Sakarja, 1 Kapitlet

         Uppmaning till omvändelse. Ryttarna.
             Hornen. Smederna.

 1. I åttonde månaden av Darejaves' andra regeringsår kom HERRENS
   ord till Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten, han
   sade:
   >Esr. 5,1. Neh. 12,16.

 2. Svårt förtörnad var HRRREN på edra fäder.
 3. Säg därför nu till folket så säger HERREN Sebaot: Vänden om till
   mig, säger HERREN Sebaot, så vill jag vända om till eder, säger
   HERREN Sebaot.
   >Mal. 3,7.
 4. Varen icke såsom edra fäder, för vilka forna tiders profeter
   predikade och sade: "Så säger HERREN Sebaot: Vänden om från edra
   onda vägar och edra onda gärningar"; men de ville icke höra och
   aktade icke på mig säger HERREN.
   >Jes. 31,6;. Jer. 3,12. Hes. 18,30 f. Hos. 14,2. Joel 2,12 f.

 5. Edra fäder, var äro de? Och profeterna, leva de kvar
   evinnerligen?
 6. Nej, men mina ord och mina rådslut, de som jag betrodde åt mina
   tjänare profeterna, de träffade ju edra fäder, så att de måste
   vända om och säga: "Såsom HERREN Sebaot hade beslutit att göra
   med oss, och såsom våra vägar och våra gärningar förtjänade, så
   har han ock gjort med oss."

 7. På tjugufjärde dagen i elfte månaden, det är månaden Sebat, i
   Darejeves' andra regeringsår, kom HERRENS ord till Sakarja, son
   till Berekja, son till Iddo, profeten; han sade:
 8. Jag hade en syn om natten: Jag fick se en man som red på en röd
   häst; och han höll stilla bland myrtenträden i
   dalsänkningen. Och bakom honom stodo andra hästar, röda, bruna
   och vita.
 9. Då frågade jag: "Vad betyda dessa, min herre?" Ängeln som talade
   med mig svarade mig: "Jag vill låta dig förstå vad dessa
   betyda."
 10. Och mannen som stod bland myrtenträden tog till orda och sade:
   "Det är dessa som HERREN har sänt ut till att fara omkring på
   jorden."
   >Sak. 6,7.
 11. Och Pjälva togo de till orda och sade till HERRENS ängel, som
   stod bland myrtenträden: "Vi hava farit omkring på jorden och
   hava funnit hela jorden lugn och stilla."

 12. Då tog HERRRNS ängel åter till orda och sade: "HERRE Sebaot,
   huru länge skall det dröja, innan du förbarmar dig över
   Jerusalem och Juda städer? Du har ju nu varit vred på dem i
   sjuttio år."
   >Jer. 25,11. 29,10.
 13. Och HERREN svarade ängeln som talade med mig goda och tröstliga
   ord;
 14. och ängeln som talade med mig sade sedan till mig:

   "Predika och säg: Så säger HERREN Sebaot: Jag har stor nitälskan
   för Jerusalem och Sion;
   >Sak. 8,2.
 15. och jag är storligen förtörnad på hednafolken, som sitta så
   säkra; ty när jag var allenast litet förtörnad, hjälpte de
   ytterligare till att fördärva.
   >Jes. 47,6 f.

 16. Därför säger HERREN så: Jag vill åter vända mig till Jerusalem i
   barmhärtighet; mitt hus skall där bliva uppbyggt, säger HERREN
   Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Jerusalem.
   >Sak. 2,1 f. 4,10.

 17. Ytterligare må du predika ooh säga: Så säger HERREN Sebaot: Annu
   en gång skola mina städer få njuta överflöd av goda håvor; ja,
   HERREN skall ännu en gång trösta Sion, och ännu en gång skall
   han utvälja Jerusalem."
   >Jes. 14,1. 52,9. Sak. 2,12.

 18. Sedan lyfte jag upp mina ogon och fick då se fyra horn.
 19. Då frågade jag ängeln som talade med mig: "Vad betyda dessa?"
   Han svarade mig: "Detta är de horn som hava förstrött Juda,
   Israel och Jerusalem."

 20. Sedan lät HERREN mig se fyra smeder.
 21. Då frågade jag: "I vad ärende hava dessa kommit?" Han svarade:
   "De förra voro de horn som förströdde Juda, så att ingen kunde
   upplyfta sitt huvud; men nu hava dessa kommit för att injaga
   skräck hos dem, och för att slå av hornen på de hednafolk som
   hava lyft sitt horn mot Juda land, till att förströ dess
   inbyggare."             Sakarja, 2 Kapitlet

            Mannen med mätsnöret.

 1. Sedan lyfte jag upp mina ögon och fick då se en man som hade ett
   mätsnöre i sin hand.
 2. Då frågade jag: "Vart går du?" Han svarade mig: "Till att mäta
   Jerusalem, för att se huru brett och huru långt det skall
   bliva."
 3. Då fick jag se ängeln som talade ned mig komma fram, och en
   annan ängel kom emot honom.
 4. Och han sade till denne: "Skynda åstad och tala till den unge
   mannen där och säg: 'Jerusalem skall ligga såsom en obefäst
   plats; så stor myckenhet av människor och djur skall finnas
   därinne.
   >Jes. 49,19 f.
 5. Men jag själv, säger HERREN, skall vara en eldsmur däromkring,
   och jag skall bevisa mig härlig därinne.'"
   >Ps. 46,6. Jes. 60,19.

 6. Upp, upp! Flyn bort ur nordlandet, säger HERREN, I som av mig
   haven blivit förströdda åt himmelens fyra väderstreck, säger
   HERREN.
 7. Upp, Sion! Rädda dig, du som u bor hos dottwrn Babel!
   >Jer. 48,20.
 8. Ty så säger HERREN Sebaot, han som har sänt mig åstad för att
   förhärliga sig, så säger han om hednafolken, vilka plundrade
   eder (ty den som rör vid eder, han rör vid hans ögonsten):
   >5 Mos. 32,10. Ps. 17,8.
 9. "Se, jag lyfter min hand mot dem, och de skola bliva ett byte
   för sina forna trälar; och I skolen så förnimma att HERREN
   Sebaot har sänt mig."
   >Sak. 6,15.

 10. Jubla och gläd dig, du dotter Sion; ty se, jag kommer för att
   aga min boning i dig, säger HERREN.
   >Jes. 12,6. Sak. 9,9. Joh. 1,14. 14,23. 2 Kor. 6,16.
 11. Och då skola många hednafolk sluta sig till HERREN och bliva
   mitt folk. Ja, jag skall taga min boning i dig; och du skall
   förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till
   dig.
   >3 Mos. 26,12. Jes. 14,1 f. Hes. 36,27.
 12. Och HERREN skall hava Juda till I sin arvedel i det heliga
   landet, och ännu en gång skall han utvälja Jerusalem.
   >Sak. 1,17.

 13. Allt kött vare stilla inför HERREN; ty han har stått upp och
   trätt fram ur sin heliga boning.
   >Hab. 2,20. Sef. 1,7.             Sakarja, 3 Kapitlet

         Översteprästen Josua inför Herrens
                ängel.

 1. Sedan lät han mig se översteprästen Josua stående inför HERRENS
   ängel; och Åklagaren[1] stod vid hans högra sida för att anklaga
   honom.
 2. Men HERREN sade till Åklagaren: "HERREN skall näpsa dig, du
   Åklagare; ja, HERREN skall näpsa dig, han som har utvalt
   Jerusalem. Är då icke denne en brand, ryckt ur elden?"
   >Am. 4,11. Sak. 1,17. 2,12.

 3. Och Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln
 4. Och denne tog till orda och sade till dem som stodo där såsom
   hans tjänare: "Tagen av honom de orena kläderna." Och till honom
   själv sade han: "Se, jag har tagit bort ifrån dig din
   missgärning, och man skall nu kläda dig i högtidskläder."
   >Jes. 4,4. 61,10. Mik. 7,18. Luk. 15,22.
 5. Då sade jag: "Må man ock sätta en ren bindel på hans huvud." Och
   de satte en ren bindel på hans huvud och klädde på honom andra
   kläder, medan HERRENS ängel stod därbredvid.
   >2 Mos. 28,4, 36 f.

 6. Och HERRENS ängel betygade för Josua och sade:
 7. "Så säger HERREN Sebaot: Om du vandrar på mina vägar och håller
   vad jag har bjudit dig hålla, så skall du ock få styra mitt hus
   och vakta mina gårdar; och jag skall låta dig hava din gång
   bland dessa som här göra tjänst.
 8. Hör härpå, Josua, du överstepräst, med dina medbröder, som sitta
   här inför dig (ty dessa män skola vara ett tecken): Se, jag vill
   låta min tjänare Telningen komma;
   >Jes. 8,18. 11,1 f. Jer. 23,5. 33,15. Sak. 6,12 f.
 9. ty se, i den sten som jag har lagt inför Josua -- över vilken
   ena sten sju ögon vaka -- i den skall jag inrista den inskrift
   som hör därtill, säger HERREN Sebaot; och jag skall utplåna
   detta lands missgärning på en enda dag.
   >Sak. 4,10.
 10. På den tiden, säger HERREN Sebaot, skall var och en av eder
   kunna inbjuda den andre till gäst under sitt vinträd och
   fikonträd."
   >1 Kon. 4,25. Mik. 4,4.

[1] Se Djävul i Ordförkl.             Sakarja, 4 Kapitlet

         Den gyllene ljusstaken och de två
               olivträden.

 1. Sedan blev jag av ängeln som talade med mig åter uppväckt,
   likasom när någon väckes ur sömnen.
 2. Och han sade till mig: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en
   ljusstake, alltigenom av guld, med sin oljeskål ovantill och med
   sina sju lampor; och sju rör gå till de särskilda lamporna
   därovantill.
 3. Och två olivträd sträcka sig över den, ett på högra sidan om
   skålen och ett på vänstra."

 4. Sedan frågade jag och sade till ängeln som talade med mig: "Vad
   betyda dessa ting, min herre?"
 5. Men ängeln som talade med mig svarade och sade till mig:
   "Förstår du då icke vad de betyda?" Jag svarade: "Nej, min
   herre."
 6. Då talade han och sade till mig: "Detta är HERRENS ord till
   Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall
   det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.
   >Hagg. 2,6.
 7. Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot
   Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han
   skall få föra fram slutstenen under jubelrop: 'Nåd, nåd må vila
   över den!'"

 8. Vidare kom HERRENS ord till mig; han sade:
 9. "Serubbabels händer hava lagt grunden till detta hus; hans
   händer skola ock få fullborda det. Och du skall förnimma att
   HERREN Sebaot har sänt mig till eder.
 10. Ty vem är den som vill förakta: den ringa begynnelsens dag, när
   dessa sju glädjas över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa
   HERRENS ögon, som överfara hela jorden?"
   >Sak. 3,9.

 11. Och jag frågade och sade till honom: "Vad betyda dessa två
   olivträd, det på högra och det på vänstra sidan om ljusstaken?"
 12. Och ytterligare frågade jag och sade till honom: "Vad betyda de
   två olivkvistar som sträcka sig intill de två gyllene rännor
   genom vilka den gyllene oljan ledes ditned?"
 13. Då sade han till mig: "Förstår du då icke vad de betyda?" Jag
   svarade: "Nej, min herre."
 14. Då sade han: "Dessa äro de två oljesmorda som stå såsom tjänare
   inför hela jordens Herre."
   >Upp. 11,4.             Sakarja, 5 Kapitlet

         Den flygande bokrullen. Kvinnan i
                skäppan.

 1. När jag sedan åter lyfte upp mina ögon, fick jag se en bokrulle
   flyga fram.
 2. Och han sade till mig: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en
   bokrulle flyga fram; den är tjugu alnar lång och tio alnar
   bred."
 3. Då sade han till mig: "Detta är Förbannelsen, som går ut över
   hela landet; ty i kraft av den skall var och en som stjäl varda
   bortrensad härifrån, och i kraft av den skall var och en som
   svär varda bortrensad härifrån.
   >Ps. 109,17 f.
 4. Jag har låtit den gå ut, säger HERREN Sebaot, för att den skall
   komma in i tjuvens hus och in i dens hus, som svär falskt vid
   mitt namn; och den skall stanna där i huset och fräta upp det
   med både trävirke och stenar."

 5. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig:
   "Lyft upp dina ögon och se vad det är som där kommer fram.
 6. Och jag fragade: "Vad är det?" Han svarade: "Det är en
   sädesskäppa som kommer fram." Ytterligare sade han: "Så är det
   beställt med dem i hela landet."
 7. Jag fick då se huru en rund skiva av bly lyfte sig; och nu
   syntes där en kvinna som satt i skäppan.
 8. Därefter sade han: "Detta är Ogudaktigheten." Och så stötte han
   henne åter ned i skäppan och slog igen blylocket över dess
   öppning.

 9. När jag sedan lyfte upp mina ögon, fick jag se två kvinnor komma
   fram; och vinden fyllde deras vingar, ty de hade vingar lika
   hägerns. Och de lyfte upp skäppan mellan jord och himmel.
 10. Då frågade jag ängeln som talade med mig: "Vart föra de
   skäppan?"
 11. Han svarade mig: "De hava i sinnet att bygga ett hus åt henne i
   Sinears land; och när det är färdigt, skall hon där bliva
   nedsatt på sin plats."             Sakarja, 6 Kapitlet

        De fyra vagnarna. Översteprästen Josuas
                kröning.

 1. När jag sedan åter lyfte upp mina ögon, fick jag se fyra vagnar
   komma fram mellan två berg, och bergen voro av koppar.
 2. För den första vagnen voro röda hästar, för den andra vagnen
   svarta hästar,
   >Upp. 6,2 f.
 3. för den tredje vagnen vita hästar, och för den fjärde vagnen
   fläckiga hästar, starkare än de andra.
 4. Då tog jag till orda och frågade ängeln som talade med mig: "Vad
   betyda dessa, min herre?"
 5. Ängeln svarade och sade till mig: "Det är himmelens fyra vindar,
   vilka nu draga ut, sedan de hava fått träda inför hela jordens
   Herre.
   >Ps. 103,20 f. 104.,4. Jer. 49,36. Dnn. 7,2. Upp. 7,1.
 6. Vagnen med de svarta hästarna drager mot nordlandet, de vita
   följa efter dem, och de fläckiga draga mot sydlandet."
 7. Men när de som voro starkast skulle draga ut, voro de ivriga att
   få fara omkring på jorden. Då sade han: "Ja, I mån fara omkring
   på jorden." Och de foro åstad omkring på jorden.
   >Sak. 1,10.
 8. Därefter ropade han på mig och talade till mig och sade: "Se,
   genom dem som draga ut mot nordlandet skall jag släcka min vrede
   på nordlandet."

 9. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 10. Tag emot av Heldai gåvorna från de landsflyktiga, från Tobia och
   Jedaja; du själv må redan samma dag gå åstad bort till Josias,
   Sefanjas sons, hus, dit dessa hava kommit från Babel.
 11. När du så har fått silver och guld, skall du därav låta göra
   kronor; och du skall sätta en på översteprästen Josuas, Josadaks
   sons, huvud.
 12. Och du skall säga till honom: "Så säger HERREN Sebaot: Se, där
   är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det
   gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel.
   >Jes. 11,1 f. Jer. 23,5. 33,15. Sak. 3,8.
 13. Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och
   sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin
   tron; och fridens rådslag skola vara mellan båda.
 14. Men kronorna skola förvaras i HERRENS tempel, till en åminnelse
   av Helem, Tobia och Jedaja och Hen, Sefanjas son.
 15. Och fjärran ifrån skall man komma och bygga på HERRENS tempel;
   och I skolen så förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till
   eder. Och så skall ske, om I troget hören HERRENS, eder Guds,
   röst."
   >Sak. 2,9.             Sakarja, 7 Kapitlet

               Rätt fasta.

 1. Och i konung Darejaves' fjärde regeringsår hände sig att HERRENS
   ord kom till Sakarja, på fjärde dagen i nionde månaden, det är
   Kisleu.
 2. Ty från Betel hade då Sareser och Regem-Melek med sina män
   blivit sända för att bönfalla inför HERREN;
 3. de skulle nämligen fråga prästerna i HERREN Sebaots hus och
   profeterna sålunda: "Skola vi framgent hålla gråtodag och späka
   oss i femte månaden, såsom vi hava gjort nu i så många år?"
   >Jer. 52,12 f.

 4. Så kom då HERREN Sebaots ord till mig; han sade:
 5. Säg till allt folket i landet och till prästerna: När I nu under
   sjuttio år haven hållit faste- och klagodagar i femte och i
   sjunde månaden, har det då varit åt mig som I haven hållit
   fasta?
   >2 Kon. 25,25. Jes. 58,3 f. Jer. 41,1 f.
 6. Och när I äten och dricken, är det icke då för eder egen räkning
   som I äten och dricken?
 7. Haven I icke förnummit de ord som HERREN lät predika genom forna
   tiders profeter, medan Jerusalem ännu tronade i god ro med sina
   städer omkring sig, och medan Sydlandet och Låglandet ännu voro
   bebodda?
   >Jos. 15,20 f. Jer. 17,26.
 8. Vidare kom HERRENS ord till Sakarja; han sade:
 9. Så sade ju HERREN Sebaot: "Dömen rätta domar, och bevisen
   varandra kärlek och barmhärtighet.
   >Jes. 1,17. Jer. 7,5 f. 21,12. Hos. 6,6. Sak. 8,16 f.
 10. Förtrycken icke änkan och den faderlöse, främlingen och den
   fattige, och tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra."
   >2 Mos. 22,21 f.
 11. Men de ville icke akta därpå, utan spjärnade emot i
   gensträvighet och tillslöto sina öron för att slippa att höra.
   >Hos. 4,16.
 12. ja, de gjorde sina hjärtan hårda såsom diamant, för att slippa
   att höra den lag och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande
   hade sänt, förmedelst forna tiders profeter. Därför utgick stor
   vrede från HERREN Sebaot.
   >Jes. 48,4. Hes. 11,19.
 13. Och det skedde, att likasom de icke hade velat höra, när han
   ropade, så sade nu HERREN Sebaot: "Jag vill icke höra, när de
   ropa;
   >Jer. 11,11. 14,12.
 14. utan jag skall förströ dem såsom genom en stormvind bland
   allahanda hednafolk som de icke känna." Så har nu landet blivit
   öde efter dem sa att ingen färdas där, vare sig fram eller
   tillbaka; ty de hava så gjort det ljuvliga landet till en
   ödemark.
   >Ps. 79,1 f. Hes. 33,28.             Sakarja, 8 Kapitlet

        Sion upprättas åter. Också hedningarna
          söka gemenskap med Guds folk.

 1. Vidare kom HERREN Sebaots ord; han sade:
 2. Så säger HERREN Sebaot: Jag har stor nitälskan för Sion, ja, med
   stor vrede nitälskar jag för henne.
   >Sak. 1,14.

 3. Så säger HERREN: Jag vill vända: åter till Sion och taga min
   boning i Jerusalem; och Jerusalem skall kallas "den trogna
   staden", och HERREN Sebaots berg "det heliga berget".
   >Jes. 1,21, 26.

 4. Så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skola gamla män och gamla
   kvinnor vara att finna på gatorna i Jerusalem, var och en med
   sin stav i handen, för hög ålders skull.
 5. Och stadens gator skola vara fulla av gossar och flickor, som
   leka där på gatorna,

 6. Så säger HERREN Sebaot. Om än sådant på den tiden kan komma att
   synas alltför underbart för kvarlevan av detta folk, icke måste
   det väl därför synas alltför underbart också för mig? säger
   HERREN Sebaot.
 7. Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk ut ur
   både österland och västerland
   >Jes. 43,6. Jer. 30,10.
 8. och låta dem komma och bosätta sig i Jerusalem; och de skola
   vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud, i sanning och
   rättfärdighet.
   >Jer. 30,22.
 9. Så säger HERREN Sebaot: Fatten mod, I som i denna tid hören
   dessa ord av samma profeters mun, som talade på den tid då
   grunden lades till HERREN Sebaots hus, templet som skulle byggas
   upp.
 10. Ty före den tiden var människornas arbete lönlöst och djurens
   arbete fåfängt; ingen hade någon ro för sina ovänner, vare sig
   han gick ut eller in, ty jag eggade alla människor mot varandra.
   >Hagg. 1,6,9 f. Sak. 11,6.
 11. Men nu är jag icke mer så sinnad mot kvarlevan av detta folk som
   jag var i forna dagar, säger HERREN Sebaot.
 12. Ty nu skall friden skaffa utsäde, vinträdet skall giva sin
   frukt, jorden skall giva sin gröda, och himmelen skall giva sin
   dagg; och jag skall låta kvarlevan av detta folk få allt detta
   till sin arvedel.
 13. Och det skall ske, att likasom I, både Juda hus och Israels hus,
   haven varit ett exempel som man har nämnt, när man förbannade
   bland hedningarna, så skolen I nu, då jag har frälsat eder,
   tvärtom bliva nämnda, när man välsignar. Frukten icke, utan
   fatten mod.

 14. Ty så säger HERREN Sebaot: Likasom jag, när edra fäder
   förtörnade mig, beslöt att göra eder ont, säger HERREN Sebaot,
   och icke sedan ångrade det,
 15. så har jag tvärtom i denna tid beslutit att göra gott mot
   Jerusalem och Juda hus; frukten icke.
 16. Men detta är vad I skolen göra: Talen sanning med varandra;
   domen rätta och fridsamma domar i edra
   portar.
   >Jes. 1,17. Sak. 7,9 f. Ef.4,25.
 17. Tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra, och älsken icke
   falska eder; ty allt sådant hatar jag, säger HERREN.
 18. Och HERREN Sebaots ord kom till mig; han sade:
 19. Så säger HERREN Sebaot: Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och
   tionde månaden skola för Juda hus bliva till fröjd och glädje
   och till sköna högtider. Men älsken sanning och frid.
   >2 Kon. 25,1, 25. Jer. 39,2. 41,1 f. 52,12 f. Sak. 7,3 f.
 20. Så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk
   skola komma hit och många städers invånare;
   >Ps. 102,23. Jes. 2,2 f. Mik. 4,1 f. Sak. 6,15.
 21. och invånarna i den ena staden skola gå till den andra och säga:
   "Upp, låtom oss gå åstad och bönfalla inför HERREN och söka
   HERREN Sebaot; jag själv vill ock gå åstad."
 22. Ja, många folk och mäktiga hednafolk skola komma och söka HERREN
   Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför HERREN,
 23. Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män
   av allahanda tungomål som talas bland hednafolken skola fatta en
   judisk man i mantelfliken och säga: "Låt oss gå med eder, ty vi
   hava hört att Gud är med eder."             Sakarja, 9 Kapitlet

         Domsord över Israels fiender. Sions
        konung. Israels tillkommande härlighet.

 1. Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Hadraks land;
   också i Damaskus skall den slå ned -- ty HERREN har sitt öga på
   andra människor såväl som på Israels alla stammar.
   >Jes. 17,1. Jer. 32,19.
 2. Den drabbar ock Hamat, som gränsar därintill, så ock Tyrus och
   Sion, där man är så vis.
   >Hes. 26,2. 28,3 f.

 3.  Tyrus byggde sig ett fäste;
    hon hopade silver såsom stoft
    och guld såsom orenlighet på gatan.
 4.  Men se, Herren skall åter göra henne fattig,
    han skall bryta hennes murar ned i havet,
    och hon själv skall förtäras av eld.

 5.  Askelon må se det med fruktan,
    och Gasa med stor bävan,
    så ock Ekron, ty dess hopp skall komma på skam.
    Gasa mister sin konung,
    Askelon bliver en obebodd plats
   >Jes. 14,29 f. Jer. 47,q f. Hes. 25,15 f.
 6.  Asdod skall bebos av en vanbördig hop;
    så skall jag utrota filisteernas stolthet.

 7.  Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun
    och styggelserna undan deras tänder
    då skall också av dem bliva en kvarleva åt vår Gud,
    de skola bliva såsom stamfurstar i Juda,
    och Ekrons folk skall bliva såsom jebusserna.
   >1 Sam. 14,32 f. Hes. 33,25. Sak. 6,15. 8,22 f.

 8.  Och jag skall slå upp mitt läger till ett värn för mitt hus,
    mot härar som komma eller gå,
    och ej mer skall någon plågare komma över dem;
    ty jag vaktar nu med öppna ögon.
   >Sak. 2,5.

 9.  Fröjda dig storligen, du dotter Sion;
      höj jubelrop, du dotter Jerusalem.
    Se, din konung kommer till dig;
      rättfärdig och segerrik är han.
    Han kommer fattig, ridande på en åsna,
      på en åsninnas fåle.
   >Jes. 12,6. 62,11. Sef. 3,14. Sak. 2,10. Matt. 21,5. Joh. 12,15.
 10.  Så skall jag utrota vagnar Efraim
      och hästar ur Jerusalem;
    ja, stridens bågar skola utrotas,
    och han skall tala frid till folken.
    Och hans herradöme skall nå från hav till hav,
    och ifrån floden intill jordens ändar.
   >Ps. 72,8. Jes. 2,4. 9,5. 31,1. Mik. 4,3. 5,10. 7,12.

 11.  För ditt förbundsblods skull vill jag ock
    släppa dina fångar fria ur gropen
    där intet vatten finnes.
   >2 Mos. 24,8. Jer. 31,32. Hebr. 9,19 f.
 12.  Så vänden då åter till edert fäste,
      I fångar som nu haven ett hopp.
    Ja, det vare eder förkunnat i dag att jag vill giva eder
    dubbelt igen.
   >Jes. 40,2. 61,7.
 13.  Ty jag skall spänna Juda såsom min båge
    och lägga Efraim såsom pil på den,
    och dina söner, du Sion, skall jag svänga
    såsom spjut mot dina söner, du Javan,
    och göra dig lik en hjältes svärd.
 14.  Ja, HERREN skall uppenbara sig i höjden,
    och såsom en ljungeld skall hans pil fara ut;
    Herren, HERREN skall stöta i basunen,
    och med sunnanstormar skall han draga fram.

 15.  HERREN Sebaot,
      han skall beskärma dem;
    de skola uppsluka sina fiender
      och trampa deras slungstenar under fötterna;
    under stridslarm skola de svälja
      sina fiender såsom vin,
    till dess de själva äro så fulla av blod
      som offerskålar och altarhörn.
   >2 Mos. 24,6.

 16.  Och HERREN, deras Gud,
      skall på den tiden giva dem seger,
    ty de äro ju det folk
      som han har till sin hjord.
    Ja, ädelstenar äro de i en krona,
      strålande över hans land.
   >Ps. 100,3. Joh. 10,11.
 17.  Huru stor bliver icke deras lycka,
      huru stor deras härlighet!
    Av deras säd skola ynglingar blomstra upp,
      och jungfrur av deras vin.
   >5 Mos. 33,28 f.             Sakarja, 10 Kapitlet

           Herren den rätte hjälparen.

 1.  HERREN mån I bedja om regn,
      när vårregnets tid är inne;
    HERREN är det som sänder ljungeldarna.
    Regn skall han då giva människorna i ymnigt mått,
    gröda på marken åt var och en.
   >5 Mos. 11,14 f.
 2.  Men husgudarnas tal är fåfänglighet,
    spåmännens syner äro lögn,
    tomma drömmar är vad de tala,
    och den tröst de giva är ett intet.
    Därför måste folket draga hädan såsom en fårhjord
    och fara illa, där det går utan herde.
   >Jes. 8,19. 53,6. Klag. 2,14. Matt. 9,36.

 3.  Mot herdarna är min vrede upptänd
    och bockarna skall jag hemsöka.
    Ja, HERREN Sebaot skall vårda sig om
      sin hjord, Juda hus,
    och skall så göra den
      till en stolt stridshäst åt sig.
   >Jer. 23,1 f. Hes. 34,17.
 4.  Från den hjorden skall en hörnsten komma,
      från den en stödjepelare,
    från den en båge till striden,
    från den allt vad styresman heter.
   >Jer. 30,21.
 5.  Och de skola vara lika hjältar, som gå fram i striden,
    likasom trampade de i orenlighet på gatan.
    Ja, strida skola de, ty HERREN är med dem,
    och ryttarna på sina hästar skola då komma på skam.
   >Mik. 7,10.
 6. Jag skall giva styrka åt Juda hus,
   och åt Josefs hus skall jag giva seger.
   Jag skall i min barmhärtighet låta dem komma tillbaka,
   och det skall bliva såsom hade jag aldrig förkastat dem.
   Ty jag är HERREN, deras Gud, och skall bönhöra dem.
   >Sak. 13,9.

 7.  Och Efraims män skola bliva lika hjältar,
    och deras hjärtan skola glädja sig såsom av vin.
    Deras barn skola ock se det och bliva glada;
    deras hjärtan skola fröjda sig i HERREN.

 8.  Jag skall locka på dem och samla dem tillhopa,
    ty jag förlossar dem;
    och de skola bliva lika talrika som de fordom voro.
 9.  Och när jag planterar ut dem bland folken,
    skola de tänka på mig i fjärran land;
    och med sina barn skola de få leva och komma tillbaka.
   >Hos. 2,23.
 10.  Ja, från Egyptens land skall jag låta dem komma tillbaka
    och från Assur skall jag församla dem.
    Sedan skall jag föra dem till Gileads land och till Libanon;
    och där skall icke finnas rum nog för dem.
   >Jes. 27,12 f. Mik. 7,12, 14.

 11.  Han skall draga fram genom havet på en trång väg,
    böljorna i havet skall han slå ned,
    och alla Nilflodens djup skola torka ut.
    Så skall Assurs stolthet bliva nedbruten
    och spiran tagen ifrån Egypten.
   >2 Mos. 14,16. Ps. 114,3.
 12.  Men dem skall jag göra starka i HERREN,
    och i hans namn skola de gå fram, säger HERREN.
   >Mik. 4,5.             Sakarja, 11 Kapitlet

        De härliga trädens fall. Israels herdar.

 1. Öppna dina dörrar, Libanon,
    ty eld skall nu förtära dina cedrar.
 2. Jämra dig, du cypress, ty cedern måste falla,
   de härliga träden skola förödas.
   Jämren eder, I Basans ekar,
   ty skogen, den ogenomträngliga, varder fälld.
 3. Hör huru herdarna jämra sig, när deras härlighet bliver förödd!
   Hör huru de unga lejonen ryta, när Jordanbygdens snår varda
   förödda!
   >Jer. 25,36 f.

 4. Så sade HERREN, min Gud: "Bliv en herde för slaktfåren,
 5. ty deras köpare slakta dem utan all försyn, och deras säljare
   säga: 'Lovad vare HERREN att jag bliver allt rikare.' Ej heller
   skonas de av sina egna herdar."
   >Ps. 44,23. Rom. 8,36.

 6. "Se, jag vill nu icke mer skona landets inbyggare", säger
   HERREN, "utan låta människorna falla i varandras hand och i sina
   konungars hand, och dessa skola fördärva landet, och jag skall
   icke rädda någon ur deras hand."
   >Sak. 8,10.

 7. Så blev jag en herde för slaktfåren, de arma fåren. Och jag tog
   mig två stavar, den ena kallade jag Ljuvlig ro, den andra
   kallade jag Endräkt; och jag vaktade så fåren
 8. Men sedan jag inom en månad hade förgjort de tre herdarna, blev
   jag led vid fåren, likasom ock deras sinne var avogt mot mig.

 9. Då sade jag: "Jag vill icke mer vara eder herde. Vad som vill
   dö, det må dö, och vad som vill förgås, det må förgås; och de
   som sedan bliva kvar må äta varandras kött."
 10. Så tog jag min stav Ljuvlig ro och bröt sönder den, till att
   upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk.
   >Hos. 2,18.
 11. Och när detta nu på den dagen blev upplöst, förnummo de arma
   fåren, som aktade på mig, att det var HERRENS ord.
 12. Därefter sade jag till dem: "Om I så finnen för gott, så given
   mig min lön; varom icke, må det så vara." Och de vägde upp
   trettio siklar silver såsom lön åt mig.
   >2 Mos. 21,32. Matt. 26,15.
 13. Då sade HERREN till mig: "Kasta det åt krukmakaren" -- det
   härliga pris vartill jag hade blivit värderad av dem! Och jag
   tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt
   krukmakaren.
   >Matt. 27,3 f., 9.
 14. Därefter bröt jag sönder min andra stav, Endräkt, till att
   upplösa broderskapet mellan Juda och Israel.

 15. Och HERREN sade till mig: "Tag dig nu redskap såsom en
   oförnuftig herde;
 16. ty se, jag vill låta en herde uppstå i landet, som icke vårdar
   sig om de får som hålla på att förgås, icke uppsöker det
   förskingrade, icke helar det sargade, icke sörjer för det som är
   helbrägda, utan allenast äter köttet av de feta och river sönder
   klövarna på dem."
   >Jer. 23,1 f. Hes. 34,3 f.

 17.  Ve över denne ovärdige herde,
      som övergiver sin hjord!
    Må ett svärd träffa hans arm
      och hans högra öga!
    Må hans arm alldeles förtvina
      och hans högra öga
      förmörkas i grund!
   >Sak. 13,7. Joh. 10,12.             Sakarja, 12 Kapitlet

          Jerusalems räddning och ånger.

 1. Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Israel.

   Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden
   och danat människans ande i henne:
   >Ps. 104,2 f. Jes. 42,5.
 2. Se, jag skall göra Jerusalem till an berusningens kalk för alla
   folk runt omkring; jämväl över Juda skall det komma, när
   Jerusalem bliver belägrat.
   >Jes. 51,17, 22. Mik. 4,11 f. Hab. 2,16.
 3. Och det skall ske på den tiden att jag skall göra Jerusalem till
   en lyftesten för alla folk; var och en som försöker lyfta den
   skall illa sarga sig därpå. Och alla jordens folk skola församla
   sig mot det.

 4. På den tiden, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med
   förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus
   skall jag upplåta mina ögon, när jag bland hednafolken slår alla
   hästar med blindhet.
 5. Då skola Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: "Jerusalems
   invånare äro vår styrka, genom HERREN Sebaot, sin Gud."

 6. På den tiden skall jag låta Juda stamfurstar bliva såsom
   brinnande fyrfat bland ved, och såsom eldbloss bland halmkärvar,
   så att de förbränna alla folk runt omkring, både åt höger och åt
   vänster; men Jerusalem skall framgent trona på Sill plats, där
   Jerusalem nu är.
   >Ob. v. 18. Sak. 14,10.
 7. Och först skall HERREN giva seger åt Juda hyddor, för att icke
   Davids hus och Jerusalems invånare skola tillräkna sig större
   ära än Juda.

 8. På den tiden skall HERREN beskärma Jerusalems invånare; den
   skräpligaste bland dem skall på den tiden vara såsom David, och
   Davids hus skall vara såsom ett gudaväsen, såsom HERRENS ängel
   framför dem.
   >1 Sam. 17,50. 18,7. 2 Sam. 17,8. 18,3. Joel 3,10.
 9. Och jag skall på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla
   folk som komma mot Jerusalem.

 10.  Men över Davids hus
    och över Jerusalems invånare
    skall jag utgjuta en nådens och bönens ande,
    så att de se upp till mig,
      och se vem de hava stungit.
    Och de skola hålla dödsklagan efter honom,
      såsom man håller dödsklagan efter ende sonen,
    och skola bittert sörja honom,
      såsom man sörjer sin förstfödde.
   >Jer. 6,26. Hes. 39,29. Joel 2,28. Am. 8,10. Joh. 19,37.
   >Upp. 1,7.

 11. Ja, på den tiden skall i Jerusalem hållas stor dödsklagan, sådan
   den var, som hölls i Hadadrimmon på Megiddons slätt.
   >2 Kon. 23,29. 2 Krön. 36,22, 25.
 12. Och släkterna i landet skola hålla dödsklagan var för sig:
   Davids hus släkt för sig, och dess kvinnor för sig, Natans hus'
   släkt för sig, och dess kvinnor för sig,
 13. Levi hus' släkt för sig, och dess kvinnor för sig, Simeis släkt
   för sig, och dess kvinnor för sig;
   >2 Mos. 6,17.
 14. så ock alla övriga släkter var för sig, och deras kvinnor för
   sig.             Sakarja, 13 Kapitlet

        Jerusalems rening. Herden slagen, hans
          hjord förskingrad och luttrad.

 1. På den tiden skola Davids hus och l Jerusalems invånare få en
   öppen brunn, till att avtvå sin synd och orenhet.
   >Jes. 55,1. Hes. 36,25.
 2. Och det skall ske på den tiden, säger HERREN Sebaot, att jag
   skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att de icke mer skola
   nämnas; profeterna och orenhetens ande skall jag ock skaffa bort
   ur landet.
   >Hes. 30,13. Hos, 2,17. 1 Joh. 4,1 f.

 3. Och det skall ske, att om någon därefter uppträder såsom profet,
   så skola hans egna föräldrar, hans fader och moder, säga till
   honom: "Du kan icke få leva, du som talar lögn i HERRENS namn."
   Och hans egna föräldrar, hans fader och moder, skola stinga
   ihjäl honom, när han vill profetera.
   >5 Mos. 13,1 f. 18,20. Jer. 14,15.

 4. Och det skall ske på den tiden att alla profeter skola blygas
   för sina syner, när de vilja profetera; och för att icke bliva
   röjda skola de icke mer kläda sig i mantel av hår.
   >2 Kon. 1,8. Matt. 3,4.
 5. Och var och en av dem skall säga: "Jag är ingen profet, en
   åkerman är jag; redan i min ungdom blev jag köpt till träl."
   >Am. 7,14.
 6. Och om man då frågar honom: "Vad är det för sår du har på din
   kropp?" så skall han svara: "Dem har jag fått därhemma, hos
   mina närmaste."

 7.  Svärd, upp mot min herde,
    mot den man som fick stå mig nära!
    säger HERREN Sebaot.
    Må herden bliva slagen,
      så att fåren förskingras;
    ty jag vill nu vända min hand mot de svaga.
   >Sak. 11,17. Matt. 26,31. Mark. 14,27.
 8.  Och det skall ske i hela landet, säger HERREN,
      att två tredjedelar där skola utrotas och förgås;
    allenast en tredjedel skall där lämnas kvar.
 9.  Och den tredjedelen skall jag låta gå genom eld;
    jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver,
    och pröva dem, såsom man prövar guld.
    Så skola de åkalla mitt namn,
    och jag skall bönhöra dem.
    Jag skall säga: "Detta är mitt folk."
    Och det skall svara: "HEEREN är min Gud."
   >Ps. 50,15. 91,15. 144,15. Jes. 1,25. 6,13. 48,10.
   >Hos. 2,21 f. Mal. 3,3. Joh. 20,28.; Petr. 1,6 f.             Sakarja, 14 Kapitlet

         Herrens dag. Jerusalems tillkommande
            härlighet och helighet.

 1. Se, en dag skall komma, en HERRENS dag, då man i dig skall
   utskifta byte.
 2. Ty jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem; och
   staden skall intagas, och husen skola plundras och kvinnorna
   skändas. Och hälften av folket i staden skall föras bort i
   fångenskap. Men återstoden därav skall icke bliva utrotad ur
   staden;
   >Jes. 13,16.
 3. ty HERREN skall draga ut och strida mot de folken, såsom han
   stridde förr på drabbningens dag.
   >Jes. 42,13

 4. Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent
   emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu,
   mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena
   hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav
   mot söder.
 5. Och I skolen fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan
   bergen skall räcka ända till Asel; I skolen fly, såsom I flydden
   för jordbävningen i Ussias, Juda konungs, tid. Då skall HERREN,
   min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig.
   >Am. 1,1.

 6. och det skall ske på den dagen att ljuset skall bliva borta, ty
   himlaljusen skola förmörkas.
 7. Och det bliver en dag som är ensam i sitt slag, och som är känd
   av HERREN, en dag då det varken är dag eller natt, en dag då det
   bliver ljust, när aftonen kommer.
   >Upp. 21,25.

 8. Och det skall ske på den tiden att rinnande vatten skola utgå
   från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften
   mot Västra havet; både sommar och vinter skall det vara så.
   >5 Mos. 11,24. Hes. 47,1 f. Joel 3,18. Joh. 4,14. Upp. 22,1.
 9. Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den
   tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.
   >Mal. 1,11. Joh. 10,16.

 10. Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall då
   förvandlas till en slättmark; men själva staden skall trona på
   sin höjd, och sträcka sig irån Benjaminsporten ända till den
   plats där den förra porten stod, till Hörnporten och
   Hananeltornet och till de kungliga vinpressarna;
   >Jos. 15,32. 19,7. 2 Kon. 14,13. Neh. 3,1 8. Jes. 2,2.
   >Jer. 31,38. Mik. 4,1. Sak. 12,6.
 11. och folket skall bo där i ro och icke mer givas till spillo, ty
   Jerusalem skall trona i trygghet.
   >Mal. 4,6.

 12. Men denna hemsökelse skall HERREN låta drabba alla de folk som
   drogo ut för att strida mot Jerusalem: han skall låta deras kött
   ruttna, medan de ännu stå på sina fötter; deras ögon skola
   ruttna i sina hålor och deras tunga skall ruttna i deras mun.
 13. Och det skall ske på den tiden att HERREN skall sända en stor
   förvirring bland dem; de skola bära hand på varandra, och den
   enes hand skall lyftas mot den andres.
 14. Också Juda skall strida mot Jerusalem. Och skatter skola samlas
   tillhopa från alla folk runt omkring: guld, silver och kläder i
   stor myckenhet.

 15. En likadan hemsökelse skall ock drabba hästar, mulåsnor,
   kameler, åsnor och alla andra djur som finnas där i lägren.

 16. Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo
   mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja
   konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.
   >Jes. 66,23.
 17. Men om någon av jordens folkstammar icke drager upp till
   Jerusalem, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, då skall
   över den icke komma något regn.
   >Jes. 5,6.
 18. Om Egyptens folkstam icke drager åstad och kommer ditupp, så
   skall ej heller över den komma regn. Detta bliver den
   hemsökelse som HERREN skall låta drabba de folk som icke draga
   upp för att fira lövhyddohögtiden.
 19. Ja, så skall Egypten drabbas av sin synd, så skola ock alla
   andra folk drabbas av sin synd, om de icke draga upp för att
   fira lövhyddohögtiden.
 20. På den tiden skall på hästarnas bjällror stå att läsa: "Helgad
   åt HERREN", och grytorna i HERRENS hus skola vara såsom
   offerskålarna framför altaret.
   >2 Mos. 28,36.
 21. Och var gryta i Jerusalem och Juda skall vara helgad åt HERREN
   Sebaot, så att var och en som vill offra kan komma och taga en
   sådan och koka i den. Och ingen kanané skall mer finnas i HERREN
   Sebaots hus, på den tiden.
   >Hes. 44,7. Joel 3,17. Upp. 21,27.