Hesekiel, 1 Kapitlet

        Profeten skådar i en syn Herren på hans
              härlighets tron.

 1. I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag
   var bland de fångna vid strömmen Kebar, öppnades himmelen, och
   jag såg en syn från Gud.
 2. På femte dagen i månaden, när femte året gick, efter att konung
   Jojakin hade blivit bortförd i fångenskap,
   >2 Kon. 24,12.
 3. kom HERRENs ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldeernas
   land vid strömmen Kebar, och HERRENS hand kom där över honom.

 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med
   flammande eld, ooh ett sken omgav det; och mitt däri, mitt i
   elden, syntes något som var såsom glänsande malm.
   >Ps. 18,8 f. Hab. 3,3 f. Syr. 49,8.
 5. Och mitt däri syntes något som liknade fyra väsenden, och dessa
   sågo ut på följande sätt: de liknade människor,
   >1 Mos. 3,24. Upp. 4,7 f.
 6. men vart väsende hade fyra ansikten, och vart och ett av dem
   hade fyra vingar,
 7. och deras ben voro raka och deras fötter såsom fötterna på en
   kalv och de glimmade såsom glänsande koppar.
 8. Och de hade människohänder under sina vingar på alla fyra
   sidorna. Och med de fyras ansikten och vingar förhöll det sig
   så:
 9. deras vingar slöto sig intill varandra; och när de gingo,
   behövde de icke vända sig, utan gingo alltid rakt fram.
 10. Och deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade
   lejonansikten på högra sidan, och alla fyra hade tjuransikten på
   vänstra sidan, och alla fyra hade ock örnansikten.
 11. Så var det med deras ansikten. Och deras vingal voro utbredda
   upptill; vart väsende hade två vingar med vilka de slöto sig
   intill varandra, och två som betäckte deras kroppar.
 12. Och de gingo alltid rakt fram; vart anden ville gå, dit gingo
   de, och när de gingo, behövde de icke vända sig.
 13. Och väsendena voro till sitt utseende lika eldsglöd, som brunno
   likasom bloss, under det att elden for omkring mellan väsendena;
   och den gav ett sken ifrån sig, och ljungeldar foro ut ur elden.
 14. Och väsendena hastade fram och tillbaka likasom blixtar.

 15. När jag nu såg på väsendena, fick jag se ett hjul stå på jorden,
   invid väsendena, vid var och en av deras fyra framsidor.
 16. Och det såg ut som om hjulen voro gjorda av något som liknade
   krysolit, och alla fyra voro likadana; och det såg vidare ut som
   om de voro så gjorda, att ett hjul var insatt i ett annat.
 17. När de skulle gå, kunde de gå åt alla fyra sidorna, de behövde
   icke vända sig, när de gingo.
 18. Och deras lötar voro höga och förskräckliga, och på alla fyra
   voro lötarna fullsatta med ögon runt omkring.
 19. Och när väsendena gingo, gingo ock hjulen invid dem, och när
   väsendena lyfte sig upp över jorden lyfte sig ock hiulen.
 20. Vart anden ville gå, dit gingo de, ja, varthelst anden ville gå;
   och hjulen lyfte sig jämte dem, ty väsendenas ande var i hjulen.
 21. När väsendena gingo, gingo ock dessa; när de stodo stilla, stodo
   ock dessa stilla; när de lyfte sig upp över jorden, lyfte sig
   ock hjulen jämte dem, ty väsendenas ande var i hjulen.
 22. Och över väsendenas huvuden syntes något som liknade ett
   himlafäste, till utseendet såsom underbar kristall, utspänt
   ovanpå deras huvuden.
 23. Och under fästet voro deras vingar utbredda rätt emot varandra
   Vart särskilt väsende hade två vingar med vilka det kunde
   betäcka sin kropp.
 24. Och när de gingo, lät dånet av deras vingar i mina öron såsom
   dånet av stora vatten, såsom den Allsmäktiges röst; ja, det var
   ett väldigt dån, likt dånet från en härskara. Men när de stodo
   stilla, höllo de sina vingar nedsänkta.
   >Ps 29,3 f.
 25. Och ovan fästet, som vilade på deras huvuden, dånade det; när de
   då stodo stilla, höllo de sina vingar nedsänkta.

 26. Och ovanpå fästet, som vilade på deras huvuaen, syntes något som
   såg ut att vara av safirsten, och som liknade en tron; och
   ovanpå det som liknade en tron satt en som till utseendet
   liknade en människa,
   >2 Mos. 24,10. Jes. 6,1 Hes. 10,1 f. Dan. 7,9 f. Upp. 4,2 f.
 27. Och jag såg något som var såsom glänsande malm och omgivet runt
   omkring av något som såg ut såsom eld, ända ifrån det som såg ut
   att vara hans länder och sedan allt uppåt. Men nedåt från det
   som såg ut att vara hans länder såg jag något som såg ut såsom
   eld; och ett sken omgav honom.
 28. Såsom bågen som synes i skyn, när det regnar, så såg skenet ut
   där runt omkring.

   Så såg det ut, som tycktes mig vara HERRENS härlighet; och när
   jag såg det, föll jag ned på mitt ansikte, och jag hörde rösten
   av en som talade
   >1 Mos. 9,12 f. Dan. 10,9. Upp. 1,17.             Hesekiel, 2 Kapitlet

        Profetens sändning till det gensträviga
             Israel. Bokrullen.

 1. Och han sade till mig: "Du människobarn, stå upp på dina fötter,
   så vill jag tala med dig."
 2. När han så talade till mig, kom en andekraft i mig och reste upp
   mig på mina fötter; och jag hörde på honom som talade till mig.
   >Hes. 3,24. Dan. 10,10.
 3. Och han sade till mig: "Du människobarn, jag sänder dig till
   Israels barn, de avfälliga hedningarna som hava avfallit från
   mig; de och deras fäder hava begått överträdelser mot mig allt
   intill den dag som i dag är.
 4. Till barnen med hårda pannor och förstockade hjärtan sänder jag
   dig, och du skall säga till dem: 'Så säger Herren, HERREN'
   >Jer. 3,8. 5,8. Hes. 3,7.
 5. Och evad de höra därpå eller icke -- ty de äro ett gensträvigt
   släkte -- så skola de dock förnimma att en profet har varit
   ibland dem.
   >Jes. 28,9, Hes. 33,33.
 6. Och du, människobarn, frukta icke för dem, och frukta icke för
   deras ord, fastän du omgives av tistlar och törnen och bor
   ibland skorpioner. Nej, frukta icke för deras ord, och var icke
   förfärad för dem själva, då de nu äro ett gensträvigt släkte.
   >Jer 1,8, 17. 9,2 f. Hes. 3,9. Mik. 7,4. Luk. 12,4 1 Petr. 3,14.
 7. Utan tala mina ord till dem, evad de höra på dem eller icke, då
   de nu äro så gensträviga.
 8. Men du, människobarn, hör nu vad jag talar till dig; var icke
   gensträvig såsom detta gensträviga släkte. Öppna din mun och ät
   vad jag giver dig."
   >Upp. 10,9 f.

 9. Och jag fick se en hand uträckas mot mig, och i den såg jag en
   bokrulle.
 10. Och denna breddes ut framför mig, och den var fullskriven innan
   och utan; och där voro uppskrivna klagosånger, suckan och verop.             Hesekiel, 3 Kapitlet

        Profeten äter upp bokrullen och sändes
         åstad att tala till det gensträviga
         Israel. En lärares ansvar för sina
           åhörare. Ny uppenbarelse.

 1. Och han sade till mig: "Du människobarn, ät vad du här finner,
   ät upp denna rulle, och gå sedan åstad och tala till Israels
   hus."
 2. Då öppnade jag min mun, och han gav mig rullen att äta.
 3. Och han sade till mig: "Du människobarn, du måste mätta din buk
   och fylla dina inälvor med den rulle som jag nu giver dig." Och
   jag åt, och den var i min mun söt såsom
   honung.
   >Ps. 19,11. Jer. 15,16.

 4. Och han sade till mig: "Du människobarn, gå bort till Israels
   hus och tala till dem med mina ord.
 5. Ty du bliver ju icke sänd till ett folk med obegripligt språk
   och trög tunga, utan till Israels hus,
 6. icke till mångahanda folk med obegripligt språk och trög tunga,
   vilkas tal du icke förstår; sannerligen, sände jag dig till
   sådana, så skulle de höra på dig
 7. Men Israels hus vill icke höra på dig, ty de vilja icke höra på
   mig; hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade
   hjärtan.
   >Hes. 2,4.
 8. Men se, jag gör ditt ansikte hårt såsom deras ansikten, och din
   panna hård såsom deras pannor.
   >Jer. 1,18. Mik. 3,8.
 9. Ja, jag gör din panna hård sasom diamant, hårdare än flinta. Du
   skall icke frukta för dem och icke förfäras för dem, då de nu
   äro ett gensträvigt släkte."
   >Hes. 2,6.
 10. Och han sade till mig: "Du människobarn, allt vad jag talar till
   dig skall du upptaga i ditt hjärta och höra med dina öron.
 11. Och gå bort till dina fångna landsmän, och tala till dem och säg
   till dem: 'Så säger Herren, HERREN' -- evad de nu höra därpå
   eller icke."

 12. Och en andekraft lyfte upp mig, och jag hörde bakom mig ljudet
   av ett väldigt dån: "Lovad vare HERRENS härlighet, där varest
   den är!",
 13. så ock ljudet av väsendenas vingar, som rörde vid varandra, och
   ljudet av hjulen jämte dem och ljudet av ett väldigt dån.
 14. Och en andekraft lyfte upp mig och förde mig bort, och jag
   färdades åstad, bedrövad och upprörd i min ande, och HERRENS
   hand var stark över mig.
   >Jer. 15,17.
 15. Och hag kom till de fångna i Tel-Abib, till dem som bodde vid
   strömmen Kebar, till den plats där de bodde; och jag satt där
   ibland dem i sju dagar, försänkt i djup sorg.

 16. Men efter sju dagar kom HERRENS ord till mig; han sade:
 17. "Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels
   hus, för att du å mina vagnar skall varna dem, när du hör ett
   ord från min mun.
   >Jer. 6,17. Hes. 33,7 f.
 18. Om jag säger till den ogudaktige: 'Du måste dö' och du då icke
   varnar honom, ja, om du icke säger något till att varna den
   ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då skall
   väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall
   jag utkräva av din hand.
 19. Men om du varnar den ogudaktige och han likväl icke vänder om
   från sin ogudaktighet och sin ogudaktiga väg, då skall
   visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har
   räddat din själ.
 20. Och om en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och
   gör vad orätt är, så skall jag lägga en stötesten i hans väg,
   och han skall dö. Om du då icke har varnat honom, så skall han
   väl dö genom sin synd, och den rättfardighet som han förr har
   övat skall icke varda ihågkommen, men hans blod skall jag
   utkräva av din hand.
   >Hes. 18,24. 33,12 f.
 21. Men om du har varnat den rättfärdige, för att han, den
   rättfärdige, icke skall synda, och han så avhåller sig från
   synd, då skall han förvisso få leva, därför att han lät varna
   sig, och du själv har då räddat din själ."

 22. Och HERRENS hand kom där över mig, och han sade till mig: "Stå
   upp och gå ut på slätten; där skall jag tala med dig."
 23. Då stod jag upp och gick ut på slätten; och se, där stod HERRENS
   härlighet, alldeles sådan som jag hade sett den vid strömmen
   Kebar; och jag föll ned på mitt ansikte.
   >Hes. 1,3.
 24. Men en andekraft kom i mig och reste upp mig på mina fötter. Och
   han talade med mig och sade till mig: "Gå och stäng dig inne i
   ditt hus.
   >Hes. 2,2.
 25. Och se, du människobarn, bojor skola läggas på dig, och du skall
   bliva bunden med sådana, så att du icke kan gå ut bland de
   andra.
   >Hes. 4,8.
 26. Och jag skall låta din tunga låda vid din gom, så att du bliver
   stum och icke kan bestraffa dem, då de nu äro ett gensträvigt
   släkte.
   >Hes. 2,5.
 27. Men när jag talar med dig, skall jag upplåta din mun, så att du
   kan säga till dem: 'Så säger Herren, HERREN.' Den som då vill
   höra, han höre, och den som icke vill, han höre icke, då de nu
   äro ett gensträvigt släkte."
   >Hes 2,7.             Hesekiel, 4 Kapitlet

          Jerusalems belägring förebildad.

 1. Och du, människobarn, tag dig en tegeltavla och lägg den framför
   dig och rista på den in en stad, nämligen Jerusalem
 2. Och res upp bålverk mot den och bygg en belägringsmur mot den
   och kasta upp en vall mot den och slå upp läger mot den och sätt
   upp murbräckor mot den runt omkring.
 3. Och tag dig en järnplåt och sätt upp den såsom en järnvagg
   mellan dig och staden; och vänd så ditt ansikte emot den och
   håll den belägrad och ansätt den. Detta skall vara ett tecken
   för Israels hus.

 4. Och lägg du dig på din vänstra sida och lägg Israels hus'
   missgärning ovanpå; lika många dagar som du ligger så, skall du
   bära på deras missgärning.
 5. Jag skall låta deras missgärningsår för dig motsvaras av ett
   lika antal dagar, nämligen av tre hundra nittio dagar; så länge
   skall du bara på Israels hus' missgärning.
 6. Och sedan, när du har fullgjort detta, skall du lägga dig på din
   högra sida och bära på Juda hus' missgärning; i fyrtio dagar,
   var dag svarande mot ett år, skall denna min föreskrift gälla
   för dig.
   >4 Mos. 14,34.
 7. Och du skall vända ditt ansikte och din blottade arm mot det
   belägrade Jerusalem och profetera mot det.

 8. Och se, jag skall lägga bojor på dig, så att du icke kan vända
   dig från den ena sidan på den andra, förrän dina belägringsdagar
   äro slut.
 9. Och tag dig vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spält och
   lägg detta i ett och samma kärl och baka dig bröd därav; lika
   många dagar som du ligger på ena sidan, alltså tre hundra nittio
   dagar, skall detta vara vad du har att äta.
 10. Den mat som du får att äta skall du äta efter vikt, tjugu siklar
   om dagen; detta skall du hava att äta från en viss timme ena
   dagen till samma timme nästa dag
 11. Du skall ock dricka vatten efter mått, nämligen en sjättedels
   hin; så mycket skall du hava att dricka från en viss timme ena
   dagen till samma timme nästa dag.
 12. Tillredd såsom kornkakor skall maten ätas av dig, och du skall
   tillreda den inför deras ögon på bränsle av människoträck.

 13. Och HERREN tillade: "Likaså skola Israels barn äta sitt bröd
   orent bland hedningarna, till vilka jag skall fördriva dem."
 14. Men jag svarade: "Ack, Herre, HERRE! Se, jag har ännu aldrig
   blivit orenad. Jag har aldrig, från min ungdom och intill nu,
   ätit något självdött eller ihjälrivet djur; och sådant kött som
   räknas för vederstyggligt har aldrig kommit i min mun."
   >3 Mos. 7,18, 24 f. 11,2 f. 19,7. Jes. 65,4. Apg. 10,14.
 15. Då sade han till mig: "Välan, jag vill låta dig taga kospillning
   i stället för människoträck; vid sådan må du baka ditt bröd."
 16. Och han sade åter till mig: "Du människobarn, se, hag vill
   fördärva livsuppehället för Jerusalem, så att de skola äta bröd
   efter vikt, och det med oro, och dricka vatten eF- ter mått, och
   det med förfäran;
   >3 Mos. 26,26. Hes. 14,13.
 17. ja, så att de lida brist på bröd och vatten och gripas av
   förfäran, den ene med den andre, och försmäkta genom sin
   missgärning.             Hesekiel, 5 Kapitlet

          Förebildlig framställning av den
         undergång som skall drabba profetens
                folk.

 1. Och du, människobarn, tag dig ett skarpt svärd och bruka det
   såsom rakkniv, och för det över ditt huvud och din haka; tag dig
   så en vågskål och dela det avrakade håret.
   >Jes. 7,20.
 2. En tredjedel skall du bränna upp i eld mitt i staden, när
   belägringsdagarna hava gått till ända; en tredjedel skall du
   taga ut ooh slå den med svärdet där runt omkring; och en
   tredjedel skall du strö ut för vinden, och mitt svärd skall jag
   draga ut efter dem.
 3. Men några få strån skall du taga undan därifrån, och dem skall
   du knyta in i flikarna av din mantel.
   >Hes. 14,22.
 4. Och av dessa strån skall du återigen taga några och kasta dem i
   elden och bränna upp dem i eld. Härifrån skall en eld gå ut
   över hela Israels hus.

 5. Så säger Herren, HERREN: Detta år Jerusalem, som jag har satt
   mitt ibland hednafolken, med länder runt däromkring.
 6. Men det var gensträvigt mot mina rätter på ett ännu ogudaktigare
   sätt än hednafolken, och var ännu mer gensträvigt mot mina
   stadgar än länderna runt däromkring; ty de förkastade mina
   rätter oah vandrade icke efter mina stadgar.
   >Jer. 6,16. 44,16 f.
 7. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom I haven rasat värre än
   hednafolken runt omkring eder, och icke haven vandrat efter mina
   stadgar ooh icke gjort efter mina rätter, ja, icke ens gjort
   efter de hednafolks rätter, som bo runt omkring eder,
   >Hes. 16,47 f. Rom. 2,14 f.
 8. därför säger Herren, HERREN så: Se, fördenskull skall jag också
   komma över dig och skipa rätt mitt ibland dig inför hednafolkens
   ögon;
 9. jag skall göra med dig vad jag aldrig förr har gjort, och sådant
   som jag aldrig mer vill göra, för alla dina styggelsers
   skull.
   >Matt. 24,21,
 10. Därför skola i dig föräldrar äta sina barn, och barn sina
   föräldrar; och jag skall skipa rätt i dig och strö ut för alla
   vindar allt som bliver kvar av dig.
   >3 Mos. 26,29. 5 Mos. 28,53. Jer. 19,9, Klag. 2,20, 4,10.
 11. Ja, så sant jag lever, säger Herren, HERREN: sannerligen, därför
   att du har orenat min helgedom med alla dina skändligheter och
   alla dina styggelser, skall jag också utan skonsamhet vända bort
   mitt öga och icke hava någon misskund.
   >Jer. 21,7, Hes. 7,4. 8,18.
 12. En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger i dig,
   en tredjedel skall falla för svärd runt omkring dig; och en
   tredjedel skall jag strö ut för alla vindar, och mitt svärd
   skall jag draga ut efter dem.
   >Jer. 15,2,
 13. Ja, min vrede skall få uttömma sig, och jag skall släcka min
   förtörnelse på dem och hämnas på dem; och när jag så uttömmer
   min förtörnelse på dem, skola de förnimma att jag, HERREN, har
   talat i min nitälskan.
   >Jes. 1,24. Hes. 16,42. 24,13.
 14. Och jag skall låta dig bliva en ödemark och en smälek bland
   folken runt omkring dig, inför var mans ögon, som går där fram.
   >Jer. 18,16.
 15. Ja, det skall bliva till smälek och hån, till varnagel och
   skräck för folken runt omkring dig, när jag så skipar rätt i dig
   med vrede och förtörnelse och förtörnelses tuktan. Jag, HERREN,
   har talat.
 16. När jag sänder bland dem hungerns onda pilar, som bliva till
   fördärv, ja, när jag sänder dessa till att fördärva eder och så
   låter eder hunger bliva allt värre, då skall jag förstöra för
   eder edert livsuppehälle.
   >Hes. 4,16, 14,13.
 17. Jag skall sända över eder hungersnöd och vilddjur, som skola
   döda edra barn; och pest och blodsutgjutelse skall gå över dig,
   och svärd skall jag låta komma över dig. Jag, HERREN, har talat.
   >3 Mos. 26,22. 5 Mos. 32,24. Hes. 28,23.             Hesekiel, 6 Kapitlet

         Domsord över Israels berg för den
          avgudadyrkan som där bedrives.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Israels berg och
   profetera mot dem
   >Hes. 36,1.
 3. och säg: I Israels berg, hören Herrens, HERRENS ord: Så säger
   Herren, HERREN till bergen och höjderna, till bäckarna och
   dalarna: Se, jag skall låta svärd komma över eder och förstöra
   edra offerhöjder.
 4. Och edra altaren skola varda förödda och edra solstoder
   sönderkrossade, och dem av eder, som bliva slagna, skall jag
   låta bliva kastade inför edra eländiga avgudar.
   >3 Mos. 26,30 f. 2 Kon. 23,11 f.
 5. Och jag skall låta Israels barns döda kroppar ligga där inför
   deras eländiga avgudar, och jag skall förströ edra ben runt
   omkring edra altaren.
 6. Var I än ären bosatta skola städerna bliva öde och offerhöjderna
   ödelagda, så att edra altaren stå öde och förödda, och edra
   eländiga avgudar bliva sönderslagna och få en ände, och edra
   solstoder bliva nedhuggna, och edra verk utplånade.
 7. Dödsslagna män skola då falla bland ederD; och I skolen förnimma
   att jag är HERREN.
 8. Och om jag låter några leva kvar, så att somliga av eder, när I
   bliven förströdda i länderna, räddas undan svärdet ute bland
   folken,
 9. så skola dessa edra räddade ute bland folken, där de äro i
   fångenskap, tänka på mig, när jag har krossat deras trolösa
   hjärtan, som veko av ifrån mig, och deras ögon, som i trolös
   avfällighet skådade efter deras eländiga avgudar; och de skola
   känna leda vid sig sjäka för det onda som de hava gjort med alla
   sina styggelser.
   >3 Mos. 26,40 f. 4 Mos. 15,39.
 10. Och de skola förnimma att jag är HERREN. Det är icke ett tomt
   ord att jag skall låta denna olycka komma över dem.

 11. Så säger Herren, HERREN: Slå dina händer tillsammans, och stampa
   med dina fötter, och ropa ack och ve över alla de onda
   styggelserna i Israels hus, ty genom svärd, hunger och pest
   måste de falla.
 12. Den som är långt borta skall dö av pest, och den som är nära
   skall falla för svärd, och den som bliver kvar och varder
   bevarad skall dö av hunger; så skall jag uttömma min vrede på
   dem.
 13. Och I skolen förnimma att jag är HERREN, när deras slagna män
   ligga där mitt ibland sina eländiga avgudar, runt omkring sina
   altaren, på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla
   gröna träd och under alla lummiga terebinter, varhelst de hava
   låtit en välbehaglig lukt uppstiga till alla sina oländiga
   avgudar.
   >2 Kon. 17,10. Jer. 2,20.
 14. Och jag skall uträcka min hand mot dem och göra landet mer öde
   och tomt än öknen vid Dibla, var de än äro bosatta; och de skola
   förnimma att jag är HERREN.
   >Jer 48,22.             Hesekiel, 7 Kapitlet

              Änden kommer.

 1. Och HERRENs ord kom tili mig; han sade:
 2. Du människobarn, så säger Herren, HERREN till Israels land:
   Änden! Ja, änden kommer över landets fyra hörn.
 3. Nu kommer änden över dig, ty jag skall sända min vrede mot dig
   och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina styggelser
   komma över dig.
 4. Jag skall icke visa dig någon skonsamhet och icke hava någon
   misskund; nej, jag skall låta dina gärningar komma över dig, och
   dina styggelser skola vila på dig. Och I skolen förnimma att jag
   är HERREN.

 5. Så säger Herren, HERREN: Se, en olycka kommer, en olycka ensam i
   sitt slag!
 6. En ände kommer, ja, änden kommer, den vaknar upp och kommer över
   dig.
 7. Ja se, det kommer! Nu kommer ordningen till dig, du folk som bor
   här i landet; din stund kommer, förvirringens dag är nära, då
   intet skördeskri mer skall höras på bergen.
 8. Nu skall jag snart utgjuta min förtörnelse över dig och uttömma
   min vrede på dig, och döma dig efter dina gärningnr och låta
   alla dina styggelser komma över dig.
 9. Jag skall icke visa någon skonsamhet och icke hava någon
   misskund, jag skall giva dig efter dina gärningar, och dina
   styggelser skola vila på dig. Och I skolen förnimma att jag,
   HERREN, är den som slår.
 10. Se, dagen är inne; se, det kommer! Ordningen går sin gång, riset
   blomstrar upp, övermodet grönskar;
   >Jes. 10,5.
 11. våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten. Då bliver
   intet kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av deras gods,
   och till intet bliver deras härlighet.
 12. Stunden kommer, dagen nalkas; köparen må icke glädja sig, och
   säljaren må icke sörja, ty vredesglöd kommer över hela hopen
   därinne.
 13. Säljaren skall icke få tillbaka vad han har sålt, om han ens får
   förbliva vid liv. Ty profetian om hela hopen därinne skall icke
   ryggas och ingen som lever i missgärning skall kunna hålla
   stånd.
 14. Man stöter i basun och rustar allt i ordning, men ingen drager
   ut till strid; ty min vredesglöd går fram över hela hopen
   därinne.
 15. Ute härjar svärdet och därinne pest och hungersnöd, den som är
   ute på marken dör genom svärdet, och den som är i staden, honom
   förtär hungersnöd och pest.
 16. Och om några av dem bliva räd dade, så skola de söka sin
   tillflykt i bergen och vara lika klvftornas duvor, som
   allasammans klaga. Så skall det gå var och en genom hans
   missgärning.
   >Jes. 38,14.
 17. Alla händer skola sjunka ned, och alla knän skola bliva såsom
   vatten.
   >Jes. 13,7. Jer. 6,24.
 18. Människorna skola kläda sig i sorgdräkt, och förfäran skall
   övertäcka dem, alla ansikten skola höljas av skam, och alla
   huvuden skola bliva skalliga.
   >Jes. 3,24.
 19. Man skall kasta sitt silver ut på gatorna och akta sitt guld
   såsom orenlighet. Deras silver ooh guld skall icke kunna rädda
   dem på HERRENS vredes dag, de skola icke kunna mätta sig därmed
   eller därmed fylla sin buk; ty det har varit för dem en
   stötesten till missgärning.
   >Ords. 11,4. Sef. 1,18.
 20. Dess sköna glans brukade man till högfärd, ja, de gjorde därav
   sina styggeliga bilder, sina skändliga avgudar. Därför skall jag
   göra det till orenlighet för dem.
   >Hos. 2,8. 8,4.
 21. Jag skall giva det såsom byte i främlingars hand och såsom rov
   åt de ogudaktigaste på jorden, för att de må ohelga det.
 22. Och jag skall vända bort mitt ansikte ifrån dem, så att man får
   ohelga min klenod; våldsmän skola få draga därin och ohelga den.

 23. Gör kedjorna redo; ty landet är fullt av blodsdomar, och staden
   är full av orätt.
 24. Och jag skall låta de värsta hednafolk komma och taga deras hus
   i besittning. Så skall jag göra slut på de fräckas övermod, och
   deras helgedomar skola varda oskärade.
 25. Förskräckelse skall komma, och när de söka räddning, skall ingen
   vara att finna.
 26. Den ena olyckan skall komma efter den andra, det ena sorgebudet
   skall följa det andra. Man skall få tigga profeterna om syner,
   prästerna skola komma till korta med sin undervisning och de
   äldste med sina råd.
   >Jer. 4,20. 18,18.
 27. Konungen skall sörja, hövdingarna skola kläda sig i
   förskräckelse, och folket i landet skall stå där med darrande
   händer. Jag skall göra med den efter deras gärningar och skipa
   rätt åt dem såsom rätt är åt dem; och de skola förnimma att jag
   är HERREN.             Hesekiel, 8 Kapitlet

          Avgudastyggelserna i Jerusalem.

 1. Och i sjätte året, i sjätte månaden, på femte dagen i månaden,
   när jag satt i mitt hus och de äldste i Juda sutto hos mig, kom
   Herrens, HERRENS hand där över mig.
   >Hes. 1,3 f.
 2. Och jag fick se något som till utseendet liknade eld; allt, ända
   ifrån det som såg ut att vara hans länder och sedan allt nedåt,
   var eld. Men från hans länder och sedan allt uppåt syntes något
   som liknade strålande ljus, och som var såsom glänsande malm.
   >Hes. 1,27.
 3. Och han räckte ut något som var bildat såsom en hand och fattade
   mig vid en lock av mitt huvudhår; och en andekraft lylte mig upp
   mellan himmel och jord och förde mig, i en syn från Gud, till
   Jerusalem, dit där man går in till den inre förgården genom den
   port som vetter åt norr, där varest avgudabelätet, det som hade
   uppväckt Guds nitälskan, hade sin plats.
   >2 Krön. 33,7, 15. Hes. 3,12.
 4. Och se, där syntes Israels Guds härlighet, alldeles sådan som
   jag hade sett den på slätten.
   >Hes. 3,12.
 5. Och han sade till mig: "Du människobarn, lyft upp dina ögon mot
   norr." När jag nu lyfte upp mina ögon mot norr, fick jag se
   avgudabelätet, det som hade uppväckt Guds nitälskan, stå där
   norr om altarporten, vid själva ingången.
   >2 Mos. 20,5. 5 Mos. 32,16.
 6. Och han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de göra här?
   Stora äro de styggelser som Israels hus här bedriver, så att jag
   måste draga långt bort ifrån min helgedom; men du skall få se
   ännu flera, större styggelser."
   >Hes. 11,23.

 7. Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och jag fick där se
   ett hål i väggen.
 8. Och han sade till mig: "Du människobarn, bryt igenom väggen." Då
   bröt jag igenom väggen och fick nu se en dörr.
 9. Och han sade till mig: "Gå in och se vilka onda styggelser de
   här bedriva."
 10. När jag nu kom in, fick jag se allahanda bilder av
   vedelstyggeliga kräldjur och fyrfotadjur, så ock Israels hus'
   alla eländiga avgudar, inristade runt omkring på väggarna.
 11. Och framför dem stodo sjuttio av: de äldste i Israels hus, och
   Jaasanja, Safans son, stod mitt ibland dem, och var och en av
   dem hade sitt rökelsekar i handen, och vällukt steg upp från
   rökelsemolnet.
   >2 Kon. 22,3.
 12. Och han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de äldste i
   Israels hus bedriva i mörkret, var och en i sin avgudakammare?
   Ty de säga: 'HERREN ser oss icke, HERREN har övergivit landet.'"
   >Hes. 9,9.

 13. Därefter sade han till mig: "Du skall få se ännu flera, större
   styggelser som dessa bedriva."
 14. Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS
   hus, och se, där sutto kvinnor som begräto Tammus.
 15. Och han sade till mig: "Du människobarn, ser du detta? Men du
   skall få se ännu flera styggelser, större än dessa."
 16. Och han förde mig till den inre förgården till HERRENS hus, och
   se, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och
   altaret, stodo vid pass tjugufem män, som vände ryggarna åt
   HERRENS tempel och ansiktena åt öster, och som tillbådo solen i
   öster.
   >2 Kon. 23,5, 11.
 17. Och han sade till mig: "Du människobarn, ser du detta? Är det
   icke nog för Juda hus att bedriva de styggelser som de här hava
   bedrivit, eftersom de nu ock hava uppfyllt landet med orätt och
   åter hava förtörnat mig? Se nu huru de sätta vinträdskvisten för
   näsan!
 18. Därför skall också jag utföra mitt: verk i vrede; jag skall icke
   visa någon skonsamhet och icke hava någon misskund. Och om de än
   ropa med hög röst inför mig, skall jag dock icke höra dem."
   >Ords. 1,28. Jer. 11,11. Hes. 5,11.             Hesekiel, 9 Kapitlet

         Syn i vilken profeten ser Jerusalems
         invånare, dem som icke äro tecknade,
            drabbas av hemsökelse.

 1. Och jag hörde honom ropa med hög röst och säga: "Kommen hit med
   hemsökelser över staden, och var och en have sitt mordvapen i
   handen."
 2. Och se, då kommo sex män från övre porten, den som vetter åt
   norr och var och en hade sin stridshammare i handen; och bland
   dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett
   skrivtyg vid sin länd. Och de kommo och ställde sig vid sidan
   av kopparaltaret.
   >Hes. 8,3, Upp. 15,1, 6.
 3. Och Israels Guds härlighet hade lyft sig från keruben, som den
   vilade på, och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel, och
   ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och hade
   skrivtyget vid sin länd;
   >Hes. 1,5 f.
 4. HERREN sade till honom: "Gå igenom Jerusalems stad, och teckna
   med ett tecken på pannan de män som sucka och jämra sig över
   alla styggelser som bedrivas därinne."
   >2 Mos. 12,23. Jer. 5,1. Upp. 7,3.
 5. Och till de andra hörde jag honom säga: "Dragen fram i staden
   efter honom och slån ned folket; visen ingen skonsamhet och
   haven ingen misskund.
 6. Både åldringar och ynglingar och jungfrur, både barn och kvinnor
   skolen I dräpa och förgöra, men I mån icke komma vid någon som
   har tecknet på sig, och I skolen begynna vid min helgedom." Och
   de begynte med de äldste, med de män som stodo framför
   tempelhuset.
   >Jer. 25,29. Hes. 8,16. 1 Petr. 4,17.
 7. Han sade nämligen till dem: "Orenen tempelhuset, och fyllen upp
   förgårdarna med slagna; dragen sedan ut." Och de drogo ut och
   sloga ned folket i staden.

 8. Då nu jag blev lämnad kvar, när de så slogo folket, föll jag ned
   på mitt ansikte och ropade och sade: "Ack, Herre, HERRE, vill du
   då förgöra hela kvarlevan av Israel, eftersom du så utgjuter din
   vrede över Jerusalem?"
 9. Han sade till mig: "Israels och Juda hus' missgärning är alltför
   stor; landet är uppfyllt med orätt, och staden är full av
   lagvrängning. Ty de säga: 'HERREN har övergivit landet, HERREN
   ser det icke.'
   >Hes. 7,23. 8,12. 11,6.
 10. Därför skall icke heller jag visa någon skonsamhet eller hava
   någon misskund, utan skall låta deras gärningar komma över deras
   huvuden."
   >Hes. 8,18.
 11. Och mannen som var klädd i linnekläderna och hade skrivtyget vid
   sin länd kom nu tillbaka och gav besked och sade: "Jag har gjort
   såsom du bjöd mig."            Hesekiel, 10 Kapitlet

         Herrens härlighet, med keruberna och
        hjulen, visar sig för profeten i en syn
         genom vilken Jerusalems uppbränning
               påbjudes.

 1. Och jag fick se att på fästet, som vilade på kerubernas huvuden,
   fanns något som tycktes vara av safirsten, något som till
   utseendet liknade en tron; detta syntes ovanpå dem.
   >Hes. 1,22 f.
 2. Och han sade till mannen som var klädd i linnekläderna, han
   sade: "Gå in mellan rundlarna, in under keruben, och tag dina
   händer fulla med eldsglöd från platsen mellan keruberna, och
   strö ut dem över staden." Och jag såg honom gå.
   >Hes. 1,13.
 3. Och keruberna stodo till höger om huset, när mannen gick ditin,
   och molnet uppfyllde den inre förgården.
   >1 Kon. 8,10. Jes. 6,4.
 4. Men HERRENS härlighet höjde sig upp från keruben och flyttade
   sig till husets tröskel; och huset uppfylldes då av molnet, och
   förgården blev full av glansen från HERRENS härlighet.
   >Hes. 9,3.
 5. Och dånct av kerubernas vingar hördes ända till den yttre
   förgården, likt Gud den Allsmäktiges röst, då han talar.
   >Hes. 1,24.
 6. Och när han nu bjöd mannen som var klädd i linnekläderna och
   sade: "Tag eld från platsen mellan rundlarna, inne mellan
   keruberna", då gick denne ditin och ställde sig bredvid ett av
   hjulen.
 7. Då räckte keruben där ut sin hand, mellan de andra keruberna,
   till elden som brann mellan keruberna, och tog därav och lade i
   händerna på honom som var klädd i linnekläderna; och denne tog
   det och gick så ut.

 8. Och under vingarna på keruberna så syntes något som var bildat
   såsom en människohand.
   >Hes. 1,8.
 9. Och jag fick se fyra hjul stå invid keruberna ett hjul invid var
   kerub och det såg ut som om hjulen voro av något som liknade
   krysolitsten.
   >Hes. 1,15. f.
 10. De sågo alla fyra likadana ut, och ett hjul tycktes vara insatt
   i ett annat.
 11. När de skulle gå, kunde de gå åt alla fyra sidorna, de behövde
   icke vända sig, när de gingo. Ty åt det håll dit den främste
   begav sig gingo de andra efter, utan att de behövde vända sig,
   när de gingo.
 12. Och hela deras kropp, deras rygg, deras händer och deras vingar,
   så ock hjulen, voro fulla med ögon runt omkring; de fyra hade
   nämigen var sitt hjul.
 13. Och jag hörde att hjulen kallades rundlar".
 14. Och var ooh en hade fyra ansikten; det första ansiktet var en
   kerubs, det andra en människas, det tredje ett lejons, det
   fjärde en örns.
   >Hes. 1,5 f.
 15. Och keruberna höjde sig upp; de var samma väsenden som jag hade
   sett vid strömmen Kebar.
   >Hes. 1,3.
 16. Och när keruberna gingo, gingo ock hjulen invid dem; och när
   keruberna lyfte sina vingar för att höja sig över jorden, skilde
   sig hjulen icke ifrån dem.
   >Hes. 1,19 f.
 17. När de stodo stilla, stodo ock dessa stilla, och när de höjde
   sig, höjde sig ock dessa med dem, ty väsendenas ande var i dem.

 18. Och HERRENS härlighet flyttade I sig bort ifrån husets tröskel
   och stannadc över keruberna.
 19. Då såg jag huru keruberna lyfte sina vingar och höjde sig från
   iorden, när de begåvo sig bort, och hjulen jämte dem; och de
   stannade vid ingången till östra porten på HERRENS hus, och
   Israels Guds härlighet vilade ovanpå dem.
 20. Det var samma väsendcn som jag: hade sett under Israels Gud vid
   strömmen Kebar, och jag märkte att det var keruber.
 21. Var och en hade fyra ansikten och fyra vingar, och under deras
   vingar var något som liknade människohänder.
 22. Och deras ansikten voro likadana som de ansikten jag hade sett
   vid strömmen Kebar, så sågo de ut, och sådana voro de. Och de
   gingo alla rakt fram.
   >Hes. 1,9,12.            Hesekiel, 11 Kapitlet

        Ytterligare domsord, åtföljda av löften
         om en kommande återupprättelse för
        Israels folk. Herrens härlighet viker
              bort ur staden.

 1. Och en andekraft lyfte upp mig och förde mig till östra porten
   på HERRENS hus, den som vetter åt öster. Där fick jag se
   tjugufem män stå vid ingången till porten; och jag såg bland dem
   Jaasanja, Assurs son, och Pelatja, Benajas son, som voro furstar
   i folket.
   >Hes. 8,3.
 2. Och han sade till mig: "Du människobarn, det är dessa män som
   tänka ut vad fördärvligt är och råda till vad ont är, här i
   staden;
 3. det är de som säga: 'Hus byggas icke upp så snart. Här är
   grytan, och vi äro köttet.
   >Hes. 12,22, 27. 24,3 f.
 4. Profetera därför mot dem, ja, profetera, du människobarn."

 5. Då föll HERRENS Ande över mig, han sade till mig: "Säg: Så säger
   HERREN: Sådant sägen I, I av Israels hus, och edra hjärtans
   tankar känner jag väl.
 6. Många ligga genom eder slagna här i staden; I haven uppfyllt
   dess gator med slagna.
   >Hes. 7,23.
 7. Därför säger Herren, HERREN så: De slagna vilkas fall I haven
   vållat i staden, de äro köttet, och den är grytan; men eder
   själva skall man föra bort ur den.
 8. I frukten för svärd, och svärd skall jag ock låta komma över
   eder, säger Herren, HERREN.
 9. Jag skall föra eder bort härifrån och giva eder i främlingars
   hand; och jag skall hålla dom över eder.
 10. För svärd skolen I falla; vid Israels gräns skall jag döma
   eder. Och I skolen förnimma att jag är HERREN.
 11. Staden skall icke vara en gryta för eder, och I skolen icke vara
   köttet i den; nej, vid Israels gräns skall jag döma eder.
 12. Då skolen I förnimma att jag är HERREN, I som icke haven vandrat
   efter mina stadgar oah icke haven gjort efter mina rätter, utan
   haven gjort efter de hednafolks rätter, som bo runt omkring
   eder."

 13. Medan jag så profeterade, hade Pelatja, Benajas son, uppgivit
   andan. Då föll jag ned på mitt ansikte och ropade med hög röst
   och sade: "Ack, Herre, HERRE, vill du då alldeles göra ände på
   kvarlevan av Israel?"
   >Jes. 10,20. Hes. 9,8.
 14. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 15. "Du människobarn, dina bröder, ja, dina bröder dina nära fränder
   och hela Israeis hus, alla de till vilka Jerusalems invånare
   säga: 'Hållen eder borta från HERREN; det är åt oss aom landet
   har blivit givet till besittning' --
 16. om dem skall du alltså säga: Så säger Herren, HERREN: Ja, väl
   har jag fört dem långt bort ibland folken och förstrött dem i
   länderna, och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de
   länder dit de hava kommit;
   >Jer. 24,5 f.
 17. men därför skall du nu säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall
   församla eder ifrån folkslagen och hämta eder tillhopa från de
   länder dit I haven blivit förströdda, och skall giva eder
   Israels land.
   >Jer. 23,8.
 18. Och när de hava kommit dit, skola de skaffa bort därifrån alla
   de skändliga och styggeliga avgudar som nu finnas där.
 19. Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande
   skall jag låta komma i deras bröst; jag skall taga bort
   stenhjärtat ur deras kropp och giva dem ett hjärta av kött,
   >Ps. 51,12. Jer. 32,39. Hes. 36,26 f. Sef 3,9. Apg. 4,32.
 20. så att de vandra efter mina stadgar och hålla mina rätter och
   göra efter dem, och de skola vara mitt folk, och jag skall vara
   deras Gud.
   >2 Mos. 6,7. 5 Mos. 30,9 f. Jer. 7,23. 24,7. 30,22. 31,1, 33. 32,38.
 21. Men de vilkas hjärtan efterfölja de skändliga och styggeliga
   avgudarnas hjärtan, deras gärningar skall jag låta komma över
   deraa huvuden, säger Herren, HERREN."
   >Hes. 9,10.
 22. Och keruberna, följda av hjulen, lyfte sina vingar, och Israels
   Guds härlighet vilade ovanpå dem.
 23. Och HERRENS härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade
   på berget öster om staden.
   >Hes. 10,19. Sak. 14,4.
 24. Men mig hade en andekraft lyft upp och fört bort till de fångna
   i Kaldeen, så hade skett i synen, genom Guds Ande. Sedan
   försvann för mig den syn jag hade fått se.
 25. Och jag talade till de fångna alla de ord som HERREN hade
   uppenbarat för mig.            Hesekiel, 12 Kapitlet

         Förebildlig framställning av folkets
        landsflykt. Profetians uppfyllelse viss
            och nära förestående.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade;
 2. "Du människobarn, du bor mitt i det gensträviga släktet, bland
   människor som hava ögon att se med, men dock icke se, och öron
   att höra med, men dock icke höra, eftersom de äro ett så
   gensträvigt släkte.
   >5 Mos. 29,4. Jes. 6,9 f. 42,18 f. Jer. 5,21. Hes. 2,3 f.
   >Matt. 13,14 f.
 3. Så red nu till åt dig, du människobarn, vad man behöver, när man
   skall gå i landsflykt. Och vandra i deras åsyn åstad på ljusa
   dagen, ja, vandra i deras åsyn åstad från det ställe där du nu
   bor bort till en annan ort -- om de till äventyrs ville akta
   därpå, då de nu äro ett så gensträvigt släkte.
   >Jer. 26,3 36,3.
 4. För ut ditt bohag, på ljusa dagen och i deras åsyn, såsom skulle
   du gå i landsflykt, och vandra så i deras åsyn själv åstad på
   aftonen, såsom landsflyktiga pläga.
 5. Gör dig i deras åsyn en öppning i väggen, och för bohaget ut
   genom den.
 6. Lyft det sedan i deras åsyn upp på axeln och för bort det, när
   det har blivit alldeles mörkt; och betäck ditt ansikte, så att
   du icke ser landet. Ty jag gör dig till ett tecken för Israels
   hus."
   >Jes. 8,18. 20,3. Hes. 24,24. Sak. 3,8.
 7. Och jag gjorde såsom han bjöd mig; pa ljusa dagen förde jag ut
   mitt bohag, såsom skulle jag gå i landsflykt. Sedan, om aftonen,
   gjorde jag mig med handen en öppning i väggen, och när det hade
   blivit alldeles mörkt, förde jag det ut genom den och bar det så
   på axeln, i deras åsyn.

 8. Och HERRENS ord kom till mig den följande morgonen; han sade:
 9. Du människobarn, säkert har Israels hus, det gensträviga
   släktet, frågat dig: "Vad är det du gör?"
 10. Så svara dem nu: Så säger Herren, HERREN: Denna utsaga gäller
   fursten i Jerusalem och alla dem av Israels hus, som äro
   därinne.
 11. Säg: Jag är ett tecken för eder; såsom jag har gjort, så skall
   det gå dem: de skola vandra bort i landsflykt och fångenskap.
 12. Och fursten som de hava ibland sig skall lyfta upp sin börda på
   axeln, när det har blivit alldeles mörkt, och skall så draga
   ut. Man skall göra en öppning i väggen, sa att han genom den kan
   bära ut sin börda; och han skall betäcka sitt ansikte, sa att
   han icke ser landet med sitt öga.
 13. Oxh jag skall breda ut mitt nät över honom, och han skall bliva
   fångad i min snara; och jag skall föra honom till Rabel i
   kaldeernas land, som han dock icke skall se; och där skall han
   dö.
   >2 Kon. 25,4 f. Jer. 52,7 f. Hes. 17,20. 32,3.
 14. Och alla som äro omkring honom, till hans hjälp, och alla hans
   härskaror skall jag förströ åt alla väderstreck, och mitt svärd
   skall jag draga ut efter dem.
   >Hes. 5,12.
 15. Och de skola förnimma att jag är HERREN, när jag förskingrar dem
   bland folken och förströr dem i länderna.
 16. Men några få av dem skall jag låta bliva kvar efter svärd,
   hungersnöd och pest, för att de bland de folk till vilka de
   komma skola kunna förtälja om alla sina styggelser; och de skola
   förnimma att jag är HERREN.

 17. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 18. Du människobarn, ät nu ditt bröd med bävan, och drick ditt
   vatten darrande och med oro.
 19. Och säg till folket i landet: Så säger Herren, HERREN om
   Jerusalems invånare i Israels land: De skola äta sitt bröd med
   oro och dricka sitt vatten med förfäran; så skall landet bliva
   ödelagt och plundrat på allt vad däri är, för den orätts skull
   som alla dess inbyggare hava övat.
   >Hes 4,16.
 20. Och de städer som nu äro bebodda skola komma att ligga öde, och
   landet skall bliva en ödemark; och I skolen förnimma att jag är
   HERREN.

 21. Och HERRENs ord kom till mig; han sade:
 22. Du människobarn, vad är det för ett ordspråk I haven i Israels
   land, när I sägen: "Tiden går, och av alla profetsynerna bliver
   intet"?
   >2 Petr. 3,4 f.
 23. Säg nu till dem: Så säger Herren, HERREN: Jag skall göra slut på
   det ordspråket, så att man icke mer skall bruka det i
   Israel. Tala i stället så till dem: "Tiden kommer snart, med
   alla profetsynernas fullbordan."
   >Hab. 2,3.
 24. Ty inga falska profetsyner och inga lögnaktiga spådomar skola
   mer finnas i Israels hus;
 25. nej, jag, HERREN, skall tala det ord som jag vill tala, och det
   skall fullbordas, utan att länge fördröjas. Ja, du gensträviga
   släkte, i edra dagar skall jag tala ett ord och skall ock
   fullborda det, säger Herren, HERREN.
   >Jer. 1,12.

 26. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 27. Du människobarn, se, Israels hus säger: "Den syn som han skådar
   gäller dagar som icke komma så snart; han profeterar om tider
   som ännu äro långt borta."
 28. Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: Intet av vad jag
   har talat skall längre fördröjas; vad jag talar, det skall ske,
   säger Herren, HERREN.            Hesekiel, 13 Kapitlet

         Mot falska profeter och profetissor.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, profetera mot Israels profeterande profeter;
   säg till dem som profetera efter sina egna hjärtans ingivelser:
   Hören HERRENs ord.
   >Jer. 23,1 f. Hes. 14,9. 34,2.
 3. Så säger Herren, HERREN: Ve eder, I dåraktiga profeter, soin
   följen eder egen ande och syner som I icke haven sett! --
   >Jer. 14,14. 23,16, 21.
 4. Lika rävar på öde platser äro dina profeter, Israel.
 5. I haven icke trätt fram i gapet eller fört upp någon mur omkring
   Israels hus, så att det har kunnat bestå i striden på HERRENS
   dag.
   >Ps. 106,23. Hes. 22,30.
 6. Nej, deras syner voro falskhet och deras spådomar lögn, fastän
   de sade "Sä har HERREN sagt." HERREN hade ju icke sänt dem, men
   de hoppades att deras tal ändå skulle gå i fullbordan.
 7. Ja, förvisso var det falska syner som I skådaden och lögnaktiga
   spådomar som I uttaladen, fastän I saden: "Så har HERREN sagt."
   Jag hade ju icke talat något sådant.

 8. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom edert tal är falskhet
   och edra syner äro lögn, se, därför skall jag komma över eder,
   säger Herren, HERREN.
 9. Och min hand skall drabba profeterna som skåda falska syner och
   spå lögnaktiga spådomar. De skola icke få en plats i mitt folks
   församling och skola icke bliva upptagna i förteckningen på
   Israels hus, ej heller skola de få komma till Israels land; och
   I skolen förnimma att jag är Herren, HERREN.
   >Jes. 4,3.
 10. Eftersom, ja, eftersom de förde mitt folk vilse, i det att de
   sade: "Allt står väl till", och dock stod icke allt väl till,
   och eftersom de, när folket bygger upp en mur, vitmena den,
   >Jer. 6,14. 8,11. 23,17. Mik. 3,5.
 11. därför må du säga till dessa vitmenare att den måste falla. Ett
   slagregn skall komma -- ja, I skolen fara ned, I hagelstenar,
   och du skall bryta ned den, du stormvind!
 12. Oeh när så väggen faller, då skall man förvisso säga till eder:
   "Var är nu vitmeningen som I ströken på?"
 13. Därför säger Herren, HERREN så; Jag skall i min förtörnelse låta
   en stormvind bryta lös, ett slagregn skall komma genom min
   vrede, och hagelstenar genom min förtörnelse, så att det bliver
   en ände därpå.
 14. Och jag skall förstöra väggen som I beströken med vitmening, jag
   skall slå den till jorden, så att dess grundval bliver
   blottad. Och när den faller, skolen I förgås därinne; och I
   skolen förnimma att jag är HERREN.
 15. Och jag skall uttömma min förtörnelse på väggen och på dem som
   hava bestrukit den med vitmening; och så skall jag säga till
   eder: Det är ute med väggen, det är ute med dess vitmenare,
 16. med Israels profeter, som profeterade om Jerusalem och skådade
   syner, det till behag, om att allt stod väl till, och dock stod
   icke allt väl till, säger Herren, HERREN.

 17. Och du, människobarn, vänd ditt ansikte mot dina landsmäninnor
   som profetera efter sina egna hjärtans ingivelser; profetera mot
   dem
 18. och säg: Så säger Herren, HERREN: Ve eder som syn bindlar till
   alla handleder och gören slöjor till alla huvuden, både ungas
   och gamlas, för att så fånga själar! Skullen I få fånga själar
   bland mitt folk och döma somliga själar till liv, eder till
   vinning,
 19. I som för några nävar korn och några bitar bröd ohelgen mig hos
   mitt folk, därmed att I dömen till döden själar som icke skola
   dö, och dömen till liv själar som icke skola leva, i det att I
   ljugen för mitt folk, som gärna hör lögn?
   >Ords. 17,15.
 20. Nej, och därför säger Herren, HERREN så: Se, jag skall väl nå
   edra bindlar, i vilka I fången själarna såsom fåglar, och skall
   slita dem från edra armar; och jag skall giva själarna fria, de
   själar som I haven fångat såsom fåglar.
 21. Och jag skall slita sönder edra slöjor och rädda mitt folk ur
   eder hand, och de skola icke mer vara ett byte i eder hand; och
   I skolen förnimma att jag är HERREN.
 22. Eftersom I genom lögnaktigt tal haven gjort den rättfärdige
   försagd i hjärtat, honom som jag ingalunda ville plåga, men
   däremot haven styrkt den ogudaktiges mod, så att han icke vänder
   om från sin onda väg och räddar sitt liv,
 23. därför skolen I icke få fortsätta att skåda falska syner och att
   öva spådom; utan jag skall rädda mitt folk ur eder hand, och I
   skolen förnimma att jag är HERREN.            Hesekiel, 14 Kapitlet

        Herrens svar på avgudatjänarnas frågor.
           Straffdomens allmännelighet.

 1. Och några av de äldste i Israel kommo till mig och satte sig ned
   hos mig.
   >Hes. 20,1 f.
 2. Då kom HERRENS ord till mig; han sade:
 3. Du människobarn, dessa män hava låtit sina eländiga avgudar få
   insteg i sina hjärtan och hava ställt upp framför sig vad som är
   dem en stötesten till missgärning. Skulle jag väl låta fråga mig
   av sådana?
   >Jes. 58,2. Hes. 11,5.
 4. Nej; tala därför med dem och säg till dem: Så säger Herren,
   HERREN: Var och en av Israels hus, som låter sina eländiga
   avgudar få insteg i sitt hjärta och ställer upp framför sig vad
   som är honom en stötesten till missgärning, och så kommer till
   profeten, honom skall jag, HERREN, giva svar såsom han har
   förtjänat genom sina många eländiga avgudar.
 5. Så skall jag gripa Israels barn i hjärtat, därför att de
   allasammans hava vikit bort ifrån mig genom sina eländiga
   avgudar.
 6. Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Vänden om,
   ja, vanden eder bort ifrån edra eländiga avgudar, vänden edra
   ansikten bort ifrån alla edra styggelser.
 7. Ty om någon av Israels hus, eller av främlingarna som bo i
   Israel, viker bort ifrån mig, och låter sina eländiga avgudar få
   insteg i sitt hjärta och ställer upp framför sig vad som är
   honom en stötesten till missgärning, och så kommer till
   profeten, för att denne skall fråga mig för honom, så vill jag,
   HERREN, själv giva honom svar:
   >3 Mos. 17,8 f.
 8. jag skall vända mitt ansikte mot den mannen och göra honom till
   ett tecken och till ett ordspråk, och utrota honom ur mitt folk;
   och I skolen förnimma att jag är HERREN.
   >5 Mos. 28,37. Hes. 5,15.
 9. Men om profeten låter förföra sig och talar något ord, så har
   jag, HERREN, låtit den profeten bliva förförd; och jag skall
   uträcka min hand mot honom och förgöra honom ur mitt folk
   Israel.
   >1 Kon. 22,20 f. Hes. 13,2 f. 2 Tess. 2,11.
 10. Och de skola båda bära på sin missgärning: profetens missgärning
   skall räknas lika med den frågandes missgärning --
 11. på det att Israels barn icke mer må gå bort ifrån mig och fara
   vilse, ej heller mer orena sig med alla sina överträdelser, utan
   vara mitt folk, såsom jag skall vara deras Gud, säger Herren,
   HERREN.

 12. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 13. Du människobarn, om ett land syndade mot mig och beginge
   otrohet, så att jag måste uträcka min hand mot det och fördärva
   dess livsuppehälle och sända hungersnöd över det och utrota
   därur både människor och djur,
   >Jes. 3,1. Hes. 4,16. 5,16.
 14. och om då därinne funnes dessa tre män: Noa, Daniel och Job, så
   skulle de genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv,
   säger Herren, HERREN.
   >1 Mos. 6,8 f. Dan. 2,18 f. Job. 42,8 f.
 15. Om jag läte vilddjur draga fram genom landet och göra det
   folktomt, så att det bleve så öde att ingen vågade draga där
   fram för djuren skull,
   >3 Mos. 26,22. 2 Kon. 17,25. Hes. 5,17.
 16. då skulle, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, dessa tre
   män, om de vore därinne, icke kunna rädda vare sig söner eller
   döttrar; allenast de själva skulle räddas, men landet måste
   bliva öde.
 17. Eller om jag läte svärd komma över det landet, i det att jag
   sade: "Svärdet fare fram genom landet!", och jag så utrotade
   därur både människor och djur,
 18. och om då dessa tre män vore därinne, så skulle de, så sant jag
   lever, säger Herren, HERREN, icke kunna rädda söner eller
   döttrar; allenast de själva skulle räddas.
 19. Eller om jag sände pest i det landet och utgöte min vrede
   däröver i blod, för att utrota därur både människor och djur,
   >1 Krön. 21,14.
 20. och om då Noa, Daniel och Job vore därinne, så skulle de, så
   sant jag lever, säger Herren, HERREN, icke kunna rädda vare sig
   son eller dotter; de skulle genom sin rättfärdighet rädda
   allenast sina egna liv.
 21. Och så säger Herren, HERREN: Men huru mycket värre bliver det
   icke, när jag på en gång sänder mina fyra svåra straffdomar:
   svärd, hungersnöd, vilddjur och pest, över Jerusalem, för att
   utrota därur både människor och djur!
   >2 Sam. 24,18. Jer. 15,3. Upp. 6,5.
 22. Likväl skola några räddade bliva kvar där, några söner och
   döttrar, som skola föras bort. Och se, dessa skola draga bort
   till eder; och när I fån se deras vandel och deras gärningar, då
   skolen I trösta eder för den olycka som jag har låtit komma över
   Jerusalem, ja, för allt som jag har låtit komma över
   det.
   >Hes. 12,16.
 23. De skola vara eder till tröst, när I sen deras vandel och deras
   gärningar; I skolen då förstå att jag icke utan sak har gjort
   allt vad jag har gjort mot det, sager Herren, HERREN.            Hesekiel, 15 Kapitlet

         Det torra vinträdet Israel är icke
            förmer än andra träd.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
   >Ps. 80,9 f. Hes. 17,6 f. 19,10 f.
 2. Du människobarn, varutinnan är vinstockens trä förmer än annat
   trä, vinstockens, vars rankor växa upp bland skogens andra träd?
 3. Tager man väl virke därav till att förfärdiga något nyttigt? Gör
   man ens därav en plugg för att på den hänga upp någonting?
 4. Och om det nu därtill har varit livet till mat åt elden, så att
   dess båda ändar hava blivit förtärda av eld, och vad däremellan
   finnes är svett, duger det då till något nyttigt?
 5. Icke ens medan det ännu var oskadat, kunde man förfärdiga något
   nyttigt därav; huru mycket mindre kan man förfärdiga något
   nyttigt därav, sedan det endels har blivit förtärt av elden och
   endels är svett!

 6. Därför säger Herren, HERREN så: Såsom det händer med vinstockens
   trä bland annat trä från skogen, att Jag lämnar det till mat åt
   elden, så ikall jag ock göra med Jerusalems invånare.
 7. Jag skall vända mitt ansikte mot dem; ur elden hava de kommit
   undan, men eld skall dock fortära dem. Och I skolen förnimma
   att jag är HERREN, när jag vänder mitt ansikte mot dem.
   >Hes. 14,8.
 8. Och jag skall göra landet till en ödemark, därför att de hava
   varit otrogna, säger Herren, HERREN.            Hesekiel, 16 Kapitlet

        Jerusalems trohetsbrott, dess straff och
              dess benådning.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, förehåll Jerusalem dess styggelser
 3. och säg: Så säger Herren, HERREN till Jerusalem: Från Kanaans
   land stammar du, och där är du född; din fader var en amore och
   din moder en hetitisk kvinna.
 4. Och vid din födelse gick det så till. När du föddes, skar ingen
   av din navelsträng, och du blev icke rentvagen med vatten, ej
   heller ingniden med salt och lindad.
 5. Ingen såg på dig med så mycken ömkan, att han villa göra något
   sådant med dig eller visa dig någon misskund, utan man kastade
   ut dig på öppna fältet den dag du föddes; så ringa aktade man
   ditt liv.
 6. Då gick jag förbi där du låg och fick se dig sprattla i ditt
   blod, ooh jag sade till dig: "Du skall få bliva vid liv, du som
   ligger där i ditt blod." Ja, jag sade till dig: "Du skall få
   bliva vid liv, du som ligger där i ditt blod;
 7. ja, jag skall föröka dig till många tusen, såsom växterna äro på
   marken." Och du sköt upp och blev stor och mycket fager; dina
   bröst hade höjt sig, och ditt hår hade växt, men du var ännu
   naken och blottad.
 8. Då gick jag åter förbi där du var och fick se att din tid var
   inne, din älskogstid; och jag bredde min mantel över dig och
   betäckte din blygd. Och så gav jag dig min ed och ingick
   förbund med dig, säger Herren, HERREN, och du blev min.
   >1 Mos. 22,16. 24,7. Rut 3,9. Jer. 2,2 f. Hos. 2,2 f. 9,10.
 9. Och jag tvådde dig med vatten och sköljde blodet av dig, ooh
   smorde dig med olja,
   >2 Mos. 19,5 f. Jos. 5,2 f.
 10. och klädde på dig brokigt vävda kläder och satte på dig skor av
   tahasskinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av
   silke.
 11. Ooh jag prydde dig med smycken: jag satte armband på dina armar
   och en kedja om din hals,
 12. jag satte en ring i din näsa och örhängen i dina öron och en
   härlig krona på ditt huvud.
 13. Så blev du prydd med guld och silver, och dina kläder voro av
   fint linne, av siden och av tyg i brokig vävnad. Fint mjöl,
   honung och olja fick du äta. Du blev övermåttan skön, och så
   vart du omsider en drottning.
 14. Och ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull,
   ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader som jag hade
   satt på dig, säger Herren, HERREN.

 15. Men du förlitade dig på din skönhet och bedrev otukt, sedan du
   nu hade fått sådant rykte; du slösade din otukt på var och en
   som gick där fram: det vore ju något för honom.
   >Jer. 2,20.
 16. Och du tog dina kläder och gjorde dig med dem brokiga
   offerhöjder och bedrev på dessa otukt, sådana gärningar som
   eljest aldrig någonsin hava förekommit, ej heller mer skola
   göras.
 17. Och du tog dina härliga smycken, det guld och silver som jag
   hade givit dig, och gjorde dig så mansbilder, med vilka du
   bedrev otukt.
   >Hes. 7,20. Hos. 2,8.
 18. Och du tog dina brokigt vävda kläder och höljde dem i dessa; och
   min olja och min rökelse satte du fram för dem.
 19. Och det bröd som jag hade givit dig -- ty fint mjöl, olja och
   honung hade jag ju låtit dig få att äta -- detta satte du fram
   för dem till en välbehaglig lukt; ja, därhän kom det, säger
   Herren, HERREN.
   >Hes. 6,13.
 20. Och du tog dina söner och döttrar, dem som du hade fött åt mig,
   och offrade dessa åt dem till spis. Var det då icke nog att du
   bedrev otukt?
   >2 Kon. 16,3. Jer. 7,31. 32,35.
 21. Skulle du också slakta mina söner och giva dem till pris såsom
   offer åt dessa?
   >Jes. 57,5.
 22. Och vid alla dina styggelser och din otukt tänkte du icke på din
   ungdoms dagar, då du var naken och blottad och låg där
   sprattlande i ditt blod.
 23. Och sedan du hade bedrivit all denna ondska -- ve, ve dig! säger
   Herren, HERREN --
 24. byggde du dig kummel och gjorde dig höjdaltaren på alla öppna
   platser.
 25. I alla gathörn byggde du dig höjd altaren och lät din skönhet
   skända och spärrade ut benen åt alla som gingo där fram; ja, du
   bedrev mycken otukt.
 26. Du bedrev otukt med egyptierna, dina grannar med det stora
   köttet, ja, mycken otukt till att förtörna mig.
   >2 Mos. 32,1 f. Hes. 20,7 f. 23,3 f.
 27. Men se, då uträckte jag min hand mot dig och minskade ditt
   underhåll och gav dig till pris åt dina fiender, filisteernas
   döttrar, som blygdes över ditt skändliga väsende.
   >Dom. 13,1 f. 1 Sam. 4,1 f.
 28. Men sedan bedrev du otukt med assyrierna, ty du hade ännu icke
   blivit mätt; ja, du bedrev otukt med dem och blev ändå icke
   mätt.
   >2 Krön. 28,16. Hes. 23,5 f.
 29. Du gick med din otukt ända bort till krämarlandet, kaldeernas
   land; men icke ens så blev du mätt.
   >Jes. 39,1 f. Hes. 17,4. 23,14 f.
 30. Huru älskogskrankt var icke ditt hjärta, säger Herren, HERREN,
   eftersom du gjorde allt detta, sådana gärningar som allenast den
   fräckaste sköka kan göra.
 31. Med dina döttrar uppförde du åt dig kummel i alla gathörn och
   höjdaltaren på alla öppna platser. Men däri var du olik andra
   skökor, att du försmådde skökolön,
 32. du äktenskapsbryterska, som i stället för den man du hade tog
   andra män till dig.
 33. Åt alla andra skökor måste man giva skänker, men här var det du
   som gav skänker åt alla dina älskare och mutade dem, för att de
   skulle komma till dig från alla håll och bedriva otukt med dig.
 34. Så gjorde du vid din otukt tvärt emot vad andra kvinnor göra;
   efter dig lopp ingen för att bedriva otukt, men du gav skökolön,
   utan att själv få någon skökolön; du gjorde tvärt emot andra.

 35. Hör därför HERRENS ord, du sköka.
 36. Så säger Herren, HERREN: Eftersom du har varit så frikostig med
   din skam och blottat din blygd i otukt med din älskare, därför,
   och för alla dina vederstyggliga eländiga avgudars skull och för
   dina söners blods skull, dina söners, som du gav åt dessa,
 37. se, därför skall jag församla alla dina älskare, dem som du har
   varit till behag, ja, alla dem som du har älskat mer eller
   mindre; dem skall jag församla mot dig från alla håll och blotta
   din blygd inför dem, så att de få se all din blygd.
   >Jer. 13,22,26. Klag. 1,8. Hes. 23,9 f. Hos. 2,5, 10.
 38. Och jag skall döma dig efter den lag som gäller för
   äktenskapsbryterskor och blodsutgjuterskor, och skall låta dig
   bliva ett blodigt offer för min vrede och nitälskan.
   >1 Mos. 9,6. 3 Mos. 20,10. 4 Mos. 35,31 f. Joh. 8,5.
 39. Och jag skall giva dig i deras hand, och de skola slå ned dina
   kummel och bryta ned dina höjdaltaren, och slita av dig kläderna
   och taga ifrån dig dina härliga smycken och låta dig ligga naken
   och blottad.
 40. Och de skola sammankalla en församling mot dig, och man skall
   stena dig och hugga sönder dig med svärd;
   >Hes. 23,46 f.
 41. och dina hus skall man bränna upp i eld. Så skall man hålla dom
   över dig inför många kvinnors ögon. Och så skall jag göra slut
   på din otukt, och du skall icke mer kunna giva någon skökolön.
   >2 Kon. 25,9. 2 KrÖn. 36,19. Jer. 39,8. 52,13.
 42. Och jag skall släcka min vrede på dig, så att min nitälskan kan
   vika ifrån dig, och så att jag får ro och slipper att mer
   förtörnas.
   >Hes. 5,13. 24,13.
 43. Eftersom du icke tänkte på din ungdoms dagar, utan var avog mot
   mig i allt detta, se, därför skall också jag låta dina gärningar
   komma över ditt huvud, säger Herren, HERREN, på det att du icke
   mer må lägga sådan skändlighet till alla dina andra
   styggelser.
   >Hes. 9,10.

 44. Se, alla som bruka ordspråk skola på dig tillämpa det
   ordspråket: "Sådan moder, sådan dotter."
 45. Ja, du är din moders dotter, hennes som övergav sin man och sina
   barn; du är dina systrars syster deras som övergåvo sina män och
   sina barn; eder moder var en hetitisk kvinna och eder fader en
   amore.
 46. Din större syster var Samaria med sina döttrar, hon som bodde
   norrut från dig; och din mindre syster, som bodde söderut från
   dig, var Sodom med sina döttrar.
 47. Men du nöjde dig icke med att vandra på deras vägar och att göra
   efter deras styggelser; inom kort bedrev du värre ting än de, på
   alla dina vägar.
   >Hes. 5,7.
 48. Så sant jag lever, säger Herren, HERREN: din syster Sodom och
   hennes döttrar hava icke gjort vad du och dina döttrar haven
   gjort.
   >Matt. 11,23.
 49. Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet,
   överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar
   beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige.
   >1 Mos. 13,13.
 50. Tvärtom blevo de högfärdiga och bedrevo vad styggeligt var inför
   mig; därför försköt jag dem, när jag såg detta.
   >1 Mos. 18,20 f. 19,13, 24.
 51. Ej heller Samaria har syndat hälften så mycket som du. Du har
   gjort så många flera styggelser än dessa, att du genom alla de
   styggelser du har bedrivit har kommit dina systrar att synas
   rättfärdiga.
   >Jer. 3,11. Matt. 12,4l f. Luk. 11,31 f.
 52. Så må också du nu bara din skam, du som nu kan lånda dina
   systrar till ursäkt; ty därigenom att du har bedrivit ännu
   vederstyggligare synder än de, stå nu såsom rättfärdiga i
   jämförelse med dig. Ja, blygs och bär din skam över att du så
   har kommit dina systrar att synas rättfärdiga.
 53. Därför skall jag ock åter upp rätta dem, Sodom med hennes
   döttrar och Samaria med hennes döttrar. Dig skall jag ock åter
   upprätta mitt ibland dem,
 54. för att du må bära din skam och skämmas för allt vad du har
   gjort, och därmed bliva dem till tröst.
 55. Och med dina systrar skall så ske: Sodom och hennes döttrar
   skola åter bliva vad de fordom voro, och Samaria och hennes
   döttrar skola åter bliva vad de fordom voro Också du själv och
   dina döttrar skolen åter bliva vad I fordom voren.
 56. Men om du förr icke ens hördes nämna din syster Sodom, under din
   höghetstid,
 57. innan ännu din egen ondska hade blivit uppenbarad -- såsom den
   blev på den tid då du vart till smälek för Arams döttrar och för
   alla de kringboende filisteernas döttrar, som hånade dig på alla
   sidor --
   >2 Kon. 15,37. 2 Krön. 28,18.
 58. Så måste du nu själv bära på din skändlighet och dina
   styggelser, säger HERREN.

 59. Ty så säger Herren, HERREN: Jag har handlat med dig efter dina
   gärningar, ty du hade ju förakat eden och brutit
   förbundet.
   >Jer. 2,20.
 60. Men jag vill nu tänka på det förbund som jag slöt med dig i din
   ungdoms dagar, och upprätta med dig ett evigt förbund.
   >Jer. 2,2. 31,31 f. Rom. 11,25 f.
 61. Då skall du tänka tillbaka på dina vägar och skämmas, när du får
   taga till dig dina systrar, de större jämte de mindre; ty jag
   skall giva dem åt dig till döttrar, dock icke för din trohet i
   förbundet.
 62. Men jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall
   förimma att jag är HERREN;
 63. och så skall du tänka därpå och blygas, så att du av skam icke
   mer kan upplåta din mun, då när jag förlåter dig allt vad du har
   gjort, säger Herren, HERREN.            Hesekiel, 17 Kapitlet

        Konung Sidkias förbundsbrott framställt
         i en liknelse. Den nya telningen på
              Israels berg.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, förelägg Israels hus en gåta, och tala till det
   en liknelse
 3. säg: Så säger Herren, HERREN: Den stora örnen med de stora
   vingarna och de långa pennorna, han som är så full med brokiga
   fjädrar, han kom till Libanon och tog bort toppen på cedern.
   >Jer. 48,40. 49,22.
 4. Han bröt av dess översta kvist och förde den till krämarlandet
   och satte den i en köpmansstad.
 5. Sedan tog han en telning som växte i landet och planterade den i
   fruktbar jordmån; han tog den och satte den bland piltrad, på
   ett ställe där mycket vatten fanns.
 6. Och den fick växa upp och bliva ett utgrenat vinträd, dock med
   låg stam, för att dess rankor skulle vända sig till honom och
   dess rötter vara under honom. Den blev alltså ett vinträd som
   bar grenar och sköt skott.
 7. Men där var ock en annan stor örn med stora vingar och fjädrar i
   mängd; och se, till denne böjde nu vinträdet längtansfullt sina
   grenar, och från platsen där det var planterat sträckte det sina
   rankor mot honom, för att han skulle vattna det.
 8. Och dock var det planterat i god jordmån, på ett ställe där
   mycket vatten fanns, så att det kunde få grenar och bära frukt
   och bliva ett härligt vinträd.
 9. Säg vidare: Så säger Herren, HERREN: Kan det nu gå det väl?
   Skall man icke rycka upp dess rötter och riva av dess frukt, så
   att det förtorkar, och så att alla blad som hava vuxit ut därpå
   förtorka? Och sedan skall varken stor kraft eller mycket folk
   behövas för att flytta det bort ifrån dess rötter.
 10. Visst står det fast planterat, men kan det gå det väl? Skall det
   icke alldeles förtorka, när östanvinden når det, ja, förtorka på
   den plats där det har vuxit upp?

 11. Och HERRENS ord kom till mig, han sade:
 12. Säg till det gensträviga släktet Förstån I icke vad detta
   betyder? Så säg då: Se, konungen i Babel kom till Jerusalem och
   tog dess konung och dess furstar och hämtade dem till sig i
   Babel.
   >2 Kon. 24,10 f.
 13. Och han tog en ättling av konungahuset och slöt förbund med
   honom och lät honom anlägga ed. Men de mäktige i landet hade
   han fört bort med sig,
   >2 Kon. 24,17 f. 2 Krön. 36,10 f.
 14. för att landet skulle bliva ett oansenligt rike, som icke kunde
   uppresa sig, och som skulle nödgas hålla förbundet med honom, om
   det ville bestå.
 15. Men han avföll från honom och skickade sina sändebud till
   Egypten, för att man där skulle giva honom hästar och mycket
   folk. Kan det gå den väl, som så gör? Kan han undkomma? Kan
   den som bryter förbund undkomma?
   >Jer. 37,5.
 16. Så sant jag lever, säger Herren, HERREN: där den konung bor, som
   gjorde honom till konung, den vilkens ed han likväl föraktade,
   och vilkens förbund han bröt, där, hos honom i Babel, skall han
   sannerligen dö.
 17. Och Farao skall icke med stor härsmakt och mycket folk bistå
   honom i kriget, när en vall kastas upp och en belägringsmur
   bygges, till undergång för många människor.
   >2 Kon. 25,1 Hes. 4,2.
 18. Eftersom han föraktade eden och bröt förbundet och gjorde allt
   detta fastän han hade givit sitt löfte, därför skall han icke
   undkomma.
 19. Ja, därför säger Herren, HERREN så: Så sant jag lever, jag skall
   förvisso låta min ed, som han har föraktat, och mitt förbund,
   som han har brutit, komma över hans huvud.
 20. Och jag skall breda ut mitt nät över honom, och han skall bliva
   fångad i min snara; och jag skall föra honom till Babel och där
   hålla dom över honom, för den otrohets skull som han har begått
   mot mig.
   >Hes. 12,13. 32,3.
 21. Och alla flyktingar ur alla hans härskaror skola falla för
   svärd, och om några bliva räddade, så skola de varda förströdda
   åt alla väderstreck. Och I skolen förnimma att jag, HERREN, har
   talat.

 22. Så säger Herren, HERREN: Jag vill ock själv taga en kvist av
   toppen på den höga cedern och sätta den; av dess översta skott
   skall jag avbryta en späd kvist och själv plantera den på ett
   högt och brant berg.
   >Jes. 11,1. Jer. 23,6. 33,15 f.
 23. På Israels stolta berg skall jag plantera den, och den skall
   bära grenar och få frukt och bliva en härlig ceder. Och allt vad
   fåglar heter av alla slag skall bo under den; de skola bo i
   skuggan av dess grenar.
   >Jes. 2,2. Matt. 13,31 f.
 24. Och alla träd på marken skola förnimma att det är jag, HERREN,
   som förödmjukar höga träd och upphöjer låga träd, som låter
   friska träd förtorka och gör torra träd grönskande. Jag, HERREN,
   har talat det, och jag fullbordar det också.            Hesekiel, 18 Kapitlet

        Den gudomliga vedergällningens ordning.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Vad orsak haven I till att bruka detta ordspråk i Israels land:
   "Fäderna äta sura druvor, och barnens tänder bliva ömma därav"?
   >Jer. 31,29 f.
 3. Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, I skolen ingen orsak
   mer hava att bruka detta ordspråk i Israel.
 4. Se, alla själar äro mina, faderns själ såväl som sonens är min;
   den som syndar, han skall dö.
   >1 Mos. 18,25.
 5. Om nu en man är rättfärdig och övar rätt och rättfärdighet,
 6. om han icke håller offermåltid på bergen, ej heller upplyfter
   sina ögon till Israels hus' eländiga avgudar, om han icke
   skändar sin nästas hustru, ej heller kommer vid en kvinna under
   hennes orenhets tid,
   >3 Mos. 18,19. 20,10.
 7. om han icke förtrycker någon, utan giver tillbaka den pant han
   har fått för skuld, om han icke tager rov, utan giver sitt bröd
   åt den hungrige och kläder den nakne,
   >Mos 22,26 f. 5 Mos. 24,10 f. Jes. 58,6 f. Matt. 25,35.
 8. om han icke ockrar eller tager ränta, om han håller sin hand
   tillbaka från vad orätt är och fäller rätta domar människor
   emellan --
   >2 Mos. 22,26. 5 Mos. 23,10. Ps. 15,5.
 9. ja, om han så vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter,
   i det att han gör vad redligt är, då är han rättfärdig och skall
   förvisso få leva, säger Herren, HERREN.

 10. Men om han så föder en son som bliver en våldsverkare, vilken
   utgjuter blod eller gör allenast något av allt detta
 11. som han själv icke gjorde, en som håller offermåltid på bergen,
   skändar sin nästas hustru,
 12. förtrycker den arme och fattige, tager rov, icke giver pant
   tillbaka, upplyfter sina ögon till de eländiga avgudarna,
   bedriver vad styggeligt är,
   >Am. 2,8.
 13. ockrar och tager ränta -- skulle då denne få leva? Nej, han
   skall icke få leva, utan eftersom han bedriver sådana
   styggelser, skall han straffas med döden; hans blod skall komma
   över honom.
   >3 Mos. 20,9 f.
 14. Och om sedan denne föder en son, vilken ser alla de synder som
   hans fader begår, och vid åsynen av dem själv tager sig till
   vara för att göra sådant,
 15. en som icke håller offermåltid på bergen, icke upplyfter sina
   ögon till Israels hus' eländiga avgudar, icke skändar sin nästas
   hustru,
 16. en som icke förtrycker någon, icke fordrar pant eller tager rov,
   utan giver sitt bröd åt den hungrige och kläder den nakne,
 17. en som icke förgriper sig på den arme, ej heller ockrar eller
   tager ränta, utan gör efter mina rätter och vandrar efter mina
   stadgar, då skall denne icke dö genom sin faders missgärning,
   utan skall förvisso få leva.
 18. Hans fader däremot, som begick våldsgärningar och rövade från
   sin broder och gjorde bland sina fränder det som icke var gott,
   se, han måste dö genom sin missgärning.

 19. Huru kunnen I nu fråga: "Varför skulle icke sonen bära på sin
   faders missgärning?" Jo, sonen övade ju rätt och rättfärdighet
   och höll alla mina stadgar och gjorde efter dem; därför skall
   han förvisso få leva.
 20. Den som syndar, han skall dö; en son skall icke bära på sin
   faders missgärning, och en fader skall icke bära på sin sons
   missgärning. Över den rättfärdige skall hans rättfärdighet
   komma, och över den ogudaktige skall hans ogudaktighet komma.
   >5 Mos. 24,16. 2 Kon. 14,6. 2 Krön. 25,4.
 21. Men om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han
   har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och
   rättfärdighet, då skall han förvisso leva och icke dö.
 22. Ingen av de överträdelser han har begått skall du tillräknas
   honom; genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva.
 23. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger
   Herren, HERREN, och icke fastmer därtill att han vänder om från
   sin väg och får leva?
   >Hes. 33,11. 2 Petr. 3,9.

 24. Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör
   vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör --
   skulle han då få leva, om han gör så? Nej, intet av all den
   rättfärdighet han har övat skall då ihågkommas, utan genom den
   otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.
   >Hes. 3,20. 33,12 f.

 25. Men nu sägen I: "Herrens väg är icke alltid densamma." Hören då,
   I av Israels hus: Skulle verkligen min väg icke alltid vara
   densamma? Är det icke fastmer eder väg som icke alltid är
   densamma?
   >Hes. 33,17 f.
 26. Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad
   orätt är, så måste han dö till straff därför; genom det orätta
   som han gör måste han dö.
 27. Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han
   har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han
   behålla sin själ vid liv.
 28. Ja, eftersom han kom till insikt och vände om från alla de
   överträdelser han hade begått, skall han förvisso leva och icke
   dö.
 29. Och ändå säga de av Israels hus: "Herrens väg är icke alltid
   densamma"! Skulle verkligen mina vägar icke alltid vara desamma,
   I av Israels hus? Är det icke fastmer eder väg som icke alltid
   är densamma?

 30. Alltså: jag skall döma var och en av eder efter hans vägar, I av
   Israels hus, säger Herren, HERREN. Vänden om, ja, vänden eder
   bort ifrån alla edra överträdelser, för att eder missgärning
   icke må bliva eder till en stötesten.
 31. Kasten bort ifrån eder alla de överträdelser som I haven begått,
   och skaffen eder ett nytt hjärta och en ny ande; ty icke viljen
   I väl dö, I av Israels hus?
   >Ps. 51,12. Hes. 11,19.
 32. Jag har ju ingen lust till någons död, säger Herren
   HERREN. Omvänden eder därför, så fån I leva.            Hesekiel, 19 Kapitlet

          Klagosång över Juda konungahus.

 1.  Men du, stäm upp en klagosång
      över Israels furstar;
 2.    säg:

      Huru var icke din moder en lejoninna!
      Bland lejon låg hon;
    hon födde upp sina ungar
      bland kraftiga lejon.
   >1 Mos.49,9 f.
 3.  Så födde hon upp en av sina ungar,
      så att han blev ett kraftigt lejon;
    han lärde sig att taga rov,
      människor åt han upp.
   >2 Kon. 23,31 f. Jer. 22,10 f.
 4.  Men folken fingo höra om honom
      och han blev fångad i deras grop;
    och man förde honom med krok i nosen
      till Egyptens land.

 5.  När hon nu såg att hon fick vänta förgäves,
      och att hennes hopp blev om intet,
    då tog hon en annan av sina ungar
      och gjorde denne till ett kraftigt lejon.
   >2 Kon. 24,18 f.
 6.  Stolt gick han omkring bland lejonen,
      ja, han blev ett kraftigt lejon;
    han lärde sig att taga rov,
      människor åt han upp.
 7.  Han våldförde deras änkor,
      deras städer förödde han.
    Och landet med vad däri var blev förfärat
      vid dånet av hans rytande.
 8.  Då bådade man upp folk mot honom
      runt omkring från länderna;
    och de bredde ut sitt nät för honom,
      och han blev fångad i deras grop
 9.  Sedan satte de honom i en bur, med krok i nosen,
      och förde honom till konungen Babel
    Där satte man honom in i fasta borgar,
    för att hans röst ej mer skulle höras
      bort till Israels berg.
   >2 Kon. 25,6.

 10.  Medan de levde i ro, var din moder såsom ett vinträd,
      planterat vid vatten.
    Och det blev ett fruktsamt träd, rikt på skott,
      genom det myckna vattnet.
 11.  Det fick starka grenar,
      tjänliga till härskarspiror,
    och dess stam växte hög,
      omgiven av lövverk,
    så att det syntes vida, ty det var högt
      och rikt på rankor.

 12.  Då ryckte man upp det i vrede,
      och det blev kastat på jorden,
    och stormen från öster
      förtorkade dess frukt.
    Dess starka grenar
      brötos av och torkade bort,
      elden fick förtära dem.
   >Hes. 17,10. Hos. 13,15.
 13.  Nu är det utplanterat i öknen,
      i ett torrt och törstande land.
 14.  Och eld har gått ut från dess yppersta gren
      och har förtärt dess frukt.
    Så finnes där nu ingen stark gren kvar,
     ingen härskarspira!
   >2 Krön. 36,11, 19 f.

   En klagosång är detta, och den har fått tjäna såsom klagosång.            Hesekiel, 20 Kapitlet

        Israels gensträvighet, förkastelse och
        slutliga återupprättelse. Elden i skogen
                söderut.

 1. I sjunde året, på tionde dagen i femte månaden, kommo några av
   de äldste i Israel för att fråga HERREN; och de satte sig ned
   hos mig.
   >Hes. 14,1.
 2. Då kom HERRENS ord till mig han sade:
 3. Du människobarn, tala med de äldste i Israel och säg till dem:
   Så säger Herren, HERREN: Haven I kommit för att fråga mig? Så
   sant jag lever, jag låter icke fråga mig av eder, säger Herren,
   HERREN.
 4. Men vill du döma dem, ja, vill du döma, du människobarn, så
   förehåll dem deras fäders styggelser
 5. och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: På den dag då jag
   utvalde Israel, då upplyfte jag min hand till ed inför Jakobs
   hus' barn och gjorde mig känd för dem i Egyptens land; jag
   upplyfte min hand till ed inför dem och sade: "Jag är HERREN,
   eder Gud.
   >2 Mos. 6,8. 5 Mos. 7,6.
 6. På den dagen lovade jag dem med upplyft hand att föra dem ut ur
   Egyptens land, till det land som jag hade utsett åt dem, ett
   land som skulle flyta av mjölk och honung, och som vore
   härligast bland alla länder.
   >2 Mos 3,8. Jer. 3,19.
 7. Och jag sade till dem: "Var och en av eder kaste bort sina ögons
   styggelser, och ingen orene sig på Egyptens eländiga avgudar;
   jag är HERREN, eder Gud."
   >3 Mos. 18,3. Jos. 24,14. Hes. 23,3.
 8. Men de voro gensträviga mot mig och ville icke höra på mig; de
   kastade icke bort var och en sina ögons styggelser, och de
   övergåvo icke Egyptens eländiga avgudar. Då tänkte jag på att
   utgjuta min förtörnelse över dem och att uttömma min vrede på
   dem mitt i Egyptens land.
   >5 Mos. 9,7, 24.
 9. Men vad jag gjorde, det gjorde jag för mitt namns skull, för att
   detta icke skulle bliva vanärat i de folks ögon, bland vilka de
   levde, och i vilkas åsyn jag gjorde mig känd för dem, i det jag
   förde dem ut ur Egyptens land.

 10. Så förde jag dem då ut ur Egyptens land och lät dem komma in i
   öknen.
 11. Och jag gav dem mina stadgar och kungjorde för dem mina rätter;
   den människa som gör efter dem får leva genom dem.
   >2 Mos. 15,26. 20,1 f. 3 Mos. 18,5. 5 Mos. 5,1 f. 30,6.
   >Rom. 10,5. Gal. 3,12.
 12. Jag gav dem ock mina sabbater, till att vara ett tecken mellan
   mig och dem, för att man skulle veta att jag är HERREN, som
   helgar dem.
   >2 Mos. 16,23 f. 20,8. 31,13, 17. Jes. 58,13.
 13. Men Israels hus var gensträvigt mot mig i öknen; de vandrade
   icke efter mina stadgar, utan föraktade mina rätter, fastän den
   människa som gör efter dem får leva genom dem; de ohelgade ock
   svårt mina sabbater. Då tänkte jag på att utgjuta min
   förtörnelse över dem i öknen och så förgöra dem.
   >4 Mos. 14,2. 15,32.
 14. Men vad jag gjorde, det gjorde jag för mitt namns skull, för att
   detta icke skulle bliva vanärat i de folks ögon, i vilkas åsyn
   jag hade fört dem ut.
   >1 Mos. 14,13 f. 5 Mos. 9,28.
 15. Likväl upplyfte jag min hand inför dem i öknen och svor att jag
   icke skulle låta dem komma in i det land som jag hade givit dem,
   ett land som skulle flyta av mjölk och honung, och som vore
   härligast bland alla länder --
   >4 Mos. 14,21 f. 5 Mos. 1,34 f.
 16. detta därför att de föraktade mina rätter och icke vandrade
   efter mina stadgar, utan ohelgade mina sabbater, i det att deras
   hjärtan följde efter deras eländiga avgudar.
 17. Men jag visade dem skonsamhet och fördärvade dem icke; jag
   gjorde icke alldeles ände på dem i öknen.

 18. Och jag sade till deras barn i öknen: "I skolen icke vandra
   efter edra fäders stadgar och icke hålla deras rätter, ej heller
   orena eder på deras eländiga avgudar.
 19. Jag är HERREN, eder Gud; vandren efter mina stadgar och håller
   mina rätter och gören efter dem.
   >5 Mos. 4,1.
 20. Och helgen mina sabbater, och må de vara ett tecken mellan mig
   och eder, för att man må veta att jag är HERREN, eder Gud.
 21. Men deras barn voro gensträviga mot mig; de vandrade icke efter
   mina stadgar och höllo icke mina rätter, så att de gjorde efter
   dem fastän den människa som gör efter dem får leva genom dem; de
   ohelgade ock mina sabbater. Då tänkte jag på att utgjuta min
   förtörnelse över dem och att uttömma min vrede på dem i öknen.
 22. Men jag drog min hand tillbaka, och vad jag gjorde, det gjorde
   jag för mitt namns skull, för att detta icke skulle bliva
   vanärat i de folks ögon, i vilkas åsyn jag hade fört dem ut.
 23. Likväl upplyfte jag min hand inför dem i öknen och svor att
   förskingra dem bland folken och förströ dem i länderna,
   >3 Mos. 26,39 f. 5 Mos. 28,64 f.
 24. eftersom de icke gjorde efter mina rätter, utan föraktade mina
   stadgar och ohelgade mina sabbater, och eftersom deras ögon
   hängde vid deras fäders eländiga avgudar.
 25. Därför gav jag dem ock stadgar som icke voro till deras båtnad,
   och rätter genom vilka de icke kunde bliva vid liv.
   >Jer.8,8 Apg. 7,42 f. Rom. 1,24 f. 2 Tess. 2,10 f.
 26. Och jag lät dem orena sig med sina offerskänker, med att låta
   allt som öppnade moderlivet gå genom eld, ty jag ville slå dem
   med förfäran, på det att de skulle förstå att jag är HERREN.
   >Krön. 33,6. Hes. 16,20 f.

 27. Tala därför till Israels hus, du människobarn, och säg till dem:
   Så säger Herren, HERREN: Också därmed hava edra fäder hädat mig,
   att de hava begått otrohet mot mig.
 28. När jag hade låtit dem komma in i det land som jag med upplyft
   hand hade lovat att giva dem, och när de så där fingo se någon
   hög kulle eller något lummigt träd, då offrade de där sina
   slaktoffer och framburo där sina offergåvor, mig till
   förtörnelse, och läto där sina offers välbehagliga lukt uppstiga
   och utgöto där sina drickoffer.
   >Jes. 57,5 f.
 29. Då sade jag till dem: "Vad är detta för en offerhöjd[1], denna
   som I kommen[2] till?" Därav fick en sådan plats namnet
   "offerhöjd", såsom man säger ännu i dag.

 30. Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Skolen då
   I orena eder på samma sätt som edra fäder gjorde, och i trolös
   avfällighet löpa efter deras styggelser?
 31. I orenen eder ännu i dag på alla edra eländiga avgudar, i det
   att I frambären åt dem edra offerskänker och låten edra barn gå
   genom eld. Skulle jag då låta fråga mig av eder, I av Israels
   hus? Nej, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, ja låter icke
   fråga mig av eder.
 32. Och förvisso skall icke det få ske som har kommit eder i sinnet,
   då I tänken: "Vi vilja bliva såsom hedningarna, såsom folken i
   andra länder: vi vilja tjäna trä och sten.
   >5 Mos. 4,28.
 33. Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, med stark hand och
   uträckt arm och utgjuten förtörnelse skall jag sannerligen
   regera över eder.
 34. Och med stark hand och uträckt arm och utgjuten förtörnelse
   skall jag föra eder ut ifrån folken och församla eder från de
   länder i vilka I ären förströdda.
   >Hes. 11,17.
 35. Och jag skall föra eder in i Folkens öken, och där skall jag gå
   till rätta med eder, ansikte mot ansikte.
   >Hos. 2,14.
 36. Likasom jag gick till rätta med edra fäder i öknen vid Egyptens
   land, så skall jag ock gå till rätta med eder, säger Herren,
   HERREN.
 37. Och jag skall låta eder draga fram under staven och tvinga eder
   in i förbundets band.
 38. Och jag skall rensa bort ifrån eder dem som sätta sig upp emot
   mig och avfalla från mig, jag skall skaffa bort dem ur det land
   där de nu bo, men in i Israels land skola de icke få komma; och
   I skolen förnimma att jag är HERREN.

 39. Men hören nu, I av Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Välan,
   gån åstad och tjänen edra eländiga avgudar, var och en dem han
   har. Sedan skolen I förvisso komma att höra på mig, och I
   skolen då icke mer ohelga mitt heliga namn med edra offerskänker
   och edra eländiga avgudar.
 40. Ty på mitt heliga berg, på Israels höga berg, säger Herren,
   HERREN där skall hela Israels hus tjäna mig, så många därav som
   finnas i landet; där skall jag finna behag i dem, där skall jag
   hava lust till edra offergärder och till förstlingen av edra
   gåvor, vadhelst I viljen helga.
 41. Vid den välbehagliga lukten skall jag finna behag i eder, när
   tiden kommer, att jag för eder ut ifrån folken och församlar
   eder från de lander i vilka I ären förströdda. Och jag skall
   bevisa mig helig på eder inför folkens ögon.
 42. Ja, I skolen förnimma att jag är HERREN, när jag låter eder
   komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand
   lovade att giva åt edra fäder.
 43. Och där skolen I tänka tillbaka på edra vägar och på alla de
   gärningar som I orenaden eder med; och I skolen känna leda vid
   eder själva för allt det onda som I haven gjort.
   >Hes. 6,9. 16,61 f. 36,31.
 44. Och I skolen förnirnma att jag är HERREN, när jag så handlar med
   eder, för mitt namns skull och icke efter edra onda vägar och
   edra skändliga gärningar, I av Israels hus, säger Herren,
   HERREN.

 45. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 46. Du människobarn, vänd ditt ansikte söderut och predika mot
   söder; ja, profetera mot skogslandet söderut;
 47. säg till skogen söderut: Hör HERRENS ord: Så säger Herren,
   HERREN: Se, jag skall tända upp en eld i dig, och den skall
   förtära alla träd i dig, både de friska och de torra; den
   flammande lågan skall icke kunna släckas, och av den skola allas
   ansikten förbrännas, allas mellan söder och norr.
   >Jes. 10,17 f.
 48. Och allt kött skall se att jag, HERREN, har upptänt den; den
   skall icke kunna släckas.

 49. Och jag sade: "Ack, Herre, HERRE! Dessa säga om mig: 'Denne
   talar ju gåtor.'"

[1] Hebr. habbamá.
[2] Hebr. habbaím.            Hesekiel, 21 Kapitlet

        Herrens svärd. Straffet över Juda med
         dess konung och över Ammons barn.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot
   helgedomarna, ja, profetera mot Israels land.
 3. Och säg till Israels land: Så säger HERREN: Se, jag skall vända
   mig mot dig och draga ut mitt svärd ur skidan och utrota ur dig
   både rättfärdiga oah ogudaktiga.
 4. Ja, eftersom jag skall utrota ur dig både rättfärdiga och
   ogudaktiga, därför skall mitt svärd fara ut ur skidan och vända
   sig mot allt kött mellan söder och norr;
 5. och allt kött skall förnimma att jag, HERREN, har dragit ut mitt
   svärd ur skidan; det skall icke mer stickas in igen.
 6. Men du, människobarn, må sucka, ja, du må sucka inför deras
   ögon, som om dina länder skulle brista sönder i din bittra
   smärta.
 7. Och när de fråga dig: "Varför suckar du?", då skall du svara:
   "För ett olycksbud, som när det kommer, skall göra att alla
   hjärtan förfäras och alla händer sjunka ned och alla sinnen
   omtöcknas och alla knän bliva såsom vatten. Se, det kommer, ja,
   det fullbordas! säger Herren, HERREN."
   >Hes. 7,17

 8. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 9. Du människobarn, profetera och säg: Så säger HERREN: Säg: Ett
   svärd, ja, ett svärd har blivit vässt och har blivit fejat.
 10. Det har blivit vässt, för att det skall anställa ett slaktande;
   det har blivit fejat, för att det skall blixtra. Eller skola vi
   få fröjd därav? Fröjd av det som bliver ett tuktoris för min
   son, ett för vilket intet trä kan bestå!
 11. Nej, han har lämnat det till att fejas, för att det skall fattas
   i handen; svärdet har blivit vässt och fejat för att sättas i en
   dråpares hand.
 12. Ropa och jämra dig, du människobarn, ty det drabbar mitt folk,
   det drabbar alla Israels hövdingar. De äro med mitt folk
   hemfallna åt svärdet; därför må du slå dig på länden.
   >Jer. 31,19.
 13. Ty rannsakning har redan skett; huru skulle det då vara möjligt
   att riset icke drabbade, det ris för vilket intet kan bestå?
   säger Herren, HERREN.
 14. Men du, människobarn, profetera och slå händerna tillsammans; må
   svärdet fördubblas, ja, bliva såsom tre, må det bliva ett
   mordsvärd, ett mordsvärd jämväl för den störste, svärdet som
   drabbar dem från alla håll.
   >Hes. 6,11.
 15. Ja, för att deras hjärtan må försmälta av ångest, och för att
   många må falla, skall jag sända det blänkande svärdet mot alla
   deras portar. Ack, det är gjort likt en blixt, det är draget för
   att slakta!
 16. Hugg lös med all makt åt höger, måtta åt vänster, varthelst din
   egg kan bliva riktad.
 17. Också jag skall slå mina händer tillsammans och släcka min
   vrede. Jag, HERREN, har talat.
   >Hes. 5,13.

 18. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 19. Du människobarn, märk ut åt dig två vägar på vilka den
   babyloniske konungens svärd kan gå fram; låt båda gå ut från ett
   och samma land. Skär så ut en vägvisare, skär ut den för den
   plats där stadsvägarna skilja sig.
 20. Märk ut såsom det håll dit svärdet kan gå dels Rabba i Ammons
   barns land, dels Juda med det befästa Jerusalem.
 21. Ty konungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna
   begynna; han vill låta spå åt sig, han skakar pilarna, han
   rådfrågar sina husgudar, han ser på levern.
 22. I sin högra hand får han då ut lotten "Jerusalem", för att han
   där skall sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop,
   upphäva sin röst till härskri, för att han där skall sätta upp
   murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en
   belägringsmur. --
 23. Detta synes dem vara en falsk spådom: de hava ju heliga eder.
   Men han uppväcker minnet av deras missgärning, och så ryckas de
   bort.
 24. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom I haven uppväckt minnet
   av eder missgärning i det att edra överträdelser hava biivit
   uppenbara, så att eder syndfullhet visar sig i allt vad I gören,
   ja, eftersom minnet av eder har blivit uppväckt, därför skolen I
   komma att med makt ryckas bort.
 25. Och du, dödsdömde, ogudaktige furste över Israel, du vilkens dag
   kommer, när din missgärning har nått sin gräns,
 26. så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig
   kronan. Det som nu är skall icke förbliva vad det är; vad lågt
   är skall upphöjas, och vad högt är skall förödmjukas.
 27. Omstörtas, omstörtas, omstörtas skall delta av mig; också detta
   skall vara utan bestånd, till dess han kommer, som har rätt
   därtill, den som jag har givit det åt.
   >Hes. 17,22 f.

 28. Och du, människobarn, profetera Och såg: Så säger Herren, HERREN
   om Ammons barn och om deras smädelser: Säg: Ett svärd, ja, ett
   svärd är draget, det är fejat för att slakta för att varda
   mättat och för att blixtra,
   >Hes. 25,1 f.
 29. mitt under det att man skådar åt dig falska profetsyner och spår
   åt dig lögnaktiga spådomar om att du skall sättas på de
   dödsdömda ogudaktigas hals, vilkas dag kommer, när missgärningen
   har nått sin gräns.
 30. Må det stickas i skidan igen. I den trakt där du är skapad, i
   det land varifrån du stammar, där skall jag döma dig.
 31. Jag skall Utgjuta min vrede över dig, jag skall mot dig blåsa
   upp min förgrymmelses eld; och jag skall giva dig till pris åt
   vilda människor, åt män som äro mästare i att fördärva.
 32. Du skall bliva till mat åt elden, ditt blod skall flyta i
   landet; ingen skall mer tänka på dig. Ty jag, HERREN, har talat.            Hesekiel, 22 Kapitlet

         Jerusalems syndalista. Dess straff.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, vill du döma ja, vill du döma blodstaden?
   Förehåll henne då alla hennes styggelser
   >Hes. 9,9. 20,4. 23,36. 24,6, 9.
 3. och säg: Så säger Herren, HERREN: Du stad som utgjuter dina
   invånares blod, så att din stund måste komma, du som gör
   eländiga avgudar åt dig och så bliver orenad!
   >2 Kon. 21,16.
 4. Genom det blod som du har utgjutit har du ådragit dig skuld, och
   genom de eländiga avgudar som du har gjort har du orenat dig; så
   har du påskyndat dina dagars slut och nu hunnit gränsen för dina
   år. Därför skall jag låta dig bliva till smälek för folken och
   till spott för alla länder.
   >5 Mos. 28,37.
 5. Ja, både nära och fjärran skall man bespotta dig, du vilkens
   namn är skändat, du förvirringens stad.

 6. Se, hos dig trotsa Israels hövdingar var och en på sin arm, om
   det gäller att utgjuta blod.
 7. Över fader och moder uttalar man förbannelser hos dig; mot
   främlingen övar man våld hos dig; den faderlöse och änkan
   förtrycker man hos dig.
   >Jer. 7,6.
 8. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater ohelgar du.
   >Hes. 20,12 f.
 9. Förtalare finnas hos dig, om det gäller att utgjuta blod. Man
   håller hos dig offermåltider på bergen; man bedriver hos dig vad
   skändligt är.
   >Jer. 6,28. Hes. 18,6.
 10. Man blottar sin faders blygd hos dig; man kränker hos dig
   kvinnan, när hon har sin orenhets tid.
   >3 Mos. 18,19. 20,14 ,18.
 11. Man bedriver styggelse, var och en med sin nästas hustru; ja,
   man orenar i skändlighet sin sons hustru; man kränker hos dig
   sin syster, sin faders dotter.
   >Jer. 5,8.
 12. Man tager hos dig mutor för att utgjuta blod; ja, du ockrar och
   tager ränta och skinnar din nästa med våld, och mig förgäter du,
   säger Herren, HERREN.
 13. Men se, jag slår mina händer tillsammans i harm över det
   skinneri du övar, och i harm över det blod som du utgjuter hos
   dig.
   >Hes. 21,14.
 14. Menar du att ditt mod skall bestå, eller att dina händer skola
   vara starka nog, när tiden kommer, att jag utför mitt verk på
   dig? Jag HERREN, har talat, oah jag fullbordar det också.
 15. Jag skall förskingra dig bland folken ooh förströ dig i
   länderna; så skall jag taga bort ifrån dig all din orenhet.
 16. Du skall bliva vanärad inför folkens ögon, genom din egen skuld;
   och du skall förnimma att jag är HERREN.

 17. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 18. Du människobarn, Israels hus har för mig blivit slagg; de äro
   allasammans blott koppar, tenn, järn och bly i ugnen; de äro ett
   silver som kan räknas för slagg.
   >Jes. 1,22. Jer. 6,28.
 19. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom I allasammans haven
   blivit slagg, se, därför skall jag hopsamla eder i Jerusalem.
 20. Likasom man hopsamlar silver, koppar, järn, bly ooh tenn i ugnen
   och där blåser upp eld under det och smälter det, så skall jag i
   min vrede och förtörnelse hopsamla eder och kasta eder i ugnen
   och smälta eder.
 21. Ja, jag skall samla eder tillhopa; och blåsa upp min
   förgrymmelses eld under eder, för att I man smältas däri.
 22. Likasom silver smältes i ugnen, så skolen I smältas däri; och I
   skolen förnimma att det är jag, HERREN, som utgjuter min
   förtörnelse över eder.

 23. Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, säg
   till dem:
 24. Du är ett land som icke bliver renat, icke varder sköljt av regn
   på vredens dag.
 25. De profeter som där finnas hava sammansvurit sig och blivit
   såsom rytande, rovgiriga lejon; de äta upp själar, de riva till
   sig gods och dyrbarheter och göra många till änkor därinne.
   >Mik. 3,11. Mark. 12,40.
 26. Prästerna där våldföra min lag och ohelga mina heliga ting; de
   göra ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisa
   icke om skillnaden mellan rent och orent. De tillsluta sina
   ögon för mina sabbater, och så bliver jag ohelgad mitt ibland
   dem.
   >3 Mos. 10,10 f. Jer. 2,8. Hes. 44,23. Sef. 3,4.
 27. Furstarna därinne äro såsom rovgiriga vargar; de utgjuta blod
   och förgöra själar för att skaffa sig vinning.
 28. De profeter som de hava tjäna dem såsom vitmenare; de skåda åt
   dem falska profetsyner och spå åt dem lögnaktiga spådomar; de
   säga: "Så säger Herren, HERREN", och det fastän HERREN icke har
   talat.
   >Hes. 13,10.
 29. Folket i landet begår våldsgärningar och tager rov; den arme och
   fattige förtrycka de, och mot främlingen öva de våld, utan lag
   och rätt.
 30. Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur
   och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet, på det
   att jag icke må fördärva det; men jag finner ingen.
   >Ps. 106,23. Jer. 5,1. Hes. 13,5.
 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör ände på dem med
   min förgrymmelses eld. Deras gärningar skall jag låta komma över
   deras huvuden, säger Herren, HERREN.            Hesekiel, 23 Kapitlet

        De båda systrarna Ohola (Samaria) och
             Oholiba (Jerusalem).

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, det var en gång två kvinnor, döttrar till en
   och samma moder.
 3. Dessa bedrevo otukt i Egypten; de gjorde det redan i sin ungdom.
   Där kramades deras bröst, och där smekte man deras jungfruliga
   barm.
   >Hes. 16,26.
 4. Den äldre hette Ohola, och hennes syster Oholiba. Därefter blevo
   de mina, och födde söner och döttrar. Och om deras namn är att
   veta att Ohola är Samaria, och Oholiba Jerusalem.
   >Hes. 16,8.

 5. Men Ohola bedrev otukt i stället för att hålla sig till mig; hon
   upptändes av lusta till sina älskare hennes grannar assyrierna,
   >2 Kon. 15,19. 17,3 f. Hes. 16,28.
 6. där de kommo klädda i mörkblå purpur och voro ståthållare och
   landshövdingar, vackra unga män allasammans, ryttare som redo på
   hästar.
 7. Hon gav åt dem sin trolösa älskog, åt Assurs alla yppersta
   söner; och varhelst hon upptändes av lusta, där orenade hon sig
   på alla deras eländiga avgudar
 8. Men ändå uppgav hon icke sin otukt med egyptierna, som hade fått
   ligga hos henne i hennes ungdom, och som hade smekt hennes
   jungfruliga barm och slösat på henne sin otukt.
 9. Därför gav jag henne till pris åt hennes älskare, åt Assurs
   söner, till vilka hon var upptänd av lusta.
   >Hes. 16,36 f.
 10. Och sedan dessa bade blottat hennes blygd, förde de bort hennes
   söner och döttrar och dräpte henne själv med svärd; så blev hon
   en varnagel för andra kvinnor, då nu dom blev hållen över henne.

 11. Men fastän hennes syster Oholiba såg detta, upptändes hon av
   lusta ännu värre och drev sin otukt ännu längre än systern.
   >Jer. 3,7 f. Hes. 16,47 f.
 12. Hon upptändes av lusta till Assurs söner; de voro ju ståthållare
   och landshövdingar och voro hennes grannar, de kommo klädda i
   präktig dräkt, ryttare som redo på hästar, vackra unga män
   allasammans.
   >2 Kon. 16,7 f.
 13. Och jag såg att också hon orenade sig; båda gingo de samma väg.
 14. Men denna drev sin otukt ännu längre. Ty när hon fick se
   mansbilder inristade i väggen, beläten av kaldeer, som man hade
   inristat och målat röda med dyrbar färg,
   >Hes. 8,10.
 15. framställda med gördlar kring sina länder och med ståtliga
   huvudbonader, allasammans lika kämpar, ja, när hon fick se dessa
   bilder av Babels söner, av de män som hade sitt fädernesland i
   Kaldeen;
 16. då upptändes hon av lusta till dem, strax när hon såg dem för
   sina ögon. Och hon sände bud till dem i Kaldeen;
 17. och Babels söner kommo till henne och lågo hos henne i älskog
   och orenade henne genom sin otukt. Först sedan hon hade blivit
   orenad av dem, vände sig hennes själ ifrån dem.
 18. Men när hon så öppet bedrev sin otukt och blottade sin blygd, då
   vände sig min själ ifrån henne, likasom den hade vänt sig ifrån
   hennes syster.

 19. Dock drev hon sin otukt ännu längre: hon mindes sin ungdoms
   dagar, då hon bedrev otukt i Egyptens land;
   >2 Kon. 18,21.
 20. och så upptändes hon åter av lusta till bolarna där, som hade
   kött såsom åsnor och flöde såsom hästar.
   >Jer. 5,8.
 21. Ja, din håg stod åter till din ungdoms skändlighet, när
   egyptierna smekte din barm, därför att du hade så ungdomliga
   bröst.
   >Hes. 17,15.

 22. Därför, du Oholiba, säger Herren, HERREN så: Se, jag skall
   uppväcka mot dig dina älskare, dem som din själ har vänt sig
   ifrån, och jag skall låta dem komma över dig från alla sidor,
 23. Babels söner och alla kalaeer, pekodeer, soeer och koeer och
   alla Assurs söner med dem, vackra unga män, ståthållare och
   landshövdingar allasammans, kämpar och berömliga män, som rida
   på hästar allasammans.
 24. De skola komma över dig med vagnar och hjuldon i mängd och med
   skaror av folk; rustade med skärmar och sköldar och klädda
   hjälmar skola de anfalla dig från alla sidor. Och jag skall
   överlämna domen åt dem, och de skola döma dig efter sina rätter.
 25. Jag skall låta min nitälskan gå över dig, så att de fara grymt
   fram mot dig; de skola skära av dig näsa och öron, och de som
   bliva kvar av dig skola falla för svärd. Man skall föra bort
   dina söner och döttrar, och vad som bliver kvar av dig skall
   förtäras av eld.
 26. Man skall slita av dig dina kläder och taga ifrån dig dina
   härliga smycken.
 27. Så skall jag göra slut på din skändlighet och på den otukt som
   du begynte öva i Egyptens land; och du skall icke mer lyfta upp
   dina ögon till dem och icke mer tänka på Egypten.
 28. Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag vill giva dig till pris åt
   dem som du nu hatar, åt dem som din själ har vant sig bort
   ifrån.
 29. Och de skola fara fram mot dig såsom fiender, och skola taga
   ifrån dig allt vad du har förvärvat och lämna dig naken och
   blottad; ja, din otuktiga blygd skall varda blottad, med din
   skändlighet och din otukt.
 30. Detta skall man göra dig, därför att du i otukt lopp efter
   hedningarna och orenade dig på deras eländiga avgudar.
 31. Du vandrade på din systers väg; därför skall jag sätta i din
   hand samma kalk som gavs åt henne.
   >Ps. 75,9. Jes. 51,17. Jer. 25,15.
 32. Ja, så säger Herren, HERREN: Du skall nödgas dricka din systers
   kalk, så djup och så vid som den är, och den skall bringa dig
   åtlöje och smälek i fullt mått.
 33. Du skall bliva drucken och bliva full av bedrövelse, ty en
   ödeläggelsens och förödelsens kalk är din syster Samarias kalk.
 34. Du skall nödgas dricka ut den till sista droppen, ja ock slicka
   dess skärvor, och du skall sarga ditt bröst. Ty jag har talat,
   säger Herren, HERREN.
 35. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom du har förgätit mig och
   kastat mig bakom din rygg, därför måste du ock bära på din
   skändlighet och din otukt.
   >1 Kon. 14,9. Jer. 2,32. 3,21. 13,25. 18,15.

 36. Och HERREN sade till mig: Du människobarn, vill du döma Ohola
   och Oholiba? Förehåll dem då deras styggelser.
   >Hes. 22,2.
 37. Ty de hava begått äktenskapsbrott, och blod låder vid deras
   händer. Ja, med sina eländiga avgudar hava de begått
   äktenskapsbrott; och till mat åt dem hava de offrat sina barn,
   dem som de hade fött åt mig.
 38. Därtill gjorde de mig detta: samma dag som de orenade min
   helgedom ohelgade de ock mina sabbater.
 39. Ty samma dag som de slaktade sina barn åt de eländiga avgudarna
   gingo de in i min helgedom och ohelgade den. Se, sådant hava de
   gjort i mitt hus.
   >Jer. 7,9 f.

 40. Än mer, de sände bud efter män som skulle komma fjärran ifrån;
   budbärare skickades till dem, och se, de kommo, de män för vilka
   du hade tvått dig och sminkat dina ögon och prytt dig med
   smycken.
 41. Och du satt på en härlig vilobädd, med ett dukat bord framför,
   och du hade där ställt fram min rökelse och min olja.
 42. Sorglöst larm hördes därinne, och till de män ur hopen, som voro
   där, hämtade man ytterligare in dryckesbröder från öknen. Och
   dessa satte armband på kvinnornas armar och härliga kronor på
   deras huvuden.
 43. Då sade jag: "Skall hon, den utlevade, få hålla i med att begå
   äktenskapsbrott? Skall man alltjämt få bedriva otukt med henne,
   då hon är en sådan?"
 44. Ty man gick in till henne, såsom man går in till en sköka; ja,
   så gick man in till Ohola och till Oholiba, de skändliga
   kvinnorna.
 45. Men rättfärdiga man skola döma dem efter den lag som gäller för
   äktenskapsbryterskor och blodsutgjuterskor; ty
   äktenskapsbryterskor äro de, och blod låder vid deras händer.
   >1 Mos. 9,6. 3 Mos. 20,10. 4 Mos. 35,31 f. Hes. 16,38.
 46. Ja, så säger Herren, HERREN: Må man sammankalla en församling
   mot dem och prisgiva dem åt misshandling och plundring.
   >Hes. 16,40 f.
 47. Och församlingen skall stena dem och hugga dem i stycken med
   svärd, och dräpa deras söner och döttrar, och bränna upp deras
   hus i eld.
 48. Så skall jag göra slut på skändligheten i landet, och alla
   kvinnor må låta varna sig, så att de icke bedriva sådan
   skändlighet som I.
 49. Och man skall låta eder skändlighet komma över eder, och I
   skolen få bära på de synder I haven begått med edra eländiga
   avgudar; och I skolen förnimma att jag är Herren, HERREN.            Hesekiel, 24 Kapitlet

         Jerusalem under bilden av en rostig
          gryta. Profetens förebildliga
         uppträdande efter hans hustrus död.

 1. Och HERRENS ord kom till mig i nionde året, på tionde dagen i
   tionde månaden; han sade:
 2. Du människobarn, skriv upp åt dig namnet på denna dag, just
   denna dag; ty konungen i Babel har på just denna dag ryckt fram
   mot Jerusalem.
   >2 Kon. 25,1. Jer. 52,4.
 3. Och tala till det gensträviga slaktet i en liknelse; säg till
   dem: Så säger Herren, HERREN: Sätt på grytan, och när du har
   satt på den, så gjut vatten däri.
   >Jer. 1,13. Hes. 11,3 f.
 4. Lägg sedan köttstyckena tillhopa däri, allahanda goda stycken,
   av låret och bogen; och fyll den så med de bästa märgbenen.
 5. Tag härtill det bästa av hjorden; och lägg bränsle under den för
   att koka benen. Låt den koka starkt, så att ock benen bliva
   kokta i den.

 6. Så säger nu Herren, HERREN: Ve över blodstaden, den rostiga
   grytan, varifrån rosten icke har kunnat tagas bort! Det ena
   köttstycket efter det andra har man redan tagit ut därur, utan
   att kasta lott om ordningen.
   >Hes. 22,2.
 7. Ty det blod hon har utgjutit är ännu kvar därinne; på kala
   klippan lät hon det rinna ned; hon utgöt det icke på sådan mark
   att mullen har kunnat skyla det.
   >Job 16,18
 8. För att vreden skulle hava sin gång, och för att jag skulle
   utkräva hämnd, lät jag det blod hon utgöt komma på kala klippan,
   där det icke kunde skylas.
   >3 Mos. 17,13. 5 Mos. 12,16, 24.

 9. Därför säger Herren, HERREN så: Ve över blodstaden! Jag skall nu
   ytterligare öka på bränslet därunder.
   >Hes. 21,32. Nah. 3,1. Hab. 2,12.
 10. Ja, lägg på mer ved, tänd upp eld, låt köttet bliva förstört ooh
   spadet koka in och benen bliva förbrända.
 11. Och låt den sedan stå tom på eldsglöden, till dess att den
   bliver så upphettad att dess koppar glödgas och orenligheten
   smältes bort därur och rosten försvinner.
 12. Tung möda har den kostat, och ändå har dess myckna rost icke
   gått bort. Så må nu dess röst komma i elden!
 13. Därför att din orenhet är så skändlig, och därför att du icke
   blev ren. huru jag än sökte rena dig, därför skall du nu icke
   mer bliva fri ifrån din orenhet, förrän jag har släckt min vrede
   på dig.
   >Hes. 5,13. 16,42.
 14. Jag, HERREN, har talat. Det kommer! Jag skall fullborda det!
   Jag skall icke släppa efter och icke skona och icke ångra mig.
   Efter dina vägar och dina gärningar skall man döma dig, säger
   Herren, HERREN.

 15. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 16. Du människobarn, se, genom en plötslig död skall jag taga ifrån
   dig den som är dina ögons lust, men du må icke hålla dödsklagan
   eller gråta eller fälla tårar.
 17. Tyst må du jämra dig; men du skall icke hålla sorgefest såsom
   efter en död. Nej, sätt på dig din huvudbindel och tag skor på
   dina fötter; skyl icke ditt skägg, och ät icke det särskilda
   bröd som eljest är övligt.
   >3 Mos. 10,6. 13,45. 2 Sam. 15,30. Jer. 16,7. Mik. 3,7.

 18. Sedan talade jag nästa morgon till folket, men på aftonen dog
   min hustru; och följande morgon gjorde jag såsom mig var
   befallt.
 19. Då sade folket till mig: "Vill du icke omtala för oss vad det
   betyder att du så gör?"
 20. Jag svarade dem: HERRENS ord kom till mig; han sade:
 21. Säg till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Se, jag vill
   ohelga min helgedom, eder stolta härlighet, edra ögons lust och
   eder själs längtan. Och edra söner och döttrar, som I haven måst
   övergiva, skola falla för svärd.
   >Jer. 7,4.
 22. Då skolen I komma att göra såsom jag har gjort: I skolen icke
   skyla skägget och icke äta det övliga brödet.
 23. Och I skolen behålla huvudbindlarna på edra huvuden och skorna
   på edra fötter; I skolen icke hålla dödsklagan eller gråta, utan
   skolen sitta där försmäktande genom edra missgärningar och sucka
   med varandra.
   >Jer. 16,6. Hes. 4,17.
 24. Hesekiel skall vara ett tecken för eder; alldeles såsom han gör
   skolen I komma att göra. När detta händer, skolen I förnimma att
   jag är Herren, HERREN.
   >Hes. 12,6.

 25. Men du, människobarn, må veta att på den tid då jag tager ifrån
   dem deras värn, deras härliga fröjd, deras ögons lust ooh deras
   själs begär, deras söner och döttrar,
 26. på den tiden skall en räddad flykting komma till dig och
   förkunna detta.
   >Hes. 33,21 f.
 27. Och då när flyktingen är där, skall din mun upplåtas, och du
   skall tala och icke mer vara stum; och du skall vara ett tecken
   för dem, och de skola förnimma att jag är HERREN.
   >Hes. 3,26            Hesekiel, 25 Kapitlet

        Profetia om Ammons barn, Moab, Edom och
               filistéerna.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, vänd ditt an- sikte mot Ammons barn och
   profetera mot dem.
   >Jer. 49,1 f. Hes. 21,28 f. Am. 1,13 f.
 3. Och säg till Ammons barn: Hören Herrens, HERRENS ord: Så säger
   Herren, HERREN: Eftersom du ropar: "Rätt så!" över min helgedom,
   som har blivit oskärad, och över Israels land, som har blivit
   ödelagt, och över Juda folk, som har måst vandra bort i
   fångenskap,
 4. se, därför vill jag giva dig till besittning åt
   österlänningarna, så att de få slå upp sina tältläger i dig och
   sätta upp sina boningar i dig; de skola få äta din frukt, och de
   skola dricka din mjölk.
 5. Och jag skall göra Rabba till en betesmark för kameler och
   Ammons barns land till en lägerplats för får; och I skolen
   förnimma att Jag är HERREN.
 6. Ty så säger Herren, HERREN: Eftersom du klappar i händerna och
   stampar med fötterna och i ditt sinnes hela övermod gläder dig
   vid Israels lands ofärd,
 7. se, därför skall jag uträcka min hand mot dig och giva dig till
   byte åt hedningarna och utrota dig ifrån folken och utplåna dig
   ur länderna; jag skall förgöra dig, och du skall förnimma att
   jag är HERREN.

 8. Så säger Herren, HERREN: Eftersom Moab och Seir säga: "Se, nu är
   det med Juda hus likasom med alla andra folk",
   >Jes. 15,1 f. 16,1 f. Jer. 48,1 f. Am. 2,1 f.
 9. se, därför skall jag lägga Moabs bergsluttning öppen och
   förstöra dess städer, Ja, dess städer så många de äro, vad
   härligast är i landet, Bet-Hajesimot, Baal-Meon och Kirjatama.
 10. Åt österlänningarna skall jag giva det till besittning, likasom
   jag skall göra med Ammons barns land, så att man icke mer tänker
   på Ammons barn ibland folken.
 11. Ja, över Moab skall jag hålla dom, och de skola förnimma att jag
   är HERREN.

 12. Så säger Herren, HERREN: Eftersom Edom har handlat så
   hämndgirigt mot Juda hus och ådragit sig svår skuld genom sin
   hämnd på dem,
   >Jer. 49,7 f. Hes. 35,1 f. 36,5. Am. 1,11 f. Ob. v.1 f.
 13. därför säger Herren, HERREN så: Jag skall uträcka min hand mot
   Edom och utrota därur både människor och djur. Och jag skall
   göra det till en ödemark ända från Teman, och ända borta i Dedan
   skola de falla för svärd.
 14. Och jag skall utföra min hämnd på Edom genom mitt folk Israel,
   och dessa skola göra med Edom efter min vrede och förtörnelse;
   och det skall så få känna min hämnd, säger Herren, HERREN.
   >1 Mack. 5,3. 2 Mack. 10,16 f.

 15. Så säger Herren, HERREN: Eftersom filisteerna hava handlat så
   hämndgirigt, ja, eftersom de i sitt sinnes övermod hava velat
   utkräva hämnd och i sin eviga fiendskap hava velat bereda
   fördärv,
   >2 Krön. 28,18. Jes. 14,29 f. Jer. 47,1 f. Am. 1,6 f. Sak. 9,5 f.
 16. därför säger Herren, HERREN så: Se, jag vill uträcka min hand
   mot filisteerna och utrota kereteerna och förgöra vad som är
   kvar av Kustlandet vid havet.
 17. Och jag skall taga stor hämnd på dem och tukta dem i
   förtörnelse. Och när jag låter min hämnd drabba dem, då skola
   de förnimma att jag är HERREN.            Hesekiel, 26 Kapitlet

             Profetia mot Tyrus.

 1. Och i elfte året, på första dagen i månaden, kom HERRENS ord
   till mig; han sade:
 2. Du människobarn, eftersom Tyrus sade om Jerusalem:

    "Rätt så, uppbruten är nu
      folkens port,
    den är öppnad för mig;
    jag bliver rik, nu då hon är förödd",
 3.    därför säger Herren, HERREN så:

    Se, jag skall komma
      över dig, Tyrus,
    och jag skall upphäva
      många folk mot dig,
    likasom havet
      upphäver sina böljor.
   >Jes. 23,1 f. Jer. 47,4. Am. 1,9 f.
 4.  De skola förstöra Tyrus' murar
      och riva ned dess torn.
    Så skall jag sopa bort själva dess grus
      och förvandla staden
      till en kal klippa.
 5.  En torkplats för fisknät
      skall den vara ute i havet;
    ty jag har talat,
      säger Herren, HERREN.
    Ja, den skall bliva
      ett byte för folken;
 6.  och dess döttrar på fastlandet
      skola dräpas med svärd.
    De skola förnimma
      att jag är HERREN.

 7. Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag vill låta Nebukadressar,
   konungen i Babel, konungarnas konung, komma norrifrån över
   Tyrus, med hästar och vagnar och ryttare och med en stor hop
   folk.
   >Dan. 2,37.

 8.  Dina döttrar på fastlandet
      skall han dräpa med svärd;
    han skall bygga en belägringsmur mot dig
    och kasta upp mot dig en vall
    och resa ett sköldtak mot dig.
 9.  Sin murbräckas stötar
      skall han rikta mot dina murar
    och skall med sina krigsredskap
      bryta ned dina torn.
 10.  Hans hästar äro så många
      att dammet skall överhölja dig.
    Vid dånet av hans ryttare
      och av hans hjuldon och vagnar
    skola dina murar darra,
      när han drager in genom dina portar,
    såsom man drager in
      i en erövrad stad.
 11.  Med sina hästars hovar
      skall han trampa sönder alla dina gator;
    ditt folk skall han dräpa med svärd,
    och dina stolta stoder
      skola störta till jorden.
   >Jes. 5,28. Jer. 47,3.
 12.  Man skall röva dina skatter
      och plundra dina handelsvaror;
    man skall riva dina murar
    och bryta ned dina sköna hus;
    och stenarna, trävirket och gruset
    skall man kasta i havet.
 13.  Jag skall göra slut på dina sångers buller,
    och man skall icke mer höra
      klangen av dina harpor.
   >Jes. 24,8. Jer. 7,34. 16,9. Am. 5,23.
 14.  Ja, jag skall göra dig till en kal klippa
    en torkplats för fisknät skall du bliva;
    aldrig mer skall du varda uppbyggd.
    Ty jag, HERREN, har talat,
    säger Herren, HERREN.

 15. Så säger Herren, HERREN till Tyrus:

    Sannerligen, vid dånet av ditt fall,
      när de slagna jämra sig,
    vid det att man dräper och mördar i dig,
      skola havslanderna bäva.
 16.  Och alla hövdingar vid havet
      skola stiga ned från sina troner,
    de skola lägga bort sina mantlar
    och taga av sig sina brokigt vävda kläder;
    förskräckelse bliver deras klädnad,
      och nere på jorden skola de sitta;
    deras förskräckelse varder ständigt ny,
      och de häpna över ditt öde.
   >Upp. 18,9.
 17.  De stämma upp en klago sång över dig
      och säga om dig:

    Huru har du icke blivit förstörd, du havsfolkens tillhåll,
      du högtprisade stad,
    du som var så mäktig på havet,
      där du låg med dina invånare,
    vilka fyllde människorna med skräck
      för alla som bodde i dig!
 18.  Nu förskräckas havsländerna
      på ditt falls dag,
    och öarna i havet
      förfäras vid din undergång.

 19.  Ty så säger Herren, HERREN:
    När jag gör dig till en ödelagd stad,
    lik någon stad som ingen bebor,
    ja, när jag låter djupet upphäva sig mot dig
    och de stora vattnen betäcka dig,
 20.  då störtar jag dig ned till dem som hava farit ned i graven,
    till folk som levde för länge sedan;
    och lik en längesedan ödelagd plats
    får du ligga där i jordens djup,
    hos dem som hava farit ned i graven.
    Så skall du förbliva obebodd,
    medan jag gör härliga ting i de levandes land.
 21.  Jag skall låta dig taga en ande med förskräckelse,
    så att man aldrig i evighet skall finna dig,
    huru man än söker efter dig,
    säger Herren, HERREN.
   >Hes. 27,36. 28,19.            Hesekiel, 27 Kapitlet

          Tyrus såsom ett förlist skepp.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, stäm upp en klagosång över Tyrus;
   >Jes. 23,1 f. Am. 1,9 f.
 3. säg till Tyrus:

    Du som bor vid havets portar
      och driver köpenskap med folken,
    hän till många havsländer,
      så säger Herren, HERREN:

    O Tyrus, du säger själv: "Jag är skönhetens fullhet."
   >Ps. 50,2. Klag. 2,15.
 4.  Ja, dig som har ditt rike ute i havet,
      dig gjorde dina byggningsmän fullkomlig i skönhet.
 5.  Av cypress från Senir timrade de
      allt plankverk på dig;
    de hämtade en ceder från Libanon
      för att göra din mast.
   >5 Mos. 3,9.
 6.  Av ekar från Basan
      tillverkade de dina åror.
    Ditt däck prydde de med elfenben i ädelt trä
      från kitteernas öländer.
 7.  Ditt segel var av fint linne,
      med brokig vävnad från Egypten,
      och det stod såsom ditt baner.
    Mörkblått och purpurrött tyg
      från Elisas ölander
      hade du till soltält.
 8.  Sidons och Arvads invånare
      voro roddare åt dig;
    de förfarna män du själv hade, o Tyrus,
      dem tog du till skeppare.
   >1 Mos. 10,18.
 9.  Gebals aldste och dess förfarnast män
      tjänade dig
      med att bota dina läckor.

    Alla havets skepp med sina sjömän
      tjänade dig
      vid ditt varubyte.
   >1 Kon. 5,18. Ps. 83,8.
 10.  Perser, ludeer och puteer
      funnos i din här
      och voro ditt krigsfolk.
    Sköldar och hjälmar hängde de upp i dig;
      dessa gåvo dig glans.
   >Jes. 66.19. Jer. 46,9. Nah. 3,9.
 11.  Arvads söner stodo med din här
      runt om på dina murar,
    gamadeer hade sin plats i dina torn.
    Sina stora sköldar hängde de upp
      runt om på dina murar;
    de gjorde din skönhet fullkomlig.
 12.  Tarsis var din handelsvan,
      ty du var rik på allt slags gods
    silver, järn, tenn ooh bly
      gavs dig såsom betalning.
 13.  Javan, Tubal och Mesek,
      de drevo köpenskap med dig;
    trälar och kopparkärl
      gåvo de dig i utbyte.
   >1 Mos. 10,2 f.
 14.  Vagnshästar, ridhästar och mulåsnor
      gåvos åt dig såsom betalning
      från Togarmas land.
 15.  Dedans söner drevo köpenskap med dig
      ja, många havsländer
      drevo handel i din tjänst;
    elfenben och ebenholts
      tillförde de dig såsom hyllningsgåvor.
 16.  Aram var din handelsvän,
      ty du var rik på konstarbeten;
    karbunkelstenar, purpurrött tyg,
      brokiga vävnader och fint linne.
    koraller och rubiner
      gåvo de dig såsom betalning.
 17.  Juda och Israels land
      drevo köpenskap med dig;
    vete från Minnit,
      bakverk och honung,
    olja och balsam
      gåvo de dig i utbyte.
   >Dom. 11,33.
 18.  Damaskus var din handelsvän,
      ty du var rik på konstarbeten,
      ja, på allt slags gods;
    de kommo med vin från Helbon
      och med ull från Sahar.
 19.  Vedan och Javan
      gåvo dig spånad såsom betalning;
    konstsmitt järn och kassia och kalmus
      fick du i utbyte.
 20.  Dedan drev köpenskap hos dig
    med sadeltäcken att rida på.
 21.  Araberna och Kedars alla furstar,
      de drevo hsndel i din tjänst;
    med lamm och vädurar och bockar
      drevo de handel hos dig.
   >1 Mos. 25,13. Ps. 120,5.
 22.  Sabas och Raemas köpmän
      drevo köpenskap med dig;
    kryddor av allra yppersta slag
      och alla slags ädla stenar och guld
      gåvo de dig fihsom betalning.
 23.  Haran, Kanne och Eden,
      Sabas köpmän,
    Assur och Kilmad
      drevo köpenskap med dig.
 24.  De drevo köpenskap hos dig med sköna kläder,
      med mörkblå, brokigt vävda mantlar,
    med mångfärgade täcken,
      med välspunna, starka tåg,
    på din marknad.
 25.  Tarsis-skepp foro åstad
      med dina bytesvaror.

    Så fylldes du med gods och blev tungt lastad,
      där du låg i havet.
 26.  Och dina roddare förde dig åstad,
      ut på de vida vattnen.
    Då kom östanvinden och krossade dig.
      där du låg i havet.
   >Hes. 17,10.
 27.  Ditt gods, dina handels- och bytevaror,
      dina sjömän och skeppare,
    dina läckors botare och dina bytesmäklare,
      allt krigsfolk på dig,
    allt manskap som fanns ombord på dig,
      de sjunka nu ned i havet,
    på ditt falls dag.
 28.  Vid dina skeppares klagorop
      bäva markerna,
 29.  och alla som ro med åror
      övergiva sina skepp;
    sjömän och alla skeppare på havet
      begiva sig i land.
 30.  De ropa högt över ditt öde
      och klaga bittert;
    de strö stoft på sina huvuden
      och vältra sig i aska.
 31.  De raka sig skalliga för din skull
      och hölja sig i sorgdräkt;
    de gråta över dig i bitter sorg,
      under bitter klagan.
   >Jer. 48,37.
 32.  Med jämmer stämma de upp en klagosång om dig,
      en klagosång över ditt öde:
    "Vem var såsom Tyrus, hon som nu ligger i det tysta
      ute i havet?"
 33.  Där dina handelsvaror sattes i land från havet
      mättade du många folk;
    med ditt myckna gods och dina många bytesvaror
      riktade du jordens konungar.
 34.  Men nu, då du har förlist och försvunnit ifrån havet,
      ned i vattnens djup,
    nu hava dina bytesvaror och allt ditt manskap
      sjunkit med dig.
 35.  Havsländernas alla inbyggare
      häpna över ditt öde,
    deras konungar stå rysande,
      med förfäran i sina ansikten.
 36.  Köpmännen ute bland folken
      vissla åt dig;
    du har tagit en ände med förskräckelse
      till evig tid.
   >Hes. 26,21. 28,19.            Hesekiel, 28 Kapitlet

              Tyrus och Sidon.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren,
   HERREN:

    Eftersom ditt hjärta är så högmodigt
      och du säger: "Jag är en gud,
    ja, på ett gudasäte tronar jag
      mitt ute i havet",
    du som dock är en människa och icke en gud,
    huru mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud --
   >Jes. 31,3. Hes. 27,4. Dan. 5,20. Apg. 12,22.
 3.  och sant är att du är visare än Daniel;
    ingen hemlighet är förborgad för dig;
   >Dan. 1,17, 20.
 4.  genom din vishet ooh ditt förstånd
      har du skaffat dig rikedom,
    guld och silver har du skaffat dig
      i dina förrådshus;
 5.  och genom den stora vishet varmed du drev din köpenskap
      har du ökat din rikedom,
    och så har ditt hjärta blivit högmodigt
      för din rikedoms skull --
 6.  därför säger Herren, HERREN så:
    Eftersom du i ditt hjärta
      tycker dig vara en gud,
 7.  se, därför skall jag låta främlingar komma över dig,
      de grymmaste folk;
    och de skola draga ut sina svärd
      mot din visdoms skönhet
    och skola oskära din glans.
   >Hes. 26,7. 30,11.
 8.  De skola störta dig ned i graven, och du skall dö
      såsom en dödsslagen man,
      mitt ute i havet.
   >Jes. 14,15.
 9.  Månne du då skall säga till din dråpare:
      "Jag är en gud",
    du som ej är en gud, utan en människa,
      i dens våld, som slår dig till döds?
 10.  Såsom de oomskurna dö, så skall du dö,
      för främlingars hand.
    Ty jag har talat,
      säger Herren, HERREN.
   >Hes. 32,24.

 11. Och HERRENS ord kom till mig han sade:
 12. Du människobarn, stäm upp en klagosång över konungen i Tyrus och
   säg till honom: Så säger Herren, HERREN:
    Du var ypperst bland härliga skapelser,
    full med vishet och fullkomlig i skönhet.
   >Hes. 27,2, 4.
 13.  I Eden, Guds lustgård, bodde du,
    höljd i alla slags ädla stenar:
    karneol, topas och kalcedon,
    krysolit, onyx och jaspis,
    safir, karbunkel och smaragd, jämte guld;
    du var prydd med smycken och klenoder,
    beredda den dag då du skapades.
 14.  Du var en kerub, som skuggade vida,
    och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget,
    du fick där gå omkring bland gnistrande stenar.
   >2 Mos. 25,20. Jes. 14,13.
 15.  Lyckosam var du på dina vägar
    från den dag då du skapades,
    till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.

 16.  Men under din myckna köpenskap
    blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd.
    Då förvisade jag dig från gudaberget
    och förgjorde dig, du vittskuggande kerub;
    du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna.
 17.  Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet
      och du förspillde din vishet för ditt pråls skull,
    därför slog jag dig ned till jorden
    och gav dig till pris åt konungarna,
    så att de fingo se sin lust på dig.
 18.  Genom dina många missgärningar vid din orättrådiga köpenskap
    ohelgade du dina helgedomar.
    Därför lät jag eld gå ut ifrån dig,
      och av den blev du förtärd.
    Jag lät dig ligga såsom aska på jorden
      inför alla som besökte dig.
   >Dom. 9,20. Hes. 19,14.
 19.  Alla som kände dig bland folken
      häpnade över ditt öde.
    Du tog en ände med förskräckelse
      för evig tid.
   >Hes. 26,16. 27,36.

 20. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 21. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Sidon och profetera mot
   det
   >Jes. 23,2, 4.
 22. och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig,
   Sidon, och förhärliga mig i dig. Ja, att jag är HERREN, det
   skall man förnimma, när jag håller dom över henne och bevisar
   mig helig på henne.
 23. Och jag skall sända över henne pest och blod på hennes gator,
   och dödsslagna män skola falla därinne för ett svärd som skall
   drabba henne från alla sidor; och man skall förnimma att jag är
   HERREN.
 24. Sedan skall för Israels hus icke mer finnas någon stingande tagg
   eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu håna
   dem; och man skall förnimma att jag är Herren, HERREN.
 25. Ja, så säger Herren, HERREN: När jag församlar Israels barn från
   de folk bland vilka de äro förströdda, då skall jag bevisa mig
   helig på dem inför folkens ögon, och de skola sedan få bo i sitt
   land, det som jag har givit åt min tjänare Jakob.
 26. De skola bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar
   ja, de skola bo i trygghet, när jag håller dom över alla som
   håna dem på alla sidor; och de skola förnimma att jag är HERREN,
   deras Gud.            Hesekiel, 29 Kapitlet

            Profetia mot Egypten.

 1. I tionde året, på tolfte dagen i
   tionde månaden, kom HERRENS
   ord till mig; han sade:
 2. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Farao, konungen i
   Egypten, och profetera mot honom och mot hela Egypten.
   >Jes. 19,1 f. Jer. 43,8 t. 44,30. 46,2 f.
 3. Tala och säg: Så säger Herren, HERREN:

    Se, jag skall komma över dig, Farao,
      du Egyptens konung,
    du stora drake, som ligger där
      i dina strömmar
    och säger: "Min Nilflod är min;
      själv har jag gjort mig."
   >Jes. 51,9. Hes. 32,2.
 4.  Jag skall sätta krokar i dina käftar
      och låta fiskarna i dina strömmar
      fastna vid dina fjäll,
    och så skall jag draga dig upp ur dina strömmar
      med alla de fiskar i dina strömmar,
    som hänga fast vid dina fjäll.
 5.  Och jag skall kasta dig ut i öknen
      med alla fiskarna ifrån dina strömmar;
    du skall falla på marken
      och ej tagas bort därifrån eller upphämtas,
    ty åt markens djur och himmelens fåglar
      vill jag giva dig till mat;
 6.  och alla Egyptens inbyggare skola förnimma
      att jag är HERREN.
    Ty de äro en rörstav
      för Israels barn;
   >2 Kon. 18,21. Jes. 36,6.
 7.  ja, när dessa fatta i dig med handen, går du sönder
    och sårar envar av dem i sidan;
    och när de stödja sig på dig, brytes du av
    och lämnar dem alla med vacklande länder.

 8. Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag vill låta svärd komma
   över dig, och jag skall utrota ur dig både människor och djur.
 9. Och Egyptens land skall bliva förött och ödelagt, och man skall
   förnimma att jag är HERREN. Detta därför att han sade:
   "Nilfloden är min; själv har jag gjort den.
   >Joel 3,19.
 10. Ja, darför skall jag komma över dig och dina strömmar, och göra
   Egyptens land till en ödemark, ett ödelagt land, från Migdol
   till Sevene, fram till Etiopiens gräns.
   >Hes. 30,6.
 11. Ingen människofot skall gå där fram, och ingen fot av något
   boskapsdjur skall gå där fram; och det skall ligga obebott i
   fyrtio år.
 12. Och jag skall göra Egyptens land till en ödemark bland ödelagda
   länder, och dess städer skola ligga öde bland förhärjade städer
   i fyrtio år; och jag skall förskingra egyptierna bland folken
   och förströ dem i länderna.

 13. Ty så säger Herren, HERREN: När fyrtio år äro förlidna, skall
   jag församla egyptierna från de folk bland vilka de äro
   förskingrade.
 14. Och jag skall åter upprätta Egypten och låta egyptierna komma
   tillbaka till Patros' land, varifrån de stamma. Där skola de
   bliva ett oansenligt rike,
   >Jes. 11,11.
 15. ja, ett rike oansenligare än andra riken, så att det icke mer
   skall kunna upphäva sig över folken; jag skall låta dem bliva så
   få att de icke kunna råda över folken.
 16. Och Israels barn skola icke mer sätta sitt hopp till dem som
   allenast uppväcka minnet av deras missgärning, när de vända sig
   till dem; och de skola förnimma att jag är Herren, HERREN.

 17. I tjugusjunde året, på första dagen i första månaden, kom
   HERRENS ord till mig; han sade:
 18. Du människobarn, Nebukadressar konungen i Babel, har låtit sin
   här förrätta ett svårt arbete mot Tyrus; alla huvuden hava
   blivit skalliga och alla skuldror sönderskavda. Men han och hans
   här hava icke fått någon lön från Tyrus för det arbete som han
   har förrättat mot det.
 19. Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag vill giva Egyptens land
   åt Nebukadressar, konungen i Babel; och han skall föra bort dess
   rikedomar och taga rov därifrån och göra byte där, och detta
   skall hans här få till lön.
 20. Såsom en vedergällning för hans arbete giver jag honom Egyptens
   land; ty för min räkning hava de utfört sitt verk, säger Herren,
   HERREN.
 21. På den tiden skall jag låta ett horn växa upp åt Israels hus,
   och du skall få upplåta din mun mitt ibland dem; och de skola
   förnimma att jag är HERREN.
   >Hes. 33,22.            Hesekiel, 30 Kapitlet

            Profetia mot Egypten.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, profetera och säg: Så säger Herren, HERREN:
   Jämren eder: "Ack ve, vilken dag!"
 3. Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära; en molnhöljd dag är det,
   hednafolkens stund är inne.
   >Joel 2,1 f. Sef. 1,14.
 4. Ett svärd kommer över Egypten, och Etiopien fattas av ångest,
   när de slagna falla i Egypten och dess rikedomar föras bort och
   dess grundvalar upprivas.
   >Jes. 20,3 f.
 5. Etiopier, puteer och ludeer, och hela hopen av främmande folk,
   och kubeer och förbundslandets söner skola med dem falla för
   svärd.
 6. Så säger HERREN: Ja, Egyptens försvarare skola falla, och dess
   stolta makt skall störtas ned; från Migdol till Sevene skola de
   som bo där falla för svärd, säger Herren, HERREN.
   >Hes. 29,10 f.
 7. Och deras land skall ligga öde bland ödelagda länder, och
   städerna där skola vara bland förhärjade städer.
   >Hes. 29,12.
 8. Och man skall förnimma att jag är HERREN, när jag tänder eld på
   Egypten och låter alla dess hjälpare varda krossade.
 9. På den dagen skola sändebud draga ut från mig på skepp, för att
   injaga skräck hos Etiopien mitt i dess trygghet; och man skall
   där fattas av ångest på Egyptens dag; ty se, det kommer!

 10. Så säger Herren, HERREN: Ja, jag skall göra slut på Egyptens
   rikedomar genom Nebukadressar, konungen i Babel.
 11. Han och hans folk med honom, de grymmaste hedningar, skola
   hämtas dit till att fördärva landet; de skola draga sina svärd
   mot Egypten och uppfylla landet med slagna.
   >Hes. 28,7.
 12. Och jag skall göra strömmarna till torr mark och sälja landet i
   onda mäns hand. Jag skall ödelägga landet med allt vad däri är,
   genom främmande män. Jag, HERREN, har talat.
   >Jes. 19,5 f.

 13. Så säger Herren, HERREN: Jag skall ock förstöra de eländiga
   avgudarna och göra slut på avgudarna i Nof, och ur Egyptens land
   skall ingen furste mer uppstå; och jag skall låta fruktan komma
   över Egyptens land.
   >Jes. 19,16 f.
 14. Jag skall ödelägga Patros och tända eld på Soan och hålla dom
   över No.
 15. Och jag skall utgjuta min vrede över Sin, Egyptens värn, och
   utrota den larmande hopen i No.
 16. Ja, jag skall tända eld på Egypten, Sin skall gripas av ångest,
   No skall bliva intaget och Nof överfallas på ljusa dagen.
 17. Avens och Pi-Besets unga män skola falla för svärd, och själva
   skola de vandra bort i fångenskap.
 18. I Tehafnehes bliver dagen mörk, när jag där bryter sönder
   Egyptens ok och dess stolta makt där får en ände; ja, ett moln
   skall övertäcka det, och dess döttrar skola vandra bort i
   fångenskap.
 19. Jag skall hålla dom över Egypten, och man skall förnimma att jag
   är HERREN.

 20. I elfta året, på sjunde dagen i första månaden, kom HERRENS ord
   till mig; han sade:
 21. Du människobarn, jag har brutit sönder Faraos, den egyptiske
   konungens, arm; och se, den har icke blivit förbunden, man har
   icke brukat läkemedel, icke lindat den, icke lagt på den
   förband, för att åter göra den stark nog till att föra svärdet.
 22. Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag skall komma över Farao,
   konungen i Egypten, och bryta sönder hans armar, både den som
   ännu är stark och den som redan är sönderbruten, och skall låta
   svärdet falla ur hans hand.
 23. Och jag skall förskingra egyptierna bland folken och förströ dem
   i länderna.
 24. Den babyloniske konungens armar skall jag stärka, och jag skall
   sätta milt svärd i hans hand; men Faraos armar skall jag bryta
   sönder, så att han upphäver jämmerrop inför honom, såsom en
   dödsslagen kämpe gör.
 25. Ja, jag skall stärka den babyloniske konungens armar, men Faraos
   armar skola sjunka ned; och man skall förnimma att jag är
   HERREN, när jag sätter mitt svärd i den babyloniske konungens
   hand, för att han skall svänga det mot Egyptens land.
 26. Och jag skall förskingra egyptierna bland folken och förströ dem
   i länderna; och de skola förnimma att jag är HERREN.            Hesekiel, 31 Kapitlet

        Egypten lik en härlig ceder, som dock
              skall fällas.

 1. I elfte året, på första dagen i tredje månaden, kom HERRENS ord
   till mig; han sade:
 2. Du människobarn, säg till Farao, konungen i Egypten, och till
   hans larmande hop:

    Vem kan förliknas
      med dig i din storhet?
 3.  Se, du är ett ädelt träd,
      en ceder på Libanon,
    med sköna grenar
      och skuggrik krona
      och hög stam,
    en som med sin topp
      räcker upp bland molnen.
 4.  Vatten gåvo den växt,
      djupets källor gjorde den hög.
    Ty med sins strömmar omflöto de
      platsen där den var planterad;
    först sedan sände de sina flöden
      till alla andra träd på marken.
 5.  Så fick den högre stam
      än alla träd på marken,
    den fick talrika kvistar
      och långa grenar,
    genom det myckna vatten den hade,
      när den sköt skott.
 6.  Alla himmelens fåglar
      byggde sig nästen bland dess kvistar,
    under dess grenar födde
      alla markens djur sina ungar,
    och i dess skugga bodde
      allahanda stora folk.
   >Dan. 4,9.
 7.  Och den blev skön genom sin storhet
      och genom sina grenars längd,
    där den stod med sin rot
      invid stora vatten.
 8.  Ingen ceder i Guds lustgård
      gick upp emot denna,
    ingen cypress hade kvistar
      som kunde förliknas med dennas,
    ingen lönn bar grenar,
      jämförliga med dennas;
    nej, intet träd i Guds lustgård
      liknade den i skönhet
 9.  Så skön hade jag låtit den bliva,
      i dess rikedom på grenar,
    att alla Edens träd i Guds lustgård
      måste avundas den.

 10. Därför säger Herren, HERREN så Eftersom du växte så hög, ja,
   eftersom ditt träd sträckte sin topp upp bland molnen och
   förhävde sig i sitt hjärta över att det var så högt,
 11. därför skall jag prisgiva det åt en som är väldig bland
   folken. Han skall förvisso utföra sitt verk därpå, ty för dess
   ogudaktighets skull har jag förkastat det.

 12. Ja, främlingar hava fått hugga ned det, de grymmaste folk, och
   hava låtit det ligga. Dess kvistar hava nu fallit på bergen och
   i alla dalar; dess grenar hava blivit avbrutna och kastade i
   alla landets bäckar, och alla folk på jorden hava måst draga
   bort därifrån och försaka dess skugga och låta det ligga.
   >Hes. 28,7. 30,11.
 13. På dess kullfallna stam bo alla himmelens fåglar, och på dess
   grenar lägra sig alla markens djur.
 14. Så sker, för att ett träd som växer vid vatten aldrig skall yvas
   över sin höjd och sträcka sin topp upp bland molnen; ja, för att
   icke ens de väldigaste av dem skola stå och yvas, intet träd som
   har haft vatten att dricka. Ty de äro allasammans hemfallna åt
   döden och måste ned i jordens djup, till att vara där bland
   människors barn, hos dem som hava farit ned i graven.

 15. Så säger Herren, HERREN: På den dag då det for ned till
   dödsriket lät jag djupet för dess skull hölja sig i sorgdräkt;
   jag hämmade strömmarna där, och de stora vattnen höllos
   tillbaka. Jag lät Libanon för dess skull kläda sig i svart, och
   alla träd på marken förtvinade i sorg över det.
 16. Genom dånet av dess fall kom jag folken att bäva, när jag
   störtade det ned i dödsriket, till dem som hade farit ned i
   graven. Men då tröstade sig i jordens djup alla Edens träd, de
   yppersta och bästa på Libanon, alla de som hade haft vatten att
   dricka.
   >Jes. 14,9 f. Hes. 32,18, 31.
 17. Också de hade, såsom det trädet, måst fara ned till dödsriket,
   till dem som voro slagna med svärd; dit foro ock de som hade
   varit dess stöd och hade bott i dess skugga bland folken.
 18. Kan nu något bland Edens träd förliknas med dig i härlighet och
   storhet? Och dock skall du, såsom Edens träd, störtas ned i
   jordens djup och ligga där bland oomskurna, hos dem som äro
   slagna med svärd. Så skall det gå Farao och hela hans larmande
   hop, säger Herren, HERREN.
   >Hes. 28,10. 32,19.            Hesekiel, 32 Kapitlet

         Klagosånger över Farao och Egypten.

 1. I tolfte året, på första dagen i tolfte månaden, kom HERRENS ord
   till mig; han sade:
 2. Du människobarn, stäm upp en klagosång över Farao, konungen i
   Egypten, och säg till honom:

    Det är förbi med dig, du lejon bland folken!
    Och du var dock lik draken i havet,
      där du for fram i dina strömmar
    och rörde upp vattnet med dina fötter
      och grumlade dess strömmar.
   >Hes. 29,3 f.


 3. Så säger nu Herren, HERREN:
    Jag skall breda ut mitt nät över dig
    genom skaror av många folk,
    och de skola draga upp dig i mitt garn.
   >Hes. 12,13. 17,20.
 4.  Jag skall kasta dig upp på jorden,
    jag skall slunga dig bort på marken
    och låta alla himmelens fåglar
      slå ned på dig
    och låta de vilda djuren på hela jorden
      mätta sig med dig.
   >Hes. 29,5. 31,13.
 5.  Jag skall kasta ditt kött på bergen
    och fylla dalarna med ditt stora skrov.
 6.  Och landet som du har nedsolat
      skall jag vattna med ditt blod
      ända upp till bergen,
    och bäckarna skola bliva fulla av dig.
 7.  Och när jag utsläcker dig, skall jag övertäcka himmelen
    och förmörka dess stjärnor;
    jag skall övertäcka solen med moln,
    och månens ljus skall icke lysa mer.
   >Jes. 13,10 14,12. Hes. 31,15 f. Joel 2,10, 31. 3,15.
   >Matt. 24,29. Luk. 21,25.
 8.  Alla ljus på himmelen
    skall jag förmörka för din skull
    och låta mörker komma över ditt land,
    säger Herren, HERREN.
 9.  Och många folks hjärtan
      skall jag slå med skräck,
    när jag gör din undergång bekant bland folkslagen,
    ja, i länder som du icke känner.
   >Hes. 26,15 f.
 10.  Jag skall komma många folk
      att häpna för din skull,
    och deras konungar skola för din skull
      gripas av bävan,
    när jag i deras åsyn svänger mitt svärd;
    vart ögonblick skola de frukta,
      envar för sitt liv,
      på ditt falls dag.
 11.  Ty så säger Herren, HERREN:
    Den babyloniske konungens svärd
      skall komma över dig.
 12.  Jag skall låta din larmande hop
      falla för hjältars svärd,
    grymmast bland hedningar äro de alla.
    De skola föröda Egyptens härlighet,
    och hela dess larmande hop skall förgöras;
   >Hes. 28,7.
 13.  jag skall utrota all dess boskap,
    den som betar vid det myckna vattnet.
    Av människofot skall det icke mer röras upp,
    ej heller röras upp av boskapsklövar.
   >Hes. 29,11.
 14.  Sedan skall jag låta deras vatten sjunka undan
    och deras strömmar flyta bort såsom olja,
    säger Herren, HERREN,
 15.  i det jag gör Egyptens land
    till en ödslig ödemark
    och berövar landet allt vad däri är,
    när jag nu slår alla dess inbyggare,
    så att man förnimmer stt jag är HERREN.

 16.  Detta är en klagosång som man skall sjunga,
    ja, folkens döttrar skola sjunga den;
    de skola sjunga den över Egypten
      med hela dess larmande hop,
    säger Herren, HERREN.

 17. I tolfte året, på femtonde dagen i månaden, kom HERRENS ord
   till mig; han sade:
 18. Du människobarn, sjung sorgesång över Egyptens larmande
   hop. Bjud henne att såsom döttrarna av de väldigaste folk fara
   ned i jordens djup, till dem som redan hava farit ned i graven.
   >Jes. 14,3 f.

 19. Finnes någon så ringa att du är förmer än hon? Nej, far du ned
   och låt dig bäddas bland de oomskurna.
   >Hes. 28,10.
 20. Bland män som äro slagna med svärd skola ock dina falla. Svärdet
   är redo; släpen bort henne med hela hennes larmande hop.
 21. Mäktiga hjältar skola tala till Farao ur dödsriket, till honom
   och till hans hjälpare: "Ja, de hava måst fara hitned, och nu
   ligga de där, de oomskurna, slagna med svärd."
   >Jes. 14,9 f.

 22. Där ligger redan Assur med hela sin skara; runt omkring honom
   har denna sin gravplats. Allasammans ligga de där slagna, fallna
   för svärd.
 23. Sin grav har han fått längst ned i underjorden, och runt omkring
   honom ligger hans skara begraven. Allasammans ligga de slagna,
   fallna för svärd, de man som en gång utbredde skräck i de
   levandes land.

 24. Där ligger Elam med hela sin larmande hop, vilande runt omkring
   hans grav. Allasammans ligga de slagna, männen som föllo för
   svärd, och som oomskurna måste fara, ned i jordens djup, desamma
   som en gång utbredde skräck omkring sig i de levandes land; nu
   måste de bära sin skam bland de andra som hava farit ned i
   graven.
 25. Ja, bland slagna har han fått sitt läger med hela sin larmande
   hop; runt omkring honom har denna sin gravplats. Allasammans
   ligga de där oomskurna, slagna med svärd; en gång utbredde sig
   ju skräck omkring dem i de levandes land, men de måste nu bära
   sin skam bland dem som hava farit ned i graven. Ja, bland
   slagna har han fått sin plats.

 26. Där ligger Mesek-Tubal med hela sin larmande hop; runt omkring
   honom har denna sin gravplats. Allasammans ligga de där
   oomskurna, slagna med svärd; en gång utbredde de ju skräck
   omkring sig i de levandes land.
   >Hes. 27,13.
 27. Men dessa fallna män ur de oomskurnas hop, de få icke vila bland
   hjältarna, bland dem som hava farit ned till dödsriket i sin
   krigiska rustning och fått sina svärd lagda under sina
   huvuden. Nej, deras missgärningar hava kommit över deras ben. De
   utbredde ju skräck i de levandes land, såsom hjältar göra.
 28. Ja, också du skall bliva krossad bland de oomskurna och få ligga
   bland dem som äro slagna med svärd.

 29. Där ligger Edom med sina konungar och alla sina hövdingar; huru
   mäktiga de än voro, hava de nu fått sin plats bland dem som äro
   slagna med svärd; de måste ligga bland de oomskurna, bland dem
   som hava farit ned i graven.

 30. Där ligga Nordlandets furstar allasammans, med alla sidonier, ty
   de hava måst fara ned till de slagna, de hava kommit på skam,
   trots den skräck de utbredde genom sina väldiga gärningar. Och
   de ligga där oomskurna bland dem som hava blivit slagna med
   svärd; de måste bära sin skam bland dem som hava farit ned i
   graven.

 31. Dem skall nu Farao få se, och han skall så trösta sig över hela
   sin larmande hop. Ja, Farao och hela hans har äro slagna med
   svärd, säger Herren, HERREN.
   >Hes. 31,16.
 32. Ty väl utbredde jag skräck för honom i de levandes land, men nu
   måste han, Farao, med hela sin larmande hop, låta sig bäddas
   bland de oomskurna, hos dem som äro slagna med svärd, säger
   Herren, HERREN.            Hesekiel, 33 Kapitlet

        En lärares ansvar för sina åhörare. Den
         gudomliga vedergällningens ordning.
          Profetia vid underrättelsen om
        Jerusalems fall. Folkets lättfärdighet.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: Om
   jag vill låta svärdet komma över ett land, och folket i landet
   har utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare,
   >Hes. 31,7 f.
 3. och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och
   varnar folket,
 4. men den som får höra basunljudet ända icke låter varna sig, och
   svärdet sedan kommer och tager honom bort, då kommer hans blod
   över hans eget huvud.
 5. Ty han hörde ju basunljudet, men lät icke varna sig; därför
   kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig,
   så hade han räddat sitt liv. --
 6. Men om väktaren ser svärdet komma och icke stöter i basunen och
   folket så icke bliver varnat, och svärdet sedan kommer och tager
   bort någon bland dem, då bliver visserligen denne borttagen
   genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av
   väktarens hand.

 7. Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels
   hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett
   ord från min mun.
 8. Om jag säger till den ogudaktige: "Du ogudaklige, du måste dö",
   och du då icke säger något till att varna den ogudaktige för
   hans väg, så skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning,
   men hans blod skall jag utkräva av din hand.
 9. Men om du varnar den ogudaktige för hans väg, på det att han må
   vända om ifrån den, och han likväl icke vänder om ifrån sin väg,
   då skall visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv
   har räddat din själ.

 10. Och du, människobarn, säg till Israels hus: I sägen så: "Våra
   överträdelser och synder tynga på oss och vi försmäkta genom
   dem. Huru kunna vi då bliva vid liv?"
   >3 Mos. 26,39. Hes. 24,23.
 11. Men svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag har
   ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill att
   den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänden då
   om, ja, vänden om från edra onda vägar; ty icke viljen I väl dö,
   I av Israels hus?
   >Hes. 18,23 f.

 12. Men du, människobarn, säg till dina landsmän: Den rättfärdiges
   rättfärdighet skall icke rädda honom, när han begår
   överträdelser; och den ogudaktige skall icke komma på fall genom
   sin ogudaktighet, när han vänder om från sin ogudaktighet, lika
   litet som den rättfärdige skall kunna leva genom sin
   rättfärdighet, när han syndar.
   >Hes. 3,20.
 13. Om jag säger till den rättfärdige att han skall få leva, och han
   sedan i förlitande på sin rättfärdighet gör vad orätt är, så
   skall intet ihågkommas av all hans rättfärdighet, utan genom det
   orätta som han gör skall han dö.
 14. Och om jag säger till den ogudaktige: "Du måste dö", och han
   sedan vänder om från sin synd och övar rätt och rättfärdighet,
   >Hes. 18,21 f.
 15. så att han, den ogudaktige, give tillbaka den pant han har fått
   och ersätter vad han har rövat och vandrar efter livets stadgar,
   sa att han icke gör vad orätt är, då skall han förvisso leva och
   icke dö.
   >2 Mos. 22,26. 5 Mos. 24,13. Hes. 18,7 f.
 16. Ingen av de synder han har begått skall då tillräknas honom; han
   har övat rätt och rättfärdighet, därför skall han förvisso få
   leva. --
 17. Men nu säga dina landsmän: "Herrens väg är icke alltid
   densamma", då det fastmer är deras egen väg som icke alltid är
   densamma.
   >Hes. 18,25 f.
 18. Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad
   orätt är, så måste han just därför dö.
 19. Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och övar
   rätt och rättfärdighet, då skall han just därför få leva.
 20. Och ändå sägen I: "Herrens väg är icke alltid densamma." Jo, jag
   skall döma var och en av eder efter hans vägar, I av Israels
   hus.

 21. I det tolfte året sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap,
   på femte dagen i tionde månaden, kom en flykting ifrån Jerusalem
   till mig med budskapet: "Staden är intagen."
 22. Nu hade på aftonen före flyktingens ankomst HERRENS hand kommit
   över mig; men på morgonen öppnade han åter min mun, just före
   mannens ankomst, så att jag, då nu min mun blev öppnad, upphörde
   att vara stum.
   >Hes. 24,26 f.
 23. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 24. Du människobarn, de som bo ibland ruinerna där borta i Israels
   land säga "Abraham var en ensam man, och han fick dock landet
   till besittning. Vi äro många, oss måste väl landet då vara
   givet till besittning!"
 25. Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: I äten kött med
   blodet i, I upplyften edra ögon till edra eländiga avgudar, och
   I utgjuten blod; och likväl skullen I få hava landet till
   besittning!
   >1 Mos. 9,4. 3 Mos. 19,23. Hes. 18,6.
 26. I trotsen på edra svärd, I bedriven vad styggeligt är, I skänden
   varandras hustrur; och likväl skullen I få hava landet till
   besittning!
 27. Nej; så skall du säga till dem: Så säger Herren, HERREN: Så sant
   jag lever, de som bo där bland ruinerna skola falla för svärd;
   och dem som bo på landsbygden skall jag giva till mat åt de
   vilda djuren, och de som bo i bergfästen eller i grottor skola
   dö genom pest.
 28. Jag skall göra landet öde och tomt, och dess stolta makt skall
   få en ände; och Israels berg skola ödeläggas, så att ingen går
   där fram.
 29. Och de skola förnimma att jag är HERREN, när jag gör landet öde
   och tomt, för alla de styggelsers skull som de hava bedrivit.

 30. Men du, människobarn, dina landsmän, som orda om dig invid
   väggarna och i ingångarna till husen, de tala sinsemellan, den
   ene med den andre, och säga: "Kom, låt oss höra vad det är för
   ett ord som nu utgår från HERREN."
 31. Och de komma till dig, såsom gällde det en folkförsamling, och
   sätta sig hos dig såsom mitt folk; och de höra dina ord, men
   göra icke efter dem. Ty väl hopgöra de med munnen ljuvliga ord,
   men deras hjärtan stå blott efter egen vinning.
   >Jes. 42,20. 53,1.
 32. Och se, du är för dem, såsom när någon som har vacker röst och
   spelar väl sjunger en kärleksvisa; de höra väl dina ord, men
   göra icke efter dem.
 33. Men när det kommer -- ty se det kommer! -- då skola de förnimma
   att en profet har varit ibland dem.            Hesekiel, 34 Kapitlet

        Profetia mot Israels herdar och löfte om
              en rätt herde.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg
   till dem, till herdarna: Så säger Herren, HERREN: Ve eder, I
   Israels herdar, som haven sörjt allenast för eder själva! Var
   det då icke för hjorden som herdarna borde sörja?
   >Jer. 23,1 f.
 3. I stället åten I upp det feta, med ullen klädden I eder, det
   gödda slaktaden I; men om hjorden vårdaden I eder icke.
   >Sak. 11,16.
 4. De svaga stärkten I icke, det sjuka heladen I icke, det sargade
   förbunden I icke, det fördrivna förden I icke tillbaka, det
   förlorade uppsökten I icke, utan med förtryck och hårdhet fören
   I fram mot dem.
 5. Så blevo de förrkingrade, därför att de icke hade någon herde,
   de blevo till mat åt alla markens djur, ja, de blevo
   förskingrade.
   >Jes. 53,6. Jer. 10,21. Matt. 9,36.
 6. Mina får gå nu vilse på alla berg och alla höga kullar; över
   hela jorden äro mina får förskingrade, utan att någon frågar
   efter dem eller uppsöker dem.
 7. Hören därför HERRENS ord, I herdar:
 8. Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, eftersom
   mina får hava lämnats till rov, ja, eftersom mina får hava
   blivit till mat åt alla markens djur, då de nu icke hava någon
   herde, och eftersom mina herdar icke fråga efter mina får ja,
   eftersom herdarna sörja för sig själva och icke sörja för mina
   får,
 9. därför, I herdar: Hören HERRENS ord:
 10. Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över herdarna och
   utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras
   herdetjänst; och herdarna skola då icke mer kunna sörja för sig
   själva, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de icke
   bliva till mat åt dem.

 11. Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag skall själv taga mig an mina
   får och leta dem tillsammans.
 12. Likasom en herde letar tillsammans sin hjord, när hans får äro
   förströdda omkring honom, så skall ock jag leta tillsammans mina
   får och rädda dem från alla de orter till vilka de förskingrades
   på en dag av moln och töcken.
   >Jer. 31,10. Joel 2,2. Luk. 15,4 f.
 13. Och jag skall föra dem ut ifrån folken och församla dem ur
   länderna, och skall låta dem komma till sitt eget land och föra
   dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och var man eljest kan
   bo i landet.
 14. På goda betesplatser skall jag föra dem i bet, på Israels höga
   berg skola de få sina betesmarker; där skola de lägra sig på
   goda betesmarker, och fett bete skola de hava på Israels berg.
   >Ps. 23,1 f.
 15. Jag skall själv föra mina får i bet och själv utse lägerplatser
   åt dem, säger Herren, HERREN.
 16. Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra
   tillbaka, det sargade skall jag förbinda, och det svaga skall
   jag stärka. Men det feta och det starka skall jag förgöra; ja,
   jag skall sköta det såsom rätt är.
   >Sef. 3,19.

 17. Men I, mina får, så säger Herren, HERREN: Se, jag vill döma
   mellan får och får, mellan vädurar och bockar.
   >Matt. 25,32 f.
 18. Är det eder icke nog att I fån beta på den bästa betesplatsen,
   eftersom I med edra fötter trampen ned vad som är kvar på eder
   betesplats? Och är det eder icke nog att I fån dricka det
   klaraste vattnet, eftersom I med edra fötter grumlen vad som har
   lämnats kvar?
 19. Skola mina får beta av det som edra fötter hava trampat ned, och
   dricka vad edra fötter hava grumlat?
 20. Nej; därför säger Herren, HERREN så till dem: Se, jag skall
   själv döma mellan de feta fåren och de magra fåren.
 21. Eftersom I med sida och bog stöten undan alla de svaga och med
   edra horn stången dem, till dess att I haven drivit dem ut och
   förskingrat dem,
 22. därför skall jag frälsa mina får, så att de icke mer bliva till
   rov, och skall döma mellan får och får.
 23. Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och
   han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David; ja, han
   skall föra dem i bet, han skall vara deras herde.
   >Jes. 11,1 f. 40,11. Jes. 23,5. 30,9. Hes. 37,24 f. Hos. 3,5.
   >Joh. 10,11. Hebr. 13,20. 1 Petr. 2,25.
 24. Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall
   vara hövding bland dem. Jag, HERREN, har talat.
 25. Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; jag skall göra
   ände på vilddjuren i landet, så att man i trygghet kan bo mitt i
   öknen och sova i skogarna.
   >Jes.11,6 f. Hes. 37,26. Hos. 2,18 f.
 26. Och jag skall låta dem själva och landet runt omkring min höjd
   bliva till välsignelse. Jag skall låta regn falla i rätt tid;
   regnskurar till välsignelse skall det bliva.
   >Ps. 68,10. Jes. 44,8.
 27. Träden på marken skola bära sin frukt, och jorden skall giva sin
   gröda, och själva skola de bo i sitt land i trygghet; och de
   skola förnimma att jag är HERREN, när jag bryter sönder deras ok
   och räddar dem från de människors hand, som hava hållit dem i
   träldom.
 28. De skola sedan icke mer bliva ett byte för folken, och markens
   djur skola ej ata upp dem, utan de skola bo i trygghet, och
   ingen skall förskräcka dem.
   >Jer. 30,10. 46,27.
 29. Och jag skall åt dem låta en plantering växa upp, som skall
   bliva dem till berömmelse; och de som bo i landet skola icke mer
   ryckas bort av hunger, ej heller skola de mer lida smälek av
   folken.
 30. Och de skola förnimma att jag, HERREN, deras Gud, är med dem,
   och att de, Israels hus, äro mitt folk, säger Herren, HERREN.
 31. Ja, I ären mina får, I ären får i min hjord, människor som I
   ären, och jag är eder Gud, säger Herren, HERREN.            Hesekiel, 35 Kapitlet

             Profetia mot Edom.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Seirs berg och profetera
   mot det;
   >Jer. 49,7 f. Hes. 25,8 f., 12 f. Am. 1,11 f. Ob. v.1 f.
 3. säg till det: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över
   dig, du Seirs berg, och uträcka min hand mot dig och göra dig
   öde och tomt.
 4. Jag skall göra dina städer till ruiner, och självt skall du
   bliva öde; och du skall förnimma att jag är HERREN.
 5. Eftersom du har hyst en evig fiendskap mot Israels barn och
   givit dem till pris åt svärdet under deras ofärds tid, den tid
   då missgärningen hade nått sin gräns,
   >Ps. 137,7.
 6. därför, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, skall jag
   förvandla dig till blod, och blod skall förfölja dig; eftersom
   du icke har hatat blod, skall blod förfölja dig.
 7. Ja, jag skall göra Seirs berg tomt och öde och utrota därifrån
   envar som färdas där, fram eller tillbaka.
 8. Och jag skall uppfylla dess berg med dess slagna män; ja, på
   dina höjder, i dina dalar och vid alla dina bäckar skola
   svärdsslagna män falla.
 9. Jag skall göra dig till en ödemark för evärdlig tid, och dina
   städer skola icke mer bliva bebodda; och I skolen förnimma att
   jag är HERREN.
 10. Eftersom du sade: "De båda folken och de båda länderna skola
   bliva mina, vi skola taga dem i besittning" -- detta fastän
   HERREN bodde där --
   >Ps. 83,13.
 11. därför, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, skall jag
   utföra mitt verk med samma vrede och nitälskan varmed du i din
   hätskhet har utfört ditt verk mot dem; och jag skall göra mig
   känd bland dem, när jag dömer dig.
 12. Och du skall förnimma att jag är HERREN. Jag har hört alla de
   smädelser som du har talat mot Israels berg, i det du har sagt:
   "Det är en ödemark; de äro givna åt oss till mat."
 13. Ja, I spärraden upp munnen mot mig och togen den full av ord mot
   mig; jag har väl hört det.

 14. Så säger Herren, HERREN: Till hela jordens glädje skall jag göra
   dig till en ödemark.
 15. Därför att du gladde dig åt att Israels hus' arvedel blev
   ödelagd, därför skall jag göra likaså med dig. Du skall bliva en
   ödemark, du Seirs berg, du hela Edom, så långt du sträcker dig;
   och man skall förnimma att jag är HERREN.            Hesekiel, 36 Kapitlet

            Israels återupprättelse.

 1. Och du, människobarn, profetera om Israels berg och säg: I
   Israels berg, hören HERRENS ord.
   >Hes. 6,3.
 2. Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om eder: "Rätt
   så, de urgamla offerhöjderna hava nu blivit vår besittning",
   >Hes. 25,3. 26,2.
 3. därför må du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN:
   Eftersom, ja, eftersom man har förött eder och fikar efter eder
   från alla sidor, för att I måtten tillfalla de övriga folken
   såsom deras besittning och eftersom I ären så utsatta för onda
   tungors hån och folks förtal,
 4. därför, I Israels berg, mån I nu höra Herrens, HERRENS ord: Så
   säger Herren, HERREN lill bergen och höjderna, till bäckarna och
   dalarna, till de förödda ruinerna och de övergivna städerna, som
   hava lämnats till rov och spott åt de övriga folken runt
   omkring,
 5. ja, därför säger Herren, HERREN så: Sannerligen, i brinnande
   nitälskan talar jag mot de övriga folken och mot Edom, så långt
   det sträcker sig, ja, mot dessa som med hela sitt hjärtas glädje
   och i sitt sinnes övermod hava tillägnat sig mitt land såsom
   besittning, för att driva ut dess inbyggare och göra det till
   sitt byte.
 6. Profetera alltså om Israels land och säg till bergen och
   höjderna, till bäckarna och dalarna: Så säger Herren, HERREN:
   Se, i nitälskan och vrede är det som jag talar, eftersom I liden
   sådan smälek av folken.
 7. Därför säger Herren, HERREN så Jag upplyfter min hand och
   betygar: Sannerligen, folken runt omkring eder skola själva få
   lida smälek.
 8. Men I, Israels berg, I skolen åter grönska och bära frukt åt
   mitt folk Israel, ty snart skola de komma åter.
 9. Ty se, jag skall komma till eder, jag skall vända mig till eder,
   och I skolen bliva brukade och besådda.
 10. Och jag skall församla på eder människor i myckenhet, alla
   Israels barn, så många de äro; och städerna skola ånyo bliva
   bebodda och ruinerna åter byggas upp.
 11. Ja, jag skall församla på eder människor och boskap i myckenhet,
   och de skola föröka sig och bliva fruktsamma. Jag skall låta
   eder bliva bebodda, alldeles såsom I fordom voren; ja, jag skall
   göra eder ännu mer gott, än I förut fingen röna; och I skolen
   förnimma att jag är HERREN.
 12. Jag skall låta människor åter vandra fram över eder, nämligen
   mitt folk Israel; de skola hava dig till besittning, och du
   skall vara deras arvedel; och du skall icke vidare döda deras
   barn.
 13. Så säger Herren, HERREN: Eftersom man säger till dig: "Du är en
   människoäterska, du har dödat ditt eget folks barn",
 14. därför skall du nu icke mer få äta upp människor och icke mer få
   döda ditt folks barn, säger Herren, HERREN.
 15. Jag skall icke mer låta dig höra smälek av folken, och du skall
   icke mer nödgas bära folkslagens förakt; ej heller skall du mer
   bringa ditt folk på fall, säger Herren, HERREN.

 16. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 17. Du människobarn när Israels barn ännu bodde i sitt land, då
   orenade de det genom sitt väsende och sina gärningar; såsom en
   kvinnas orenhet var deras väsende för mig.
   >Jes. 64,6.
 18. Då utgöt jag min vrede över dem, för det blods skull som de hade
   utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina
   eländiga avgudar.
 19. Jag förskingrade dem bland folken, och de blevo förströdda i
   länderna; efter deras väsende och deras gärningar dömde jag dem.
 20. Men till vilka folk de än kommo vanärade de mitt heliga namn, i
   det att man sade om dem: "Detta är HERRENS folk, och de hava
   likväl måst draga ut ur sitt land.
   >Jes. 52,5. Rom. 2,24.
 21. Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels barn vanärade
   bland de folk till vilka de kommo.
 22. Säg därför till Israels barn: Så säger Herren, HERREN: Icke för
   eder skull gör jag detta, I Israels barn, utan för mitt heliga
   namns skull, som I haven vanärat bland de folk till vilka I
   haven kommit.
   >Jes. 43,22 f. Hes. 28,25.
 23. Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland
   folken, i det att I haven vanärat det bland dem; och folken
   skola förnimma att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag
   bevisar mig helig på eder inför deras ögon.
 24. Ty jag skall hämta eder ifrån folken och församla eder ifrån
   alla länder och föra eder till edert land.
 25. Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena;
   jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra
   eländiga avgudar.
   >Ps. 51,4, 9. Jes. 44,3. Sak. 13,1.
 26. Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande
   komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder
   kropp och giva eder ett hjärta av kött.
   >Jer. 31,33 f. 32,39 f. Hes. 11,19 f. 18,31. Hebr. 10,16.
 27. Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I
   vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören
   efter dem.
 28. Så skolen I få bo i det land som jag gav åt edra fäder, och I
   skolen vara mitt folk, och jag skall vara eder Gud.
 29. Och jag skall frälsa eder från all eder orenhet. Och jag skall
   kalla fram säden och låta den bliva ymnig och skall icke mer
   låta någon hungersnöd komma över eder.
   >Hos. 2,21 f. Joel 2,21 f.
 30. Ja, ymnig skall jag låta trädens frukt och markens gröda bliva,
   för att I icke mer skolen lida hungersnödens smälek bland
   folken.
   >Hes. 34,29.
 31. Då skolen I tänka på edra onda vägar och på edra gärningar, som
   icke voro goda; och I skolen känna leda vid eder själva för edra
   missgärningars och styggelsers skull.
   >Hes. 6,9. 16,61. 20,43.
 32. Men icke för eder skull gör jag detta, säger Herren, HERREN; det
   vare eder kunnigt. I mån skämmas och blygas för edra vägar, I
   Israels barn.

 33. Så säger Herren, HERREN: När jag har renat eder från alla edra
   missgärningar, då skall jag låta städerna ånyo bliva bebodda,
   och då skola ruinerna åter byggas upp,
 34. och det förödda landet skall åter bliva brukat, i stället för
   att det har legat såsom en ödemark inför var man som har gått
   där fram.
 35. Och då skall man säga: "Det landet som var så förött har nu
   blivit såsom Edens lustgård, och städerna som voro så ödelagda,
   förödda och förstörda, de äro nu bebodda och befästa."
 36. Då skola de folk som äro kvar runt omkring eder förnimma att
   jag, HERREN, nu åter har byggt upp det som var förstört och ånyo
   planterat det som var förött. Jag, HERREN, har talat det, och
   jag fullbordar det också.
   >Hes. 17,24.

 37. Så säger Herren, HERREN; Också på detta sätt vill jag bönhöra
   Israels barn, så vill jag handla med dem: jag skall där föröka
   människorna, så att de bliva såsom fårhjordar.
   >Hes. 34,31.
 38. Såsom hjordar af offerdjur, såsom fårhjordar i Jerusalem vid
   dess högtider, så skola de hjordar av människor vara, som skola
   uppfylla de ödelagda städerna. Och man skall förnimma att jag är
   HERREN.            Hesekiel, 37 Kapitlet

        De förtorkade ebnen som få liv. De två
           stavarna som fogas tillhopa.

 1. HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag
   åstad och sattes ned mitt på slätten, som nu låg full med ben.
   >Hes. 3,12, 22. 11,24.
 2. Och han förde mig fram runt omkring dem, och jag såg att de lågo
   där i stor myckenhet utöver dalen och jag såg att de voro
   alldeles förtorkade.
 3. Och han sade till mig: "Du människobarn, kunna väl dessa ben
   åter bliva levande?" Jag svarade: "Herre, HERRE, du vet det."
 4. Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till
   dem: I förtorkade ben, hören HERRENS ord;
 5. Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande
   komma in i eder, så att I åter bliven levande.
   >1 Mos. 2,7. Ps. 104,30.
 6. Jag skall fästa senor vid eder och låta kött växa på eder och
   övertäcka eder med hud och giva eder ande, så att I åter bliven
   levande; och I skolen förnimma att jag är HERREN."

 7. Och jag profeterade, såsom det hade blivit mig bjudet. Och när
   jag nu proFeterade, hördes ett rassel, och där blev ett gny, och
   benen kommo åter tillhopa, så att det ena benet fogades till det
   andra.
 8. Och jag såg huru senor och kött växte på dem, och huru de
   övertäcktes med hud därovanpå; men ingen ande var ännu i dem.
 9. Då sade han till mig: "Profetera och tala till anden, ja,
   profetera, du människobarn, och säg till anden: Så säger Herren,
   HERREN: Kom, du ande, från de fyra väderstrecken[1] och blås på
   dessa dräpta, så att de åter bliva levande."
 10. Och jag profeterade, såsom han hade bjudit mig. Då kom anden in
   i dem, och de blevo åter levande och reste sig upp på sina
   fötter, en övermåttan stor skara.
 11. Och han sade till mig: "Du människobarn, dessa ben, de äro alla
   Israels barn. Se, de säga: 'Våra ben äro förtorkade, vårt hopp
   har blivit om intet, det är ute med oss.'
   >Hes. 33,10.
 12. Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se,
   jag vill öppna edra gravar och hämta eder, mitt folk, upp ur
   edra gravar och låta eder komma till Israels land.
   >Jes. 26,19.
 13. Och I skolen förnimma att jag är HERREN, när jag öppnar edra
   gravar och hämtar eder, mitt folk, upp ur edra gravar.
 14. Och jag skall låta min ande komma in i eder, så att I åter
   bliven levande, och jag skall låta eder få bo i edert land; och
   I skolen förnimma att jag, HERREN, har tala det, och att jag
   också har fullborda det, säger HERREN."
   >Hes. 36,26, 36.

 15. Och HERRENS ord kom till mig han sade:
 16. Du människobarn, tag dig en trästav och skriv på den: "För Juda
   och hans fränder bland Israels barn." Tag sedan en annan trästav
   och skriv på den: "En stav för Josef, Efraim, och för hans
   fränder av hela Israels hus."
 17. Foga dem sedan tillhopa med varandra till en enda stav, så att
   de bliva förenade till ett i din hand.
 18. När då dina landsmän säga till dig: "Förklara för oss vad du
   menar härmed",
   >Hes. 24,19.
 19. så svara dem: "Så säger Herren, HERREN: Se, jag vill taga Josefs
   stav, den som är i Efraims hand, vilken stav ock gäller för de
   stammar av Israel, som äro hans fränder, och intill denna vill
   jag lägga Judas stav, båda tillhopa, och så göra dem till en
   enda stav, så att de bliva ett i min hand."
 20. Och stavarna som du har skrivit på skall du hålla i din hand
   inför deras ögon.
 21. Och du skall tala till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag
   skall hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de hava
   måst vandra bort; jag skall samla dem tillhopa från alla håll
   och föra dem in i deras land.
   >Hes. 36,24 f.
 22. Och jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels
   berg; en och samma konung skola de alla hava; de skola icke mer
   vara två folk och icke mer vara delade i två riken.
   >Hos. 1,11. Joh. 10,16.

 23. Sedan skola de icke mer orena sig med sina eländiga avgudar och
   styggelser och med alla slags överträdelser. Och jag skall
   frälsa dem och hämta dem från alla orter där de hava syndat, och
   skall rena dem, så att de bliva mitt folk, och jag skall vara
   deras Gud.
 24. Och min tjänare David skall vara konung över dem, och de skola
   så alla hava en och samma herde; och de skola vandra efter mina
   rätter och hålla mina stadgar och göra efter dem.
   >Jes. 40,11. Jer. 23,5 f. 30,9. Hes. 34,23 f. Joh. 10,11.
 25. Så skola de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob,
   det vari edra fäder bodde. De skola själva få bo där, så ock
   deras barn och deras barnbarn till evig tid; och min tjänare
   David skall vara deras hövding evinnerligen.
   >Joh. 12,34.
 26. Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; ett evigt förbund
   med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och föröka dem och
   låta min helgedom stå bland dem evinnerligen.
   >2 Krön. 6,16. Ps. 89,4. Jer. 31,31 f. Hes. 34,25.
 27. Ja, min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud,
   och de skola vara mitt folk.
   >3 Mos. 26,11 f. Hes. 11,20. 2 Kor. 6,16. Upp. 21,3.
 28. Så skola folken förnimma att jag är HERREN, som helgar Israel,
   då nu min helgedom förbliver ibland dem evinnerligen.

[1] Hebreiskans uttryck för ande betyder ock vind.            Hesekiel, 38 Kapitlet

              Gogs härnadståg.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot
   hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom
   >1 Mos. 10,2 f. Hes. 27,13 f. Upp. 20,8 f.
 3. och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig,
   Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal.
   >Hes. 39,1 f.
 4. Jag skall locka dig åstad, jag skall sätta krokar i dina käftar
   och föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare,
   allasammans i präktig rustning, en stor skara, väpnad med
   skärmar och sköldar, och allasammans med svärd i hand.
   >2 Kon. 19,28. Hes. 29,4.
 5. Perser, etiopier och puteer är, med dem, allasammans med sköld
   och hjälm,
 6. Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk ifrån den yttersta
   norden och alla dess härskaror; ja, många folk har du med dig.
 7. Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som hava församlat
   sig till dig; och bliv du deras hövitsman.
 8. När lång tid har gått, skall du bliva uppbådad; i kommande år
   skall du få tåga in i ett land som då har fått ro efter svärdet,
   och vart folk då har blivit hopsamlat från många andra folk, ja,
   upp till Israels berg, som så länge lågo öde, men vilkas folk då
   har blivit hämtat fram ifrån de andra folken, så att alla nu bo
   där i trygghet.
 9. Dit skall du draga upp, du skall komma såsom ett oväder och vara
   såsom ett moln som övertäcker landet, du med alla dina härskaror
   och med många folk som följa dig.

 10. Så säger Herren, HERREN: På den tiden skola planer uppstå i ditt
   hjärta, och du skall tänka ut onda anslag.
 11. Du skall säga: "Jag vill draga upp mot det obefästa landet, jag
   vill komma över dessa säkra, som bo där i trygghet, ja, som
   allasammans bo där utan murar och varken hava bommar eller
   portar."
 12. Ty du vill taga rov och göra byte och vända din hand mot
   ödemarker som nu åter äro bebyggda, och mot ett folk som har
   blivit hopsamlat från hedningarna, och som nu förvärvar sig
   boskap och gods, där det bor på jordens mittelhöjd.
 13. Saba och Dedan och Tarsis' köpmän och alla dess unga lejon skola
   då utfråga dig: "Har du kommit för att taga rov, har du
   församlat dina skaror till att göra byte till att föra bort
   silver och guld, till att taga boskap och gods, ja, till att
   taga stort rov?"

 14. Profetera därför, du människobarn och säg till Gog: Så säger
   Herren HERREN: Se, på den tiden, när mit folk Israel åter bor i
   trygghet, då skall du förnimma det.
 15. Du skall då komma från ditt land längst uppe i norr, du själv
   och många folk med dig, allasammans ridande på hästar, en stor
   skara, en talrik här.
 16. Du skall draga upp mot mitt folk Israel och komma såsom ett moln
   för att övertäcka landet. I kommande dagar skall detta ske; jag
   skall då låta dig komma över mitt land, för att folken skola
   lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på
   dig, du Gog.

 17. Så säger Herren, HERREN: Du är ju den om vilken jag i forna
   tider talade genom mina tjänare, Israels profeter, som i de
   tiderna, år efter år, profeterade om att jag skulle låta dig
   komma över dem.
   >Joel 3,1 f Mik. 4,11 f. Sef. 3,8. Sak. 12,2 f. 14,1 f.

 18. Men på den dagen, den dag då Gog kommer över Israels land, säger
   Herren, HERREN, då skall jag giva luft åt min vrede.
 19. Ja, i min nitälskan och min vredes eld betygar jag det: på den
   dagen skall det förvisso bliva en stor jordbävning i Israels
   land.
   >Hes. 39,6 f. Matt. 24,7. Luk. 21,11.
 20. Då skola de bäva för mig, både fiskarna i havet och fåglarna
   under himmelen och djuren på marken och alla kräldjur som röra
   sig på jorden och alla människor på jordens yta. Och bergen
   skola slås ned och klipporna störta omkull och alla murar falla
   till jorden.
 21. Och jag skall båda upp svärd mot honom på alla mina berg, säger
   Herren, HERREN; den enes svärd skall vara vänt mot den andres.
 22. Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och
   slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna
   över honom och hans härskaror och över de många folk som följa
   honom.
   >Ps. 11,6.
 23. Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför
   många folks ögon; och de skola förnimma att jag är HERREN.            Hesekiel, 39 Kapitlet

              Gogs undergång.

 1. Och du, människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger
   Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Gog, du hövding
   över Ros, Mesek och Tubal.
   >Hes. 38,2 f. Upp. 20,8 f.
 2. Jag skall locka dig åstad och leda dig fram och föra dig från
   landet längst uppe i norr och låta dig komma till Israels berg.
 3. Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna
   falla ur din högra hand.
 4. På Israels berg skall du falla, med alla dina härskaror och med
   de folk som följa dig; jag skall giva dig till mat åt rovfåglar
   av alla slag och åt markens djur.
   >Hes. 33,27.
 5. Ute på marken skall du falla. Ty jag har talat, säger Herren,
   HERREN.
 6. Och jag skall sända eld över Magog och över dem som bo trygga i
   havsländerna; och de skola förnimma att jag är HERREN.
 7. Ooh jag skall göra mitt heliga namn kunnigt bland mitt folk
   Israel, jag skall icke mer låta mitt heliga namn bliva ohelgat;
   och folken skola förnimma att jag är HERREN, helig i Israel.
   >Jes. 64,2. Hes. 36,20 f.
 8. Se, det kommer, ja, det fullbordas! säger Herren, HERREN. Detta
   är den dag om vilken jag har talat.
   >Hes. 38,17.
 9. Sedan skola invånarna i Israels städer gå ditut och taga
   rustningar, sköldar och skärmar, bågar och pilar, handpåkar och
   spjut såsom bränsle till att elda med, och de skola elda därmed
   i sju år.
   >Ps. 46,10. Jes. 9,4 f.
 10. De skola icke behöva hämta trä från marken eller hugga ved i
   skogarna, ty de skola elda med rustningarna. Så skola de taga
   rov av sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren,
   HERREN.

 11. På den tiden skall jag där i Israel giva åt Gog en plats till
   grav, nämligen "De framtågandes dal" öster om havet, och den
   skall stänga vägen för andra som vilja tåga där fram. Där skall
   man begrava Gog och hela hans larmande hop, och man skall kalla
   den "Gogs larmande hops dal".
 12. Och i sju månader skola Israels barn hålla på med att begrava
   dem, för att rena landet.
   >5 Mos. 21,23.
 13. Allt folket i landet skall hålla på med begravandet, och detta
   skall lända dem till berömmelse. Så skall ske på den tid då jag
   förhärligar mig, säger Herren, HERREN.
 14. Och man skall avskilja män som beständigt skola genomvandra
   landet och begrava dem som tågade där fram, och som ännu ligga
   kvar ovan jord, och de skola så rena landet; efter sju månaders
   förlopp skola dessa begynna sitt letande.
 15. När så någon av dessa män, som genomvandra landet, på sin färd
   får se människoben, då skall han sätta upp en vård därbredvid,
   till dess att dödgrävarna hinna begrava dem i "Gogs larmande
   hops[1] dal".
 16. Där skall ock finnas en stad med namnet Hamona. På detta sätt
   skola de rena landet.

 17. Du människobarn, så säger Herren, HERREN: Säg till alla slags
   fåglar och till alla markens djur: Församlen eder och kommen
   hitsamlen eder tillhopa från alla håll till mitt slaktoffer,
   till ett stort slaktoffer som jag vill anställa åt eder på
   Israels berg; I skolen få äta kött och dricka blod.
   >Jes. 34,6. Upp. 19,17 f.
 18. I skolen få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens
   hövdingar: av vädurar och lamm och bockar och tjurar,
   allasammans gödda i Basan.
 19. I skolen få äta eder mätta av fett och dricka eder druckna av
   blod från det slaktoffer som jag anställer åt eder.
 20. Ja, mätten eder vid mitt bord av ridhästar och vagnshästar, av
   hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren, HERREN.

 21. Och jag skall uppenbara min härlighet bland folken, så att alla
   folk skola se den dom som jag har utfört, och se huru jag har
   låtit min hand drabba dem.
 22. Och Israels barn skola förnimma att jag, HERREN, är deras Gud,
   från den dagen och allt framgent.
 23. Och folken skola förnimma att Israels barn blevo bortförda i
   fångenskap för sin missgärnings skull, eftersom de voro trolösa
   mot mig, så att jag måste fördölja mitt ansikte för dem; och jag
   gav dem då i deras ovänners hand, så att de allasammans föllo
   för svärd.
   >Hes. 36,17 f.
 24. Efter deras orenhet och deras överträdelser handlade jag med dem
   och fördolde mitt ansikte för dem.

 25. Därför säger Herren, HERREN så: Nu skall jag åter upprätta Jakob
   och förbarma mig över hela Israels hus och nitälska för mitt
   heliga namn.
 26. Och de skola förgäta sin skam och all den otrohet som de hava
   begått mot mig, då de nu få bo i trygghet i sitt land, utan att
   någon förskräcker dem.
 27. Ja, när jag låter dem vända tillbaka ifrån folkslagen och
   församlar dem från deras fienders länder, då skall jag bevisa
   mig helig på dem inför många folks ögon.
 28. Och de skola förnimma att jag är HERREN, deras Gud, ty om jag än
   drev dem bort i fångenskap bland folken, så samlade jag dem
   sedan tillhopa till deras land och lät ingen enda av dem bliva
   kvar därute;
 29. och jag skall därefter icke mer fördölja mitt ansikte för dem,
   ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren,
   HERREN'.
   >Hes. 36,27. Joel 2,28. Apg. 2,17.

[1] Hebr. hamón.            Hesekiel, 40 Kapitlet

        Det nya templet. Dess yttre portar och
               förgårdar.

 1. I det tjugufemte året sedan vi hade blivit bortförda i
   fångenskap, vid årets begynnelse, på tionde dagen i månaden, i
   det fjortonde året sedan staden hade blivit intagen, på just den
   dagen kom HERRENS hand över mig, och han förde mig ditbort.
   >2 Kon. 25,4. Hes. 33,21.
 2. I en syn från Gud förde han mig till Israels land och satte mig
   ned på ett mycket högt berg, och på detta var likasom en stad
   byggd söderut.
   >Jes. 2,2.
 3. Och dit förde han mig, och se, där stod en man vilkens utseende
   var såsom koppar; han hade ett linnesnöre i sin hand, så ock en
   mätstång; och han stod vid porten.
   >Sak. 2,1. Upp. 21,15.
 4. Och mannen talade till mig: "Du människobarn, se med dina ögon
   och hör med dina öron, och akta på allt som jag kommer att visa
   dig, ty du har blivit förd hit, för att jag skall visa dig det;
   förkunna för Israels hus allt vad du får se."

 5. Och jag såg att en mur gick utomkring huset, runt omkring det.
   Och mätstången som mannen hade i sin hand var sex alnar lång,
   var aln en handsbredd längre än en vanlig aln. Och han mätte
   murbyggnadens bredd: den var en stång, och dess höjd: den var en
   stång.
   >Hes. 43,13. 2 Krön. 3,3.
 6. Därefter gick han till en port som låg mot öster och steg uppför
   dess trappsteg; och han mätte portens ena tröskel: den var en
   stång bred och sedan den andra tröskeln: den var en stång bred.
 7. Och var vaktkammare var en stång lång och en stång bred, och
   avståndet mellan vaktkamrarna var fem alnar; och porttröskeln
   invid portens förhus på inre sidan mätte en stång.
   >Hes. 44,11.
 8. Och han mätte upp portens förhus på inre sidan: det mätte en
   stång.
 9. Han mätte upp portens förhus det höll åtta alnar, och dess
   murpelare: de höllo två alnar. Och portens förbus låg på inre
   sidan.
 10. Och vaktkamrarna i porten mot öster voro tre på var sida, alla
   tre lika stora; och murpelarna på båda sidorna voro lika stora.
 11. Och han mätte portöppningens bredd: den var tio alnar, och
   portens längd: den var tretton alnar.
 12. Och framför vaktkamrarna var en avskrankning, som höll en aln;
   en aln höll ock avskrankningen på motsatta sidan; och var
   vaktkammare, på vardera sidan, höll sex alnar.
 13. Och han mätte porten från den ena vaktkammarens tak till den
   andras: den var tjugufem alnar bred; och dörr låg mot dörr.
 14. Och han tog upp murpelarna till sextio alnar; och intill
   förgårdens murpelare sträckte sig porten runt omkring.
 15. Och avståndet mellan ingångsportens framsida och förhusets
   framsida vid den inre portöppningen var femtio alnar.
 16. Och slutna fönster funnos till vaktkamrarna och till deras
   murpelare invändigt i porten runt omkring, och likaledes i
   förhusen; fönstren sutto runt omkring invändigt, och murpelarna
   voro prydda med palmer.

 17. Och han förde mig till den yttre förgården, och jag såg att där
   voro tempelkamrar och ett stengolv, anlagt runt omkring
   förgården; trettio tempelkamrar voro uppbyggda på stengolvet.
 18. Och stengolvet gick utefter portarnas sidoväggar, så att det
   motsvarade portarnas längd; detta var det nedre stengolvet.
 19. Och han mätte avståndet från den nedre portens framsida till den
   inre förgårdens yttre framsida: det var hundra alnar, både på
   östra sidan och på norra.
 20. Sedan mätte han ock längden och bredden på den port som låg mot
   norr på den yttre förgården.
 21. Också den hade tre vaktkamrar på var sida och likaledes
   murpelare och förhus, lika stora som den förra portens; den var
   femtio alnar lång och tjugufem alnar bred.
 22. Och fönstren, förhuset och palmerna däri voro lika stora som i
   den port som låg mot öster; och man steg upp till den på sju
   trappsteg, och dess förhus låg framför dessa.
 23. Och en port till den inre förgården fanns mitt emot denna port,
   det var i norr såsom i öster; och han mätte avståndet från den
   ena porten till den andra: det var hundra alnar.
 24. Därefter lät han mig gå till södra sidan, och jag såg att också
   på södra sidan fanns en port. Och han mätte dess murpelare och
   förhus; de voro lika stora som de andra.
 25. Och fönster funnos på den och på dess förhus runt omkring,
   likadana som de andra fönstren. Den var femtio alnar lång och
   tjugufem alnar bred.
 26. Och trappan ditupp utgjordes av sju trappsteg, och dess förhus
   låg framför dessa; och den var prydd med palmer på sina
   murpelare, på båda sidor.
 27. Och en port till den inre förgården fanns ock på södra sidan;
   och han mätte avståndet från den ena porten till den andra på
   södra sidan: det var hundra alnar.

 28. Därefter förde han mig till den inre förgården genom södra
   porten. Och han mätte den södra porten den var lika stor som de
   andra
 29. Och dess vaktkamrar, murpelare och förhus voro lika stora som de
   andra, och fönster funnos på den och på dess förhus runt
   omkring. Den var femtio alnar lång och tjugu fem alnar bred.
 30. Och förhus funnos runt omkring tjugufem alnar långa och fem
   alnar breda.
 31. Och dess förhus låg utåt den yttre förgården, och dess murpelare
   voro prydda med palmer; och uppgången därtill utgjordes av åtta
   trappsteg.

 32. Sedan förde han mig till den inre förgårdens östra sida och
   mätte porten där; den var lika stor som de andra.
 33. Och dess vaktkamrar, murpelare och förhus voro lika stora som de
   andra, och fönster funnos på den och på dess förhus runt
   omkring. Den var femtio alnar lång och tjugufem alnar bred.
 34. Och dess förhus låg mot den yttre förgården, och dess murpelare
   voro prydda med palmer på båda sidor; och uppgången därtill
   utgjordes av åtta trappsteg.

 35. Därefter förde han mig till den norra portan och mätte den; den
   var lika stor som de andra.
 36. Så ock dess vaktkamrar, murpelare och förhus, och fönster funnos
   på den runt omkring. Den var femtio alnar lång och tjugufem
   alnar bred.
 37. Och dess murpelare stodo vid den yttre förgården, och dess
   murpelare voro prydda med palmer på båda sidor; och uppgången
   därtill utgjordes av åtta trappsteg.

 38. Och en tempelkammare med sin ingång fanns vid murpelarna, i
   portarna; där skulle man skölja brännoffren.
 39. Och i portens förhus stodo två bord på var sida, och på dem
   skulle man slakta brännoffers-, syndoffers- och
   skuldoffersdjuren.
 40. Och vid den yttre sidovägg som låg norrut, när man steg upp till
   portens ingång, stodo två bord; och vid den andra sidoväggen på
   porten förhus stodo ock två bord.
 41. Alltså stodo vid portens sidoväggar fyra bord på var sida, eller
   tillsammans åtta bord, på vilka man skulle slakta.
 42. Och för brännoffret stodo där fyra bord av huggna stenar, en och
   en halv aln långa, en och en halv aln breda och en aln höga; på
   dessa skulle man lägga de redskap som man slaktade brännoffers-
   och slaktoffersdjuren med.
 43. Och dubbelkrokar, en handsbredd långa, voro fästa innantill runt
   om kring; och på borden skulle offerköttet läggas.

 44. Och utanför den inre porten funnos för sångarna, på den inre
   gården, tempelkamrar, som lågo vid den norra portens sidovägg,
   med sin framsida åt söder; och en annan låg vid den östra
   portens sidovägg med sin flamsida åt norr.
 45. Och han talade till mig: "Denna tempelkammare, vars framsida
   ligger mot söder, är för de präster som förrätta tjänsten inne i
   huset.
 46. Och den tempelkammare vars framsida ligger mot norr är för de
   präster som förrätta tjänsten vid altaret, alltså för Sadoks
   söner, vilka äro de av Levi barn, som få träda fram till HERREN
   för att göra tjänst inför honom."
   >1 Sam. 2,35. 1 Kon. 2,35. Hes. 48,11.
 47. Och han mätte förgården; den var hundra alnar lång och hundra
   alnar bred, en liksidig fyrkant; och altaret stod framför huset.

            Hesekiel, 41 Kapitlet

               Tempelhuset.

 48. Sedan förde han mig till huset förhus. Och han mätte för
   husets murpelare: de höllo fem alnar var på sin sida, så ock
   porten bredd: den var på var sida tre alnar.
 49. Förhuset var tjugu alnar lång och elva alnar brett, nämligen vid
   trappstegen på vilka man steg ditupp. Och vid murpelarna stodo
   pelare, en på var sida. 1. Därefter förde han mig till tempel salen. Och han mätte
   murpelarna de voro sex alnar breda, var på sin sida --
   tabernaklets bredd.
 2. Och ingången var tio alnar bred och sidoväggarna vid ingången
   voro på var sida fem alnar. Sedan mätte han salens langd: den
   var fyrtio alnar, och dess bredd: den var tjugu alnar.
   >1 Kon. 6,2,17.

 3. Därefter gick han in i det innersta rummet. Och han mätte
   murpelarna vid ingången: de höllo två alnar, och ingången: den
   höll sex alnar, och ingångens bredd: den var sju alnar.
 4. Och han mätte dess längd: den var tjugu alnar, och dess bredd:
   den var tjugu alnar, framför tempelsalen. Och han sade till mig:
   "Detta är det allra heligaste."
   >1 Kon. 6,20.

 5. Därefter mätte han husets mur: den höll sex alnar, och
   sidokamrarnas bredd: den var fyra alnar, runt omkring hela
   huset.
   >1 Kon. 6,5 f.
 6. Och sidokamrarna lågo den ena ovanför den andra, i trettiotre
   omgångar; och på den mur som sträckte sig innanför sidokamrarna
   runt omkring funnos avsatser, på vilka de skulle hava sitt
   fäste; ty i själva husväggen skulle de icke vara infästa.
 7. Härigenom blevo sidokamrarna, där de lågo kring huset, bredare
   alltefter som de lågo högre upp. Ty husets kringbyggnad
   sträckte sig med övervåning ovanpå övervåning runt omkring
   huset. Därför växte bredden inåt, alltefter som våningen låg
   högre upp. Och från den nedersta våningen steg man så upp i den
   översta genom den mellersta.
 8. Och jag såg att huset låg på en upphöjd fot, som sträckte sig
   runt däromkring; sidokamrarnas grundvalar voro nämligen en hel
   stång höga, sex alnar till kanten.
 9. Sidokamrarnas yttermur var fem alnar tjock; och den plats som
   blev fri tillhörde husets sidokamrar.
 10. Och mellanrummet bort till tempelkamrarna var tjugu alnar brett
   runt omkring hela huset.
 11. Och ingångarna till sidokamrarna lågo utåt den fria platsen, en
   ingång mot norr och en ingång åt söder; den fria platsen var fem
   alnar bred, runt omkring.

 12. Och den byggnad som låg invid den avsöndrade platsen på västra
   sidan var sjuttio alnar bred, och byggnadens mur var fem alnar
   tjock runt omkring och nittio alnar lång.

 13. Och han mätte huset: det var hundra alnar långt. Och den
   avsöndrade platsen jämte byggnaden med dess murar utgjorde en
   längd av hundra alnar.
 14. Och bredden på husets framsida jämte den avsöndrade platsen åt
   öster utgjorde en längd av hundra alnar.
 15. Och han mätte längden på den byggnad som låg invid den
   avsöndrade platsen, på dennas baksida, och mätte avsatserna på
   dess framvägg åt båda sidor -- de höllo hundra alnar -- vidare
   det inre tempelrummet och förgårdsförhusen,
 16. trösklarna och de slutna fönstren, avsatserna på framväggen
   runtomkring, i deras tre våningar, platsen invid tröskeln -- som
   var av polerat trä -- runt omkring,
 17. så ock avståndet från marken upp till fönstren. Och fönstren
   voro täckta. Men ovanför dörren, både in emot det inre rummet
   och utåt, och eljest utefter hela väggen runt omkring, innantill
   och utantill, funnos avmätta fält,
 18. på vilka framställdes keruber och almer, var palm mellan två
   keruber. Och var kerub hade två ansikten:
 19. ett människoansikte åt palmen på ena sidan, och ett lejonansikte
   åt palmen på andra sidan; så var gjort på hela huset runt
   omkring.
 20. Från marken ända upp över ingången funnos keruber och palmer
   framställda, så ock på tempelsalens väggar.
 21. Tempelsalens dörröppning var fyrkantig, och framsidan av det
   heligaste hade sitt givna utseende.
   >1 Kon. 6,31.
 22. Altaret var av trä, tre alnar högt och två alnar långt, och det
   hade hörn; och dess långsidor och väggar voro av trä. Och han
   talade till mig: "Detta är det bord som skall stå inför HERRENS
   ansikte."

 23. Och både tempelsalen och det heligaste hade dubbeldörrar.
 24. Och var dörr hade två dörrskivor, två vridbara dörrskivor: den
   ena dörren hade två dörrskivor, och likaledes den andra två.
 25. Och på dem, på dörrarna till tempelsalen, funnos framställda
   keruber och palmer, likasom på väggarna; och på förhusets
   framsida, utantill, var ett trapphus av trä.
   >1 Kon. 7,6. Hes. 40,26.
 26. Ooh slutna fönster och palmer funnos på förhusets sidoväggar, på
   båda sidor, så ock i husets sidokamrar och i
   trapphusen.
   >Hes. 40,16.            Hesekiel, 42 Kapitlet

            Templets omgivningar.

 1. Och han lät mig gå ut på den yttre förgården den väg som gick åt
   norr, och förde mig därefter till den byggnad med tempelkamrar,
   som låg invid den avsöndrade platsen och tillika invid
   murbyggnaden norrut,
 2. till långsidan, som mätte hundra alnar, med sin ingång i norr;
   men bredden var femtio alnar.
 3. Ut emot den tjugu alnar breda platsen på den inre förgården och
   ut emot stengolvet på den yttre förgården lågo avsatserna på det
   ena husets framvägg mitt emot avsatserna på det andra husets
   framvägg, i tre våningar.
 4. Och framför tempelkamrarna gick en tio alnar bred gång till den
   inre förgården, en alnsbred väg; och ingångarna lågo mot norr.
 5. Men de översta tempelkamrarna voro mindre än de andra, ty
   avsatserna på framväggen togo bort mer rum från dem än från de
   nedersta och mellersta kamrarna i byggnaden.
 6. Ty kamrarna lågo i tre våningar och hade inga pelare, såsom
   förgårdarna hade; därför blevo de översta våningens kamrar mer
   indragna än den nedersta och den mellersta våningens.
 7. Och en yttre skiljemur gick utmed tempelkamrarna åt den yttre
   förgården till, framför tempelkamrarna, och den var femtio alnar
   lång.
 8. Ty längden på tempelkammarbyggnaden utåt den yttre förgården var
   femtio alnar, men åt templet till hundra alnar.
 9. Och nedanför dessa tempelkamrar var ingången från öster, när man
   ville komma till dem från den yttre förgården.

 10. Där förgårdens skiljemur var som tjockast, lågo ock på östra
   sidan tempelkamrar invid den avsöndrade platsen och tillika
   invid murbyggnaden.
 11. Och en väg gick framför dem, likadan som vägen framför
   tempelkamrarna på norra sidan; och de hade samma längd och
   bredd. Och alla utgångar här voro såsom där, både i fråga om
   övriga anordninga och i fråga om själva dörröppningarna.
 12. Och såsom det var med dörröppningarna på tempelkamrarna vid
   södra sidan, så fanns också har en dörröppning, vid vilken en
   väg begynte, en väg som gick utefter den behöriga skiljemuren,
   och som låg österut, när man gick in i tempelkamrarna.

 13. Och han sade till mig: "De norra och södra tempelkamrarna invid
   den avsöndrade platsen skola vara de heliga tempelkamrar i vilka
   prästerna, som få träda fram inför HERREN, skola äta det
   högheliga; där skola de förvara det högheliga, såväl spisoffer
   som syndoffer och skuldoffer ty det är en helig plats.
   >3 Mos. 2,3, 10.
 14. När prästerna -- som från helgedomen icke strax få begiva sig
   till den yttre förgården -- hava kommit ditin, skola de där
   lämna kvar de kläder i vilka de hava gjort tjänst, ty dessa äro
   heliga; först när de hava iklätt sig andra kläder, få de träda
   ut på den plats som är för folket."

 15. När han nu hade slutat uppmätningen av det inre huset, lät han
   mig gå ut till den port som låg mot öster. Och han mätte platsen
   runt omkring.
 16. Han mätte med sin mätstång åt östra sidan: den höll efter
   mätstången fem hundra stänger runt omkring.
 17. Han mätte åt norra sidan: den höll efter mätstången fem hundra
   stänger runt omkring.
 18. Han mätte ock åt södra sidan: den höll efter matstången fem
   hundra stänger.
 19. Han vände sig mot västra sidan och mätte med mätstången fem
   hundra stänger.
 20. Åt alla fyra sidorna mätte han platsen. Den var omgiven av en
   mur, som utefter platsens längd höll fem hundra stänger och
   utefter dess bredd fem hundra stänger. Och den skulle skilja det
   heliga från det som icke var heligt.            Hesekiel, 43 Kapitlet

        Herrens härlighet drager in i det nya
         templet. Altaret och dess invigning.

 1. Och han lät mig gå åstad till porten, den port som vette åt
   öster.
 2. Då såg jag Israels Guds härlighet komma österifrån, och dånet
   därvid var såsom dånet av stora vatten, och jorden lyste av hans
   härlighet.
 3. Och den syn som jag då såg var likadan som den jag såg, när jag
   kom för att fördärva staden; det var en syn likadan som den jag
   såg vid strömmen Kebar. Och jag föll ned på mitt ansikte.
   >Hes. 1,4 f. 10,18 f. 11,22 f.
 4. Och HERRENS härlighet kom in i huset genom den port som låg mot
   öster.
 5. Och en andekraft lyfte upp mig och förde mig in på den inre
   förgården, och jag såg att HERRENS härlighet uppfyllde huset.
   >2 Mos. 40,34. 1 Kon. 8,10.
 6. Då hörde jag en röst tala till mig från huset, under det att en
   man stod bredvid mig.
 7. Den sade till mig: Du människobarn, detta är den plats där min
   tron är, den plats där mina fötter skola stå, där jag vill bo
   ibland Israels barn evinnerligen. Och Israels hus skall icke mer
   orena mitt eviga namn, varken de själva eller deras konungar,
   med sin trolösa avfällighet, med sina konungars döda kroppar och
   med sina offerhöjder:
   >2 Kon. 21,18, 26.
 8. de som satte sin tröskel invid min tröskel, och sin dörrpost vid
   sidan av min dorrpost, så att allenast muren var mellan mig och
   dem, och som så orenade mitt heliga namn med de styggelser de
   bedrevo, varför jag ock förgjorde dem i min vrede.
 9. Men nu skola de skaffa sin trolösa avfällighet och sina
   konungars döda kroppar långt bort ifrån mig, så att jag kan bo
   ibland dem evinerligen.

 10. Men du, människobarn, förkunna nu för Israels barn om detta hus,
   på det att de må blygas för sina missgärningar. Må de mäta det
   härliga byggnadsverket.
   >Hes. 16,61 f.
 11. Om de då blygas för allt vad de hava gjort, så kungör för dem
   och teckna för deras ögon upp husets form och inredning, dess
   utgångar och ingångar, alla dess former och alla stadgar därom,
   alla dess former och alla lagar därom, så att de akta på hela
   dess form och alla stadgar därom och göra efter dem.
 12. Detta är lagen om huset: på toppen av berget skall hela dess
   område runt omkring vara högheligt. Ja, detta är lagen om
   huset.

 13. Men dessa voro måtten på altaret i alnar, var aln en handsbredd
   längre an en vanlig aln: Dess bottenram var en aln hög och en
   aln bred, och kanten på ramen, runt omkring utmed randen, var
   ett kvarter hög; detta var altarets underlag.
   >Hes. 40,5.
 14. Avståndet från bottenramen vid marken upp till den nedre
   avsatsen var två alnar, och bredden var en aln. Avståndet från
   den mindre avsatsen upp till den större var fyra alnar, och
   bredden var en aln.
 15. Altarhärden höll fyra alnar; och från altarhärden stodo de fyra
   hornen uppåt.
 16. Och altarharden var tolv alnar lång och tolv alnar bred, så att
   dess fyra sidor bildade en liksidig fyrkant.
 17. Och avsatsen var fjorton alnar lång och fjorton alnar bred,
   utefter sina fyra sidor. Kanten runt omkring den höll en halv
   aln, och dess bottenram sträckte sig en aln runt omkring. Och
   altarets trappsteg vette åt öster.

 18. Och han sade till mig: "Du människobarn, så säger Herren,
   HERREN: Dessa äro stadgarna om altaret för den dag då det bliver
   färdigt, så att man kan offra brännoffer och stänka blod därpå.
 19. Då skall du åt de levitiska prästerna giva en ungtjur till
   syndoffer, åt dem som äro av Sadoks säd, och som få träda fram
   till mig, säger Herren, HERREN, för att göra tjänst inför mig.
 20. Och du skall taga något av dess blod och stryka på altarets fyra
   hörn och på avsatsens fyra hörn och på kanten runt omkring; så
   skall du rena det och bringa försoning för det.
   >2 Mos. 29,16, 36.
 21. Sedan skall du taga syndofferstjuren, och utanför helgedomen
   skall den brännas upp på en därtill bestämd plats, som hör till
   huset.
   >3 Mos. 4,12. 16,27.
 22. Och nästa dag skall du föra fram en felfri bock till syndoffer;
   och man skall rena altaret med den, på samma sätt som man renade
   det med tjuren.
 23. När du så har fullbordat reningen, skall du föra fram en felfri
   ungtjur och en felfri vädur av småboskapen.
 24. Dem skall du föra fram inför HERREN, och prästerna skola strö
   salt på dem och offra dem såsom brännoffer åt HERREN.
   >3 Mos. 2,13.
 25. Under sju dagar skall du dagligen offra en syndoffersbock; och
   en ungtjur och en vädur av småboskapen, båda felfria, skall man
   likaledes offra.
   >2 Mos. 29,35.
 26. Under sju dagar skall man sålunda bringa försoning för altaret
   och rena det och inviga det.
 27. Men sedan dessa dagar hava gått till ända, skola prästerna på
   åttonde dagen och allt framgent offra på altaret edra brännoffer
   och tackoffer; och jag skall då hava behag till eder, säger
   Herren, HERREN".
   >3 Mos. 8,33.            Hesekiel, 44 Kapitlet

          Det nya templets tjänare. Deras
          skyldigheter och rättigheter.

 1. Därefter förde han mig tillbaka mot helgedomens yttre port, den
   kom vette åt öster; den var nu stängd.
 2. Och HERREN sade till mig: "Denna port skall förbliva stängd och
   icke mer öppnas, och ingen skall gå in genom den, ty HERREN,
   Israels Gud, har gått in genom den; därför skall den varai
   stängd.
   >Hes. 43,4.
 3. Dock skall fursten, eftersom han är furste, få sitta där och
   hålla måltid inför HERRENS ansikte; han skall då gå in genom
   portens förhus, och samma väg skall han gå ut igen."

 4. Därefter förde han mig genom norra porten till platsen framför
   huset; och jag fick se huru HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS
   hus. Då föll jag ned på mitt ansikte.
 5. och HERREN sade till mig: Du människobarn, akta på och se med
   dina ögon, och hör med dina öron allt vad jag nu talar med dig
   om alla stadgar angående HERRENS hus och om alla lagar som röra
   det; och giv akt på huru man går in i huset genom alla
   helgedomens utgångar.
 6. Och säg till Israels hus, det gensträviga: Så säger Herren,
   HERREN: Nu må det vara nog med alla de styggelser I haven
   bedrivit, I av Israels hus,
   >4 Mos. 16,3, 7.
 7. I som haven låtit främlingar med oomskuret hjärta och oomskuret
   kött komma in i min helgedom och vara där, så att mitt hus har
   blivit ohelgat, under det att I framburen min spis, fett och
   blod. Så har mitt förbund blivit brutet, för att icke nämna alla
   edra andra styggelser.
   >4 Mos. 18,4. Jos. 9,27. Esr. 8,20.
 8. I haven icke själva förrättat tjänsten vid mina heliga föremål,
   utan haven satt andra till att åt eder förrätta tjänsten i min
   helgedom.
 9. Så säger Herren, HERREN: Ingen främling med oomskuret hjärta och
   oomskuret kött får komma in i min helgedom, ingen av de
   främlingar som finnas bland Israels barn.
 10. Utan de leviter som gingo bort ifrån mig, när Israel for vilse
   de som då själva foro vilse och gingo bort ifrån mig och följde
   sina eländiga avgudar, de skola bära på sin missgärning
 11. och skola i min helgedom bestrida vakttjänstgöringen vid husets
   portar och annan tjänstgöring i huset; de skola slakta
   brännoffer och slaktoffer åt folket, och skola stå inför dem
   till att betjäna dem.
 12. Eftersom de betjänade dem inför deras eländiga avgudar och så
   blevo för Israels hus en stötesten till missgärning, därför
   betygar jag om dem med upplyft hand, säger Herren, HERREN, att
   de skola få bära på sin missgärning.
 13. De skola icke få nalkas mig, till att förrätta prästerlig tjänst
   inför mig, eller till att nalkas något av mina heliga föremål,
   nämligen de högheliga, utan de skola bära på sin skam och på de
   styggeliga synder som de hava bedrivit.
   >4 Mos. 4,19. Hos. 4,6.
 14. Och jag skall sätta dem till att förrätta tjänsten i huset vid
   allt tjänararbete där, allt som där skall utföras.

 15. Men de levitiska präster, nämligen Sadoks söner, som förrättade
   tjänsten vid min helgedom, när de övriga israeliterna foro vilse
   och gingo bort ifrån mig, de skola få träda fram till mig för
   att göra tjänst inför mig; de skola stå inför mitt ansikte för
   att offra åt mig fett och blod, säger Herren, HERREN.
   >Hes. 40,46.
 16. De skola gå in i min helgedom, och de skola träda fram till mitt
   bord för att göra tjänst inför mig och förrätta vad som är att
   förrätta åt mig.
   >Hes. 41,22
 17. Och när de komma in i den inre förgårdens portar, skola de
   ikläda sig linnekläder; de få icke hava på sig något av ylle,
   när de göra tjänst i den inre förgårdens portar och inne i
   huset.
   >2 Mos. 28,39 f.
 18. De skola hava huvudbonader av linne på sina huvuden, och
   benkläder av linne omkring sina länder; de skola icke omgjorda
   sig med något som framkallar svett.
 19. Och när de sedan gå ut på den yttre förgården, till folket på
   den yttre förgården, skola de taga av sig de kläder i vilka de
   hava gjort tjänst, och skola lämna dem kvar i helgedomens
   tempelkamrar och ikläda sig andra kläder, för att de icke må
   göra folket heligt med sina kläder.
   >Hes. 42,14.
 20. De skola icke raka huvudet, men skola icke heller låta håret
   växa fritt, utan skola klippa sitt huvudhår kort.
   >3 Mos. 21,5. 4 Mos. 6,5.
 21. Och vin får ingen präst dricka, när han har kommit in på den
   inre förgården.
   >3 Mos. 10,9.
 22. En änka eller en frånskild kvinna får han icke taga till hustru
   åt sig, utan allenast en jungfru av Israels barns släkt; dock
   får han taga en änka, om hon är änka efter en präst.
   >3 Mos. 21,7, 13 f.
 23. Och de skola lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt
   och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent.
   >3 Mos. 10,10. Hes. 22,26.
 24. Och i rättssaker skola de uppträda såsom domare och skola avdöma
   dem efter mina rätter. Och mina lagar och stadgar skola de
   iakttaga vid alla mina högtider, och mina sabbater skola de
   hålla heliga.
   >5 Mos. 17,8 f. 2 Krön. 19,10. Mal. 2,7.
 25. Ingen av dem får orena sig genom att gå in till någon död
   människa; allenast genom fader eller moder eller son eller
   dotter eller broder, eller genom en syster som icke har tillhört
   någon man må han ådraga sig orenhet.
   >3 Mos. 21,1 f.
 26. Men när han därefter har blivit ren, skall man räkna för honom
   ytterligare sju dagar;
   >4 Mos. 19,11 f.
 27. och på den dag då han går in i- helgedomen, på den inre
   förgården, för att göra tjänst i helgedomen, då skall han bära
   fram ett syndoffer för sig, säger Herren, HERREN.
 28. Och deras arvedel skall bestå däri att jag själv skall vara
   deras arvedel. Och I skolen icke giva dem någon besittning i
   Israel, ty jag själv är deras besittning.
   >4 Mos. 18,20. 5 Mos. 10,9. 18,2. Jos. 13,14.
 29. Spisoffret och syndoffret och skuldoffret få de äta, och allt
   tillspillogivet i Israel skall höra dem till.
   >3 Mos. 27,21.
 30. Och det första av alla förstlingsfrukter av alla slag, och alla
   offergärder av alla slag, vadhelst I frambären såsom offergärd,
   detta skall höra prästerna till; och förstlingen av edert mjöl
   skolen I giva åt prästen, för att du må bringa välsignelse över
   ditt hus.
   >2 Mos. 23,19. 4 Mos. 15,20 f. 18,12 f., 19. Neh. 10,37.
 31. Intet självdött eller ihjälrivet djur, vare sig fågel eller
   boskapsdjur, få prästerna äta.
   >2 Mos. 22,31. 3 Mos. 22,8. Hes. 4,14.            Hesekiel, 45 Kapitlet

         Avskiljande av land för helgedomen,
           staden och fursten. Furstens
           förpliktelser. Offergärder.
              Högtidsoffer.

 1. Och när I genom lottkastning fördelen landet till arvedel, då
   skolen I åt HERREN giva en offergärd, en helig del av landet, i
   längd tjugufem tusen alnar och i bredd tio tusen; detta stycke
   skall vara heligt till hela sitt omfång runt omkring.
   >Jos. 14,1 f. Hes. 47,18 f., 21. 48,8 f.
 2. Härav skall tagas till helgedomen en liksidig fyrkant, fem
   hundra alnar i längd och fem hundra i bredd, runt omkring, och
   till utmark där runt omkring femtio alnar.
   >Hes. 42,20.
 3. Av det tillmätta stycket skall du alltså avmäta ett område,
   tjugufem tusen alnar i längd och tio tusen i bredd; där skall
   helgedomen, det högheliga, ligga.
 4. Detta skall vara en helig del av landet, och det skall tillhöra
   prästerna, som göra tjänst i helgedomen, dem som få träda fram
   till att göra tjänst inför HERREN; detta skall vara en plats åt
   dem för deras hus, så ock en helig plats för helgedomen.
 5. Och ett stycke, tjugufem tusen alnar i Iängd och tio tusen i
   bredd, skall tillhöra leviterna, som göra tjänst i huset, såsom
   deras besittning, med tjugu tempelkamrar.
 6. Och åt staden skolen I giva till besittning ett område, fem
   tusen alnar i bredd och tjugufem tusen i längd, motsvarande det
   heliga offergärdsområdet; det skall höra hela Israels hus till.
   >Hes. 48,15 f.
 7. Och fursten skall på båda sidor om det heliga offergärdsområdet
   och stadens besittning få ett område, beläget invid det heliga
   offergärdsområdet och stadens besittning, dels på västra fiidan,
   västerut, dels ock på östra sidan, österut, och I längd
   motsvarande en stamlotts utsträckning från västra gränsen till
   östra.
   >Hes. 48,21.
 8. Detta skall han hava till sitt land, till besittning i
   Israel. Och mina furstar skola då icke mer förtrycka mitt folk,
   utan skola låta Israels hus få behålla sitt land efter sina
   stammar.

 9. Så säger Herren, HERREN: Nu må det vara nog, I Israels furstar.
   Skaffen bort våld och förtryck, och öven rätt och rättfärdighet;
   hören upp att driva mitt folk ifrån hus och hem, säger Herren,
   HERREN.
   >3 Mos 19,35 f. Hes. 44,6.
 10. Riktig våg, riktig efa, riktigt bat-mått skolen I hava.
 11. Efan och bat-måttet skola hålla samma mått, så att bat-måttet
   rymmer tiondedelen av en homer, och likaledes efan tiondedelen
   av en homer; ty efter homern skall man bestämma måtten.
 12. Sikeln skall innehålla tjugu gera; tjugu siklar, tjugufem
   siklar, femton siklar skall minan innehålla hos eder.
   >2 Mos. 30,13. 3 Mos. 27,25. 4 Mos. 3,47.

 13. Detta är den offergärd I skolen giva: en sjättedels efa av var
   homer vete och en sjättedels efa av var homer korn;
 14. vidare den stadgade gärden av olja, räknat efter bat av olja: en
   tiondedels bat av var kor (som är ett mått på tio bat och lika
   med en homer, ty tio bat utgöra en homer);
 15. vidare av småboskapen från Israels betesmarker ett djur på vart
   tvåhundratal, till spisoffer, brännoffer och tackoffer, för att
   bringa försoning för folket, säger Herren, HERREN.
 16. Allt folket i landet skall vara förpliktat till denna offergärd
   åt fursten i Israel.
 17. Men fursten skall det åligga att frambära brännoffer, spisoffer
   och drickoffer på festerna, nymånaderna och sabbaterna, vid alla
   Israels hus' högtider. Han skall anskaffa syndoffer, spisoffer,
   brännoffer och tackoffer till att bringa försoning för Israels
   hus.

 18. Så säger Herren, HERREN: På första dagen i forsta månaden skall
   du taga en felfri ungtjur och rena helgedomen.
   >3 Mos. 16,16, 29 f.
 19. Och prästen skall taga något av syndoffrets blod och stryka på
   husets dörrpost och på altaravsatsens fyra hörn och på
   dörrposten till den inre förgårdens port.
 20. Så skall du ock göra på sjunde dagen i månaden, om så är, att
   någon har syndat ouppsåtligen och av fåkunnighet; på detta sätt
   skolen I bringa försoning för huset.
   >3 Mos. 4,2 f.
 21. På fjortonde dagen i första månaden skolen I fira påskhögtid; i
   sju dagar skolen I hålla högtid, och man skall då äta osyrat
   bröd.
   >2 Mos. 12,18 f. 4 Mos. 28,16 f.
 22. På den dagen skall fursten för sig själv och för allt folket i
   landet offra en tjur till syndoffer.
   >Hes. 46,12.
 23. Men sedan, under högtidens sju dagar, skall han dagligen under
   de sju dagarna offra såsom brännoffer åt HERREN sju tjurar och
   sju vädurar, alla felfria, och såsom syndoffer en bock dagligen.
 24. Och såsom spisoffer skall han offra en efa till var tjur och en
   efa till var vädur, jämte en hin olja till var efa.
 25. På femtonde dagen i sjunde månaden skall han vid högtiden
   frambära likadana offer under de dagarns, likadana syndoffer,
   brännoffer och spisoffer och lika mycket olja.
   >4 Mos. 29,12 f.            Hesekiel, 46 Kapitlet

        Furstens offer. Det dagliga brännoffret.
         Furstens arvsbesittning. Offerköken.

 1. Så säger Herren, HERREN: Den inre förgårdens port, den som
   vetter åt öster, skall vara stängd under de sex arbetsdagarna,
   men på sabbatsdagen skall den öppnas; likaledes skall den öppnas
   på nymånadsdagen.
 2. Och då skall fursten utifrån gå in genom portens förhus och
   ställa sig vid portens dörrpost; och när prästerna offra hans
   brännoffer och hans tackoffer, skall han tillbedja på portens
   tröskel och därefter gå ut. Men porten skall icke stängas förren
   om aftonen.
   >Hes. 45,17, 22.
 3. Och folket i landet skall på sabbater och nymånader tillbedja
   inför HERREN vid ingången till samma port.
 4. Och brännoffret som fursten skall frambära åt HERREN skall på
   sabbatsdagen utgöras av sex felfria lamm och en felfri vädur.
 5. Och såsom spisoffer skall han frambära en efa till väduren, men
   till lammen såsom spisoffer så mycket han vill giva, jämte en
   hin olja till var efa.
 6. Men på nymånadsdagen skall han frambära en felfri ungtjur, sex
   lamm och en vädur, allasammans felfria.
   >4 Mos. 28,11 f.
 7. Och såsom spisoffer skall han offra en efa till tjuren och en
   efa till väduren, och till lammen så mycket han vill anskaffa,
   jämte en hin olja till var efa.
 8. Och när fursten vill gå in, skall han gå in genom portens
   förhus, och samma väg skall han gå ut igen.
   >Hes. 44,3.
 9. Men när folket i landet kommer inför HERRENS ansikte vid
   högtiderna, då skall den som har gått in genom norra porten för
   att tillbedja gå ut genom södra porten, och den som har gått in
   genom södra porten skall gå ut genom norra porten; ingen skall
   gå tillbaka genom samma port som han har kommit in igenom, utan
   man skall gå ut genom den motsatta.
 10. Och fursten skall gå in tillsammans med de andra, när de gå in;
   och när de gå ut, skola de gå ut tillsammans.
 11. Men vid fester och högtider skall spisoffret utgöras av en efa
   till var tjur och en efa till var vädur, och till lammen av så
   mycket han vill giva, jämte en hin olja till var efa.
   >Hes. 45,24.
 12. Och när fursten vill offra ett frivilligt offer, vare sig ett
   brännoffer eller ett tackoffer såsom frivilligt offer åt HERREN,
   då skall man öppna åt honom den port som vetter åt öster, och
   han skall offra sitt brännoffer och sitt tackoffer alldeles så,
   som han plägar offra på sabbatsdagen; och därefter skall han gå
   ut och sedan han har gått ut, skall man stänga porten.

 13. Du skall dagligen offra såsom brännoffer åt HERREN ett felfritt
   årsgammalt lamm; var morgon skall du offra ett sådant.
   >2 Mos. 29,38 f. 4 Mos. 28,3 f.
 14. Och såsom spisoffer skall du därtill offra var morgon en
   sjättedel efa, så ock en tredjedels hin olja för att fukta
   mjölet -- detta såsom spisoffer åt HERREN, såsom evärdlig rätt
   för beständigt.
 15. I skolen offra lammet och spisoffret och oljan var morgon såsom
   dagligt brännoffer.

 16. Så säger Herren, HERREN: Om fursten giver någon av sina söner en
   gåva, så bliver det dennes arvedel, det skall höra hans söner
   till; de skola besitta det såsom arv.
 17. Men om han av sin arvedel giver något såsom gåva åt någon av
   sina tjänare, så skall detta tillhöra denne intill friåret; då
   skall det återgå till fursten. Hans arvedel är det ju, och hans
   söner skall det tillfalla.
   >3 Mos. 25,10. 27,4.
 18. Fursten må icke taga något av folkets arvedel och så kränka den
   i deras besittningsrätt; allenast av sin egen besittning må han
   giva arvedelar åt sina söner, för att ingen av mitt folk skall
   bliva undanträngd från sin särskilda besittning.
   >Hes. 45,8.
 19. Och han förde mig genom den ingång som låg vid sidan av porten
   till de heliga tempelkamrar som voro bestämda för prästerna, och
   som vette åt norr; och jag såg att där var en plats längst uppe
   i väster.
 20. Och han sade till mig: "Detta är den plats där prästerna skola
   koka skuldoffret och syndoffret, och där de skola baka
   spisoffret, för att icke behöva bära ut det på den yttre
   förgården och så göra folket heligt."
 21. Därefter lät han mig gå ut på den yttre förgården och förde mig
   omkring till förgårdens fyra hörn; och jag såg då att i cart och
   ett av förgårdens hörn fanns en gård.
 22. I förgårdens fyra hörn funnos kringstängda gårdar, fyrtio alnar
   långa och trettio alnar breda; dessa fyra hörngårdar voro lika
   stora.
 23. Och runt omkring inuti dem gick en mur, runt omkring i alla
   fyra; och nedtill vid muren runt omkring hade man inrättat
   eldstäder till kokning.
 24. Och han sade till mig: "Detta är de kök i vilka husets tjänare
   skola koka folkets slaktoffer."            Hesekiel, 47 Kapitlet

          Tempelkällan. Det heliga landets
                gränser.

 1. Därefter förde han mig tillbaka till husets ingång, och där fick
   jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan, ty
   husets framsida låg mot öster; och vattnet flöt ned under husets
   södra sidovägg, söder om altaret.
   >Joel 3,18. Sak. 13,1. 14,8. Upp. 22,1 f.
 2. Sedan lät han mig gå ut genom norra porten och förde mig omkring
   på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt
   öster. Där fick jag se vatten välla fram på södra sidan.
 3. Sedan gick mannen, med ett mätsnöre i handen, ett stycke mot
   öster och mätte därvid upp tusen alnar och lät mig så gå över
   vattnet, och vattnet räckte mig där till fotknölarna.
 4. Åter mätte han upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet,
   och vattnet räckte mig där till knäna. Åter mätte han upp tusen
   alnar och lät mig så gå över vattnet, som där räckte mig upp
   till länderna.
 5. Ännu en gång mätte han upp tusen alnar, och nu var det en ström
   som jag icke kunde gå över. Ty vattnet gick så högt att man
   måste simma; det var en ström som man icke kunde gå över.
 6. Och han sade till mig: "Nu har du ju sett det, du människobarn?"
   Sedan förde han mig tillbaka upp på strömmens strand.
 7. Och när han hade fört mig dit tillbaka, fick jag se träd i stor
   myckenhet stå på strömmens strand, på båda sidor.
 8. Och han sade till mig: "Detta vatten rinner fram mot Östra
   kretsen och flyter ned på Hedmarken och faller därefter ut i
   havet. Vattnet som fick bryta fram går alltså till havet, och så
   bliver vattnet där sunt.
 9. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla
   levande varelser som röra sig i stim, och fiskarna bliva där
   mycket talrika; ty när detta vatten kommer dit, bliver
   havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer.
 10. Och fiskare skola stå utmed den från En-Gedi ända till
   En-Eglaim, och såsom ett enda fiskeläge skall den sträckan
   vara. Där skola finnas fiskar av olika slag i stor myckenhet,
   alldeles såsom i Stora havet.
 11. Men gölar och dammar där skola icke bliva sunda, utan skola
   tjäna till saltberedning.
 12. Och vid strömmen, på dess båda stränder, skola allahanda
   fruktträd växa upp, vilkas löv icke skola vissna, och vilkas
   frukt icke skall taga slut, utan var månad skola träden bara ny
   frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter
   skola tjäna till föda och deras löv till läkedom."
   >Upp. 22,2.

 13. Så säger Herren, HERREN: Dessa äro de gränser efter hvilka I
   skolen utskifta landet såsom arvedel åt Israels tolv stammar
   (varvid Josef får mer än en lott).
   >1 Mos. 48,5. 4 Mos. 34,2 f. Jos. 17,17 f.
 14. I skolen få det till arvedel, den ene såväl som den andre,
   därför att jag med upplyft hand har lovat att giva det åt edra
   fader; så skall nu detta land tillfalla eder såsom arvsegendom.
   >1 Mos. 12,7. 17,8. 26,3. 28,13.
 15. Detta skall vara landets gräns på norra sidan: från Stora havet
   längs Hetlonsvägen, dit fram där vägen går till Sedad,
   >Hes. 48,1.
 16. Hamat, Berota, Sibraim, som ligger mellan Damaskus' och Hamat
   områden, det mellersta Haser, som ligger invid Haurans område.
 17. Så skall gränsen gå från havet till Hasar-Enon vid Damaskus'
   område och vidare allt längre norrut och upp mot Hamats
   område. Detta är norra sidan.
 18. Och på östra sidan skall gränsen begynna mellan Hauran och
   Damaskus och gå mellan Gilead och Israels land och utgöras av
   Jordan; från nordgränsen nedåt, utmed Östra havet, skolen I mäta
   ut den. Detta är östra sidan.
 19. Och på sydsidan, söderut, skall grännen gå från Tamar till
   Meribots vatten vid Kades, till bäcken, fram till Stora
   havet. Detta är sydsidan, söderut.
   >4 Mos. 20,13. 27,14. Hes. 48,28.
 20. Och på västra sidan skall gränsen utgöras av Stora havet och gå
   från sydgränsen till en punkt mitt emot det ställe där vägen går
   till Hamat. Detta är västra sidan.
 21. Och I skolen utskifta detta land åt eder efter Israels stammar.
 22. I skolen utdela det genom lottkastning till arvedel åt eder
   själva och åt främlingarna som bo ibland eder och hava fött barn
   ibland eder. Ty de skola av eder hållas lika med infödda
   israeliter; de skola tillfalla eder såsom en arvedel bland
   Israels stammar.
   >3 Mos. 19,34.
 23. I den stam där främlingen bor, där skolen I giva honom hans
   arvedel, säger Herren, HERREN.            Hesekiel, 48 Kapitlet

          De tolv stammarnas områden samt
         offergärdsområdet med stadens och
        furstens besittningar. Stadens omfång
            och dess portars namn.

 1. Och dessa äro namnen på stammarna. Vid norra gränsen längs efter
   Hetlonsvägen, dit fram där vägen går till Hamat, vidare bort mot
   Hasar-Enan -- med Damaskus' område jämte Hamat i norr -- där
   skall Dan hava en lott, så att hela sträckan från östrs sidan
   till västra tillhör honom.
   >Hes. 47,15 f.
 2. Och närmast Dans område skall Aser hava en lott, från östra
   sidan till västra.
 3. Och närmast Asers område skall Naftali hava en lott, från östra
   sidan till västra.
 4. Och närmast Naftalis område skall Manasse hava en lott, från
   östra sidan till västra.
 5. Och närmast Manasses område skall Efraim hava en lott, från
   östra sidan till västra.
 6. Och närmast Efraims område skall Ruben hava en lott, från östra
   sidan till västra.
 7. Och närmast Rubens område skall Juda hava en lott, från östra
   sidan till västra.

 8. Och närmast Juda område skall från östra sidan till västra
   sträcka sig det offergärdsområde som I skolen giva såsom gärd,
   tjugufem tusen alnar i bredd, och i längd lika med en stamlotts
   längd från östra sidan till västra; och helgedomen skall ligga
   där i mitten.
   >Hes. 45,1 f.
 9. Det offergärdsområde som I skolen giva såsom gärd åt HERREN
   skall vara i längd tjugufem tusen alnar och i bredd tio tusen.
 10. Och av detta heliga offergärdsområde skall ett stycke tillhöra
   prästerna, i norr tjugufem tusen alnar, i väster tio tusen i
   bredd, i öster likaledes tio tusen i bredd och i söder tjugufem
   tusen i längd; och HERRENS helgedom skall ligga där i mitten.
 11. Det skall tillhöra prästerna, dem som hava blivit helgade bland
   Sadoks soner, dem som hava förrättat tjänsten åt mig, och som
   icke, såsom leviterna gjorde, foro vilse, när de övriga
   israeliterna foro vilse.
   >Hes. 44,15 f.
 12. Därför skall en särskild offergärdsdel av den från landet
   avtagna offergärden tillhöra dem såsom ett högheligt område
   invid leviternas.
 13. Men leviterna skola få ett område motsvarande prästernas, i
   längd tjugufem tusen alnar och i bredd tiotusen -- längden
   överallt tjugufem tusen och bredden tio tusen.
 14. Och de få icke sälja något därav; det bästa landet må man icke
   byta bort eller eljest överlåta åt någon annan, ty det är helgat
   åt HERREN.
 15. Men de fem tusen alnar som bliva över på bredden invid de
   tjugufem tusen skola utgöra ett icke heligt område för staden,
   dels till att bo på, dels såsom utmark; och staden skall ligga
   där i mitten.
   >Jer. 31,38 f.
 16. Och detta är måttet på den: norra sidan fyra tusen fem hundra
   alnar, södra sidan fyra tusen fem hundra, på östra sidan fyra
   tusen fem hundra, och västra sidan fyra tusen fem hundra.
 17. Och staden skall hava en utmark, som norrut är två hundra femtio
   alnar, söderut två hundra femtio, österut två hundra femtio och
   västerut två hundra femtio.
 18. Och vad som bliver över på långsidan utmed det heliga
   offergärdsområdet, nämligen tio tusen alnar österut och tio
   tusen västerut -- ty det skall sträcka sig utmed det heliga
   offergärdsområdet -- av detta skall avkastningen tjäna till föda
   åt stadens bebyggare.
 19. Alla stadens bebyggare från alla Israels stammar skola bruka
   det.
 20. Hela offergardsområdet skall alltså vara tjugufem tusen alnar i
   längd och tjugufem tusen i bredd; det heliga offergårdsområde
   som I given såsom gärd skall bilda en fyrkant, stadens
   besittning inberäknad.
 21. Och fursten skall få vad som bliver över på båda sidor om det
   heliga offergärdsområdet och stadens besittning, nämligen landet
   invid det tjugufem tusen alnar breda offergärdsområdet, ända
   till östra gränsen, och likaledes västerut landet utefter det
   tjugufem tusen alnar breda området, ända till västra
   gränsen. Dessa områden, motsvarande stamlotterna, skola tillhöra
   fursten. och det heliga offergardsområdet med det heliga huset
   skall ligga mitt emellan dem.
 22. Med sin gräns å ena sidan mot leviternas besittning, å andra
   sidan mot stadens, skall detta område ligga mitt emellan
   furstens besittningar. Och furstens besittningar skola ligga
   mellan Juda område och Benjamins område.

 23. Därefter skola de återstående stammarna komma. Först skall
   Benjamin hava en lott från östra sidan till västra.
 24. Och närmast Benjamins område skall Simeon hava en lott, från
   östra sidan till västra.
 25. Och närmast Simeons område skall Isaskar hava en lott, från
   östra sidan till västra.
 26. Och närmast Isaskars område skall Sebulon hava en lott, från
   östra sidan till västra.
 27. Och närmast Sebulons område skall Gad hava en lott, från östra
   sida till västra.
 28. Och närmast Gads område, på dess sydsida, söderut, skall gränser
   gå från Tamar över Meribas vatten vid Kades till bäcken, fram
   emot Stora havet.
   >Hes. 47,19.
 29. Detta är det land som I genom lottkastning skolen utdela åt
   Israels stammar till arvedel; och detta skall vara deras
   stamlotter, säger Herren, HERREN.

 30. Och följande utgångar skall staden hava: På norra sidan skall
   den hålla ett mått av fyra tusen fem hundra alnar,
 31. och av stadens portar, uppkallade efter Israels stammars namn,
   skola tre ligga i norr: den första Rubens port, den andra Juda
   port, den tredje Levi port.
   >Upp. 21,12 f.
 32. Och på östra sidan skall den ock. hålla fyra tusen fem hundra
   alnar och hava tre portar: den första Josefs port, den andra
   Benjamins port, den tredje Dans port.
 33. Sammalunda skall ock södra sidan hålla ett mått av fyra tusen
   fem hundra alnar och hava tre portar: den första Simeons port,
   den andra Isaskars port, den tredje Sebulons port.
 34. Västra sidan skall hålla fyra tusen fem hundra alnar och hava
   tre portar: den första Gads port, den andra Asers port, den
   tredje Naftali port.
 35. Runt omkring skall den hålla aderton tusen alnar. Och stadens
   namn skall allt framgent vara: Här är HERREN.
   >Ps. 68,17. Jes. 60,14.