Esra, 1 Kapitlet

        Kores' påbud. Judarnas tillredelser för
            hemfärden. Tempelkärlen.

 1. Men i den persiske konungen Kores' första regeringsår uppväckte
   HERREN -- för att HERRENS ord från Jeremias mun skulle
   fullbordas -- den persiske konungen Kores' ande, så att denne
   lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra
   följande:
   >2 Krön. 36,22 f. Jer. 25,12. 29,10.
 2. "Så säger Kores, konungen i Persien: Alla riken på jorden har
   HERREN, himmelens Gud, givit mig; och han har anbefallt mig att
   bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda.
 3. Vemhelst nu bland eder, som tillhör hans folk, med honom vare
   hans Gud, och han drage upp till Jerusalem i Juda för att bygga
   på HERRENS, Israels Guds, hus; han är den Gud som bor i
   Jerusalem.
   >Esr. 4,3. 5,13. Ps. 76,2 f.
 4. Och varhelst någon ännu finnes kvar, må han av folket på den ort
   där han bor såsom främling få hjälp med silver och guld, med
   gods och boskap, detta jämte vad som frivilligt gives till Guds
   hus i Jerusalem."

 5. Då stodo huvudmännen för Judas och Benjamins familjer upp,
   ävensom prästerna och leviterna, alla de vilkas ande Gud
   uppväckte till att draga upp och bygga på HERRENS hus i
   Jerusalem.
 6. Och alla de som bodde i deras grannskap understödde dem med
   silverkärl, med guld, med gods och boskap och med dyrbara
   skänker, detta förutom allt vad man eljest frivilligt gav.

 7. Och konung Kores utlämnade de kärl till HERRENS hus, som
   Nebukadnessar hade fört bort ifrån Jerusalem och låtit sätta in
   i sin guds hus.
   >2 Kon. 24,13. 25,14 f. 2 Krön. 36,7, 18. Esr. 5,14.
 8. Dem utlämnade nu Kores, konungen i Persien, åt skattmästaren
   Mitredat, och denne räknade upp den åt Sesbassar, hövdingen för
   Juda.
 9. Och detta var alltalet av dem: trettio bäcken av guld, ett tusen
   bäcken av silver, tjugunio andra offerkärl,
 10. trettio bägare av guld, fyra hundra tio silverbägare av ringare
   slag, därtill ett tusen andra kärl.
 11. Kärlen av guld och silver utgjorde tillsammans fem tusen fyra
   hundra. Allt detta förde Sesbassar med sig, när de som hade
   varit i fångenskapen drogo upp från Babel till Jerusalem.              Esra, 2 Kapitlet

         Förteckning på dem som återvände med
          Serubbabel. Gåvor till templet.

 1. Och dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den
   landsflykt och fångenskap i Babel, till vilken de hade blivit
   bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände
   tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad
   >Esr. 8,1 f. Neh. 7,5 f.
 2. i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja,
   Reelain, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehunl och Baana.

   Detta var antalet män av Israels meniga folk:
 3. Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;
 4. Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;
 5. Aras barn: sju hundra sjuttiofem,
 6. Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta
   hundra tolv;
 7. Elams barn: ett tuset, två hundra femtiofyra;
 8. Sattus barn: nio hundra fyrtiofem;
 9. Sackais barn: sju hundra sextio;
 10. Banis barn: sex hundra fyrtiotvå;
 11. Bebais barn: sex hundra tjugutre;
 12. Asgads barn: ett tusen två hundra tjugutvå;
 13. Adonikams barn: sex hundra sextiosex;
 14. Bigvais barn: två tusen femtiosex
 15. Adins barn: fyra hundra femtiofyra;
 16. Aters barn av Hiskia: nittioåtta,
 17. Besais barn: tre hundra tjugutre;
 18. Joras barn: ett hundra tolv;
 19. Hasums barn: två hundra tjugutre;
 20. Gibbars barn: nittiofem;
 21. Bet-Lehems barn: ett hundra tjugutre;
 22. männen från Netofa: femtiosex;
 23. männen från Anatot: ett hundratjuguåtta;
 24. Asmavets barn: fyrtiotvå;
 25. Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: sju hundra fyrtiotre;
 26. Ramas och Gebas barn: sex hundra tjuguen;
 27. männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;
 28. männen från Betel och Ai: två hundra tjugutre;
 29. Nebos barn: femtiotvå;
 30. Magbis' barn: ett hundra femtiosex;
 31. den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;
 32. Harims barn: tre hundra tjugu;
 33. Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjugufem;
 34. Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;
 35. Senaas barn: tre tusen sex hundra trettio.

 36. Av prästerna: Jedajas barn av: Jesuas hus: nio hundra
   sjuttiotre;
 37. Immers barn: ett tusen femtiotvå;
 38. Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;
 39. Harims barn: ett tusen sjutton.
 40. Av letiterna: Jesuas och Kadmiels barn, av Hodaujasbarn:
   sjuttiofyra;
 41. av sångarna: Asafs barn: ett hundra tjuguåtta;
 42. av dörrvaktarnas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn,
   Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: alla tillsammans ett
   hundra trettionio.

 43. Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,
 44. Keros' barn, Siahas barn, Padons barn,
 45. Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn,
 46. Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn,
 47. Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,
 48. Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,
 49. Ussas barn, Paseas barn, Besais barn,
 50. Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn,
 51. Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,
 52. Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,
 53. Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,
 54. Nesias barn, Hatifas barn.

 55. Av Salomos tjänares barn: Sotaise barn, Hassoferets barn,
   Perudas barn
 56. Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,
 57. Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amis barn.

 58. Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans
   tre hundra nittiotvå.
 59. och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa,
   Kerub, Addan och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer
   och sin släkt, och huruvida de voro av Israel:
 60. Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra femtiotvå.
 61. Och av prästernas barn: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais
   barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till
   hustru och blev uppkallad efter deras namn.
   >2 Sam. 19,31 f.
 62. Dessa sökte efter sina släktregister, men kunde icke finna dem;
   därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.
 63. Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det
   högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.
   >2 Mos. 28,30. 4 Mos. 27,21.
 64. Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre
   hundra sextio,
 65. förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre
   hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra sångare och
   sångerskor.
 66. De hade sju hundra trettiosex hästar, två hundra fyrtiofem
   mulåsnor,
 67. fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu
   åsnor.
 68. och somliga av huvudmännen för familjerna gåvo, när de kommo
   till HERRENS hus i Jerusalem, frivilliga gåvor till Guds hus,
   för att det åter skulle byggas upp på samma plats.
 69. De gåvo, efter som var och en förmådde, till arbetakassan i guld
   sextioett tusen dariker och i silver fem tusen minor, så ock ett
   hundra prästerliga livklädnader.
 70. Och prästerna, leviterna, en del av meniga folket, sångarna,
   dörrvaktarna och tempelträlarna bosatte sig i sina städer: hela
   Israel i sina städer.              Esra, 3 Kapitlet

        Brännoffersaltaret. Lövhyddohögtiden.
            Templets grundläggning.

 1. När sjunde månaden nalkades och Israels barn nu voro bosatta i
   sina städer, församlade sig folket såsom en man till Jerusalem.
   >Dom. 20,1. Neh. 8,1.
 2. Och Jesua, Josadaks son, och hans bröder, prästerna, och
   Serubbabel, Sealtiels son, och hans bröder stodo upp och byggde
   Israels Guds altare för att offra brännoffer därpå, såsom det
   var föreskrivet i gudsmannen Moses lag.
   >3 Mos. 6,9 f. 5 Mos. 12,13 f. M:ltt. 1,12.
 3. De uppförde altaret på dess plats, ty en förskräckelse hade
   kommit över dem för de främmande folken; och de offrade åt
   HERREN brännoffer därpå, morgonens och aftonens brännoffer.
   >4 Mos. 28,3 f.

 4. Och de höllo lövhyddohögtiden, såsom det var föreskrivet, och
   offrade brännoffer för var dag till bestämt antal, på stadgat
   sätt, var dag det för den dagen bestämda antalet,
   >3 Mos. 23,34 f. 4 Mos. 29,12 f.
 5. och därefter det dagliga brännoffret och de offer som hörde till
   nymånaderna och till alla HERRENS övriga helgade högtider, så
   ock alla de offer som man frivilligt frambar åt HERREN.
   >Neh. 10,3

 6. På första dagen i sjunde månaden begynte de att offra brännoffer
   åt HERREN, innan grunden till HERRENS tempel ännu var lagd.
 7. Och de gåvo penningar åt stenhuggare och timmermän, så ock
   matvaror, dryckesvaror och olja åt sidonierna och tyrierna, för
   att dessa sjöledes skulle föra cederträ från Libanon till Jafo,
   i enlighet med den tillåtelse som Kores, konungen i Persien,
   hade givit dem.
   >2 Krön. 2,16.

 8. och året näst efter det då de hade kommit till Guds hus i
   Jerusalem, i andra månaden, begyntas verket av Serubbabel,
   Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, och deras övriga bröder,
   prästerna och leviterna, och av alla dem som ur fångenskapen
   hade kommit till Jerusalem; det begyntes därmed att de anställde
   leviterna dem som voro tjugu år gamla eller därutöver, till att
   förestå arbelet på HERRENS hus.
 9. Och Jesua med sina söner och bröder och Kadmiel med sina söner,
   Judas söner, allasammans, blevo anställda till att hava uppsikt
   över dem som utförde arbetet på Guds hus, sammaledes ock
   Henadads soner med sina söner och bröder, leviterna.
   >Esr. 2,40.

 10. Och när byggningsmännen lade grunden till HERRENS tempel,
   ställdes prästerna upp i ämbetsskrud med trumpeter, så ock
   leviterna, Asafs barn, med cymbaler, till att lova HERREN, efter
   Davids, Israels konungs, anordning.
   >2 Krön. 29,25 f.
 11. Och de sjöngo, under lov och tack till HERREN, därför att han är
   god, och därför att hans nåd varar evinnerligen över Israel. Och
   allt folket jublade högt till HERRENS lov, därför att grunden
   till HERRENS hus var lagd.
   >2 Krön. 5,13. 7,3. Ps. 136,1.
 12. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för
   familjerna, de gamle som hade sett det förra huset, gräto
   högljutt, när de sågo grunden läggas till detta hus, många åter
   jublade och voro så glada att de ropade med hög röst.
   >Hagg. 2,2 f.
 13. Och man kunde icke skilja mellan det högljudda, glada jubelropet
   och folkets högljudda gråt; ty folket ropade så högt att ljudet
   därav hördes vida omkring.              Esra, 4 Kapitlet

            Tempelbygget förhindras.

 1. Men när ovännerna till Juda och Benjamin fingo höra att de som
   hade återkommit ifrån fångenskapen höllo på att bygga ett tempel
   åt HERREN, Israels Gud
 2. gingo de till Serubbabel och till huvudmännen för familjerna och
   sade till dem: "Vi vilja bygga tillsammans med eder, ty vi söka
   eder Gud, likasom I, och åt honom offra vi alltsedan den tid då
   den assyriske konungen Esarhaddon lät föra oss hit."
   >2 Kon. 17,24 f.
 3. Men Serubbabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels
   familjer sade till dem: "Det är icke tillbörligt att I
   tillsammans med oss byggen ett hus åt vår Gud, utan vi vilja för
   oss själva med varandra bygga huset åt HERREN, Israels Gud,
   såsom konung Kores, konungen i Persien, har bjudit oss.
   >Esr. 1,3. 5,13.
 4. Men folket i landet bedrev det så, att judafolkets mod föll och
   de avskräcktes från att bygga vidare.
 5. Och de lejde mot dem män som genom sina råd gjorde deras rådslag
   om intet, så länge Kores, konungen i Persien, levde, och sedan
   ända till dess att Darejaves, konungen i Persien, kom till
   regeringen.

 6. (Sedermera, under Ahasveros' regering, redan i begynnelsen av
   hans regering, skrev man en anklagelseskrift mot dem som bodde i
   Juda och Jerusalem.
 7. Och i Artasastas tid skrevo Bislam, Mitredat och Tabeel samt
   dennes övriga medbröder till Artasasta, konungen i Persien. Och
   det som stod i skrivelsen var skrivet med arameiska bokstäver
   och avfattat på arameiska.
 8. Likaledes skrevo rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai ett
   brev om Jerusalem till konung Artasasta av följande innehåll.
 9. De skrevo då, rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai och de
   andra, deras medbröder: diniterna och afaresatkiterna,
   tarpeliterna, afaresiterna, arkeviterna, babylonierna,
   susaniterna, dehaviterna, elamiterna
 10. och de andra folk som den store och mäktige Asenappar hade fört
   bort och låtit bosätta sig i staden Samaria och annorstädes i
   landet på andra sidan floden o. s. v.
 11. Och detta är vad som stod skivet i det brev som de sände till
   konung Artasasta: "Dina tjänare, männen på andra sidan floden
   o. s. v.
 12. Det vare veterligt för konungen att de judar som drogo upp från
   dig hava kommit hit till oss i Jerusalem, och de hålla nu på att
   bygga upp dcn upproriska och onda staden, att sätta murarna i
   stånd och att förbättra grundvalarna.
 13. Så nå nu konungen veta, att om denna stad bliver uppbyggd och
   murarna bliva sätta i stånd skola de varken giva skatt eller
   tull eller vägpenningar, och sådant skall bliva till men för
   konungarnas inkomster.
 14. Alldenstund vi nu äta palatsets salt[1], och det icke är
   tillbörligt att vi åse huru skada tillskyndas konungen, därför
   sända vi nu och låta konungen veta detta,
 15. för att man må göra efterforskningar i dina fäders krönikor; ty
   av dessa krönikor skall du finna och erfara att denna stad har
   varit en upprorisk stad, till förfång för konungar och länder,
   och att man i den har anstiftat oroligheter ända ifrån äldsta
   tider, varför ock denna stad har blivit förstörd.
 16. Så låta vi nu konungen veta, att om denna stad bliver uppbyggd
   och dess murar bliva satta i stånd, så skall du i följd härav
   icke mer hava någon del i landet på andra sidan floden."
 17. Då sände konungen följande svar till rådsherren Rehum och
   sekreteraren Simsai och de andra, deras medbröder, som bodde i
   Samaria och i det övriga landet på andra sidan floden: "Frid
   o. s. v.
 18. Den skrivelse som I haven sänt till oss har noggrant blivit
   uppläst för mig.
 19. Och sedan jag hade givit befallning att man skulle göra
   efterforskningar, fann man att denna stad ända ifrån äldsta
   tider har plägat sätta sig upp mot konungar, och att uppror och
   oroligheter där hava anstiftats.
 20. I Jerusalem hava ock funnits mäktiga konungar, som hava varit
   herrar över allt land som ligger på andra sidan floden, och
   skatt, tull och vägpenningar hava blivit dem givna.
   >1 Kon. 4,21.
 21. Så utfärden nu en befallning att man förhindrar dessa män att
   bygga upp denna stad, till dess jag giver befallning därom.
 22. Och sen till, att I icke handlen försumligt i denna sak, så att
   skadan icke växer, konungarna till förfång."
 23. Så snart nu vad som stod i konung Artasastas skrivelse hade
   blivit läst för Rehum och sekreteraren Simsai ooh deras
   medbröder, gingo de med hast till judarna i Jerusalem och
   hindrade dem med våld och makt.)

 24. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Och det blev
   förhindrat ända till den persiske konungen Darejaves' andra
   regeringsår

[1] Se Salt Ordförkl.              Esra, 5 Kapitlet

          Arbetet på tempelbyggnaden ånyo
        upptaget. Brev till konung Darejaves.

 1. Men profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterna,
   profeterade för judarna i Juda och Jerusalem, i Israels Guds
   namn, efter vilket de voro uppkallade.
   >Hagg. 1,1 f. Sak. 1,1 f. 6,11 f.
 2. Och Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, stodo då
   upp och begynte bygga på Guds hus i Jerusalem, och med dem Guds
   profeter, som understödde dem.
   >Syr. 49,12,
 3. Vid samma tid kommo till dem Tattenai, ståthållaren i landet på
   andra sidan floden, och Setar-Bosenai och dessas medbröder, och
   sade så till dem: "Vem har givit eder tillåtelse att bygga detta
   hus och att sätta denna mur i stånd?"
 4. Då sade vi dem vad de män hette, som uppförde byggnaden.
 5. Och över judarnas äldste vakade deras Guds öga, så att man
   lovade att icke lägga något hinder i vägen för dem, till dess
   saken hade kommit inför Darejaves; sedan skulle man sända dem en
   skrivelse härom.
   >Ps. 33,18. 34,16.

 6. Detta är nu vad som stod skrivet i det brev som Tattenai,
   ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Setar-Bosenai
   och hans medbröder, afarsekiterna, som bodde på andra sidan
   floden, sände till konung Darejaves;
 7. de sände nämligen till honom en berättelse, och däri var så
   skrivet:

   "Frid vare i allo med konung Darejaves.
 8. Det vare veterligt för konungen att vi kommo till det judiska
   hövdingdömet, till den store Gudens hus. Detta håller man nu på
   att bygga upp med stora stenar, och i väggarna lägger man in
   trävirke; och arbetet bedrives med omsorg och har god framgång
   under deras händer.
 9. Då frågade vi de äldste där och sade till dem så: 'Vem har givit
   eder tillåtelse att bygga detta hus och att sätta denna mur i
   stånd?'
 10. Vi frågade dem ock huru de hette, för att kunna underrätta dig
   därom, och för att teckna upp namnen på de män som stodo i
   spetsen för dem.
 11. Och detta var det svar som de gåvo oss: 'Vi äro himmelens och
   jordens Guds tjänare, och vi bygga nu upp det hus som fordom,
   för många år sedan, var uppbyggt här, och som en stor konung i
   Israel hade byggt och fulländat.
   >1 Kon. 6,1 f.
 12. Men eftersom våra fäder förtörnade himmelens Gud, gav han dem i
   kaldeen Nebukadnessars, den babyloniske konungens, hand; och han
   förstörde detta hus och förde folket bort till Babel.
   >2 Kon. 25,8 f. 2 Krön. 36,16 f.
 13. Men i den babyloniske konungen Kores' första regeringsår gav
   konung Kores befallning att man åter skulle bygga upp detta Guds
   hus.
   >2 Krön. 36,22 f. Esr. 1,3.
 14. Och tillika tog konung Kores ur templet i Babel de kärl av guld
   och silver, som hade tillhört Guds hus, men som Nebukadnessar
   hade tagit ur templet i Jerusalem och fört till templet i Babel;
   och de överlämnades åt en man vid namn Sesbassar, som han hade
   satt till ståthållare.
   >Esr. 1,8. 6,5.
 15. Och till honom sade han: Tag dessa kärl och far åstad och sätt
   in dem i templet i Jerusalem; ty Guds hus skall åter byggas upp
   på sin plats.
 16. Så kom då denne Sesbassar hit och lade grunden till Guds hus i
   Jerusalem. Och från den tiden och intill nu har man byggt därpå,
   och det är ännu icke färdigt.'
 17. Om det nu täckes konungen, må man göra efterforskningar i
   konungens skattkammare därborta i Babel om det är så, att konung
   Kores har givit tillåtelse att bygga detta Guds hus i Jerusalem;
   därefter må konungen meddela oss sin vilja härom."              Esra, 6 Kapitlet

           Svar från konung Darejaves.
          Tempelbyggnadens fullbordan och
            invigning. Påskhögtid.

 1. Då gav konung Darejaves befallning att man skulle göra
   efterforskningar i kansliet i Babel, dår skatterna nedlades.
 2. Och i Ametas borg, i hövdingdömet Medien, fann man en bokrulle i
   vilken följande var upptecknat till hågkomst:
 3. "I konung Kores' första regeringsår gav konung Kores denna
   befallning: 'Guds hus i Jerusalem, det huset skall byggas upp
   till att vara en plats där man frambär offer; och dess
   grundvalar skola göras fasta. Det skall byggas sextio alnar högt
   och sextio alnar brett,
   >2 Krön. 36,22 f. Esr. 1,1 f.
 4. Med tre varv stora stenar och med ett varv nytt trävirke; och
   vad som fordras för omkostnaderna skall utgivas från konungens
   hus.
   >1 Kon. 6,36.
 5. De kärl av guld och silver i Guds hus, som Nebukadnessar tog ur
   templet i Jerusalem och förde till Babel, skall man ock giva
   tillbaka, så att de komma åter till sin plats i templet i
   Jerusalem, och man skall sätta in dem i Guds hus.' --
   >Esr. 1,7. 5,14.
 6. Alltså, du Tattenai, som är ståthållare i landet på andra sidan
   floden, och du Setar-Bosellai, och I afarsekiter, de nämndas
   medbröder på andra sidan floden: hållen eder fjärran därifrån.
   >Esr. 5,3.
 7. Lämnen arbetet på detta Guds hus ostört. Judarnas ståthållare
   och judarnas äldste må bygga detta Guds hus på dess plats.
 8. Och härmed giver jag befallning om huru I skolen förfara med
   dessa judarnas äldste, när de bygga på detta Guds hus. Av de
   penningar som givas åt konungen i skatt från landet på andra
   sidan floden skall vad som fordras för omkostnaderna redligt
   utgivas åt dessa män, så att hinder icke uppstår i arbetet.
 9. Och vad de behöva, ungtjurar, vädurar och lamm till brännoffer
   åt himmelens Gud, så och vete, salt, vin och olja, det skall,
   efter uppgift av prästerna i Jerusalem, utgivas åt dem dag för
   dag utan någon försummelse,
 10. för att de må kunna frambära offer, till en välbehaglig lukt åt
   himmelens Gud, och för att de må bedja för konungens och hans
   söners liv.
 11. Och härmed giver jag befallning, att om någon överträder denna
   förordning, så skall en bjälke brytas ut ur hans hus, och på den
   skall man upphänga och fästa honom, och hans hus skall göras
   till en plats för orenlighet, därför att han har så gjort.
 12. Och må den Gud som har låtit sitt namn bo där slå ned alla
   konungar och folk som uträcka sin hand till att överträda denna
   förordning, och till att förstöra detta Guds hus i Jerusalem.
   Jag, Darejaves, giver denna befallning. Blive den redligt
   fullgjord!"

 13. Alldenstund nu konung Darejaves hade sänt ett sådant bud, blev
   detta redligt fullgjort av Tattenai, ståthållaren i landet på
   andra sidan floden, och av Setar-Bosenai, så ock av deras
   medbröder.
 14. Och judarnas äldste byggde vidare och hade god framgång i
   arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas, Iddos sons,
   profetiska tal; man byggde och fullbordade det såsom Israels Gud
   hade befallt, och såsom Kores och Darejaves och Artasasta, den
   persiske konungen, hade befallt.
   >Esr. 5,1.

 15. Och huset blev färdigt till den tredje dagen i månaden Adar, i
   konung Darejaves' sjätte regeringsår.
 16. Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade
   återkommit ifrån fångenskapen, firade invigningen av detta Guds
   hus med glädje.
 17. Och till invigningen av detta Guds hus offrade de ett hundra
   tjurar, två hundra vädurar och fyra hundra lamm, så ock till
   syndoffer för hela Israel tolv bockar, efter antalet av Israels
   stammar.
   >4 Mos. 7,10 f. Esr. 8,35.
 18. Och man anställde prästelna, efter deras skiften, och leviterna,
   efter deras avdelningar, till att förrätta Guds tjänst i
   Jerusalem, såsom det var föreskrivet i Moses bok.
   >4 Mos. 3,6. 8,9 f.

 19. Och de som hade återkommit ifrån fångenskapen höllo påskhögtid
   på fjortonde dagen i första månaden.
   >2 Mos. 12,6.
 20. Ty prästerna och leviterna hade då allasammans renat sig, så att
   de alla voro rena; och de slaktade påskalammet för alla dem som
   hade återkommit ifrån fångenskapen, också för sina bröder,
   prästerna, likasåväl som för sig själva.
 21. Och de israeliter som hade återvänt ifrån fångenskapen åto
   därav, jämte alla sådana som hade avskilt sig från den hedniska
   landsbefolkningens orenhet och slutit sig till dem för att söka
   HERREN, Israels Gud.
 22. Och de höllo det osyrade brödets högtid i sju dagar med glädje;
   ty HERREN hade berett dem glädje, i det att han hade vänt den
   assyriske konungens hjärta till dem, så att han understödde dem
   i arbetet på Guds, Israels Guds, hus.              Esra, 7 Kapitlet

         Esras avresa till Jerusalem. Konung
            Artasastas skrivelse.

 1. Efter en tids förlopp, under den persiske konungen Artasastas
   regering, hände sig att Esra, son till Seraja, son till Asarja,
   son till Hilkia,
 2. son till Sallum, son till Sadok, son till Ahitub,
 3. son till Amarja, son till Asarja, son till Merajot,
 4. son till Seraja, son till Ussi, son till Bucki,
 5. son till Abisua, son till Pinehas, son till Eleasar, son till
   Aron, översteprästen
 6. det hände sig att denne Esra drog upp från Babel; han var en
   skriftlärd, väl förfaren i Moses lag, den som HERREN, Israels
   Gud, hade utgivit. Och konungen gav honom allt vad han begärde,
   eftersom HERRENS, hans Guds, hand var över honom.
 7. Också en del av Israels barn och av prästerna, leviterna,
   sångarna, dörrvaktarna och tempelträlarna drog upp till
   Jerusalem i Artasastas sjunde regeringsår.
 8. Och han kom till Jerusalem i femte månaden, i konungens sjunde
   regeringsår.
 9. Ty på första dagen i första månaden blev det bestämt att man
   skulle draga upp från Babel; och på första dagen i femte månaden
   kom han till Jerusalem, eftersom Guds goda hand var över honom.
   >Esr. 8,18, 31.
 10. Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att begrunda HERRENS lag och
   göra efter den, och till att i Israel undervisa i lag och rätt.

 11. Så stod nu skrivet i den skrivelse som konung Artasasta gav åt
   prästen Esra, den skriftlärde, som var lärd i det som HERREN
   hade bjudit och stadgat för Israel:

 12. "Artasasta, konungarnas konung till prästen Esra, den i
   himmelens Guds lag lärde, o. s. v. med övlig fortsättning.
 13. Jag giver härmed befallning att var och en i mitt rike av
   Israels folk och av dess präster och leviter, som är villig att
   fara till Jerusalem, må fara med dig,
 14. alldenstund du är sänd av konungen och hans sju rådgivare till
   att hålla undersökning om Juda och Jerusalem efter din Guds lag,
   som är i din hand,
   >Est. 1,10, 14.
 15. och till att föra dit det silver och guld som konungen och hans
   rådgivare av fritt beslut hava givit åt Israels Gud, vilken har
   sin boning i Jerusalem,
   >Esr. 8,25.
 16. så ock allt det silver och guld som du kan få i hela Babels
   hövdingdöme, tillika med de frivilliga gåvor som folket och
   prästerna giva till sin Guds hus i Jerusalem
 17. Alltså skall du nu för dessa penningar såsom en redlig man köpa
   tjurar, vädurar och lamm, jämte sådant som behöves till
   dithörande spisoffer och drickoffer; och detta skall du offra på
   altaret i eder Guds hus i Jerusalem.
   >Esr. 6,9.
 18. Och vad du och dina bröder finnen för gott att göra med det
   silver och guld som bliver över, det mån I göra efter eder Guds
   vilja.
 19. Och alla de kärl som givas dig till tempeltjänsten i din Guds
   hus skall du avlämna inför Jerusalems Gud.
 20. Och vad du måste utbetala för det som härutaver behöves till din
   Guds hus, det må du låta utbetala ur konungens skattkammare.
 21. Och jag, konung Artasasta, giver härmed befallning till alla
   skattmästare i landet på andra sidan floden att allt vad prästen
   Esra, den i himmelens Guds lag lärde, begär av eder, det skall
   redligt göras och givas,
 22. ända till hundra talenter silver, hundra korer vete, hundra bat
   vin och hundra bat olja, så ock salt utan särskild föreskrift.
 23. Allt vad himmelens Gud befaller skall noggrant göras och givas
   till himmelens Guds hus, för att icke vrede må komma över
   konungens och hans söners rike.
 24. Och vi göra eder veterligt att ingen skall hava makt att lägga
   skatt, tull eller vägpenningar på någon präst eller levit,
   sångare, dörrvaktare, tempelträl eller annan tjänare i detta
   Guds hus.
 25. Och du, Esra, må, efter din Guds vishet, den som har blivit dig
   betrodd, förordna domare och lagkloke till att döma allt folket
   i landet på andra sidan floden, alla dem som känna din Guds
   lagar; och om någon icke känner dessa, skolen I lära honom dem.
 26. Och var och en som icke gör efter din Guds lag och konungens
   lag, över honom skall dom fällas med rättvisa, vare sig till död
   eller till landsförvisning eller till penningböter eller till
   fängelse."

 27. Lovad vare HERREN, våra fäders Gud, som ingav konungen sådant i
   hjärtat, nämligen att han skulle förhärliga HERRENS hus i
   Jerusalem,
 28. och som lät mig finna nåd inför konungen och hans rådgivare och
   inför alla konungens mäktiga hövdingar!

 29. Och jag kände mig frimodig, eftersom HERRENS, min Guds, hand var
   över mig, och jag församlade en del av huvudmännen i Israel till
   att draga upp med mig.              Esra, 8 Kapitlet

         Förteckning på dem som återvände med
        Esra. Leviter som följde med. Fasta.
        Guld och silver till templet. Ankomst
            till Jerusalem. Offer.

 1. Och dessa voro de huvudmän för familjerna, som under konung
   Artasastas regering med mig drogo upp från Babel, och så förhöll
   det sig med deras släkter:
   >Esr. 2,1 f. Neh. 7,5 f.
 2. Av Pinehas' barn Gersom; av Itamars barn Daniel; av Davids barn
   Hattus;
 3. av Sekanjas barn, av Pareos' barn, Sakarja och med honom i
   släktregistret upptagna män, ett hundra femtio;
 4. av Pahat-Moabs barn Eljoenai, Serajas son, och med honom två
   hundra män;
 5. av Sekanjas barn Jahasiels son och med honom tre hundra män;
 6. av Adins barn Ebed, Jonatans son, och med honom femtio män;
 7. av Elams barn Jesaja, Ataljas son, och med honom sjuttio män;
 8. av Sefatjas barn Sebadja, Mikaels son, och med honom åttio män;
 9. av Joabs barn Obadja, Jehiels son och med honom två bundra
   aderto män;
 10. av Selomits barn Josifjas son och med honom ett hundra sextio
   män;
 11. av Bebais barn Sakarja, BebaiS Son, och med honom tjuguåtta män;
 12. av Asgads barn Johanan, Hackatans son, och med honom ett hundra
   tio män;
 13. av Adonikams barn de sistkomna, vilka hette Elifelet, Jegiel och
   Semaja, och med dem sextio män;
 14. av Bigvais barn Utai och Sabbud och med dem sjuttio män.

 15. Och jag församlade dessa till den ström som flyter till Ahava,
   och vi voro lägrade där i tre dagar. Men när jag närmare gav akt
   på folket och prästerna, fann jag där ingen av Levi barn.
 16. Då sände jag åstad huvudmännen Elieser, Ariel, Semaja, Elnatan,
   Jarib, Elnatan, Natan, Sakarja och Mesullam och lärarna Jojarib
   och Elnatan;
 17. jag bjöd dem gå till Iddo, huvudmannen i Kasifja, och jag lade
   dem i munnen de ord som de skulle tala till Iddo och hans broder
   och till tempelträlarna i Kasifja, på det att man skulle sända
   till oss tjänare för vår Guds hus.
 18. Och eftersom vår Guds goda hand var över oss, sände de till oss
   en förståndig man av Mahelis, Levis sons, Israels sons, barn,
   ävensom Serebja med hans söner och bröder, aderton män,
 19. vidare Hasabja och med honom Jesaja, av Meraris barn, med dennes
   bröder och deras söner, tjugu män,
 20. så ock två hundra tjugu tempelträlar, alla namngivna, av de
   tempelträlar som David och hans för nämsta män hade givit till
   leviternas tjänst.

 21. Och jag lät där, vid Ahavaströmmen, lysa ut en fasta, för att vi
   skulle ödmjuka oss inför vår Gud, till att av honom utbedja oss
   en lyckosam resa för oss och våra kvinnor och barn och all vår
   egendom.
 22. Ty jag blygdes för att av konungen begära krigsfolk och ryttare
   till att hjälpa oss mot fiender på vägen, eftersom vi hade sagt
   till konungen: "Vår Guds hand är över alla dem som söka honom,
   och så går det dem väl, men hans makt och hans vrede äro emot
   alla dem som övergiva honom."
 23. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde
   oss.

 24. Och jag avskilde tolv av de öcersta bland prästerna, så ock
   Serebja och Hasabja och med dem tio av deras bröder.
 25. Och jag vägde upp åt dem silvret och guldet och kärlen, den gärd
   till vår Guds hus, som hade blivit given av konungen och hans
   rådgivare och hövdingar och av alla de israeliter som voro
   där.
   >Esr. 7,15.
 26. Jag vägde upp åt dem sex hundra femtio talenter silver jämte
   silverkärl till ett värde av ett hundra talenter, så ock ett
   hundra talenter guld,
 27. därtill tjugu bägare av guld, till ett värde av tusen dariker,
   samt två kärl av fin, glänsande koppar, dyrbara såsom guld.
 28. Och jag sade till dem: "I ären helgade åt HERREN, och kärlen äro
   helgade, och silvret och guldet är en frivillig gåva åt HERREN,
   edra fäders Gud.
 29. Så vaken däröver och bevaren det, till dess I fån väga upp det i
   Jerusalem inför de översta bland prästerna och leviterna och de
   översta inom Israels familjer, i kamrarna i HERRENS hus."
   >Neh. 10,39. 12,44.
 30. Då togo prästerna och leviterna emot det uppvägda, silvret och
   guldet och kärlen, för att de skulle föra det till Jerusalem,
   till vår Guds hus.

 31. Och vi bröto upp från Ahavaströmmen på tolfte dagen i första
   månaden för att draga till Jerusalem; och vår Guds hand var över
   oss och räddade oss undan fiender och försåt på vägen.
 32. och vi kommo till Jerusalem oeh blevo stilla där i tre dagar.
 33. Men på fjärde dagen uppvägdes silvret och guldet ooh kärlen i
   vår Guds hus och överlämnades åt prästen Meremot, Urias son, och
   jämte honom åt Eleasar, Pinehas' son, och jämte dessa åt
   leviterna Josabad, Jesuas son, och Noadja, Binnuis som --
 34. alltsammans efter antal och vikt, och hela vikten blev då
   upptecknad.

 35. De landsflyktiga som hade återkommit ifrån fångenskapen offrade
   nu till brännoffer åt Israels Gud tolv tjurar för hela Israel,
   nittiosex vädurar, sjuttiosju lamm och tolv syndoffersbockar,
   alltsammans till brännoffer åt HERREN.
   >Esr. 6,17.
 36. Och de överlämnade konungens påbud åt konungens satraper och åt
   ståthållarna i landet på andra sidan floden, och dessa gåvo
   understöd åt folket och åt Guds hus.              Esra, 9 Kapitlet

         Israels äktenskapsförbindelser med
        främmande kvinnor. Esras klagan inför
           Gud över folkets otrohet.

 1. Sedan allt detta hade skett, trädde några av furstarna fram till
   mig och sade: "Varken folket i Israel eller prästerna och
   leviterna hava hållit sig avskilda från de främmande folken,
   såsom tillbörligt hade varit för de styggelsers skull som hava
   bedrivits av dem, av kananeerna, hetiterna, perisseerna,
   jebuseerna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoreerna.
 2. Ty av deras döttrar hava de tagit hustrur åt sig och åt sina
   söner, och så har det heliga släktet blandat sig med de
   främmande folken; och furstarna och föreståndarna hava varit de
   första att begå sådan otrohet."
   >2 Mos. 34,15 f. 5 Mos. 7,3. Dom. 3,6.
 3. När jag nu hörde detta, rev jag sönder min livrock och min kåpa
   och räckte av mig huvudhår och skägg och blev sittande i djup
   sorg.
 4. Och alla de som fruktade för vad Israels Gud hade talat mot
   sådan otrohet som den de återkomna fångarna hade begått, de
   församlade sig till mig, under det att jag förblev sittande i
   min djupa sorg ända till tiden för aftonoffret.

 5. Men vid tiden för aftonoffret stod jag upp från min bedrövelse
   och rev sönder min livrock och min kåpa; därefter föll jag ned
   på mina knän och uträckte mina händer till HERREN, min Gud,
 6. och sade: "Min Gud, jag skämmes och blyges för att upplyfta mitt
   ansikte till dig, min Gud, ty våra missgärningar hava växt oss
   över huvudet, och vår skuld är stor allt upp till himmelen.
   >1 Mos. 18,20 f. 2 Krön. 28,9. Ps. 38,5. Dan. 9,7 f. Bar. 1,15 f.
 7. Från våra fäders dagar ända till denna dag hava vi varit i stor
   skuld, och genom våra missgärningar hava vi, med våra konungar
   och präster, blivit givna i främmande konungars hand, och hava
   drabbats av svärd, fångenskap, plundring och skam, såsom det går
   oss ännu i dag.
 8. Men nu har ett litet ögonblick nåd vederfarits oss från HERREN,
   vår Gud, så att han har låtit en räddad skara bliva kvar av oss,
   och givit oss fotfäste på sin heliga plats, för att han, vår
   Gud, så skulle låta ljus gå upp för våra ögon och giva oss något
   litet andrum i vår träldom.
 9. Ty trälar äro vi, men i vår träldom har vår Gud icke övergivit
   oss, utan han har låtit oss finna nåd inför Persiens konungar,
   så att de hava givit oss andrum till att upprätta vår Guds hus
   och bygga upp dess ruiner och bereda oss en hägnad plats i Juda
   och Jerusalem.
 10. Och vad skola vi nu säga, o vår Gud, efter allt detta? Vi hava
   nu övergivit dina bud,
 11. dem som du gav genom dina tjänare profeterna, i det du sade:
   'Det land dit I nu kommen, för att taga det i besittning, är ett
   besmittat land, genom de främmande folkens besmittelser och
   genom de styggelser med vilka de i sin orenhet hava uppfyllt det
   från den ena ändan till den andra.
   >3 Mos. 18,25 f. 20,23.
 12. Så given nu icke edra döttrar åt deras söner, och tagen icke
   deras döttrar till hustrur åt edra söner. Ja, I skolen aldrig
   fråga efter deras välfärd och lycka -- detta på det att I mån
   bliva starka, så att I fån äta av landets goda och lämna det
   till besittning åt edra barn för evärdlig tid.'
   >5 Mos. 7,2 f. 23,6.
 13. Skulle vi väl nu, efter allt vad som har kommit över oss genom
   våra onda gärningar och genom den stora skuld vi hava ådragit
   oss, och sedan du, vår Gud, har skonat oss mer än våra
   missgärningar förtjänade, och låtit en skara av oss, sådan som
   denna, bliva räddad --
 14. skulle vi väl nu på nytt bryta mot dina bud och befrynda oss med
   folk som bedriva sådana styggelser? Skulle du då icke vredgas
   på oss, ända därhän att du förgjorde oss, så att intet mer vore
   kvar och ingen räddning funnes?
 15. HERRE, Israels Gud, du är rättfärdig, ty av oss har allenast
   blivit kvar en räddad skara, såsom i dag nogsamt synes. Och se,
   nu ligga vi här i vår skuld inför dig, ty vid sådant kan ingen
   bestå inför dig.             Esra, 10 Kapitlet

        Israel renar sig genom att avlägga de
             främmande kvinnorna.

 1. Då nu Esra så bad och bekände, där han låg gråtande framför Guds
   hus, församlade sig till honom av Israel en mycket stor skara,
   män, kvinnor och barn; ty också folket grät bitterligen.
 2. Och Sekanja, Jehiels son, av Ulams barn, tog till orda och sade
   till Esra: "Ja, vi hava varit otrogna mot vår Gud, i det att vi
   hava tagit till oss främmande kvinnor från de andra folken här i
   landet. Dock finnes ännu hopp för Israel.
 3. Så låt oss nu sluta ett förbund med vår Gud, att vi, i kraft av
   Herrens rådslut och de mäns som frukta för vår Guds bud, vilja
   avlägsna ifrån oss alla sådana kvinnor jämte deras barn; så bör
   ju ske efter lagen.
 4. Stå upp, ty dig åligger denna sak, och vi vilja vara med
   dig. Var frimodig och grip verket an."

 5. Då stod Esra upp och tog en ed av de översta bland prästerna,
   leviterna och hela Israel, att de skulle göra såsom det var
   sagt; och de gingo eden.
 6. Och Esra stod upp från platsen framför Guds hus och gick in i
   Johanans, Eljasibs sons, tempelkammare. Och när han hade kommit
   dit, kunde han varken äta eller dricka; så sörjde han över den
   otrohet som de återkomna fångarna hade begått.

 7. Och man lät utropa i Juda och Jerusalem, bland alla dem som hade
   återkommit ifrån fångenskapen, att de skulle församla sig i
   Jerusalem;
 8. och vilken som icke komme till den tredje dagen därefter, i
   enlighet med furstarnas och de äldstes beslut, hans hela egendom
   skulle givas till spillo, och han själv skulle avskiljas från de
   återkomna fångarnas församling.
   >3 Mos. 27,28.
 9. Så församlade sig då alla Judas och Benjamins män i Jerusalem
   till den tredje dagen, det är på tjugonde dagen i nionde
   månaden; och allt folket stannade på den öppna platsen vid Guds
   hus, skälvande både på grund av den sak som förelåg och på grund
   av det starka regnet.
 10. Och prästen Esra stod upp och sade till dem: "I haven varit
   otrogna, i det att I haven tagit till eder främmande kvinnor och
   därigenom ökat Israels skuld.
 11. Men bekännen det nu, HERREN, edra fäders Gud, till pris, och
   gören hans vilja: skiljen eder från de andra folken här i landet
   och från de främmande kvinnorna."
 12. Då svarade hela församlingen och sade med hög röst: "Såsom du
   har sagt, så tillkommer det oss att göra.
 13. Men folket är talrikt, och regntiden är nu inne, och man kan
   icke stå härute; detta ärende kan ej heller avslutas på en dag
   eller två, ty vi hava mycket förbrutit oss härutinnan.
 14. Må därför våra furstar stå redo för hela församlingen, och må
   alla i våra städer, som hava tagit till sig främmande kvinnor,
   infinna sig på bestämda tider, och med dem de äldste i var stad
   och domarna där, till dess att vi hava avvänt ifrån oss vår Guds
   vredes glöd i denna sak."
 15. Allenast Jonatan, Asaels son, och Taseja, Tikvas son, trädde upp
   häremot, och Mesullam jämte leviten Sabbetai understödde dem.
 16. Men de som hade återkommit ifrån fångenskapen gjorde såsom det
   var sagt. Och man utsåg prästen Esra och några av huvudmännen
   för familjerna, efter de särskilda familjerna, alla namngivna;
   och på första dagen i tionde månaden satte de sig att rannsaka
   härom.
 17. Och till första dagen i första månaden hade de avslutat
   rannsakningen om allt som angick de män vilka hade tagit till
   sig främmande kvinnor.
 18. Bland prästernas söner befunnos följande hava tagit till sig
   främmande kvinnor: Av Jesuas, Josadaks sons, barn och hans
   bröder: Maaseja, Elieser, Jarib och Gedalja,
 19. vilka nu gåvo sin hand därpå att de skulle avlägsna ifrån sig
   sina kvinnor; och de skulle frambära en vädur såsom skuldoffer
   för den skuld de hade ådragit sig;
 20. av Immers barn: Hanani och Sebadja;
 21. av Harims barn: Maaseja, Elia, Semaja, Jehiel och Ussia;
 22. av Pashurs barn: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netanel, Josabad och
   Eleasa.
 23. Av leviterna: Josabad, Simei och Kelaja, som ock hette Kelita,
   Petaja, Juda och Elieser;
 24. av sångarna: Eljasib; av dörrvaktarna: Sallum, Telem och Uri.
 25. Av det övriga Israel: av Pareos' barn: Ramja, Issia, Malkia
   Mijamin, Eleasar, Malkia och Benaja;
 26. av Elams barn: Mattanja, Sakarja, Jehiel, Abdi, Jeremot och Elia
 27. av Sattus barn: Eljoenai, Eljasib, Mattanja, Jeremot, Sabad och
   Asisa
 28. av Bebais barn: Johanan, Hananja, Sabbai, Atlai;
 29. av Banis barn: Mesullam, Malluk, Adaja, Jasub, Seal och Jeremot;
 30. av Pahat-Moabs barn: Adna och Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja,
   Besalel, Binnui och Manasse;
 31. vidare Harims barn: Elieser, Issia, Malkia, Semaja, Simeon,
 32. Benjamin, Malluk, Semarja;
 33. av Hasums barn: Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai,
   Manasse, Simei;
 34. av Banij barn: Maadai, Amram och Uel,
 35. Benaja, Bedeja, Kelnhi,
 36. Vanja, Meremot, Eljasib,
 37. Mattanja, Mattenai och Jaasu,
 38. vidare Bani, Binnui, Simei,
 39. vidare Selemja, Natan och Adaja,
 40. Maknaddebai, Sasai, Sarai,
 41. Asarel, Selemja, Semarja,
 42. Sallum, Amarja, Josef;
 43. av Nebos barn: Jesiel, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddu, Joel och
   Benaja.
 44. Alla dessa hade tagit främmande kvinnor till hustrur; och bland
   dessa funnos kvinnor som hade fött barn.