Första Konungaboken, 1 Kapitlet

         Abisag från Sunem hos konung David.
         Adonias försök att upphäva sig till
        konung. Salomo Davids efterträdare på
                tronen.

 1. Konung David var nu gammal och kommen till hög ålder; och ehuru
   man höljde täcken över honom, kunde han dock icke hålla sig
   varm.
 2. Då sade hans tjänare till honom: "Må man för min herre konungens
   räkning söka upp en ung kvinna, en jungfru, som kan bliva
   konungens tjänarinna och sköta honom. Om hon får ligga i din
   famn, så bliver min herre konungen varm"
 3. Så sökte de då över hela Israels land efter en skön flicka; och
   de funno Abisag från Sunem och förde henne till konungen.
 4. Hon var en mycket skön flicka, och hon skötte nu konungen och
   betjänade honom, men konungen hade intet umgänge med henne.
 5. Men Adonia, Haggits son, hov sig upp och sade: "Det är jag som
   skall bliva konung." Och han skaffade sig vagnar och ryttare,
   därtill ock femtio man som löpte framför honom.
   >2 Sam. 3,4. 15,1. 1 Krön. 3,2.
 6. Hans fader hade aldrig velat bedröva honom med att säga: "Varför
   gör du så?" Han var ock mycket fager; och hans moder hade fött
   honom näst efter Absalom.
   >2 Sam. 14,25.
 7. Och han begynte underhandla med Joab, Serujas son, och med
   prästens Ebjatar, och dessa slöto sig till Adonia och
   understödde honom.
   >1 Kon. 2,22, 28.
 8. Men prästen Sadok och Benaja, Jojadas son, samt profeten Natan
   Simei, Rei och Davids hjältar höllo icke med Adonia.
   >2 Sam. 28,8, f.

 9. Och Adonia slaktade får och fäkreatur och gödkalvar vid
   Sobeletstenen, som ligger vid Rogelskallan; och han inbjöd dit
   alla sina bröder, konungens söner, och alla de Juda män som voro
   i konungens tjänst.
   >Jos. 15,7. 18,l6.
 10. Men profeten Natan, Benaja, hjältarna och sin broder Salomo
   inbjöd han icke.

 11. Då sade Natan så till Bat-Seba, Salomos moder: "Du har väl hört
   att Adonia, Haggits son, har blivit konung, utan att vår herre
   David vet därom?
 12. Men jag vill nu giva dig ett råd, för att du må kunna rädda ditt
   liv och din son Salomos liv.
 13. Gå in till konung David och säg till honom: 'Har du icke, min
   herre konung, själv med ed lovat din tjänarinna och sagt: Din
   son Salomo skall bliva konung efter mig; han skall sitta på min
   tron? Varför har då Adonia blivit konung?'
 14. Och medan du ännu är där och talar med konungen, skall jag efter
   dig komma in och bekräfta dina ord."

 15. Så gick då Bat-Seba in till konungen, i kammaren. Konungen var
   nu mycket gammal; och Abisag från Sunem betjänade konungen.
 16. Och Bat-Seba bugade sig och föll ned för konungen. Då frågade
   konungen: "Vad önskar du?"
 17. Hon sade till honom: "Min herre, du har ju själv lovat din
   tjänarinna med en ed vid HERREN, din Gud: 'Din son Salomo skall
   bliva konung efter mig; han skall sitta på min tron.'
 18. Men se, nu har Adonia blivit konung, fastän du, min herre
   konung, ännu icke har fått veta det.
 19. Och han har slaktat tjurar och gödkalvar och får i myckenhet,
   och han har inbjudit alla konungens söner och prästen Ebjatar
   och härhövitsmannen Joab; men din tjänare Salomo har han icke
   inbjudit.
 20. På dig, min herre konung, äro nu hela Israels ögon riktade, i
   förväntan att du skall kungöra för dem vem som skall sitta på
   min herre konungens tron efter honom.
 21. Eljest torde hända, att när min herre konungen har gått till
   vila hos sina fäder, då bliva jag och min son Salomo hållna
   såsom brottslingar."

 22. Medan hon ännu höll på att tala med konungen, kom profeten
   Natan.
 23. Och man anmälde det för konung en och sade: "Profeten Natan är
   här." När han så kom inför konungen, föll han ned till jorden på
   sitt ansikte för konungen.
 24. Och Natan sade: "Min herre konung, är det väl du som har sagt
   att Adonia skall bliva konung efter dig, och att han skall sitta
   på din tron?
 25. Ty han har i dag gått ned och slaktat tjurar och gödkalvar och
   får i myckenhet, och har inbjudit alla konungens söner och
   härhövitsmännen och prästen Ebjatar, och de hålla nu på med att
   äta och dricka hos honom; och de ropa: 'Leve konung Adonia!'
 26. Men mig, din tjänare, och prästen Sadok och Benaja, Jojadas son,
   och din tjänare Salomo har han icke inbjudit.
 27. Kan väl detta hava utgått från min herre konungen, utgått då har
   låtit dina tjänare vet vem som skall sitta på min herre
   konungens trön efter honom?"

 28. Då svarade konung David och sade: "Kallen hit till mig
   Bat-Seba." När hon nu kom inför konungen och stod inför
   konungen,
 29. betygade konungen med ed och sade: "Så sant HERREN lever, han
   som har förlossat mig från all nöd:
   >2 Sam. 4,9.
 30. såsom jag lovade dig med ed vid HERREN, Israels Gud, då jag
   sade: 'Din son Salomo skall bliva konung efter mig; han skall
   sitta på min tron i mitt ställe', så vill jag denna dag göra."
 31. Då bugade sig Bat-Seba, med ansiktet mot jorden, och föll ned
   för konungen och sade: "Må min herre, konung David, leva
   evinnerligen!"
 32. Och konung David sade: aKallen till mig prästen Sadok och
   profeten Natan och Benaja, Jojadas son. När dessa kommo inför
   konungen,
 33. sade konungen till dem: "Tagen eder herres tjänare med eder och
   sätten min son Salomo på min egen mulåsna och fören honom med
   till Gihon.
   >2 Krön 32,30. 33,14.
 34. Där må prasten Sadok och profeten Natan smörja honom till konung
   över Israel; sedan skolen I stöta i basun och ropa: 'Leve konung
   Salomo!'
 35. Därefter skolen I följa honom hitupp, och när han kommer hit,
   skall han sätta sig på min tron, och så skall han vara konung i
   mitt ställe. Ty det år honom jag har förordnat att vara furste
   över Israel och Juda."
 36. Då svarade Benaja, Jojadas son, konungen och sade: "Amen. Så
   bjude ock HERREN, min herre konungens Gud.
 37. Såsom HERREN har varit med min herre konungen, så vare han ock
   med Salomo. Ja, må han göra hans tron ännu mäktigare än min
   herres, konung Davids, tron."
 38. Så gingo nu prästen Sadok och profeten Natan och Benaja, Jojadas
   son, ditned, jämte kereteerna och peleteerna, och satte Salomo
   på konung Davids mulåsna och förde honom till Gihon.
   >2 Sam. 8,18. 1 Krön. 18,l7.
 39. Och prästen Sadok tog oljehornet ur tältet och smorde
   Salomo. Därefter stötte de i basun, och allt folket ropade:
   "Leve konung Salomo!"
   >1 Sam. 10,24. 2 Kon. 11,l2. 1 Krön. 29,22.
 40. Sedan följde allt folket honom upp, under det att de blåste på
   flöjter och visade sin glädje med ett så stort jubel, att jorden
   kunde rämna av deras rop.
 41. Men Adonia och alla de inbjudna som han hade hos sig hörde
   detta, just då de hade slutat att äta. När Joab nu hörde
   basuilljudet, sade han: "Varför höres detta larm från staden?"
 42. Medan han ännu talade, kom Jo natan, prästen Ebjatars son; och
   Adonia sade: "Kom hit, ty du är en rättskaffens man och har nog
   ett gott glädjebudskap att förkunna."
 43. Jonatan svarade och sade till Adonia: "Nej, vår herre, konung
   David, har gjort Salomo till konung.
 44. Och konungen har med honom sänt åstad prästen Sadok och profeten
   Natan-och Benaja, Jojadas son, jämte kereteerna och peleteerna,
   och de hava satt honom på konungens mulåsna.
 45. Därefter hava prästen Sadok och profeten Natan i Sihon smort
   honom till konung, och sedan hava de dragit upp därifrån under
   jubel, och hela staden har kommit i rörelse. Härav kommer det
   buller som I haven hört.
 46. Salomo sitter nu ock på konungatronen.
 47. Vidare hava konungens tjänare kommit och lyckönskat vår herre
   konung David, och sagt: 'Din Gud låte Salomos namn bliva ännu
   större än ditt namn, och hans tron ännu mäktigare än din tron.'
   Och konungen har tillbett, nedböjd på sin säng;
 48. ja, konungen har sagt så: 'Lovas vare HERREN, Israels Gud, som i
   dag har satt en efterträdare på min tron, så att jag med egna
   ögon har fått se det!"
 49. Då blevo alla de inbjudna som voro hos Adonia förskräckta och
   stodo upp och gingo bort, var och en sin väg.
 50. Men Adonia fruktade så för Salomo, att han stod upp och gick
   bort och fattade i hornen på altaret.
   >2 Mos. 27,2.
 51. Och det blev berättat för Salomo: "Se, Adonia fruktar för konung
   Salomo; därför har han fattat i hornen på altaret och sagt:
   'Konung Salomo måste lova mig i dag med ed att han icke skall
   döda sin tjänare med svärd.'"
 52. Då sade Salomo: "Om han vill vara en rättskaffens man, så skall
   icke ett hår av hans huvud falla till jorden; men om något ont
   bliver funnet hos honom, så skall han dö."
   >1 Sam. 14,45.
 53. Därefter sände konung Salomo åstad och lät hämta honom från
   altaret; och han kom och föll ned för konung Salomo. Då sade
   Salomo till honom: "Gå hem till ditt."          Första Konungaboken, 2 Kapitlet

        Davids sista ord till Salomo. Hans död
        och begravning. Adonias, Ebjatars, Joabs
             och Simeis straff.

 1. Då nu tiden tillstundade att David skulle dö, bjöd han sin son
   Salomo och sade:
 2. "Jag går nu all världens väg; så var då frimodig och visa dig
   såsom en man.
   >Jos. 23,14.
 3. Och håll vad HERREN, din Gud bjuder dig hålla, så att du vandrar
   på hans vägar och håller hans stadga, hans bud och rätter och
   vittnesbörd, såsom det är skrivet i Moses lag, på det att du må
   hava framgång i allt vad du gör, och överallt dit du vänder dig;
   >5 Mos. 17,l8 f. 29,9. Jos. 1,7 f. 23,6.
 4. så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han
   sade: 'Om dina barn hava akt på sin väg, så att de vandra inför
   mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' --
   sade han -- 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av
   dig.'
   >2 Sam. 7,12 f. Ps. 132,11 f.
 5. Vidare: du vet väl vad Joab, Serujas son, har gjort mot mig,
   huru han gjorde mot de två härhövitsmannen i Israel, Abner, Ners
   son, och Amasa, Jeters son, huru han dräpte dem, så att han i
   fredstid utgöt blod, likasom hade det varit krig, och, likasom
   hade det varit krig, lät blod komma på bältet som han hade
   omkring sina länder, och på skorna som han hade på sina fötter.
   >2 Sam 3,27. 20,9 f.
 6. Så gör nu efter din vishet, och låt icke hans grå hår få med
   frid fara ned i dödsriket.
 7. Men mot gileaditen Barsillais söner skall du bevisa godhet, så
   att de få vara med bland dem som äta vid ditt bord; ty på sådant
   sätt bemötte de mig, när jag flydde för din broder Absalom.
   >2 Sam. 17,27 f. 19,31 f.
 8. Vidare har du hos dig Simei, deras son, benjaminiten från
   Bahurim, som for ut mot mig i gruvliga förbannelser på den dag
   då jag gick till Mahanaim, men som sedan kom ned till Jordan mig
   till mötes, varvid jag med en ed vid HERREN lovade honom och
   sade: 'Jag skall icke döda dig med svärd.'
   >2 Sam. 16,5 f. 19,16 f.
 9. Men nu må du icke låta honom bliva ostraffad, ty du är en vis
   man och vet väl vad du bör göra med honom, så att du låter hans
   grå hår med blod fara ned i dödsriket."
 10. och David gick till vila hos sina fäder och blev begraven i
   Davids stad.
   >2 Sam. 5,7. Apg. 2,29. 13,26.
 11. Den tid David regerade över Israel var fyrtio år; i Hebron
   regerade han i sju år, och i Jerusalem regerade han i trettiotre
   år.
   >2 Sam. 5,4 f. 1 Krön. 3,4. 29,26 f.
 12. Och Salonlo satte sig på sin fader Davids tron, och han
   konungamakt blev starkt befäst.

 13. Men Adonia, Haggits son, kom till Bat-Seba, Salomos moder. Hon
   frågade då: "Har du gott att meddela?" Han svarade: "Ja."
 14. Därefter sade han: "Jag har något att tala med dig om." Hon
   svarade: "Tala."
 15. Då sade han: "Du vet själv att konungadömet tillhörde mig, och
   att hela Israel fäste sina blickar på mig, i förväntan att jag
   skulle bliva konung. Men så gick konungadömet ifrån mig och blev
   min broders; genom HERRENS skickelse blev det hans.
   >1 Kon. 1,5 f. 1 Krön. 22,9 f. 28,5.
 16. Nu har jag en enda bön till dig. Visa icke bort mig." Hon
   svarade honom: "Tala."
 17. Då sade han: "Säg till konung Salomo -- dig visar han ju icke
   bort -- att han giver mig Abisag från Sunem till hustru."
   >1 Kon. 1.3 f.
 18. Bat-Seba svarade: "Gott! Jag skall, själv tala med konungen om
   dig."

 19. Så gick då Bat-Seba in till konung Salomo för att tala med honom
   om Adonia. Då stod konungen upp och gick emot henne och bugade
   sig för henne och satte sig därefter på sin stol; man ställde
   ock fram en stol åt konungens moder, och hon satte sig på hans
   högra sida.
 20. Därefter sade hon: "Jag har en enda liten bön till dig. Visa
   icke bort mig." Konungen svarade henne: "Framställ din bön, min
   moder; jag vill ingalunda visa bort dig.
 21. Då sade hon: "Låt giva Abisag från Sunem åt din broder Adonia
   till hustru."
 22. Men konung Salomo svarade och sade till sin moder: "Varför begär
   du endast Abisag från Sunem åt Adonia? Du kunde lika gärna
   begära konungadömet åt honom -- han är ju min äldste broder --
   ja, åt honom och åt prästen Ebjatar och åt Joab, Serujas son."
   >1 Kon. 1,7, 19.
 23. Och konung Salomo betygade med ed vid HERREN och sade: "Gud
   straffe mig nu och framgent, om icke Adonia med sitt liv skall
   få umgälla att han har talat detta.
 24. Och nu, så sant HERREN lever, han som har utsett mig och uppsatt
   mig på min fader Davids tron, och som, enligt sitt löfte, har
   uppbyggt åt mig ett hus: i dag skall Adonia dödas."
 25. Därefter sände konung Saloma åstad och lät utföra detta genom
   Benaja, Jojadas son; denne stötte ned honom, så att han dog.
 26. Och till prästen Ebjatar sade konungen: "Gå bort till ditt
   jordagods i Anatot, ty du har förtjänat döden; men i dag vill
   jag icke döda dig, eftersom du har burit Herrens, HERRENS ark
   framför min fader David, och eftersom du med min fader har lidit
   allt vad han har fått lida.
   >1 Sam. 22,20 f. 2 Sam. 15,24.
 27. Så drev Salomo bort Ebjatar och lät honom icke längre vara
   HERRENS präst, för att HERRENS ord skulle uppfyllas, det som han
   hade talat i Silo över Elis hus.
   >1 Sam. 2,30 f.
 28. Då nu ryktet härom kom till Joab -- som ju hade slutit sig till
   Adonia, om han ock icke hade slutit sig till Absalom -- flydde
   han till HERRENS tält och fattade i hornen på altaret.
 29. Men när det blev berättat för konung Salomo att Joab hade flytt
   till HERRENS tält, och att han stod invid altaret, sände Salomo
   åstad Benaja, Jojadas son, och sade: "Gå och stöt ned honom."
   >1 Kon. 1,50.
 30. När Benaja så kom till HERRENS tält, sade han till honom: "Så
   säger konungen: Gå bort härifrån." Men han svarade: "Nej; här
   vill jag dö." När Benaja framförde detta till konuugen och sade:
   "Så och så har Joab sagt, så har han svarat mig",
 31. sade konungen till honom: "Gör såsom han har sagt, stöt ned
   honom och begrav honom, så att du befriar mig och min faders hus
   från skulden för det blod som Joab utan sak har utgjutit.
   >2 Mos. 21,14.
 32. Och må HERREN låta hans blod; komma tillbaka över hans eget
   huvud, därför att han stötte ned två män som voro rättfärdigare
   och bättre än han själv, och dräpte dem med svärd, utan att min
   fader David visste det, nämligen Abner, Ners son,
   härhövitsmannen i Israel, och Amasa, Jeters son, härhövitsmannen
   i Juda.
   >2 Sam. 3,27. 20,9 f.
 33. Ja, deras blod skall komma tillbaka över Joabs och hans
   efterkommandes huvud for evigt. Men åt David och hans
   efterkommande, hans hus och hans tron skall HERREN giva frid
   till wvig tid.
   >2 Sam. 3,29.
 34. Så gick då Benaja, Jojadas son, ditupp och stötte ned honom och
   dödade honom; och han blev begraven där han bodde i öknen.
 35. Och konungen satte Benaja, Jojadas son, i hans ställe över
   hären; och prästen Sadok hade konungen satt i Ebjatars ställe.
   >1 Sam. 2,35. 1 Kon. 4,4. 1 Krön. 29,22.

 36. Därefter sände konungen och lät kalla till sig Simei och sade
   till honom: "Bygg dig ett hus i Jerusalem och bo där, och
   därifrån får du icke gå ut, varken hit eller dit.
 37. Ty det må du veta, att på den dag du går ut och går över bäcken
   Kidron skall du döden dö. Ditt blod kommer då över ditt eget
   huvud."
 38. Simei sade till konungen: "Vad du har talat är gott; såsom min
   herre konungen har sagt, så skall din tjänare göra." Och Simei
   bodde i Jerusalem en lång tid.
 39. Men tre år därefter hände sig att två tjänare flydde ifrån Simei
   till Akis, Maakas son, konungen i Gat. Och man berättade för
   Simei och sade: "Dina tjänare äro i Gat."
   >1 Sam. 27,2.
 40. Då stod Simei upp och sadlade sin åsna och begav sig till Akis i
   Gat för att söka efter sina tjänare. Simei begav sig alltså
   åstad oah hämtade sina tjänare från Gat.
 41. Men när det blev berättat för Salomo att Simei hade begivit sig
   från Jerusalem till Gat och kommit tillbaka,
 42. sände konungen och lät kalla till sig Simei och sade till honom:
   "Har jag icke bundit dig med ed vid HERREN och varnat dig och
   sagt till dig: 'Det må du veta, att på den dag du går ut och
   begiver dig hit eller dit skall du döden dö'? Och du svarade
   mig: 'Vad du har sagt är gott, och jag har hört det.'
 43. Varför har du då icke aktat på din ed vid HERREN och på det bud
   som jag har givit dig?"
 44. Och konungen sade ytterligare till Simei: "Du känner själv allt
   det onda som ditt hjärta vet med sig att du har gjort min fader
   David. HERREN skall nu låta din ondska komma tillbaka över ditt
   eget huvud.
   >2 Sam. 16,5 f. Ps. 54,7. 62,13.
 45. Men konung Salomo skall bliva välsignad, och Davids tron skall
   bliva befäst inför HERREN till evig tid."
 46. På konungens befallning gick därefter Benaja, Jojadas son, fram
   och stötte ned honom, så att han dog. Och konungadömet blev
   befäst i Salomos hand.          Första Konungaboken, 3 Kapitlet

        Salomos förmälning. Hans offer och dröm
           i Gibeon. Hans domarvishet.

 1. Och Salomo befryndade sig med Farao, konungen i Egypten; han tog
   Faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad, och
   där fick hon bo, till dess han hade byggt sitt hus färdigt, så
   ock HERRENS hus och muren runt omkring Jerusalem.
   >1 Kon. 7,8. 9,24.
 2. Emellertid offrade folket på höjderna, eftersom ännu vid denna
   tid intet hus hade blivit byggt åt HERRENS namn.
   >2 Krön. 33,17.
 3. Och Salomo älskade HERREN och vandrade efter sin fader Davids
   stadgar, utom att han frambar offer på höjderna och tände
   offereld där.

 4. Och konungen begav sig till Gibeon för att offra där, ty detta
   var den förnämsta offerhöjden; tusen brännoffer offrade Salomo
   på altaret där.
   >1 Krön. 16,39 f. 21,29. 2 Krön. 1,3 f.
 5. I Gibeon uppenbarade sig nu HERREN för Salomo i en dröm om
   natten; Gud sade: "Bed mig om vad du vill att jag skall giva
   dig."
   >2 Krön. 1,7 f.
 6. Salomo svarade: "Du har gjort stor nåd med din tjänare, min
   fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet,
   rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt
   honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på
   hans tron, såsom ju nu har skett.
   >1 Kon. 1,48.
 7. Ja, nu har du, HERRE, min Gud, gjort din tjänare till konung
   efter min fader David; men jag är en helt ung man, som icke rätt
   förstår att vara ledare och anförare.
 8. Och din tjänare är här bland ditt folk, det som du har utvalt,
   ett folk som är så talrikt att det icke kan räknas eller täljas
   för sin myckenhets skull.
   >1 Mos. 13,16. 1 Kon. 4,20.
 9. Så giv nu din tjänare ett hörsamt hjärta, så att han kan vara
   domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont; ty vem
   förmår väl eljest att vara domare för detta ditt stora folk?"
 10. Detta, att Salomo bad om sådant, täcktes Herren.
 11. Och Gud sade till honom: "Eftersom du har bett om sådant och
   icke bett om ett långt liv, ej heller bett om rikedom eller bett
   om dina fienders liv, utan har bett om att få förstånd till att
   akta på vad rätt är,
 12. se, därför vill jag göra såsom du önskar; se, jag giver dig ett
   så vist och förståndigt hjärta, att din like icke har funnits
   före dig, och att din like ej heller skall uppstå efter dig.
   >1 Kon. 4,31. 10,23 f. Pred. 1,16.
 13. Därtill giver jag dig ock vad du icke har bett om, nämligen
   både rikedom och ära, så att i all din tid ingen konung skall
   vara din like.
   >Vish. 7,11. Matt. 6,83.
 14. Och om du vandrar på mina vägar, så att du håller mina stadgar
   och bud, såsom din fader David gjorde, då skall jag låta dig
   länge leva."
   >5 Mos. 4,40.
 15. Därefter vaknade Salomo och fann att det var en dröm. Och när
   han kom till Jerusalem, trädde han fram inför Herrens
   förbundsark och offrade brännoffer och frambar tackoffer; och
   därefter gjorde han ett gästabud för alla sina tjänare.

 16. Vid den tiden kommo två skökor till konungen och trädde fram
   inför honom.
 17. Och den ena kvinnan sade: "Hör mig, herre. Jag och denna kvinna
   bo i samma hus. Och jag födde barn där i huset hos henne.
 18. Sedan, på tredje dagen efter det jag hade fött mitt barn, födde
   ock denna kvinna ett barn. Och vi voro tillsammans, utan att
   någon främmande var hos oss i huset; allenast vi båda voro i
   huset.
 19. Men en natt dog denna kvinnas son, ty hon hade legat ihjäl
   honom.
 20. Då stod hon upp om natten och tog min son från min sida, under
   det att din tjänarinna sov, och lade honom i sin famn, men sin
   döde son lade hon i min famn.
 21. När jag då om morgonen reste mig upp för att giva min son di,
   fick jag se att han var död. Men när jag såg nogare på honom om
   morgonen, fick jag se att det icke var min son, den som jag hade
   fött."
 22. Då sade den andra kvinnan: "Det är icke så. Min son är den som
   lever, och din son är den som är död." Men den första svarade:
   "Det är icke så. Din son är den som är död, och min son är den
   som lever." Så tvistade de inför konungen.
 23. Då sade konungen: "Den ena säger: 'Denne, den som lever, är min
   son, och din son är den som är död.' Och den andra säger: 'Det
   är icke så. Din son är den som är död, och min son är den som
   lever.'"
 24. Därefter sade konungen: "Tagen hit ett svärd." Och när man hade
   burit svärdet fram till konungen,
 25. sade konungen: "Huggen det levande barnet i två delar, och given
   den ena hälften åt den ena och den andra hälften åt den andra."
 26. Men då sade den kvinna vilkens son det levande barnet var till
   konungen -- ty hennes hjärta upprördes av kärlek till sonen --
   hon sade: "Hör mig, herre; given henne det levande barnet; döden
   det icke." Men den andra sade: "Må det vara varken mitt eller
   ditt; huggen det itu."
   >Jes. 49,15.
 27. Då tog konungen till orda och sade: "Given henne det levande
   barnet; döden det icke. Hon är dess moder."
 28. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som konungen hade
   fällt, häpnade de över konungen, ty de sågo att Guds vishet var
   i honom till att skipa rätt.          Första Konungaboken, 4 Kapitlet

         Salomos ämbetsmän och hovstat. Hans
                vishet.

 1. Konung Salomo var nu konung över hela Israel.
 2. Och dessa voro hans förnämsta män: Asarja, Sadoks son, var
   präst;
 3. Elihoref och Ahia, Sisas söner, voro sekreterare; Josafat,
   Ahiluds son, var kansler;
 4. Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare; Sadok och Ebjatar voro
   präster;
   >1 Kon. 2,26 f., 35.
 5. Asarja, Natans son, var överfogde; Sabud, Natans son, en präst,
   var konungens vän[1];
 6. Ahisar var överhovmästare; Adoniram, Abdas son, hade uppsikten
   över de allmänna arbetena.
   >2 Sam. 20,24. 1 Kon. 5,13 f.

 7. Och Salomo hade satt över hela Israel tolv fogdar, som skulle
   sörja för vad konungen och hans hus behövde; var och en hade
   årligen sin månad, då han skulle sörja för dessa behov.
 8. Och följande voro deras namn: Ben-Hur i Efraims bergsbygd;
 9. Ben-Deker i Makas, Saalbim, Bet-Semes, Elon, Bet-Hanan;
 10. Ben-Hesed i Arubbot, vilken hade Soko och hela Heferlandet;
 11. Ben-Abinadab i hela Nafat-Dor -- denne fick Salomos dotter Tafat
   till hustru --;
 12. Baana, Ahiluds son, i Taanak och Megiddo och i hela den del av
   Bet-Sean, som ligger på sidan om Saretan, nedanför Jisreel, från
   Bet-Sean ända till Abel-Mehola och bortom Jokmeam;
 13. Ben-Geber i Ramot i Gilead; han hade Manasses son Jairs byar,
   som ligga i Gilead; han hade ock landsträckan Argob, som ligger
   i Basan, sextio stora städer med murar och kopparbommar;
 14. Ahinadab, Iddos son, i Mahanaim;
 15. Ahimaas i Naftali; också han hade tagit en dotter av Salomo,
   Basemat, till hustru;
 16. Baana, Husais son, i Aser och Alot;
 17. Josafat, Paruas son, i Isaskar;
 18. Simei, Elas son, i Benjamin;
 19. Geber, Uris son, i Gileads land, det land som hade tillhört
   Sihon, amoreernas konung, och Og, konungen i Basan; ty allenast
   en enda fogde fanns i det landet.
 20. Juda och Israel voro då talrika, så talrika som sanden vid
   havet; och man åt och drack och var glad.
   >1 Mos. 13,16. 22,17. 2 Sam. 17,11. 1 Kon. 3,8.

 21. Så var nu Salomo herre över alla riken ifrån floden till
   filisteernas land och ända ned till Egyptena gräns; de förde
   skänker till Salomo och voro honom underdåniga, så länge han
   levde.
   >2 Kron. 9,26.
 22. Och vad Salomo för var dag behövde av livsmedel var: trettio
   korer fint mJöl och sextio korer vanligt mjöl,
 23. tio gödda oxar, tjugu valloxar och hundra far, förutom hjortar,
   gaseller, dovhjortar och gödda fåglar.
 24. Ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, ifrån Tifsa
   ända till Gasa, över alla konungar på andra sidan floden; och
   han hade fred på alla sidor, runt omkring,
 25. Så att Juda och Israel sutto i trygghet, var och en under sitt
   vinträd och sitt fikonträd, ifrån Dan ända till Beer-Seba, så
   länge Salomo levde.
   >3 Mos. 26,6. Dom. 20,1 Mik. 4,4. Sak. 3,10.
 26. Och Salomo hade fyrtio tusen spann vagnshästar och tolv tusen
   ridhästar.
   >1 Kon. 10,26. 2 Krön. 1,14. 9,25.
 27. Och de nämnda fogdarna sörjde var sin månad för konung Salomos
   behov, och för allas som hade tillträde till konung Salomos
   bord; de läto intet fattas.
 28. Och kornet och halmen för hästarna och travarna förde de, var
   och en i sin ordning, till det ställe där han uppehöll sig.

 29. Och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket rikt mått och så
   mycken insikt, att den kunde liknas vid sanden på havets strand,
 30. så att Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet
   och all Egyptens vishet.
 31. Han var visare än alla andra människor, visare än efraiten Etan
   och Heman och Kalkol och Darda, Mahols söner; och ryktet om
   honom gick ut bland alla folk runt omkring.
   >1 Krön. 2,6. Ps. 88,1. 89,1.
 32. Han diktade tre tusen ordspråk[2], och hans sånger voro ett
   tusen fem.
 33. Han talade om träden, från cedern på Libanon ända till isopen,
   som växer fram ur väggen. Han talade ock om fyrfotadjuren, om
   fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna.
   >Vish. 7,20.
 34. Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från
   alla konungar på jorden, som hade hört talas om hans visdom.
   >1 Kon. 10,1 f., 24.

[1] Se Vän i Ordförkl.
[2] Se Ordspråk i Ordförkl.          Första Konungaboken, 5 Kapitlet

         Vänskapen mellan Hiram och Salomo.
         Förberedelser till tempelbyggnaden.

 1. Och Hiram, konungen i Tyrus, sände sina tjänare till Salomo,
   sedan han hade fått höra att denne hade blivit smord till konung
   efter sin fader; ty Hiram hade alltid varit Davids vän.
   >2 Sam. 5,11. 1 Krön. 14,1. 2 Krön. 2,3 f.
 2. Och Salomo sände till Hiram och lät säga:
 3. "Du vet själv att min fader David icke kunde bygga något hus åt
   HERRENS, sin Guds, namn, för de krigs skull med vilka fienderna
   runt omkring ansatte honom, till dess att HERREN lade dem under
   hans fötter
 4. Men nu har HERREN, min Gud, låtit mig få ro på alla sidor; ingen
   motståndare finnes, och ingen olycka är på färde.
 5. Därför tänker jag nu på att bygga ett hus åt HERRENS, min Guds,
   namn, såsom HERREN talade till min fader David, i det han sade:
   'Din son, den som jag skall sätta på din tron efter dig, han
   skall bygga huset åt mitt namn.'
   >2 Sam. 7,18. 1 Krön. 22,10. 28,6.
 6. Så bjud nu att man hugger åt mig cedrar på Libanon. Härvid skola
   mina tjänare vara dina tjänare behjälpliga; och jag vill giva
   dig betalning för dina tjänares arbete, alldeles såsom du själv
   begär. Ty du vet själv att bland oss icke finnes någon som är så
   skicklig att hugga virke som sidonierna."

 7. Då nu Hiram hörde Salomos ord, blev han mycket glad; och han
   sade: "Lovad vare HERREN i dag, han som har givit David en så
   vis son till att regera över detta talrika folk!"
   >1 Koh. 10,9.
 8. Och Hiram sände till Salomo och lät säga: "Jag har hört det
   budskap du har sänt till mig. Jag vill göra allt vad du begär i
   fråga om cederträ och cypressträ.
 9. Mina tjänare skola föra virket från Libanon ned till havet, och
   jag skall låta lägga det i flottar på havet och föra det till
   det ställe som du anvisar mig, och lossa det där; men du må
   själv avhämta det. Du åter skall göra vad jag begär, nämligen
   förse mitt hus med livsmedel."
 10. Så gav då Hirom åt Salomo cederträ och cypressträ, så mycket han
   begärde.
 11. Men Salomo gav åt Hiram tjugu tusen korer vete, till föda för
   hans hus, och tjugu korer olja av stötta oliver. Detta gav
   Salomo åt Hiram för vart år.
 12. Och HERREN hade givit Salomo vishet, såsom han hade lovat
   honom. Och vänskap rådde mellan Hiram och Salomo; och de slöto
   förbund med varandra.
   >1 Kon. 3,12.

 13. Och konung Salomo bådade upp arbetsfolk ur hela Israel, och
   arbetsfolket utgjorde trettio tusen man.
 14. Dessa sände han till Libanon, tio tusen i vår månad, skiftevis,
   så att de voro en månad på Libanon och två månader hemma; och
   Adoniram hade uppsikten över de allmänna arbetena.
   >1 Kon. 4,6.
 15. Och Salomo hade sjuttio tusen män som buro bördor, och åttio
   tusen som höggo sten i bergen,
   >2 Kron. 2,2, 18.
 16. förutom de överfogdar som av Salorno voro anställda över
   arbetet, tre tusen tre hundra, vilka hade befälet över folket
   som utförde arbetet.
 17. Och på konungens befallning bröto de stora och dyrbara stenar,
   för att husets grund skulle kunna läggas med huggen sten,
 18. Och Salomos byggningsmän och Hiroms byggningsmän ocll männen
   från Gebal höggo och tillredde både det trävirke och de stenar
   som behövdes till att bygga huset.
   >Hes. 27,9.          Första Konungaboken, 6 Kapitlet

              Tempelbyggnaden.

 1. I det fyra hundra åttionde året efter Israels barns uttåg ur
   Egyptens land, i det fjärde året av Salomos regering över
   Israel, i månaden Siv, det är den andra månaden, begynte han
   bygga huset åt HERREN.
   >2 Kron. 3,1 f.
 2. Huset som konung Salomo byggde åt HERREN var sextio alnar långt,
   tjugu alnar brett och trettio alnar högt.
 3. Förhuset framför tempelsalen var tjugu alnar långt, framför
   husets kortsida, och tio alnar brett, där det låg framför huset.
 4. Och han gjorde fönster på huset, slutna fönster, med bjälkramar.
 5. Och runt omkring huset, utmed dess vägg, uppförde han en
   ytterbyggnad, som gick runt omkring husets väggar, både utmed
   tempelsalen och utmed koret; och han gjorde däri sidokamrar runt
   omkring.
 6. Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var fem alnar bred, den
   mellersta sex alnar bred och den tredje sju alnar bred; ty han
   hade gjort avsatser på huset runt omkring utvändigt, för att
   icke behöva göra fästhål i husets väggar.
 7. Och när huset uppfördes, byggdes det av sten som hade blivit
   färdighuggen vid stenbrottet; alltså hördes varken hammare eller
   yxa eller andra järnverktyg vid huset, när det byggdes.
   >1 Kon. 5,17 f.
 8. Dörren till mellersta sidokammaren hade sin plats på husets
   södra sida, och genom en trappgång kom man upp till den
   mellersta våningen, och från den mellersta våningen upp till den
   tredje.
 9. Så byggde han huset och fullbordade det. Och han panelade huset
   med inläggningar och med cederplankor i rader.
 10. Och i ytterbyggnaden utmed hela huset byggde han våningarna fem
   alnar höga; och den var fäst vid huset med cederbjälkar.

 11. Och HERRENS ord kom till Salomo; han sade:
 12. "Med detta hus som du nu bygger skall så ske: om du vandrar
   efter mina stadgar och gör efter mina rätter och håller alla
   mina bud och vandrar efter dem, så skall jag på dig uppfylla
   mitt ord, det som jag talade till din fader David:
   >2 Sam. 7,12 f. 1 Kon. 2,4. 9,4 f.
 13. jag skall bo mitt ibland Israels barn ach skall icke övergiva
   mitt folk Israel."
   >2 Mos. 29,45. 3 Mos. 26,11.

 14. Så byggde nu Salomo huset och fullbordade det.
 15. Han täckte husets väggar invändigt med bräder av cederträ. Från
   husets golv ända upp till takbjälkarna överklädde han det med
   trä invändigt; husets golv överklädde han med bräder av
   cypressträ.
 16. Och han täckte de tjugu alnarna i det innersta av huset med
   bräder av cederträ, från golvet ända upp till bjälkarna; så
   inrättade han rummet därinne åt sig till ett kor: det
   allraheligaste.
 17. Och fyrtio alnar mätte den del av huset, som utgjorde
   tampelsalen därframför.
 18. Och innantill hade huset en beläggning av cederträ med
   utsirningar i form av gurkfrukter och blomsterband; alltsammans
   var där av cederträ, ingen sten syntes.
 19. Och ett kor inredde han i det inre av huset för att där ställa
   HERRENS förbundsark.
 20. Och framför koret, som var tjugu alnar långt, tjugu alnar brett
   och tjugu alnar högt, och som han överdrog med fint guld, satte
   han ett altare, överklätt med cederträ.
 21. Och Salomo överdrog det inre av huset med fint guld. Och med
   kedjor av guld stängde han för koret; och jämväl detta överdrog
   han med guld.
 22. Alltså överdrog han hela huset med guld, till dess att hela
   huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdrog ock
   med guld hela det altare som hörde till koret.
 23. Och till koret gjorde han två keruber av olivträ. Den ena av dem
   var tio alnar hög;
   >2 Mos. 26,18 f. 37,7 f.
 24. och den kerubens ena vinge var fem alnar, och kerubens andra
   vinge var ock fenl alnar, så att det var tio alnar från den ena
   vingspetsen till den andra.
 25. Den andra keruben var ock tio alnar. Båda keruberna hade samma
   mått och samma form:
 26. den ena keruben var tio alnar hög och likaså den andra keruben.
 27. Och han ställde keruberna i de innersta av huset, och keruberna
   bredde ut sina vingar, så att den enas ena vinge rörde vid den
   ena väggen och den andra kerubens ena vinge rörde vid den andra
   väggen; och mitt i huset rörde deras båda andra vingar vid
   varandra.
 28. Och han överdrog keruberna med guld.

 29. Och alla husets väggar runt omkring utsirade han med snidverk i
   form av keruber, palmer och blomsterband; så både i det inre
   rummet och i det yttre.
 30. Och husets golv överdrog han med guld; så både i det inre rummet
   och i det yttre.
 31. För ingången till koret gjorde han dörrar av
   olivträ. Dörrinfattningen hade formen av en femkant.
 32. Och de båda dörrarna av olivträ prydde han med utsirningar i
   form av keruber, palmer och blomsterband, och överdrog dem med
   guld; han lade ut guldet över keruberna och palmerna.
 33. Likaså gjorde han för ingången till tempelsalen dörrposter av
   olivträ, i fyrkant,
 34. och två dörrar av cyprpress, var dörr bestående av två
   dörrhalvor som kunde vridas.
 35. Och han utsirade dem med keruber, palmer och blomsterband, och
   överdrog dem med guld, som lades jämnt över snidverken.

 36. Vidare byggde han den inre förgårdsmuren av tre varv huggna sten
   nar och ett varv huggna bjälkar av cederträ.

 37. I det fjärde året blev grunden lagd till HERRENS hus, i månaden
   Siv.
 38. Och i det elfte året, månaden Bul, det är den åttonde månaden,
   var huset färdigt till alla sina delar alldeles såsom det skulle
   vara. Han byggde alltså därpå i sju år.          Första Konungaboken, 7 Kapitlet

          Salomos palats. Jakin och Boas;
        kopparhavet; de tio bäckenställen med
         sina bäcken; andra föremål som hörde
             till Herrens hus.

 1. Men på sitt eget hus byggde Salomo i tretton år, innan han fick
   hela sitt hus färdigt.
 2. Han byggde Libanonskogshuset, hundra alnar långt, femtio alnar
   brett och trettio alnar högt, med fyra rader pelare av cederträ
   och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna.
 3. Det hade ock ett tak av cederträ över sidokamrarna, vilka vilade
   på pelarna, som tillsammans voro fyrtiofem, femton i var rad.
 4. Och det hade bjälklag i tre rader; och fönsteröppningarna sutto
   mitt emot varandra i tre omgångar.
 5. Alla dörröppningar och dörrposter voro fyrkantiga, av bjälkar;
   och fönsteröppningarna sutto alldeles mitt emot varandra i tre
   omgångar.
 6. Vidare gjorde han pelarförhuset, femtio alnar långt och trettio
   alnar brett, och framför detta också ett förhus med pelare, och
   med ett trapphus framför dessa.
 7. Och han gjorde tronförhuset, där han skulle skipa rätt,
   domsförhuset; det var belagt med cederträ från golv till tak.
 8. Och hans eget hus, där han själv skulle bo, på den andra gården,
   innanför förhuset, var byggt på samma sätt. Salomo byggde ock
   ett hus, likadant som detta förhus åt Faraos dotter, som han
   hade tagit till hustru.
   >1 Kon. 3,1. 9,24.

 9. Allt detta var av dyrbara stenar, avmätta såsom byggnadsblock
   och sågade med såg invändigt och utvändigt, alltsammans, ända
   ifrån grunden upp till taklisterna; och likaså allt därutanför,
   ända till den stora förgårdsmuren.
 10. Och grunden var lagd med dyrbara och stora stenar, stenar av tio
   alnars längd och av åtta alnars längd.
 11. Därovanpå lågo dyrbara stenar, avmätta såsom byggnadsblock,
   ävensom cederbjälkar.
 12. Och den stora förgårdsmuren där runt omkring var uppförd av tre
   varv huggna stenar och ett varv huggna bjälkar av cederträ. Så
   var det ock med den inre förgårdsmuren till HERRENS hus, så
   jämväl med husets förhus.
 13. Och konung Salomo sände och lät hämta Hiram från Tyrus.
   >2 Krön. 2,13 f.
 14. Denne var son till en änka av Naftali stam, och hans fader var
   en tyrisk man, en kopparsmed; han hade konstskicklighet och
   förstånd och kunskap i fullt mått till att utföra alla slags
   arbeten av koppar. Han kom nu till konung Salomo och utförde
   alla hans arbeten.
   >2 Mos. 31,3 f.

 15. Han förfärdigade de båda pelarna av koppar. Aderton alnar hög
   var den ena pelaren, och en tolv alnar lång tråd mätte omfånget
   av den andra pelaren.
   >2 Kon. 25,17. 2 Krön. 3,15 f. Jer. 52,21 f.
 16. Han gjorde ock två pelarhuvuden, gjutna av koppar, till att
   sätta ovanpå pelarna; vart pelarhuvud var fem alnar högt.
 17. Nätlika utsirningar, som bildade: ett nätverk, hängprydnader i
   form av kedjor funnos på pelarhuvudena som sutto ovanpå pelarna,
   sju på vart pelarhuvud.
 18. Och han gjorde pelarna så, att två rader gingo runt omkring över
   det ena av de nätverk som tjänade till att betäcka
   pelarhuvudena, vilka höjde sig över granatäpplena; och likadant
   gjorde han på det andra pelarhuvudet.
 19. Och pelarhuvudena som sutto ovanpå pelarna inne i förhuset voro
   utformade till liljor, och mätte fyra alnar.
 20. På båda pelarna funnos pelarhuvuden, också ovantill ibvid den
   bukformiga delen inemot nätverket. Och granatäpplena voro två
   hundra, i rader runt omkring, över det andra pelarhuvudet.
 21. Pelarna ställde han upp vid förhuset till tempelsalen. Åt den
   pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin, och
   åt den han ställde upp på vänstra sidan gav han namnet Boas.
 22. Överst voro pelarna utformade till liljor. Så blev då arbetet
   med pelarna fullbordat.

 23. Han gjorde ock havet, i gjutet arbete. Det var tio alnar från
   den ena kanten till den andra, runt allt omkring, och fem alnar
   högt; och ett trettio alnar långt snare mätte dess omfång.
   >2 Krön. 4,2 f. Jer. 52,20.
 24. Och under kanten voro gurklika sirater, som omgåvo det runt
   omkring -- tio alnar brett som det var -- så att de gingo runt
   omkring havet. De gurklika siraterna sutto i två rader, och de
   voro gjutna i ett stycke med det övriga.
 25. Det stod på tolv oxar, tre vända mot norr, tre vända mot väster,
   tre vända mot söder och tre vända mot öster; havet stod ovanpå
   dessa, och deras bakdelar voro alla vända inåt.
 26. Dess tjocklek var en handsbredd; och dess kant var gjord såsom
   kanten på en bagare, i form av en utslagen lilja. Det rymde två
   tusen bat.

 27. Vidare gjorde han de tio bäckenställen, av koppar. Vart ställ
   var fyra alnar långt, fyra alnar brett och tre alnar högt.
   >2 Krön. 4,14.
 28. Och på följande sätt voro dessa ställ gjorda. De voro försedda
   med sidolister, vilka sidolister hade sin plats mellan
   hörnlisterna.
 29. På dessa sidolister mellan hörnlisterna funnos avbildade lejon,
   tjurar och keruber, och likaså på hörnlisterna upptill. Under
   lejonen och tjurarna sutto nedhängande blomsterslingor.
 30. Vart ställ hade fyra hjul av koppar med axlar av koppar; och
   dess fyra fötter voro forsedda med bärarmar. Dessa bärarmar voro
   gjutna till att sitta under bäckenet, och mitt för var och en
   sutto blomsterslingor.
 31. Sin öppning hade det inom kransstycket, som höjde sig en aln
   uppåt. öppningen i detta var rund; det var så gjort, att det
   kunde tjäna såsom underlag, och det mätte en och en halv
   aln. Också på dess öppning funnos utsirningar. Men sidolisterna
   därtill voro fyrkantiga, icke runda.
 32. De fyra hjulen sutto under sidolisterna, och hjulens hållare
   vore fasta vid bäckenstället. Vart hjul mätte en och en halv
   aln.
 33. Hjulen voro gjorda såsom vagnshjul; och deras hållare, deras
   ringar, deras ekrar och deras navar voro allasammans gjutna.
 34. Fyra bärsrmar funnos på vart stall, i de fyra hörnen; bärarmarna
   voro gjorda i ett stycke med sitt stall.
 35. Överst på vart ställ var en helt och hållet rund uppsats, en
   halv aln hög; och ovantill på vart ställ sutto dess hållare, så
   ock dess sidolister gjorda i ett stycke därmed.
 36. Och på hållarnas ytor och på sidolisterna inriktade han keruber,
   lejon och palmer, alltefter som utrymme fanns på var och en, så
   ock blomsterslingor runt omkring.
 37. På detta sätt gjorde han de tio bäckenställen; de voro alla
   gjutna på samma sätt och hade samma mått och samma form

 38. Han gjorde ock tio bäcken, av koppar. Fyrtio bat rymde vart
   bäcken, och vart bäcken mätte fyra alnar; till vart och ett av
   de tio bäckenställen gjordes ett bäcken.
   >2 Krön. 4,6.
 39. Och han ställde fem av bäckenställen på högra sidan om huset och
   fem på vänstra sidan om huset. Och havet ställde han på högra
   sidan om huset, åt sydost.
   >2 Krön. 4,10.
 40. Hirom gjorde dessa bäcken, så ock skovlarna och skålarna.

   Så förde Hiram allt det arbete till slut, som han fick utföra åt
   konung Salomo för HERRENS hus:
   >2 Mos. 27,3. 2 Krön. 4,11 f.
 41. nämligen två pelare, och de två klotformiga pelarhuvuden som
   sutto ovanpå pelarna, och de två nätverk som skulle betäcka de
   båda klotformiga pelarhuvuden som sutto ovanpå pelarna,
 42. därjämte de fyra hundra granatäpplena till de båda nätverken,
   två rader granatäpplen till vart nätverk, för att de båda
   klotformiga pelarhuvuden som sutto uppe på pelarna så skulle
   bliva betäckta,
 43. Vidare de tio bäckenställen och de tio bäckenen på
   bäckenställen,
 44. så ock havet, som var allenast ett, och de tolv oxarna under
   havet,
 45. vidare askkärlen, skovlarna och skålarna, korteligen, alla redan
   nämnda föremål som Hiram gjorde åt konung Salomo för HERRENS
   hus. Allt var av polerad koppar.
 46. På Jordånslätten lät konungen gjuta det i lerformar, mellan
   Suckot och Saretan.
 47. Och för den övermåttan stora myckenhetens skull lämnade Salomo
   alla föremålen ovägda, så att kopparens vikt icke blev utrönt.

 48. Salomo gjorde ock alla övriga föremål som skulle finnas i
   HERRENS hus: det gyllene altaret, det gyllene bordet som
   skådebröden skulle ligga på,
   >2 Krön. 4,19 f.
 49. så ock ljusstakarna, fem på högra sidan och fem på vänstra
   framför koret, av fint guld, med blomverket, lamporna och
   lamptängerna av guld,
   >2 Krön. 4,7.
 50. vidare faten, knivarna, de båda slagen av skålar och fyrfaten,
   av fint guld, äntligen de gyllene gångjärnen till de dörrar som
   ledde till det innersta av huset, det allraheligaste, och till
   de dörrar i buset, som ledde till tempelsalen.
 51. Sedan allt det arbete som konung Salomo lät utföra på HERRENS
   hus var färdigt, förde Salomo ditin vad hans fader David hade
   helgat åt HERREN: silvret, guldet och kärlen; detta lade han in
   i skattkamrarna i HERRENS hus.
   >2 Sam. 8,7,11 f. 2 Kron. 5,1.          Första Konungaboken, 8 Kapitlet

        Herrens ark föres in i templet. Templet
                inviges.

 1. Därefter församlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen
   för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till konung
   Salomo i Jerusalem, för att hämta HERRENS förbundsark upp från
   Davids stad, det är Sion.
   >2 Sam. 5,9. 2 Krön. 5,2 f.
 2. Så församlade sig då till konung Salomo alla Israels män under
   högtiden i månaden Etanim, det är den sjunde månaden.
 3. När då alla de äldste i Israel hade kommit tillstädes, lyfte
   prästerna upp arken.
 4. Och de hämtade HERRENS ark och uppenbarelsetältet ditupp, jämte
   alla heliga foremål som funnos i tältet; prästerna och leviterna
   hämtade det ditupp.
   >4 Mos. 4,15.
 5. Och konung Salomo stod framfor arken jamte Israels hela
   menighet, som hade församlats till honom; och de offrade därvid
   småboskap och fäkreatur i sådan myckenhet, att de icke kunde
   täljas eller räknas.
   >2 Sam. 6,13.
 6. Och prästerna buro in HERRENS förbundsark till dess plats i
   husets kor, i det allraheligaste, till platsen under kerubernas
   vingar.
   >2 Mos. 26,33 f.
 7. Ty keruberna bredde ut sina vingar fram över den plats där arken
   stod, så att arken och dess stänger ovantill betäcktes av
   keruberna.
 8. Och stängerna voro så långa, att deras ändar väl kunde ses från
   helgedomen framför koret, men däremot icke voro synliga längre
   ute. Och de hava blivit kvar dar ända till denna dag.
 9. I arken fanns intet annat än de två stentavlor som Mose hade
   lagt ned däri vid Horeb, när HERREN slöt förbund med Israels
   barn, sedan de hade dragit ut ur Egyptens land.
   >2 Mos. 25,16, 21. Hebr. 9,4.

 10. Men när prästerna gingo ut ur helgedomen, uppfyllde molnskyn
   HERRENS hus,
   >2 Mos. 40,34. 4 Mos. 9,15.
 11. så att prästerna för molnskyns skull icke kunde stå där och göra
   tjänst; ty HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus.
   >2 Krön. 7,1 f.
 12. Då sade Salomo: "HERREN har sagt att han vill bo i töcknet.
   >2 Mos. 19,9. 20,21. 3 Mos. 16,2. 5 Mos. 4,11. 2 Krön. 6,1 f.
 13. Jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, berett en plats där
   du må förbliva till evig tid."
 14. Sedan vände konungen sig om och välsignade Israels hela
   församling, under det att Israels hela församling förblev
   stående.
 15. Han sade: "Lovad vare HERREN, Israels Gud, som med sin hand har
   fullbordat vad han med sin mun lovade min fader David, i det han
   sade:
 16. 'Från den dag då jag förde mitt folk Israel ut ur Egypten har
   jag icke i någon av Israels stammar utvalt en stad, till att i
   den bygga ett hus där mitt namn skulle vara; men David har jag
   utvalt till att råda över mitt folk Israel.'
   >2 Sam. 7,6, 13.
 17. Och min fader David hade väl i sinnet att bygga ett hus åt
   HERRENS, Israels Guds, namn;
   >2 Sam. 7,2. 1 Kron. 17,1 28,2.
 18. men HERREN sade till min fader David: 'Då du nu har i sinnet att
   bygga ett hus åt mitt namn, så gör du visserligen väl däri att
   du har detta i sinnet;
 19. dock skall icke du få bygga detta hus, utan din son, den som har
   utgått från din länd, han skall bygga huset åt mitt namn.'
   >2 Sam. 7,12 f
 20. Och HERREN har uppfyllt det löfte han gav; ty jag har kommit upp
   min fader Davids ställe och sitte nu på Israels tron, såsom
   HERREN lovade, och jag har byggt huset åt HERRENS, Israels Guds,
   namn.
 21. Och där har jag tillrett ett rum för arken, i vilken förvaras
   det förbund som HERREN slöt med våra fäder, när han förde dem ut
   ur Egyptens land."

 22. Därefter trädde Salomo fram för HERRENS altare inför Israels
   hela församling, och uträckte sina händer mot himmelen
 23. och sade: "HERRE, Israels Gud, ingen gud är dig lik, uppe i
   himmelen eller nere på jorden, du som håller förbund och bevarar
   nåd mot dina tjänare, när de vandra inför dig av allt sitt
   hjärta,
 24. du som har hållit vad du lovade din tjänare David, min fader; ty
   vad du med din mun lovade, det fullbordade du med din hand,
   såsom nu har skett.
 25. Så håll nu ock, HERRE, Israels Gud, vad du lovade din tjänaren
   David, min fader, i det att du sade: 'Aldrig skall den tid
   komma, då på Israels tron icke inför mig sitter en avkomling av
   dig, om allenast dina barn hava akt på sin vän, så att de vandra
   inför mig, såsom du har vandrat inför mig.'
   >1 Kon. 2,4.
 26. Så låt nu, o Israels Gud, de ord som du har talat till din
   tjänare David, min fader, bliva sanna.
 27. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas
   himmel rymma dig ju icke; huru mycket mindre då detta hus som
   jag har byggt!
   >2 Krön. 2,6. Job 11,7 f. Jes. 66,1. Jer. 23,24.
   >Apg. 7,48 f. 17,24.

 28. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, HERRE, min
   Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu
   uppsänder till dig,
 29. och låter dina ögon natt och dag vara öppna och vända mot detta
   hus -- den plats varom du har sagt: 'Mitt namn skall vara där'
   -- så att du ock hör den bön som din tjänare beder, vänd mot
   denna plats.
   >2 Mos. 20,24. 5 Mos. 12,11. 1 Kon. 9,8. 2 Kon. 21,4.
 30. Ja, hör på den åkallan som din tjänare och ditt folk Israel
   uppsända, vända mot denna plats. Må du höra den och låta den
   komma upp till himmelen, dar du bor; och när du hör, så må du
   förlåta.

 31. Om någon försyndar sig mot sin nästa och man ålägger honom en ed
   och låter honom svärja, och han så kommer och svär inför ditt
   altare i detta hus,
   >2 Mos. 22,10 f.
 32. må du då höra det i himmelen och utföra ditt verk och skaffa
   dina tjänare rätt, i det att du dömer den skyldige skyldig och
   låter hans gärningar komma över hans huvud, men skaffar rätt åt
   den som har rätt och låter honom få efter hans rättfärdighet.

 33. Om ditt folk Israel bliver slaget av en fiende, därför att de
   hava syndat mot dig, men de omvända sig till dig och prisa ditt
   namn och bedja och åkalla dig i detta hus,
 34. må du då höra det i himmelen och förlåta ditt folk Israels synd
   och låta dem komma tillbaka till det land som du har givit åt
   deras fäder.

 35. Om himmelen bliver tillsluten, så att regn icke faller, därför
   att de hava syndat mot dig, men de då bedja, vända mot denna
   plats, och prisa ditt namn och omvända sig från sin synd, när du
   bönhör dem,
 36. må du då höra det i himmelen och förlåta dina tjänares och ditt
   folk Israels synd, i det att du lär dem den goda väg som de
   skola vandra; och må du låta det regna över ditt land, det som
   du har givit åt ditt folk till arvedel.

 37. Om hungersnöd uppstår i landet, om pest uppstår, om sot eller
   rost, om gräshoppor eller gräsmaskar komma, om fienden tränger
   folket i det land där deras städer stå, eller om någon annan
   plåga eller sjukdom kommer, vilken det vara må,
 38. och om då någon bön och åkallan höjes från någon människa,
   vilken det vara må, eller från hela ditt folk Israel, när de var
   för sig känna plågan därav i sitt hjärta och så uträcka sina
   händer mot detta hus,
 39. må du då höra det i himmelen, där du bor, och förlåta och utföra
   ditt verk, i det att du giver var och en efter alla hans
   gärningar, eftersom du känner hans hjärta -- ty du allena känner
   alla människors hjärtan --
   >1 Sam. 16,7. 1 Krön. 28,9. Ps. 7,10. Jer. 11,20. 17,10. 20,12.
 40. på det att de alltid må frukta dig så länge de leva i det land
   som du har givit åt våra fäder.

 41. Också om en främling, en som icke är av ditt folk Israel, kommer
   ifrån fjärran land för ditt namns skull
 42. -- ty man skall ock där höra talas om ditt stora namn och din
   starka hand och din uträakta arm -- om någon sådan kommer och
   beder, vänd mot detta hus,
 43. må du då i himmelen, där du bor, höra det ocn göra allt varom
   främlingen ropar till dig, på det att alla jordens folk må känna
   ditt namn och frukta dig, likasom ditt folk Israel gör, och
   förnimma åt detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt
   namn.
   >Jes. 56,6 f. Matt. 21,13.
 44. Om ditt folk drager ut i strid mot sin fiende, på den väg du
   sänder dem och de då bedja till HERREN, vända i riktning mot den
   stad som du har utvalt, och mot det hus som jag har byggt åt
   ditt namn,
 45. må du då i himmelen höra deras bön och åkallan och skaffa dem
   rätt.

 46. Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke
   syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens
   våld så att man tager dem till fånga och för dem bort till
   fiendens land, fjärran eller nära,
   >Ords. 20,9. Pred. 7,21. Rom. 3,23. 1 Joh. 1,8. Jak. 3,2.
 47. men de då besinna sig i det land där de äro i fångenskap, och
   omvända sig och åkalla dig i landet där man håller dem fångna
   och säga: 'Vi hava syndat och gjort illa, vi hava varit
   ogudaktiga',
   >Dan. 9,5 f.
 48. om de så omvända sig till dig av allt sitt hjärta och av all sin
   själ, i sina fienders land -- deras som hava fört dem i
   fångenskap -- och bedja till dig, vända i riktning mot sitt
   land, det som du har givit åt deras fäder, och mot den stad som
   du har utvaIt, och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn,
   >Dan. 6,10 f.
 49. må du då i himmelen, där du bor, höra deras bön och åkallan och
   skaffa dem rätt
 50. och förlåta ditt folk vad de hava syndat mot dig, och alla de
   överträdelser som de hava begått mot dig, och låta dem finna
   barmhärtighet inför dem som hålla dem fångna, så att dessa
   förbarma sig över dem.
 51. Ty de äro ju ditt folk och din arvedel, som du har fört ut ur
   Egypten, den smältugnen.
   >2 Mos 1,11. 5 Mos. 4,20.
 52. Ja, låt dina ögon vara öppna och vända till din tjänares och
   ditt folk Israels åkallan, så att du hör på dem, så ofta de ropa
   till dig.
 53. Ty du har själv avskilt dem åt dig till arvedel bland alla folk
   på Jorden, såsom du talade genom din tjänare Mose, när du förde
   våra fäder ut ur Egypten, o Herre, HERRE."
   >2 Mos. 19,5. 5 Mos. 7,6. 14,2.

 54. När Salomo hade slutat att med dessa ord bedja och åkalla
   HERREN, stod han upp från HERRENS altare, där han hade legat på
   sina knän med händerna uträckta mot himmelen,
 55. och trädde fram och välsignade Israels hela församling med hög
   röst och sade:
   >2 Sam. 6,18.
 56. "Lovad vare HERREN, som har givit sitt folk Israel ro, alldeles
   såsom han har sagt! Alls intet har uteblivit av allt det goda
   som han lovade genom sin tjänare Mose.
   >5 Mos. 12,10. Jos. 21,45. 23,14.
 57. Så vare då HERREN, vår Gud, med oss, såsom han har varit med
   våra fäder. Han må icke övergiva oss och förskjuta oss,
 58. utan böja våra hjärtan till sig, så att vi alltid vandra på hans
   vägar och hålla hans bud och stadgar och rätter, dem som han har
   givit våra fäder.
 59. Och må dessa mina ord, med vilka jag har bönfallit inför HERRENS
   ansikte, vara nära HERREN, vår Gud, dag och natt, så att han
   skaffar rätt åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel, efter
   var dags behov;
 60. på det att alla folk på jorden må förnimma att HERREN är Gud,
   och ingen annan.
   >5 Mos. 4,35, 39.
 61. Och må edra hjärtan vara hängivna åt HERREN, vår Gud, så att I
   alltjämt vandren efter hans stadgar och hållen hans bud, såsom I
   nu gören."

 62. Och konungen jämte hela Israel offrade slaktoffer inför HERRENS
   ansikte.
   >2 Krön. 7,4 f.
 63. Till det tackoffer som Salomo offrade åt HERREN tog han tjugutvå
   tusen tjurar och ett hundra tjugu tusen av småboskapen. Så
   invigdes HERRENS hus av konungen och alla Israels barn.
 64. På samma dag helgade konungen den mellersta delen av förgården
   framför HERRENS hus, ty där offrade han brännoffret, spisoffret
   och fettstyckena av tackoffret, eftersom kopparaltaret, som stod
   inför HERRENS ansikte, var för litet för att brännoffret,
   spisoffret och fettstyckena av tackoffret skulle kunna rymmas
   där.

 65. Vid detta tillfälle firade Salomo högtiden, och med honom hela
   Israel -- en stor församling ifrån hela landet, allt ifrån det
   ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck -- inför
   HERRENS, vår Guds, ansikte i sju dagar och åter sju dagar,
   tillsammans fjorton dagar.
   >2 Krön. 7,8 f.
 66. På åttonde dagen lät han folket gå, och de togo avsked av
   konungen. Sedan gingo de till sina hyddor, fulla av glädje oah
   fröjd över allt det goda som HERREN hade gjort mot sin tjänare
   David och sitt folk Israel.          Första Konungaboken, 9 Kapitlet

        Ny uppenbarelse för Salomo. Uppgörelsen
         med Hiram. Salomos arbetsfolk och
         byggnader. Hans offerordning. Hans
                flotta.

 1. Då nu Salomo hade byggt HERRENS hus färdigt, så ock
   konungshuset, ävensom allt annat som han hade hänt åstundan och
   lust att utföra,
   >2 Krön. 7,11 f
 2. uppenbarade sig HERREN för andra gången för Salomo, likasom han
   förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon.
   >1 Kon. 3,5 f
 3. Och HERREN sade till honom "Jag har hört den bön och åkallan som
   du har uppsänt till mig; detta hus som du har byggt har jag
   helgat, till att där fästa mitt namn för evig tid. Och mina ögon
   och mitt hjärta skola vara där alltid.
   >5 Mos 12,11. 1 Kon. 8,22 f. Ps. 132,14.
 4. Om du nu vandrar inför mig såsom din fader David vandrade, med
   ostraffligt hjärta och i redligbet, så att du gör allt vad jag
   har bjudit dig och håller mina stadgar och rätter
   >1 Kon. 3,14. 11,38.
 5. då skall jag upprätthålla din koungatron över Israel
   evinnerligen, såsom jag lovade angående din fader David, nar jag
   sade: 'Aldrig skall på Israels tron saknas en avkomling av dig.'
   >2 Sam. 7,12 f. 1 Kon. 2,4. 1 Krön. 17,11. 22,10.
 6. Men om I och edra barn vänden om och övergiven mig, och icke
   hållen de bud och stadgar som jag har förelagt eder, utan gån
   bort och tjänen andra gudar och tillbedjen dem,
   >Jos. 23,16.
 7. då skall jag utrota Israel ur det land som jag har givit dem;
   och det hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta
   ifrån mitt ansikte; och Israel skall bliva ett ordspråk och en
   visa bland alla folk.
   >5 Mos. 28,37. Jer. 7,15. 24,9.
 8. Och huru upphöjt detta hus nu än må vara, skall då var och en
   som går därförbi bliva häpen och vissla. Och när man frågar:
   'Varför har HERREN gjort så mot detta land och detta hus?',
   >5 Mos. 29,24 f. Jer. 22,8 f.
 9. då skall man svara: 'Därför att de övergåvo HERREN, sin Gud, som
   hade fört deras fäder ut ur Egyptens land, och höllo sig till
   andra gudar och tillbådo dem och tjänade dem, därför har HERREN
   låtit allt detta onda komma över dem.'"

 10. När de tjugu år voro förlidna, under vilka Salomo byggde på de
   två husen, HERRENS hus och konungshuset,
   >1 Kon. 6,38. 7,1. 2 Krön. 8,1 f.
 11. gav konung Salomo tjugu städer i Galileen åt Hiram, konungen i
   Tyrus, som hade försett honom med cederträ, cypressträ och guld,
   så mycket han begärde.
 12. Men när Hiram från Tyrus begav sig ut för att bese de städer som
   Salomo hade givit honom, behagade de honom icke,
 13. utan han sade: "Vad är detta för städer som du har givit mig,
   min broder?" Och han kallade dem Kabuls land, såsom de heta ännu
   i dsg.
 14. Men Hiram sände till konungen ett hundra tjugu talenter guld.

 15. Och på följande sätt förhöll det sig med det arbetsfolk som
   konung Salomo bådade upp för att bygga HERRENS hus och hans eget
   hus och Millo, ävensom Jerusalems murar, så ock Hasor, Megiddo
   och Geser.
   >2 Sam. 5,9. 1 Kon. 5,13.
 16. (Farao, konungen i Egypten, hade nämligen dragit upp och intagit
   Geser och bränt upp det i eld och dräpt de kananeer som bodde i
   staden, varefter han hade givit den till hemgift åt sin dotter,
   Salomos hustru.
   >Jos. 16,10.
 17. Men Salomo byggde upp Geser, ävensom Nedre Bet-Horon,
 18. så ock Baalat och Tamar i öknen där i landet,
 19. vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnsstäderna och
   häststäderna, och vad annat Salomo kände åstundan att bygga i
   Jerusalem, på Libanon och eljest i hela det land som lydde under
   hans välde.)
   >1 Kon. 4,26. 10,26.
 20. Allt det folk som fanns kvar av amoreerna, hetiterna,
   perisseerna hiveerna och jebuseerna, korteligen, alla de som
   icke voro av Israels barn --
 21. deras avkomlingar, så många som funnos kvar i landet efter dem,
   i det Israels barn icke hade förmått giva dem till spillo, dessa
   pålade Salomo att vara arbetspliktiga tjänare, såsom de äro ännu
   i dag.
 22. Men av Israels barn gjorde Salomo ingen till träl, utan de blevo
   krigare och blevo hans tjänare och hövitsman och kämpar, eller
   uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar.
   >3 Mos. 25,39 f.
 23. Överfogdarna över Salomos arbeten voro fem hundra femtio; dessa
   hade befälet över folket som utförde arbetet.

 24. Men så snart Faraos dotter hade flyttat upp fran Davids stad
   till det hus som han hade byggt åt henne, byggde han ock
   Millo.
   >1 Kon. 3,1. 7,8.
 25. Och Salomo offrade tre gånger om året brännoffer och tackoffer
   på det altare som han hade byggt åt HERREN, och tände därjämte
   rökelsen inför HERRENS ansikte. Så hade han då gjort huset
   färdigt.
   >2 Krön. 4,1. 7,7.
 26. Konung Salomo byggde ock en flotta i Esjon-Geber, som ligger vid
   Elot, på stranden av Röda havet, i Edoms land.
 27. På denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt
   skeppsmanskap, som åtföljde Salomos folk.
 28. De foro till Ofir och hämtade därifrån guld, fyra hundra tjugu
   talenter, som de förde till konung Salomo.          Första Konungaboken, 10 Kapitlet

        Drottningens av Saba besök hos Salomo.
        Salomos rikedom och prakt, hans vishet
         och storhet. Hans vagnar och hästar.

 1. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han
   hade gjort för HERRENS namn, kom hon för att sätta honom på prov
   med svåra frågor.
   >2 Krön. 9,1 f. Matt. 12,42. Luk. 11,31.
 2. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe, med kameler,
   som buro välluktande kryddor och guld i stor myckenhet, så ock
   ädla stenar. Och när hon kom inför Salomo, förelade hon honom
   allt vad hon hade i tankarna.
 3. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor; intet var
   förborgat för konungen, utan han kunde giva henne svar på allt.
 4. När nu drottningen av Saba såg all Salomos vishet, oah såg huset
   som han hade byggt,
 5. och såg rätterna på hans bord, och såg huru hans tjänare sutto
   där, och huru de som betjänade honom utförde sina åligganden,
   och huru de voro klädda, och vidare såg hans munskänkar, och när
   hon såg brännoffren som han offrade i HERRENS hus, då blev hon
   utom sig av förundran.
 6. Och hon sade till konungen: "Sant var det tal som jag hörde i
   mitt land om dig och om din vishet.
 7. Jag ville icke tro vad man sade, förrän jag själv kom och med
   egna ögon fick se det; men nu finner jag att det icke ens till
   hälften har blivit omtalat för mig. Du har långt mer vishet och
   rikedom, än jag genom ryktet hade hört.
 8. Sälla äro dina män, sälla äro dessa dina tjänare, som beständigt
   få stå inför dig och höra din visdom.
 9. Lovad vare HERREN, din Gud, som har funnit sådant behag i dig,
   att han har satt dig på Israels tron! Ja, därför att HERREN
   älskar Israel evinnerligen, därför har han satt dig till konung,
   för att du skall skipa lag och rätt."
   >1 Kon. 5,7.

 10. Och hon gav åt konungen ett hundra tjugu taleeter guld, så ock
   välluktande kryddor i stor myckenhet, därtill ädla stenar; en så
   stor myckenhet av välluktande kryddor, som drottningen av Saba
   gav åt konung Salomo, har aldrig mer blivit införd.
 11. När Hirams flotta hämtade guld från Ofir, hemförde också den
   från Ofir almugträ i stor myckenhet, ävensom ädla stenar.
   >1 Kon. 9,26 f.
 12. Av almugträet lät konungen göra tillbehör till HERRENS hus och
   till konungshuset, så ock harpor och psaltare för sångarna. Så
   mycket almugträ har sedan intill denna dag icke införts eller
   blivit sett i landet.
 13. Konung Salomo åter gav åt drottningen av Saba allt vad hon
   åstundade och begarde, och skänkte henne i sin konungsliga
   frikostighet också annat därutöver. Sedan vände hon om och for
   till sitt land igen med sina tjänare.
 14. Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra
   sextiosex talenter,
 15. förutom det som inkom genom kringresande handelsmän och genom
   krämares köpenskap, så ock från Erebs alla konungar och från
   ståthållarna i landet.
 16. Och konung Salomo lät göra två hundra stora sköldar av uthamrat
   guld och använde till var sådan sköld sex hundra siklar guld;
 17. likaledes tre hundra mindre sköldar av uthamrat guld och använde
   till var sådan sköld tre minor guld; och konungen satte upp dem
   i Libanonskogshuset.
   >1 Kon. 7,2.
 18. Vidare lät konungen göra en stor tron av elfenben och överdrog
   den med fint guld.
 19. Tronen hade sex trappsteg, och tronens ryggstycke var ovantill
   avrundat; på båda sidor om sitsen voro armstöd, och två lejon
   stodo utmed armstöden;
 20. och tolv lejon stodo där på de sex trappstegen, på båda
   sidor. Något sådant har aldrig blivit förfärdigat i något annat
   rike.
 21. Och alla konung Salomos dryckeskärl voro av guld, och alla kärl
   i Libanonskogshuset voro av fint guld; av silver fanns intet,
   det aktades icke för något i Salomos tid.
 22. Ty konungen hade en egen Tarsisflotta på havet jämte Hirams
   flotta; en gång vart tredje år kom Tarsisflottan hem och förde
   med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.
 23. Och konung Salomo blev större än någon annan konung på jorden,
   både i rikedom och i vishet.
   >1 Kon. 3,12 f. 1 Krön. 29,25. 2 Krön. 1,1.
 24. Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den
   vishet som Gud hade nedlagt i hans hjärta.
   >1 Kon. 4,34.
 25. Och var och en förde med sig skänker: föremål av silver och av
   guld, kläder, vapen, välluktande kryddor, hästar och
   mulåsnor. Så skedde år efter år.
 26. Salomo samlade ock vagnar och ridhästar, så att han hade ett
   tusen fyra hundra vagnar och tolv tusen ridhästar; dem förlade
   han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem, hos konungen själv.
   >1 Kon. 4,26. 9,19. 2 Krön. 1,14 f.
 27. Och konungen styrde så, att silver blev lika vanligt i Jerusalem
   som stenar, och cederträ lika vanligt som mullbarsfikonträ i
   Låglandet.
 28. Och hästarna som Salomo lät anskaffa infördes från Egypten; ett
   antal kungliga uppköpare hämtade ett visst antal av dem till
   bestämt pris.
   >2 Krön. 1,16.
 29. Var vagn som hämtades upp från Egypten och infördes kostade sex
   hundra siklar silver, och var häst ett hundra femtio. Sammalunda
   infördes ock genom deras försorg sådana till hetiternas alla
   konungar och till konungarna i Aram.          Första Konungaboken, 11 Kapitlet

         Salomos gemåler och bihustrur; hans
        avfall från Herren. Uppror mot Salomo;
           Ahias profetia. Salomos död.

 1. Men konung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska
   kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor,
   sidoniskor och hetitiskor,
 2. kvinnor av de folk om vilka HERREN hade lagt till Israels barn:
   "I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig
   med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att
   anfalla till deras gudar." Till dessa höll sig Salomo och
   älskade dem.
   >2 Mos. 34,16. 5 Mos. 7,3 f. 17,17.
 3. Han hade sju hundra furstliga gemåler ochi tre hundra bihustrur.
   Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall.
 4. Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att
   avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev
   hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta
   hade varit.
 5. Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och
   Milkom, ammoniternas styggelse.
   >Dom. 2,13. 2 Kon. 23,13.
 6. Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i
   allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.
 7. Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas
   styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok,
   Ammons barns styggelse.
   >4 Mos. 21,29. 2 Kon. 23,13.
 8. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att
   de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar.

 9. Och HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade
   avfallit från HERREN, Israels Gud, som dock två gånger hade
   uppenbarat sig för honom,
   >1 Kon. 3,5. 9,2.
 10. och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak,
   att han icke skulle följa efter andra gudar, ett HERRENS bud som
   han icke hade hållit.
   >1 Kon. 6,12.
 11. Därför sade HERREN till Salomo: "Eftersom det är så med dig, och
   eftersom du icke har hållit det förbund och de stadgar som jag
   har givit dig, skall jag rycka riket ifrån dig och giva det åt
   din tjänare.
   >1 Sam. 15,28. 28,17. 1 Kon. 12,15 f. 14,8,
 12. Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din
   tid; först ur din sons hand skall jag rycka det.
 13. Dock skall jag icke rycka hela riket ifrån honom, utan en stam
   skall jag giva åt din son, för min tjänare Davids skull och för
   Jerusalems skull, som jag har utvalt."

 14. Och HERREN lät en motståndare till Salomo uppstå i edomeen
   Hadad. Denne var av konungasläkten i Edom.
 15. Ty när David var i strid med Edom, och härhövitsmannen Joab drog
   upp för att begrava de slagna och därvid förgjorde allt mankön i
   Edom
   >2 Sam. 8,14. 1 Krön. 18,12 f.
 16. -- ty Joab och hela Israel stannade där i sex månader, till dess
   att han hade utrotat allt mankön i Edom --
 17. då flydde Adad jämte några edomeiska män som hade varit i hans
   faders tjänt, och de togo vägen till Egypten; Hadad var då en
   ung gosse.
 18. De begav sig åstad från Midjan och kommo till Paran; oeh de togo
   folk med sig från Paran och kommo så till Egypten, till Farao,
   konungen i Egypten. Denne gav honom ett hus och anslog ett
   underhåll åt honom och gav honom land.
 19. Och Hadad fann mycken nåd för Faraos ögon, så att denne gav
   honom till hustru en syster till sin gemål, en syster till
   drottning Tapenes.
 20. Denna syster till Tapenes födde åt honom sonen Genubat, och
   Tapenes lät avvänja honom i Faraos hus; sedan vistades Genubat i
   Faraos hus bland Faraos söner.
 21. Då nu Hadad i Egypten hörde att David hade gått till vila hos
   sina fäder, och att härhövitsmannen Joab var död, sade han till
   Farao: "Låt mig fara hem till mitt land."
 22. Men Farao sade till honom: "Vad fattas dig här hos mig, eftersom
   du vill fara till ditt land?" Han svarade: "Hindra mig icke,
   utan låt mig gå.

 23. Och Gud lät ännu en motståndare till honom uppstå i Reson,
   Eljadas son, som hade flytt ifrån sin herre, Hadadeser, konungen
   i Soba.
 24. När David sedan anställde blodbadet ibland dem, samlade denne
   folk omkring sig och blev hövitsman för en strövskara; dessa
   drogo därefter till Damaskus och slogo sig ner där och gjorde
   sig till herrar i Damaskus.
   >2 Sam. 8,3 f. 10,18.
 25. Denne var nu under Salomos hela livstid Israels motståndare och
   gjorde det skada, han såväl som Hadad. Han avskydde Israel; och
   han blev konung över Aram
 26. Och en av Salomos tjänare hette Jerobeam; han var son till
   Nebat, en efraimit, från Sereda, och hans moder hette Seruga och
   var änka. Denne reste sig upp mot konungen.
   >2 Krön. 13,6.
 27. Orsaken varför han reste sig upp ot konungen var
   följande. Salomo byggde då på Millo; han ville befästa det
   blottade stället på sin fader Davids stad.
   >2 Sam. 5,7, 9. 1 Kon. 9,15, 24.
 28. Nu var Jerobeam en dugande man; och då Salomo såg att den unge
   mannen var driftig i sitt arbete, satte han honom över allt det
   arbete som ålåg Josefs hus.
 29. Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begivit sig ut
   ur Jerusalem; då kom profeten Ahia från Silo emot honom på
   vägen, där han gick klädd i en ny mantel; och de båda voro
   ensamma på fältet.
 30. Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och
   ryckte sönder den i tolv stycken.
 31. Därefter sade han till Jerobeam: "Tag här tio stycken för
   dig. Ty så säger HERREN, Israels Gud: Se, jag vill rycka riket
   ur Salomos hand och giva tio av stammarna åt dig;
 32. den ena stammen skall han få behålla för min tjänare Davids
   skull och för Jerusalems skull, den stads som jag har utvalt ur
   alla Israels stammar.
   >Ps. 132,11 f.
 33. Så skall ske, därför att de hava övergivit mig och tillbett
   Astarte, sidoniernas gudinna, och Kemos, Moabs gud, och Milkom,
   Ammons barns gud, och icke vandrat på mina vägar och icke gjort
   vad rätt är i mina ögon, efter mina stadgar och rätter, såsom
   hans fader David gjorde.
 34. Dock skall jag icke taga ifrån honom själv det samlade riket,
   utan jag vill låta honom förbliva furste, så länge han lever,
   för min tjänare Davids skull, som jag utvalde, därför att han
   höll mina bud och stadgar.
 35. Men från hans son skall jag taga konungadömet och giva det åt
   dig, nämligen de tio stammarna.
 36. En stam skall jag giva åt hans son, så att min tjänare David
   alltid har en lampa inför mitt annikte i Jerusalem, den stad som
   jag har utvalt åt mig, till att där fästa mitt namn.
   >2 Sam. 21,17. 1 Kon. 15,4. 2 Kon. 8,19. 2 Krön. 21,7.
   >Ps. 132,17. Ords. 13,9.
 37. Dig vill jag alltså taga och vill. låta dig regera över allt
   vad dig lyster; du skall bliva konung över Israel.
 38. Om du nu hörsammar allt vad jag bjuder dig och vandrar på mina
   vägar och gör vad rätt är i mina ogon, så att du håller mina
   stadgar och bud, såsom min tjänare David gjorde, så skall jag
   vara med dig och bygga åt dig ett hus som bliver beståndande,
   såsom jag byggde ett hus åt David, och jag skall giva Israel åt
   dig. --
   >1 Kon. 3,14. 9,4.
 39. Ja, för den sakens skull skall jag ödmjuka Davids säd, dock icke
   för alltid."

 40. Och Salomo sökte tillfälle att döda Jerobeam; men Jerobeam stod
   upp och flydde till Egypten, till Sisak, konungen i Egypten. Och
   han stannade i Egypten till Salomos död.

 41. Vad nu mer är att säga om Salomo, om allt vad han gjorde och om
   hans vishet, det finnes upptecknat i Salomos krönika.
   >2 Kron. 9,29 f.
 42. Den tid Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel var fyrtio
   år.
 43. Och Salomo gick till vila hos sina fader och blev begraven i sin
   fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev konung efter
   honom.          Första Konungaboken, 12 Kapitlet

         Rehabeam konung. De tio stammarnas
        avfall från Davids hus. Jerobeam konung
        över Israel. Profeten Semajas budskap.
        Jerusalems kalvdyrkan i Dan och Betel.

 1. Och Rehabeam drog till Sikem, ty hela Israel hade kommit till
   Sikem för att göra honom till konung.
   >2 Krön. 10,1 f.
 2. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta -- han var då ännu kvar i
   Egypten, dit han hade flytt för konung Salomo; Jerobeam bodde
   alltså i Egypten,
   >1 Kon. 11,40.
 3. men de sände ditbort och läto kalla honom åter -- då kom han
   tillstädes jämte Israels hela församling och talade till
   Rehabeam och sade:
 4. "Din fader gjorde vårt ok för svårt; men lätta nu du det svåra
   arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vilja vi
   tjäna dig."
 5. Han svarade dem: "Gån bort och vänten ännu tre dagar, och kommen
   så tillbaka till mig." Och folket gick.

 6. Då rådförde sig konung Rehabeam med de gamle som hade varit i
   tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde; han sade:
   "Vilket svar råden I mig att giva detta folk?"
 7. De svarade honom och sade: "Om du i dag underkastar dig detta
   folk och bliver dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön
   och talar goda ord till dem, så skola de för alltid bliva dina
   tjänare."
 8. Men han aktade icke på det råd som de gamle hade givit honom,
   utan rådförde sig med de unga män som hade vuxit upp med honom,
   och som nu voro i hans tjänst.
 9. Han sade till dem: "Vilket svar råden I oss att giva detta folk
   som har talat till mig och sagt: 'Lätta det ok som din fader har
   lagt på oss'?"
 10. De unga männen som hade vuxit upp med honom svarade honom då och
   sade: "Så bör du säga till detta folk som har talat till dig och
   sagt: 'Din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss'
   -- så bör du tala till dem: 'Mitt minsta finger är tjockare än
   min faders länd.
 11. Så veten nu, att om min fader har belastat eder med ett tungt
   ok, så skall jag göra edert ok ännu tyngre; har min fader tuktat
   eder med ris, så skall jag tukta eder med skorpiongissel.'"
 12. Så kom nu Jersbeam med allt folket till Rehabeam på tredje
   dagen, såsom konungen hade befallt, i det han sade: "Kommen
   tillbaka till mig på tredje dagen."
 13. Då gav konungen folket ett hårt svar; ty han aktade icke på det
   råd som de gamle hade givit honom.
 14. Han talade till dem efter de unga männens råd och sade: "Har min
   fader gjort edert ok tungt, så skall jag göra edert ok ännu
   tyngre; har min fader tuktat eder med ris, så skall jag tukta
   eder med skorpiongisel."
 15. Alltså hörde konungen icke på folket; ty det var så skickat av
   HERREN, för att hans ord skulle uppfyllas, det som HERREN hade
   talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo.
   >1 Kon. 11,11, 31 f.
 16. Då nu hela Israel förnam att konungen icke ville höra på dem,
   gav folket konungen detta svar:

   "Vad del hava vi i David? Ingen arvslott hava vi i Isais son.
   Drag hem till dina hyddor, Israel. Se nu själv om ditt hus, du
   David."

   Därefter drog Israel hem till sina hyddor.
   >2 Sam. 20,1. Ords. 15,1.
 17. Allenast över de israeliter som bodde i Juda städer förblev
   Rehabeam konung.
 18. Och när konung Rehabeam sände åstad Adoram, som hade uppsikten
   över de allmänna arbetena, stenade hela Israel denne till döds;
   och konung Rehabeam själv måste med hast stiga upp i sin vagn
   och fly till Jerusalem.
   >2 Sam. 20,24.
 19. Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt därifrån
   ända till denna dag.
 20. Men när hela Israel hörde att Jerobeam hade kommit tillbaka,
   sände de oah läto kalla honom till folkförsamlingen och gjorde
   honom till konung över hela Israel; ingen höll sig till Davids
   hus, utom Juda stam allena.
 21. Och när Rehabeam kom till Jerusalem, församlade han hela Juda
   hus ach Benjamins stam, ett hundra åttio tusen utvalda krigare,
   för att de skulle strida mot Israels hus och återvinna
   konungadömet åt Rehabeam, Salomos son.
   >2 Krön. 11,1 f.
 22. Men Guds ord kom till gudsmannen Semaja;
 23. han sade: "Säg till Rehabeam, Salomos son, Juda konung, och till
   hela Juda hus och Benjamin och till det övriga folket:
 24. Så säger HERREN: I skolen icke draga upp och strida mot edra
   bröder, Israels barn. Vänden tillbaka hem, var och en till sitt,
   ty vad som har skett har kommit från mig." Och de lyssnade till
   HERRENS ord och vände om och gingo sin väg, såsom HERREN hade
   befallt.
 25. Men Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig
   där. Därifrån drog han åstad och befäste Penuel.
   >1 Mos. 32,30.
 26. Och Jerobeam sade vid sig själv: "Såsom nu är, kan riket komma
   tillbaka till Davids hus.
 27. Ty om folket här får draga upp och anställa slaktoffer i HERRENS
   hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras
   herre Rehabeam, Juda konung; ja, då kunna de dräpa mig och vända
   tillbaka till Rehabeam, Juda konung."
 28. Sedan nu konungen hade överlagt härom, lät han göra två kalvar
   av guld. Därefter sade han till folket: "Nu må det vara nog med
   edra färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud, Israel, han
   som har fört dig upp ur Egyptens land."
   >2 Mos. 32,4, 8. 2 Kon. 17,16.
 29. Och han ställde upp den ena i Betel, och den andra satte han upp
   i Dan.
   >Dom. 18,29 f.
 30. Detta blev en orsak till synd; folket gick ända till Dan för att
   träda fram inför den ena av dem.
   >2 Mos. 20,4. 1 Kon. 14,16. 2 Kon. 10,29. 17,21.
 31. Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde till präster
   allahanda män ur folket, sådana som icke voro av Levi barn.
   >1 Kon. 13,33. 2 Krön. 11,15. 13,9.
 32. Och Jerobeam anordnade en högtid i åttonde månaden, på femtonde
   dagen i månaden, lik högtiden Juda, och steg då upp till
   altaret; så gjorde han i Betel för att offra åt de kalvar som
   han hade låtit göra. Och de män som han hade gjort till
   offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel.
   >3 Mos. 23,34 f.

          Första Konungaboken, 13 Kapitlet

        Gudsmannen från Juda och hans profetia
        mot altaret i Betel. Den gamle profeten
        i Betel och gudsmannens död. Jerobeams
            fortsatta försyndelser.

 33. Till det altare som han hade gjort i Betel steg han alltså upp
   på femtonde dagen i åttonde månaden, den månad som ban av eget
   påfund hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för
   Israels barn och steg upp till altaret för att där tända
   offereld. 1. Men då kom på HERRENS befallning en gudsman irån Juda till
   Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att där tända
   offereld.
 2. Och mannen ropade mot altaret på HERRENS befallning och sade:
   "Altare! Altare! Så säger HERREN: Se, åt Davlds hus skall födas
   en son vid namn Josia, han skall på dig slakta
   offerhöjdsprästerna som antända offereld på dig, och manhiskoben
   skall man då bränna upp på dig."
   >2 Kon. 23,15 f.
 3. På samma gång angav han ett tecken, i det han sade: "Detta är
   tecknet på att det är HERREN som har talat: se, altaret skall
   rämna, och askan därpå skall spillas ut."
 4. När konung Jerobeam hörde dessa ord, som gudsmannen ropade mot
   altaret i Betel, räckte han ut sin hand från altaret och sade:
   "Gripen honom." Men handen som han hade räckt ut mot honom
   förvissnade, och han kunde icke draga den tillbaka till sig
   igen.
 5. Och altaret rämnade, och askan på altaret spilldes ut; det var
   det tecken som gudsmannen på HERRENS befallning hade angivit.
 6. Då tog konungen till orda och sade till gudsmannen: "Bönfall
   inför HERREN, din Gud, och bed för mig att jag må kunna draga
   min hand tillbaka till mig igen." Och gudsmannen bönföll inför
   HERREN; och konungen kunde då draga sin hand tillbaka till sig
   igen, och den var likadan som förut.
   >2 Mos. 8,8. 9,28. 10,17. 4 Mos. 21,7.
 7. Då talade konungen till gudsmannen: "Kom hem med mig och
   vederkvick dig; sedan vill jag giva dig en gåva."
 8. Men gudsmannen svarade konungen: "Om du än vill giva mig hälften
   av vad som finnes i ditt hus, så kommer jag dock icke med dig;
   här på orten vill jag varken äta eller dricka.
   >4 Mos. 22,18. 24,13.
 9. Ty så har HERREN genom sitt ord bjudit mig och sagt: Du skall
   varken äta eller dricka, och ej heller vända tillbaka samma väg
   du har gått hit."
 10. Därefter gick han sina färde en annan väg och vände icke
   tillbaka samma väg han hade kommit till Betel.

 11. Men i Betel bodde en gammal profet. Dennes son kom och förtäljde
   för honom allt vad gudsmannen den dagen hade gjort i Betel, huru
   han hade talat till konungen. När de hade förtäljt detta för
   sin fader,
 12. frågade deras fader dem vilken väg han hade gått. Och hans söner
   visste vilken väg gudsmannen som kom från Juda hade gått.
 13. Då sade han till sina söner: "Sadlen åsnan åt mig." När de då
   hade sadlat åsnan åt honom, satte han sig på den
 14. och begav dig åstad efter gudsmannen och fann honom sittande
   under terebinten; och han frågade honom: "Är du den gudsman som
   har kommit från Juda?" Han svarade: "Ja."
 15. Då sade han till honom: "Kom med mig hem och ät med mig."
 16. Men han svarade: "Jag kan icke vända om med dig och följa dig,
   och jag vill icke äta eller dricka med dig här på orten;
 17. ty så har blivit mig sagt genom HERRENS ord: Du skall varken äta
   eller dricka där; du skall icke heller gå tillbaka samma väg du
   har gått dit."
 18. Han sade till honom: "Jag är ock en profet såsom du, och en
   ängel har talat till mig på HERRENS befallning och sagt: 'För
   honom tillbaka med dig hem och giv honom att äta och dricka.'"
   Men häri ljög han för honom.
 19. Då vände han tillbaka med honom och åt i hans hus och drack.
 20. Men under det att de sutto till bords, kom HERRENS ord till
   profeten som hade fört honom tillbaka.
 21. Och han ropade till gudsmannen som hade kommit från Juda och
   sade: "Så säger HERREN: Därför att du har varit gensträvig mot
   HERRENS ord och icke hållit det bud som HERREN, din Gud, har
   givit dig,
 22. utan vänt tillbaka och ätit och druckit på den ort där han hade
   förbjudit, dig att äta och dricka, därför skall din döda kropp
   icke komma i dina fäders grav.
 23. Sedan han nu hade ätit och druckit, sadlade han åsnan åt honom,
   åt profeten som han hade fört tillbaka.
 24. Och denne, begav sig åstad; men ett lejon kom, emot honom på
   vägen och dödade honom. Sedan låg hans döda kropp, utsträckt där
   på vägen, under, det att åsnan stod bredvid den; och lejonet
   stod ocksa bredvid den döda kroppen.
   >1 Kon. 20,36.
 25. Då nu folk som gick därförbi fick se den döda kroppen ligga
   utsträckt på vägen och lejonet stå bredvid den döda kroppen,
   gingo de in i staden där den gamle profeten bodde och omtalade
   det där.
 26. När profeten, som hade fört honom tillbaka från hans väg, hörde
   det, sade han: "Det är gudsmannen, han som var gensträvig mot
   HERRENS ord; därför har HERREN givit honom i lejonets våld, och
   det har krossat och dödat honom, i enlighet med det ord som
   HERREN hade talat till honom."
 27. Därefter tillsade han sina söner att de skulle sadla åsnan åt
   honom; och de sadlade den.
 28. Så begav han sig åstad och fann den döda kroppen liggande
   utsträckt på vägen och åsnan och lejonet stående bredvid den
   döda kroppen; lejonet hade icke ätit av den döda kroppen och ej
   heller krossat åsnan.
 29. Då tog profeten upp gudsmannens döda kropp och lade den på åsnan
   och förde den tillbaka; och den gamle profeten begav sig in i
   sin stad för att hålla dödsklagan och begrava honom.
 30. Och han lade hans döda kropp i sin egen grav; och de höllo
   dödsklagan efter honom och ropade: "Ack ve, min broder!"
   >Jer. 22,18.
 31. Då han nu hade begravit honom, sade han till sina söner: "När
   jag dör, så begraven mig i den grav där gudsmannen ligger
   begraven; läggen mina ben vid sidan av hans ben.
 32. Ty förvisso skall det ord gå i fullbordan, som han på HERRENS
   befallning ropade mot altaret i Betel och mot alla offerhöjdshus
   i Samariens städer."
   >2 Kon. 23,15 f.

 33. Dock vände Jerobeam efter detta icke om från sin onda väg, utan
   gjorde åter allahanda man ur folket till offerhöjdspräster; vem
   som hade lust därtill fick av honom mottaga handfyllning till
   att vara offerhöjdspräst.
   >2 Mos. 28,41. 1 Kon. 12,31.
 34. På detta sätt blev han för Jerobeams hus en orsak till synd, och
   en orsak till att det blev utplånat och utrotat från jorden.          Första Konungaboken, 14 Kapitlet

         Ahias profetia mot Jerobeams hus.
         Jerobeams död. Rehabeams regering i
        Juda. Jerusalems plundring genom Sosak.
              Rehabeams död.

 1. Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk.
 2. Då sade Jerobeam till sln hustru: "Stå upp och förkläd dig, så
   att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru, och gå till
   Silo, ty där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att
   jag skulle bliva konung över detta folk.
   >1 Kon. 11,29 f. 12,15.
 3. Och tag med dig tio bröd, därtill smått bakverk och en kruka
   honung, och gå in till honom; han skall då förkunna för dig huru
   det skall gå med gossen."
 4. Jerobeams hustru gjorde så; hon stod upp och gick till Silo och
   kom till Ahias hus. Och Ahia kunde icke se, ty -- hans ögon voro
   starrblinda av ålderdom.
   >1 Sam. 4,15.
 5. Men HERREN hade sagt till Ahia: "Just nu kommer Jerobeams hustru
   för att förfråga sig hos dig om sin son, ty han är sjuk; så och
   så skall du tala till henne. Men när hon kommer, skall hon
   ställa sig främmande.
 6. Då nu Ahia hörde ljudet av hennes steg, när hon kom i dörren,
   sade han: "Kom in, du Jerobeams hustru. Varför ställer du dig
   främmande? Jag har ju fått uppdrag att giva dig ett hårt
   budskap.
 7. Gå och säg Jerobeam: Så säger HERREN, Israels Gud: Se, jag har
   upphöjt dig ur folket och satt dig till furste över mitt folk
   Israel
 8. och har ryckt riket från Davids hus och givit det åt dig. Men du
   har icke varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud
   och följde efter mig av allt sitt hjärta, så att han gjorde
   allenast vad rätt var i mina ögon;
   >1 Kon. 11,11, 31.
 9. utan du har gjort mer ont än alla som hava varit före dig och
   har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen gjutna
   beläten, för att för törna mig, och har kastat mig bakom din
   rygg.
 10. Därför skall jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota
   allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel; och
   jag skall bortsopa Jerobeams hus, såsom man sopar bort
   orenlighet, till dess det bliver en ände därpå.
   >1 Kon. 15,20. 16,3 f. 21,21.
 11. Den av Jerobeams hus, som dör i staden, skola hundarna äta upp,
   och den som dör ute på marken skola himmelens fåglar äta upp. Ty
   så har HERREN talat.
 12. Så stå du nu upp och gå hem igen När din fot träder in i staden,
   skall barnet dö.
 13. Och hela Israel skall hålla dödsklagan efter honom, och man
   skall begrava honom; ty av Jerobeams hus skall allenast han
   komma i en grav, därför att i Jerobeams hus dock hos honom blev
   funnet något som var gott inför HERREN, Israels Gud.
 14. Men HERREN skall låta en konung över Israel uppstå åt sig, en
   konung som skall utrota Jerobeams hus. Detta är den dagen; och
   vad skall icke nu ske!
 15. HERREN skall slå Israel, så att det bliver likt vassen, som
   vaggar hit och dit i vattnet. Och han skall rycka upp Israel ur
   detta goda land, som han har givit åt deras fäder, och skall
   förströ dem på andra sidan floden, därför att de hava gjort sig
   Aseror och därmed förtörnat HERREN.
   >2 Kon. 17,18, 23,
 16. Och han skall prisgiva Israel för de synders skull som Jerobeam
   har begått, och genom vilka han har kommit Israel att synda."
   >1 Kon. 12,28 f.
 17. Då stod Jerobeams hustru upp och gick sin väg och kom till
   Tirsa; och just som hon beträdde husets tröskel, gav gossen upp
   andan.
 18. Och man begrov honom, och hela Israel höll dödsklagan efter
   honom, i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom sin
   tjänare, profeten Ahia.

 19. Vad nu mer är att säga om Jerobeam, om hans krig och om hans
   regering, det finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
 20. Den tid Jerobeam regerade var tjugutvå år. Så gick han till vila
   hos sina fäder; och hans son Nadab blev konung efter honom.
 21. Men Rehabeam, Salomos son, var konung i Juda. Fyrtioett år
   gammal var Rehabeam, när han blev konung, och han regerade
   sjutton år i Jerusalem, den stad som HERREN hade utvalt ur alla
   Israels stammar, till att där fästa sitt namn. Hans moder hette
   Naama, ammonitiskan.
   >2 Krön. 12,13 f.
 22. Och Juda gjorde vad ont var i: HERRENS ögon; med de synder som
   de begingo retade de honom långt mer, än deras fäder hade gjort.
 23. Ty också de byggde sig offerhöjder och reste stoder och Aseror
   på alla höga kullar och under alla gröna träd;
 24. ja, också tempelbolare funnos i landet. De gjorde efter alla
   styggelser hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels
   barn.
   >5 Mos. 18,9. 23,17.

 25. Men i konung Rehabeams femte regeringsår drog Sosak, konungen i
   Egypten, upp mot Jerusalem.
   >1 Kon. 11,40. 2 Krön. 12,2 f., 9.
 26. Och han tog skatterna i HERRENS hus och skatterna i
   konungshuset; alltsammans tog han. Han tog ock alla de gyllene
   sköldar som Salomo hade låtit göra.
   >1 Kon. 10,16 f.
 27. I deras ställe lät konung Rehabeam; göra sköldar av koppar, och
   dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som
   höllo vakt vid ingången till konungshuset.
 28. Och så ofta konungen gick till HERRENS hus, buro drabanterna
   dem; sedan förde de dem tillbaka till drabantsalen.
 29. Vad nu mer är att säga om Rehabeam och om allt vad han gjorde,
   det finnes upptecknat i Juda konungars krönika.
   >2 Krön. 12,15 f.
 30. Men Rehabeam och Jerobeam lågo i krig med varandra, så länge de
   levde.
   >1 Kon. 15,6.
 31. Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begraven hos
   sina fäder i Davids stad. Hans moder hette Naama,
   ammonitiskan. Och hans son Abiam blev konung efter honom.          Första Konungaboken, 15 Kapitlet

        Abiam konung i Juda. Asa konung i Juda.
        Asas förbund med Ben-Hadad mot Baesa,
        Israels konung. Nadab konung i Israel.
         Baesas sammansvärjning och Jerobeams
        hus' undergång. Baesa konung i Israel.

 1. I konung Jerobeams, Nebats sons, adertonde regeringsår blev
   Abiam konung over Juda.
   >2 Krön. 13,1 f.
 2. Han regerade tre år i Jerusalem. Hans moder hette Maaka,
   Abisaloms dotter.
 3. Och han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått
   före honom, och hans hjärta var icke hängivet åt HERREN, hans
   Gud, såsom hans fader Davids hjärts hade varit.
   >1 Kon. 12,28 f.
 4. Allenast för Davids skull lät HERREN, hans Gud, honom få en
   lampa i Jerusalem, i det att han uppsatte hans son efter honom
   och lät Jerusalem hava bestånd --
   >2 Sam. 21,17. 1 Kon. 11,36. 2 Kon. 8,19. Ps. 132,17. Ords. 13,9.
 5. detta därför att David gjorde vad rätt var i HERRENs ögon och
   icke vek ifrån något som han bjöd honom, så länge han levae,
   utom i saken med hetiten Uria.
   >2 Sam. 11,1 f. 12,9.

 6. Men Rehabeam och Jerobeam lågo i krig med varandra, så länge den
   förre levde.
   >1 Kon. 14,30. 2 Kron. 12,16.

 7. Vad nu mer är att säga om Abiam och om allt vad han gjorde, det
   finnes upptecknat i Juda konungars krönika. Men Abiam och
   Jerobeam lågo i krig med varandra.
 8. Och Abiam gick till vila hos sina fäder, och man begrov honom i
   Davids stad. Och hans son Asa blev konung efter honom.
   >2 Krön. 14,1 f.
 9. I Jerobeams, Israels konungs, tjugonde regeringsår blev Asa
   konung över Juda.
 10. Han regerade fyrtioett år i Jerusalem. Hans moder hette Maaka,
   Abisaloms dotter.
 11. Och Asa gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, såsom hans fader
   David hade gjort
 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade bort alla de
   eländiga avgudabeläten som hans fader hade låtit göra.
   >1 Kon. 14,24.
 13. Ja, sin moder Maaka avsatte han från hennes drottningsvärdighet
   därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran; Asa högg nu
   ned styggelsen och brände upp den i Kidrons dal.
   >2 Krön. 15,16 f,
 14. Men offerhöjderna blevo icke avskaffade; dock var Asas hjärta
   hängivet åt HERRENS så länge han levde.
 15. Och han förde in i HERRENS hus både vad hans fader och vad han
   själv hade helgat åt HERREN: silver, guld och kärl.
 16. Men Asa och Baesa, Israels konung, lågo i krig med varandra, så
   lange de levde.
 17. Baesa, Israels konung, drog upp mot Juda och begynte befästa
   Rama, för att hindra att någon komme vare sig till eller ifrån
   Asa, Juda konung.
   >2 Krön. 16,1 f.
 18. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i
   HERRENS hus, ävensom skatterna i konungshuset, och lämnade detta
   åt sina tjänare; därefter sände konung Asa dem till Ben-Hadad,
   son till Tabrimmon, son till Hesjon, konungen i Aram, som bodde
   i Damaskus, och lät säga:
   >2 Kon. 12,18. 16,8. 18,15.
 19. "Ett förbund består ju mellan mig och dig, såsom det var mellan
   min fader och din fader. Se, här sänder jag dig skänker av
   silver och guld, så bryt då nu ditt förbund med Baesa, Israels
   konung, för att han må lämna mig i fred."
 20. Och Ben-Hadad lyssnade till konung Asa och sände sina
   krigshövitsmän mot Israels städer och förhärjade Ijon, Dan,
   Abel-Bet-Maaka och hela Kinarot jämte hela Naftali land.
   >2 Kon. 15,29.
 21. När Baesa hörde detta, avstod han från att befästa Rama och höll
   sig sedan stilla i Tirsa.
 22. Men konung Asa bådade upp hela Juda, ingen fritagen; och de
   förde bort stenar och trävirke som Baesa använde till att
   befästa Rama. Därmed befäste nu konung Asa Geba i Benjamin, så
   ock Mispa.
 23. Allt vad mer är att säga om Asa, om alla hans bedrifter, om allt
   vad han gjorde och om de städer han byggde, det finnes
   upptecknat i Juda konungars krönika. Men på sin ålderdom fick
   han en sjukdom i sina fötter.
   >2 Krön. 16,11 f.
 24. Och Asa gick till vila hos sina fäder och blev begraven hos sina
   fäder i sin fader Davids stad. Och hans son Josafat blev konung
   efter honom.
   >2 Krön. 17,1.

 25. Men Nadab, Jerobeams son, blev konung över Israel i Asas, Juda
   konungs, andra regeringsår, och han regerade över Israel i två
   år.
 26. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon och vandrade på sin faders
   väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att
   synda.
   >1 Kon. 12,28 f.
 27. Men Baesa, Ahias son, av Isaskar hus, anstiftade en
   sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton,
   som tillhörde filisteerna; Nadab med hela Israel höll nämligen
   på med att belägra Gibbeton.
 28. I Asas, Juda konungs, tredje regeringsår var det som Baesa
   dödade honom, och han blev så själv konung i hans ställe.
 29. Och när han hade blivit konung förgjorde han hela Jerobeams hus;
   han lät intet som anda hade bliva kvar av Jerobeams hus, utan
   utrotade det, i enighet med det ord som HERREN hade talat genom
   sin tjänare Ahia från Silo --
   >1 Kon 14,10, 14.
 30. detta för de synders skull som Jerobeam hade begått, och genom
   vilka han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade
   HERREN, Israels Gud.
   >1 Kon. 12,28 f.

 31. Vad nu mer är att säga om Nadab och om allt vad han gjorde det
   finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
 32. Men Asa och Baesa, Israels konung, lågo i krig med varandra,
   länge de levde.
 33. I Asas, Juda konungs, tredje regeringsår blev Baesa, Ahias son,
   konung över hela Israel i Tirsa och regerade i tjugufyra år.
 34. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon och vandrade på Jerobeams
   väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att
   synda.
   >1 Kon. 12,28 f.          Första Konungaboken, 16 Kapitlet

         Jehus profetia mot Baesas hus. Ela
        konung i Israel. Simris sammansvärjning
        och Baesas hus' undergång. Simri konung
        i Israel; inbördes krig. Omri och Ahab
             konungar i Israel.

 1. Och HERRENS ord kom till Jehu, Hananis son, mot Baesa; han sade:
 2. "Se, jag har lyft dig upp ur stoftet och satt dig till furste
   över mitt folk Israel. Men du har vandrat på Jerobeams väg och
   kommit mitt folk Israel att synda, så att de hava förtörnat mig
   genom sina synder.
   >1 Kon. 12,28 f. 14,7 f.
 3. Därför vill jag bortsopa Baesa och hans hus; ja, jag vill göra
   med ditt hus såsom jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons, hus.
   >1 Kon. 14,10 f. 15,29. 21,21 f.
 4. Den av Baesas hus som dör i staden, skola hundarna äta upp, och
   den av hans hus, som dör ute på marken, skola himmelens fåglar
   äta upp."

 5. Vad nu mer är att säga om Baesa, om vad han gjorde och om hans
   bedrifter, det finnes upptecknat i Israels konungars krönika.
   >2 Krön. 16,1 f.
 6. Och Baesa gick till vila hos sina fäder och blev begraven i
   Tirsa. Och hans son Ela blev konung efter honom.
 7. Men genom profeten Jehu, Hananis son, hade HERRENS ord kommit
   till Baesa och hans hus, icke allenast för allt det onda som han
   hade gjort i HERRENS ögon, då han förtornade honom genom sina
   händers verk, så att det måste gå honom såsom det gick Jerobeams
   hus, utan ock därför att han hade förgjort detta.

 8. I Asas, Juda konungs, tjugusjätte regeringsår blev Ela, Baesas
   son, konung över Islael i Tirsa och regerade i två år.
 9. Men hans tjänare Simri, som var hövitsman för den ena hälften av
   stridsvagnarna, anstiftade en sammansvärjning mot honom. Och en
   gång då han i Tirsa hade druckit sig drucken i Arsas hus,
   överhovmästarens i Tirsa,
 10. kom Simri dit och slog honom till döds -- det var i Asas, Juda
   konungs, tjugusjunde regeringsår -- och han själv blev så konung
   i hans ställe.
 11. Och när han hade blivit konung och intagit sin tron, förgjorde
   han hela Baesas hus, utan att låta någon av mankön bliva kvar,
   varken hans blodsförvanter eller hans vänner.
 12. Så utrotade Simri hela Baesas hus, i enlighet med det ord som
   HERREN hade talat till Baesa genom profeten Jehu --
 13. detta för alla de synders skull som Baesa och hans son Ela hade
   begått, och genom vilka de hade kommit Israel att synda, så att
   de förtörnade HERREN, Israels Gud, med de fåfängliga avgudar som
   de dyrkade

 14. Vad nu mer är att säga om Ela och om allt vad han gjorde, det
   finnes upptecknat i Israels konungars krönika.

 15. I Asas, Juda konungs, tjugusjunde regeringsår blev Simri konung
   och regerade i sju dagar, i Tirsa. Folket höll då på att belägra
   Gibbeton, som tillhörde filisteerna.
 16. Medan nu folket höll på med belägringen, fingo de höra sägas
   "Simri har anstiftat en sammansvärjning; han har ock dräpt
   konungen." Då gjorde hela Israel samma dag Omri, den
   israelitiske härhövitsmannen, till konung, i lägret.
 17. Därefter drog Omri med hela Israel upp från Gibbeton, och de
   angrepo Tirsa.
 18. Men när Simri såg att staden var intagen, gick han in i
   konungshusets palatsbyggnad och brände upp konungshuset jämte
   sig själv i eld och omkom så --
 19. detta för de synders skull som han hade begått, i det att han
   gjorde vad ont var i HERRENS ögon och vandrade på Jerobeams väg
   och i den synd som denne hade gjort, och genom vilken han hade
   kommit Israel att synda.
   >1 Kon. 12,28 f.

 20. Vad nu mer är att säga om Simri och om den sammansvärjning som
   han anstiftade, det finnes upptecknat i Israels konungars
   krönika.

 21. Nu delade sig Israels folk i två hälfter; den ena hälften av
   folket höll sig till Tibni, Ginats son, och ville göra honom
   till konung, och den andra hälften höll sig till Omri.
 22. Men den del av folket, som höll sig till Omri, fick överhanden
   över den del som höll sig till Tibni, Ginat son. Och när Tibni
   var död, blev Omri konung.

 23. I Asas, Juda konungs, trettioförsta regeringsår blev Omri konung
   över Israel och regerade i tolv år; i Tirsa regerade han i sex
   år.
 24. Han köpte berget Samaria av Semer för två talenter silver; och
   han bebyggde berget och kallade staden som han byggde där
   Samaria, efter Semer, den man som hade varit bergets ägare.
 25. Men Omri gjorde vad ont var i HERRENS ögon; han gjorde mer ont
   än någon av dem som hade varit före honom.
   >Mik. 6,16.
 26. Han vandrade i allt på Jerobeams, Sebats sons, väg och i de
   synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda, så att de
   förtörnade HERREN, Israels Gud, med de fåfängliga avgudar de
   dyrkade.
   >1 Kon. 12,28 f.

 27. Vad nu mer är att säga om Omri, om vad han gjorde och om de
   bedrifter han utförde, det finnes upptecknat i Israels konungars
   krönika.
 28. Och Omri gick till vila hos sina fäder och blev begraven i
   Samaria. Och hans son Ahab blev konung efter honom.
 29. Ahab, Omris son, blev konung över Israel i Asas, Juda konungs,
   trettioåttonde regeringsår; sedan regerade Ahab, Omris son, i
   tjugutvå år över Israel i Samaria.
 30. Men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i HERRENS ögon, mer än
   någon av dem som hade varit före honom.
 31. Det var honom icke nog att vandra i Jerobeams, Nebats sons,
   synder; han tog ock till hustru Isebel, dotter till Etbaal,
   sidoniernas konung, och gick så åstad och tjänade Baal och
   tillbad honom.
   >1 Kon. 12,28 f.
 32. Och han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade
   byggt i Samaria.
 33. Därtill lät Ahab göra Aseran. Så gjorde Ahab mer till att
   förtörna HERREN, Israels Gud, än någon av de Israels konungar
   som hade varit före honom.
 34. Under hans tid byggde beteliten Hiel åter upp Jeriko. Men när
   han lade dess grund, kostade det honom hans äldste son Abiram,
   och när han satte upp dess portar, kostade det honom hans yngste
   son Segib -- i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom
   Josua, Nuns son.
   >Jos. 6,26.          Första Konungaboken, 17 Kapitlet

         Profeten Elia inför Ahab, vid bäcken
          Kerit och hos änkan i Sarefat.

 1. Och tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i
   Gilead, sade till Ahab: "Så sant HERREN, Israels Gud, lever, han
   vilkens tjänare jag är, under dessa år skall varken dagg eller
   regn falla, med mindre jag säger det."
   >Syr. 48,1 f. Jak. 5,17 f.

 2. Och HERRENS ord kom till honom; han sade:
 3. "Gå bort härifrån och begiv dig österut, och göm dig vid bäcken
   Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan.
 4. Din dryck skall du få ur bäcken, och korparna har jag bjudit att
   där
    förse dig med föda."
 5. Då gick han bort och gjorde såsom HERREN hade befallt; han gick
   bort och uppehöll sig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut
   i Jordan.
 6. Och korparna förde till honom bröd och kött om morgonen, och
   bröd och kött om aftonen, och sin dryck fick han ur bäcken.

 7. Men efter någon tid torkade bäcken ut, därför att det icke
   regnade i landet.
 8. Då kom HERRENS ord till honom; han sade:
 9. "Stå upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och uppehåll
   dig där. Se, jag har där bjudit en änka att förse dig med
   föda."
   >Luk. 4,25 f.
 10. Han stod upp och gick till Sarefat. Och när han kom till
   stadsporten, fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade
   han till henne och sade: "Hämta litet vatten åt mig i kärlet, så
   att jag får dricka."
 11. När hon nu gick för att hämta det, ropade han efter henne och
   sade: "Tag ock med dig ett stycke bröd åt mig."
 12. Men hon svarade: "Så sant HERREN, din Gud, lever, jag äger icke
   en kaka bröd, utan allenast en hand full mjöl i krukan och litet
   olja i kruset. Och se, här har jag samlat ihop ett par
   vedpinnar, och jag går nu hem och tillreder det åt mig och min
   son, för att vi må äta det och sedan dö."
   >2 Kon. 4,2 f.
 13. Då sade Elia till henne: "Frukta icke; gå och gör såsom du har
   sagt. Men red först till en liten kaka därav åt mig, och bär ut
   den till mig; red sedan till åt dig och din son.
 14. Ty så säger HERREN, Israels Gud: Mjölet i krukan skall icke taga
   slut, och oljan i kruset skall icke tryta, intill den dag då
   HERREN låter det regna på jorden."
 15. Då gick hon åstad och gjorde såsom Elia hade sagt. Och hon hade
   sedan att äta, hon själv och han och hennes husfolk, en lång
   tid.
   >Matt. 10,40 f.
 16. Mjölet i krukan tog icke slut, och oljan i kruset tröt icke, i
   enlighet med det ord som HERREN hade talat genom Elia.

 17. Men härefter hände sig att kvinnans, hans värdinnas, son blev
   sjuk; hans sjukdom blev mycket svår, så att han till slut icke
   mer andades.
 18. Då sade hon till Elia: "Vad har du med mig att göra, du gudsman?
   Du har kommit till mig, för att min missgärning skulle bliva
   ihågkommen, så att min son måste dö."
   >Luk, 5,8.
 19. Men han sade till henne: "Giv mig din son." Och han tog honom ur
   hennes famn och bar honom upp i salen där han bodde och lade
   honom på sin säng.
 20. Och han ropade till HERREN och sade: "HERRE, min Gud, har du väl
   kunnat göra så illa mot denna änka, vilkens gäst jag är, att du
   har dödat hennes son?"
 21. Därefter sträckte han sig ut över gossen tre gånger och ropade
   till HERREN och sade: "HERRE, min Gud, låt denna gosses själ
   komma tillbaka in i honom."
   >2 Kon. 4,34 f. Apg. 20,10.
 22. Och HERREN hörde Elias röst och gossens själ kom tillbaka in i
   honom, och han fick liv igen.
 23. Och Elia tog gossen och bar honom från salen ned i huset oah gav
   honom åt hans moder. Och Elia sade: "Se, din son lever."
   >Luk. 7,15.
 24. Då sade kvinnan till Elia: "Nu vet jag att du är en gudsman, och
   att HERRENS ord i din mun är sanning."          Första Konungaboken, 18 Kapitlet

        Elia och Obadja. Elias möte med Ahab.
         Elias och Baalsprofeternas offer på
          Karmel. Elias bön om regn och
               bönhörelse.

 1. En lång tid härefter, på tredje året, kom HERRENS ord till Elia;
   han sade: "Gå åstad och träd fram för Ahab, så skall jag sedan
   låta det regna på jorden."
   >Jak. 5,17 f.
 2. Då gick Elia åstad för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden
   var då stor i Samaria.
 3. Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare; men Obadja
   dyrkade HERREN med stor iver.
 4. Och när Isebel utrotade HERRENS profeter, hade Obadja tagit ett
   hundra; profeter och gömt dem, femtio man åt gången, i en grotta
   och försett dem med mat och dryck.
 5. Ahab sade nu till Obadja: "Far igenom landet till alla
   vattenkällor och alla bäckar. Kanhända skola vi finna gräs, så
   att vi kunna behålla hästar och mulåsnor vid liv och slippa att
   slakta ned någon boskap."
 6. Och de fördelade mellan sig landet som de skulle draga i genom.
   Ahab for en väg för sig, och Obadja for en annan väg för sig.
 7. När nu Obadja färdades sin väg fram, fick han se Elia komma emot
   sig. Och han kände igen denne och föll ned på Sitt ansikte och
   sade: "Är du här, min herre Elia?"
 8. Han svarade honom: "Ja. Gå och säg till din herre: 'Elia är
   här.'"
 9. Då sade han: "Varmed har jag försyndat mig, eftersom du vill
   giva din tjänare i Ahabs hand och låta honom döda mig?
 10. Så sant HERREN, din Gud, lever, det finnes icke något folk eller
   något rike dit min herre icke har sänt för att söka efter dig;
   och om man har svarat: 'Han är icke här', så har han av det
   riket eller det folket tagit en ed, att man icke har funnit dig.
 11. Och nu säger du: 'Gå och säg till din herre: Elia är här!'
 12. Om nu, när jag går ifrån dig, HERRENS Ande skulle rycka bort
   dig, jag vet icke vart, och jag likväl komme med ditt budskap
   till Ahab, så skulle han dräpa mig, när han icke funne dig. Och
   dock har ju jag, din tjänare, fruktat HERREN allt ifrån min
   ungdom.
   >2 Kon. 2,16. Apg. 8,39.
 13. Har det icke blivit berättat för min herre vad jag gjorde, när
   Isebel dräpte HERRENS profeter, huru jag gömde ett hundra av
   HERRENS profeter, femtio man och åter femtio, i en grotta och
   försåg dem med mat och dryck?
 14. Och nu säger du: 'Gå och säg till din herre: Elia är här!' --
   för att han skall dräpa mig."
 15. Men Elia svaraae: "Så sant HERREN Sebaot lever, han vilkens
   tjänare jag är, redan i dag skall jag träda fram för honom."

 16. Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom;
   och Ahab begav sig åstad för att möta Elia.
 17. Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: "Är du här, du
   som drager olycka över Israel?"
 18. Han svarade: "Det är icke jag, som drager olycka över Israel,
   utan du och din faders hus, därmed att I Övergiven HERRENS bud,
   och därmed att du följer efter Baalerna.
   >1 Kon, 16.31 f.
 19. Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget
   Karmel, jämte Baals fyra hundra femtio profeter och Aserans fyra
   hundra profeter, som äta vid Isebels bord."
 20. Då sände Ahab omkring bland Israels barn och lät församla
   profeterna på berget Karmel.

 21. Och Elia trädde fram för allt folket och sade: "Euru länge
   viljen I halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så
   följen efter honom; men om Baal är det, så följen efter honom."
   Och folket svarade honom icke ett ord.
   >Jos. 24,15. Dom. 6,31.
 22. Då sade Elia till folket: "Jag allena är kvar såsom HERRENS
   Profet, och Baals profeter äro fyra hundra femtio man.
   >1 Kon. 19,10.
 23. Må man nu giva oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena
   tjuren och stycka den och lägga den på veden, utan att tända eld
   därpå, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på
   veden, utan att tända eld därpå.
 24. Därefter mån I åkalla eder guds namn, men själv vill jag åkalla
   HERRENS namn. "Den gud som då svarar med eld, han vare Gud."
   Allt folket svarade och sade. "Ditt förslag är gott."
 25. Då sade Elia till Baals profeter: "Väljen ut åt eder den ena
   tjuren och reden till den, I först, ty I ären flertalet; åkallen
   därefter eder guds namn, men eld fån I icke tända."
 26. Då togo de den tjur som han gav dem och redde till den; sedan
   åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och
   ropade: "Baal, svara oss." Men icke ett ljud hördes, och ingen
   svarade. Och alltjämt haltade de åstad kring altaret som man
   hade gjort.
   >Hab. 2,19.
 27. När det så blev middag, gäckades Elia med dem och sade: "Ropen
   ännu högre, ty visserligen är han en gud, men han har väl något
   att begrunda, eller ock har han gått avsides, eller är han på
   resa; kanhända sover han, men då ska han väl vakna."
 28. Då ropade de ännu högre och ristade sig, såsom deras sed var,
   med svärd och spjut, så att blodet kom ut på dem.
   >5 Mos. 14,1.
 29. När det sedan hade blivit eftermiddag, fattades de av profetiskt
   raseri, och höllo så på ända till den tid då spisoffret
   frambäres. Men icke ett ljud hördes, ingen svarade, och ingen
   tycktes heller akta på dem.
   >2 Mos. 29,39. 4 Mos. 28,3 f.

 30. Och Elia sade till allt folket: "Trä- den hitfram till mig." Så
   trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd
   HERRENS altare, som hade blivit nedrivet.
 31. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar --
   den mans till vilken detta HERRENS ord hade kommit: "Israel
   skall vara ditt namn."
   >1 Mos. 32,28. 35,10. Jos. 4,5, 20. 2 Kon. 17,34.
 32. Och han byggde av stenarna ett altare i HERRENS namn och gjorde
   omkring altaret en grav, stor nog för ett utsäde av två
   sea-mått.
 33. Därefter lade han upp veden, styckade tjuren och lade den på
   veden.
 34. Sedan sade han: "Fällen fyra krukor med vatten, och gjuten ut
   vattnet över brännoffret och veden." Han sade ytterligare:
   "Gören så ännu en gång." Och de gjorde så för andra
   gången. Därefter sade han: "Gören så för tredje gången." Och de
   gjorde så för tredje gången.
 35. Och vattnet flöt runt omkring altaret; och han lät fylla också
   gra- ven med vatten.
 36. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten
   Elia fram och sade: "HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt
   det i dag bliva kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är
   din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt
   detta."
   >2 Mos 3,6. Matt. 22,32.
 37. Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förnimmer att det
   är du, HERRE, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan."
 38. "Då föll HERRENS ed ned och förtärde brännoffret, veden,
   stenarna och jorden, och uppslickade vattnet som var i graven.
   >3 Mos. 9,24. Dom. 6,21. 2 Krön. 7,1.
 39. När allt folket såg detta, föllo de ned på sina ansikten och
   sade: "HERREN är det som är Gud! HERREN är det som är Gud!"
 40. Men Elia sade till dem: "Gripen Baals profeter; låten ingen av
   dem komma undan." Och de grepo dem. Och Elia lät föra dem ned
   till bäcken Kison och slakta dem där.
   >6 Mos. 13,5. 18,20.
 41. Och Elia sade till Ahab: "Begivs dig ditupp, ät och drick, ty
   jag hör bruset av regn."
 42. Då begav sig Ahab ditupp för att äta och dricka. Men Elia steg
   upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt
   ansikte mellan sina knän.
 43. Och han sade till sin tjänare "Gå upp och skåda ut åt havet."
   Denne gick då upp och skådade ut, men sade: "Jag ser ingenting."
   Så tillsade han honom sju gånger att gå tillbaka.
 44. När han då kom di sjunde gången sade han: "Nu ser jag ett litet
   moln, icke större än en mans hand, stiga upp ur havet." Då sade
   han: "Gå upp och säg till Ahab: Spänn för och far ned, så att
   regnet icke håller dig kvar."
 45. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen av moln och storm, och
   ett starkt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till
   Jisreel.
   >Jak 5,18.
 46. Men HERRENS hand hade kommit över Elia, så att han omgjorde sina
   länder och sprang framför Ahab ända inemot Jisreel.          Första Konungaboken, 19 Kapitlet

        Elias flykt och uppenbarelse vid Horeb.
              Elias kallelse.

 1. Men när Ahab berättade för Isebel allt vad Elia hade gjort, och
   huru han hade dräpt alla profeterna med svärd,
   >1 Kon 8,40.
 2. Sände Isebel en budbärare till Elia och lät säga: "Gudarna
   straffe mig nu och framgent om jag icke i Morgon vid denna tid
   låter det gå med ditt liv såsom det gick med alla dessa liv."
 3. När han förnam detta, stod han upp och begav sig i väg för att
   rädda sitt liv, och han kom så till Ber-Seba, som hör till Juda;
   där lämnade han kvar sin tjänare.
 4. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig
   under en ginstbuske; och han önskade sig döden och sade: "Det är
   nog; tag nu mitt liv, HERRE, ty jag är icke förmer än mina
   fäder."
   >Jon. 4,3. Tob. 3,4.
 5. Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske. Men se, då
   rörde en ängel vid honom och sade till honom: "Stå upp och ät."
 6. När han då såg upp, fick han vid sin huvudgärd se ett bröd,
   sådant som bakas på glödande stenar, och ett krus med
   vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ned.
 7. Men HERRENS ängel rörde åter vid honom, för andra gången, och
   sade: "Stå upp och ät, ty eljest bliver vägen dig för lång."
 8. Då stod han upp och åt och drack, och gick så, styrkt av den
   maten, i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg
   Horeb.
   >2 Mos. 3,1 f. 21,18. 34,28. 5 Mos 10,4. Matt. 4,2.
 9. Där gick han in i en grotta, och i den stannade han över natten.

   Då kom HERRENS ord till honom; han sade till honom: "Vad vill du
   här, Elia?"
 10. Han svarade: "Jag har nitälskat för HERREN, härskarornas Gud. Ty
   Israels barn hava övergivit ditt förbund, rivit ned dina altaren
   och dräpt dina profeter med svärd; jag allena är kvar, och de
   stå efter att taga mitt liv."
   >1 Kon. 18,4, 22. Rom. 11,2 f.
 11. Han sade: "Gå ut och stall dig på berget inför HERREN." Då gick
   HERREN fram där, och en stor och stark storm, som ryckte loss
   berg och bröt sönder klippor, gick före HERREN; men icke var
   HERREN i stormen. Efter stormen kom en jordbävning; men icke var
   HERREN i jordbävningen.
   >2 Mos. 34,6. Apg. 2,2.
 12. Efter jordbävningen kom en eld; men icke var HERREN i elden.
   Efter elden kom ljudet av en sakta susning.
 13. Så snart Elia hörde detta, skylde han sitt ansikte med manteln
   och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en
   röst till honom och sade: "Vad vill du här, Elia?"
   >2 Mo. 3,6.
 14. Han svarade: "Jag har nitälskat för HERREN, härskarornas Gud.
   Ty Israels barn hava övergivit ditt förbund, rivit ned dina
   altaren och dräpt dina profeter med svärd; jag allena är kvar,
   oeh de stå efter att taga mitt liv."
 15. HERREN sade till honom: "Gå nu tillbaka igen, och tag vägen till
   Damaskus' öken, och gå in och smörj Hasael till konung över
   Aram.
   >2 Kon. 8,13.
 16. Och Jehu, Nimsis son, skall du smörja till konung över
   Israel. Och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa,
   Safats son, från Abel-Mehola.
   >2 Kon. 9,1 f.
 17. Och så skall ske: den som kommer undan Hasaels svärd, honom
   skall Jehu döda, och den som kommer undan Jehus svärd, honom
   skall Elisa döda.
   >2 Kon. 9,14 f.
 18. Men jag skall låta sju tusen män bliva kvar i Israel, alla de
   knän som icke hava böjt sig för Baal, och var mun som icke har
   givit honom hyllningskyss."
   >Job 31,27. Hos. 13,2. Rom. 11,4.

 19. När han sedan gick därifrån, träffade han på Elisa, Safats son,
   som höll på att plöja; tolv par oxar gingo framför honom, och
   själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom
   och kastade sin mantel över honom.
   >2 Kon. 2,13 f.
 20. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: "Låt mig
   först få kyssa min fader och min moder, så vill jag sedan följa
   dig." Han sade till honom: "Välan, du må gå tillbaka igen; du
   vet ju vad jag har gjort med dig."
   >Luk. 9,61.
 21. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar
   och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött;
   detta gav han åt folket, och de åto. Därefter stod han upp och
   följde Elia och blev hans tjänare.          Första Konungaboken, 20 Kapitlet

        Ahab besegrar araméerna två gånger. Han
         giver deras konung Ben-Hadad fri och
          bestraffas därför av en profet.

 1. Och Ben-Hadad, konungen i Aram, samlade hela sin här; han hade
   med sig trettiotvå konungar jämte hästar och vagnar. Han drog
   upp och belägrade Samaria och ansatte det.
 2. Och han skickade sändebud in i staden till Allab, Israels
   konung,
 3. och lät säga honom: "Så säger Ben-Hadad: Ditt silver och ditt
   guld tillbör mig, och det bästa du har av kvinnor och barn
   tillhör mig ock."
 4. Israels konung svarade och sade: "Såsom du har sagt, min herre
   konung: jag själv och allt vad jag har tillhör dig."
 5. Men sändebuden kommo tillbaka och sade: "Så säger Ben-Hadad: Jag
   har ju sänt till dig och låtit säga: 'Ditt silver och ditt guld,
   dina kvinnor och dina barn skall du giva mig.'
 6. Och nu skall jag sannerligen i morgon vid denna tid sända mina
   tjänare till dig, för att de må genomsöka ditt hus och dina
   tjänares hus; och allt som är dina ögons lust skola de taga med
   sig och föra bort."

 7. Då kallade Israels konung till sig alla de äldste i landet och
   sade: "Märken och sen huru denne står efter vårt fördärv. Ty när
   han sände till mig och begärde mina kvinnor och mina barn, mitt
   silver och mitt guld, vägrade jag ju icke att giva honom det."
 8. Alla de äldste och allt folket sade till honom: "Hör icke på
   honom och gör honom icke till viljes."
 9. Så svarade han då Ben-Hadads sändebud: "Sägen till min herre
   konungen: Allt varom du förra gången sände bud till din tjänare,
   det vill jag foga mig i; men detta kan jag icke foga mig i." Och
   sändebuden vände tillbaka med detta svar.
 10. Då sände Ben-Hadad till honom och lät säga: "Gudarna straffe mig
   nu och framgent, om Samarias grus skall räcka till att fylla
   händerna på allt det folk som följer mig."
 11. Men Israels konung svarade och sade: "Sägen så: Icka må den som
   omgjordar sig med svärdet berömma sig likt den som spänner det
   av sig."
 12. Så snart Ben-Hadad hörde detta svar, där han satt och drack med
   konungarna i lägerhyddorna, sade han till sina tjänare: "Gören
   eder redo." Och de gjorde sig redo till att angripa staden.

 13. Då trädde en profet fram till Ahab, Israels konung, och sade:
   "Så säger HERREN: Ser du hela denna stor hop? Se, jag vill i dag
   giva den i din hand, på det att du må förnimma att jag är
   HERREN."
 14. Då frågade Ahab: "Genom vem? Han svarade: "Så säger HERREN:
   Genom landshövdingarnas män." Han frågade ytterligare: "Vem
   skall begynna striden?" Han svarade: "Du själv."
 15. Så mönstrade han då landshövdingarnas män, och de voro två
   hundra trettiotvå, därefter mönstrade han allt folket, alla
   Israels barn, sju tusen man.
 16. Och vid middagstiden gjorde de ett utfall, just när Ben-Hadad
   höll på att dricka sig drucken i lägerhyddorna, tillsammans med
   de trettiotvå konungar som sade kommit honom till hjälp.
 17. Landshövdingarnas män drogo först ut. Och de kunskapare som
   Ben-Hadad sände ut underrättade honom om att folk kom ut från
   Samaria.
 18. Då sade han: "Om de hava dragit ut i fredlig avsikt, så gripen
   dem levande; och om de hava dragit ut till strid, så gripen dem
   ock levande."
 19. Men när dessa -- landshövdingarnas män och hären som följde dem
   -- hade kommit ut ur staden,
 20. höggo de ned var och en sin man, och arameerna flydde, och
   Israel förföljde dem. Och Ben-Hadad, konungen i Aram, kom undan
   på en häst, jämte några ryttare.
 21. Och Israels konung drog ut och slog både ryttarhären och
   vagnshären och tillfogade arameerna ett stort nederlag.
 22. Men profeten trädde fram till Israels konung och sade till
   honom: "Grip dig nu an; och betänk och se till, vad du bör göra,
   ty nästa år kommer konungen i Ararn att åter draga upp mot dig."

 23. Men den arameiske konungens tjänare sade till honom: "Deras gud
   är en bergsgud; därför hava de blivit oss övermäktiga. Låt oss
   nu strida mot dem på slätten, så skola vi förvisso bliva dem
   övermäktiga.
 24. Och vidare måste du göra så: avsätt var och en av konungarna
   från hans plats, och insätt ståthållare i deras ställe.
 25. Skaffa dig sedan själv en här, lika stor som den du har
   förlorat, med lika många hästar och lika många vagnar, och låt
   oss sedan strida mot dem på slätten, så skola vi förvisso bliva
   dem övermäktiga." Och han lyssnade till deras ord och gjorde så.

 26. Följande år mönstrade Ben-Hadad: arameerna och drog så upp till
   Afek för att strida mot Israel.
 27. Israels barn hade ock blivit mönstrade och försedda med
   livsmedel och tågade därefter emot dem. Och Israels barn lägrade
   sig gentemot dem, lika två små gethjordar, under det att
   arameerna uppfyllde landet.
 28. Då trädde gudsmannen fram och sade till Israels konung: "Så
   säger HERREN: Därför att arameerna hava sagt: 'HERREN är en
   bergsgud och icke en dalgud', darför giver jag hela denna stora
   hop i din hand, på det att I mån förnimma att jag är HERREN."
 29. Och de voro lägrade mitt emot varandra i sju dagar. På sjunde
   dagen kom det till strid, och Israels barn slogo då av arameerna
   hundra tusen man fotfolk, detta på en enda dag.
 30. De återstående flydde in i staden Afek; men stadsmuren föll ned
   över tjugusju tusen man, dem som återstodo. Ben-Hadad flydde
   också och kom in i staden och sprang från kammare till
   kammare.
   >1 Kon. 22,25.
 31. Då sade hans tjänare till honom: "Vi hava hört att konungarna av
   Israels hus äro nådiga konungar. Låt oss därför sätta säcktyg
   om våra länder och rep om våra huvuden och giva oss åt Israels
   konung; kanhända låter han dig då få leva."
 32. Och de bundo säcktyg omkring sina länder och rep omkring sina
   huvuden och kommo så till Israels konung och sade: "Din tjänare
   Ben-Hadad beder: 'Låt mig få leva.'" Han svarade: "Är han ännu
   vid liv, han min broder?"
 33. Männen, som i detta hans ord sågo ett gott varsel, skyndade att
   taga fasta därpå och sade: "Ja, din broder är Ben-Hadad." Han
   sade: "Gån och hämten honom hit." Då gav sig Ben-Hadad åt honom,
   oeh han lät honom stiga upp i sin vagn.
 34. Och Ben-Hadad sade till honom: "De städer som min fader tog från
   din fader vill jag giva tillbaka, och du skall för din räkning
   få inrätta handelskvarter i Damaskus, såsom min fader fick göra
   i Samaria." "Välan", sade Ahab, "på sådana villkor vill jag giva
   dig fri." Och han slöt ett fördrag med honom och gav honom fri.
 35. Och en av profetlärjungarna sade på HERRENS befallning till en
   annan: "Slå till mig." Men mannen vägrade att slå honom.
 36. Då sade han till honom: "Eftersom du icke har lyssnat till
   HERRENS röst, därför skall ett lejon slå ned dig, när du går
   ifrån mig." Och när han gick sin väg ifrån honom, kom ett lejon
   emot honom och slog ned honom.
   >1 Kon. 13,24.
 37. Sedan träffade han en annan man och sade: "Slå till mig." Och
   mannen slog honom så hårt, att sår uppstod därav.
 38. Därefter gick profeten och ställde sig i konungens väg, sedan
   han hade gjort sig oigenkännlig genom att sätta en bindel över
   ögonen.
 39. När nu konungen kom därfram, ropade han till konungen och sade:
   "Din tjänare hade givit sig ut i striden, då i detsamma en man
   kom därifrån och förde till mig en annan man och sade: 'Vakta
   denne man; om han kommer bort, skall det gå dig såsom det skulle
   hava gått honom, eller ock måste du betala en talent silver.'
 40. Nu hände sig, under det din tjänare hade att syssla än här än
   där, att mannen kom undan." Israels konung sade till honom: "Din
   dom är given; du har ju själv avkunnat den."
 41. Då tog han skyndsamt bort bindeln från sina ögon, och Israels
   konung kände igen honom och såg att han var en av profeterna."
 42. Och han sade till konungen: "Så säger HERREN: Därför att du har
   släppt ur din hand den man som av mig var given till spillo,
   skall det gå dig såsom det skulle hava gått honom, och ditt folk
   såsom det har gått hans folk."
   >1 Sam. 15,3, 9, 16. 1 Kon. 22,34.
 43. Och Israels konung begav sig hem, missmodig och vred, och kom
   till Samaria.          Första Konungaboken, 21 Kapitlet

         Nabots vingård och mordet på Nabot.
        Elias strafftal mot Ahab och hans hus.
               Ahabs ånger.

 1. Därefter hände sig följande. Jisreeliten Nabot hade en vingård i
   Jisreel bredvid Ahabs palats, konungens i Samaria.
 2. Och Ahab talade till Nabot och sade: "Låt mig få din vingård för
   att därav göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära
   intill mitt hus; jag vill giva dig en bättre vingård i stället,
   eller om dig så behagar, vill jag giva dig penningar såsom
   betalning för den."
 3. Men Nabot svarade Ahab: "HERREN låte det vara fjärran ifrån mig
   att jag skulle låta dig få mina faders arvedel."
   >3 Mos. 25,23 f. Hes. 46,18.
 4. Då gick Ahab hem till sitt, missmodig och vred för det svars
   skull som jisreeliten Nabot hade givit honom, när denne sade:
   "Jag vill icke låta dig få mina fäders arvedel." Och han lade
   sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt intet.
 5. Då kom hans hustru Isebel in till honom och frågade honom:
   "Varför är du så missmodig, och varför äter du intet?"
 6. Han svarade henne: "Därför att när jag talada till jisreeliten
   Nabot och sade till honom: 'Låt mig få din vingård för
   penningar, eller om du så ånskar, vill jag giva dig en annan
   vingård i stället', då svarade han: 'Jag vill icke låta dig få
   min vingård.'
 7. Då sade hans hustru Isebel honom: "Är det du som nu regerar över
   Israel? Stå upp och ät och var vid gott mod; jag skall skaffa
   dig jisreelisen Nabot vingård.
 8. Därefter skrev hon ett brev i Ahabs namn och satte sigill under
   det hans signetring, och sände så brevet till de äldste och
   förnämsta i Nabots stad, de som bodde där jämte honom.
 9. Och hon skrev i brevet så: "Lysen ut en fasta, och låten Nabot
   gitta längst fram bland folket.
 10. Och låten så två onda män sätta sig mitt emot honom, och låten
   dem vittna emot honom och säga: 'Du har talat förgripligt mot
   Gud och konungen.' Fören så ut honom och stenen honom till
   döds."
 11. Och de äldsta och fÖrnämsta männen i staden, de som bodde där i
   hans stad, handlade i enlighet med det bud som Isebel hade sänt
   dem, och såsom det var skrivet i brevet som hon hade sänt till
   dem.
 12. De lyste ut en fasta och läto Nabot sitta längst fram bland
   folket.
 13. Och de två onda männen kommo och satte sig mitt emot honom; och
   de onda männen vittnade mot Nabot inför folket och sade: Nabot
   har talat förgripligt mot Gud och konungen." Då förde man honom
   utanför staden och stenade honom till döds.
 14. Därefter sände de bud till Isebel och läto säga: "Nabot har
   blivit stenad till döds."
 15. Så snart Isebel hörde att Nabot var stenad till döds, sade hon
   till Ahab: "Stå upp och tag jisreeliten Nabots vingård i
   besittning, den som han vägrade att låta dig få för penningar;
   ty Nabot är icke längre vid liv, utan han är död."
 16. Så snart Ahab hörde att Nabot var död, stod han upp och begav
   sig åstad ned till jisreeliten Nabots vingård för att taga den i
   besittning.
 17. Men HERRENS ord kom till tisbiten Elia; han sade:
 18. "Stå upp, gå åstad och möt Ahab, Israels konung, som bor i
   Samaria. Du träffar honom i Nebots vingård, dit han har gått
   ned för att taga den i besittning.
 19. Och du skall tala till honom och säga: 'Så säger HERREN: Har du
   till redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet?' Därefter
   skall du tala till honom och säga: 'Så säger HERREN: På samma
   ställe där hundarna hava slickat Nabots blod skola hundarna
   slicka också ditt blod.'"
   >1 Kon. 22,38. 2 Kon. 9,25 f. Ps. 68,24.
 20. Ahab sade till Elia: "Har du äntligen funnit mig, du min
   fiende?" Han svarade: "Ja, jag har funnit dig. Eftersom du har
   sålt dig till att göra vad ont är i HERRENS ögon,
 21. därför skall jag ock låta vad ont är komma över dig och skall
   bortsopa dig, och av Ahabs hus skall jag utrota allt mankön,
   både små och stora i Israel.
   >1 Kon. 14,10. 2 Kon. 9,8 f. 10,10 f.
 22. Och jag skall göra med ditt hus såsom jag gjorde med Jerobeams,
   Nebats sons, hus, och såsom jag gjorde med Baesas, Ahias sons,
   hus, därför att du har fortörnat mig och kommit Israel att
   synda.
   >1 Kon. 15,29. 16,3, 11.
 23. Också om Isebel har HERREN talat oeh sagt: Hundarna skola äta
   upp Isebel invid Jisreels murar.
   >2 Kon. 9,10, 33 f.
 24. Ja, den av Ahabs hus, som dör i staden, skola hundarna äta upp,
   och den som dör ute på marken sköla himmelens fåglar äta upp."
   >1 Kon. 14,11. 16,4,

 25. (Också har ingen varit såsom Ahab, han som sålde sig till att
   göra vad ont var i HERRENS ögon, när hans hustru Isebel
   uppeggade honom därtill.
 26. Mycken styggelse förövade han, i det han följde efter de
   eländiga avgudarna, alldeles såsom amoreerna hade gjort, vilka
   HERREN fördrev för Israels barn.)

 27. Men när Ahab hörde de orden, rev han sönder sina klädeer och
   svepte säcktyg om sin kropp och
   fastade; och han låg höljd i säcktyg och gick tyst omkring.
 28. Då kom HERRENS ord till tisbiten Elia; han sade:
 29. "Har du sett huru Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han så
   ödmjukar sig inför mig, skall jag icke låta olyckan komma i hans
   tid; först i hans sons tid skall jag låta olyckan komma över
   hans hus."
   >2 Kon. 9,22 f.          Första Konungaboken, 22 Kapitlet

        Ahabs och Josafats tåg mot Aram. Ahabs
         död. Josafats regering i Juda. Hans
           död. Ahasja konung i Israel.

 1. Och de sutto i ro i tre år, under vilka intet krig var mellan
   Aram och Israel.
 2. Men i det tredje året for Josafat, Juda konung, ned till Israels
   konung.
   >2 Krön. 18,2 f.
 3. Och Israels konung sade till sina tjänare: "I veten nu att Ramot
   i Gilead tillhör oss. Och likväl sitta vi stilla och taga det
   icke ifrån konungen i Aram."
 4. Och han frågade Josafat: Vill du draga med mig för att belägra
   Ramot i Gilead?" Josafat svarade Israels konung: "Jag såsom du,
   mitt folk såsom ditt folk, mina hästar såsom dina hästar!"
   >2 Kon. 3,7 f.
 5. Men Josafat sade ytterligare till Israels konung: "Fråga dock
   först HERREN härom."
   >2 Kon. 3,11.
 6. Då församlade Israels konung profeterna, vid pass fyra hundra
   män, och frågade dem: "Skall jag draga åstad mot Ramot i Gilead
   för att belägra det, eller skall jag avstå därifrån?" De
   svarade: "Drag ditupp; Herren skall giva det i konungens hand."
 7. Men Josafat sade: "Finnes här ingen annan HERRENS profet, så att
   vi kunna fråga genom honom?"
 8. Israels konung svarade Josafat: "Här finnes ännu en man, Mika,
   Jimlas son, genom vilken vi kunna fråga HERREN; men han är mig
   förhatlig, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan allenast
   olycka." Josafat sade: "Konungen säge icke så."
 9. Då kallade Israels konung till sig en hovman och sade: "Skaffa
   skyndsamt hit Mika, Jimlas son."
 10. Israels konung och Josafat, Juda konung, sutto nu var och en på
   sin tron, iklädda sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias
   port, under det att alla profeterna profeterade inför dem.
 11. Då gjorde sig Sidkia, Kennanas son, horn av järn och sade: "Så
   säger HERREN: Med dessa skall du stånga arameerna, så att de
   förgöras."
 12. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade: "Drag
   upp mot Ramot i Gilead, så skall du bliva lyckosam; HERREN skall
   giva det i konungens hand."

 13. Och budet som hade gått för att tillkalla Mika talade till honom
   och sade: "Det är så, att profeterna med en mun lova konungen
   lycka; låt nu dina ord stämma överens med vad de hava talat, och
   lova också du lycka."
 14. Men Mika svarade: "Så sant HERREN lever, jag skall allenast tala
   det som HERREN säger till mig."
   >4 Mos. 22,8.
 15. När han sedan kom till konungen, frågade konungen honom: "Mika,
   skola vi draga åstad till Ramot i Gilead för att belägra det,
   eller skola vi avstå därifrån?" Han svarade honom: "Drag ditupp,
   så skall du bliva lyxkosam; HERREN skall giva det i konungens
   hand."
 16. Men konungen sade till honom: "Huru många gånger skall jag
   besvärja dig att icke tala till mig annat än sanning i HERRENS
   namn?"
 17. Då sade han: "Jag såg hela Israel förskingrat på bergen, likt
   får som icke hava någon herde. Och HERREN sade: 'Dessa hava icke
   någon herre; må de vända tillbaka hem i frid, var och en till
   sitt.'"
   >4 Mos. 27,17. Matt. 9,33
 18. Då sade Israels konung till Josafat: "Sade jag dig icke att
   denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan allenast olycka?"

 19. Men han sade: "Hör alltsa HERRENS ord. Jag såg HERREN sitta på
   sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom, på hans
   högra sida och på hans vänstra.
 20. Och HERREN sade: 'Vem vill locka Ahab att draga upp mot Ramot i
   Gilead, för att han må falla där?' Då sade den ene så och den
   andre så.
 21. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför HERREN och sade:
   'Jag vill locka honom därtill.' HERREN frågade honom: 'På vad
   sätt?'
   >Job 1,6.
 22. Han svarade: 'Jag vill gå ut och bliva en lögnens ande i alla
   hans profeters mun.' Då sade han: 'Du må försöka att locka
   honom därtill, och du skall också lyckas; gå ut och gör så.'
 23. Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i alla dessa dina
   profeters mun, medan HERREN ändå har beslutit att olycka skall
   komma över dig."

 24. Då trädde Sidkia, Kenaanas son, fram och gav Mika ett slag på
   kinden och sade: "På vilken väg har då HERRENS Ande gått bort
   ifrån mig för att tala med dig?"
 25. Mika svarade: "Du skall få se det på den dag då du nödgas
   springa från kammare till kammare för att gömma dig."
   >1 Kon. 20,30.
 26. Men Israels konung sade: "Tag Mika och för honom tillbaka till
   Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, konungasonen.
 27. Och säg: Så säger konungen: Sätten denne i fängelse och bespisen
   honom med fångkost, till dess jag kommer välbehållen hem."
 28. Miks svarade: "Om du kommer välbehållen tillbaka, så har HERREN
   icke talat genom mig." Och han sade ytterligare: "Hören detta, I
   folk, allasammans."
   >Mik. 1,2.
 29. Så drog nu Israels konung jämte Josafat, Juda konung, upp till
   Ramot i Gilead.
 30. Och Israels konung sade till Josafat: "Jag vill förkläda mig,
   när jag drager ut i striden, men du må vara klädd i dina egna
   kläder." Så förklädde sig Israels konung, när han drog ut i
   striden.
 31. Men konungen i Aram hade bjudit och sagt till sina trettiotvå
   vagnshövitsmän: "I skolen icke giva eder i strid med någon, vare
   sig liten eller stor, utom med Israels konung allena."
   >1 Kon. 20,16, 24.
 32. När då hövitsmännen över vagnarna fingo se Josafat, tänkte de:
   "Förvisso är detta Israels konung", och vände sig därför till
   anfall mot honom. Då gav Josafat upp ett rop.
 33. Så snart nu hövitsmännen över vagnarna märkte att det icke var
   Israels konung, vände de om och läto honom vara.
 34. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffada Israels
   konung i en fog på rustningen. Då sade denne till sin körsven:
   "Sväng om vagnen och för mig ut ur hären, ty jag är sårad."
   >1 Kon. 20,42.
 35. Och striden blev på den dagen allt häftigare, och konungen stod
   upprätt i sin vagn, vänd mot arameerna; men om aftonen gav han
   upp andan. Och blodet från såret hade runnit ned i vagnen.
 36. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: "Var och en till
   sin stad igen! Var och en till sitt land igen!"

 37. Så dödades då konungen och blev förd till Samaria; och man
   begrov konungen där i Samaria.
 38. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna
   hans blod, och skökorna badade sig däri -- såsom HERREN hade
   sagt.
   >1 Kon. 21,18 2 Kon. 9,25 f.

 39. Vad nu mer är att säga om Ahab och om allt vad han gjorde, om
   elfenbenshuset som han byggde, och om alla de städer som han
   byggde, det finnes upptecknat i Israels konuugars krönika.
 40. Och Ahab gick till vila hos sina fader. Och hans son Ahasja blev
   konung efter honom.

 41. Men Josafat, Asas sons blev konung över Juda i Åhabs, Israels
   konungs, fjärde regeringsår.
   >1 Kon 15,24.
 42. Trettiofem år gammal var Josafat, när han blev konung, och han
   regerade tjugufem år i Jerusalem. Hans moder hette Asuba,
   Silhis dotter.
 43. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg, utan att vika av
   ifrån den; han gjorde nämligen vad rätt var i HERRENS ögon.
 44. Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor
   att frambära offer och tända offereld på höjderna.
   >1 Kon. 15,14.
 45. Och Josafat höll fred med Israels konung.

 46. Vad nu mer är att säga om Josafat och om de bedrifter han
   utförde och om hans krig, det finnes upptecknat i Juda konungars
   krönika.
 47. Han utrotade ock ur landet de tempelbolare som ännu funnos där,
   vilka hade lämnats kvar i hans fader Asas tid.
   >1 Kon. 15,12.
 48. I Edom fanns då ingen konung, utan en ståthållare regerade där.
   >2 Sam. 8,14.
 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis-skepp, som skulle gå tlll
   Ofir för att hämta guld; men de kommo aldrig åstad, ty de ledo
   skeppsbrott vid Esjon-Geber.
   >1 Kon. 9,28. 2 Krön. 20,36 f.
 50. Då sade Ahasja, Ahabs son, till Josafat: "Låt mitt folk fara med
   ditt folk på skeppen." Men Josafat ville icke.

 51. Och Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begraven hos
   sina fäder i sin fader Davids stad. Och hans son Joram blev
   konung efter honom.

 52. Allasja, Ahabs son, blev konung över Israel i Samaria i
   Josafats, Juda konungs, sjuttonde regeringsår, och han regerade
   över Israel i två år.
 53. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon och vandrade på sin faders
   och sin moders väg och på Jerobeams, Nebats sons, väg, hans som
   hade kommit Israel att synda.
   >1 Kon. 12,28 f. 16,31.
 54. Och han tjänade Baal och tillbad honom och fortörnade HERREN,
   Israels Gud, alldeles såsom hans fader hade gjort.