboken, 25 Kapitlet

        Samuels död och begravning. Nabal och
            Abigail. Davids hustrur.

 1. Och Samuel dog, och hela Israel församlade sig och höll
   dödsklagan efter honom; och de begrovo honom där han bodde i
   Rama.

   Och David stod upp och drog ned till öknen Paran.
   >1 Sam. 7,17. 28,3.
 2. I Maon fanns då en man som hade sin boskapsskötsel i Karmel, och
   den mannen var mycket rik; han ägde tre tusen får och ett tusen
   getter. Och han höll just då på att klippa sina får i
   Karmel.
   >Jos. 15,55.
 3. Mannen hette Nabal, och hans hustru hette Abigail. Hustrun hade
   ett gott förstånd och ett skönt utseende; men mannen var hård
   och ondskefull; och han var en avkomling av Kaleb.
 4. När nu David i öknen fick höra att Nabal klippte sina får,
 5. sände han dit tio unga män; och David sade till männen: "Gån upp
   till Karmel och begiven eder till Nabal och hälsen honom från
   mig.
 6. Och I skolen säga till mina bröder där: "Frid vare med dig själv
   frid vare med ditt hus, och frid vare med allt vad du har.
 7. Jag har nu hört att du håller på med fårklippning. Nu är det så
   att dina herdar hava vistats i vårt grannskap, utan att vi hava
   gjort dem något förfång, och utan att något har kommit bort för
   dem under hela den tid de hava varit i Karmel.
 8. Fråga dina tjänare därom, så skola de själva säga dig det. Låt
   nu våra män finna nåd för dina ögon. Vi hava ju kommit hit på
   en glad dag. Giv därför åt dina tjänare och åt din son David vad
   du kan hava till hands."
 9. När nu Davids män kommo dit, talade de på Davids vägnar till
   Nabal alldeles såsom det var dem befallt, och sedan väntade de
   stilla.
 10. Men Nabal svarade Davids tjänare och sade: "Vem är David, vem är
   Isais son? I denna tid är det många tjänare som rymma från sina
   herrar.
 11. Skulle jag taga min mat och min dryck och slaktdjuren, som jag
   har slaktat åt mina fårklippare, och giva detta åt män om vilka
   jag icke ens vet varifrån de äro?"
 12. Då vände Davids män om och gingo sin väg; och när de hade kommit
   tillbaka, berättade de for honom allt, såsom det hade tillgått.
 13. Då sade David till sina män: "Var och en omgjorde sig med sitt
   svärd." Och var och en omgjordade sig med sitt svärd; jämväl
   David själv omgjordade sig med sitt svärd. Och vid pass fyra
   hundra man följde med David ditupp, men två hundra stannade vid
   trossen.
 14. Men en av tjänarna berättade för Abigail, Nabals hustru, och
   sade: "David har skickat sändebud hit från öknen och låtit hälsa
   vår herre, men han visade av dem.
 15. Dessa män hava likväl varit oss mycket nyttiga; vi hava aldrig
   lidit något förfång, och aldrig har något kommit bort för oss
   under hela den tid vi drogo omkring i deras närhet, medan vi
   voro därute på marken.
 16. De voro en mur för oss både dag och natt under hela den tid vi
   vistades i deras grannskap, medan vi vaktade hjorden.
 17. Så betänk nu och se till, vad du bör göra, ty något ont är nog
   beslutet mot vår herre och över hela hans hus; och han är ju en
   ond man, så att ingen vågar säga något åt honom."

 18. Då gick Abigail strax och tog två hundra bröd, två vinläglar,
   fem tillredda får, fem sea-mått rostade ax, ett hundra
   russinkakor och två hundra fikonkakor, och lastade detta på
   åsnor.
 19. Och hon sade till sina tjänare: "Gån framför mig, jag vill komma
   efter eder." Men för sin man Nabal sade hon intet härom.
 20. När hon nu red på sin åsna och kom ned i en hålväg i berget,
   fick hon se David och hans män komma ned från motsatta sidan, så
   att hon måste möta dem.
 21. Men David hade sagt: "Förgäves har jag skyddat allt vad den
   mannen hade i öknen, så att intet av allt vad han ägde har
   kommit bort; men har har vedergällt mig med ont för gott.
   >Ps. 35,12.
 22. Sa sant Gud må straffa Davids fiender nu och framgent, jag skall
   av allt som tillhör honom icke låta någon av mankön leva kvar
   till i morgon."
 23. Då nu Abigail fick se David, steg hon strax ned från åsnan och
   föll ned inför David på sitt ansikte och bugade sig mot jorden.
 24. Hon föll till hans fötter och sade: "På mig vilar denna
   missgärning, herre. Men låt din tjänarinna få tala inför dig,
   och hör på din tjänarinnas ord.
 25. Icke må min herre fästa något avseende vid Nabal, den onde
   mannen, ty vad hans namn betyder, det är han; Nabal heter han,
   och dårskap[1] bor i honom. Men jag, din tjänarinna, har icke
   sett de män som du, min herre, sände.
 26. Och nu, min herre, så sant HERREN lever, och så sant du själv
   lever, du som av HERREN har avhållits från att ådraga dig
   blodskuld och skaffa dig rätt med egen hand: må det nu gå dina
   fiender och dem som söka bereda min herre ofärd såsom det må gå
   Nabal.
 27. Och låt nu dessa hälsningsskänker, som din trälinna har medfört
   till min herre, givas åt de män som följa min herre.
   >1 Mos. 33,11.
 28. Förlåt din tjänarinna vad hon har brutit. Ty HERREN skall
   förvisso åt min herre uppbygga ett hus som bliver beståndande,
   eftersom min herre för HERRENS krig; och du skall lcke bliva
   skyldig till något ont, så länge du lever.
 29. Och om någon står upp för att förfölja dig och söka döda dig, så
   må min herres liv vara inknutet i de levandes pung hos HERREN,
   din Gud; men dina fienders liv må han lägga i sin slunga och
   slunga det bort.
   >Ps. 6,11. 31,21. 73,19. 97,10.
 30. När nu HERREN gör med min herre allt det goda varom han har
   talat till dig, ooh förordnar dig til furste över Israel,
 31. skall alltså detta icke bliva dig en stötesten eller vara till
   hjärteångest för min herre, att du har utgjutit blod utan sak,
   och att min herre själv har skaffat sig rätt. Men när HERREN gör
   min herre gott, så tänk på din tjänarinna."
 32. Då sade David till Abigal: "Väl signad vare HERREN, Israels Gud
   som i dag har sänt dig mig til mötes!
 33. Och välsignat vare ditt förstånd, och välsignad vare du själr,
   som i dag har hindrat mig från att ådraga mig blodskuld och
   skaffa mig rätt med egen hand!
 34. Men så sant HERREN, Israels Gud, lever, han som har avhållit mig
   från att göra dig något ont: om du icke strax hade kommit mig
   till mötes, så skulle i morgon, när det hade blivit dager, ingen
   av mankön hava funnits kvar av Nabals hus."
 35. Därefter tog David emot av henne vad hon hade medfört åt honom;
   och han sade till henne: "Far i frid hem igen. Se, jag har
   lyssnat till dina ord och gjort dig till viljes."
   >Ords. 15,1.

 36. När sedan Abigail kom hem till Nabal, höll denne just i sitt hus
   ett gästabud, som var såsom en konungs gästabud; och Nabals
   hjärta var glatt i honom, och han var mycket drucken. Därför
   omtalade hon alls intet för honom förrän om morgonen, när det
   blev dager.
 37. Men om morgonen, när ruset hade gått av Nabal, omtalade hans
   hustru för honom vad som hade hänt. Då blev hans hjärta såsom
   dött i hans bröst, och han blev såsom en sten.
 38. Och vid pass tio dagar därefter slog HERREN Nabal, så att han
   dog.

 39. När David hörde att Nabal var död, sade han: "Lovad vare HERREN,
   som på Nabal har hämnats den smälek han tillfogade mig, och som
   har bevarat sin tjänare från att göra vad ont var, under det att
   HERREN lät Nabals ondska komma tillbaka över hans eget huvud!"
   Och David sände åstad och lät säga Abigail att han önskade få
   henne till sin hustru.
 40. När så Davids tjänare kommo till Abigail i Karmel, talade de
   till henne och sade: "David har sänt oss till dig för att få dig
   till hustru åt sig."
 41. Då stod hon upp och föll ned till jorden på sitt ansikte och
   sade: "Må din tjänarinna bliva en trälinna, som tvår min herres
   tjänares fötter."
 42. Därefter stod Abigail upp med hast och satte sig på sin åsna,
   likaledes de fem tärnor som utgjorde hennes följe. Och hon
   följde med dem som David hade sänt till henne och blev hans
   hustru.
 43. David hade ock tagit till hustru Ahinoam från Jisreel, så att
   dessa båda blevo hans hustrur.
 44. Men Saul hade givit sin dotter Mikal, Davids hustru, åt Palti,
   Lais' son, från Gallim.
   >2 Sam. 3,15.

[1] Hebr. nebala          Första Samuelsboken, 26 Kapitlet

        David skonar för andra gången Sauls liv.

 1. Och sifiterna kommo till Saul i Gibea och sade: "David håller
   sig nu gömd på Hakilahöjden, gent emot ödemarken."
   >1 Sam. 23,19. Ps. 54,1 f.
 2. Då bröt Saul upp och drog ned till öknen Sif med tre tusen män
   utvalda ur Israel, för att söka efter David i öknen Sif.
   >1 Sam. 24,3.
 3. Och Saul lägrade sig på Hakilahöjden, som ligger gent emot
   ödemarken, vid vägen. Men David uppehöll sig då i öknen. Och när
   David förnam att Saul hade kommit efter honom in i öknen,
 4. sände han ut spejare och fick så full visshet om att Saul hade
   kommit.
 5. Då bröt David upp och begav sig till det ställe där Saul hade
   lägrat sig; och David såg platsen där Saul låg med sin
   härhövitsman Abner, Ners son. Saul låg nämligen i vagnborgen,
   och folket var lägrat runt
 6. Och David tog till orda och sade I till hetiten Ahimelek och
   till Abisai, Serujas son, Joabs broder: "Vem vill gå med mig ned
   till Saul i lägret?" Då svarade Abisai: "Jag vill gå med dig
   ditned."
   >1 Krön. 2,16.
 7. Så kommo då David och Abisai om natten till folket där, och sågo
   Saul ligga och sova i vagnborgen, med spjutet nedstött i jorden
   invid huvudgärden; och Abner och folket lågo runt omkring honom.
 8. Då sade Abisai till David: "Gud har i dag överlämnat din fiende
   i din hand; så låt mig nu få spetsa honom fast i jorden med
   spjutet; det skall ske genom en enda stöt, jag skall icke behöva
   giva honom mer än den."
   >1 Sam. 24,5. 2 Sam.16,9.
 9. Men David svarade Abisai: "Du får icke förgöra honom; ty vem har
   uträckt sin hand mot HERRENS smorde och förblivit ostraffad?"
 10. Och David sade ytterligare: "Så sånt HERREN lever, HERREN må
   själv slå honom, eller ock må hans dödsdag komma i vanlig
   ordning, eller må han draga ut i strid och så få sin bane;
   >Rom. 12,19.
 11. men HERREN låte det vara fjärran ifrån mig att jag skulle
   uträcka min hand mot HERRENS smorde. Tag nu likväl spjutet som
   står vid hans huvudgärd och vattenkruset; och låt oss sedan gå
   vår väg.
 12. Och David tog spjutet och vattenkruset från Sauls huvudgärd, och
   sedan gingo de sin väg. Men ingen såg eller märkte det eller ens
   vaknade, utan allasammans sovo; ty HERREN hade låtit en tung
   sömn falla över dem.

 13. Sedan, när David hade kommit över pa andra sidan, ställde han
   sig på toppen av berget, långt ifrån så att avståndet var stort
   mellan dem.
 14. Och David ropade till folket och till Abner, Ners son, och sade:
   "Vill du icke svara, Abner?" Abner svarade och sade: "Vem är du
   som så ropar till konungen?"
 15. David sade till Abner: "Du är ju en man som icke har sin like i
   Israel. Varför har du då icke vakat över din herre, konungen? En
   av folket har ju kommit in för att förgöra konungen, din herre.
 16. Vad du har gjort är icke väl gjort. Så sant HERREN lever, I
   haden förtjänat att dö, därför att I icke haven vakat över eder
   herre, HERRENS smorde. Se nu efter: var äro konungens spjut och
   vattenkruset som stodo vid hans huvudgärd?"
 17. Då kände Saul igen Davids röst och sade: "Det är ju din röst,
   min son David." David svarade: "Ja, min herre konung."
   >1 Sam. 24,17.
 18. Och han sade ytterligare: "Varför jagar min herre så efter sin
   tjänare? Vad har jag då gjort, och vad för ont är i min hand?
 19. Må nu min herre konungen höra sin tjänares ord: Om det är HERREN
   som har uppeggat dig emot mig, så låt honom få känna lukten av
   en offergåva; men om det är människor, så vare de förbannade
   inför HERREN, därför att de nu hava drivit mig bort, så att jag
   icke får uppehålla mig i HERRENS arvedel. De säga ju: 'Gå bort
   och tjäna andra gudar.'
 20. Och må nu icke mitt blod falla på jorden fjärran ifrån HERRENS
   ansikte, då Israels konung har dragit ut för att söka efter en
   enda liten loppa, såsom man jagar rapphöns på bergen."
   >1 Sam. 24,15.
 21. Då sade Saul: "Jag har syndat. Kom tillbaka, min son David; ty
   jag vill icke mer göra dig något ont, eftersom mitt liv i dag
   har varit dyrt aktat i dina ögon. Se, ja har handlat i mycket
   stor dårskap och förvillelse."
   >1 Sam. 24,18 f.
 22. David svarade och sade: "Se här är spjutet, o konung; låt nu en
   av dina män komma hitöver och hämta det.
 23. Och HERREN skall vedergälla var och en för hans rättfärdighet
   och trofasthet. HERREN gav dig ju dag i min hand, men jag ville
   icke uträcka min hand mot HERRENS smorde.
 24. Och likasom ditt liv i dag har varit högt aktat i mina ögon, så
   så ock mitt liv vara högt aktat i HERRENS ögon, så att han
   räddar mig ur all nöd."
 25. Saul sade till David: "Välsignad vare du, min son David! Vad du
   företager dig, det skall du ock förmå utföra." Därefter gick
   David sin väg, och Saul vände tillbaka hem igen.          Första Samuelsboken, 27 Kapitlet

         David hos Akis i Gat och i Siklag.

 1. Men David sade till sig själv: "En dag skall jag nu i alla fall
   omkomma genom Sauls hand. Ingen annan räddning finnes för mig än
   att fly undan till filisteernas land; då måste Saul avstå ifrån
   att vidare söka efter mig över hela Israels område, och så
   undkommer jag hans hand."
 2. Och David bröt upp och drog med sina sex hundra man över till
   Akis, Maoks son, konungen i Gat.
   >1 Sam. 21,10.
 3. Och David stannade hos Akis i Gat med sina män, var och en med
   sitt husfolk, David med sina båda hustrur, Ahinoam från Jisreel
   och Abigail, karmeliten Nabals hustru.
   >1 Sam. 25,42 f.
 4. Och när det blev berättat för Saul att David hade flytt till
   Gat, sökte han icke vidare efter honom.
 5. Men David sade till Akis: "Om jag har funnit nåd för dina ögon,
   så låt mig få min bostad i någon av landsortsstäderna, så att
   jag får vistas där. Varför skulle din tjänare bo i huvudstaden
   hos dig?"
 6. Då gav Akis honom samma dag Siklag. Därför hör Siklag ännu i dag
   under Juda konungar.
 7. Den tid David bodde i filisteernas land var sammanräknat ett år
   och fyra månader.
   >1 Sam. 29,3.

 8. Men David drog upp med sina män, och de företogo plundringståg i
   gesureernas, girsiternas och amalekiternas land. Ty dessa
   stammar bodde sedan gammalt där i landet, fram emot Sur och ända
   intill Egyptens land.
   >1 Sam. 15,7.
 9. Och så ofta David härjade i landet, lät han varken män eller
   kvinnor bliva vid liv; men får och fäkreatur och åsnor och
   kameler och kläder tog han med sig och vände så tillbaka och kom
   till Akis.
   >2 Mos. 17,14. 5 Mos. 25,19.
 10. När då Akis sade: "Haven I väl i dag företagit något
   plundringståg?", svarade David: "Ja, i den del av Sydlandet, som
   tillhör Juda", eller: "I den del av Sydlandet, som tillhör
   jerameeliterna", eller: "I den del av Sydlandet, som tilIhör
   kaineerna."
   >Dom. 1,16.
 11. Men att David lät varken män eller kvinnor bliva vid liv och
   komma till Gat, det skedde därför att han tänkte: "De kunde
   eljest förråda oss och säga: 'Så och så har David gjort, så har
   han betett sig under hela den tid han har bott i filisteernas
   land.'"
 12. Därför trodde Akis David och tänkte: "Han har nu gjort sig
   förhatlig för sitt folk Israel och kommer att bliva min tjänare
   för alltid.          Första Samuelsboken, 28 Kapitlet

         David i filistéernas här. Saul hos
           andebesvärjerskan i En-Dor.

 1. Vid den tiden församlade filisteerna sina krigshärar för att
   strida mot Israel. Och Akis sade till David: "Du må veta att du
   med dina män nu måste draga ut med mig i härnad."
 2. David svarade Akis: "Välan, då skall du ock få märka vad din
   tjänare kan uträtta." Akis sade till David "Välan, jag sätter
   dig alltså till väktare över mitt huvud för beständigt."

 3. Samuel var nu död, och hela Israel hade hållit dödsklagan efter
   honom; och de hade begravit honom i hans stad, i Rama. Och Saul
   hade utdrivit andebesvärjare och spåmän ur landet.
   >2 Mos. 22,18. 3 Mos. 19,31. 20,27. 5 Mos. 18,10 f.
   >1 Sam. 25,1.

 4. Så församlade sig nu filisteerna och kommo och lägrade sig vid
   Sunem. Då församlade ock Saul hela Israel, och de lägrade sig
   vid Gilboa.
 5. Men när Saul såg filieteernas läger, fruktade han och
   förskräcktes högeligen i sitt hjärta.
 6. Och Saul frågade HERREN, men HERREN svarade honom icke, varken
   genom drömmar eller genom urim eller genom profeter.
   >2 Mos. 28,30. 4 Mos. 12,6. 27,21. 1 Sam. 14,37.
 7. Då sade Saul till sina tjänare: "Söken upp åt mig någon
   andebesvärjerska, så vill jag gå till henne och fråga henne."
   Hans tjänare svarade honom: "I En-Dor finnes en
   andebesvärjerska."

 8. Då gjorde Saul sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och
   gick åstad med två män; och de kommo till kvinnan om natten. Och
   han sade: "Spå åt mig genom anden, och mana upp åt mig den jag
   säger dig."
 9. Men kvinnan svarade honom: "Du vet ju själv vad Saul har gjort,
   huru han har utrotat andebesvärjare och spåmän ur landet. Varför
   lägger du då ut en snara för mitt liv och vill döda mig?"
 10. Då svor Saul henne en ed vid HERREN ooh sade: "Så sant HERREN
   lever, i denna sak skall intet tillräknas dig såsom
   missgärning."
 11. Kvinnan frågade: "Vem skall jag då mana upp åt dig?" Han
   svarade: "Mana upp Samuel åt mig."
 12. Men när kvinnan fick se Samuel, gav hon till ett högt rop. Och
   kvinnan sade till Saul: "Varför har du bedragit mig? Du är ju
   Saul."
 13. Konungen sade till henne: "Frukta icke. Vad är det då du ser?"
   Kvinnan svarade Saul: "Jag ser ett gudaväsen komma upp nr
   jorden."
 14. Han frågade henne: "Huru ser han ut?" Hon svarade: "Det är en
   gammal man som kommer upp, höljd i en kåpa." Då förstod Saul att
   det var Samuel, och böjde sig ned med ansiktet mot jorden och
   bugade sig.
 15. Och Samuel sade till Saul: "Varför har du stört min ro och manat
   mig upp?" Saul svarade: "Jag är i stor nöd: filisteerna hava
   begynt krig mot mig, och Gud har vikit ifrån mig och svarar mig
   icke mer, varken genom profeter eller genom drömmar. Därför har
   jag kallat dig upp, på det att du må låta mig veta vad jag skall
   göra."
   >1 Sam. 18,12.
 16. Men Samuel svarade: "Varför frågar du mig, då nu HERREN har
   vikit ifrån dig och blivit din fiende?
   >1 Sam. 16,14.
 17. HERREN har efter sitt behag gjort vad han hade sagt genom mig:
   HERREN har ryckt riket ur din hand och givit det åt en annan, åt
   David.
   >1 Sam. 15,28. 1 Kon. 11,11.
 18. Eftersom du icke hörde HERRENS röst och icke lät Amalek känna
   hans vredes glöd, därför har HERREN nu gjort dig detta.
   >1 Sam. 15,18 f.
 19. HERREN skall giva både dig och Israel i filisteernas hand, och i
   morgon skall du med dina söner vara hos mig; ja, också Israels
   läger skall HERREN giva i filisteernas hand.
   >1 Sam. 31,6 f.
 20. Då föll Saul strax raklång till jorden; så förfärad blev han
   över Samuels ord. Också voro hans krafter uttömda, ty på ett
   helt dygn hade han ingenting ätit.
 21. Men kvinnan gick fram till Saul, och när hon såg huru högeligen
   förskräckt han var, sade hon till honom: "Se, din tjänarinna
   lyssnade till din begäran; Jag tog min själ[1] i min hand och
   hörsammade den önskan du uttalade till mig.
   >Dom. 12,3. 1 Sam. 19,5. Ps. 119,109.
 22. Så lyssna nu också du till dina tjänarinnas ord och låt mig
   sätta fram litet mat för dig, och ät, så att du hämtar krafter,
   innan du går dina färde."
 23. Men han vägrade och sade: "Jag vill icke äta." Då bådo honom
   hans tjänare jämte kvinnan så enträget, att han lyssnade till
   deras ord; han stod upp från jorden och satte sig på vilobädden.
 24. Och kvinnan hade en gödd kalv. i huset; den slaktade hon nu i
   hast. Därpå tog hon mjöl och knådade det och bakade därav
   osyrat bröd.
 25. Sedan satte hon fram det för Saul: och hans tjänare, och de
   åto. Därefter stodo de upp och gingo samma natt sina färde.

[1] Se själ i Ordförkl.          Första Samuelsboken, 29 Kapitlet

          David misstänkes av filistéernas
            hövdingar och bortvisas.

 1. Filisteerna församlade nu alla sina härar i Afek, medan
   israeliterna voro lägrade vid källan i Jisreel.
   >1 Sam. 4,1.
 2. Då nu filisteernas hövdingar tågade fram med avdelningar på
   hundra och tusen, och David och hans män därvid tågade sist
   fram, tillika med Akis,
 3. sade filisteernas furstar: "Vad hava dessa hebreer här att
   göra?" Men Akis svarade filisteernas furstar: "Denne David är ju
   Sauls, Israels konungs, tjänare, som nu har varit hos mig över
   år och dag, och jag har icke funnit något ont hos honom, från
   den dag han gick över till mig ända till denna dag.
   >1 Sam. 27,7.
 4. Då blevo filisteernas furstar förtörnade på honom; och
   filisteernas furstar sade till honom: "Låt mannen vända om och
   gå tillbaka till den ort du har anvisat honom; han får icke
   draga med med oss till strid, för att han icke under striden må
   bliva vår motståndare. Ty varigenom skulle han väl bättre kunna
   göra sig behaglig för sin herre än genom dessa mäns huvuden?
   >1 Krön. 12,19.
 5. Han är ju den David till vilkens ära man sjunger så under
   dansen:
    'Saul har slagit sina tusen,
    men David sina tio tusen.'"
   >1 Sam. 18,7. 21,11.

 6. Då kallade Akis David till sig och sade till honom: "Så sant
   HERREN lever, du är en redlig man, och att du går ut och in här
   hos mig i lägret är mig välbehagligt, ty jag har icke funnit
   något ont hos dig, från den dag du kom till mig ända till denna
   dag; men för hövdingarna är du icke välbehaglig.
 7. Så vänd nu tillbaka och gå i frid, för att du icke må göra något
   som misshagar filisteernas hövdingar."
 8. David sade till Akis: "Vad har jag då gjort, och vad har du
   funnit hos din tjänare, från den dag jag kom i din tjänst ända
   till denna dag, eftersom jag icke får gå åstad och strida mot
   min herre konungens fiender?"
 9. Akis svarade och sade till David: "Jag vet bäst att du är mig
   välbehaglig såsom en Guds ängel; men filisteernas furstar säga:
   'Han får icke draga upp med oss i striden.'
 10. Så stå nu upp bittida i morgon, jämte din herres tjänare som
   hava kommit hit med dig; och när morgon haven stått bittida upp,
   mån I draga edra färde, så snart det har blivit dager."
 11. Då stod David bittida upp med sina män för att om morgonen drag
   tillbaka till filisteernas land. Men filisteerna drogo upp till
   Jisreel          Första Samuelsboken, 30 Kapitlet

        Siklags förstöring genom amalekiterna
            och Davids hämnd på dem.

 1. När David med sina män på tredje dagen kom till Siklag, hade
   amalekiterna infallit i Sydlandet och i Siklag; och de hade
   intagit Siklag och bränt upp det i eld.
   >1 Sam. 27,8 f
 2. Och kvinnorna som voro därinne, både små och stora, hade de fört
   bort såsom fångar, utan att döda någon; de hade allenast fört
   bort dem och gått sin väg.
 3. När nu David med sina män kom till staden och fick se att den
   var uppbränd i eld, och att deras hustrur jämte deras söner och
   döttrar voro bortförda såsom fångar,
 4. brast han ut i gråt, så ock hans folk; och de gräto, till dess
   att de icke förmådde gråta mer.
 5. Davids båda hustrur, Ahinoam från Jisreel och Abigail,
   karmeliten Nabals hustru, voro också fångna.
   >1 Sam. 25,42 f. 27,3.
 6. Och David kom i stor nöd, ty folket tänkte stena honom; så
   förbittrat var allt folket, var och en för sina söners och
   döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud.
 7. Och David sade till prästen Ebjatar, Ahineleks son: "Bär hit
   till mig efoden." Då bar Ebjatar fram efoden till David.
   >1 Sam. 23,9.
 8. David frågade nu HERREN: "Skall jag sätta efter denna
   rövarskara? Kan jag då hinna upp den?" Han svarade honom: "Sätt
   efter dem; ty du skall förvisso hinna upp dem och skaffa
   räddning."
   >1 Sam. 23,2. 2 Sam.5,19.

 9. Då begav sig David åstad med sina sex hundra man, och de kommo
   till bäcken Besor; där stannade de som nödgades bliva efter.
 10. Men David fortsatte förföljelsen med fyra hundra man; ty de som
   sade blivit för trötta, och som därför stannade, utan att gå
   över bäcken Besor, utgjorde två hundra man.

 11. Sedan träffade de på fältet en egyptisk man; honom togo de med
   sig till David. Och när de hade givit honom bröd att äta och
   vatten att dricka
 12. och när de ytterligare hade givit honom ett stycke fikonkaka och
   två russinkakor att äta, kom livskraften tillbaka i honom
   igen. På tre dygn hade han nämligen varken ätit eller druckit.
 13. Och David frågade honorn: "Vem tillhör du, och varifrån är du?"
   Han svarade: "Jag är en egyptisk yngling, tjänare åt en
   amalekitisk man; men min herre övergav mig för tre dagar sedan,
   därför att jag blev sjuk.
 14. Vi hade nämligen infallit i den del av Sydlandet, som tillhör
   kereteerna, och i det område som tillhör Juda, och i den del av
   Sydlandet, som tillhör Kaleb, och vi hade bränt upp Siklag i
   eld."
   >Jos 14,13 f. 15,13 f. Hes. 25,16. Sef. 2,5.
 15. David sade till honom: "Vill du föra mig ned till den
   rövarskaran?" Han svarade: "Lova mig med ed vid Gud att du icke
   dödar mig eller utlämnar mig åt min herre, så vill jag föra dig
   ned till den rövarskaran."
 16. Så förde han honom ditned, och de lågo då kringsyridda överallt
   på marken och åto och drucko och förlustade sig med allt det
   stora byte som de hade tagit ur filisteernas land och ur Juda
   land.
 17. Och ända från skymningen intill nästa dags afton höll David på
   med att nedgöra dem; och ingen enda av dem kom undan, utom fyra
   hundra tjänare som satte sig upp på kamelerna och flydde.
 18. Och David räddade allt vad amalekiterna hade tagit; sina båda
   hustrur räddade David också.
 19. Ingen saknades, varken liten eller stor, ingens son och ingens
   dotter, ej heller något av bytet eller något av det som de hade
   tagit med sig; David förde alltsammans tillbaka.
 20. David tog ock alla får och fäkreatur, och man drev dessa framför
   den övriga boskapen och ropade: "Detta är Davids byte."

 21. Och när David kom tillbaka till de två hundra man som hade varit
   för trötta att följa honom, och som därför hade fått stanna kvar
   vid bäcken Besor, gingo dessa åstad för att möta David och det
   folk som han hade med sig; då gick David fram till folket och
   hälsade dem.
 22. Men allahanda onda och illasinnade män, bland dem som hade följt
   med David, togo till orda och sade: "Eftersom dessa icke följde
   med oss, skola vi icke giva dem något av bytet som vi hava
   räddat; var och en av dem må allenast taga sin hustru och sina
   barn med sig och gå hem."
 23. Men David svarade: "Så skolen I icke göra, mina bröder, med det
   som HERREN har givit oss, då han bevarade oss och gav i vår hand
   denna rövarskara, som kom över oss.
 24. Och vem skulle för övrigt härutinnan vilja lyssna till eder?
   Nej, sådan deras lott är, som draga med i striden, sådan skall
   deras lott vara, som stanna vid trossen; de skola dela jämnt med
   varandra."
   >4 Mos. 31,26 f. Jos. 22,8.
 25. Och därvid blev det, från den dagen och allt framgent; ty han
   gjorde detta till lag och rätt i Israel, såsom det är ännu i
   dag.
 26. När sedan David kom till Siklag, sände han en del av bytet till
   de äldste i Juda, sina vänner, i det han lät säga: "Detta är en
   skänk till eder av bytet från HERRENS fiender."
 27. Han sände till de äldste i Betel, de äldste i Ramot i Sydlandet
   och de äldste i Jattir;
 28. till de äldste i Aroer, de äldste i Sifamot och de äldste i
   Estemoa;
 29. till de äldste i Rakal, de äldste i jerameeliternas städer och
   de äldste i kaineernas städer;
 30. till de äldste i Horma, de äldste i Bor-Asan och de äldste i
   Atak;
 31. till de äldste i Hebron och till alla de orter där David hade
   vandrat omkring med sina män.          Första Samuelsboken, 31 Kapitlet

        Sauls och hans söners död i striden mot
          filistéerna. Deras begravning.

 1. Och filisteerna stridde mot Israel; och Israels män flydde för
   filisteerna och föllo slagna på berget Gilboa.
   >1 Sam. 28,4. 1 Krön. 10,1 f.
 2. Och filisteerna ansatte ivrigt Saul och hans söner. Och
   filisteerna dödade Jonatan, Abinadab och MalkiSua, Sauls söner.
   >1 Sam. 14,49. 1 Krön. 8,33. 9,39.
 3. När då Saul själv blev häftigt anfallen och bågskyttarna kommo
   över honom, greps han av stor förskräckelse för skyttarna.
 4. Och Saul sade till sin vapendragare: "Drag ut ditt svärd och
   genomborra mig därmed, så att icke dessa oomskurna komma och
   genomborra mig och hantera mig skändligt." Men hans vapendragare
   ville det icke, ty han fruktade storligen. Då tog Saul själv
   svärdet och störtade sig därpå.
   >Dom. 9,54.
 5. Men när vapendragaren såg att Saul var död, störtade han sig ock
   på sitt svärd och följde honom i döden.

 6. Så dogo då med varandra på den dagen Saul och hans tre söner och
   hans vapendragare, och därjämte alla hans män.
 7. Och när israeliterna på andra sidan dalen och på andra sidan
   Jordan förnummo att Israels män hade flytt, och att Saul och
   hans söner voro döda, övergåvo de städerna och flydde; sedan
   kommo filisteerna och bosatte sig i dem.

 8. Dagen därefter kommo filisteerna för att plundra de slagna och
   funno då Saul och hans tre söner, där de lågo fallna på berget
   Gilboa.
 9. Då höggo de av hans huvud och drogo av honom hans vapen och
   sände dem omkring i filisteernas land och läto förkunna det
   glada budskapet i sitt avgudahus och bland folket.
 10. Och de lade hans vapen i Astartetemplet, men hans kropp hängde
   de upp på Bet-Sans mur.

 11. Men när invånarna i Jabes i Gilead hörde vad filisteerna hade
   gjort med Saul,
 12. stodo de upp, alla stridbara män, och gingo hela natten och togo
   Sauls och hans söners kroppar ned från Bet-Sans mur, och begåvo
   sig därefter till Jabes och förbrände dem där.
   >2 Krön. 16,14. 21,19. Jer. 34,5.
 13. Sedan togo de deras ben och begrovo dem under tamarisken i Jabes
   och fastade så i sju dagar.