Evangelium enligt Markus, 1 Kapitlet

         Johannes predikar och döper. Jesus
         döpes, frestas av djävulen, begynner
        predika, kallar lärjungar, driver ut en
        oren ande, botar Simons svärmoder och
         andra sjuka, predikar i Galileens
         synagogor, botar en spetälsk man.

 1. Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.

 2. Så är skrivet hos profeten Esaias:
    "Se, jag sänder ut min ängel framför dig,
    och han skall bereda vägen för dig.
 3.  Hör rösten av en som ropar i öknen:
    'Bereden vägen för Herren,
    gören stigarna jämna för honom.'"
 4. I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och
   predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.
 5. Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut
   till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och
   bekände därvid sina synder.
 6. Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om
   sina länder och levde av gräshoppor och vildhonung.
 7. Och han predikade och sade: "Efter mig kommer den som är
   starkare än jag; jag är icke ens värdig att böja mig ned för att
   upplösa hans skorem.
 8. Jag döper eder med vatten, men han skall döpa eder med helig
   ande."

 9. Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nasaret i
   Galileen. Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes.
 10. Och strax då han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig
   och Anden såsom en duva sänka sig ned över honom.
 11. Och en röst kom från himmelen: "Du är min älskade Son; i dig har
   jag funnit behag."

 12. Strax därefter förde Anden honom ut i öknen.
 13. Och han var i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan och
   levde bland vilddjuren; och änglarna betjänade honom.

 14. Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till
   Galileen och predikade Guds evangelium
 15. och sade: "Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören
   bättring, och tron evangelium."

 16. När han nu gick fram utmed Galileiska sjön, fick han se Simon
   och Simons broder Andreas kasta ut nät i sjön, ty de voro
   fiskare.
 17. Och Jesus sade till dem: "Följen mig, så skall jag göra eder
   till människofiskare."
 18. Strax lämnade de näten och följde honom.
 19. När han hade gått litet längre fram, fick han se Jakob,
   Sebedeus' son, och Johannes, hans broder, där de sutto i båten,
   också de, och ordnade sina nät.
 20. Och strax kallade han dem till sig; och de lämnade sin fader
   Sebedeus med legodrängarna kvar i båten och följde honom.

 21. Sedan begåvo de sig in i Kapernaum; och strax, på sabbaten, gick
   han in i synagogan och undervisade.
 22. Och folket häpnade över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin
   lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom de
   skriftlärde.

 23. Strax härefter befann sig i deras synagoga en man som var besatt
   av en oren ande. Denne ropade
 24. och sade: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har
   du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds
   Helige."
 25. Men Jesus tilltalade honom strängt och sade: "Tig, och far ut ur
   honom."
 26. Då slet och ryckte den orene anden honom och ropade med hög röst
   och for ut ur honom.
 27. Och alla häpnade, så att de begynte fråga varandra och säga:
   "Vad är detta? Det är ju en ny lära, med makt och myndighet.
   Till och med de orena andarna befaller han, och de lyda honom."
 28. Och ryktet om honom gick strax ut överallt i hela den
   kringliggande trakten av Galileen.

 29. Och strax då de hade kommit ut ur synagogan, begåvo de sig med
   Jakob och Johannes till Simons och Andreas' hus.
 30. Men Simons svärmoder låg sjuk i feber, och de talade strax med
   honom om henne.
 31. Då gick han fram och tog henne vid handen och reste upp henne;
   och febern lämnade henne, och hon betjänade dem.

 32. Men när solen hade gått ned och det hade blivit afton, förde man
   till honom alla som voro sjuka eller besatta;
 33. och hela staden var församlad utanför dörren.
 34. Och han botade många som ledo av olika slags sjukdomar; och han
   drev ut många onda andar, men tillstadde icke de onda andarna
   att tala, eftersom de kände honom.

 35. Och bittida om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp
   och gick åstad bort till en öde trakt, och bad där.
 36. Men Simon och de som voro med honom skyndade efter honom.
 37. Och när de funno honom, sade de till honom: "Alla fråga efter
   dig."
 38. Då sade han till dem: "Låt oss draga bort åt annat håll, till de
   närmaste småstäderna, för att jag också där må predika; ty
   därför har jag begivit mig ut."
 39. Och han gick åstad och predikade i hela Galileen, i deras
   synagogor, och drev ut de onda andarna.

 40. Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad
   honom och sade till honom: "Vill du, så kan du göra mig ren."
 41. Då förbarmade han sig och räckte ut handen och rörde vid honom
   och sade till honom: "Jag vill; bliv ren."
 42. Och strax vek spetälskan ifrån honom, och han blev ren.
 43. Sedan vände Jesus strax bort honom med stränga ord
 44. och sade till honom: "Se till, att du icke säger något härom för
   någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär för din
   rening det offer som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd
   för dem."
 45. Men när han kom ut, begynte han ivrigt förkunna och utsprida vad
   som hade skett, så att Jesus icke mer kunde öppet gå in i någon
   stad, utan måste hålla sig ute i öde trakter; och dit kom man
   till honom från alla håll.         Evangelium enligt Markus, 2 Kapitlet

         Jesus botar en lam man, kallar Levi,
        undervisar om fasta och om sabbatsbudet.

 1. Några dagar därefter kom han åter till Kapernaum; och när det
   spordes att han var hemma,
 2. församlade sig så mycket folk, att icke ens platsen utanför
   dörren mer kunde rymma dem; och han förkunnade ordet för dem.
 3. Då kommo de till honom med en lam man, som bars dit av fyra män.
 4. Och då de för folkets skull icke kunde komma fram till honom med
   mannen, togo de bort taket över platsen där han var; och sedan
   de så hade gjort en öppning, släppte de ned sängen, som den lame
   låg på.
 5. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: "Min son, dina
   synder förlåtas dig."
 6. Nu sutto där några skriftlärde, och dessa tänkte i sina hjärtan:
 7. "Huru kan denne tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder,
   utom Gud allena?"
 8. Strax förnam då Jesus i sin ande att de tänkte så vid sig
   själva; och han sade till dem: "Huru kunnen I tänka sådant i
   edra hjärtan?
 9. Vilket är lättare, att säga till den lame: 'Dina synder förlåtas
   dig' eller att säga: 'Stå upp, tag din säng och gå'?
 10. Men för att I skolen veta att Människosonen har makt här på
   jorden att förlåta synder,
 11. så säger jag dig" (och härmed vände han sig till den lame): "Stå
   upp, tag din säng och gå hem."
 12. Då stod han upp och tog strax sin säng och gick ut i allas åsyn,
   så att de alla uppfylldes av häpnad och prisade Gud och sade:
   "Sådant hava vi aldrig sett."

 13. Åter begav han sig ut och gick längs med sjön. Och allt folket
   kom till honom, och han undervisade dem.
 14. När han nu gick där fram, fick han se Levi, Alfeus' son, sitta
   vid tullhuset. Och han sade till denne: "Följ mig." Då steg han
   upp och följde honom.

 15. När Jesus därefter låg till bords i hans hus, voro där såsom
   bordsgäster, jämte Jesus och hans lärjungar, också många
   publikaner och syndare; ty många sådana funnos bland dem som
   följde honom.
 16. Men när de skriftlärde bland fariséerna sågo att han åt med
   publikaner och syndare, sade de till hans lärjungar: "Huru kan
   han äta med publikaner och syndare?"
 17. När Jesus hörde detta, sade han till dem: "Det är icke de friska
   som behöva läkare, utan de sjuka. Jag har icke kommit för att
   kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare."

 18. Och Johannes' lärjungar och fariséerna höllo fasta. Och man kom
   och sade till honom: "Varför fasta icke dina lärjungar, då
   Johannes' lärjungar och fariséernas lärjungar fasta?"
 19. Jesus svarade dem: "Kunna väl bröllopsgästerna fasta, medan
   brudgummen ännu är hos dem? Nej, så länge de hava brudgummen
   hos sig, kunna de icke fasta.
 20. Men den tid skall komma, då brudgummen tages ifrån dem, och då,
   på den tiden, skola de fasta. --
 21. Ingen syr en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel; om någon
   så gjorde, skulle det isatta nya stycket riva bort ännu mer av
   den gamla manteln, och hålet skulle bliva värre.
 22. Ej heller slår någon nytt vin i gamla skinnläglar; om någon så
   gjorde, skulle vinet spränga sönder läglarna, så att både vinet
   och läglarna fördärvades. Nej, nytt vin slår man i nya läglar."

 23. Och det hände sig på sabbaten att han tog vägen genom ett
   sädesfält; och hans lärjungar begynte rycka av axen, medan de
   gingo.
 24. Då sade fariséerna till honom: "Se! Huru kunna de på sabbaten
   göra vad som icke är lovligt?"
 25. Han svarade dem: "Haven I aldrig läst vad David gjorde, när han
   själv och de som följde honom kommo i nöd och blevo hungriga:
 26. huru han då, på den tid Abjatar var överstepräst, gick in i Guds
   hus och åt skådebröden -- fastän det ju icke är lovligt för
   andra än för prästerna att äta sådant bröd -- och huru han
   jämväl gav åt dem som följde honom?"
 27. Därefter sade han till dem: "Sabbaten blev gjord för människans
   skull, och icke människan för sabbatens skull.
 28. Så år då Människosonen herre också över sabbaten."         Evangelium enligt Markus, 3 Kapitlet

        Jesus botar en man som har en förvissnad
        hand, så ock andra sjuka, förordnar tolv
          apostlar, försvarar sig mot de
        skriftlärde, varnar för hädelse mot den
        helige Ande, giver till känna vilka som
            äro hans rätta fränder.

 1. Och han gick åter in i en synagoga. Där var då en man som hade
   en förvissnad hand.
 2. Och de vaktade på honom, för att se om han skulle bota denne på
   sabbaten; de ville nämligen få något att anklaga honom för.
 3. Då sade han till mannen som hade den förvissnade handen: "Stå
   upp, och kom fram."
 4. Sedan sade han till dem: "Vilketdera är lovligt på sabbaten: att
   göra vad gott är, eller att göra vad ont är, att rädda någons
   liv, eller att döda?" Men de tego.
 5. Då såg han sig omkring på dem med vrede, bedrövad över deras
   hjärtans förstockelse, och sade till mannen: "Räck ut din hand."
   Och han räckte ut den; och hans hand blev frisk igen. --
 6. Då gingo fariséerna bort och fattade strax, tillsammans med
   herodianerna, det beslutet att de skulle förgöra honom.

 7. Och Jesus drog sig med sina lärjungar undan till sjön, och en
   stor hop folk följde honom från Galileen.
 8. Och från Judeen och Jerusalem och Idumeen och från landet på
   andra sidan Jordan och från trakterna omkring Tyrus och Sidon
   kom en stor hop folk till honom, när de fingo höra huru stora
   ting han gjorde.
 9. Och han tillsade sina lärjungar att en båt skulle hållas
   tillreds åt honom, för folkets skull, för att de icke skulle
   tränga sig inpå honom.
 10. Ty han botade många och blev därför överlupen av alla som hade
   någon plåga och fördenskull ville röra vid honom.
 11. Och när de orena andarna sågo honom, föllo de ned för honom och
   och ropade och sade: "Du är Guds Son."
 12. Men han förbjöd dem strängeligen, åter och åter, att röja honom.

 13. Och han gick upp på berget och kallade till sig några som han
   själv utsåg; och de kommo till honom.
 14. Så förordnade han tolv som skulle följa honom, och som han ville
   sända ut till att predika,
 15. och de skulle hava makt att bota sjuka och driva ut onda andar.
 16. Han förordnade alltså dessa tolv: Simon, åt vilken han gav
   tillnamnet Petrus;
 17. vidare Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, Jakobs broder, åt
   vilka han gav tillnamnet Boanerges (det betyder tordönsmän);
 18. vidare Andreas och Filippus och Bartolomeus och Matteus och
   Tomas och Jakob, Alfeus' son, och Taddeus och Simon ivraren
 19. och Judas Iskariot, densamme som förrådde honom.

 20. Och när han kom hem, församlade sig folket åter, så att de icke
   ens fingo tillfälle att äta.
 21. Då nu hans närmaste fingo höra härom, gingo de åstad för att
   taga vara på honom; ty de menade att han var från sina sinnen.
 22. Och de skriftlärde som hade kommit ned från Jerusalem sade att
   han var besatt av Beelsebul, och att det var med de onda
   andarnas furste som han drev ut de onda andarna.
 23. Då kallade han dem till sig och sade till dem i liknelser:

   "Huru skulle Satan kunna driva ut Satan?
 24. Om ett rike har kommit i strid med sig självt, så kan det riket
   ju icke hava bestånd;
 25. och om ett hus har kommit i strid med sig självt, så skall icke
   heller det huset kunna äga bestånd.
 26. Om alltså Satan har satt sig upp mot sig själv och kommit i
   strid med sig själv, så kan han icke äga bestånd, utan det är då
   ute med honom. --
 27. Nej, ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på
   hans bohag, såframt han icke förut har bundit den starke. Först
   därefter kan han plundra hans hus.

 28. Sannerligen säger jag eder: Alla andra synder skola bliva
   människors barn förlåtna, ja ock alla andra hädelser, huru
   hädiskt de än må tala;
 29. men den som hädar den helige Ande, han får icke någonsin
   förlåtelse, utan är skyldig till evig synd."

 30. De hade ju nämligen sagt att han var besatt av en oren ande.

 31. Så kommo nu hans moder och hans bröder; och de stannade
   därutanför och sände bud in till honom för att kalla honom ut.
 32. Och mycket folk satt där omkring honom; och man sade till honom:
   "Se, din moder och dina bröder stå härutanför och fråga efter
   dig."
 33. Då svarade han dem och sade: Vilken är min moder, och vilka äro
   mina bröder?"
 34. Och han såg sig omkring på dem som sutto där runt omkring honom,
   och han sade: "Se här är min moder, och här äro mina bröder!
 35. Den som gör Guds vilja, den är min broder och min syster och min
   moder."         Evangelium enligt Markus, 4 Kapitlet

          Jesus undervisar i liknelser om
         himmelriket och stillar en storm på
                sjön.

 1. Och han begynte åter undervisa vid sjön. Och där församlade sig
   en stor hop folk omkring honom. Därför steg han i en båt; och
   han satt i den ute på sjön, under det att allt folket stod på
   land utmed sjön.
 2. Och han undervisade dem mycket i liknelser och sade till dem i
   sin undervisning:

 3. "Hören! En såningsman gick ut för att så.
 4. Då hände sig, när han sådde, att somt föll vid vägen, och
   fåglarna kommo och åto upp det.
 5. Och somt föll på stengrund, där det icke hade mycket jord, och
   det kom strax upp, eftersom det icke hade djup jord;
 6. men när solen hade gått upp, förbrändes det, och eftersom det icke
   hade någon rot, torkade det bort.
 7. Och somt föll bland törnen, och törnena sköto upp och förkvävde
   det, så att det icke gav någon frukt.
 8. Men somt föll i god jord, och det sköt upp och växte och gav
   frukt och bar trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."
 9. Och han tillade: "Den som har öron till att höra, han höre."

 10. När han sedan hade dragit sig undan ifrån folket, frågade honom
   de tolv, och med dem de andra som följde honom, om liknelserna.
 11. Då sade han till dem: "Åt eder är Guds rikes hemlighet given,
   men åt dem som stå utanför meddelas alltsammans i liknelser,
 12. för att de 'med seende ögon skola se, och dock intet förnimma,
   och med hörande öron höra, och dock intet förstå, så att de icke
   omvända sig och undfå förlåtelse'."

 13. Sedan sade han till dem: "Förstån I icke denna liknelse, huru
   skolen I då kunna fatta alla de andra liknelserna? --
 14. Vad såningsmannen sår är ordet.
 15. Och att säden såddes vid vägen, det är sagt om dem i vilka ordet
   väl bliver sått, men när de hava hört det, kommer strax Satan
   ock tager bort ordet som såddes i dem.
 16. Sammalunda förhåller det sig med det som sås på stengrunden: det
   är sagt om dem, som när de få höra ordet, väl strax taga emot
   det med glädje,
 17. men icke hava någon rot i sig, utan bliva beståndande allenast
   till en tid; när sedan bedrövelse eller förföljelse påkommer för
   ordets skull, då komma de strax på fall.
 18. Annorlunda förhåller det sig med det som sås bland törnena: det
   är sagt om dem som väl höra ordet,
 19. men låta tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse, och
   begärelser efter andra ting, komma därin och förkväva ordet, så
   att det bliver utan frukt.
 20. Men att det såddes i den goda jorden, det är sagt om dem som
   både höra ordet och taga emot det, och som bära frukt,
   trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

 21. Och han sade till dem: "Icke tager man väl fram ett ljus, för
   att det skall sättas under skäppan eller under bänken; man gör
   det ju, för att det skall sättas på ljusstaken.
 22. Ty intet är fördolt, utom för att det skall bliva uppenbarat; ej
   heller har något blivit undangömt, utom för att det skall komma
   i dagen.
 23. Om någon har öron till att höra, så höre han."

 24. Och han sade till dem: "Akten på vad I hören. Med det mått som
   I mäten med skall ock mätas åt eder, och ännu mer skall bliva
   eder tilldelat.
 25. Ty den som har, åt honom skall varda givet; men den som icke
   har, från honom skall tagas också det han har."

 26. Och han sade: "Så är det med Guds rike, som när en man sår säd i
   jorden;
 27. och han sover, och han vaknar, och nätter och dagar gå, och
   säden skjuter upp och växer i höjden, han vet själv icke huru.
 28. Av sig själv bär jorden frukt, först strå och sedan ax, och
   omsider finnes fullbildat vete i axet.
 29. När så frukten är mogen, låter han strax lien gå, ty skördetiden
   är då inne."

 30. Och han sade: "Vad skola vi likna Guds rike vid, eller med
   vilken liknelse skola vi framställa det?
 31. Det är såsom ett senapskorn, som när det lägges ned i jorden, är
   minst av alla frön på jorden;
 32. men sedan det är nedlagt, skjuter det upp och bliver störst
   bland alla kryddväxter och får så stora grenar, att himmelens
   fåglar kunna bygga sina nästen i dess skugga."

 33. I många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, efter
   deras förmåga att fatta det;
 34. och utan liknelse talade han icke till dem. Men för sina
   lärjungar uttydde han allt, när de voro allena.

 35. Samma dag, om aftonen, sade han till dem: "Låt oss fara över
   till andra stranden."
 36. Så läto de folket gå och togo honom med i båten, där han redan
   förut var; och jämväl andra båtar följde med honom.
 37. Då kom en häftig stormvind, och vågorna slogo in i båten, så att
   båten redan begynte fyllas.
 38. Men han själv låg i bakstammen och sov, lutad mot huvudgärden.
   Då väckte de honom och sade till honom: "Mästare, frågar du icke
   efter att vi förgås?"
 39. När han så hade vaknat, näpste han vinden och sade till sjön:
   "Tig, var stilla." Och vinden lade sig, och det blev alldeles
   lugnt.
 40. Därefter sade han till dem: "Varför rädens I? Haven I ännu
   ingen tro?"
 41. Och de hade blivit mycket häpna och sade till varandra: "Vem är
   då denne, eftersom både vinden och sjön äro honom lydiga?"         Evangelium enligt Markus, 5 Kapitlet

        Jesus botar en besatt och en kvinna som
         lider av blodgång, uppväcker Jairus'
             dotter från döden.

 1. Så kommo de över till gerasenernas land, på andra sidan sjön.
 2. Och strax då han hade stigit ur båten, kom en man, som var
   besatt av en oren ande, emot honom från gravarna där;
 3. han hade nämligen sitt tillhåll bland gravarna. Och icke ens
   med kedjor kunde man numera fängsla honom;
 4. ty väl hade han många gånger blivit fängslad med fotbojor och
   kedjor, men han hade slitit itu kedjorna och brutit sönder
   fotbojorna, och ingen kunde få makt med honom.
 5. Och han vistades alltid, dag och natt, bland gravarna och på
   bergen och skriade och sargade sig själv med stenar.
 6. När denne nu fick se Jesus på avstånd, skyndade han fram och
   föll ned för honom
 7. och ropade med hög röst och sade: "Vad har du med mig att göra,
   Jesus, du Guds, den Högstes, Son? Jag besvär dig vid Gud, plåga
   mig icke."
 8. Jesus skulle nämligen just säga till honom: "Far ut ur mannen,
   du orena ande."
 9. Då frågade han honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade honom:
   "Legion är mitt namn, ty vi äro många."
 10. Och han bad honom enträget att icke driva dem bort ifrån den
   trakten.
 11. Nu gick där vid berget en stor svinhjord i bet.
 12. Och de bådo honom och sade: "Sänd oss åstad in i svinen; låt oss
   få fara in i dem."
 13. Och han tillstadde dem det. Då gåvo sig de orena andarna åstad
   och foro in i svinen. Och hjorden, vid pass två tusen svin,
   störtade sig utför branten ned i sjön och drunknade i sjön.
 14. Men de som vaktade dem flydde och berättade härom i staden och
   på landsbygden; och folket gick åstad för att se vad det var som
   hade skett.
 15. När de då kommo till Jesus, fingo de se den som hade varit
   besatt, mannen som hade haft legionen i sig, sitta där klädd och
   vid sina sinnen; och de betogos av häpnad.
 16. Och de som hade åsett händelsen förtäljde för dem vad som hade
   vederfarits den besatte, och vad som hade skett med svinen.
 17. Då begynte folket bedja honom att han skulle gå bort ifrån deras
   område.
 18. När han sedan steg i båten, bad honom mannen som hade varit
   besatt, att han skulle få följa honom.
 19. Men han tillstadde honom det icke, utan sade till honom: "Gå hem
   till de dina, och berätta för dem huru stora ting Herren har
   gjort med dig, och huru han har förbarmat sig över dig."
 20. Då gick han åstad och begynte förkunna i Dekapolis huru stora
   ting Jesus hade gjort med honom; och alla förundrade sig.

 21. Och när Jesus hade farit över i båten, tillbaka till andra
   stranden, församlade sig mycket folk omkring honom, där han stod
   vid sjön.
 22. Då kom en synagogföreståndare, vid namn Jairus, dit; och när
   denne fick se honom, föll han ned för hans fötter
 23. och bad honom enträget och sade: "Min dotter ligger på sitt
   yttersta. Kom och lägg händerna på henne, så att hon bliver
   hulpen och får leva."
 24. Då gick han med mannen; och honom följde mycket folk, som
   trängde sig inpå honom.

 25. Nu var där en kvinna som hade haft blodgång i tolv år,
 26. och som hade lidit mycket hos många läkare och kostat på sig
   allt vad hon ägde, utan att det hade varit henne till något
   gagn; snarare hade det blivit värre med henne.
 27. Hon hade fått höra om Jesus och kom nu i folkhopen, bakom honom,
   och rörde vid hans mantel.
 28. Ty hon tänkte: "Om jag åtminstone får röra vid hans kläder, så
   bliver jag hulpen."
 29. Och strax uttorkade hennes blods källa, och hon kände i sin
   kropp att hon var botad från sin plåga.
 30. Men strax då Jesus inom sig förnam vilken kraft som hade gått ut
   ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade: "Vem
   rörde vid mina kläder?"
 31. Hans lärjungar sade till honom: "Du ser huru folket tränger på,
   och ändå frågar du: 'Vem rörde vid mig?'"
 32. Då såg han sig omkring för att få se den som hade gjort detta.
 33. Men kvinnan fruktade och bävade, ty hon visste vad som hade
   skett med henne; och hon kom fram och föll ned för honom och
   sade honom hela sanningen.
 34. Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå
   i frid, och var botad från din plåga."

 35. Medan han ännu talade, kommo några från synagogföreståndarens
   hus och sade: "Din dotter är död; du må icke vidare göra
   mästaren omak."
 36. Men när Jesus märkte vad som talades, sade han till
   synagogföreståndaren: "Frukta icke, tro allenast."
 37. Och han tillstadde ingen att följa med, utom Petrus och Jakob
   och Johannes, Jakobs broder.
 38. Så kommo de till synagogföreståndarens hus, och han fick där se
   en hop människor som höjde klagolåt och gräto och jämrade sig
   högt.
 39. Och han gick in och sade till dem: "Varför klagen I och gråten?
   Flickan är icke död, hon sover."
 40. Då hånlogo de åt honom. Men han visade ut dem allasammans; och
   han tog med sig allenast flickans fader och moder och dem som
   hade fått följa med honom, och gick in dit där flickan låg.
 41. Och han tog flickan vid handen och sade till henne: "Talita,
   kum" (det betyder: "Flicka, jag säger dig, stå upp").
 42. Och strax stod flickan upp och begynte gå omkring (hon var
   nämligen tolv år gammal); och de blevo strax uppfyllda av stor
   häpnad.
 43. Men han förbjöd dem strängeligen att låta någon få veta vad som
   hade skett. Därefter tillsade han att man skulle giva henne
   något att äta.         Evangelium enligt Markus, 6 Kapitlet

         Jesus bemötes i sin fädernestad med
        förakt, sänder ut sina tolv apostlar.
         Johannes döparen halshugges. Jesus
        bespisar fem tusen män, går på vattnet,
          botar sjuka i Gennesarets land.

 1. Och han gick bort därifrån och begav sig till sin fädernestad;
   och hans lärjungar följde honom.
 2. Och när det blev sabbat, begynte han undervisa i synagogan. Och
   folket häpnade, när de hörde honom; de sade: "Varifrån har han
   fått detta? Och vad är det för vishet som har blivit honom
   given? Och dessa stora kraftgärningar som göras genom honom,
   varifrån komma de?
 3. Är då denne icke timmermannen, han som är Marias son och broder
   till Jakob och Joses och Judas och Simon? Och bo icke hans
   systrar här hos oss?" Så blev han för dem en stötesten.
 4. Då sade Jesus till dem: "En profet är icke föraktad utom i sin
   fädernestad och bland sina fränder och i sitt eget hus."
 5. Och han kunde icke där göra någon kraftgärning, utom att han
   botade några få sjuka, genom att lägga händerna på dem.
 6. Och han förundrade sig över deras otro.

   Sedan gick han omkring i byarna, från den ena byn till den
   andra, och undervisade.

 7. Och han kallade till sig de tolv och sände så ut dem, två och
   två, och gav dem makt över de orena andarna.
 8. Och han bjöd dem att icke taga något med sig på vägen, utom
   allenast en stav: icke bröd, icke ränsel, icke penningar i
   bältet.
 9. Sandaler finge de dock hava på fötterna, men de skulle icke bära
   dubbla livklädnader.
 10. Och han sade till dem: "När I haven kommit in i något hus, så
   stannen där, till dess I lämnen den orten.
 11. Och om man på något ställe icke tager emot eder och icke hör på
   eder, så gån bort därifrån, och skudden av stoftet som är under
   edra fötter, till ett vittnesbörd mot dem."

 12. Och de gingo ut och predikade att man skulle göra bättring;
 13. och de drevo ut många onda andar och smorde många sjuka med olja
   och botade dem.

 14. Och konung Herodes fick höra om honom, ty hans namn hade blivit
   känt. Man sade: "Det är Johannes döparen, som har uppstått från
   de döda, och därför verka dessa krafter i honom."
 15. Men andra sade: "Det är Elias." Andra åter sade: "Det är en
   profet, lik de andra profeterna."
 16. Men när Herodes hörde detta, sade han: "Det är Johannes, den som
   jag lät halshugga. Han bar uppstått från de döda."

 17. Herodes hade nämligen sänt åstad och låtit gripa Johannes och
   binda honom och sätta honom i fängelse, för Herodias', sin
   broder Filippus' hustrus, skull. Ty henne hade Herodes tagit
   till äkta,
 18. och Johannes hade då sagt till honom: "Det är icke lovligt för
   dig att hava din broders hustru."
 19. Därför hyste nu Herodes agg till honom och ville döda honom, men
   han hade icke makt därtill.
 20. Ty Herodes förstod att Johannes var en rättfärdig och helig man,
   och han fruktade för honom och gav honom sitt beskydd. Och när
   han hade hört honom, blev han betänksam i många stycken; och han
   hörde honom gärna.
 21. Men så kom en läglig dag, i det att Herodes på sin födelsedag
   gjorde ett gästabud för sina stormän och för krigsöverstarna och
   de förnämsta männen i Galileen.
 22. Då gick Herodias' dotter ditin och dansade; och hon behagade
   Herodes och hans bordsgäster. Och konungen sade till flickan:
   "Begär av mig vadhelst du vill, så skall jag giva dig det."
 23. Ja, han lovade henne detta med ed och sade: "Vadhelst du begär
   av mig, det skall jag giva dig, ända till hälften av mitt rike."
 24. Då gick hon ut och frågade sin moder: "Vad skall jag begära?"
   Hon svarade: "Johannes döparens huvud."
 25. Och strax skyndade hon in till konungen och framställde sin
   begäran och sade: "Jag vill att du nu genast giver mig på ett
   fat Johannes döparens huvud."
 26. Då blev konungen mycket bekymrad, men för edens och för
   bordsgästernas skull ville han icke avvisa henne.
 27. Alltså sände konungen strax en drabant med befallning att hämta
   hans huvud. Och denne gick åstad och halshögg honom i fängelset
 28. och bar sedan fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan,
   och flickan gav det åt sin moder.
 29. Men när hans lärjungar fingo höra härom, kommo de och togo hans
   döda kropp och lade den i en grav.

 30. Och apostlarna församlade sig hos Jesus och omtalade för honom
   allt vad de hade gjort, och allt vad de hade lärt folket.
 31. Då sade han till dem: "Kommen nu I med mig bort till en öde
   trakt, där vi få vara allena, och vilen eder något litet." Ty de
   fingo icke ens tid att äta; så många voro de som kommo och
   gingo.
 32. De foro alltså i båten bort till en öde trakt, där de kunde vara
   allena.
 33. Men man såg dem fara sin väg, och många fingo veta det; och från
   alla städer strömmade då människor tillsammans dit landvägen och
   kommo fram före dem.
 34. När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då
   ömkade han sig över dem, eftersom de voro "lika får som icke
   hade någon herde"; och han begynte undervisa dem i mångahanda
   stycken.

 35. Men när det redan var långt lidet på dagen, trädde hans
   lärjungar fram till honom och sade: "Trakten är öde, och det är
   redan långt lidet på dagen.
 36. Låt dem skiljas åt, så att de kunna gå bort i gårdarna och
   byarna häromkring och köpa sig något att äta."
 37. Men han svarade och sade till dem: "Given I dem att äta." De
   svarade honom: "Skola vi då gå bort och köpa bröd för två hundra
   silverpenningar[1] och giva dem att äta?"
 38. Men han sade till dem: "Huru många bröd haven I? Gån och sen
   efter." Sedan de hade gjort så, svarade de: "Fem, och därtill
   två fiskar."
 39. Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned
   i gröna gräset.
 40. Och de lägrade sig där i skilda hopar, hundra eller femtio i
   var.
 41. Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och såg upp
   till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav
   dem åt lärjungarna, för att de skulle lägga fram åt folket;
   också de två fiskarna delade han mellan dem alla.
 42. Och de åto alla och blevo mätta.
 43. Sedan samlade man upp överblivna brödstycken, tolv korgar fulla,
   därtill ock kvarlevor av fiskarna.
 44. Och det var fem tusen män som hade ätit.

 45. Strax därefter nödgade han sina lärjungar att stiga i båten och
   i förväg fara över till Betsaida på andra stranden, medan han
   själv tillsåg att folket skildes åt.
 46. Och när han hade tagit avsked av folket, gick han därifrån upp
   på berget för att bedja.
 47. När det så hade blivit afton, var båten mitt på sjön, och han
   var ensam kvar på land.
 48. Och han såg dem vara hårt ansatta, där de rodde fram, ty vinden
   låg emot dem. Vid fjärde nattväkten kom han då till dem, gående
   på sjön, och skulle just gå förbi dem.
 49. Men när de fingo se honom gå på sjön, trodde de att det var en
   vålnad och ropade högt;
 50. ty de sågo honom alla och blevo förfärade. Men han begynte
   strax tala med dem och sade till dem: "Varen vid gott mod; det
   är jag, varen icke förskräckta."
 51. Därefter steg han upp till dem i båten, och vinden lade sig.
   Och de blevo uppfyllda av stor häpnad;
 52. ty de hade icke kommit till förstånd genom det som hade skett
   med bröden, utan deras hjärtan voro förstockade.

 53. När de hade farit över till andra stranden, kommo de till
   Gennesarets land och lade till där.
 54. Och när de stego ur båten, kände man strax igen honom;
 55. och man skyndade omkring med bud i hela den trakten, och folket
   begynte då överallt bära de sjuka på sängar dit där man hörde
   att han var.
 56. Och varhelst han gick in i någon by eller någon stad eller någon
   gård, där lade man de sjuka på de öppna platserna. Och de bådo
   honom att åtminstone få röra vid hörntofsen på hans mantel; och
   alla som rörde vid den blevo hulpna.

[1] Se Silverpenning i Ordförklaringarna.         Evangelium enligt Markus, 7 Kapitlet

         Jesus bestraffar fariséernas och de
        skriftlärdes skrymtaktiga nit, bönhör en
         kananeisk kvinna, botar en dövstum.

 1. Och fariséerna, så ock några skriftlärde som hade kommit från
   Jerusalem, församlade sig omkring honom;
 2. och de fingo då se några av hans lärjungar äta med "orena", det
   är otvagna, händer.
 3. Nu är det så med fariséerna och alla andra judar, att de icke
   äta något utan att förut, till åtlydnad av de äldstes stadgar,
   noga hava tvagit sina händer,
 4. likasom de icke heller, när de komma från torget, äta något utan
   att förut hava tvagit sig; många andra stadgar finnas ock, som
   de av ålder pläga hålla, såsom att skölja bägare och träkannor
   och kopparskålar.
 5. Därför frågade honom nu fariséerna och de skriftlärde: "Varför
   vandra icke dina lärjungar efter de äldstes stadgar, utan äta
   med orena händer?"
 6. Men han svarade dem: "Rätt profeterade Esaias om eder, I
   skrymtare, såsom det är skrivet:
    'Detta folk ärar mig med sina läppar,
    men deras hjärtan äro långt ifrån mig;
 7.  och fåfängt dyrka de mig,
    eftersom de läror de förkunna äro människobud.'
 8. I sätten Guds bud å sido och hållen människors stadgar."
 9. Ytterligare sade han till dem: "Rätt så; I upphäven Guds bud för
   att hålla edra egna stadgar!
 10. Moses har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och 'Den som
   smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'
 11. Men I sägen: om en son säger till sin fader eller sin moder:
   'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i
   stället såsom korban' (det betyder offergåva),
 12. då kunnen I icke tillstädja honom att vidare göra något för sin
   fader eller sin moder.
 13. På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra
   fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gören I."

 14. Därefter kallade han åter folket till sig och sade till dem:
   "Hören mig alla och förstån.
 15. Intet som utifrån går in i människan kan orena henne, men vad
   som går ut ifrån människan, detta är det som orenar henne."
 16. [1]

 17. När han sedan hade lämnat folket och kommit inomhus, frågade
   hans lärjungar honom om detta bildliga tal.
 18. Han svarade dem: "Ären då också I så utan förstånd? Insen I
   icke att intet som utifrån går in i människan kan orena henne,
 19. eftersom det icke går in i hennes hjärta, utan ned i buken, och
   har sin naturliga utgång?" Härmed förklarade han all mat för
   ren.
 20. Och han tillade: "Vad som går ut ifrån människan, detta är det
   som orenar människan.
 21. Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar,
   otukt, tjuveri, mord,
 22. äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund,
   hädelse, övermod, oförsynt väsende.
 23. Allt detta onda går inifrån ut, och det orenar människan."

 24. Och han stod upp och begav sig bort därifrån till Tyrus' område.
   Där gick han in i ett hus och ville icke att någon skulle få
   veta det. Dock kunde han icke förbliva obemärkt,
 25. utan en kvinna, vilkens dotter var besatt av en oren ande, kom,
   strax då hon hade fått höra om honom, och föll ned för hans
   fötter;
 26. det var en grekisk kvinna av syrofenicisk härkomst. Och hon bad
   honom att han skulle driva ut den onde anden ur hennes dotter.
 27. Men han sade till henne: "Låt barnen först bliva mättade; det är
   ju otillbörligt att taga brödet från barnen och kasta det åt
   hundarna."
 28. Hon svarade och sade till honom: "Ja, Herre; också äta hundarna
   under bordet allenast av barnens smulor."
 29. Då sade han till henne: "För det ordets skull säger jag dig: Gå;
   den onde anden har farit ut ur din dotter."
 30. Och när hon kom hem, fann hon flickan ligga på sängen och såg
   att den onde anden hade farit ut.

 31. Sedan begav han sig åter bort ifrån Tyrus' område och tog vägen
   över Sidon och kom, genom Dekapolis' område, till Galileiska
   sjön.
 32. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad
   honom att lägga handen på denne.
 33. Då tog han honom avsides ifrån folket och satte sina fingrar i
   hans öron och spottade och rörde vid hans tunga
 34. och såg upp till himmelen, suckade och sade till honom: "Effata"
   (det betyder: "Upplåt dig").
 35. Då öppnades hans öron, och hans tungas band löstes, och han
   talade redigt och klart.
 36. Och Jesus förbjöd dem att omtala detta för någon; men ju mer han
   förbjöd dem, dess mer förkunnade de det.
 37. Och folket häpnade övermåttan och sade: "Allt har han väl
   beställt: de döva låter han höra och de stumma tala."

[1] Se Nya testamentets text i Ordförklaringarna.         Evangelium enligt Markus, 8 Kapitlet

        Jesus bespisar fyra tusen män, avvisar
        några som begära tecken från himmelen,
         varnar för fariséernas och Herodes'
         surdeg, giver en blind man hans syn,
          bekännes av Petrus som Messias,
        förutsäger sitt lidande, talar om sin
              efterföljelse.

 1. Då vid samma tid åter mycket folk hade kommit tillstädes, och de
   icke hade något att äta, kallade han sina lärjungar till sig och
   sade till dem:
 2. "Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de
   hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta.
 3. Om jag nu låter dem fastande gå ifrån mig hem, så uppgivas de på
   vägen; somliga av dem hava ju kommit långväga ifrån."
 4. Då svarade hans lärjungar honom: "Varifrån skall man här i en
   öken kunna få bröd till att mätta dessa med?"
 5. Han frågade dem: "Huru många bröd haven I?" De svarade: "Sju."
 6. Då tillsade han folket att lägra sig på marken. Ock han tog de
   sju bröden, tackade Gud och bröt dem och gav åt sina lärjungar,
   för att de skulle lägga fram dem; och de lade fram åt folket.
 7. De hade ock några få småfiskar; och när han hade välsignat
   dessa, bjöd han att man likaledes skulle lägga fram dem.
 8. Så åto de och blevo mätta. Och man samlade sedan upp sju korgar
   med överblivna stycken.
 9. Men antalet av dem som voro tillstädes var vid pass fyra tusen.
   Sedan lät han dem skiljas åt.
 10. Och strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for
   till trakten av Dalmanuta.

 11. Och fariséerna kommo ditut och begynte disputera med honom; de
   ville sätta honom på prov och begärde av honom något tecken från
   himmelen.
 12. Då suckade han ur sin andes djup och sade: "Varför begär detta
   släkte ett tecken? Sannerligen säger jag eder: Åt detta släkte
   skall intet tecken givas."
 13. Så lämnade han dem och steg åter i båten och for över till andra
   stranden.

 14. Och de hade förgätit att taga med sig bröd; icke mer än ett enda
   bröd hade de med sig i båten.
 15. Och han bjöd dem och sade: "Sen till, att I tagen eder till vara
   för fariséernas surdeg och för Herodes' surdeg."
 16. Då talade de med varandra om att de icke hade bröd med sig.
 17. Men när han märkte detta, sade han till dem: "Varför talen I om
   att I icke haven bröd med eder? Fatten och förstån I då ännu
   ingenting? Äro edra hjärtan så förstockade?

 18. I haven ju ögon; sen I då icke? I haven ju öron; hören I då
   icke?
 19. Och kommen I icke ihåg huru många korgar fulla av stycken I
   samladen upp, när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen?" De
   svarade honom: "Tolv."
 20. "Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, huru många
   korgar fulla av stycken samladen I då upp?" De svarade: "Sju."
 21. Då sade han till dem: "Förstån I då ännu ingenting?"

 22. Därefter kommo de till Betsaida. Och man förde till honom en
   som var blind och bad honom att han skulle röra vid denne.
 23. Då tog han den blinde vid handen och ledde honom utanför byn;
   sedan spottade han på hans ögon och lade händerna på honom och
   frågade honom: "Ser du något?"
 24. Han såg då upp och svarade: "Jag kan urskilja människorna; jag
   ser dem gå omkring, men de likna träd."
 25. Därefter lade han åter händerna på hans ögon, och nu såg han
   tydligt och var botad och kunde jämväl på långt håll se allting
   klart.
 26. Och Jesus bjöd honom gå hem och sade: "Gå icke ens in i byn."

 27. Och Jesus gick med sina lärjungar bort till byarna vid Cesarea
   Filippi. På vägen dit frågade han sina lärjungar och sade till
   dem: "Vem säger folket mig vara?"
 28. De svarade och sade: "Johannes döparen; andra säga dock Elias,
   andra åter säga: 'Det är en av profeterna.'"
 29. Då frågade han dem: "Vem sägen då I mig vara?" Petrus svarade
   och sade till honom: "Du är Messias."
 30. Då förbjöd han dem strängeligen att för någon säga detta om
   honom.

 31. Sedan begynte han undervisa dem om att Människosonen måste lida
   mycket, och att han skulle bliva förkastad av de äldste och
   översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bliva
   dödad, men att han tre dagar därefter skulle uppstå igen.
 32. Och han talade detta i oförtäckta ordalag. Då tog Petrus honom
   avsides och begynte ivrigt motsäga honom.
 33. Men han vände sig om, och när han då såg sina lärjungar, talade
   han strängt till Petrus och sade: "Gå bort, Satan, och stå mig
   icke i vägen; ty dina tankar äro icke Guds tankar, utan
   människotankar."

 34. Och han kallade till sig folket jämte sina lärjungar och sade
   till dem: "Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig
   själv och tage sitt kors på sig; så följe han mig.
 35. Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den
   som mister sitt liv, för min och för evangelii skull, han skall
   bevara det.
 36. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men
   förlorar sin själ?
 37. Och vad kan en människa giva till lösen för sin själ?
 38. Den som blyges för mig och för mina ord, i detta trolösa och
   syndiga släkte, för honom skall ock Människosonen blygas, när
   han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."

9:1. [1]

[1] Mark. 9:1 hör eventuellt hit, men finns i nästa kapitel. 1. Ytterligare sade han till dem: "Sannerligen säger jag eder:
   Bland dem som här stå finnas några som icke skola smaka döden,
   förrän de få se Guds rike vara kommet i sin kraft."

         Evangelium enligt Markus, 9 Kapitlet

        Jesus förklaras, botar en månadsrasande
        gosse, förutsäger på nytt sitt lidande,
        bestraffar lärjungarnas storhetstankar
         och falska nit, talar om faran av
               förförelser.

 2. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och
   Johannes och förde dem ensamma upp på ett högt berg, där de voro
   allena. Och hans utseende förvandlades inför dem;
 3. och hans kläder blevo glänsande och mycket vita, så att ingen
   valkare på jorden kan göra kläder så vita.
 4. Och för dem visade sig Elias jämte Moses, och dessa samtalade
   med Jesus.
 5. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: "Rabbi, här är oss
   gott att vara[1]; låt oss göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses
   en och åt Elias en."
 6. Han visste nämligen icke vad han skulle säga; så stor var deras
   förskräckelse.
 7. Då kom en sky som överskyggde dem, och ur skyn kom en röst:
   "Denne är min älskade Son; hören honom."
 8. Och plötsligt märkte de, när de sågo sig omkring, att där icke
   mer fanns någon hos dem utom Jesus allena.

 9. Då de sedan gingo ned från berget, bjöd han dem att de icke,
   förrän Människosonen hade uppstått från de döda, skulle för
   någon omtala vad de hade sett.
 10. Och de lade märke till det ordet och begynte tala med varandra
   om vad som kunde menas med att han skulle uppstå från de döda.
 11. Och de frågade honom och sade: "De skriftlärde säga ju att Elias
   först måste komma?"
 12. Han svarade dem: "Elias måste visserligen först komma och
   upprätta allt igen. Men huru kan det då vara skrivet om
   Människosonen att han skall lida mycket och bliva föraktad?
 13. Dock, jag säger eder att Elias redan har kommit; och de förforo
   mot honom alldeles såsom de ville, och såsom det var skrivet att
   det skulle gå honom."

 14. När de därefter kommo till lärjungarna, sågo de att mycket folk
   var samlat omkring dem, och att några skriftlärde disputerade
   med dem.
 15. Och strax då allt folket fick se honom, blevo de mycket häpna
   och skyndade fram och hälsade honom.
 16. Då frågade han dem: "Varom disputeren I med dem?"
 17. Och en man i folkhopen svarade honom: "Mästare, jag har fört
   till dig min son, som är besatt av en stum ande.
 18. Och varhelst denne får fatt i honom kastar han omkull honom, och
   fradgan står gossen om munnen, och han gnisslar med tänderna och
   bliver såsom livlös. Nu bad jag dina lärjungar att de skulle
   driva ut honom, men de förmådde det icke."
 19. Då svarade han dem och sade: "O du otrogna släkte, huru länge
   måste jag vara hos eder? Huru länge måste jag härda ut med
   eder? Fören honom till mig."
 20. Och de förde honom till Jesus. Och strax då han fick se Jesus,
   slet och ryckte anden honom, och han föll ned på jorden och
   vältrade sig, under det att fradgan stod honom om munnen.
 21. Jesus frågade då hans fader: "Huru länge har det varit så med
   honom?" Han svarade: "Alltsedan han var ett litet barn;
 22. och det har ofta hänt att han har kastat honom än i elden, än i
   vattnet, för att förgöra honom. Men om du förmår något, så
   förbarma dig över oss och hjälp oss."
 23. Då sade Jesus till honom: "Om jag förmår, säger du. Allt förmår
   den som tror."
 24. Strax ropade gossens fader och sade: "Jag tror! Hjälp min
   otro."
 25. Men när Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit, tilltalade
   han den orene anden strängt och sade till honom: "Du stumme och
   döve ande, jag befaller dig: Far ut ur honom, och kom icke mer
   in i honom."
 26. Då skriade han och slet och ryckte gossen svårt och for ut; och
   gossen blev såsom död, så att folket menade att han verkligen
   var död.
 27. Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom; och han stod
   då upp.

 28. När Jesus därefter hade kommit inomhus, frågade hans lärjungar
   honom, då de nu voro allena: "Varför kunde icke vi driva ut
   honom?"
 29. Han svarade dem: "Detta slag kan icke drivas ut genom något
   annat än bön och fasta."

 30. Och de gingo därifrån och vandrade genom Galileen; men han ville
   icke att någon skulle få veta det.
 31. Han undervisade nämligen sina lärjungar och sade till dem:
   "Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer, och
   man skall döda honom; men tre dagar efter det att han har blivit
   dödad skall han uppstå igen."
 32. Och de förstodo icke vad han sade, men de fruktade att fråga
   honom.

 33. Och de kommo till Kapernaum. Och när han hade kommit dit där
   han bodde, frågade han dem: "Vad var det I samtaladen om på
   vägen?"
 34. Men de tego, ty de hade på vägen talat med varandra om vilken
   som vore störst.
 35. Då satte han sig ned och kallade till sig de tolv och sade till
   dem: "Om någon vill vara den förste, så vare han den siste av
   alla och allas tjänare."
 36. Och han tog ett barn och ställde det mitt ibland dem; sedan tog
   han det upp i famnen och sade till dem:
 37. "Den som tager emot ett sådant barn i mitt namn, han tager emot
   mig, och den som tager emot mig, han tager icke emot mig, utan
   honom som har sänt mig."

 38. Johannes sade till honom: "Mästare, vi sågo huru en man som icke
   följer oss drev ut onda andar genom ditt namn; och vi ville
   hindra honom, eftersom han icke följde oss."
 39. Men Jesus sade: "Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt
   namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om
   mig.
 40. Ty den som icke är emot oss, han är för oss.
 41. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I
   hören Kristus till -- sannerligen säger jag eder: Han skall
   ingalunda gå miste om sin lön.
 42. Och den som förför en av dessa små som tro, för honom vore det
   bättre, om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i
   havet.

 43. Om nu din hand är dig till förförelse, så hugg av den. Det är
   bättre för dig att ingå i livet lytt, än att hava båda händerna
   i behåll och komma till Gehenna, till den eld som icke
   utsläckes.
 44. [2]
 45. Och om din fot är dig till förförelse, så hugg av den. Det är
   bättre för dig att ingå i livet halt, än att hava båda fötterna
   i behåll och kastas i Gehenna.
 46. [2]
 47. Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det. Det är
   bättre för dig att ingå i Guds rike enögd, än att hava båda
   ögonen i behåll och kastas i Gehenna,
 48. där 'deras mask icke dör och elden icke utsläckes'.
 49. Ty var människa måste saltas med eld.
 50. Saltet är en god sak; men om saltet mister sin sälta, varmed
   skolen I då återställa dess kraft? -- Haven salt i eder och
   hållen frid inbördes."

[1] Eller: Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: "Rabbi, det är
   gott att vi äro här tillstädes" osv.
[2] Se Nya testamentets text i Ordförklaringarna.        Evangelium enligt Markus, 10 Kapitlet

        Jesus lämnar Galileen, besvarar en fråga
        om äktenskapsskillnad, välsignar barnen,
        undervisar en rik man om livets väg och
        sina lärjungar om den sanna försakelsens
         lön, förutsäger ännu en gång sitt
        lidande, tillrättavisar Sebedeus' söner,
           giver en blind man hans syn.

 1. Och han stod upp och begav sig därifrån, genom landet på andra
   sidan Jordan, till Judeens område. Och mycket folk församlades
   åter omkring honom, och åter undervisade han dem, såsom hans sed
   var.

 2. Då ville några fariséer snärja honom, och de trädde fram och
   frågade honom om det vore lovligt för en man att skilja sig från
   sin hustru.
 3. Men han svarade och sade till dem: "Vad har Moses bjudit eder?"
 4. De sade: "Moses tillstadde att en man fick skriva skiljebrev åt
   sin hustru och så skilja sig från henne."
 5. Då sade Jesus till dem: "För edra hjärtans hårdhets skull skrev
   han åt eder detta bud.
 6. Men redan vid världens begynnelse 'gjorde Gud dem till man och
   kvinna'.
 7. 'Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder.
 8. Och de tu skola varda ett kött.' Så äro de icke mer två, utan
   ett kött.
 9. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja."
 10. När de sedan hade kommit hem, frågade hans lärjungar honom åter
   om detsamma.
 11. Och han svarade dem: "Den som skiljer sig från sin hustru och
   tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott mot henne.
 12. Och om en hustru skiljer sig från sin man och tager sig en annan
   man, då begår hon äktenskapsbrott.

 13. Och man bar fram barn till honom, för att han skulle röra vid
   dem; men lärjungarna visade bort dem.
 14. När Jesus såg detta, blev han misslynt och sade till dem: "Låten
   barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike
   hör sådana till.
 15. Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike
   såsom ett barn, han kommer aldrig ditin."
 16. Och han tog dem upp i famnen och lade händerna på dem och
   välsignade dem.

 17. När han sedan begav sig åstad för att fortsätta sin väg,
   skyndade en man fram och föll på knä för honom och frågade
   honom: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv
   till arvedel?"
 18. Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god
   utom Gud allena.
 19. Buden känner du: 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke begå
   äktenskapsbrott', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära
   falskt vittnesbörd', 'Du skall icke undanhålla någon vad honom
   tillkommer', Hedra din fader och din moder.'"
 20. Då svarade han honom: "Mästare, allt detta har jag hållit från
   min ungdom."
 21. Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till
   honom: "Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och
   giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom
   sedan och följ mig."
 22. Men han blev illa till mods vid det talet och gick bedrövad
   bort, ty han hade många ägodelar.
 23. Då såg Jesus sig omkring och sade till sina lärjungar: "Huru
   svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds
   rike!"
 24. Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till
   orda och sade till dem: "Ja, mina barn, huru svårt är det icke
   att komma in i Guds rike!
 25. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för
   den som är rik att komma in i Guds rike."
 26. Då blevo de ännu mer häpna och sade till varandra: "Vem kan då
   bliva frälst?"
 27. Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men
   icke för Gud, ty för Gud är allting möjligt."

 28. Då tog Petrus till orda och sade till honom: "Se, vi hava
   övergivit allt och följt dig."
 29. Jesus svarade: "Sannerligen säger jag eder: Ingen som för min
   och evangelii skull har övergivit hus, eller bröder eller
   systrar, eller moder eller fader, eller barn, eller jordagods,
 30. ingen sådan finnes, som icke skall få hundrafalt igen: redan här
   i tiden hus, och bröder och systrar, och mödrar och barn, och
   jordagods, mitt under förföljelser, och i den tillkommande
   tidsåldern evigt liv.
 31. Men många som äro de första skola bliva de sista, medan de sista
   bliva de första."

 32. Och de voro på vägen upp till Jerusalem. Och Jesus gick före
   dem, och de gingo där bävande; och de som följde med dem voro
   uppfyllda av fruktan. Då tog han åter till sig de tolv och
   begynte tala till dem om vad som skulle övergå honom:
 33. "Se, vi gå nu upp till Jerusalem, och Människosonen skall bliva
   överlämnad åt översteprästerna och de skriftlärde, och de skola
   döma honom till döden och överlämna honom åt hedningarna,
 34. och dessa skola begabba honom och bespotta honom och gissla
   honom och döda honom; men tre dagar därefter skall han uppstå
   igen."

 35. Då trädde Jakob och Johannes, Sebedeus' söner, fram till honom
   och sade till honom: "Mästare, vi skulle vilja att du läte oss
   få vad vi nu tänka begära av dig."
 36. Han frågade dem: "Vad viljen I då att jag skall låta eder få?"
 37. De svarade honom: "Låt den ene av oss i din härlighet få sitta
   på din högra sida, och den andre på din vänstra."
 38. Men Jesus sade till dem: "I veten icke vad I begären. Kunnen I
   dricka den kalk som jag dricker, eller genomgå det dop som jag
   genomgår?"
 39. De svarade honom: "Det kunna vi." Då sade Jesus till dem: "Ja,
   den kalk jag dricker skolen I få dricka, och det dop jag
   genomgår skolen I genomgå,
 40. men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra
   tillkommer det icke mig att bortgiva, utan de skola tillfalla
   dem för vilka så är bestämt."

 41. När de tio andra hörde detta, blevo de misslynta på Jakob och
   Johannes.
 42. Då kallade Jesus dem till sig och sade till dem: "I veten att de
   som räknas för folkens furstar uppträda mot dem såsom herrar,
   och att deras mäktige låta dem känna sin myndighet.
 43. Men så är det icke bland eder; utan den som vill bliva störst
   bland eder, han vare de andras tjänare,
 44. och den som vill vara främst bland eder, han vare allas dräng.
 45. Också Människosonen har ju kommit, icke för att låta tjäna sig,
   utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många."

 46. Och de kommo till Jeriko. Men när han åter gick ut ifrån
   Jeriko, följd av sina lärjungar och en ganska stor hop folk,
   satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimeus, Timeus' son.
 47. När denne hörde att det var Jesus från Nasaret, begynte han ropa
   och säga: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig."
 48. Och många tillsade honom strängeligen att han skulle tiga; men
   han ropade ännu mycket mer: "Davids son, förbarma dig över mig."
 49. Då stannade Jesus och sade: "Kallen honom hit." Och de kallade
   på den blinde och sade till honom: "Var vid gott mod, stå upp;
   han kallar dig till sig."
 50. Då kastade han av sig sin mantel och stod upp med hast och kom
   fram till Jesus.
 51. Och Jesus talade till honom och sade: "Vad vill du att jag skall
   göra dig?" Den blinde svarade honom: "Rabbuni, låt mig få min
   syn."
 52. Jesus sade till honom: "Gå; din tro har hjälpt dig." Och strax
   fick han sin syn och följde honom på vägen.        Evangelium enligt Markus, 11 Kapitlet

        Jesus rider in Jerusalem, förbannar ett
        fikonträd, rensar helgedomen, undervisar
        om trons kraft, tillspörjes om sin makt.

 1. När de nu nalkades Jerusalem och voro nära Betfage och Betania
   vid Oljeberget, sände han åstad två av sina lärjungar
 2. och sade till dem: "Gån in i byn som ligger mitt framför eder,
   så skolen I, strax då I kommen ditin, finna en åsnefåle stå där
   bunden, som ännu ingen människa har suttit på; lösen den och
   fören den hit.
 3. Och om någon frågar eder varför I gören detta, så skolen I
   svara: 'Herren behöver den, men han skall strax sända den
   tillbaka hit."

 4. Då gingo de åstad och funno en åsnefåle stå där bunden utanför
   en port vid vägen, och de löste den.
 5. Och några som stodo där bredvid sade till dem: "Vad gören I?
   Varför lösen I fålen?"
 6. Men de svarade dem såsom Jesus hade bjudit. Då lät man dem
   vara.
 7. Och de förde fålen till Jesus och lade sina mantlar på den,
   och han satte sig upp på den.
 8. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra åter skuro av
   kvistar och löv på fälten och strödde på vägen.
 9. Och de som gingo före och de som följde efter ropade:

    "Hosianna!
    Välsignad vare han som kommer[1],
    i Herrens namn.
 10.  Välsignat vare vår fader Davids rike,
    som nu kommer.
    Hosianna i höjden!"

 11. Så drog han in i Jerusalem och kom in i helgedomen; och när han
   hade sett sig omkring överallt och det redan var sent på dagen,
   gick han med de tolv ut till Betania.

 12. När de dagen därefter voro på väg tillbaka från Betania, blev
   han hungrig.
 13. Och då han på avstånd fick se ett fikonträd som hade löv, gick
   han dit för att se om han till äventyrs skulle finna något
   därpå; men när han kom fram till det, fann han intet annat än
   löv, det var icke då fikonens tid.
 14. Då talade han och sade till trädet: "Aldrig någonsin mer äte
   någon frukt av dig." Och hans lärjungar hörde detta.

 15. När de sedan kommo fram till Jerusalem, gick han in i helgedomen
   och begynte driva ut dem som sålde och köpte i helgedomen. Och
   han stötte omkull växlarnas bord och duvomånglarnas säten;
 16. han tillstadde icke heller att man bar någonting genom
   helgedomen.
 17. Och han undervisade dem och sade: "Det är ju skrivet: 'Mitt hus
   skall kallas ett bönehus för alla folk.' Men I haven gjort det
   till en rövarkula."

 18. Då översteprästerna och de skriftlärde fingo höra härom, sökte
   de efter tillfälle att förgöra honom; ty de fruktade för honom,
   eftersom allt folket häpnade över hans undervisning.

 19. När det blev afton, begåvo de sig ut ur staden.
 20. Men då de nu på morgonen åter gingo där fram, fingo de se
   fikonträdet vara förtorkat ända från roten.
 21. Då kom Petrus ihåg vad som hade skett och sade till honom:
   "Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade är förtorkat."
 22. Jesus svarade och sade till dem: "Haven tro på Gud.
 23. Sannerligen säger jag eder: Om någon säger till detta berg: 'Häv
   dig upp, och kasta dig i havet' och därvid icke tvivlar i sitt
   hjärta, utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske
   honom så.
 24. Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron
   att det är eder givet; och det skall ske eder så.
 25. Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot
   någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta
   eder edra försyndelser."
 26. [2]

 27. Så kommo de åter till Jerusalem. Och medan han gick omkring i
   helgedomen, kommo översteprästerna och de skriftlärde och de
   äldste fram till honom;
 28. och de sade till honom: "Med vad myndighet gör du detta? Och
   vem har givit dig myndighet att göra detta?"
 29. Jesus svarade dem: "Jag vill ställa en fråga till eder; svaren
   mig på den, så skall ock jag säga eder med vad myndighet jag gör
   detta.
 30. Johannes' döpelse, var den från himmelen eller från människor?
   Svaren mig härpå."
 31. Då överlade de med varandra och sade: "Om vi svara: 'Från
   himmelen', så frågar han: 'Varför trodden I honom då icke?'
 32. Eller skola vi svara: 'Från människor'?" -- det vågade de icke
   av fruktan för folket, ty alla höllo före att Johannes verkligen
   var en profet.
 33. De svarade alltså Jesus och sade: "Vi veta det icke." Då sade
   Jesus till dem: "Så säger icke heller jag eder med vad myndighet
   jag gör detta."

[1] Se Messias i Ordförklaringarna.
[2] Se Nya testamentets text i Ordförklaringarna.        Evangelium enligt Markus, 12 Kapitlet

         Jesus bestraffar i en liknelse om en
        vingård sina motståndare, besvarar deras
          frågor om skattepenningen, om
        uppståndelsen och om det yppersta budet,
         ställer själv till dem en fråga om
        Messias såsom Davids son, varnar för de
         skriftlärde, uttalar sig om en änkas
               offergåva.

 1. Och han begynte tala till dem i liknelser: "En man planterade en
   vingård och satte stängsel däromkring och högg ut ett presskar
   och byggde ett vakttorn; därefter lejde han ut den åt
   vingårdsmän och for utrikes.
 2. När sedan rätta tiden var inne, sände han en tjänare till
   vingårdsmännen, för att denne av vingårdsmännen skulle uppbära
   någon del av vingårdens frukt.
 3. Men de togo fatt på honom och misshandlade honom och läto honom
   gå tomhänt tillbaka.
 4. Åter sände han till dem en annan tjänare. Honom slogo de i
   huvudet och skymfade.
 5. Sedan sände han åstad ännu en annan, men denne dräpte de.
   Likaså gjorde de med många andra: somliga misshandlade de, och
   andra dräpte de.
 6. Nu hade han ock en enda son, vilken han älskade. Honom sände
   han slutligen åstad till dem, ty han tänkte: 'De skola väl hava
   försyn för min son.'
 7. Men vingårdsmännen sade till varandra: 'Denne är arvingen; kom,
   låt oss dräpa honom, så bliver arvet vårt.'
 8. Och de togo fatt på honom och dräpte honom och kastade honom ut
   ur vingården. --
 9. Vad skall nu vingårdens herre göra? Jo, han skall komma och
   förgöra vingårdsmännen och lämna vingården åt andra.
 10. Haven I icke läst detta skriftens ord:
    'Den sten som byggningsmännen förkastade,
    den har blivit en hörnsten;
 11.  av Herren har den blivit detta,
    och underbar är den i våra ögon'?"

 12. De hade nu gärna velat gripa honom, men de fruktade för folket;
   ty de förstodo att det var om dem som han hade talat i denna
   liknelse. Så läto de honom vara och gingo sin väg.
 13. Därefter sände de till honom några fariséer och herodianer, för
   att dessa skulle fånga honom genom något hans ord.
 14. Dessa kommo nu och sade till honom: "Mästare, vi veta att du är
   sannfärdig och icke frågar efter någon, ty du ser icke till
   personen, utan lär om Guds väg vad sant är. Är det lovligt att
   giva kejsaren skatt, eller är det icke lovligt? Skola vi giva
   skatt, eller icke giva?"
 15. Men han förstod deras skrymteri och sade till dem: "Varför söken
   I att snärja mig? Tagen hit en penning[1], så att jag får se
   den."
 16. Då lämnade de fram en sådan. Därefter frågade han dem: "Vems
   bild och överskrift är detta?" De svarade honom: "Kejsarens."
 17. Då sade Jesus till dem: "Så given kejsaren vad kejsaren tillhör,
   och Gud vad Gud tillhör." Och de förundrade sig högeligen över
   honom.

 18. Sedan kommo till honom några av sadducéerna, vilka mena att det
   icke gives någon uppståndelse. Dessa frågade honom och sade:
 19. "Mästare, Moses har givit oss den föreskriften, att om någon har
   en broder som dör, och som efterlämnar hustru, men icke lämnar
   barn efter sig, så skall han taga sin broders hustru till äkta
   och skaffa avkomma åt sin broder.
 20. Nu voro här sju bröder. Den förste tog sig en hustru, men dog
   utan att lämna någon avkomma efter sig.
 21. Då tog den andre i ordningen henne, men också han dog utan att
   lämna någon avkomma efter sig; sammalunda den tredje.
 22. Så skedde med alla sju: ingen av dem lämnade någon avkomma efter
   sig. Sist av alla dog ock hustrun.
 23. Vilken av dem skall nu vid uppståndelsen, när de uppstå, få
   henne till hustru? De hade ju alla sju tagit henne till
   hustru."
 24. Jesus svarade dem: "Visar icke eder fråga att I faren vilse och
   varken förstån skrifterna, ej heller Guds kraft?
 25. Efter uppståndelsen från de döda taga män sig icke hustrur, ej
   heller givas hustrur åt män, utan de äro då såsom änglarna i
   himmelen.
 26. Men vad nu det angår, att de döda uppstå, haven I icke läst i
   Moses' bok, på det ställe där det talas om törnbusken, huru Gud
   sade till honom så: 'Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och
   Jakobs Gud'?
 27. Han är en Gud icke för döda, utan för levande. I faren mycket
   vilse."

 28. Då trädde en av de skriftlärde fram, en som hade hört deras
   ordskifte och förstått att han hade svarat dem väl. Denne
   frågade honom: "Vilket är det förnämsta av alla buden?"
 29. Jesus svarade: "Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren,
   vår Gud, Herren är en.
 30. Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av
   all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'
 31. Därnäst kommer detta: 'Du skall älska din nästa såsom dig
   själv.' Intet annat bud är större än dessa."
 32. Då svarade den skriftlärde honom: "Mästare, du har i sanning
   rätt i vad du säger, att han är en, och att ingen annan är än
   han.
 33. Och att älska honom av allt sitt hjärta och av allt sitt
   förstånd och av all sin kraft och att älska sin nästa såsom sig
   själv, det är 'förmer än alla brännoffer och slaktoffer'."
 34. Då nu Jesus märkte att han hade svarat förståndigt, sade han
   till honom: "Du är icke långt ifrån Guds rike." Sedan dristade
   sig ingen att vidare ställa någon fråga på honom.

 35. Medan Jesus undervisade i helgedomen, framställde han denna
   fråga: "Huru kunna de skriftlärde säga att Messias är Davids
   son?
 36. David själv har ju sagt genom den helige Andes ingivelse:
    'Herren sade till min herre:
    Sätt dig på min högra sida,
    till dess jag har lagt dina fiender
    dig till en fotapall.'
 37. Så kallar nu David själv honom 'herre'; huru kan han då vara
   hans son?"

   Och folkskarorna hörde honom gärna.

 38. Och han undervisade dem och sade till dem: "Tagen eder till vara
   för de skriftlärde, som gärna gå omkring i fotsida kläder och
   gärna vilja bliva hälsade på torgen
 39. och gärna sitta främst i synagogorna och på de främsta platserna
   vid gästabuden --
 40. detta under det att de utsuga änkors hus, medan de för syns
   skull hålla långa böner. De skola få en dess hårdare dom."

 41. Och han satte sig mitt emot offerkistorna och såg huru folket
   lade ned penningar i offerkistorna. Och många rika lade dit
   mycket.
 42. Men en fattig änka kom och lade ned två skärvar[2], det är ett
   öre.
 43. Då kallade han sina lärjungar till sig och sade till dem:
   "Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än
   alla de andra som lade något i offerkistorna.
 44. Ty dessa lade alla dit av sitt överflöd, men hon lade dit av
   sitt armod allt vad hon hade, så mycket som fanns i hennes ägo."

[1] Se Penning i Ordförklaringarna.
[2] Se Skärv i Ordförklaringarna.        Evangelium enligt Markus, 13 Kapitlet

          Jesu förutsägelse om Jerusalems
         förstöring och om sin tillkommelse.

 1. Då han nu gick ut ur helgedomen, sade en av hans lärjungar till
   honom: "Mästare, se hurudana stenar och hurudana byggnader!"
 2. Jesus svarade honom: "Ja, du ser nu dessa stora byggnader; men
   här skall förvisso icke lämnas sten på sten; allt skall bliva
   nedbrutet."

 3. När han sedan satt på Oljeberget, mitt emot helgedomen, frågade
   honom Petrus och Jakob och Johannes och Andreas, då de voro
   allena:
 4. "Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till
   att tiden är inne, då allt detta skall gå i fullbordan."
 5. Då begynte Jesus tala till dem och sade:

   "Sen till, att ingen förvillar eder.
 6. Många skola komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och
   skola förvilla många.
 7. Men när I fån höra krigslarm och rykten om krig, så förloren
   icke besinningen; sådant måste komma, men därmed är ännu icke
   änden inne.
 8. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det
   skall bliva jordbävningar på den ena orten efter den andra, och
   hungersnöd skall uppstå; detta är begynnelsen till
   'födslovåndorna'[1].
 9. Men tagen I eder till vara. Man skall då draga eder inför
   domstolar, och I skolen bliva gisslade i synagogor och ställas
   fram inför landshövdingar och konungar, för min skull, till ett
   vittnesbörd för dem.
 10. Men evangelium måste först bliva predikat för alla folk.

 11. När man nu för eder åstad och drager eder inför rätta, så gören
   eder icke förut bekymmer om vad I skolen tala; utan vad som
   bliver eder givet i den stunden, det mån I tala. Ty det är icke
   I som skolen tala, utan den helige Ande.

 12. Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas,
   ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina
   föräldrar och skola döda dem.
 13. Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men
   den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

 14. Men när I fån se 'förödelsens styggelse'[2] stå där han icke
   borde stå -- den som läser detta, han give akt därpå -- då må de
   som äro i Judeen fly bort till bergen,
 15. och den som är på taket må icke stiga ned och gå in för att
   hämta något ur sitt hus,
 16. och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att
   hämta sin mantel.
 17. Och ve de som äro havande, eller som giva di på den tiden!
 18. Men bedjen att det icke må ske om vintern.
 19. Ty den tiden skall bliva 'en tid av vedermöda, så svår att dess
   like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse, från
   den tid då Gud skapade världen, intill nu', ej heller någonsin
   skall förekomma.
 20. Och om Herren icke förkortade den tiden, så skulle intet kött
   bliva frälst; men för de utvaldas skull, för de människors
   skull, som han har utvalt, har han förkortat den tiden.

 21. Och om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Se
   där är han', så tron det icke.
 22. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå,
   så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för
   att, om möjligt, förvilla de utvalda.
 23. Men tagen I eder till vara. Jag har nu sagt eder allt förut.

 24. Men på den tiden, efter den vedermödan, skall solen förmörkas
   och månen upphöra att giva sitt sken,
 25. och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och makterna[3] i
   himmelen skola bäva.
 26. Och då skall man få se 'Människosonen komma i skyarna' med stor
   makt och härlighet.
 27. Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda
   från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens
   ända.
 28. Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar
   begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att
   sommaren är nära.
 29. Likaså, när I sen detta ske, då kunnen I ock veta att han är
   nära och står för dörren.
 30. Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås,
   förrän allt detta sker.
 31. Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola icke förgås.
 32. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna
   i himmelen, icke ens Sonen -- ingen utom Fadern.

 33. Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.
 34. Såsom när en man reser utrikes och lämnar sitt hus och giver
   sina tjänare makt och myndighet däröver, åt var och en hans
   särskilda syssla, och därvid ock bjuder portvaktaren att vaka.
 35. likaså bjuder jag eder: Vaken; ty I veten icke när husets herre
   kommer, om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i
   hanegället eller på morgonen;
 36. vaken, så att han icke finner eder sovande, när han oförtänkt
   kommer.
 37. Men vad jag säger till eder, det säger jag till alla: Vaken!"

[1] Se Födslovåndor i Ordförklaringarna.
[2] Se Förödelsens styggelse i Ordförklaringarna.
[3] Se Makter i Ordförklaringarna.        Evangelium enligt Markus, 14 Kapitlet

         Översteprästerna och de skriftlärde
         lägga råd mot Jesus. Han smörjes i
         Betania, förrådes av Judas, håller
        påskmåltid med lärjungarna, instiftar
        nattvarden, beder i Getsemane, gripes,
        förhöres inför Stora rådet, förnekas av
                Petrus.

 1. Två dagar därefter var det påsk och det osyrade brödets högtid.
   Och översteprästerna och de skriftlärde sökte efter tillfälle
   att gripa honom med list och döda honom.
 2. De sade nämligen: "Icke under högtiden, för att ej oroligheter
   skola uppstå bland folket."

 3. Men när han var i Betania, i Simon den spetälskes hus, och där
   låg till bords, kom en kvinna som hade med sig en
   alabasterflaska med smörjelse av dyrbar äkta nardus. Och hon
   bröt sönder flaskan och göt ut smörjelsen över hans huvud.
 4. Några som voro där blevo då misslynta och sade till varandra:
   "Varför skulle denna smörjelse förspillas?
 5. Man hade ju kunnat sälja den för mer än tre hundra
   silverpenningar[1] och giva dessa åt de fattiga." Och de talade
   hårda ord till henne.
 6. Men Jesus sade: "Låten henne vara. Varför oroen I henne? Det
   är en god gärning som hon har gjort mot mig.
 7. De fattiga haven I ju alltid ibland eder, och närhelst I viljen
   kunnen I göra dem gott, men mig haven I icke alltid.
 8. Vad hon kunde, det gjorde hon. Hon har i förväg smort min kropp
   såsom en tillredelse till min begravning.
 9. Och sannerligen säger jag eder: Varhelst i hela världen
   evangelium bliver predikat, där skall ock det som hon nu har
   gjort bliva omtalat, henne till åminnelse."

 10. Och Judas Iskariot, han som var en av de tolv, gick bort till
   översteprästerna och ville förråda honom åt dem.
 11. När de hörde detta, blevo de glada och lovade att giva honom en
   summa penningar. Sedan sökte han efter tillfälle att förråda
   honom, då lägligt var.

 12. På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade
   påskalammet, sade hans lärjungar till honom: "Vart vill du att
   vi skola gå och reda till, så att du kan äta påskalammet?"
 13. Då sände han åstad två av sina lärjungar och sade till dem: "Gån
   in i staden; där skolen I möta en man som bär en kruka vatten.
   Följen honom.
 14. Och sägen till husbonden i det hus där han går in: 'Mästaren
   frågar: Var finnes härbärget där jag skall äta påskalammet med
   mina lärjungar?'
 15. Då skall han visa eder en stor sal i övre våningen, tillredd och
   ordnad för måltid; reden till åt oss där."
 16. Och lärjungarna begåvo sig i väg och kommo in i staden och funno
   det så som han hade sagt dem; och de redde till påskalammet.

 17. När det sedan hade blivit afton, kom han dit med de tolv.
 18. Och medan de lågo till bords och åto, sade Jesus: "Sannerligen
   säger jag eder: En av eder skall förråda mig, 'den som äter med
   mig'."
 19. Då begynte de bedrövas och fråga honom, den ene efter den andre:
   "Icke är det väl jag?"
 20. Och han sade till dem: "Det är en av de tolv, den som jämte mig
   doppar i fatet.
 21. Ja, Människosonen skall gå bort, såsom det är skrivet om honom;
   men ve den människa genom vilken Människosonen bliver förrådd!
   Det hade varit bättre för den människan, om hon icke hade blivit
   född."

 22. Medan de nu åto, tog han ett bröd och välsignade det och bröt
   det och gav åt dem och sade: "Tagen detta; detta är min
   lekamen."
 23. Och han tog en kalk och tackade Gud ock gav åt dem; och de
   drucko alla därav.
 24. Och han sade till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som
   varder utgjutet för många.
 25. Sannerligen säger jag eder: Jag skall icke mer dricka av det som
   kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt i
   Guds rike."

 26. När de sedan hade sjungit lovsången, gingo de ut till
   Oljeberget.
 27. Då sade Jesus till dem: "I skolen alla komma på fall; ty det är
   skrivet:
    'Jag skall slå herden,
    och fåren skola förskingras.'
 28. Men efter min uppståndelse skall jag före eder gå till
   Galileen."
 29. Då svarade Petrus honom: "Om än alla andra komma på fall, så
   skall dock jag det icke."
 30. Jesus sade till honom: "Sannerligen säger jag dig: Redan i denna
   natt, förrän hanen har galit två gånger, skall du tre gånger
   förneka mig."
 31. Då försäkrade han ännu ivrigare: "Om jag än måste dö med dig, så
   skall jag dock icke förneka dig." Sammalunda sade ock alla de
   andra. Och de kommo till ett ställe som kallades Getsemane.

 32. Då sade han till sina lärjungar: "Bliven kvar här, medan jag
   beder."
 33. Och han tog med sig Petrus och Jakob och Johannes; och han
   begynte bäva och ängslas.
 34. Och han sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till
   döds; stannen kvar här och vaken."
 35. Därefter gick han litet längre bort och föll ned på jorden och
   bad, att om möjligt vore, den stunden skulle bliva honom
   besparad.
 36. Och han sade: "Abba, Fader, allt är möjligt för dig. Tag denna
   kalk ifrån mig. Dock icke vad jag vill, utan vad du vill!"
 37. Sedan kom han tillbaka och fann dem sovande. Då sade han till
   Petrus: "Simon, sover du? Förmådde du då icke vaka en kort
   stund?
 38. Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är
   villig, men köttet är svagt."
 39. Och han gick åter bort och bad och sade samma ord.
 40. När han sedan kom tillbaka, fann han dem åter sovande, ty deras
   ögon voro förtyngda. Och de visste icke vad de skulle svara
   honom.
 41. För tredje gången kom han tillbaka och sade då till dem: "Ja, I
   soven ännu alltjämt och vilen eder! Det är nog. Stunden är
   kommen. Människosonen skall nu bliva överlämnad i syndarnas
   händer.
 42. Stån upp, låt oss gå; se, den som förråder mig är nära."

 43. Och i detsamma, medan han ännu talade, kom Judas, en av de tolv,
   och jämte honom en folkskara med svärd och stavar, utsänd från
   översteprästerna och de skriftlärde och de äldste.
 44. Men förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken och
   sagt: "Den som jag kysser, den är det; honom skolen I gripa och
   föra bort under säker bevakning."
 45. Och när han nu kom dit, trädde han strax fram till honom och
   sade: "Rabbi!" och kysste honom häftigt.
 46. Då grepo de Jesus och togo honom fången.

 47. Men en av dem som stodo där bredvid drog sitt svärd och högg
   till översteprästens tjänare och högg så av honom örat.

 48. Och Jesus talade till dem och sade: "Såsom mot en rövare haven I
   gått ut med svärd och stavar för att fasttaga mig.
 49. Var dag har jag varit ibland eder i helgedomen och undervisat,
   utan att I haven gripit mig. Men skrifterna skulle ju
   fullbordas."

 50. Då övergåvo de honom alla och flydde.
 51. Och bland dem som hade följt med honom var en ung man, höljd i
   ett linnekläde, som var kastat över blotta kroppen; honom grepo
   de.
 52. Men han lämnade linneklädet kvar och flydde undan naken.

 53. Så förde de nu Jesus bort till översteprästen, och där
   församlade sig alla översteprästerna och de äldste och de
   skriftlärde.
 54. Och Petrus följde honom på avstånd ända in på översteprästens
   gård; där satt han sedan tillsammans med tjänarna och värmde sig
   vid elden.

 55. Och översteprästerna och hela Stora rådet sökte efter något
   vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda honom; men de funno
   intet.
 56. Ty väl vittnade många falskt mot honom, men vittnesbörden stämde
   icke överens.
 57. Och några stodo upp och vittnade falskt mot honom och sade:
 58. "Vi hava själva hört honom säga: 'Jag skall bryta ned detta
   tempel, som är gjort med händer, och skall sedan på tre dagar
   bygga upp ett annat, som icke är gjort med händer.'"
 59. Men icke ens i det stycket stämde deras vittnesbörd överens.
 60. Då stod översteprästen upp ibland dem och frågade Jesus och
   sade: "Svarar du intet? Huru är det med det som dessa vittna
   mot dig?"
 61. Men han teg och svarade intet. Åter frågade översteprästen
   honom och sade till honom: "Är du Messias, den Högtlovades Son?"
 62. Jesus svarade: "Jag är det. Och I skolen få se Människosonen
   sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar."
 63. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: "Vad behöva
   vi mer några vittnen?
 64. I hörden hädelsen. Vad synes eder?" Då dömde de alla honom
   skyldig till döden.
 65. Och några begynte spotta på honom; och sedan de hade höljt över
   hans ansikte, slogo de honom på kinderna med knytnävarna och
   sade till honom: "Profetera." Också rättstjänarna slogo honom på
   kinderna.

 66. Medan nu Petrus befann sig därnere på gården, kom en av
   översteprästens tjänstekvinnor dit.
 67. Och när hon fick se Petrus, där han satt och värmde sig, såg hon
   på honom och sade: "Också du var med nasaréen, denne Jesus."
 68. Men han nekade och sade: "Jag varken vet eller förstår vad du
   menar." Sedan gick han ut på den yttre gården.
 69. När tjänstekvinnan då fick se honom där, begynte hon åter säga
   till dem som stodo bredvid: "Denne är en av dem."
 70. Då nekade han åter. Litet därefter sade återigen de som stodo
   där bredvid till Petrus: "Förvisso är du en av dem; du är ju
   också en galilé."
 71. Då begynte han förbanna sig och svärja: "Jag känner icke den man
   som I talen om."
 72. Och i detsamma gol hanen för andra gången. Då kom Petrus ihåg
   Jesu ord, huru han hade sagt till honom: "Förrän hanen har galit
   två gånger, skall du tre gånger förneka mig." Och han brast ut i
   gråt.

[1] Se Silverpenning i Ordförklaringarna.        Evangelium enligt Markus, 15 Kapitlet

         Jesus föres till Pilatus, förhöres,
        dömes, gisslas, begabbas, korsfästes,
           uppgiver andan, begraves.

 1. Sedan nu översteprästerna, tillsammans med de äldste och de
   skriftlärde, hela Stora rådet, på morgonen hade fattat sitt
   beslut, läto de strax binda Jesus och förde honom bort och
   överlämnade honom åt Pilatus.
 2. Då frågade Pilatus honom: "Är du judarnas konung?" Han svarade
   honom och sade: "Du säger det själv."
 3. Och översteprästerna framställde många anklagelser mot honom.
 4. Pilatus frågade honom då åter och sade: "Svarar du intet? Du
   hör ju huru mycket det är som de anklaga dig för."
 5. Men Jesus svarade intet mer, så att Pilatus förundrade sig.

 6. Nu plägade han vid högtiden giva dem en fånge lös, den som de
   begärde.
 7. Och där fanns då en man, han som kallades Barabbas, vilken satt
   fängslad jämte de andra som hade gjort upplopp och under
   upploppet begått dråp.
 8. Folket kom ditupp och begynte begära att han skulle göra åt dem
   såsom han plägade göra.
 9. Pilatus svarade dem och sade: "Viljen I att jag skall giva eder
   'judarnas konung' lös?"
 10. Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna
   hade dragit Jesus inför rätta.
 11. Men översteprästerna uppeggade folket till att begära att han
   hellre skulle giva dem Barabbas lös.
 12. När alltså Pilatus åter tog till orda och frågade dem: "Vad
   skall jag då göra med den som I kallen 'judarnas konung'?",
 13. så skriade de åter: "Korsfäst honom!"
 14. Men Pilatus frågade dem: "Vad ont har han då gjort?" Då skriade
   de ännu ivrigare: "Korsfäst honom!"
 15. Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes, gav han dem
   Barabbas lös; men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan
   till att korsfästas.

 16. Och krigsmännen förde honom in i palatset, eller pretoriet, och
   kallade tillhopa hela den romerska vakten.
 17. Och de klädde på honom en purpurfärgad mantel och vredo samman
   en krona av törnen och satte den på honom.
 18. Sedan begynte de hälsa honom: "Hell dig, judarnas konung!"
 19. Och de slogo honom i huvudet med ett rör och spottade på honom;
   därvid böjde de knä och gåvo honom sin hyllning.
 20. Och när de hade begabbat honom, klädde de av honom den
   purpurfärgade manteln och satte på honom hans egna kläder och
   förde honom ut för att korsfästa honom.

 21. Och en man som kom utifrån marken gick där fram, Simon från
   Cyrene, Alexanders och Rufus' fader; honom tvingade de att gå
   med och bära hans kors.

 22. Och de förde honom till Golgataplatsen (det betyder
   huvudskalleplatsen).
 23. Och de räckte honom vin, blandat med myrra, men han tog icke
   emot det.
 24. Och de korsfäste honom och delade sedan hans kläder mellan sig,
   genom att kasta lott om vad var och en skulle få.
 25. Och det var vid tredje timmen som de korsfäste honom.
 26. Och den överskrift som man hade satt upp över honom, för att
   angiva vad han var anklagad för, hade denna lydelse: "Judarnas
   konung."

 27. Och de korsfäste med honom två rövare, den ene på hans högra
   sida och den andre på hans vänstra.
 28. [1]
 29. Och de som gingo där förbi bespottade honom och skakade huvudet
   och sade: "Tvi dig, du som 'bryter ned templet och bygger upp
   det igen inom tre dagar'!
 30. Hjälp dig nu själv, och stig ned från korset."
 31. Sammalunda talade ock översteprästerna, jämte de skriftlärde,
   begabbande ord med varandra och sade: "Andra har han hjälpt; sig
   själv kan han icke hjälpa.
 32. Han som är Messias, Israels konung, han stige nu ned från
   korset, så att vi få se det och tro." Också de män som voro
   korsfästa med honom smädade honom.

 33. Men vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som
   varade ända till nionde timmen.
 34. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi,
   lema sabaktani[2]?"; det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har
   du övergivit mig?"
 35. Då några av dem som stodo där bredvid hörde detta, sade de:
   "Hör, han kallar på Elias."
 36. Men en av dem skyndade fram och fyllde en svamp med ättikvin och
   satte den på ett rör och gav honom att dricka, i det han sade:
   "Låt oss se om Elias kommer och tager honom ned."
 37. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.

 38. Då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända
   ned.
 39. Men när hövitsmannen, som stod där mitt emot honom, såg att han
   på sådant sätt gav upp andan, sade han: "Förvisso var denne man
   Guds Son."

 40. Också några kvinnor stodo där på avstånd och sågo vad som
   skedde. Bland dessa voro jämväl Maria från Magdala och den
   Maria som var Jakob den yngres och Joses' moder, så ock Salome
 41. -- vilka hade följt honom och tjänat honom, medan han var i
   Galileen -- därtill många andra kvinnor, de som med honom hade
   vandrat upp till Jerusalem.

 42. Det var nu tillredelsedag (det är dagen före sabbaten), och det
   hade blivit afton.
 43. Josef från Arimatea, en ansedd rådsherre och en av dem som
   väntade på Guds rike, tog därför nu mod till sig och gick in
   till Pilatus och utbad sig att få Jesu kropp.
 44. Då förundrade sig Pilatus över att Jesus redan skulle vara död,
   och han kallade till sig hövitsmannen och frågade honom om det
   var länge sedan han hade dött.
 45. Och när han av hövitsmannen hade fått veta huru det var, skänkte
   han åt Josef hans döda kropp.
 46. Denne köpte då en linneduk och tog honom ned och svepte honom i
   linneduken och lade honom i en grav som var uthuggen i en
   klippa; sedan vältrade han en sten för ingången till graven.
 47. Men Maria från Magdala och den Maria som var Joses' moder sågo
   var han lades.

[1] Se Nya testamentets text i Ordförklaringarna.
[2] Se Betoning i Ordförklaringarna.        Evangelium enligt Markus, 16 Kapitlet

        En ängel förkunnar Jesu uppståndelse för
        kvinnorna vid graven. [Jesus uppenbarar
         sig därefter vid olika tillfällen,
         befaller sina lärjungar att predika
        evangelium i hela världen och upptages
              till himmelen.]

 1. Och när sabbaten var förliden, köpte Maria från Magdala och den
   Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor, för
   att sedan gå åstad och smörja honom.
 2. Och bittida om morgonen på första veckodagen kommo de till
   graven, redan vid soluppgången.
 3. Och de sade till varandra: "Vem skall åt oss vältra bort stenen
   från ingången till graven?"
 4. Men när de sågo upp, fingo de se att stenen redan var
   bortvältrad. Den var nämligen mycket stor.
 5. Och när de hade kommit in i graven, fingo de se en ung man sitta
   där på högra sidan, klädd i en vit fotsid klädnad; och de blevo
   förskräckta.
 6. Men han sade till dem: "Varen icke förskräckta. I söken Jesus
   från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke
   här. Se där är platsen där de lade honom.
 7. Men gån bort och sägen till hans lärjungar, och särskilt till
   Petrus: 'Han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få
   se honom, såsom han bar sagt eder.'"
 8. Då gingo de ut och flydde bort ifrån graven, ty bävan och
   bestörtning hade kommit över dem. Och i sin fruktan sade de
   intet till någon.

 9. [Men efter sin uppståndelse visade han sig på första
   veckodagens morgon först för Maria från Magdala, ur vilken han
   hade drivit ut sju onda andar.
 10. Hon gick då och omtalade det för dem som hade följt med honom,
   och som nu sörjde och gräto.
 11. Men när dessa hörde sägas att han levde och hade blivit sedd av
   henne, trodde de det icke.

 12. Därefter uppenbarade han sig i en annan skepnad för två av dem,
   medan de voro stadda på vandring utåt landsbygden.
 13. Också dessa gingo bort och omtalade det för de andra; men icke
   heller dem trodde man.

 14. Sedan uppenbarade han sig också för de elva, när de lågo till
   bords; och han förebrådde dem då deras otro och deras hjärtans
   hårdhet, i det att de icke hade trott dem som hade sett honom
   vara uppstånden.

 15. Och han sade till dem: "Gån ut i hela världen och prediken
   evangelium för allt skapat.
 16. Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den
   som icke tror, han skall bliva fördömd.
 17. Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn
   skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,
 18. ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande
   gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga
   händerna, och de skola då bliva friska."

 19. Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han
   upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.
 20. Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade
   med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde
   det.][1]

[1] V. 9--20 se Nya testamentets text i Ordförklaringarna.