Andra Samuelsboken, 1 Kapitlet

        Budskapet om Sauls död. Davids klagosång
            över Saul och Jonatan.

 1. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över
   Amalek, och när David sedan i två dagar hade uppehållit sig i
   Siklag,
   >1 Sam. 30,17 f., 26.
 2. då hände sig pa tredje dagen att en man kom från Sauls läger,
   med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han
   kom in till David, föll han ned till jorden och bugade
   sig.
   >Jos.7,6. 1 Sam. 4,12.
 3. David frågade honom: "Varifrån kommer du?" Han svarade honom:
   "Jag kommer såsom flykting ifrån Israels läger."
 4. Då sade David till honom: "Huru har det gått? Säg mig det." Han
   svarade: "Folket har flytt ur striden, många av folket hava
   också fallit och dött; Saul och hans son Jonatan äro ock döda."
 5. David frågade den unge mannen som berättade detta för honom:
   "Huru vet du att Saul och hans son Jonatan äro döda?"
 6. Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom
   svarade: "Jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där
   fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, under det att vagnar
   och ryttare ansatte honom.
   >1 Sam. 31,1 f.
 7. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig, och
   jag svarade: 'Har är jag.'
 8. Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag
   var en amalekit.
 9. Sedan sade han till mig: 'Träd fram hit till mig och giv mig
   dödsstöten, ty jag är gripen av dödens vanmakt, om ock livet
   ännu alltjämt är kvar i mig.'
 10. Då trädde jag fram till honom och dödade honom, ty jag visste ju
   att han icke skulle kunna överleva sitt fall. Och jag tog
   diademet som satt på hans huvud, och ett armband som satt på
   hans arm, och jag bar nu detta hit till min herre."
 11. Då fattade David i sina kläder och rev sönder dem; så gjorde ock
   alla de män som voro där med honom.
 12. Och de höllo dödsklagan och gräto och fastade ända till aftonen
   för Sauls och hans son Jonatans skull, och för HERRENS folks och
   för Israels hus' skull, därför att de hade fallit för svärd.
 13. Och David frågade den unge mannen som hade framfört
   underrättelsen till honom: "Varifrån är du?" Han svarade: "Jag
   är son till en amalekit som lever här såsom främling."
 14. David sade till honom: "Kände du då ingen fruktan för att
   uträcka din hand till att förgöra HERRENS smorde?"
   >1 Sam. 24,7. 26,11. s. 105,15.
 15. Och David kallade på en av sina män och sade: "Kom hit och stöt
   ned honom." Och han slog honom till döds.
 16. Och David sade till honom: "Ditt blod komme över ditt huvud, ty
   din egen mun har vittnat mot dig, i det att du sade: 'Jag har
   dödat HERRENS smorde.'"
 17. Och David sjöng följande klagosång över Saul och kans son
   Jonatan,
 18. och han befallde att man skulle lära Juda barn "Bågsången"; den
   är upptecknad i "Den redliges bok":
   >Jos. 10,13.

 19.  "Din härlighet, Israel,
      ligger slagen på dina höjder.
    Huru hava icke hjältarna fallit!
   >1 Mack. 9 21.

 20.  Förkunnen det icke i Gat,
    bebåden det ej på Askelons gator,
    för att filisteernas döttrar icke må glädja sig,
    de oomskurnas döttrar ej fröjda sig.
   >Mik. 1,10.

 21.  I Gilboa berg,
      på eder må ej falla
      dagg eller regn,
    ej ses offergärdsskördar.
    Ty hjältarnas sköld
      blev där till smälek,
    Sauls sköld,
      ej sedan smord med olja.

 22.  Från slagnas blod,
      från hjältars hull
    vek Jonatans båge
      icke tillbaka,
    vände Sauls svärd
      ej omättat åter.
   >1 Sam. 14,6 f., 47 f.

 23.  Saul och Jonatan,
      så kära och ljuvliga
      för varandra i livet,
    de blevo ej heller
      skilda i döden,
    de två, som voro snabbare än örnar,
      starka mer än lejon.

 24.  Israels döttrar,
      gråten över Saul,
    över honom som klädde eder
      i scharlakan och praktskrud
    och prydde edra kläder
      med gyllene smycken.

 25.  Huru hava icke hjältarna
      fallit i striden!
    Jonatan ligger slagen
      på dina höjder.

 26.  Jag sörjer över dig,
      du min broder Jonatan;
      mycket ljuvlig var du mig.
    Dyrbar var mig din kärlek,
      mer än kvinnokärlek.
   >1 Sam. 18,3. 19,1.

 27.  Huru hava icke hjältarna fallit,
    de båda stridssvärden förgåtts!"          Andra Samuelsboken, 2 Kapitlet

        David kommer över Juda. Is-Boset konung
         över Israel. Krig mellan dem. Asael
              dödad av Abner.

 1. Därefter frågade David HERREN: "Skall jag draga upp till någon
   av Juda städer?" HERREN svarade honom: "Drag upp." Då frågade
   David: "Vart skall jag draga upp?", Han svarade: "Till Hebron."
   >1 Sam 23.2 f. 30,7 f.
 2. Så drog då David ditupp jämte sina båda hustrur, Ahinoam från
   Jisreel och Abigail, karmeliten Nabals hustru.
   >1 Sam. 25,40 f. 27,3.
 3. David lät ock sina män draga ditupp, var och en med sitt
   husfolk; och de bosatte sig i Hebrons städer.
   >Jos. 21,11.
 4. Dit kommo nu Juda män och smorde David till konung över Juda
   hus.

   När man berättade för David att det var männen i Jabes i Gilead
   som hade begravit Saul,
   >1 Sam. 31,13.
 5. skickade David sändebud till männen i Jabes i Gilead och lät
   säga till dem: "Varen välsignade av HERREN, därför att I haven
   bevisat eder herre Saul den barmhärtighetstjänsten att begrava
   honom!
 6. Så må nu ock HERREN bevisa barmhärtighet och trofasthet mot
   eder. Själv vill jag också göra eder gott, därför att I haven
   gjort detta.
 7. Varen alltså nu vid gott mod och oförskrackta, fastän eder herre
   Saul är död; det är nu jag som av Juda hus har blivit smord till
   konung över dem."

 8. Men Abner, Ners son, Sauls härhövitsman, tog Sauis son Is-Boset
   och förde honom över till Mahanaim
   >1 Sam. 14,50.
 9. och gjorde honom till konung i Gilead och asureernas land och
   Jisreel, så ock över Efraim, Benjamin och hela det övriga
   Israel.
 10. Sauls son Is-Boset var fyrtio år gammal, när han blev konung
   över Israel, och han regerade i två år. Allenast Juda hus höll
   sig till David.
 11. Den tid David var konung i Heblon över Juda hus utgjorde
   sammanräknat sju år och sex månader.
   >2 Sam. 5,5.

 12. Och Abner, Ners son, drog ut med Sauls son Is-Bosets folk ifrån
   Mahanaim till Gibeon.
 13. Joab, Serujas son, och Davids folk drogo också ut; och de mötte
   varandra vid Gibeons damm. Där stannade de på var sin sida om
   dammen.
   >1 Krön. 2,16.
 14. Och Abner sade till Joab: "Må vi låta några unga män stå upp och
   utföra en krigslek i vår åsyn." Joab svarade: "Må så ske."
 15. Då stodo de upp och gingo fram i lika antal: tolv för Benjamin
   och för Sauls son Is-Boset, och tolv av Davids folk.
 16. Och de fattade varandra i huvudet och stötte svärdet i sidan på
   varandra och föllo så allasammans därför blev detta ställe
   kallat Helkat-Hassurim[1] vid Gibeon.

 17. Sedan begynte en mycket hård strid på den dagen; men Abner och
   Israels män blevo slagna av Davids folk.
 18. Nu funnos där tre söner till Seruja: Joab, Abisai och Asael. Och
   Asael var snabbfotad såsom en gasell på fältet.
 19. Och Asael förföljde Abner, utan att vika undan vare sig till
   höger eller till vänster från Abner.
 20. Då vände Abner sig om och sade: "Är det du, Asael?" Han svarade:
   "Ja."
 21. Då sade Abner till honom: "Vänd dig åt annat håll, åt höger
   eller åt vänster. Angrip någon av de yngre och försök att taga
   hans rustning." Men Asael ville icke låta honom vara.
 22. Då sade Abner ännu en gång till Asael: "Låt mig vara. Du vill
   väl icke att jag skall slå dig till jorden? Huru skulle jag
   sedan kunna se din broder Joab i ansiktet?"
 23. När han ändå icke ville låta honom vara, gav Abner honom med
   bakandan av sitt spjut en stöt i underlivet, så att spjutet gick
   ut baktill; och han föll ned där och dog på stället. Och var och
   en som kom till platsen där Asael hade fallit ned och dött
   stannade där.
   >2 Sam. 3,27, 30. 20,12.

 24. Och Joab och Abisai förföljde Abner. Men när solen hade gått ned
   och de bade kommit till Ammahöjden, som ligger gent emot Gia, åt
   Gibeons öken till,
 25. då samlade sig Betljamins barn tillhopa bakom Abner, så att de
   utgjorde en sluten skara, och intogo en ställning på toppen av
   en och samma höjd.
 26. Och Abner ropade till Joab och sade: "Skall då svärdet få
   oavlåtligen frossa? Förstår du icke att detta måste leda till
   ett bittert slut?" Huru länge tänker du dröja, innan du befaller
   ditt folk att upphöra med att förfölja sina bröder?"
 27. Joab svarade: "Så sant Gud lever: om du ingenting hade sagt, då
   hade folket först i morgon fått draga sig tillbaka och upphöra
   att förfölja sina bröder."
 28. Därefter lät Joab stöta i basunen; då stannade allt folket och
   förföljde icke mer lsrael. Och sedan stridde de icke vidare.

 29. Men Abner och hans män tågade genom Hedmarken hela den natten;
   därefter gingo de över Jordan och tågade vidare hela förmiddagen
   och kommo så till Mahanaim.
 30. Joab åter samlade tillhopa allt folket, sedan han hade upphört
   att förfölja Abner; då fattades av Davids folk nitton man utom
   Asael.
 31. Davids folk hade däremot slagit till döds tre hundra sextio man
   av Benjamin och av Abners folk.
 32. Och de togo upp Asael och begrovo honom i hans faders grav i
   Bet-Lehem. Därefter tågade Joab och hans män hela natten och
   kommo i dagningen till Hebron.

[1] Betydelsen oviss; möjligen svärdsåkern          Andra Samuelsboken, 3 Kapitlet

        Davids söner. Abner går över till David,
        men dödas av Joab. David sörjer däröver.

 1. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Därunder
   blev David allt starkare och starkare, men Sauls hus allt
   svagare och svagare.
   >1 Sam. 13,14. 15,23, 28.

 2. I Hebron föddes söner åt David. hans förstfödde var Amnon, som
   han fick med Ahinoam från Jisreel.
   >1 Sam. 25,43. 1 Krön. 3,1 f
 3. Hans andre son var Kilab, som han fick med Abigal, kameliten
   Nabals hustru, och den tredje var Absalom, son till Maaka, som
   var dotter till Talmai, konungen i Gesur.
   >1 Sam. 25,42. 27,3
 4. Den fjärde var Adonia, Haggits son, och den femte var Sefatja,
   Abitals son.
 5. Den sjätte var Jitream, som David fick med sin hustru
   Egla. Dessa föddes åt David i Hebron.

 6. Så länge kriget varade mellan Sauls hus och Davids hus, bistod
   Abner kraftigt Sauls hus.
 7. Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, Ajas dotter; och
   Is-Boset sade till Abner: "Varför har du gått in till min faders
   bihustru?"
   >2 Sam. 21,8.
 8. För dessa hans ord blev Abner mycket vred och sade: "Är jag då
   ett hundhuvud från Juda land? Just då jag bevisar barmhärtighet
   mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och
   icke har låtit dig falla i Davids hand, just då tillvitar du mig
   att hava begått en missgärning med denna kvinna
 9. Gud straffe Abner nu och framgent, om jag icke hädanefter
   handlar så mot David som HERREN med ed har lovat honom:
 10. jag vill göra så, att konungadömet tages ifrån Sauls hus, och
   att i stället Davids tron bliver upprest över både Israel ooh
   Juda, från Dan ända till Beer-Seba."
   >Dom. 20,1. 1 Sam. 3 20.
 11. Då tordes hab icke säga ett ord mer åt Abner, av fruktan för
   honom.

 12. Men Abner skickade strax sändebud till David och lät saga: "Vem
   tillhör landet?", och lät vidare säga: "Slut förbund med mig,
   så skall jag bistå dig och göra så, att hela Israel går över
   till dig."
 13. Han svarade: "Gott! Jag vill sluta förbund med dig. Men en sak
   fordrar jag av dig, nämligen att du icke träder fram inför mitt
   ansikte utan att hit medföra Mikal, Sauls dotter, när du kommer
   för att träda fram inför mitt ansikte."
 14. Därefter skickade David sändebud till Is-Boset, Sauls son, och
   lät säga: "Giv mig åter min hustru Mikal, som jag förvärvade mig
   för ett hundra filisteers förhudar."
   >1 Sam. 18,25 f.
 15. Då sände Is-Boset åstad och lät taga henne ifrån hennes man,
   Paltiel, Lais' son.
   >1 Sam. 25,44.
 16. Men hennes man gick med henne och följde henne under beständig
   gråt ända till Bahurim. Här sade Abner till honom: "Vänd om och
   gå dina färde." Då vände han om.

 17. Och Abner hade underhandlat med de äldste i Israel och sagt:
   "Sedan lång tid tillbaka haven I sökt att få David till konung
   över eder.
 18. Fullborden nu edert uppsåt, ty så har HERREN sagt om David:
   Genom min tjänare Davids hand skall jag frälsa mitt folk israel
   ifrån filisteernas hand och ifrån alla dess fienders hand."
 19. Likaledes talade Abner härom med, benjaminiterna. Därefter gick
   Abner ock åstad for att tala med David i Hebron om allt vad
   Israel och hela Benjamins hus hade funnit lämpligt att svara.
   >1 Krön 12,29.
 20. När då Abner, åtföljd av tjugu man, kom till David i Hebron,
   gjorde David ett gästabud för Abner och hans män.
 21. Och Abner sade till David: "Jag vill stå upp och gå åstad och
   församla hela Israel till min herre konungen, för att de må
   sluta förbund med dig, så att du bliver konung på vad villkor
   dig lyster." Sedan lät David Abner gå, och han drog bort i Erid.

 22. Just då kommo Davids folk och Joab hem från ett strövtåg och
   förde med sig ett stort byte; men Abner var nu icke längre kvar
   hos David i Hebron, ty denne hade låtit honom gå, och han hade
   dragit bort i frid.
 23. Men när Joab och hela hans här kom hem, berättade man för honom
   och sade: "Abner, Ners son, kom till konungen, och denne lät
   honom gå, och han drog bort i frid."
 24. Då gick Joab in till konungen och sade: "Vad har du gjort! Då nu
   Abner hade kommit till dig, varför lät du då honom gå, så att
   han fritt kunde draga sina färde?
 25. Du känner väl Abner, Ners son? Han kom hit för att bedraga dig.
   Han ville utforska ditt görande och låtande, och utforska allt
   vad du förehar.
 26. Sedan, när Joab hade gått ut från David, sände han bud efter
   Abner, och sändebuden förde denne tillbaka från Bor-Hassira. Men
   David visste intet därom.
 27. När Abner så hade kommit tillbaka till Hebran, förde Joab honom
   avsides till mitten av porten, under förevändning att tala
   enskilt med honom; där sårade han honom till döds med en stöt i
   underlivet -- detta for att hämnas sin broder Asaels blod.
   >2 Sam. 2,23. 20,10. 1 Kon. 2,5.
 28. När David sedan fick höra detta, sade han: "Jag och mitt
   konungadöme äro oskyldiga inför HERREN evinnerligen till Abners,
   Ners sons blod.
 29. Må det komma över Joabs huvud och över hela hans faders hus; och
   må i Joabs hus aldrig fattas män som hava flytning, eller som
   äro spetälska, eller som stödja sig på krycka, eller som falla
   för svärd, eller som lida brist på bröd."
   >3 Mos 15,2 f. 1 Kon. 2,5 f., 28 f.
 30. Så hade nu Joab och hans broder Abisai dräpt Abner, därför att
   denne hade dödat deras broder Asael vid Gibeon, under striden.

 31. Och David sade till Joab och allt folket som var med honom:
   "Riven sönder edra kläder och höljen eder i sorgdräkt och hållen
   dödsklagan efter Abner." Och konung David gick själv bakom
   båren.
 32. Så begrovo; de Abner i Hebron; och konungen brast ut i gråt vid
   Abners grav, och allt folket grät.
 33. Och konungen sjöng följande klago sång över Abner:
    "Måste då Abner dö en gudlös dåres död?
 34.  Dina händer voro ju ej bundna,
    dina fötter ej slagna i fjättrar.
    Du föll såsom man faller för ogärningsmän."

   Då begrät allt folket honom ännu mer."

 35. Och allt folket kom för att förmå David att äta något under
   dagens lopp; men David betygade med ed och sade: "Gud straffe
   mig nu och framgent, om jag smakar bröd eller något annat,
   förrän solen har gått ned."
 36. När folket hörde detta, behagade: det dem all väl, likasom allt
   annat som konungen gjorde behagade allt folket väl.
 37. Och allt folket och hela Israel insåg då att konungen ingen del
   hade haft i att Abner, Ners son, hade blivit dödad.
 38. Och konungen sade till sina tjänare: "I veten nogsamt att en
   furste och en stor man i dag har fallit i Israel.
 39. Men jag är ännu svag, fastän jag är smord till konung, och dessa
   män, Serujas söner, äro starkare än jag. HERREN vedergälle den
   som ont gör, efter hans ondska."
   >Ps. 62,18. 125,5.
          Andra Samuelsboken, 4 Kapitlet

        Is-Boset mördas. Mördarna bestraffas av
                David.

 1. Då nu Sauls son hörde att Abner var död i Hebron, sjönk allt
   hans mod, och hela Israel var förskräckt.
 2. Men Sauls son hade till hövitsmän för sina strövskaror två män,
   av vilka den ene hette Baana och den andre Rekab, söner till
   Rimmon från Beerot, av Benjamins barn. Ty också Beerot räknas
   till Benjamin;
   >Jos. 18,25.
 3. men beerotiterna flydde till Gittaim och bodde där sedan såsom
   främlingar, vilket de göra ännu i dag.
   >Neb. 11,33.
 4. (Också Jonatan, Sauls son, hade lämnat efter sig en son, som nu
   var ofärdig i fötterna. Han var namligen fem år gammal, när
   budskapet om Saul och Jonatan kom från Jisreel, och då tog hans
   sköterska honom och flydde; men under hennes bråda flykt föll
   han omkull och blev därefter halt; och han hette Mefiboset.)
   >2 Sam. 9,3 f. 1 Krön. 8,34.
 5. Nu gingo beerotiten Rimmons söner Rekab och Baana åstad och
   kommo till Is-Bosets hus, då det var som hetast på dagen, medan
   han låg i sin middagssömn.
 6. När de så, under förevändning att hämta vete, hade kommit in i
   det inre av huset, sårade de honom med en stöt i underlivet;
   därefter flydde Rekab oeh hans broder Baana undan.
 7. De kommo alltså in i huset, när han låg på sin vilobädd i
   sovkammaren, och sårade honom till döds ochh höggo huvudet av
   honom; därpå togo de hans huvud och färdades genom Hedmarken
   hela natten.
 8. Och de förde så Is-Bosets huvud till David i Hebron och sade
   till konungen: "Se här är Is-Bosets, Sauls sons, din fiendas,
   huvud, hans som stod efter ditt liv. HERREN har i dag givit min
   herre konungen hämnd på Saul och hans efterkommande."

 9. Då svarade David Rekab och hans broder Baana, beerotiten Rimmons
   söner, och sade till dem: "Så sant HERRRN lever, han som har
   förlossat mig från all nöd:
   >1 Kon. 1,29.
 10. den som förkunnade för mig och sade: 'Nu är Saul död', och som
   menade sig vara en glädjebudbärare, honom lät jag gripa och
   dräpa i Siklag, honom som jag eljest skulle hava givit
   budbärarlön;
   >2 Sam. 1,15.
 11. huru mycket mer skall jag icke då nu, när ogudaktiga män hava
   dräpt en oskyldig man i hans eget hus, på hans säng, utkräva
   hans blod av eder hand och utrota eder från jorden!"
 12. På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och höggo av
   deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron.
   Men Is-Bosets huvud togo de, och de begrovo det i Abners grav i
   Hebron.
   >2 Sam. 3,32.
          Andra Samuelsboken, 5 Kapitlet

         David konung över hela Israel. Hans
        erövring av Jerusalem. Hans vänskap med
          Hiram. Davids hustrur och söner.
         Filistéernas anfall och nederlag.

 1. Sedan; kommo alla Israels stammar till David i Hebron och sade
   så: "Vi äro ju ditt kött och ben.
   >1 Krön. 11,1 f.
 2. Redan för länge sedan, då Saul ännu var konung över oss, var det
   du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har
   HERREN sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du
   skall vara en furste över Israel."
   >1 Sam. 25,30. 2 Sam. 7,8. Ps. 78,71.
 3. När så alla de äldste i Israel kolllmo till konungen i Hebron,
   slöt konung David ett förbund med dem där i Hebron, inför
   HERREN; och sedan smorde de David till konung över Israel.
   >1 Sam. 16,13. 2 Sam. 2,4. 1 Krön. 12,23 f.
 4. David var trettio år gammal, när han blev konung, och han
   regerade i fyrtio år.
   >1 Kon. 2,11. 1 Krön. 29,27 f.
 5. I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i
   Jerusalem regerade han i trettiotre år över hela Israel oah
   Juda.
   >2 Sam. 2,11. 1 Krön. 3,4.

 6. Och konungen drog med sina män till Jerusalem, mot jebuseerna,
   som bodde där i landet. De sade då till David: "Hitin kommer du
   icke; blinda och halta skola driva dig bort, de mena att David
   icke skall komma hitin."
   >Jos. 15,68. Dom. 1,21.
 7. Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad.
 8. Och David sade på den dagen: "Vemhelst som slår ihjäl en jebuse
   och tränger fram till vattenledningen, han slår ihjäl just dessa
   halta och blinda, som David hatar." Därför plägar man säga:
   "Ingen blind och halt må komma in i huset."
 9. Sedan tog David sin boning på borgen och kallade den Davids
   stad. Där uppförde David byggnader runt omkring, från Millo och
   vidare inåt.
 10. Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och HERREN,
   härskarornas Gud, var med honom.
   >2 Sam. 3,1.

 11. Och Hiram, konungen i Tyrus, skickade sändebud till David med
   cederträ, därjämte ock timmermän och stenbuggare; och de byggde
   ett hus åt David.
   >1 Krön. 14,1 f.
 12. Och David märkte att HERREN hade befäst honom såsom konung över
   Israel, och att han hade upp höjt hans konungadöme, för sitt
   folk Israels skull.

 13. Och David tog sig ännu flera bihustrur oah hustrur från
   Jerusalem, sedan han hade kommit från Hebron; och åt David
   föddes ännu flera söner och döttrar.
   >1 Krön. 3,9.
 14. Dessa äro namnen på de söner sorn föddes åt honom i Jerusalem:
   Sammua, Sobab, Natan, Salomo,
   >1 Krön. 3,5 f.
 15. Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia,
 16. Elisama, Eljada och Elifelet.

 17. Men när filisteerna hörde att David hade blivit smord till
   konung över Israel, drogo de allasammans upp för att fånga
   David. När David hörde detta, drog han ned till borgen.
 18. Och sedan filisteerna hade kommit fram, spridde de sig i
   Refaimsdalen.
 19. Då frågade David HERREN: "Skall jag draga upp mot filisteerna?
   Vill du då giva dem i min hand?" HERREN svarade David: "Drag
   upp; ty jag skall giva filisteerna i din hand.
   >1 Sam. 23,2. 30,7 f.
 20. Och David kom till Baal-Perasim, och där slog David dem. Då sade
   han: "HERREN har brutit ned[1] mina fiender inför mig, likasom
   en vattenflod bryter ned." Därav fick det stället namnet
   Baal-Perasim.
   >Jes. 28,21.
 21. De lämnade där efter sig sina avgudabilder, och David och hans
   män togo dessa med sig.

 22. Men filisteerna droga upp ännu en gång och spridde sig i
   Refaimsdalen.
 23. När David då frågade HERREN, svarade han: "Du skall icke draga
   ditupp; du må kringgå dem bakifrån, så att du kommer över dem
   från det håll där bakaträden stå.
 24. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar,
   skynda då raskt fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig
   till att slå filisteernas här."
 25. David gjorde såsom HERREN hade bjudit honom; och han slog
   filisteerna och förföljde dem från Geba ända fram emot Geser.
          Andra Samuelsboken, 6 Kapitlet

        Guds ark föres från Abinadabs hus och
        sättes in i Obed-Edoms hus. Den hämtas
        sedan till Jerusalem. Mikal visar David
               missaktning.

 1. Åter församlade David allt utvalt manskap i Israel, trettio
   tusen man.
   >1 Krön. 137l f.
 2. Och David bröt upp och drog åstad med allt sitt folk ifrån
   BaaleJuda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått
   sitt namn efter HERREN Sebaot, honom som tronar på keruberna.
   >2 Mos. 25,17 f. Jos. 15,9,60. 1 Sam. 4,4. Ps. 80,2. 99,1.
 3. Och de satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort ifrån
   Abinadabs hus på höjden; och Ussa och Ajo, Abinadabs söner,
   körde den nya vagnen.
   >1 Sam. 6,7. 7,1.
 4. Så förde de Guds ark bort ifrån Abinadabs hus på höjden, och
   följde själva med, och Ajo gick därvid framför arken.
 5. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför HERREN, med
   allahanda instrumenter av cypressträ, med harpor, psaltare,
   pukor, sknllror och cymbaler.
 6. Men när de kommo till Nakonslogen, räckte Ussa ut sin hand mot
   Guds ark och fattade i den, ty oxarna snavade.
 7. Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för
   hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds
   ark.
   >4 Mos. 4,15, 20.
 8. Men det gick David hårt till sinne att HERREN så hade brutit ned
   Ussa[1]; och han kallade det ställe Peres-Ussa, såsom det heter
   änn i dag.
 9. Och David betogs av sådan fruktan för HERREN på den dagen, att
   han sade: "Huru skulle jag töras låta HERRENS ark komma till
   mig?"
 10. Därför ville David icke låta flytta in HERRENS ark till sig i
   David stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus.
   >2 Sam 5,7,9.
 11. Sedan blev HERRES ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i tre
   månader; men HERREN välsignade ObedEdom och hela hans hus.

 12. När det nu blev berättat för konung David att HERREN hade
   välsignat Obed-Edoms hus och altt vad han hade, för Guds arks
   skull, då gick David åstad och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms
   hus upp till Davids stad under jubel.
   >1 Kron. 15,11 f.
 13. Och när de som buro HERRENS ark hade gått sex steg framåt,
   offrade han en tjur och en gödkalv.
   >1 Kon. 8,5.
 14. Själv dansade David med all makt inför HERREN, och därvid var
   David iklädd en linne-efod.
   >Ps. 84,3.
 15. Så hämtade David och hela Israel HERRENS ark ditupp under jubel
   och basuners ljud.
 16. När då HERRENs ark kom in i Davids stad, blickade Mikal, Sauls
   dotter, ut genom fönstret, och när hon såg konung David hoppa
   och dansa inför HERREN fick hon förakt för honom i sitt hjärta.
   >1 Kron. 15,29.
 17. Sedan de hade fört HERRENS ark ditin, ställde de den på dess
   plats i tältet som David hade slagit upp åt den; ooh därefter
   offrade David brännoffer inför HERREN, så ock tackoffer.
   >Krön 15,1. 16,1 f.
 18. När David hade offrat brännoffret och tackoffret välsignade han
   folket i HERREN Sebaots namn.
   >1 Kon. 8,55.
 19. Och åt allt folket, åt var och en i hela hopen av israeliter,
   både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och
   en druvkaka. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt.

 20. Men när David kom tillbaka för att hälsa sitt husfolk, gick
   Mikal, Sauls dotter, ut emot honom och sade: "Huru härlig har
   icke Israels konung visat sig idag, då han i dag har blottat sig
   för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, såsom löst folk plägar
   göra!"
 21. Då sade David till Mikal: "Inför HERREN, som har utvalt mig
   framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig
   till furste över HERRENS folk, över Israel -- inför HERREN
   fröjdade jag mig.
 22. Dock kände jag mig rätteligen för ringa till detta, ja, jag var
   i mina ögon allt för låg därtill. Skulle jag då söka ära hos
   tjänstekvinnorna, om vilka du talade?"
 23. Och Mikal, Saula dotter, fick inga barn, så länge hon levde.

[1] Hebr. paras peres be-Ussa          Andra Samuelsboken, 7 Kapitlet

        David vill bygga ett hus åt Herren, men
        Herren förkunnar att han i stället skall
          bygga ett hus åt David. Davids
             tacksägelse och bön.

 1. Då nu konungen satt i sitt hus, sedan HERREN hade låtit honom få
   ro runt omkring for alla hana fiender,
   >1 Krön. 17,1 f.
 2. sade han till profeten Natan: "Se, jag bor i ett hus av
   cederträ, under det att Guds ark bor i ett tält.
   >2 Sam. 5,11. 6,17.
 3. Natan sade till konungen: "Välan, gör allt vad du har i sinnet;
   ty HERREN är med dig."
 4. Men om natten kom HERRENS ord till Natan; han sade:
 5. "Gå och säg till min tjänare David: Så säger HERREN: Skulle du
   bygga mig ett hus att bo i?
   >1 Krön. 22,6 f. Jes. 66,1.
 6. Jag har ju icke bott i något hus, allt ifrån den dag då jag
   förde Israela barn upp ur Egypten finda till denna dag, utan jag
   har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel.
   >2 Mos. 26,1 f. 1 Kon. 8 16.
 7. Har jag då någonsin, varhelst jag flyttade omkring med alla
   Israels barn, talat ooh sagt så till någon enda av Iaraels
   stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel:
   'Varför haven I icke byggt mig ett hus av cederträ?'
 8. Och nu skall du säga så till min tjänare David: Så säger HERREN
   Sebaot: Från betesmarken, där du följde fåren, har jag hämtat
   dig, för att du skulle bliva en furste över mitt folk Israel.
   >1 Sam. 16,11 f. 2 Sam. 5,2. Ps. 78,70 f.
 9. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla
   dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn, så stort
   som de störstes namn på jorden.
 10. Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det,
   så att det får bo kvar där, utan att vidare bliva
   oroat. Orättfärdiga människor skola icke mer förtrycka det,
   såsom fordom skedde,
   >2 Mos. 15,17. Ps. 44,8. 80,9.
 11. och såsom det har varit allt ifrån den tid då jag förordnade
   domare över mitt folk Israel; och jag skall låta dig få ro för
   alla dina fiender. Så förkunnar nu HERREN för dig att HERREN
   skall uppbygga ett hus åt dig.
 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter
   dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv; och jag skall
   befästa hans konungadöme.
   >1 Kon. 8,1 f.
 13. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans
   konungatron för evig tid.
   >1 Kon. 5,6. 6,1. 1 Krön. 28,6 f. Ps. 89,4 f.
 14. Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son, så att
   jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med
   ris, såsom människor pläga tuktas, och med plågor, sådana som
   hemsöka människors barn;
   >1 Krön. 22,lO. Ps. 89,27. Hebr. 1,5. Upp.21,7.
 15. men min nåd skall icke vika ifrån honom, såsom jag lät den vika
   ifrån Saul, vilken jag lät vika undan för dig.
   >1 Sam. 15,26.
 16. Ditt hus och ditt konungadöme skola bliva beståndande inför dig
   till evig tid; ja, din tron skall vara befäst för evig tid."
 17. Alldeles i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn
   talade nu Natan till David.
 18. Då gick konung David in och satte sig ned inför HERRENS ansikte
   och sade: "Vem är jag, Herre, HERRE, ooh vad är mitt hus,
   eftersom du har låtit mig komma härtill?
   >1 Mos. 32,10.
 19. Och detta har ändå synts dig vara för litet, Herre, HERRE; du
   har ock talat angående din tjänares hus om det som ligger långt
   fram i tiden. och härom har du talat på människosätt, Herre,
   HERRE!
 20. Vad skall nu David vidare tala till dig? Du känner ju din
   tjänare, Herre, HERRE.
   >Ps. 139 1.
 21. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt
   detta stora och förkunnat det för din tjänare.
 22. Därför är du ock stor HERRE Gud, ty ingen är dig lik, och ingen
   Gud finnes utom dig, efter allt vad vi hava hört med våra öron.
   >5 Mos. 3,24. 4,35. 32,39. 1Sam. 2,2. Ps. 83,19. 86,19.
   >Jes. 44,6. 45,21. Mark. 12,29 32.
 23. Och var finnes på jorden något enda folk likt ditt folk Israel,
   något folk som en Gud själv har gått åstad att förlossa åt sig
   till ett folk, för att så göra sig ett namn -- ja, för att göra
   dessa stora ting med eder och dessa fruktansvärda gärningar med
   ditt land, inför ditt folk, det som du förlossade åt dig från
   Egypten, från hedningarna ocb deras gudar.
   >5 Mos. 4,7 f., 32 f. 33,29. Ps. 147,19 f.
 24. Och du har berett åt dig ditt folk Israel, dig till ett folk för
   evig tid, och du, HERRE, har blivit deras Gud.
 25. Så uppfyll nu, HERRE Gud, för evig tid vad du har talat om din
   tjänare och om hans hus; gör såsom du har talat.
 26. Då skall ditt namn bliva stort till evig tid, så att man skall
   säga: 'HERREN Sebaot är Gud över Israel.' Och så skall din
   tjänare Davids hus bestå inför dig.
 27. Ty du, HERRE Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare
   och sagt: 'Jag vill bygga dig ett hus.' Därför har din tjänare
   fått frimodighet att bedja till dig denna bön.
 28. Och nu, Herre, HERRE, du är Gud, ooh dina ord äro sanning; och
   du du har lovat din tjänare detta goda,
 29. så värdes nu välsigna din tjänares hus, så att det förbliver
   evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, i HERRE, har lovat det,
   och genom din välsignelse skall din tjänares hus bliva välsignat
   evinnerligen."
          Andra Samuelsboken, 8 Kapitlet

         Davids segrar och byte. Hans inre
           styrelse och hans ämbetsmän.

 1. En tid härefter slog David filisteerna och kuvade dem. Därvid
   bemäktigade sig David huvudstaden och tog den ur filisteernas
   hand.
   >1 Krön. 18,1 f.
 2. Han slog ock moabiterna och mätte dem med snöre, i det att han
   lät dem lägga sig ned på jorden: med två snörlängder mätte han
   ut den del av dem, som skulle dödas, och med en full snörlängd
   den del som han låt leva. Så blevo moabiterna David underdåniga
   och förde till honom skänker.
   >4 Mos. 24,17.
 3. Likaledes slog David Hadadeser, Rehobs son, konungen i Soba, när
   denne hade dragit åstad för att utsträcka sitt välde till
   floden.
   >1 Sam. 14,47.
 4. Och David tog till fånga av han folk ett tusen sju hundra
   ryttare och tjugu tusen man fotfolk; och David lät avskära
   fotsenorna på alla vagnshästarna, utom på ett hundra hästar, som
   han skonade.
   >Jos. 11,6.
 5. När sedan arameerna från Damaskus kommo för att hjälpa
   Hadadeser, konungen i Soba, nedgjorde David tjugutvå tusen man
   av dem.
 6. Och David insatte fogdar bland arameerna i Damaskus, och
   arameerna blevo David underdåniga och förde till honom
   skänker. Så gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram.
 7. Och David tog de gyllene sköldar som Hadadesers tjänare hade
   burit och förde dem till Jerusalem.
 8. Och från Hadadesers stader Beta och Berotai tog konung David
   koppar i stor myckenhet.

 9. Då nu Toi, konungen i Hamat, hörde att David hade slagit
   Hadadesers hela här,
 10. sände han sin son Joram till konung David för att hälsa honom
   och lyckönska honom, därför att han hade givit sig i strid med
   Hadadeser och slagit honom; ty Hadadeser hade varit Tois
   fiende. Och han hade med sig kärl av silver, av guld och av
   koppar.
 11. Också dessa helgade konung David åt HERREN, likasom han hade
   gjort med det silver och guld han hade tagit från alla de folk
   som han hade underlagt sig:
 12. från arameerna, moabiterna, Ammons barn, filisteerna och
   amalekiterna, så ock med det byte han hade tagit från Hadadeser,
   Rehobs son, konungen i Soba.

 13. Och när David kom tillbaka från sin seger över arameerna, gjorde
   han sig ytterligare ett namn i Saltdalen, där han slog aderton
   tusen man.
   >Ps. 60,2.
 14. Och han insatte fogdar i Edom, i hela Edom insatte han fogdar;
   och alla edomeer blevo David underdåniga. Så gav HERREN seger åt
   David, varhelst han drog fram.
   >4 Mos. 24,18. 2 Kon. 8,20 f.

 15. David regerade nu över hela Israel; och David skipade lag och
   rätt åt allt sitt folk.
 16. Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat
   Ahiluds son, var kansler.
   >2 Sam. 20,23 f.
 17. Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebjatars son, voro präster,
   och Seraja var sekreterare.
 18. Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna och
   peleteerna; dessutom voro Davids söner präster.
   >1 Kon. 1,38.
          Andra Samuelsboken, 9 Kapitlet

          David bevisar barmhärtighet mot
               Mefiboset.

 1. Och David sade: "Finnes ännu någon kvar av Sauls hus, mot vilken
   jag kan bevisa barmhärtighet för Jonatans skull?"
 2. Nu hade Sauls hus haft en tjänare vid namn Siba; honom hämtade
   man till David. Då sade konungen till honom: "Är du Siba?" Han
   svarade: "Ja, din tjänare."
 3. Konungen frågade: "Finnes ingen kvar av Sauls hus, mot vilken
   jag kan bevisa barmhärtighet, såsom Gud är barmhärtig?" Siba
   svarade konungen: "Ännu finnes kvar en son till Jonatan, en som
   är ofärdig i fötterna."
   >1 Sam. 20,14 f. 2 Sam. 4,4.
 4. Konungen frågade honom "Var är han?" Siba svarade konungen: "Han
   är nu i Makirs, Ammiels sons, hus i Lo-Debar."
   >2 Sam. 17,27 f.
 5. Då sände konung David och lät hämta honom från Makirs, Ammiels
   sons, hus i Lo-Debar.
 6. När så Mefiboset, Sauls son Jonatans son, kom in till David,
   föll han ned på sitt ansikte och bugade sig. Då sade David:
   "Mefiboset!" Han svarade: "Ja, din tjänare hör."
 7. David sade tilI honom: "Frukta icke, ty jag vill bevisa
   barmhärtighet mot dig för din fader Jonatans skull, och jag vill
   giva dig allt din faders Sauls jordagods tillbaka, och du skall
   äta vid mitt bord beständigt."
 8. Då bugade han sig och sade: "Vad är jag, din tjänare, eftersom
   du vänder dig till en sådan död hund som jag är?"
   >1 Sam. 24,15. 2 Kon. 8,13.

 9. Därefter tillkallade konungen Siba, Sauls tjänare, och sade till
   honom; "Allt som Saul och hela hans hus har sagt giver jag åt
   din herres son.
 10. Och du med dina söner och dina, tjänare skall bruka jorden åt
   honom och inbärga skörden, för att din herres son må hava bröd
   att äta, dock skall Mefiboset, din herres son, beständigt äta
   vid mitt bord." Siba hade nämligen femton söner och tjugu
   tjänare.
 11. Då sade Siba till konungen: "Din tjänare skall i alla stycken
   göra såsom min herre konungen bjuder sin tjänare." "Ja", svarade
   han, "Mefiboset skall äta vid mitt bord, såsom vore han en av
   konungens söner."
 12. Mefiboset hade en liten son, som hette Mika. Och alla som bodde
   i Sibas hus blevo Mefibosets tjänare.
 13. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, eftersom han beständigt
   skulle äta vid konungens bord. Och han var halt på båda
   fötterna.
          Andra Samuelsboken, 10 Kapitlet

         Ammons barn vanära Davids sändebud.
        David slår dem och deras bundsförvanter
               araméerna.

 1. En tid härefter dog Ammons barns konung, och hans son Hanun blev
   konung efter honom.
   >1 Krön. 19,1 f.
 2. Då sade David: "Jag vill bevisa Hanun, Nahas' son, vänskap,
   likasom hans fader bevisade mig vänskap." Och David sände några
   av sina tjänare för att trösta honom i hans sorg efter
   fadern. När så Davids tjänare kommo till Ammons barns land,
 3. sade Ammons barns furstar till sin herre Hanun: "Menar du att
   David därmed att han sänder tröstare till dig vill visa dig att
   han ärar din fader? Nej, för att undersöka staden, för att
   bespeja och sedan fördärva den har David sänt sina tjänare till
   dig."
 4. Då tog Hanun Davids tjänare och lät raka av dem halva skägget
   och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät
   dem så gå.
 5. När man berättade detta för David, sände han bud emot dem; ty
   männen voro ju mycket vanärade. Och konungen lät säga: "Stannen
   i Jeriko, till dess edert skägg hinner växa ut, och kommen så
   tillbaka.
 6. Då nu Ammons barn insågo att de hade gjort sig förhatliga för
   David, sände de bort och lejde från Aram-Bet-Rehob och Aram-Soba
   tjugu tusen man fotfolk, av konungen i Maaka ett tusen man och
   av Tobs män tolv tusen.
 7. När David hörde detta, sände han åstad Joab med hela hären, de
   tappraste krigarna.
 8. Och Ammons barn drogo ut och ställde upp sig till strid framför
   stadsporten; men de från Aram-Soba och Rehob, ävensom Tobs män
   och maakateerna, ställde upp sig för sig själva på fältet.
   >Dom. 11,3.
 9. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom
   sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och
   ställde sedan upp sig mot arameerna.
 10. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Absai,
   vilken med dem ställde upp sig mot Ammons barn.
 11. Och han sade: "Om arameerna bliva mig övermäktiga, så skall du
   komma mig till hjälp; och om Ammons barn bliva dig övermäktiga,
   så vill jag tåga till din hjälp.
 12. Var nu vid gott mod; ja, låt oss visa mod i striden för vårt
   folk och för vår Guds städer. Sedan må HERREN göra vad honom
   täckes."
 13. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna
   och de flydde för honom.
 14. Men när Ammons barn sågo att arameerna flydde, flydde också de
   för Abisai och begåvo sig in i staden. Då drog Joab bort ifrån
   Ammons barn och begav sig tillbaka till Jerusalem.
 15. Då alltså arameerna sågo att de hade blivit slagna av Israel,
   församlade de sig allasammans.
 16. Och Hadadeser sände bud att de arameer som bodde på andra sidan
   floden skulle rycka ut; dessa kommo då till Helam, anförda av
   Sobak, Hadadesers härhövitsman.
 17. När detta blev berättat för David, församlade han hela Israel
   och gick över Jordan och kom till Helam; och arameerna ställde
   upp sig i slagordning mot David och gåvo sig i strid med honom.
 18. Men arameerna flydde för Israel, och David dräpte av arameerna
   manskapet på sju hundra vagnar, så ock fyrtio tusen ryttare;
   deras härhövitsman Sobak slog han ock där till döds.
 19. Då alltså Hadadesers alla lydkonungar sågo att de hade blivit
   slagna av israeliterna, ingingo de fred med dem och blevo dem
   underdåniga. Efter detta fruktade arameerna för att vidare
   hjälpa Ammons barn.
          Andra Samuelsboken, 11 Kapitlet

        Rabbas belägring. Davids äktenskapsbrott
          med Bat-Seba och hans blodskuld.

 1. Följande år, vid den tid då konungarna plägade draga i fält,
   sällde David åstad Joab och med honom sina tjänare och hela
   Israel; och de härjade Ammons barns land och belägrade Rabba,
   medan David stannade kvar i Jerusalem.
   >2 Sam. 12,26 f. 1 Krön. 20,1.
 2. Då hände sig en afton, när David hade stått upp från sitt läger
   och gick omkring på konungshusets tak, att han från taket fick
   se en kvinna som badade; och kvinnan var mycket fager att skåda.
 3. David sände då åstad och förfrågade sig om kvinnan, och man
   sade: "Det är Bat-Seba, Eliams dotter, hetiten Urias hustru."
 4. Då sände David några män med uppdrag att hämta henne, och hon
   kom till honom, och han låg hos henne, när hon hade helgat sig
   från sin orenhet. Sedan återvände hon hem.
   >3 Mos. 15,19.

 5. Men kvinnan blev havande; hon sände då åstad och lät underrätta
   David därom och säga: "Jag är havande."
 6. Då sände David till Joab detta bud: "Sänd till mig hetiten
   Uria." Så sände då Joab Uria till David.
 7. Och när Uria kom till David, frågade denne om det stod väl till
   med Joab och med folket, och huru kriget gick.
 8. Därefter sade David till Uria: "Gå nu ned till ditt hus och två
   dina fötter." När då Uria gick ut ur konungens hus, sändes en
   gåva från konungen efter honom.
 9. Men Uria lade sig till vila vid ingången till konungshuset,
   jämte hans herres alla andra tjänare, och gick icke ned till
   sitt eget hus.
 10. Detta berättade man för David och sade: "Uria har icke gått ned
   till sitt hus." Då sade David till Uria: "Du kommer ju från
   resan; varför har du då icke gått ned till ditt hus?"
 11. Uria svarade David: "Arken och Israel och Juda bo nu i
   lagerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare äro
   lägrade ute på marken: skulle jag då gå in i mitt hus för att
   äta och dricka och ligga hos min hustru? Så sant du lever, så
   sant din själ lever: jag vill icke göra så."
   >1 Sam. 4,3 f.
 12. Då sade David till Uria: "Stanna här också i dag, så vill jag i
   morgon sända dig åstad." Så stannade då Uria i Jerusalem den
   dagen och den följande.
 13. Och David inbjöd honom till sig och lät honom äta och dricka med
   sig och gjorde honom drucken. Men om aftonen gick han ut och
   lade sig på sitt läger tillsammans med sin herres tjänare, och
   gick icke ned till sitt hus.
 14. Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med
   Uria.
 15. I brevet skrev han så: "Ställen Uria längst fram, där striden är
   som häftigast, och dragen eder sedan tillbaka från honom, så att
   han bliver slagen till döds."
 16. Under belägringen av staden skickade då Joab Uria till den plats
   där han visste att de tappraste männen funnos.
 17. Och männen i staden gjorde ett utfall och gåvo sig i strid med
   Joab, och flera av folket, av Davids tjänare, föllo; också
   hetiten Uria dödades.
 18. Då sände Joab och lät berätta för David allt vad som hade hänt
   under striden.
 19. Och han bjöd budbäraren och sade: "När du har omtalat för
   konungen allt vad som har hänt under striden,
 20. då upptändes kanske konungens vrede, och han säger till dig:
   'Varför gingen I under striden så nära intill staden? Vissten I
   icke att de skulle skjuta uppifrån muren?
 21. Vem var det som slog ihäl bimelek, Jerubbesets son? Var det icke
   en kvinna som kastade en kvarnsten ned på honom från muren, så
   att han dödades, där i Tebes? Varför gingen I då så nära intill
   muren?' Men då skall du säga: 'Din tjänare Uria, hetiten, är ock
   död.'"
   >Dom. 9,53.

 22. Budbäraren gick åstad och kom och berättade för David allt vad
   Joab hade sänt honom att säga;
 23. budbäraren sade till David: "Männen blevo oss övermäktiga och
   drogo ut mot oss på fältet, men vi slogo dem tillbaka ända till
   stadsporten.
 24. Då sköto skyttarna uppifrån muren på dina tjänare, så att flera
   av konungens tjänare dödades; din tjänare Uria, hetiten, är ock
   död."
 25. Då sade David till budbäraren: "Så skall du säga till Joab: 'Låt
   icke detta förtryta dig, ty svärdet förtär än den ene, än den
   andre; fortsatt med kraft stadens belägring och förstör den.'
   Och intala honom så mod."

 26. Då nu Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon
   dödsklagan efter sin man,
 27. Och när sorgetiden var förbi, sände David och lät hämta henne
   hem till sig, och hon blev hans hustru; därefter födde hon honom
   en son. Men vad David hade gjort misshagade HERREN.
          Andra Samuelsboken, 12 Kapitlet

         Natans strafftal till David. Davids
         ånger. Barnets död. Salomos födelse.
              Rabbas erövring.

 1. Och HERREN sände Natan till David. När han kom in till honom,
   sade han till honom: "Två män bodde i samma stad; den ene var
   rik och den andre fattig.
 2. Den rike hade får och fäkreatur i stor myckenhet.
 3. Men den fattige hade icke mer än ett enda litet lamm, som han
   hade köpt; han uppfödde det, och det växte upp hos honom och
   hans söner, tillsammans med dem: det åt av hans brödstycke och
   drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom såsom
   en dotter.
 4. Så kom en vägfarande till den rike mannen; då nändes han icke
   taga av sina får och fäkreatur för att tillreda åt den resande
   som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens
   lamm och tillredde det åt mannen som hade kommit till honom."
 5. Då upptändes Davids vrede storligen mot den mannen, och han sade
   till Natan: "Så sant HERREN lever: dödens barn är den man som
   har gjort detta.
 6. Och lammet skall han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde
   sådant, och eftersom han var så obarmhärtig."
   >2 Mos. 22,1.
 7. Men Natan sade till David: "Du är den mannen. Så säger HERREN,
   Israels Gud: Jag har smort dig till konung över Israel, och jag
   har räddat dig ur Sauls hand.
   >1 Sam. 16,1, 13.
 8. Jag har givit dig din herres hus och lagt din herres hustrur i
   din famn; ja jag har givit dig Israels hus och Juda. Och om
   detta skulle vara för litet, så vore jag villig att ytterligare
   giva dig både ett och annat.
 9. Varför har du då föraktat HERRENS ord och gjort vad ont är i
   hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och
   hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv; ja, honom har
   du dräpt med Ammons barns svärd.
   >2 Sam. 11,15 f., 27.
 10. Så skall nu icke heller svärdet vika ifrån ditt hus till evig
   tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias
   hustru till hustru åt dig.
 11. Så säger HERREN: Se, jag skall låta olyckor komma över dig från
   ditt eget hus, och jag skall taga dina hustrur inför dina ögon
   och giva dem åt en annan, och han skall ligga hos dina hustrur
   mitt på ljusa dagen.
   >5 Mos. 28,30. 2 Sam. 13,1 f. 15,1 f. 16,22. 18,9 f. 1 Kon. 1,5 f.
 12. Ty val har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta
   ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen."

 13. Då sade David till Natan: "Jag har syndat mot HERREN." Natan
   sade till David: "Så har ock HERREN tillgivit dig din synd; du
   skall icke dö.
   >Ps. 51,1 f. Syr. 47,11.
 14. Men eftersom du genom denna gärning har kommit HERRENS fiender
   att förakta honom, skall ock den son som har blivit född åt dig
   döden dö."
   >2 Sam. 11,27.
 15. Sedan gick Natan hem igen. Och HERREN slog barnet som Urias
   hustru hade fött åt David, han slog det, så att det blev
   dödssjukt.
 16. Då sökte David Gud för gossens skull; och David höll fasta, och
   när han kom hem, låg han på bara marken över natten.
 17. Då stodo de äldste i hans hus upp och gingo till honom, för att
   förmå honom att stiga upp från marken; men han ville icke, och
   han åt icke heller något med dem.

 18. Men på sjunde dagen dog barnet. Då fruktade Davids tjänare att
   om tala för honom att barnet hade dött, ty de tänkte: "När vi
   talade till honom, medan barnet ännu levdee, ville han; ju icke
   lyssna till våra ord. Huru skulle vi då kunna säga till honom
   att barnet har dött? Han kunde göra något ont."
 19. Men när David såg att hans tjänare viskade med varandra, förstod
   han att barnet hade dött. Då frågade David sina tjänare: "Har
   barnet dött?" De svarade: "Ja."
 20. Då stod David upp från marken och tvådde sig och smorde sig och
   bytte om kläder och gick in i HERRENS hus och tillbad. Och när
   han kom hem igen, begärde han att man skulle satta fram mat åt
   honom, och han åt.
 21. Då sade hans tjänare till honom: "Varför gör du på detta sätt?
   Medan barnet levde, fastade du och gråt för dess skull; men så
   snart barnet har dött, står du upp och äter!"
 22. Han svarade: så lange barnet ännu levde, fastade och grät jag,
   ty jag tänkte: 'Vem vet, kanhända bliver HERREN mig nådig och
   låter barnet få leva.'
 23. Men nu, när det har dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag
   väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han
   kommer icke tillbaka till mig."

 24. Och David tröstade sin hustru Bat-Seba och gick in till henne
   och låg hos henne. Och hon födde en son, åt vilken han gav
   namnet Salomo. Och HERREN älskade honom
   >1 Krön. 3,5. 22,9. Matt. 1,6.
 25. och sände ett budskap med profeten Natan, och denne gav honom
   namnet Jedidja[1], för HERRENS skull.

 26. Och Joab angrep Rabba i Ammons barns land och intog
   konungastaden.
   >2 Sam. 11,1. 1 Krön. 20,1.
 27. Sedan sände Joab bud till David och lät säga honom: "Jag har
   angripit Rabba och har redan intagit Vattenstaden.
 28. Så församla du nu det övriga folket och belägra staden och intag
   den, så att det icke bliver jag som intager staden och får bära
   namnet därför."
 29. Då församlade David allt folket och tågade till Rabba och angrep
   det och intog det.
 30. Och han tog deras konungs krona från hans huvud; den vägde en
   talent guld och var prydd med en dyrbar sten. Den sattes nu på
   Davids huvud. Och han förde ut byte från staden i stor
   myckenhet.
 31. Och folket därinne förde han ut och lade dem under sågar och
   tröskvagnar av järn och bilor av järn och överlämnade dem åt
   Molok. Så gjorde han mot Ammons barns alla städer. Sedan vände
   David med allt folket tillbaka till Jerusalem.

[1] D. ä. Herrens älskling.          Andra Samuelsboken, 13 Kapitlet

          Amnon kränker Tamar och dödas av
             Absalom; denne flyr.

 1. Därefter tilldrog sig följande Davids son Absalom hade en skön
   syster som hette Tamar, och Davids son Amnon fattade kärlek till
   henne.
   >2 Sam. 3,2.
 2. Ja, Amnon kom för sin syster Tamars skull i en sådan vånda att
   han blev sjuk; ty hon var jungfru, och det syntes Amnon icke
   vara möjligt att göra henne något.
 3. Men Amnon hade en vän, som hette Jonadab, en son till Davids
   broder Simea; och Jonadab var en mycket klok man.
   >1 Sam. 16,9. 2 Sam. 21,21. 1 Krön. 2,13.
 4. Denne sade nu till honom: "Varför ser du var morgon så avtärd
   ut, du konungens son? Vill du icke säga mig det?" Amnon
   svarade honom: "Jag har fattat kärlek till min broder Absaloms
   syster Tamar."
 5. Jonadab sade till honom: "Lägg dig på din säng och gör dig sjuk.
   När då din fader kommer för att besöka dig, så säg till honom:
   'Låt min syster Tamar komma och giva mig något att äta, men låt
   henne tillreda maten inför mina ögon; så att jag ser det och kan
   ta den ur hennes hand att äta.'"
 6. Då lade Amnon sig och gjorde sig sjuk. När nu konungen kom för
   att besöka honom, sade Amnon till konungen: "Låt min syster
   Tamar komma hit och tillaga två kakor inför mina ögon, så att
   jag kan få dem ur hennes hand att äta."

 7. Då sände David bud in i huset till Tamar och lät säga: "Gå till
   din broder Amnons hus och red till åt honom något att äta."
 8. Tamar gick då åstad till sin broder Amnons hus, där denne låg
   till sängs. Och hon tog deg och knådade den och gjorde därav
   kakor inför hans ögon och gräddade kakorna.
 9. Därefter tog hon pannan och lade upp dem därur inför hans ögon;
   men han ville icke äta. Och Amnon sade: "Låt alla gå ut
   härifrån. Då gingo alla ut därifrån.
 10. Sedan sade Amnon till Tamar: "Bär maten hitin i kammaren, så att
   jag får den ur din hand att äta." Då tog Tamar kakorna som hon
   hade tillrett och bar dem in i kammaren till sin broder Amnon.
 11. Men när hon kom fram med dem till honom, för att han skulle äta,
   fattade han i henne och sade till henne: "Kom hit och ligg hos
   mig, min syster."
 12. Hon sade till honom: "Ack nej, min broder, kränk mig icke; ty
   sådant får icke ske i Israel. Gör icke en sådan galenskap.
   >3 Mos 18,9. 20,17. 5 Mos. 27,22.
 13. Vart skulle jag då taga vägen med min skam? Och du själv skulle
   ju sedan i Israel hållas för en dåre. Tala nu med konungen; han
   vägrar nog icke att giva mig åt dig."
 14. Men han ville icke lyssna till hennes ord och blev henne
   övermäktig och kränkte henne och låg hos henne.
 15. Men därefter fick Amnon en mycket stor motvilja mot henne; ja,
   den motvilja han fick mot henne var större än den kärlek han
   hade haft till henne. Och Amnon sade till henne: "Stå upp och gå
   din väg."
 16. Då sade hon till honom: "Gör dig icke skyldig till ett så svårt
   brott som att driva bort mig; det vore värre än det andra som du
   har gjort med mig."
 17. Men han ville icke höra på henne, utan ropade på den unge man
   som han hade till tjänare och sade: "Driven denna kvinna ut
   härifrån, och rigla du dörren efter henne."
 18. Och hon hade en fotsid livklädnad på sig; ty i sådana kåpor voro
   konungens döttrar klädda, så länge de voro jungfrur. När
   tjänaren nu hade fört ut Tamar och riglat dörren efter henne,
 19. tog hon aska och strödde på sitt huvud, och den fotsida
   livklädnaden som hon hade på sig rev hon sönder; och hon lade
   handen på sitt huvud och gick där ropande och klagande.
   >Job 2,12. Jer. 2,37.
 20. Då sade hennes broder Absalom till henne: "Har din broder Aminon
   varit hos dig? Tig nu stilla, min syster; han är ju din broder.
   Lägg denna sak icke så på sinnet." Så stannade då Tamar i sin
   broder Absaloms hus i svår sorg.
 21. Men när konung David fick höra allt detta, blev han mycket vred.
 22. Och Absalom talade intet med Amnon, varken gott eller ont, ty
   Absalom hatade Amnon, därfor att denne hade kränkt hans syster
   Tamar.

 23. Två år därefter hade Absalom fårklippning i Baal-Hasor, som
   ligger vid Efraim. Och Absalom inbjöd då alla konungens söner.
 24. Absalom kom till konungen och sade: "Din tjänare skall nu hava
   fårklippning; jag beder att konungen ville jämte sina tjänare gå
   med din tjänare."
   >1 Sam. 25,2, 36.
 25. Men konungen svarade Absalom "Nej, min son, vi må icke
   allasammans gå med, ty vi vilja icke vara dig till besvär." Och
   fastän han bad honom enträget, ville han icke gå, utan gav honom
   sin avskedshälsning.
 26. Då sade Absalom: "Om du icke vill, så låt dock min broder Amnor
   gå med oss." Konungen frågade honom: "Varför skall just han gå
   med dig?"
 27. Men Absalom bad honom så enträget, att han lät Amnon och alla de
   övriga konungasönerna gå med honom.

 28. Och Absalom bjöd sina tjänare och sade: "Sen efter, när Amnons
   hjärta bliver glatt av vinet; och när jag då säger till eder:
   'Huggen ned Amnon', så döden honom utan fruktan. Det är ju jag
   som bjuder eder det, varen frimodiga och skicken eder såsom
   käcka män."
 29. Och Absaloms tjänare gjorde med Amnon såsom Absalom hade bjudit.
   Då stodo alla konungens söner upp och satte sig var och en på
   sin mulåsna och flydde.
 30. Medan de ännu voro på väg, kom till David ett rykte om att
   Absalom hade huggit ned alla konungens söner, så att icke en
   enda av dem fanns kvar.
 31. Då stod konungen upp och rev sönder sina kläder och lade sig på
   marken, under det att alla hans tjänare stodo där med
   sönderrivna kläder.
 32. Men Jonadab, som var son till Davids broder Simea, tog till orda
   och sade: "Min herre må icke tänka att de hava dödat alla de
   unga männen, konungens söner, det är Amnon allena som är död.
   Ty Absaloms uppsyn har bådat olycka ända ifrån den dag då denne
   kränkte hans syster Tamar.
 33. Så må nu min herre konungen icke akta på detta som har bllvit
   sagt, att alla konungens söner äro döda; nej, Amnon allena är
   död."

 34. Emellertid flydde Absalom. -- När nu mannen som stod på vakt
   lyfte upp sina ögon, fick han se mycket folk komma från vägen
   bakom honom, vid sidan av berget.
 35. Då sade Jonadab till konungen: "Se, där komma konungens söner.
   Såsom din tjänare sade, så har det gått till."
 36. Just när han hade sagt detta, kommo konungens söner; och de
   brusto ut i gråt. Också konungen och alla hans tjänare gräto
   häftigt och bitterligen.
 37. Men Absalom hade flytt och begivit sig till Talmai, Ammihurs
   son, konungen i Gesur. Och David sörjde hela tiden sin son.
   >2 Sam. 3,3.
 38. Sedan Absalom hade flytt och begivit sig till Gesur, stannade
   han där i tre år.
 39. Och konung David avstod ifrån att draga ut mot Absalom, ty han
   tröstade sig over att Amnon var död.
          Andra Samuelsboken, 14 Kapitlet

        Kvinnan från Tekoa inför David. Absaloms
            återkomst och benådning.

 1. Men Joab, Serujas son, märkte att konungens hjärta var vänt mot
   Absalom.
 2. Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna
   och sade till henne: "Låtsa att du har sorg, och kläd dig i
   sorgkläder och smörj dig icke med olja, utan skicka dig såsom en
   kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död.
 3. Gå så in till konungen och tala till honom såsom jag säger dig."
   Joab lade nu orden i hennes mun.
 4. Och kvinnan från Tekoa talade med konungen; hon föll ned till
   jorden på sitt ansikte och bugade sig och sade: "Hjälp, o
   konung!"
 5. Konungen sade till henne: "Vad fattas dig?" Hon svarade: "Ack,
   jag är änka; min man är död.
 6. Och din tjänarinna hade två söner; dessa båda kommo i träta med
   varandra ute på marken, där ingen fanns, som kunde träda emellan
   och hindra dem; den ene slog då ned den andre och dödade honom.
 7. Och nu har hela släkten rest sig upp mot din tjänarinna, och de
   säga: 'Giv hit honom som slog ned sin broder, så att vi få döda
   honom, därför att han har tagit sin broders liv och dräpt honom;
   på det sättet förgöra vi ock arvingen.' På det att efter min
   man varken namn eller efterkommande må finnas på jorden, vilja
   de utsläcka den gnista av mig, som ännu är kvar."
   >5 Mos. 19,11 f.
 8. Då sade konungen till kvinnan: "Gå hem igen; jag vill giva
   befallning om dig."
 9. Kvinnan från Tekoa sade till konungen: "På mig, o min herre
   konung, och på min faders hus vile missgarningen, men konungen
   och hans tron vare utan skuld."
 10. Konungen sade: "Om någon säger något åt dig, så för honom till
   mig; han skall sedan icke mer antasta dig.
 11. Hon sade: "Ja, må konungen tänka på HERREN, sin Gud, så att
   blodshämnaren icke får göra olyckan större, och så att de icke
   förgöra min son." Då sade han: "Så sant HERREN lever, icke ett
   hår av din son skall falla på jorden."
   >4 Mos 35,10 f. 5 Mos. 19,2 f. Jos. 20,1 f.
 12. Men kvinnan sade: "Låt din tjänarinna tala ännu ett ord till min
   herre konungen." Han sade: "Tala."
 13. Då sade kvinnan: "Varför är du då så sinnad mot Guds folk? När
   konungen talar så, då ligger ju däri att han själv bär på skuld,
   eftersom konungen icke låter sin förskjutne son komma tillbaka.
 14. Vi måste ju alla dö ooh äro då såsom vatten som spilles på
   jorden, vilket icke kan samlas upp igen. Men Gud tager icke
   livet bort, utan han tänker ut vad göras kan, för att den
   förskjutne icke må förbliva förskjuten och skild från honom.
   >Ps. 89,49. Hes. 18,23, 32.
 15. Och att jag nu har kommit för att tala detta till min herre
   konungen, det har skett därför att folket förskräckte mig. Då
   tänkte din tjänarinna: Jag vill dock tala med konungen; kanhända
   skall konungen uppfylla sin trälinnas önskan.
 16. Ja, konungen skall lyssna till sin trälinna och rädda mig från
   den mans hand, som vill förgöra både mig och min son från Guds
   arvedel.
 17. Och din tjänarinna tänkte: Min herre konungens ord skall giva
   mig ro. Ty min herre konungen är lik Guds ängel däri att han hör
   allt, både gott och ont. Och nu vare HERREN, din Gud, med dig.
   >2 Sam. 19,27.

 18. Då svarade konungen och sade till kvinnan: "Dölj icke för mig
   något av det varom jag nu vill fråga dig." Kvinnan sade: "Min
   herre konungen tale."
 19. Då sade konungen: "Har icke Joab sin hand med i allt detta?"
   Kvinnan svarade och sade: "Så sant du lever, min herre konung:
   om min Herre konungen talar något, så kan ingen komma undan det,
   vare sig åt höger eller åt vänster. Ja, det är din tjänare Joab
   som har bjudit mig detta, och han har lagt i din tjänarinnas mun
   allt vad jag har sagt.
 20. För att giva saken ett annat utseende har din tjänare Joab
   handlat på detta sätt; men min herre liknar i vishet Guds ängel
   och vet allt som sker på jorden."

 21. Så sade då konungen till Joab: "Välan, jag vill göra såsom du
   önskar. Gå nu och för tillbaka den unge mannen Absalom."
 22. Då föll Joab ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och
   välsignade konungen; och Joab sade: "I dag märker din tjänare
   att jag har funnit nåd för dina ögon, min herre konung, eftersom
   konungen uppfyller sin tjänares önskan."
 23. Och Joab stod upp och begav sig till Gesur ooh förde Absalom
   till Jerusalem.
   >2 Sam. 13,27.
 24. Men konungen sade: "Han får begiva sig till sitt hus, men han
   får icke komma inför mitt ansikte. Då begav sig Absalom till
   sitt hus, och kom icke inför konungens ansikte.

 25. Men i hela Israel fanns ingen så skön man som Absalom, ingen som
   man så mycket prisade: från hans fotblad upp till hans hjässa
   fanns icke något fel på honom
 26. Och när han lät klippa håret på sitt huvud -- vid slutet av vart
   år lät han klippa det, ty det blev honom då så tungt att han
   måste låta klippa det -- så befanns det, att när man vägde håret
   från hans huvud, då vägde det två hundra siklar, efter
   konungsvikt.
 27. Och åt Absalom föddes tre söner och en dotter, som fick namnet
   Tamar; hon var en skön kvinna.
   >2 Sam. 18,18

 28. Nar Absalom hade bott två hela år i Jerusalem utan att få komma
   inför konungens ansikte,
 29. sände han bud efter Joab, i avsikt att skicka denne till
   konungen; men han ville icke komma till honom. Och han sände
   bud ännu en gång, men han ville ändå icke komma.
 30. Då sade han till sina tjänare: "I sen att Joab där har ett
   åkerstycke vid sidan av mitt, och på det har han korn; gån nu
   dit och tänden eld därpå." Så tände då Absaloms tjänare eld på
   åkerstycket.
 31. Då stod Joab upp och gick hem till Absalom och sade till honom:
   "Varför hava dina tjänare tänt eld på mitt åkerstycke?"
 32. Absalom svarade Joab: "Jag sände ju till dig och lät säga: Kom
   hit, så att jag kan skicka dig till konungen och låta säga:
   'Varför fick jag komma hem från Gesur? Det hade varit bättre
   för mig, om jag ännu vore kvar där.' Nu vill jag komma inför
   konungens ansikte; och finnes någon missgärning hos mig, så må
   han döda mig.
 33. Då gick Joab till konungen och sade honom detta. Denne kallade
   då till sig Absalom, och han kom till konungen; och han föll ned
   för honom på sitt ansikte och bugade sig till jorden inför
   konungen. Och konungen kysste Absalom.
          Andra Samuelsboken, 15 Kapitlet

        Absaloms stämplingar och uppror. Davids
                flykt.

 1. En tid härefter skaffade Absalom sig vagn och hästar, därtill
   ock femtio man som löpte framför honom.
   >1 Kon. 1,5.
 2. Och Absalom plägade bittida om morgonen ställa sig vid sidan av
   vägen som ledde till porten, och så ofta någon då var på väg
   till konungen med en rättssak som han ville hava avdömd, kallade
   Absalom honom till sig och frågade: "Från vilken stad är du?"
   När han då svarade: "Din tjänare är från den och den av Israels
   stammar",
 3. sade Absalom till honom: "Din sak är visserligen god och rätt,
   men du har ingen som hör på dig hos konungen."
 4. Och Absalom tillade: "Ack om jag bleve satt till domare i
   landet! Om då var och en som hade någon rätts- och domssak komme
   till mig, så skulle jag skaffa honom rättvisa."
 5. Och när någon gick fram för att buga sig för honom, räckte han
   ut sin hand och fattade i honom och kysste honom.
 6. På detta sätt gjorde Absalom med alla israeliter som kommo för
   att få någon sak avdömd hos konungen Så förledde Absalom Israels
   män.

 7. Fyrtio år voro nu förlidna, då Absalom en gång sade till
   konungen: "Låt mig begiva mig till Hebron för att där infria det
   löfte som jag har gjort åt HERREN.
 8. Ty din tjänare gjorde ett löfte, när jag bodde i Gesur i Aram;
   jag sade: 'Om HERREN låter mig komma tillbaka till Jerusalem, så
   vill jag hålla en gudstjänst åt HERREN.'"
   >1 Mos. 28,20 f. 2 Sam. 13.37 f
 9. Konungen sade till honom: "Gå i frid." Då stod han upp och begav
   sig till Hebron.
 10. Men Absalom sände ut hemliga budbärare till alla Israels stammar
   och lät säga: "När I hören basunen ljuda, så sägen: 'Nu har
   Absalom blivit konung i Hebron.'"
 11. Och med Absalom hade följt två hundra män från Jerusalem, som
   voro inbjudna och följde med i all oskuld, utan att veta om
   någonting.
 12. Medan Absalom offrade slaktoffren, sände han också och lät hämta
   giloniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Och
   sammansvärjningen växte i styrka, och i allt större myckenhet
   gick folket över till Absalom.
   >1 Krön. 27,33.

 13. Men en budbarare kom till David och sade: "Israels män hava vänt
   sina hjärtan till Absalom."
 14. Då sade David till alla sina tjänare, dem som han hade hos sig i
   Jerusalem: "Upp, låt oss fly, ty ingen annan räddning finnes för
   oss undan Absalom. Skynden eder åstad, sa att han icke med hast
   kommer över oss och för olycka över oss och slår stadens
   invånare med svärdsegg."
   >Ps. 3,1 f.
 15. Konungens tjänare svarade konungen: "Till allt vad min herre
   konungen behagar äro dina tjänare redo.
 16. Då drog konungen ut, och allt hans husfolk följde honom; dock
   lämnade konungen kvar tio av sina bihustrur för att vakta huset.
 17. Så drog då konungen ut, och allt folket följde honom; men de
   stannade vid Bet-Hammerhak.
 18. Och alla hans tjänare tågade förbi på sidan om honom, så ock
   alla kereteerna och peleteerna; och alla gatiterna, sex hundra
   man, som hade följt med honom från Gat, tågade likaledes förbi
   framför konungen.
   >2 Sam. 8,18.
 19. Då sade konungen till gatiten Ittai: "Varför går också du med
   oss? Vänd om och stanna hos den som nu är konung; du är ju en
   främling och därtill landsflyktig från ditt hem.
 20. I går kom du; skulle jag då i dag låta dig irra omkring med oss
   på var färd, nu då jag själv går jag vet icke vart? Vänd
   tillbaka och för dina bröder tillbaka med dig; må nåd och
   trofasthet bevisas eder."
 21. Men Ittai svarade konungen och sade: "Så sant HERREN lever, och
   så sant min herre konungen lever: på den plats där min herre
   konungen är, där vill ock din tjänare vara, det mä gälla liv
   eller död."
   >Rut 1,16 f.
 22. Då sade David till Ittai: "Kom då och drag med." Och gatiten
   Ittai drog med Järme alla sina män och alla kvinnor och barn som
   han hade med sig.
 23. Och hela landet grät högljutt, när allt folket drog fram. Och då
   nu konungen gick över bäcken Kidron, gick allt folket över och
   tog vägen åt öknen.
   >Job. 18,1.
 24. Bland de andra såg man ock Sadok jämte alla leviterna, och de
   buro med sig Guds förbundsark; men de satte ned Guds ark --
   varvid också Ebjatar kom ditupp -- till dess att allt folket
   hade hunnit draga fram ur staden.
 25. Då sade konungen till Sadok: "För Guds ark tillbaka in i
   staden. Om jag finner nåd för HERRENS ögon, låter han mig komma
   tillbaka, så att jag åter får se honom och hans boning.
   >Ps. 27,4.
 26. Men om han säger så: 'Jag har icke behag till dig' -- se, då är
   jag redo; han göre då med mig såsom honom täckes."
   >1 Sam. 3,18. 2 Sam. 10,12.
 27. Och konungen sade till prästen Sadok: "Du är ju siare; vänd
   tillbaka till staden i frid. Och din son Ahimaas och Ebjatars
   son Jonatan, båda edra söner, må följa med eder.
   >1 Sam. 9,9. 2 Sam. 17,17.
 28. Se, jag vill dröja vid färställena i öknen, till dess att ett
   budskap kommer från eder med underrättelser till mig.
 29. Då förde Sadok och Ebjatar Guds ark tillbaka till Jerusalem och
   stannade där.

 30. Men David gick gråtande uppför Oljeberget med överhöljt huvud
   ock bara fötter; och allt folket som följde med honom hade ock
   höljt över sina huvuden och gingo ditupp under gråt.
   >2 Sam. 19,4. Est. 6,12. Jer. 14,3 f
 31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem
   som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: "HERRE, gör
   Ahitofels råd till dårskap."
   >Jobs 5,12.
 32. När sedan David hade kommit upp på bergstoppen, där man plägade
   tillbedja Gud, då kom arkiten Husai emot honom, med sönderriven
   livklädnad och med jord på sitt huvud.
 33. Darid sade till honom: "Om du går med mig, så bliver du mig till
   besvär.
 34. Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom:
   'Din tjänare vill jag vara, o konung; jag har förut varit din
   faders tjänare, men nu vill jag vara din tjänare', så kan du
   gagna mig med att göra Ahitofels råd om intet.
   >2 Sam. 17,6 f.
 35. Där har du ju ock prästerna Sadok och Ebjatar; allt vad du får
   höra från konungens hus må du meddela prästerna Sadok och
   Ebjatar.
 36. De hava ju ock där sina båda söner hos sig: Sadok har Ahimaas,
   och Ebjatar Jonatan; genom dem kunnen I sända mig bud om allt
   vad I fån höra."
 37. Så gick då Husai, Davids vän[1], in i staden. Och jämval Absalom
   drog in i Jerusalem.

[1] Se Vän i Ordförkl.          Andra Samuelsboken, 16 Kapitlet

        Sibas anklagelse mot Mefiboset. Simeis
        förbannelser. Husais list. Ahitofels
              skändliga råd.

 1. När David hade gått framåt ett litet stycke från bergstoppen, då
   mötte honom Siba, Mefibosets tjänare, med ett par lastade åsnor,
   som buro två hundra bröd, ett hundra russinkakor, ett hundra
   fruktkakor ooh en vinlägel.
   >2 Sam. 9,2 f.
 2. Då sade konungen till Siba: "Vad vill du med detta?" Siba
   svarade: "Åsnorna skola vara för konungens husfolk till att rida
   på, brödet och fruktkakorna skola tjänarna hava att äta, och
   vinet skola de törstande hava att dricka i öknen."
 3. Konungen sade: "Men var är din herres son?" Siba svarade
   konungen: "Han är kvar i Jerusalem; ty han tänkte: 'Nu skall
   Israels hus giva mig tillbaka min faders rike.'"
   >2 Sam. 19,27.
 4. Då sade konungen till Siba: "Se, allt vad Mefiboset äger skall
   vara ditt." Siba svarade: "Jag faller ned för dig; låt mig finna
   nåd för dina ögon, min herre konung."

 5. När sedan konung David hade kommit till Bahurim, då trädde
   därifrån ut en man som var besläktad med Sauls hus och hette
   Simei, Geras son; han trädde fram och for ut i förbannelser.
   >2 Sam. 19,19. 1 Kon. 2,8 f.
 6. Och han kastade stenar på David och på alla konung Davids
   tjänare, fastän allt folket och alla hjältarna omgåvo denne,
   både till höger och till vänster.
 7. Och Simeis ord, när han förbannade honom, voro dessa: "Bort,
   bort, du blodsman, du ogärningsman!
 8. HERREN låter nu allt Sauls hus' blod komma tillbaka över dig, du
   som har blivit konung i hans ställe; HERREN giver nu
   konungadömet åt din son Absalom. Se, nu har du kommit i den
   olycka du förtjänade, ty en blodsman är du."
 9. Då sade Abisai, Serujas son, till konungen: "Varför skall den
   döda hunden där få förbanna min herre konungen? Låt mig gå dit
   och hugga huvudet av honom."
   >1 Sam. 24,15. 26,8. 2 Sam. 9,8. 19,21.
 10. Men konungen svarade: "Vad haven I med mig att göra, I Serujas
   söner? Om han förbannar, och om det är HERREN som har bjudit
   honom att förbanna David, vem törs då fråga: 'Varför gör du så?'
   >2 Sam. 19,22. 1 Kon. 2,8 f., 36 f. Joh. 18,11.
 11. Och David sade ytterligare till Abisai och till alla sina
   tjänare: "Min son, han som har utgått från mitt eget liv, står
   mig ju efter livet; med huru mycket mer skäl då denne
   benjaminit! Låten honom vara, må han förbanna; ty HERREN har
   befallt honom det.
 12. Kanhända skall HERREN se till den orätt mig sker, så att HERREN
   åter giver mig lycka, till gengäld för den förbannelse som i dag
   uttalas över mig."
 13. Och David gick med sina män vägen fram, under det att Simei gick
   längs utmed berget, jämsides med honom, och for ut i
   förbannelser och kastade stenar och grus, där han gick jämsides
   med honom.
 14. Nar så konungen, med allt folket som följde honom, hade kommit
   till Ajefim, rastade han där.

 15. Men Absalom hade med allt sitt folk, Israels män, kommit till
   Jerusalem; han hade då också Ahitofel med sig.
 16. När nu arkiten Husai, Davids vän, kom till Absalom, ropade Husai
   till Absalom: "Leve konungen! Leve konungen!"
 17. Absalom sade till Husai: "Är det så du visar din kärlek mot din
   vän? Varför har du icke följt med din vän?"
 18. Husai svarade Absalom: "Nej, den som HERREN och detta folk och
   alla Israels män hava utvalt, honom vill jag tillhöra, och hos
   honom vill jag stanna.
 19. Och dessutom, vilken bör jag tjäna? Bör jag icke tjäna inför
   hans son? Jo, såsom jag har tjänat inför din fader, så vill jag
   ock göra det inför dig."
 20. Och Absalom sade till Ahitofel: "Given nu ett råd om vad vi
   skola göra."
 21. Ahitofel sade till Absalom: "Gå in till din faders bihustrur,
   som han har lämnat kvar för att vakta huset. Då får hela Israel
   höra att du har gjort dig förhatlig för din fader, och så
   styrkes modet hos alla dem som hålla med dig.
   >2 Sam. 15,16.
 22. Därefter slog man upp ett tält åt Absalom ovanpå taket, och så
   gick Absalom in till sin faders bihustrur inför hela Israels
   ögon.
   >2 Sam. 12,11 f.
 23. Den tiden gällde nämligen ett råd som Ahitofel gav lika mycket
   som om man hade frågat Gud till råds; så mycket gällde vart råd
   av Ahitofel både för David och för Absalom.
          Andra Samuelsboken, 17 Kapitlet

        Ahitofels råd förkastas. Han dödar sig
            själv. David i Mahanaim.

 1. Och Ahitofel sade till Absalom: "Låt mig utvälja tolv tusen män,
   så vill jag bryta upp och förfölja David i natt.
 2. Då kan jag komma över honom och förskräcka honom, medan han är
   utmattad och modlös, och allt hans folk skall då taga till
   flykten; sedan kan jag döda konungen, när han står där
   övergiven.
 3. Därefter skall jag föra allt folket tillbaka till dig. Ty om det
   så går den man du söker, så är detta som om alla vände tillbaka;
   allt folket får då frid."
 4. Detta behagade Absalom och alla de äldste i Israel.
 5. Likväl sade Absalom: "Kalla ock arkiten Husai hit, så att vi
   också få höra vad han har att säga.
   >2 Sam. 16,16.
 6. När då Husai kom in till Absalom, sade Absalom till honom: "Så
   och så har Ahitofel talat. "Skola vi göra såsom han har sagt?
   Varom icke, så tala du."
 7. Husai svarade Absalom: Det råd som Ahitofel denna gång har givit
   är icke gott."
   >2 Sam. 15,34.
 8. Och Husai sade ytterligare: "Du känner din fader och hans män,
   och vet att de äro hjältar oah bistra såsom en björninna från
   vilken man har tagit ungarna ute på marken. Och din fader är ju
   en krigsman som icke vilar med sitt folk under natten.
 9. Nu har han säkerligen gömt sig i någon håla eller på något annat
   ställe. Om nu redan i början några av folket här fölle, så
   skulle var och en som finge höra talas därom säga att det folk
   som följer Absalom har lidit ett nederlag;
 10. och då skulle till och med den tappraste, den som hade mod såsom
   ett lejon, bliva högeligen förfärad; ty hela Israel vet att din
   fader är en hjälte, och att de som följa honom äro tappra män.
 11. Därför är nu mitt råd: Låt hela Israel från Dan ända till
   Beer-Seba församla sig till dig, så talrikt som sanden vid
   havet; och själv må du draga med i striden.
   >Dom. 20,1.
 12. När vi så drabba ihop med honom, varhelst han må påträffas,
   skola vi slå ned på honom, såsom daggen faller över marken; och
   då skall intet bliva kvar av honom och alla de män som äro med
   honom
 13. Ja, om han också droge sig tillbaka in i någon stad, så skulle
   hela Israel kasta linor omkring den staden, och vi skulle draga
   den ned i dalen, till dess att icke minsta sten vore att finna
   därav.
 14. Då sade Absalom och alla Israels man: "Arkiten Husais råd är
   bättre än Ahitofels råd." HERREN hade nämligen kickat det så,
   att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för att HERREN skulle
   låta olycka komma över Absalom.
   >Job 5,12 f.

 15. Och Husai sade till prästerna Sadok och Ebjatar: "Det och det
   rådet har Ahitofel givit Absalom och de äldste i Israel, men jag
   har givit det och det rådet.
 16. Så sänden nu med hast bud och låten säga David: 'Stanna icke
   över natten vid färjställena i öknen, utan gå hellre över, för
   att icke konungen och allt hans folk må drabbas av fördärv.'"
 17. Nu hade Jonatan och Ahirnaas sitt tillhåll vid Rogelskällan, och
   en tjänstekvinna gick dit med budskap; sedan plägade de själva
   gå med budskapet till konung David. Ty de tordes icke gå in i
   staden och visa sig där.
   >Jos. 15,7. 18,16. 2 Sam. 15,27.
 18. Men en gosse fick se dem och berättade det för Absalom. Då gingo
   båda med hast sin väg och kommo in i en mans hus i Bahurim, som
   på sin gård hade en brunn; i den stego de ned.
 19. Och hans hustru tog ett skynke och bredde ut det över
   brunnshålet och strödde gryn därpå, så att man icke kunde märka
   något.
   >Jos. 2,4, 6.
 20. Då nu Absaloms tjänare kommo in i huset till hustrun och frågade
   var Ahimaaa och Jonatan voro, svarade hon dem: "De gingo över
   bäcken där." Då sökte de, men utan att finna, och vände så
   tillbaka till Jerusalem.
 21. Men sedan de hade gått sin väg, stego de andra upp ur brunnen
   och gingo med sitt budskap till konung David; de sade till
   David: "Bryten upp och gån med hast över vattnet, ty det och det
   rådet har Allitofel givit, till eder ofärd."
 22. Då bröt David upp med allt det folk han hade hos sig, och de
   gingo över Jordan; och om morgonen, när det blev dager, saknades
   ingen enda, utan alla hade kommit över Jordan.

 23. Men när Ahitofel såg att man icke följde hans råd, sadlade han
   sin åsna och stod upp och for hem till sin stad, och sedan han
   hade beställt om sitt hus, hängde han sig. Och när han var död,
   blev han begraven i sin faders grav.

 24. Så hade nu David kommit till Mahanaim, när Absalom med alla
   Israels män gick över Jordan.
 25. Men Absalom hade satt Amasa i Joabs ställe över hären. Och Amasa
   var son till en man vid namn Jitra, en israelit, som hade gått
   in till Abigal, Nahas' dotter och Serujas, Joabs moders, syster.
   >2 Sam. 19,13. 1 Krön. 2,16 f.
 26. Och Israel och Absalom lägrade sig i Gileads land.
 27. Men när David kom till Mahanaim, hade Sobi, Nahas' son, från
   Rabba i Ammons barns land, och Makir, Ammiels son, från
   Lo-Debar, och Barsillai, en gileadit från Rogelim,
   >2 Sam. 9,4. 19,31 f. 1 Kon. 2.7.
 28. låtit föra dit sängar, skålar, lerkärl, så oak vete, korn, mjöl
   och rostade ax, ävensom bönor, linsärter och annat rostat,
 29. därjämte honung, gräddmjölk, får och nötostar till mat åt David
   och hans folk; ty de tänkte: "Folket är hungrigt, trött och
   törstigt i öknen.
          Andra Samuelsboken, 18 Kapitlet

         Striden mellan David och Absalom.
          Absaloms död. Davids klagan vid
              budskapet därom.

 1. Och David mönstrade sitt folk och satte över- och underhövitsmän
   över dem.
 2. Därefter lät David folket tåga åstad: en tredjedel under Joabs
   befal, en tredjedel under Abisais, Serujas sons, Joabs broders,
   befäl, och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Och konungen
   sade till folket: "Jag vill ock själv draga ut med eder."
 3. Men folket svarade: "Du får icke draga ut; ty om vi måste fly,
   aktar ingen på oss, och om hälften av oss bliver dödad, aktar
   man icke heller på oss, men du är nu så god som tio tusen av
   oss. Därför är det nu bättre att du står redo att komma oss till
   hjälp från staden.
   >2 Sam. 21,17.
 4. Då sade konungen till dem: "Vad I ansen vara bäst vill jag
   göra." Och konungen ställde sig vid sidan av porten, under det
   att allt folket drog ut i avdelningar på hundra och tusen.
 5. Men konungen bjöd Joab, Abisai och Ittai och sade: "Faren nu
   varligt med den unge mannen Absalom." Och allt folket hörde huru
   konungen så bjöd alla hövitsmännen angående Absalom.
 6. Så drog då folket ut på fältet mot Israel, och striden stod i
   Efraims skog.
 7. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare, och många
   stupade där på den dagen: tjugu tusen man.
 8. Och striden utbredde sig över hela den trakten; och skogen
   förgjorde mer folk, än svärdet förgjorde på den dagen.

 9. Och Absalom kom i Davids tjänares väg. Absalom red då på sin
   mulåsna; och när mulåsnan kom under en stor terebint med täta
   grenar, fastnade hans huvud i terebinten, så att han blev
   hängande mellan himmel och jord, ty mulåsnan som han satt på
   sprang sin väg.
   >2 Sam. 14,26.
 10. Och en man fick se det och berättade för Joab och sade: "Jag såg
   där borta Absalom hänga i en terebint."
 11. Då sade Joab till mannen som berättade detta för honom: "Om du
   såg det, varför slog du honom då icke strax till jorden? Jag
   skulle då gärna hava givit dig tio siklar silver och ett bälte."
 12. Men mannen svarade Joab: "Om jag ock finge väga upp tusen siklar
   silver i mina händer, skulle jag dock icke vilja uträcka min
   hand mot konungens son, ty konungen bjöd ju dig och Abisai och
   Ittai, så att vi hörde det: 'Tagen vara, I alla, på den unge
   mannen Absalom.'
 13. Dessutom, om jag lömskt hade förgripit mig på hans liv, så hade
   du säkerligen lämnat mig i sticket, eftersom intet kan förbliva
   dolt för konungen."
 14. Joab sade: "Jag vill icke på detta sätt förhala tiden med dig."
   Därefter tog han tre spjut i sin hand och stötte dem i Absaloms
   bröst, medan denne ännu var vid liv, där han hängde under
   terebinten.
 15. Sedan kommo tio unga män, Joabs vapendragare, ditfram, och av
   dem blev Absalom till fullo dödad.

 16. Och Joab lät stöta i basunen, och folket upphörde att förfölja
   Israel, ty Joab ville skona folket.
 17. Och de togo Absalom och kastade honom i en stor grop i skogen
   och staplade upp ett mycket stort stenröse över honom. Men
   hela Israel flydde, var och en till sin hydda.
   >Jos. 7,26. 8,29.
 18. Och Absalom hade, medan han ännu levde, låtit resa åt sig en
   stod som står i Konungsdalen; ty han tänkte: "Jag har ingen son
   som kan bevara mitt namns åminnelse. Den stoden hade han
   uppkallat efter sitt namn, och den heter ännu i dag Absaloms
   minnesvård.
   >1 Mos. 14,17. 2 Sam. 14,27.
 19. Oeh Ahimaas, Sadoks son, sade: "Låt mig skynda åstad och
   förkunna för konungen glädjebudskapet att HERREN har dömt honom
   fri ifrån hans fienders hand."
 20. Men Joab svarade honom: "Idag: bliver du ingen glädjebudbärare;
   en annan dag må du förkunna glädjebudskap, men denna dag
   förkunnar du icke något glädjebudskap, eftersom nu konungens son
   är död."
 21. Därefter sade Joab till en etiopier: "Gå och berätta för
   konungen vad du har sett." Då föll etiopiern ned för Joab och
   skyndade därpå åtad.
 22. Men Ahimaas, Sadoks son; sade ännu en gång till Joab: "Låt också
   mig, vad än må ske, få skynda åstad, efter etiopiern." Joab
   sade: "Varför vill du skynda åstad, min son, då detta ju icke
   kan vara ett glädjebudskap som skaffar dig någon lön?"
 23. Han svarade: "Vad än må ske vill jag skynda åstad." Då sade han
   till honom: "Så skynda då." Och Ahimaas skyndade åstad och tog
   vägen över Jordanslätten och hann om etiopiern.

 24. Under tiden satt David inne i porten. Och väktaren gick upp på
   porttaket invid muren; när han där lyfte upp sina ögon, fick han
   se en man komma ensam springande.
 25. Väktaren ropade och förkunnade det för konungen. Då sade
   konungen: "Är han ensam, så har han ett glädjebudskap att
   kullgöra." Och han kom allt närmare
 26. Därefter fick väktaren se en annan man komma springande; då
   ropade väktaren till portväktaren och sade: "Nu ser jag åter en
   man komma ensam springande." Konungen sade: "Denne är ock en
   glädjebudbärare."
 27. Och väktaren sade: "Efter sitt sätt att springa tyckes mig den
   förste vara Ahimaas, Sadoks son." Då sade konungen: "Det är en
   god man han kommer säkerligen med ett gott glädjebudskap."

 28. Och Ahimaas ropade och sade till konungen: "AIlt väl!" Därefter
   föll han ned till Jorden på sitt ansikte inför konungen ooh
   sade: "Lovad vare HERREN, din Gud, som har prisgivit de
   människor som hade upplyft sin hand mot min herre konungen
 29. Då frågade konungen: "Står det väl till med den unge mannen
   Absalom?" Ahimaas svarade: "Jag såg en stor hop folk, när Joab
   avsände konungens andre tjänare och mig, din tjänare; men jag
   vet icke vad det var."
 30. Konungen sade: "Gå åt sidan ooh ställ dig där." Då gick han åt
   sidan och blev stående där
 31. Just då kom etiopiern. Och etiopiern sade: "Mottag, min herre
   konung, det glädjebudskapet att HERREN i dag har dömt dig fri
   ifrån alla de mäns hand, som hava rest sig upp mot dig."
 32. Konungen frågade etiopiern: "Står det väl till med den unge
   mannen Absalom?" Etiopiern svarade: "Må det så gå med min herre
   konungens fiender och med alla som resa sig upp mot dig för att
   göra dig ont, såsom det har gått med den unge mannen.
 33. Då blev konungen häftigt upprörd och gick upp i salen över
   porten och grät. Och under det att han gick, ropade han så: "Min
   son Absalom, min son, min son Absalom! Ack att jag hade fått dö
   i ditt ställe! Absalom, min son, min son!"
   >2 Sam. 19,4.
          Andra Samuelsboken, 19 Kapitlet

         Joabs strafftal till David. Israels
        ånger. Juda mäns uppmaning till David
        att vända tillbaka. Simeis benådning.
        Mefibosets självförsvar. Barsillai. Kiv
            mellan Israel och Juda.

 1. Och det blev berättat för Joab att konungen grät och sörjde
   Absalom.
 2. Och segern blev på den dagen förbytt till sorg för allt folket,
   eftersom folket på den dagen fick höra sägas att konungen var
   bedrövad för sin sons skull.
 3. Och folket smög sig på den dagen in i staden, såsom människor
   pläga göra, vilka hava vanärat sig, därigenom att de hava flytt
   under striden.
 4. Men konungen hade skylt sitt ansikte; och konungen klagade med
   hög röst: "Min son Absalom! Absalom, min son, min son!"
   >2 Sam. 18,33.
 5. Då gick Joab in i huset till konungen och sade: "Du kommer i dag
   alla dina tjänares ansikten att rodna av skam, fastän de i dag
   hava räddat både ditt eget liv och dina söners och döttrars liv
   och dina hustrurs liv och dina bihustrurs liv.
 6. Ty du älskar ju dem som hata dig, och hatar dem som älska dig.
   I dag har du nämligen gjort kunnigt att dina hövitsmän och
   tjänare äro intet for dig, ty i dag märker jag, att om Absalom
   vore vid liv, men alla vi andra i dag hade omkommit, så skulle
   detta hava varit dig mer till behag.
 7. Men stå nu upp, ooh gå ut och tala vänligt med dina tjänare; ty
   jag svär vid HERREN, att om du icke gör det, så skall icke en
   enda man stanna kvar hos dig över denna natt, och detta skall
   för dig bliva en större olycka än alla de olyckor som hava
   övergått dig från din ungdom ända till nu."
 8. Då stod konungen upp och satte sig i porten. Och man gjorde
   kunnigt för allt folket och sade: "Konungen sitter nu i porten."
   Då kom allt folket inför konungen. Men Israel hade flytt, var
   och en till sin hydda.
   >2 Sam. 18,17.

 9. Och allt folket i alla Israels stammar begynte därefter förebrå
   varandra och säga: "Konungen har räddat oss från vara fienders
   hand och hjälpt oss ifrån filisteernas hand, och nu har han måst
   fly ur landet för Absalom.
 10. Men Absalom, som vi hade smort till konung över oss har blivit
   dödad i striden. Varför sägen I då icke ett ord om att föra
   konungen tillbaka?"

 11. Under tiden hade konung David sänt bud till prästerna Sadok och
   Ebjatar ooh låtit säga: "Talen så till de äldste i Juda: 'Varför
   skolen I vara de sista att hämta konungen tillbaka hem? Ty vad
   hela Israel talar har redan kommit för konungen, där han bor.
 12. I ären ju mina bröder, I ären ju mitt kött och ben. Varför
   skolen I då vara de sista att hämta konungen tillbaka?'
 13. Och till Amasa skolen I säga: 'Är du icke mitt kött och ben? Gud
   straffe mig nu och framgent, om du icke för all din tid skall
   bliva härhövitsman hos mig i Joabs ställe.'"
   >2 Sam. 17,25. 1 Krön. 2,16 f.
 14. Härigenom vann han alla Juda mäns hjärtan utan undantag, så att
   de sände detta budskap till konungen: "Vänd tillbaka, du själv
   med alla dina tjänare."
 15. Da vände konungen tillbaka och kom till Jordan; men Juda hade
   kommit till Gilgal för att möta konungen ooh föra konungen över
   Jordan.

 16. Också Simei, deras son, benjaminiten, som var från Bahurim,
   skyndade sig och drog ned med Juda män for att möta konung
   David.
 17. Och med honom följde tusen man från Benjamin, ävensom Siba,
   vilken hade varit tjänare i Sauls hus, jämte hans femton soner
   och tjugu tjänare. Dessa hade nu hastat ned till Jordan före
   konungen.
   >2 Sam. 9,2, 10. 16,1 f.
 18. Och färjan gick över för att överföra konungens familj, och för
   att användas efter hans gottfinnande. Men Simei, Geras son,
   föll ned inför konungen, när han skulle fara över Jordan,
 19. och sade till konungen: "Må min herre icke tillräkna mig min
   missgärning, och icke tänka på huru illa din tjänare gjorde på
   den dag då min herre konungen drog ut från Jerusalem; må
   konungen icko akta därpå.
   >1 Sam. 16,5 f.
 20. Ty din tjänare inser att jag då försyndade mig; därför har jag
   nu i dag först av hela Josefs hus kommit hitned för att möta min
   herre konungen.
 21. Då tog Abisai, Serujas son, till orda och sade: "Skulle icke
   Simei dödas för detta? Han har ju förbannat HERRENS smorde."
   >2 Sam. 16,9.
 22. Men David svarade: "Vad haven I med mig att göra, I Serujas
   söner, eftersom I idag ären mig till hinders? Skulle väl i dag
   någon dödas i Israel? Vet jag då icke att hag i dag har blivit
   konung över Israel?"
   >1 Sam. 11,13.
 23. Därefter sade konungen till Simei: "Du skall icke dö." Och
   konungen gav honom sin ed därpå.
   >1 Kon. 2,8 f., 36 f.

 24. Mefiboset, Sauls son, hade ock kommit ned för att möta konungen.
   Han hade varken ansat sina fötter eller sitt skägg, ej heller
   hade han låtit två sina kläder allt ifrån den dag då konungen
   drog bort, ända till den dag då han kom igen i frid.
 25. När han nu kom till Jerusaler för att möta konungen, sade
   konungen till honom: "Varför följde du icke med mig, Mefiboset?"
 26. Han svarade: "Min herre konung, min tjänare bedrog mig. Ty din
   tjänare sade: 'Jag vill sadla min åsna och sätta mig på den och
   så begiva mig till konungen'; din tjänare är ju halt.
 27. Men han har förtalat din tjänare hos min herre konungen. Min
   herre konungen är ju dock såsom Guds ängel; så gör nu vad dig
   täckes.
   >2 Sam. 14,17, 20. 16,1 f.
 28. Ty hela min faders hus förtjänade intet annat än döden av min
   herre konungen, och likväl lät du din tjänare sitta bland dem
   som få äta vid ditt bord. Vad har jag då rätt att ytterligare
   begära, och varom kan jag väl ytterligare ropa till konungen?"
   >2 Sam. 9,10 f.
 29. Konungen sade till honom: "Varför ordar du ytterligare härom?
   Jag säger att du och Siba skolen dela jordagodset."
   >2 Sam. 16,4.
 30. Då sade Mefiboset till konungen: "Han må gärna taga alltsammans,
   sedan nu min herre konungen har kommit hem igen i frid."

 31. Gileaditen Barsillai hade ock farit ned från Rogelim och drog
   sedan med konungen till Jordan, för att få ledsaga honom över
   Jordan.
   >2 Sam. 17,27 f.
 32. Barsillai var då mycket gammal: åttio år. Han hade sörjt för
   konungens behov, medan denne uppehöll sig i Mahanaim, ty han var
   en mycket rik man.
   >1 Kon. 2,7.
 33. Konungen sade nu till Barsillai: "Du skall draga med mig, så
   skall jag sörja för dina behov hemma hos mig i Jerusalem."
 34. Men Barsillai svarade konungen: "Huru många år kan jag väl ännu
   hava att leva, eftersom jag skulle följa med konungen upp till
   Jerusalem?
 35. Jag är nu åttio år gammal; kan jag då känna skillnad mellan
   bättre och sämre, eller har väl din tjänare någon smak för vad
   jag äter eller för vad jag dricker? Eller kan jag ännu njuta av
   att höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle din
   tjänare då ytterligare bliva min herre konungen till besvär?
 36. Allenast för en stund vill din tjänare fara med konungen över
   Jordan. Varför skulle väl konungen giva mig en sådan
   vedergällning?
 37. Låt din tjänare vända tillbaka, så att jag får dö i min stad,
   där jag har min faders och min moders grav. Men se här är din
   tjänare Kimham, låt honom få draga med min herre konungen; och
   gör för honom vad dig täckes."
 38. Då sade konungen: "Så må då Kimham draga med mig, och jag skall
   göra för honom vad du vill. Och allt vad du begär av mig skall
   jag göra dig."
 39. Därefter gick allt folket över Jordan, och konungen själv gick
   också över. Och konungen kysste Barsillai och tog avsked av
   honom. Sedan vände denne tillbaka hem igen.

 40. Så drog nu konungen till Gilgal, och Kimham följde med honom, så
   ock allt Juda folk. Och de, jämte hälften av. Israels folk,
   förde konungen ditöver.
 41. Men då kommo alla de övriga israeliterna till konungen och sade
   till honom: "Varför hava våra bröder, Juda män, fått hemligen
   bemäktiga sig dig och föra konungen och hans familj, tillika med
   alla Davids män, över Jordan?"
 42. Alla Juda män svarade Israels män: "Konungen står ju oss
   närmast; varför vredgens I då häröver? Hava vi levat på
   konungen eller skaffat oss någon vinning genom honom?"
 43. Då svarade Israels män Juda män och sade: "Tio gånger större del
   än I hava vi i den som är konung, alltså ock i David. Varför
   haven I då ringaktat oss? Och voro icke vi de som först talade
   om att hämta vår konung tillbaka?" Men Juda män läto ännu
   hårdare ord falla än Israels män.
   >2 Sam. 5,1 f.
          Andra Samuelsboken, 20 Kapitlet

        Sebas uppror. Joabs mordiska falskhet
        mot Amasa. Sebas död. Davids ämbetsmän.

 1. Nu hände sig att där fanns en illa- sinnad man vid namn Seba,
   Bik- ris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade:

    "Vi hava ingen del i David
    och ingen arvslott i Isais son.
    Israel drage hem, var och en till sin hydda."
   >1 Kon. 12,16.

 2. Då övergåvo alla Israels män David och följde Seba, Bikris son;
   men Juda män höllo sig till sin konung och följde honom från
   Jordan ända till Jerusalem.
 3. Så kom David hem igen till Jerusalem. Och konungen tog då de tio
   bihustrur som han hade lämnat kvar för att vakta huset och satte
   in dem i ett särskilt hus till att där förvaras; och han gav dem
   underhåll, men gick icke in till dem. Där förblevo de nu
   instängda till sin dödsdag och levde redan under hans livstid
   såsom änkor.
   >2 Sam. 15,16. 16,21 f.

 4. Och konungen sade till Amasa: "Båda upp åt mig Juda män inom tre
   dagar, och inställ dig sedan själv här."
   >2 Sam. 19,13.
 5. Amasa begav sig då åstad för att uppbåda Juda; men när han
   dröjde utöver den tid som hade blivit honom förelagd,
 6. sade David till Abisai: "Nu kommer Seba, Bikris son, att bliva
   farligare för oss än Absalom. Tag du din herres tjänare och sätt
   efter honom, så att han icke bemäktigar sig några befästa städer
   och tillfogar oss för stor skada."
 7. Alltså drogo Joabs män tillika med, kereteerna och peleteerna
   och alla hjältarna ut efter honom; de drogo ut från Jerusalem
   för att sätta efter Seba, Bikris son.
 8. Men när de hade hunnit till den stora stenen vid Gibeon, kom
   Amasa emot dem. Joab var då klädd i livrocken som plägade utgöra
   hans dräkt, och ovanpå den hade han ett bälte, med ett svärd i
   skidan, bundet över sina länder; men när han gick fram, föll det
   ut.
 9. Och Joab sade till Amasa: "Står det väl till med dig, min
   broder?" Därvid fattade Joab Amasa i skägget med högra handen
   såsom för att kyssa honom.
 10. Och då Amasa icke tog sig till vara för det svärd som Joab hade
   i sin andra hand, gav denne honom därmed en stöt i underlivet,
   så att hans inälvor runno ut på jorden. Så dog han, utan att
   den andre behövde giva honom någon ytterligare stöt. Därefter
   fortsatte. Joab och hans broder Abisai att förfölja Seba, Bikris
   son.
   >2 Sam. 3,27. 1 Kon. 2,5.
 11. Men en av Joabs tjänare stod kvar därbredvid oeh ropade: "Var
   och en som är Joabs vän och håller med David, han följe efter
   Joab."
 12. Nu låg Amasa sölad i sitt blod mitt på vägen; och mannen såg
   allt folket stannade. Då förde han Amasa undan från vägen in på
   åkern och kastade ett kläde över honom, eftersom han såg huru
   alla de som kommo därförbi stannade.
 13. Så snart han var bortskaffad från vägen, drogo alla förbi och
   följde Joab för att sätta efter Seba, Bikris son.

 14. Denne drog emellertid genom alla Israels stammar till Abel och
   Bet-Maaka och genom hela Habberim; och folk samlade sig och
   följde honom ända ditin.
 15. Men de kommo och belägrade honom där i Abel vid Bet-Hammaaka och
   kastade upp mot staden en vall, som reste sig inemot yttermuren.
   Och allt Joabs folk arbetade på att förstöra muren och
   kullstörta den.
 16. Då ropade en klok kvinna från staden: "Hören! Hören! Sägen till
   Joab att han kommer hit, så att jag får tala med honom."
 17. När han då kom fram till kvinnan, frågade hon: "Är du Joab?" Han
   svarade: "Ja." Hon sade till hononl: "Hör din tjänarinnas ord."
   Han svarade: "Jag hör."
 18. Då sade hon: "Fordom plägade man säga så: 'I Abel skall man
   fråga till råds'; sedan kunde man utföra sina planer.
 19. Vi äro de fridsammaste och trognaste i Israel, och du söker att
   förgöra en stad som är en moder i Israel. Varför vill du
   förstöra HERRENS arvedel?"
 20. Joab svarade och sade: "Bort det, bort det, att jag skulle vilja
   förstöra och fördärva!
 21. Det är icke så, utan en man från Efraims bergsbygd vid namn
   Seba, Bikris son, har rest sig upp mot konung David; utlämnen
   allenast honom, så vill jag draga bort ifrån staden." Kvinnan
   svarade Joab: "Hans huvud skall strax bliva utkastat till dig
   över muren."
 22. Sedan vände sig kvinnan med sitt kloka råd till allt folket, och
   de höggo huvudet av Seba, Bikris son, och kastade ut det till
   Joab. Då stötte denne i basunen, och krigsfolket skingrade sig
   och drog bort ifrån staden, var och en till sin hydda. Och Joab
   vände tillbaka tillkonungen i Jerusalem.

 23. Joab hade nu befälet över hela krigshären i Israel, och Benaja,
   Jojadas son, hade befälet över kereteerna och peleteerna.
   >2 Sam. 8,16 f. 1 Kon. 4,2 f. 1 Krön. 18,15 f.
 24. Adoram hade uppsikten över de allmänna arbetena, och Josafat,
   Ahiluds son, var kansler.
 25. Seja var sekreterare, och Sadok och Ebjatar voro präster.
 26. Dessutom var ock jairiten Ira präst hos David.
          Andra Samuelsboken, 21 Kapitlet

        Treårig hungersnöd. Försoning för Sauls
        blodsdåd mot gibeoniterna. Strider med
               filistéerna.

 1. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd, som varade oavbrutet
   i tre år; då sökte David HERRENS ansikte. HERREN svarade: "För
   Sauls och hans blodbefläckade hus' skull sker detta, därför att
   han dödade gibeoniterna.
   >4 Mos. 27,21.
 2. Då kallade konungen till sig gibeoniterna och talade med dem.
   Men gibeoniterna voro icke israeliter, utan en kvarleva av
   amoreerna och fastän Israels barn hade givit dem sin ed, hade
   Saul, i sin nitälskan för Israels barn och för Juda försökt att
   nedgöra dem.
   >Jos. 9,15, 19.
 3. David sade nu till gibeoniterna: "Vad skall jag göra för eder,
   och varmed skall jag bringa försoning, så att I välsignen
   HERRENS arvedel?"
 4. Gibeoniterna svarade honom: "Vi fordra icke silver och guld av
   Saul och hans hus, ej heller hava vi rätt att döda någon man i
   Israel." Han frågade: "Vad begären I då att jag skall göra för
   eder?"
 5. De svarade konungen: "Den man som ville förgöra oss, och som
   stämplade mot oss, för att vi skulle bliva utrotade och icke mer
   hava bestånd någonstädes inom Israels land,
 6. av hans söner må sju utlämnas till oss, så att vi få upphänga
   dem för HERREN i Sauls, HERRENs utvaldes, Gibea." Konungen sade:
   "Jag skall utlämna dem."
   >4 Mos. 25,4.
 7. Men konungen skonade Mefiboset, Sauls son Jonatans son, för den
   ed vid HERREN, som de, David och Jonatan, Sauls son, hade svurit
   varndra.
   >1 Sam. 18,3 f. 20,15 f., 23, 42. 23,18.
 8. Däremot tog konungen de två söner, Armoni ooh Mefiboset, som
   Rispa, Ajas dotter, hade fött åt Saul, och de fem söner som
   Mikal, Sauls dotter, hade fött åt meholatiten Adriel, Barsillais
   son
   >1 Sam. 18,19. 2 Sam. 3,7.
 9. och överlämnade dem åt gibeoniterna, och dessa upphängde dem på
   berget inför HERREN, så att de omkommo, alla sju på en gång. Och
   det var under de första skördedagarna, när kornskörden begynte,
   som de blevo dödade.
 10. Då tog Rispa, Ajas dotter, sin sorgdräkt och hade den till sitt
   läger ovanpå klippan från det att skörden begynte, ända till
   dess att vattnet strömmade ned över dem från himmelen; och hon
   tillstadde icke himmelens fåglar att slå ned på dem om dagen, ej
   heller markens vilda djur att göra det om natten.

 11. När det blev berättat för David vad Rispa, Ajas dotter, Sauls
   bihustru, hade gjort
 12. begav sig David åstad och hämtade Sauls och hans son Jonatans
   ben från borgarna i Jabes i Gilead. Dessa hade nämligen i
   hemlighet tagit deras kroppar bort ifrån den öppna platsen i
   Bet-San, där filisteerna hade hängt upp dem, när filisteerna
   slogo Saul på Gilboa.
   >1 Sam. 31,11 f.
 13. Och då han hade fört Sauls och hans son Jonatans ben upp
   därifrån, samlade man ock ihop de upphängdas ben.
 14. Sedan begrov man Sauls och hans son Jonatans ben i Benjamins
   land, i Sela, i hans fader Kis' grav; man gjorde allt vad
   konungen hade bjudit. Och därefter hörde Gud landels bön.
   >Jos. 18,28.

 15. Åter uppstod krig mellan filisteerna och Israel. Och David drog
   ned med sina tjänare, och de stridde mot filisteerna. Men David
   blev trött;
 16. och Jisbo-Benob, en av rafaeernas avkomlingar, vilkens lans
   vägde tre hundra siklar koppar, och som var iklädd en ny
   rustning, tänkte då döda David.
 17. Men Abisai, Serujas son, kom honom till hjälp och slog filisteen
   till döds. Då besvuro Davids män honom att han icke mer skulle
   draga ut med dem i striden, sa att han icke utsläckte Israels
   lampa.
   >2 Sam. 18,3. 1 Kon. 11,36. 15,4. 2 Kon. Ps. 132,17. Ords. 13,9.
 18. Därefter stod åter en strid med filisteerna vid Gob; husatiten
   Sibbekai slog då ned Saf, en av rafaeernaa avkomlingar.
   >1 Krön. 20,4.

 19. Åter stod en strid med filisteerna vid Gob- Elhanan,
   Jaare-Oregims son, betlehemiten, slog då ned gatiten Goljat, som
   hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom.
   >1 Sam. 17,7. 1 Krön. 20,5.
 20. Åter stod en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade sex
   fingrar på var hand och sex tår på var fot, eller tillsammans
   tjugufyra; han var ock en avkomling av rafaeerna.
 21. Denne smädade Israel; då blev han nedgjord av Jonatan, son till
   Simeai, Davids broder.
   >1 Sam. 16,9. 2 Sam. 13,3. 1 Krön. 2,13.

 22. Dessa fyra voro avkomlingar avrafaeerna i Gat; och de föllo för
   Davids och hans tjänares hand.
          Andra Samuelsboken, 22 Kapitlet

          David prisar Herrens frälsande
               segerkraft.

 1. Och David talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade
   räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand.
   >Ps. 18,1 f.
 2. Han sade:

    HERRE, du mitt bergfäste, min borg och min räddare,
   >5 Mos. 32,4
 3.  Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt,
    min sköld och min frälsnings horn,
     mitt värn och min tillflykt,
    min frälsare, du som frälsar mig från våldet!
   >Ps. 3,4. 144,2. Luk. 1,69. Hebr. 2,13.
 4.  HERREN, den högtlovade, åkallar jag,
    och från mina fiender bliver jag frälst.
   >Ps. 146,2.

 5.  Ty dädens bränningar omvärvde mig,
    fördärvets strömmar förskräckte mig,
   >Ps. 55,5.
 6.  dödsrikets band omslöto mig,
    dödens snaror föllo över mig.
   >Ps. 116,3.
 7.  Men jag akållade HERREN i min nöd,
    ja, jag gick med min åkallan till min Gud.
    Och han hörde från sin himmelska boning min röst,
    och mitt rop kom till hans öron.
   >Ps. 3,5. Jon. 2,3 f.

 8.  Då skalv jorden och bävade,
    himmelens grundvalar darrade;
    de skakades, ty hans vrede var upptänd.
   >Ps. 68,9.
 9.  Rök steg upp från hans näsa
    och förtärande eld från hans mun,
    eldsglöd ljungade från honom.
   >2 Mos. 19,18. 24.17. 5 Mos. 4,24. 32,22.
 10.  Och han sänkte himmelen och for ned
    och töcken var under hans fötter.

 11.  Han for på keruben och flög,
    han sågs komma på vindens vingar
   >PS. 99,1. 104,3. Hes. 9,3.
 12.  Och han gjorde mörker till en hydda som omslöt honom:
    vattenhopar, tjocka moln.
   >Ps. 97,2. Jes. 45,15. 50,3
 13.  Ur glansen framför honom ljungade eldsglöd.

 14.  HERREN dundrade från himmelen
    den Högste lät höra sin röst.
   >Ps. 29,3.
 15.  Han sköt pilar och förskringrade dem,
    ljungeld och förvirrade dem.
   >1 Sam. 7,10. Ps. 148,8.
 16.  Havets bäddar kommo i dagen,
    jordens grundvalar blottades,
    för HERRENs näpst,
    för hans vredes stormvind.

 17.  Han räckte ut sin hand från höjden och fattade mig,
    han drog mig upp ur de stora vattnen.
   >Ps. 32,6. 69,2 f. 144,7.
 18.  Han räddade mig från min starke fiende,
    från mina ovänner, ty de voro mig övermäktiga.
   >1 Sam. 23,1 f.
 19.  De överföllo mig på min olyckas dag,
    men HERREN blev mitt stöd.
 20.  Han förde mig ut på rymlig plats
    han räddade mig, ty han hade behag till mig.

 21.  HERREN lönar mig efter min rättfärdighet;
    efter mina händers renhet vedergäller han mig.
   >Job 22,30. Ps. 17,1.
 22.  Ty jag höll mig på HERRENS vägar
    och avföll icke från min Gud i ogudaktighet;
 23.  nej, alla hans rätter hade jag för ögonen,
    och från hans stadgar vek jag icke av.
 24.  Så var jag ostrafflig för honom
    och tog mig till vara för missgärning.
   >1 Kon. 14,8. 15,5.

 25.  Därför vedergällde mig HERREN efter min rättfärdighet,
    efter min renhet inför hans ögon.
   >1 Sam. 26,23 f.
 26.  Mot den fromme bevisar du dig from,
    mot en ostrafflig hjälte bevisar du dig ostrafflig.
 27.  Mot den rene bevisar du dig ren,
    men mot den vrånge bevisar du dig avog.
   >3 Mos. 26,23 f. Ords. 3,34. Hes. 7,27.
 28.  och du frälsar ett betryckt folk,
    men dina ögon äro emot de stolta, till att ödmjuka dem.
   >Dan. 4,34. Luk. 1,51 f.

 29.  Ja, du, HERRE, är min lampa;
    ty HERREN gör mitt mörker ljust.
   >Ps. 112,4.
 30.  Ta, med dig kan jag nedslå härskaror,
    med min Gud stormar jag murar.
   >Ps. 60,14. Fil. 4,13.
 31.  Guds väg är ostrafflig,
    HERRENS tal är luttrat.
    En sköld är han för alla
     som taga sin tillflykt till honom.
   >Ps. 12,7. Ords. 30,5.

 32.  Ty vem är Gud förutom HERREN,
    och vem är en klippa förutom vår Gud?
   >5 Mos. 4,35. 32,39. 1 Sam. 2,2. Jes. 43,11. 44,6, 8.
 33.  Gud, du som var mitt starka värn
    och ledde den ostrafflige på hans väg,
 34.  du som gjorde hans fötter såsom hindens
    och ställde mig på mina höjder,
   >Hab. 3,19.
 35.  du som lärde mina händer att strida
    och mina armar att spänna kopparbågen!
   >Ps. 144,1.

 36.  Du gav mig din frälsnings sköld
    och din bönhörelse gjorde mig stor,
 37.  du skaffade rum för mina steg, där jag gick,
    och mina fötter vacklade icke.
   >Ps. 17,5. 31,9.
 38.  Jag förföljde mina fiender och förgjorde dem;
    jag vände icke tillbaka, förrän jag hade gjort ände på dem.
 39.  Ja, jag gjorde ände på dem och slog dem,
     så att de icke mer reste sig;
    de fallo under mina fötter.

 40.  Du omgjordade mig med kraft till striden,
    du böjde mina motståndare under mig.
 41.  Mina fiender drev du på flykten för mig,
    dem som hatade mig förgjorde jag.
 42.  De sågo sig omkring, men det fanns ingen som frälste;
    efter HERREN, men han svarade dem icke.
   >Joh. 9,31.
 43.  Och jag stötte dem sönder till stoft på jorden,
    jag krossade och förtrampade dem
     såsom orenlighet på gatan.

 44.  Du räddade mig ur mitt folks strider,
    du bevarade mig till ett huvud över hedningar;
    folkslag som jag ej kände blevo mina tjänare.
 45.  Främlingar visade mig underdånighet;
    vid blotta ryktet hörsammade de mig.
   >5 Mos 33,29.
 46.  Ja, främlingarnas mod vissnade bort;
    de omgjordade sig och övergåvo sina borgar.

 47.  HERREN lever! Lovad vare min klippa,
    upphöjd vare Gud, min frälsnings klippa!
 48.  Gud, som har givit mig hämnd
    och lagt folken under mig;
 49.  du som har fört mig ut fran mina fiender
    och upphöjt mig över mina motståndare,
    räddat mig från våldets man!
 50.  Fördenskull vill jag tacka dig,
    HERRE, bland hedningarna,
    och lovsjunga ditt namn.
   >Rom. 15,#.
 51.  Ty du giver din konung stor seger
    och gör nåd mot din smorde,
    mot David och hans säd till evig tid.
   >2 Sam. 7,8 f.
          Andra Samuelsboken, 23 Kapitlet

        Davids sista ord. Förteckning på hans
                hjältar.

 1. Dessa voro Davids sista ord:

    Så säger David, Isais son,
    så säger den man som blev högt upphöjd,
    Jakobs Guds smorde,
    Israels ljuvlige sångare:
 2.  HERRENS Ande har talat genom mig,
    och hans ord är på min tunga;
   >Matt. 22,43. Apg. 1,16.
 3.  Israels Gud har så sagt,
    Israels klippa har så talat till mig:
    "Den som råder över människorna rätt,
    den som råder i Guds fruktan,
 4.  han är lik morgonens ljus,
     när solen går upp,
     en morgon utan moln,
    då jorden grönskar
     genom solsken efter regn.
   >Job 22,28. Ps. 97,11.

 5.  Ja, är det icke så
     med mitt hus inför Gud?
    Han har ju upprättat med mig
     ett evigt förbund,
    i alio stadgat och betryggat.
    Ja, visst skall han låta
     all frälsning och glädje
     växa upp åt mig.
   >2 Sam. 7,12 f.

 6.  Men de onda äro allasammans
     lika bortkastade törnen,
    som man ej vill taga i med handen.
 7.  Och måste man röra vid dem,
    så rustar man sig
     med järn och med spjutskaft,
    och bränner sedan upp dem
     i eld på stället.

 8. Dessa äro namnen på Davids hjäl- tar: Joseb-Bassebet, en
   takemonit, den förnämste bland kämparna, han som svängde sitt
   spjut över åtta hundra som hade blivit slagna på en gång.
   >1 Krön. 11,10 f.
 9. Och näst honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en
   ahoait. Han var en av de tre hjältar som voro med David, när de
   blevo smädade av filisteerna, som där hade församlat sig till
   strid; Israels män drogo sig då tillbaka.
   >1 Krön. 27,4.
 10. Men han höll stånd och högg in på filisteerna, till dess att
   hans hand blev så trott att den var såsom faststelnad vid
   svärdet; och HERREN beredde så en stor seger på den dagen. Sedan
   hade folket allenast att vända om och följa med honom för att
   plundra.
 11. Och efter honom kom Samma, son till Age, en hararit. En gång
   hade filisteerna församlat sig, så att de utgjorde en hel
   skara. Och där var ett åkerstycke, fullt med linsärter. Och
   folket flydde för filisteerna.
 12. Då ställde han sig mitt på åkerstycket och försvarade det och
   slog filisteerna; och HERREN beredde så en stor seger.

 13. En gång drogo tre av de trettio förnämsta männen ned och kommo
   vid skördetiden till David vid Adullams grotta, medan en skara
   filisteer var lägrad i Refaimsdalen.
   >1 Sam. 22,1. 2 Sam. 5,18.
 14. Men David var då på borgen, under det att en filisteisk utpost
   fanns i Bet-Lehem.
 15. Och David greps av lystnad och sade: "Ack att någon ville giva
   mig vatten att dricka från brunnen vid Bet-Lehems stadsport!"
 16. Da bröto de tre hjältarna sig igenom filisteernas läger och
   hämtade vatten ur brunnen vid Bet-Lehems stadsport och togo det
   och buro det till David. Men han ville icke dricka det, utan göt
   ut det såsom ett drickoffer åt HERREN.
 17. Han sade nämligen: "Bort det, HERRE, att jag skulle göra detta!
   Skulle jag dricka de mäns blod, som gingo åstad med fara för
   sina liv?" Och han ville icke dricka det. Sådana ting hade de
   tre hjältarna gjort.

 18. Abisai, broder till Joab, Serujas son, var den förnämste av tre
   andra; han svängde en gång sitt spjut över tre hundra som hade
   blivit slagna. Och han hade ett stort namn bland de tre.
 19. Han var visserligen mer ansedd än någon annan i detta tretal,
   och han var de andras hövitsman, men upp till de tre första kom
   han dock icke.
 20. Och Benaja, son till Jojada, som var son till en tapper,
   segerrik man från Kabseel; han slog ned de två Arielerna i Moab,
   och det var han som en snövädersdag steg ned och slog ihjäl
   lejonet i brunnen.
 21. Han slog ock ned den egyptiske mannen som var så ansenlig att
   skåda. Fastän egyptiern hade ett spjut i handen, gick han ned
   mot honom, väpnad allenast med sin stav. Och han ryckte spjutet
   ur egyptierns hand och dräpte honom med hans eget spjut.
 22. Sådana ting hade Benaja, Jojadas son, gjort. Och han hade ett
   stort namn bland de tre hjältarna.
 23. Han var mer ansedd än någon av de trettio, men upp till de tre
   första kom han icke. Och David insatte honom i sin livvakt.

 24. Till de trettio hörde: Asael, Joabs broder; Elhanan, Dodos son,
   från Bet-Lehem;
   >1 Krön. 27,7.
 25. haroditen Samma; haroditen Elika;
 26. peletiten Heles; tekoaiten Ira, Ickes' son;
   >1 Krön. 27,9 f.
 27. anatotiten Abieser; husatiten Mebunnai;
 28. ahoaiten Salmon; netofatiten Maherai;
   >1 Krön. 27,13
 29. netofatiten Heleb, Baanas son; Ittai, Ribais son, från Gibea i
   Beujamins barns stam;
 30. Benaja, en pirgatonit; Hiddai från Gaas' dalar;
   >1 Krön. 27,14.
 31. srabatiten Abi-Albon; barhumiten Asmavet;
 32. saalboniten Eljaba; Bene-Jasen; Jonatan;
 33. harariten Samma; arariten Ahiam, Sarars son;
 34. Elifelet, son till Ahasbai, maakatitens son; giloniten Eliam,
   Ahitofels son;
   >2 Sam. 15,12.
 35. Hesro från Karmel; arabiten Paarai;
 36. Jigeal, Natans son, från Soba; gaditen Bani;
 37. ammoniten Selek; beerotiten Naharai, vapendragare åt Joab,
   Serujas son;
 38. jeteriten Ira; jeteriten Gareb;
 39. hetiten Uria.

   Tillsammans utgjorde de trettiosju.
   >2 Sam. 11,3, 6 f.
          Andra Samuelsboken, 24 Kapitlet

        Folkräkning. Pest. Altaret på Araunas
               tröskplats.

 1. Men HERRENS vrede upptändes åter mot Israel, så att han
   uppeggade David mot dem och sade: "Gå åstad och räkna Israel och
   Juda."
   >1 Krön. 21,1 f.
 2. Då sade konungen till Joab, hövitsmannen för hans här: "Far
   igenom alla Israels stammar, från Dan ända till Beer-Seba, och
   anställen en folkräkning, så att jag får veta huru stor
   folkmängden är."
   >2 Mos. 30,12 f. Dom. 20,1.
 3. Joab svarade konungen: "Må HERREN, din Gud, föröka detta folk
   hundrafalt, huru talrikt det än är, och må min herre konungen få
   se detta med egna ögon. Men varför har min herre konungen fått
   lust till sådant?"
 4. Likväl blev konungens befallning gällande, trots Joab och härens
   andra hövitsmän; alltså drog Joab jämte härens andra hövitsmän
   ut i konungena tjänst för att anställa folkräkning i Israel.

 5. Och de gingo över Jordan och lägrade sig vid Aroer, på högra
   sidan om staden i Gads dal, ooh ål Jaeser till.
   >5 Mos. 2,36. Jos. 13,16.
 6. Därifrån kommo de till Gilead och Tatim-Hodsis land; sedan kommo
   de till Dan-Jaan och å runt omkring till Sidon.
 7. Därefter kommo de till Tyrus' befästningar och till hiveernas
   och kananeernas alla städer; slutligen drogo de till Beer-Seba i
   Juda sydland.
 8. Och sedan de så hade farit igenom hela landet, kommo de efter
   nio månader och tjugu dagar hem till Jerusalem.
 9. Och Joab uppgav för konungen vilken slutsumma folkräkningen
   utvisade: i Israel funnos åtta hundra tusen stridbara, svärd
   beväpnade män, och Juda män voro fem hundra tusen.
   >1 Krön. 27,24.

 10. Men Davids samvete slog honom, sedan han hade låtit räkna
   folket, och David sade till HERREN: "Jag har syndat storligen i
   vad jag har gjort; men tillgiv nu, HERRE, din tjänares
   missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt."
   >2 Sam. 12,13.
 11. Då nu David stod upp om morgonen, hade HERRENS ord kommit till
   profeten Gad, Davids siare; han hade sagt:
   >1 Sam. 9,9. 22,5.
 12. "Gå och tala till David: Så säger HERREN: Tre ting förelägger
   jag dig; välj bland dem ut åt dig ett som du vill att jag skall
   göra dig."
 13. Då gick Gad in till David och förkunnade detta för honom. Han
   sade till honom: "Vill du att hungersnöd under sju år skall
   komma i ditt land? Eller att du i tre månader skall nödgas fly
   för dina ovänner, medan de förfölja dig? Eller att pest i tre
   dagar skall hemsöka ditt land? Betänk nu och eftersinna vilket
   svar jag skall giva honom som har sänt mig."
   >Jer. 29,17. Hes 6,11 f.
 14. David svarade Gad: "Jag är i stor vånda. Men låt oss då falla i
   HERRENS hand, ty bans barmhärtighet är stor; i människohand vill
   jag icke falla."
   >Syr. 2,18.

 15. Så lät då HERREN pest komma i Israel, från morgonen intill den
   bestämda tiden; därunder dogo av folket, ifrån Dan ända till
   Beer-Seba, sjuttio tusen män.
 16. Men när ängeln räckte ut sin hand över Jerusalem för att
   fördärva det, ångrade HERREN det onda, och han sade till ängeln,
   folkets fördärvare: "Det är nog; drag nu din hand tillbaka." Och
   HERRENS ängel var då vid jebuseen Araunas tröskplats.
   >2 Mos. 12,23.
 17. Men när David fick se ängeln som slog folket, sade han till
   HERREN så: "Det är ju jag som har syndat, det är jag som har
   gjort illa; men dessa, min hjord, vad hara de gjort? Må din
   hand vända sig mot mig och min faders hus."
   >4 Mos 16,22.
 18. Och Gad kom till David samma dag och sade till honom: "Gå åstad
   och res ett altare åt HERREN pa jebuseen Araunas tröskplats."
 19. Och David gick åstad efter Gads ord, såsom HERREN hade bjudit.
 20. När Arauna nu blickade ut och fick se att konungen och hans
   tjänare kommo till honom, gick han ut och föll ned till jorden
   på sitt ansikte för konungen.
 21. Och Arauna sade: "Varför kommer min herre konungen till sin
   tjänare?" David svarade: "För att köpa tröskplatsen av dig och
   där bygga ett altare åt HERREN; och må så hemsökelsen upphöra
   bland folket."
 22. Då sade Arauna till David: "Min herre konungen tage till sitt
   offer vad honom täckes. Se här äro fäkreaturen till brännoffer,
   och här äro tröskvagnarna, jämte fäkreaturens ok, till ved.
 23. Alltsammans, o konung, giver Arauna åt konungen." Och Arauna
   sade ytterligare till konungen: "Må HERREN, din Gud, vara dig
   nådig."
 24. Men konungen svarade Arauna: "Nej, jag vill köpa det av dig för
   ett bestämt pris; ty jag vill icke offra åt HERREN, min Gud,
   brännoffer som jag har fått för intet." Och David köpte
   tröskplatsen och fäkreaturen för femtio siklar silver.
 25. Och David byggde där ett altare åt HERREN och offrade brännoffer
   och tackoffer. Och HERREN lyssnade till landets bön, och
   hemsökelsen upphörde bland Israel.
   >1 Krön. 22,1. 2 Krön. 3,1.