Ester, 1 Kapitlet

        Konung Ahasveros' gästabud. Drottning
        Vastis ohörsamhet och domen över henne.

 1. I Ahasveros' tid -- den Ahasveros' som regerade från Indien ända
   till Etiopien, över ett hundra tjugusju hövdingdömen --
 2. under den tiden, medan konung Ahasveros satt på konungatronen i
   Susans borg, tilldrog sig följande.
 3. I sitt tredje regeringsår gjorde han ett gästabud för alla sina
   furstar och tjänare, varvid Persiens och Mediens härförare och
   hans förnämsta män och furstarna i hövdingdömena voro samlade
   inför honom.
 4. Och han lät dem under många dagar se sin konungsliga härlighet
   och rikedom och sin storhets glans och prakt -- under ett hundra
   åttio dagar.
 5. Och när dessa dagar hade gått till ända, gjorde konungen ett sju
   dagars gästabud för allt det folk som fanns i Susans borg, både
   stora och små, i den inhägnade trädgård som hörde till
   konungapalatset.
 6. Där hängde tapeter av linne, bomull och mörkblått tyg, uppsatta
   med vita och purpurröda snören i ringar av silver och på pelare
   av vit marmor. Soffor av guld och silver stodo på ett golv som
   var inlagt med grön och vit marmor och med pärlglänsande och
   svart sten.
 7. Och dryckerna sattes fram i gyllene kärl, det ena icke likt det
   andra, och konungsligt vin fanns i myckenhet, såsom det hövdes
   hos en konung.
 8. Och när man drack, gällde den lagen att intet tvång skulle råda;
   ty konungen hade befallt alla sina hovmästare att de skulle
   rätta sig efter vars och ens önskan.
 9. Samtidigt gjorde ock Vasti, drottningen, ett gästabud för
   kvinnorna i konung Ahasveros' kungliga palats.
 10. När då på sjunde dagen konungens hjärta var glatt av vinet,
   befallde han Mehuman, Biseta, Harebona, Bigeta, Abageta, Setar
   och Karkas, de sju hovmän som gjorde tjänst hos konung
   Ahasveros,
 11. att de skulle föra drottning Vasti, prydd med kunglig krona,
   inför konungen, för att han skulle låta folken och furstarna se
   hennes skönhet, ty hon var fager att skåda.
 12. Men drottning Vasti ville icke komma, fastän konungen befallde
   henne det genom hovmännen. Då blev konungen mycket förtörnad.
   och hans vrede upptändes.
 13. Och konungen frågade de vise som voro kunniga i tidstecknens
   tydning (ty konungens ärenden plägade så läggas fram för alla i
   lag och rätt kunniga;
 14. och han hade vid sin sida Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres,
   Marsena och Memukan, de sju furstar i Persien och Medien, som
   voro konungens närmaste män och innehade främsta platsen i
   riket); han frågade:
 15. "Vad skall man efter lag göra med drottning Vasti, då hon nu
   icke har gjort vad konung Ahasveros befallde genom hovmännen?"
 16. Memukan svarade inför konungen och furstarna: "Icke mot konungen
   allena har drottning Vasti gjort illa, utan mot alla furstar och
   alla folk i alla konung Ahasveros' hövdingdömen.
 17. Ty vad drottningen har gjort skall komma ut bland alla kvinnor,
   och skall leda till att de förakta sina män, då de ju kunna
   säga: 'Konung Ahasveros befallde att man skulle föra drottning
   Vasti inför honom, men hon kom icke.'
 18. Ja, redan i dag skola furstinnorna i Persien och Medien, när de
   få höra vad drottningen har gjort, åberopa detta inför alla
   konungens furstar, och därav skall komma förakt och förtret mer
   än nog.
 19. Om det så täckes konungen, må han därför låta en kunglig
   befallning utgå -- och må denna upptecknas i Persiens och
   Mediens lagar, så att den bliver orygglig -- att Vasti icke mer
   skall få komma inför konung Ahasveros' ansikte; och hennes
   konungsliga värdighet give konungen åt en annan, som är bättre
   än hon.
 20. När så den förordning som konungen utfärdar bliver kunnig i hela
   hans rike, så stort det är, då skola alla kvinnor giva sina män
   tillbörlig ära, både stora och små."
 21. Detta tal behagade konungen och furstarna, och konungen gjorde
   såsom Memukan hade sagt.
 22. Skrivelser blevo sända till alla konungens hövdingdömen, till
   vart hövdingdöme med dess skrift och till vart folk på dess
   tungomål, att envar man skulle vara herre i sitt hus och tala
   sitt folks tungomål.             Ester, 2 Kapitlet

        Ester bliver drottning. Mordokai röjer
             en sammansvärjning.

 1. Efter en tids förlopp, sedan konung Ahasveros' vrede hade lagt
   sig, tänkte han åter på Vasti och vad hon hade gjort, och vad
   som var beslutet om henne.
 2. Då sade konungens män som betjänade honom: "Må man för konungens
   räkning söka upp unga och fagra jungfrur,
 3. och må konungen i sitt rikes alla hövdingdömen förordna vissa
   män som samla tillhopa alla dessa unga och fagra jungfrur till
   fruhuset i Susans borg och överlämna dem åt konungens hovman
   Hege, kvinnovaktaren, och man give dem vad nödigt är till deras
   beredelse.
 4. Och den kvinna som konungen finner behag i blive drottning i
   Vastis ställe." Detta tal behagade konungen, och han gjorde så.
 5. I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokai, son
   till Jair, son till Simei, son till Kis, en benjaminit;
 6. denne hade blivit bortförd från Jerusalem med de fångar som
   fördes bort tillsammans med Jekonja, Juda konung, när denne
   fördes bort av Nebudkadnessar, konungen i Babel.
 7. Han var fosterfader åt Hadassa, som ock kallades Ester, hans
   farbroders dotter; ty hon hade varken fader eller moder. Hon
   var en flicka med skön gestalt, fager att skåda; och efter
   hennes faders och moders död hade Mordokai upptagit henne såsom
   sin egen dotter.
 8. Då nu konungens befallning och påbud blev kunnigt, och många
   unga kvinnor samlades tillhopa till Susans borg och överlämnades
   åt Hegai, blev ock Ester hämtad till konungshuset och överlämnad
   åt kvinnovaktaren Hegai.
 9. Och flickan behagade honom och fann nåd inför honom; därför
   skyndade han att giva henne vad nödigt var till hennes
   beredelse, så ock den kost hon skulle hava, ävensom att giva
   henne från konungshuset de sju tärnor som utsågos åt henne. Och
   han lät henne med sina tärnor flytta in i den bästa delen av
   fruhuset.
 10. Men om sitt folk och sin släkt hade Ester icke yppat något, ty
   Mordokai hade förbjudit henne att yppa något därom.
 11. Och Mordokai gick var dag fram och åter utanför gården till
   fruhuset, för att få veta huru det stod till med Ester, och vad
   som vederfors henne.
 12. Nu var det så, att när ordningen kom till den ena eller andra av
   de unga kvinnorna att gå in till konung Ahasveros, sedan med
   henne hade förfarits i tolv månader såsom det var påbjudet om
   kvinnorna (så lång tid åtgick nämligen till att bereda dem: sex
   månader med myrraolja och sex månader med välluktande kryddor
   och annat som var nödigt till kvinnornas beredelse),
 13. när alltså en kvinna gick in till konungen, då fick hon taga med
   sig ifrån fruhuset till konungshuset allt vad hon begärde.
 14. Och sedan hon om aftonen hade gått ditin, skulle hon om
   morgonen, när hon gick tillbaka, gå in i det andra fruhuset och
   överlämnas åt konungens hovman Saasgas, som hade vakten över
   bihustrurna. Hon fick sedan icke mer komma in till konungen, om
   icke konungen hade funnit sådant behag i henne, att hon
   uttryckligen blev kallad till honom.
 15. Då nu ordningen att gå in till konungen kom till Ester, dotter
   till Abihail, farbroder till Mordokai, som hade upptagit henne
   till sin dotter, begärde hon intet annat än det som konungens
   hovman Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Och Ester fann
   nåd för allas ögon, som sågo henne.
 16. Ester blev hämtad till konung Ahasveros i hans kungliga palats i
   tionde månaden, det är månaden Tebet, i hans sjunde regeringsår.
 17. Och Ester blev konungen kärare än alla de andra kvinnorna, och
   hon fann nåd och ynnest inför honom mer än alla de andra
   jungfrurna, så att han satte en kunglig krona på hennes huvud
   och gjorde henne till drottning i Vastis ställe.
 18. Och konungen gjorde ett stort gästabud för alla sina furstar och
   tjänare, ett gästabud till Esters ära; och han beviljade
   skattelindring åt sina hövdingdömen och delade ut skänker, såsom
   det hövdes en konung.
 19. När sedermera jungfrur för andra gången samlades tillhopa och
   Mordokai satt i konungens port
 20. (men Ester hade, såsom Mordokai bjöd henne, icke yppat något om
   sin släkt och sitt folk, ty Ester gjorde efter Mordokais
   befallning, likasom när hon var under hans vård),
 21. vid den tiden, under det att Mordokai satt i konungens port,
   blevo Bigetan och Teres, två av de hovmän hos konungen, som
   höllo vakt vid tröskeln, förbittrade på konung Ahasveros och
   sökte tillfälle att bära hand på honom.
 22. Härom fick Mordokai kunskap, och han berättade det för drottning
   Ester; därefter omtalade Ester det för konungen på Mordokais
   vägnar.
 23. Saken blev nu undersökt och så befunnen; och de blevo båda
   upphängda på trä. Och detta upptecknades i krönikan, för
   konungen.             Ester, 3 Kapitlet

          Hamans onda anslag mot judarna.

 1. En tid härefter upphöjde konung Ahasveros agagiten Haman,
   Hammedatas son, till hög värdighet och gav honom främsta platsen
   bland alla de furstar som voro hos honom.
 2. Och alla konungens tjänare som voro i konungens port böjde knä
   och föllo ned för Haman, ty så hade konungen bjudit om honom.
   Men Mordokai böjde icke knä och föll icke ned för honom.
 3. Då sade konungens tjänare som voro i konungens port till
   Mordokai: "Varför överträder du konungens bud?"
 4. Och när de dag efter dag hade sagt så till honom, utan att han
   lyssnade till dem, berättade de det för Haman, för att se om
   Mordokais förklaring skulle få gälla: ty han hade berättat för
   dem att han var en jude.
 5. När nu Haman såg att Mordokai icke böjde knä eller föll ned för
   honom, uppfylldes han med vrede.
 6. Men det syntes honom för ringa att bära hand allenast på
   Mordokai, sedan man berättat för honom av vilket folk Mordokai
   var, utan Haman sökte tillfälle att utrota alla judar som funnos
   i Ahasveros' hela rike, därför att de voro Mordokais landsmän.
 7. I första månaden, det är månaden Nisan, i Ahasveros' tolfte
   regeringsår, kastades pur, det är lott, inför Haman om var
   särskild dag och var särskild månad intill tolfte månaden, det
   är månaden Adar.
 8. Och Haman sade till konung Ahasveros: "Här finnes ett folk som
   bor kringspritt och förstrött bland de andra folken i ditt rikes
   alla hövdingdömen. Deras lagar äro olika alla andra folks, och
   de göra icke efter konungens lagar; därför är det icke konungen
   värdigt att låta dem vara.
 9. Om det så täckes konungen, må fördenskull en skrivelse utfärdas,
   att man skall förgöra dem. Tio tusen talenter silver skall jag
   då kunna väga upp åt tjänstemännen till att läggas in i
   konungens skattkamrar."
 10. Då tog konungen ringen av sin hand och gav den åt agagiten
   Haman, Hammedatas son, judarnas ovän.
 11. Därefter sade konungen till Haman: "Silvret vare dig skänkt, och
   med folket må du göra såsom du finner för gott."
 12. Så blevo då konungens sekreterare tillkallade på trettonde dagen
   i första månaden, och en skrivelse, alldeles sådan som Haman
   ville, utfärdades till konungens satraper och till ståthållarna
   över de särskilda hövdingdömena och till furstarna över de
   särskilda folken, till vart hövdingdöme med dess skrift och till
   vart folk på dess tungomål. I konung Ahasveros' namn utfärdades
   skrivelsen, och den beseglades med konungens ring.
 13. Sedan kringsändes med ilbud till alla konungens hövdingdömen,
   att man skulle utrota, dräpa och förgöra judarna, både unga och
   gamla, både barn och kvinnor, alla på en och samma dag, nämligen
   på trettonde dagen i tolfte månaden, det är månaden Adar, varvid
   ock deras ägodelar såsom byte skulle givas till plundring.
 14. I skrivelsen stod att i vart särskilt hövdingdöme ett påbud,
   öppet för alla folk, skulle utfärdas, som innehöll att de skulle
   vara redo den dagen.
 15. Och på grund av konungens befallning drogo ilbuden med hast
   åstad, så snart påbudet hade blivit utfärdat i Susans borg. Men
   konungen och Haman satte sig ned till att dricka, under det att
   bestörtning rådde i staden Susan.             Ester, 4 Kapitlet

         Mordokais och judarnas bedrövelse.
        Budskapen till Ester och Esters svar.

 1. När Mordokai fick veta allt vad som hade skett, rev han sönder
   sina kläder och klädde sig i säck och aska, och gick så ut i
   staden och uppgav högljudda och bittra klagorop.
 2. Och han begav sig till konungens port och stannade framför den,
   ty in i konungens port fick ingen komma, som var klädd i
   sorgdräkt.
 3. Och i vart hövdingdöme dit konungens befallning och påbud kom
   blev stor sorg bland judarna, och de fastade, gräto och klagade,
   ja, de flesta satte sig i säck och aska.
 4. När nu Esters tjänarinnor och hovmän kommo och berättade detta
   för henne, blev drottningen högeligen förskräckt; och hon
   skickade ut kläder till Mordokai, för att man skulle kläda honom
   i dem och taga av honom sorgdräkten; men han tog icke emot dem.
 5. Då kallade Ester till sig Hatak, en av de hovmän som konungen
   hade anställt i hennes tjänst, och bjöd honom att gå till
   Mordokai, för att få veta vad som var på färde, och varför han
   gjorde så.
 6. När då Hatak kom ut till Mordokai på den öppna platsen i staden
   framför konungens port,
 7. berättade Mordokai för honom allt vad som hade hänt honom, och
   uppgav beloppet av den penningsumma som Haman hade lovat väga
   upp till konungens skattkamrar, för att han skulle få förgöra
   judarna.
 8. Och en avskrift av det skrivna påbud som hade blivit utfärdat i
   Susan om att de skulle utrotas lämnade han honom ock, för att
   han skulle visa Ester den och berätta allt för henne, och ålägga
   henne att gå in till konungen och bedja honom om misskund och
   söka nåd hos honom för sitt folk.
 9. Och Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokai hade sagt.
 10. Då bjöd Ester Hatak att gå till Mordokai och säga:
 11. "Alla konungens tjänare och folket i konungens hövdingdömen
   veta, att om någon, vare sig man eller kvinna, går in till
   konungen på den inre gården utan att vara kallad, så gäller för
   var och en samma lag: att han skall dödas, såframt icke konungen
   räcker ut mot honom den gyllene spiran, till tecken på att han
   får leva. Men jag har icke på trettio dagar varit kallad att
   komma till konungen."
 12. När man nu berättade för Mordokai vad Ester hade sagt,
   sade Mordokai att man skulle giva Ester detta svar: "Tänk icke
   att du ensam bland alla judar skall slippa undan, därför att du
   är i konungens hus.
 14. Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle, så skall nog hjälp
   och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och
   din faders hus, I skolen förgöras. Vem vet om du icke just för
   en sådan tid som denna har kommit till konungslig värdighet?"
 15. Då lät Ester giva Mordokai detta svar:
 16. "Gå åstad och församla alla judar som finnas i Susan, och hållen
   fasta för mig; I skolen icke äta eller dricka något under tre
   dygn, vare sig dag eller natt. Jag med mina tärnor vill ock
   sammalunda fasta; därefter vill jag gå in till konungen, fastän
   det är emot lagen. Och skall jag gå förlorad, så må det då ske."
 17. Och Mordokai gick bort och gjorde alldeles såsom Ester hade
   bjudit honom.             Ester, 5 Kapitlet

        Esters gästabud för konungen och Haman.
          Hamans högmod och förtrytelse.

 1. På tredje dagen klädde Ester sig i konungslig skrud och trädde
   in på den inre gården till konungshuset, mitt emot själva
   konungshuset; konungen satt då på sin konungatron i det kungliga
   palatset, mitt emot palatsets dörr.
 2. När nu konungen såg drottning Ester stå på gården, fann hon nåd
   för hans ögon, så att konungen räckte ut mot Ester den gyllene
   spira, som han hade i sin hand; då gick ester fram och rörde vid
   ändan av spiran.
 3. Och konungen sade till henne: "Vad önskar du, drottning Ester,
   och vad är din begäran? Gällde den ock hälften av riket, så
   skall den beviljas dig."
 4. Ester svarade: "Om det så täckes konungen, må konungen jämte
   Haman i dag komma till ett gästabud, som jag har tillrett för
   honom."
 5. Då sade konungen: "Skynden att hämta hit Haman, för att så må
   ske, som Ester har begärt." Så kommo då konungen och Haman till
   gästabudet, som Ester hade tillrett.
 6. Och när vinet dracks sade konungen till Ester: "Vad är din bön?
   Den vare dig beviljad. Och vad är din begäran? Gällde den ock
   hälften av riket, så skall den uppfyllas."
 7. Ester svarade och sade: "Min bön och min begäran är:
 8. om jag har funnit nåd för konungens ögon, och det täckes
   konungen att bevilja min bön och uppfylla min begäran, så må
   konungen och Haman komma till ännu ett gästabud, som jag vill
   tillreda för dem; då skall jag i morgon göra såsom konungen har
   befallt."
 9. Och Haman gick därifrån den dagen, glad och väl till mods. Men
   när han fick se Mordokai i konungens port och denne varken stod
   upp eller ens rörde sig för honom, då uppfylldes Haman med vrede
   mot Mordokai.
 10. Men Haman betvang sig och gick hem; därefter sände han och lät
   hämta sina vänner och sin hustru Seres.
 11. Och Haman talade för dem om sin rikedom och härlighet och om
   sina många barn och om all den storhet, som konungen hade givit
   honom, och om huru konungen i allt hade upphöjt honom över de
   andra furstarna och konungens övriga tjänare.
 12. Och Haman sade ytterligare: "Icke heller har drottning Ester
   låtit någon annan än mig komma med konungen till det gästabud,
   som hon hade tillrett; och jämväl i morgon är jag bjuden till
   henne, jämte konungen.
 13. Men vid allt detta kan jag dock icke vara tillfreds, så länge
   jag ser juden Mordokai sitta i konungens port."
 14. Då sade hans hustru Seres och alla hans vänner till honom: "Låt
   resa upp en påle, femtio alnar hög, och bed i morgon konungen,
   att Mordokai må bliva upphängd därpå; då kan du glad komma med
   konungen till gästabudet." Detta behagade Haman, och han lät
   resa upp pålen.             Ester, 6 Kapitlet

         Mordokais upphöjelse. Hamans sorg.

 1. Den natten kunde konungen icke sova; därför lät han hämta
   krönikan, där minnesvärda händelser voro upptecknade, och man
   föreläste ur den för konungen.
 2. Då fann man där skrivet, att Mordokai hade berättat, hurusom
   Bigetana och Teres, två av de hovmän, som höllo vakt vid
   tröskeln, hade sökt tillfälle att bära hand på konung Ahasveros.
 3. Konungen frågade: "Vilken ära och upphöjelse har vederfarits
   Mordokai för detta?" Konungens män, som betjänade honom,
   svarade: "Intet sådant har vederfarits honom."
 4. Då sade konungen: "Är någon nu tillstädes på gården?" Och Haman
   hade just kommit in på den yttre gården till konungshuset för
   att bedja konungen, att Mordokai måtte bliva upphängd på den
   påle, som han hade låtit sätta upp för hans räkning.
 5. Så svarade honom då konungens tjänare: "Ja, Haman står därute på
   gården." Konungen sade: "Låt honom komma in."
 6. När då Haman kom in, sade konungen till honom: "Huru skall man
   göra med den man, som konungen vill ära?" Men Haman tänkte i
   sitt hjärta: "Vem skulle konungen vilja bevisa ära mer än mig?"
 7. Därför sade Haman till konungen: "Om konungen vill ära någon,
 8. så skall man hämta en konungslig klädnad, som konungen själv har
   burit, och en häst, som konungen själv har ridit på, och på
   vilkens huvud en kunglig krona är fäst;
 9. och man skall överlämna klädnaden och hästen åt en av konungens
   förnämsta furstar, och klädnaden skall sättas på den man, som
   konungen vill ära, och man skall föra honom ridande på hästen
   fram på den öppna platsen i staden och utropa framför honom: 'Så
   gör man med den man, som konungen vill ära.'"
 10. Då sade konungen till Haman: "Skynda dig att taga klädnaden och
   hästen, såsom du har sagt, och gör så med juden Mordokai, som
   sitter i konungens port. Underlåt intet av allt vad du har
   sagt."
 11. Så tog då Haman klädnaden och hästen och satte klädnaden på
   Mordokai och förde honom ridande fram på den öppna platsen i
   staden och utropade framför honom: "Så gör man med den man, som
   konungen vill ära."
 12. Och Mordokai vände tillbaka till konungens port; men Haman
   skyndade hem, sörjande och med överhöljt huvud.
 13. Och när Haman förtäljde för sin hustru Seres och alla sina
   vänner vad som hade hänt honom, sade hans vise män och hans
   hustru Seres till honom: "Om Mordokai, som du har begynt att stå
   tillbaka för, är av judisk börd, så förmår du intet mot honom,
   utan skall komma alldeles till korta för honom."
 14. Medan de ännu så talade med honom, kommo konungens hovmän för
   att skyndsamt hämta Haman till gästabudet, som Ester hade
   tillrett.             Ester, 7 Kapitlet

             Hamans undergång.

 1. Så kommo då konungen och Haman till gästabudet hos drottning
   Ester.
 2. Och när vinet dracks, sade konungen till Ester, också nu på
   andra dagen: "Vad är din bön, drottning Ester? Den vare dig
   beviljad. Och vad är din begäran? Gällde den ock hälften av
   riket, så skall den uppfyllas."
 3. Drottning Ester svarade och sade: "Om jag har funnit nåd för
   dina ögon, o konung, och det så täckes konungen, så blive mitt
   liv mig skänkt på min bön, och mitt folks på min begäran.
 4. Ty vi äro sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, dräpas och
   förgöras. Om vi allenast hade blivit sålda till trälar och
   trälinnor, så skulle jag hava tegat; ty den olyckan vore icke
   sådan, att vi borde besvära konungen därmed."
 5. Då svarade konung Ahasveros och sade till drottning Ester: "Vem
   är den, och var är den, som har fördristat sig att så göra?"
 6. Ester sade: "En hätsk och illvillig man är det: den onde Haman
   där." Då blev Haman förskräckt för konungen och drottningen.
 7. Och konungen stod upp i vrede och lämnade gästabudet och gick ut
   i palatsets trädgård; men Haman trädde fram för att bedja
   drottning Ester om sitt liv, ty han såg, att konungen hade
   beslutit hans ofärd.
 8. När konungen därefter kom tillbaka till gästabudssalen från
   palatsets trädgård, hade Haman sjunkit ned mot den soffa, där
   Ester satt; då sade konungen: "Vill han ock öva våld mot
   drottningen, härinne i min närvaro?" Knappt hade detta ord gått
   över konungens läppar, förrän man höljde över Hamans ansikte.
 9. Och Harebona, en av hovmännen hos konungen, sade: "Vid Hamans
   hus står redan en påle, femtio alnar hög, som Haman låtit resa
   upp för Mordokai, vilkens ord en gång var konungen till sådant
   gagn." Då sade konungen: "Hängen upp honom på den."
 10. Så hängde de upp Haman på den påle, som han hade låtit sätta upp
   för Mordokai. Sedan lade sig konungens vrede.             Ester, 8 Kapitlet

        Judarna få tillåtelse att försvara sig
           och hämnas på sina fiender.

 1. Samma dag gav konung Ahasveros åt drottning Ester Hamans,
   judarnas oväns, hus. Och Mordokai fick tillträde till konungen,
   ty Ester hade nu omtalat, vad han var för henne.
 2. Och konungen tog av sig ringen, som han hade låtit taga ifrån
   Haman, och gav den åt Mordokai. Och Ester satte Mordokai över
   Hamans hus.
 3. Och Ester talade ytterligare inför konungen, i det att hon föll
   ned för hans fötter; hon bönföll honom gråtande, att han skulle
   avvända agagiten Hamans onda råd och det anslag, som denne hade
   förehaft mot judarna.
 4. Då räckte konungen ut den gyllene spiran mot Ester; och Ester
   stod upp och trädde fram inför konungen
 5. och sade: "Om det så täckes konungen, och om jag har funnit nåd
   inför honom, och det synes konungen vara riktigt och jag är
   honom till behag, så må en skrivelse utfärdas för att återkalla
   de brev, som innehöllo agagiten Hamans, Hammedatas sons, anslag,
   och som han skrev för att förgöra judarna i alla konungens
   hövdingdömen.
 6. Ty huru skulle jag kunna uthärda att se den olycka, som eljest
   träffade mitt folk? Ja, huru skulle jag kunna uthärda att se
   mina landsmän förgöras?"
 7. Då sade konung Ahasveros till drottning Ester och till juden
   Mordokai: "Se, Hamans hus har jag givit åt Ester, och han själv
   har blivit upphängd på en påle, därför att han ville bära hand
   på judarna.
 8. Men utfärden nu ock I en skrivelse angående judarna i konungen
   namn, såsom I finnen för gott, och beseglen den med konungens
   ring. Ty en skrivelse, som är utfärdad i konungens namn och
   beseglad med konungens ring, kan icke återkallas."
 9. Så blevo nu strax konungens sekreterare tillkallade, på
   tjugotredje dagen i tredje månaden, det är månaden Sivan, och en
   skrivelse, alldeles sådan som Mordokai ville, utfärdades till
   judarna och till satraperna, ståthållarna och furstarna i
   hövdingdömena, från Indien ända till Etiopien, ett hundra
   tjugosju hövdingdömen, till vart hövdingedöme med dess skrift
   och till vart folk på dess tungomål, jämväl till judarna med
   deras skrift och på deras tungomål.
 10. Han utfärdade skrivelsen i konung Ahasveros' namn och beseglade
   den med konungens ring. Därefter kringsände han brev med ilbud
   till häst, som redo på kungliga travare från stuterierna,
 11. att konungen tillstadde judarna i var särskild stad att församla
   sig till försvar för sitt liv och att i vart folk och
   hövdingdöme utrota, dräpa och förgöra alla väpnade skaror, som
   angrepe dem, ävensom barn och kvinnor, varvid deras ägodelar
   såsom byte skulle givas till plundring,
 12. detta på en och samma dag i alla konung Ahasveros' hövdingdömen,
   nämligen på trettonde dagen i tolfte månaden, det är månaden
   Adar.
 13. I skrivelsen stod, att i vart särskilt hövdingdöme ett påbud,
   öppet för alla folk, skulle utfärdas, som innehöll, att judarna
   skulle vara redo till den dagen att hämnas på sina fiender.
 14. Och på grund av konungens befallning drogo ilbuden på de
   kungliga travarna skyndsamt och med hast åstad, så snart påbudet
   hade blivit utfärdat i Susans borg.
 15. Men Mordokai gick ut från konungen i konungslig klädnad av
   mörkblått och vitt tyg och med en stor gyllene krona och en
   mantel av vitt och purpurrött tyg, under det att staden Susan
   jublade och var glad.
 16. För judarna hade nu uppgått ljus och glädje, fröjd och ära.
 17. Och i vart hövdingdöme och i var stad, dit konungens befallning
   och påbud kom, blev glädje och fröjd bland judarna, och de höllo
   gästabud och högtid. Och många ur de främmande folken blevo
   judar, ty förskräckelse för judarna hade fallit över dem.             Ester, 9 Kapitlet

           Judarnas hämnd. Purimfesten.

 1. På trettonde dagen i tolfte månaden, det är månaden Adar, den
   dag då konungens befallning och påbud skulle verkställas, och då
   judarnas fiender hade hoppats att bliva dem övermäktiga --
   fastän det vände sig så, att judarna i stället skulle bliva sina
   motståndare övermäktiga --
 2. på den dagen församlade sig judarna i sina städer, i alla konung
   Ahasveros' hövdingdömen, för att kasta sig över dem, som sökte
   deras ofärd; och ingen kunde stå dem emot, ty förskräckelse för
   dem hade fallit över alla folk.
 3. Och alla furstarna i hövdingdömena och satraperna och
   ståthållarna och konungens tjänstemän understödde judarna, ty
   förskräckelse för Mordokai hade fallit över dem.
 4. Ty Mordokai var nu stor i konungens hus, och hans rykte gick ut
   i alla hövdingdömen, eftersom denne Mordokai lev allt större och
   större.
 5. Och judarna anställde med sina svärd ett nederlag överallt bland
   sina fiender och dräpte och förgjorde dem och förforo såsom de
   ville med sina motståndare.
 6. I Susans borg dräpte och förgjorde judarna fem hundra män.
 7. Och Parsandata, Dalefon, Aspata,
 8. Porata, Adalja, Aridata,
 9. Parmasta, Arisai, Aridai och Vajsata,
 10. judarnas ovän Hamans, Hammedatas sons, tio söner dräpte de; men
   till plundring räckte de icke ut sin hand.
 11. Samma dag fick konungen veta huru många som hade blivit dräpta i
   Susans borg.
 12. Då sade konungen till drottning Ester: "I Susans borg hava
   judarna dräpt och förgjort fem hundra män utom Hamans tio söner;
   vad skola de då icke hava gjort i konungens övriga hövdingdömen?
   Vad är nu din bön? Den vare dig beviljad. Och vad är
   ytterligare din begäran? Den skall uppfyllas."
 13. Ester svarade: "Om det så täckes konungen, så må det också i
   morgon tillstädjas de judar, som äro i Susan, att göra efter
   påbudet för i dag; och må Hamans tio söner bliva upphängda på
   pålen."
 14. Då befallde konungen, att så skulle ske, och påbudet blev
   utfärdat i Susan; därefter blevo Hamans tio söner upphängda.
 15. och de judar, som voro i Susan, församlade sig också på
   fjortonde dagen i månaden Adar och dräpte i Susan tre hundra
   män; men till plundring räckte de icke ut sin hand.
 16. Och de övriga judarna, de som voro i konungen hövdingdömen,
   församlade sig till försvar för sitt liv och skaffade sig ro för
   sina fiender, i det att dräpte sjuttiofem tusen av dessa sina
   motståndare; men till plundring räckte de icke ut sin hand.
 17. Detta skedde på trettonde dagen i månaden Adar; men på fjortonde
   dagen vilade de och firade den såsom en gästabuds- och
   glädjedag.
 18. De judar åter, som voro i Susan, hade församlat sig både den
   trettonde dagen och på den fjortonde; men de vilade på den
   femtonde dagen och firade den såsom en gästabuds- och glädjedag.
 19. Därför fira judarna på landsbygden, de som bo i
   landsortsstäderna, den fjortonde dagen i månaden Adar såsom en
   glädje-, gästabuds- och högtidsdag, på vilken de sända gåvor
   till varandra av den mat de hava tillagat.
 20. Och Mordokai tecknade upp dessa händelser och sände skrivelser
   till alla judar i konung Ahasveros' hövdingdömen, både nära och
   fjärran,
 21. och stadgade såsom lag för dem, att de alltid, år efter år,
   skulle fira den fjortonde och den femtonde dagen i månaden Adar,
 22. eftersom det var på dessa dagar som judarna hade fått ro för
   sina fiender, och eftersom i denna månad deras bedrövelse hade
   blivit förvandlad till glädje och deras sorg till högtid.
   Därför skulle de fira dessa dagar såsom gästabuds- och
   glädjedagar, på vilka de skulle sända gåvor till varandra av den
   mat de hade tillagat, så ock skänker till de fattiga.
 23. Och judarna antogo såsom sed, vad de nu hade begynt att göra,
   det varom Mordokai hade skrivit till dem --
 24. detta eftersom agagiten Haman, Hammedatas son, alla judars ovän,
   hade förehaft sitt anslag mot judarna till att förgöra dem och
   hade kastat pur, det är lott, till att plötsligt överfalla och
   förgöra dem;
 25. varemot konungen, när han hade fått veta detta, hade givit
   befallning och utfärdat en skrivelse om att det onda anslag, som
   denne hade förehaft mot judarna, skulle vända tillbaka på hans
   eget huvud, så att han själv och hans söner hade blivit
   upphängda på pålen.
 26. Fördenskull blevo dessa dagar kallade purim efter ordet pur; och
   fördenskull, i anledning av allt som stod i detta brev, och vad
   de själva härav hade sett, och vad som hade vederfarits dem,
 27. stadgade judarna och antogo såsom orygglig sed för sig och sina
   efterkommande och för alla, som slöto sig till dem, att alltid,
   år efter år, fira dessa båda dagar, efter föreskriften om dem
   och på den för dem bestämda tiden,
 28. och att dessa dagar skulle ihågkommas och firas i alla tider, i
   var släkt, i vart hövdingdöme och i var stad, så att dessa
   purimsdagar oryggligt skulle hållas bland judarna och deras
   åminnelse icke upphöra bland deras efterkommande.
 29. Men drottning Ester, Abihails dotter, och juden Mordokai
   uppsatte ånyo en skrivelse, i eftertryckliga ordalag, för att
   stadga såsom en lag, vad som föreskrevs i detta nya brev om
   purim.
 30. Och skrivelser, vänligt och välvilligt avfattade, utsändes till
   alla judar i de ett hundra tjugosju hövdingdömena i Ahasveros'
   rike,
 31. för att stadga såsom lag, att de skulle fira dessa purimsdagar
   på deras bestämda tider så, som juden Mordokai och drottning
   Ester stadgade för dem, och så, som de stadgade för sig själva
   och sina efterkommande, nämligen med föreskrivna fastor och
   övliga klagorop.
 32. Alltså blevo genom Esters befallning dessa föreskrifter om purim
   stadgade såsom lag; och den tecknades upp i en bok.             Ester, 10 Kapitlet

              Mordokais makt.

 1. Och konung Ahasveros tog skatt både av fastlandet och av öarna i
   havet.
 2. Och allt vad han i sin makt och sin väldighet gjorde, ävensom
   berättelsen om den storhet, till vilken konungen upphöjde
   Mordokai, det finnes upptecknat i de mediska och persiska
   konungarnas krönika.
 3. Ty juden Mordokai var konung Ahasveros' närmaste man, och han
   var stor bland judarna och älskad av alla sina bröder, eftersom
   han sökte sitt folks bästa och lade sig ut för alla sina
   landsmän till deras välfärd.