Apostlagärningarna, 1 Kapitlet

        Jesu himmelsfärd. Mattias insatt till
                apostel.

 1. I min förra skrift, gode Teofilus, har jag berättat om allt vad
   Jesus gjorde och lärde,
 2. ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom helig
   ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade
   utvalt.
 3. För dem hade han ock genom många säkra bevis tett sig såsom
   levande, efter utståndet lidande; ty under fyrtio dagar lät han
   sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.

 4. När han då var tillsammans med dem, bjöd han dem och sade:
   "Lämnen icke Jerusalem, utan förbiden där vad Fadern har
   utlovat, det varom I haven hört av mig.
 5. Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I
   bliva döpta i helig ande."

 6. Då de nu hade kommit tillhopa, frågade de honom och sade:
   "Herre, skall du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel?"
 7. Han svarade dem: "Det tillkommer icke eder att få veta tider
   eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.
 8. Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft
   och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och
   Samarien, och sedan intill jordens ända."

 9. När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i
   höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn.
 10. Och medan de skådade mot himmelen, under det han for upp, se, då
   stodo hos dem två män i vita kläder.
 11. Och dessa sade: "I galileiske män, varför stån I och sen mot
   himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till
   himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett
   honom fara upp till himmelen."

 12. Sedan vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas
   Oljeberget, vilket ligger nära Jerusalem, icke längre därifrån,
   än man får färdas på en sabbat.
 13. Och när de hade kommit dit, gingo de upp i den sal i övre
   våningen, där de plägade vara tillsammans: Petrus och Johannes
   och Jakob och Andreas, Filippus och Tomas, Bartolomeus och
   Matteus, Jakob, Alfeus' son, och Simon ivraren och Judas, Jakobs
   son.
 14. Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu
   moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder.

 15. En av de dagarna stod Petrus upp och talade bland bröderna, som
   då voro församlade till ett antal av omkring etthundratjugu; han
   sade:
 16. "Mina bröder, det skriftens ord skulle fullbordas, som den
   helige Ande genom Davids mun hade profetiskt talat om Judas,
   vilken blev vägvisare åt de män som grepo Jesus.
 17. Han var ju räknad bland oss och hade också fått detta ämbete på
   sin lott.
 18. Och med de penningar han hade fått såsom lön för sin ogärning
   förvärvade han sig en åker. Men han störtade framstupa ned, och
   hans kropp brast mitt itu, så att alla hans inälvor gåvo sig ut.
 19. Detta blev bekant för alla Jerusalems invånare, och så blev den
   åkern på deras tungomål kallad Akeldamak (det betyder
   Blodsåkern).
 20. Så är ju skrivet i Psalmernas bok:
    'Hans gård blive öde,
    och ingen må finnas, som bor däri';
   och vidare:
    'Hans ämbete tage en annan.'

 21. Därför bör nu någon av de män som följde oss under hela den tid
   då Herren Jesus gick ut och in bland oss,
 22. allt ifrån den dag då han döptes av Johannes ända till den dag
   då han blev upptagen och skildes ifrån oss -- någon av dessa män
   bör insättas till att jämte oss vittna om hans uppståndelse."

 23. Därefter ställde de fram två: Josef (som kallades Barsabbas och
   hade tillnamnet Justus) och Mattias.
 24. Och de bådo och sade: "Herre, du som känner allas hjärtan, visa
   oss vilken av dessa två du har utvalt
 25. till att få den plats såsom tjänare och apostel, vilken Judas
   övergav, för att gå till den plats som var hans."
 26. Och de drogo lott om dem, och lotten föll på Mattias. Och så
   blev denne, jämte de elva, räknad såsom apostel.          Apostlagärningarna, 2 Kapitlet

         Andens utgjutelse på pingstdagen.
        Petrus' tal till folket. Församlingens
          tillväxt, endräkt och förkovran.

 1. När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med
   varandra.
 2. Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam
   storm hade dragit fram; och det uppfyllde hela huset där de
   sutto.
 3. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och
   satte sig på dem, en på var av dem.
 4. Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra
   tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

 5. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från allahanda folk
   under himmelen.
 6. Och när dånet hördes, församlade sig hela hopen, och en stor
   rörelse uppstod, ty var och en hörde sitt eget tungomål talas av
   dem.
 7. Och de uppfylldes av häpnad och förundran och sade: "Äro de icke
   galiléer, alla dessa som här tala?
 8. Huru kommer det då till, att var och en av oss hör sitt eget
   modersmål talas?
 9. Vi må vara parter eller meder eller elamiter, vi må hava vårt
   hem i Mesopotamien eller Judeen eller Kappadocien, i Pontus
   eller provinsen Asien,
 10. i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller i Libyens bygder, åt
   Cyrene till, eller vara hitflyttade främlingar från Rom,
 11. vi må vara judar eller proselyter, kretenser eller araber, alla
   höra vi dem på våra egna tungomål tala om Guds väldiga
   gärningar."
 12. Så uppfylldes de alla av häpnad och visste icke vad de skulle
   tänka. Och de sade, den ene till den andre: "Vad kan detta
   betyda?"
 13. Men somliga drevo gäck med dem och sade: "De äro fulla av sött
   vin."

 14. Då trädde Petrus fram, jämte de elva, och hov upp sin röst och
   talade till dem:

   "I judiske män och I alla Jerusalems invånare, detta mån I veta,
   och lyssnen nu till mina ord:
 15. Det är icke så som I menen, att dessa äro druckna; det är ju
   blott tredje timmen på dagen.
 16. Nej, här uppfylles det som är sagt genom profeten Joel:

 17.  'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud,
    att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött,
    och edra söner och edra döttrar skola profetera,
    och edra ynglingar skola se syner,
    och edra gamla män skola hava drömmar;
 18.  ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor
    skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,
    och de skola profetera.
 19.  Och jag skall låta undertecken synas uppe på himmelen
    och tecken nere på jorden:
    blod och eld och rökmoln.
 20.  Solen skall vändas i mörker
    och månen i blod,
    förrän Herrens dag kommer,
    den stora och härliga.
 21.  Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn,
    han skall varda frälst.'

 22. I män av Israel, hören dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som
   inför eder fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under
   och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland eder, såsom I
   själva veten,
 23. denne som blev given i edert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut
   och sin försyn hade bestämt, honom haven I genom män som icke
   veta av lagen låtit fastnagla vid korset och döda.
 24. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå,
   eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av
   döden.
 25. Ty David säger med tanke på honom:
    'Jag har haft Herren
    för mina ögon alltid,
    ja, han är på min högra sida,
    för att jag icke skall vackla.
 26.  Fördenskull gläder sig mitt hjärta,
    och min tunga fröjdar sig,
    och jämväl min kropp
    får vila med en förhoppning:
 27.  den, att du icke skall lämna
    min själ åt dödsriket
    och icke låta din Helige
    se förgängelse.
 28.  Du har kungjort mig livets vägar;
    du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.'

 29. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till eder om vår stamfader
   David att han är både död och begraven; hans grav finnes ju
   ibland oss ännu i dag.
 30. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade
   lovat honom att 'av hans livs frukt sätta en konung på hans
   tron',
 31. därför förutsåg han att Messias skulle uppstå, och talade därom
   och sade att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket, och att
   hans kropp icke skulle se förgängelse.

 32. Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla
   vittna.
 33. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av
   Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I
   här sen och hören.
 34. Ty icke har David farit upp till himmelen; fastmer säger han
   själv:
    'Herren sade till min herre:
    Sätt dig på min högra sida,
 35.  till dess jag har lagt dina fiender
    dig till en fotapall.

 36. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne
   Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre
   och till Messias."

 37. När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade
   till Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skola vi
   göra?"
 38. Petrus svarade dem: "Gören bättring, och låten alla döpa eder i
   Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom
   gåva undfå den helige Ande.
 39. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i
   fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar."

 40. Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han
   sade: "Låten frälsa eder från detta vrånga släkte."
 41. De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades
   församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.
 42. Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och
   brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

 43. Och fruktan kom över var och en; och många under och tecken
   gjordes genom apostlarna.
 44. Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting
   gemensamt;
 45. de sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med
   sig därav åt alla, eftersom var och en behövde.
 46. Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i
   helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd
   och i hjärtats enfald, och lovade Gud.
 47. Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade
   församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.          Apostlagärningarna, 3 Kapitlet

        Petrus botar en ofärdig man och predikar
          om Jesus såsom den av profeterna
             bebådade Messias.

 1. Och Petrus och Johannes gingo upp till helgedomen, till den bön
   som hölls vid nionde timmen.
 2. Och där bars fram en man som hade varit ofärdig allt ifrån
   moderlivet, och som man var dag plägade sätta vid den port i
   helgedomen, som kallades Sköna porten, för att han skulle kunna
   begära allmosor av dem som gingo in i helgedomen.
 3. När denne nu fick se Petrus och Johannes, då de skulle gå in i
   helgedomen, bad han dem om en allmosa.
 4. Då fäste Petrus och Johannes sina ögon på honom, och Petrus
   sade: "Se på oss."
 5. När han då gav akt på dem, i förväntan att få något av dem,
 6. sade Petrus: "Silver och guld har jag icke; men vad jag har, det
   giver jag dig. I Jesu Kristi, nasaréens namn: stå upp och gå."
 7. Och så fattade han honom vid högra handen och reste upp honom.
   Och strax fingo hans fötter och fotleder styrka,
 8. och han sprang upp och stod upprätt och begynte gå och följde
   dem in i helgedomen, alltjämt gående och springande, under det
   att han lovade Gud.
 9. Och allt folket såg honom, där han gick omkring och lovade Gud.
 10. Och när de kände igen honom och sågo att det var samme man som
   plägade sitta och begära allmosor vid Sköna porten i helgedomen,
   blevo de uppfyllda av häpnad och bestörtning över det som hade
   vederfarits honom.

 11. Då han nu höll sig till Petrus och Johannes, strömmade allt
   folket, utom sig av häpnad, tillsammans till dem på den plats
   som kallades Salomos pelargång.
 12. När Petrus såg detta, tog han till orda och talade till folket
   så:

   "I män av Israel, varför undren I över denne man, och varför sen
   I så på oss, likasom hade vi genom någon vår kraft eller fromhet
   åstadkommit att han kan gå?
 13. Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har
   förhärligat sin tjänare Jesus, honom som I utlämnaden, och som I
   förnekaden inför Pilatus, när denne redan hade beslutit att giva
   honom lös.
 14. Ja, I förnekaden honom, den helige och rättfärdige, och begärden
   att en dråpare skulle givas åt eder.
 15. Och livets furste dräpten I, men Gud uppväckte honom från de
   döda; därom kunna vi själva vittna.
 16. Och det är på grund av tron på hans namn som denne man, vilken I
   sen och kännen, har undfått styrka av hans namn; och den tro som
   verkas genom Jesus har, i allas eder åsyn, gjort att han nu kan
   bruka alla lemmar.

 17. Nu vet jag väl, mina bröder, att I såväl som edra rådsherrar
   haven gjort detta, därför att I icke vissten bättre.
 18. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan, som han
   förut genom alla sina profeters mun hade förkunnat, nämligen att
   hans Smorde skulle lida.

 19. Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder
   bliva utplånade,
 20. på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren, i det
   att han sänder den Messias som han har utsett åt eder, nämligen
   Jesus,
 21. vilken dock himmelen måste behålla intill de tider nå allt skall
   bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida
   heliga profeters mun.
 22. Moses har ju sagt: 'En profet skall Herren Gud låta uppstå åt
   eder, av edra bröder, en som är mig lik; honom skolen I lyssna
   till i allt vad han talar till eder.
 23. Och det skall ske att var och en som icke lyssnar till den
   profeten, han skall utrotas ur folket.'
 24. Och sedan hava alla profeterna, både Samuel och de som följde
   efter honom, så många som hava talat, också bebådat dessa tider.
 25. I ären själva barn av profeterna och delaktiga i det förbund som
   Gud slöt med edra fäder, när han sade till Abraham: 'Och i din
   säd skola alla släkter på jorden varda välsignade.'
 26. För eder först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå, och
   han har sänt honom för att välsigna eder, när I, en och var,
   omvänden eder från eder ondska."          Apostlagärningarna, 4 Kapitlet

        Petrus och Johannes gripas och ställas
          inför Stora rådet, men lösgivas.
        Församlingen förenas i bön och inbördes
                kärlek.

 1. Medan de ännu talade till folket, kommo prästerna och
   tempelvaktens befälhavare och sadducéerna över dem.
 2. Ty det förtröt dem att du undervisade folket och i Jesus
   förkunnade uppståndelsen från de döda.
 3. Därför grepo de dem nu och satte dem i fängsligt förvar till
   följande dag, eftersom det redan var afton.
 4. Men många av dem som hade hört vad som hade talats kommo till
   tro; och antalet av männen uppgick nu till vid pass fem tusen.

 5. Dagen därefter församlade sig deras rådsherrar och äldste och
   skriftlärde i Jerusalem;
 6. där voro då ock Hannas, översteprästen, och Kaifas och Johannes
   och Alexander och alla som voro av översteprästerlig släkt.
 7. Och de läto föra fram dem inför sig och frågade dem: "Av vilken
   makt eller i genom vilket namn haven I gjort detta?"
 8. Då sade Petrus till dem, uppfylld av helig ande:

   "I folkets rådsherrar och äldste,
 9. eftersom vi i dag underkastas rannsakning för en god gärning mot
   en sjuk man och tillfrågas varigenom denne har blivit botad,
 10. så mån I veta, I alla och hela Israels folk, att det är genom
   Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans som I haven korsfäst, men som
   Gud har uppväckt från de döda -- att det är genom det namnet som
   denne man står inför eder frisk och färdig.
 11. Han är 'den stenen som av byggningsmännen' -- av eder själva --
   'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'.
 12. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under
   himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket
   vi kunna bliva frälsta."

 13. När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo
   att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så
   kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus.
 14. Och när de sågo mannen som hade blivit botad stå där bredvid
   dem, kunde de icke säga något däremot.
 15. De befallde dem alltså att gå ut från rådsförsamlingen. Sedan
   överlade de med varandra
 16. och sade: "Vad skola vi göra med dessa män? Att ett märkligt
   tecken har blivit gjort av dem, det är ju uppenbart för alla
   Jerusalems invånare, och vi kunna icke förneka det.
 17. Men för att detta icke ännu mer skall komma ut bland folket, må
   vi strängeligen förbjuda dem att hädanefter i det namnet tala
   för någon människa."

 18. Därefter kallade de in dem och förbjödo dem helt och hållet att
   tala eller undervisa i Jesu namn.
 19. Men Petrus och Johannes svarade och sade till dem: "Om det är
   rätt inför Gud att vi hörsamma eder mer är Gud, därom mån I
   själva döma;
 20. vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi hava sett
   och hört."
 21. Då förbjödo de dem detsamma ännu strängare, men läto dem sedan
   gå. Ty eftersom alla prisade Gud för det som hade skett, kunde
   de, för folkets skull, icke finna någon utväg genom att straffa
   dem.
 22. Mannen som genom detta tecken hade blivit botad var nämligen
   över fyrtio år gammal.

 23. När de alltså hade blivit lösgivna, kommo de till sina egna och
   omtalade för dem allt vad översteprästerna och de äldste hade
   sagt dem.
 24. Då de hörde detta, ropade de endräktigt till Gud och sade:

   "Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet
   och allt vad i dem är.
 25. Och du har genom vår fader Davids, din tjänares, mun sagt genom
   helig ande:
    'Varför larmade hedningarna
    och tänkte folken fåfänglighet?
 26.  Jordens konungar trädde fram,
    och furstarna samlade sig tillhopa
    mot Herren och hans Smorde.'

 27. Ja, i sanning, de församlade sig i denna stad mot din helige
   tjänare Jesus, mot honom som du har smort: Herodes och Pontius
   Pilatus med hedningarna och Israels folkstammar;
 28. de församlade sig till att utföra allt vad din hand och ditt
   rådslut förut hade bestämt skola ske.
 29. Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att
   de med all frimodighet må förkunna ditt ord,
 30. i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till
   att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu
   namn."

 31. När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro
   församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och
   de förkunnade Guds ord med frimodighet.

 32. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ.
   Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan du hade
   allting gemensamt.
 33. Och med stor kraft framburo apostlarna vittnesbördet om Herren
   Jesu uppståndelse; och stor nåd var över dem alla.
 34. Bland dem fanns ingen som led nöd; ty alla som ägde något
   jordstycke eller något hus sålde detta och buro fram betalningen
   för det sålda
 35. och lade den för apostlarnas fötter, och man delade ut därav, så
   att var och en fick efter som han behövde.

 36. Josef, som av apostlarna ock kallades Barnabas (det betyder
   förmanaren), en levit som var bördig från Cypern,
 37. också han sålde en åker som han ägde och bar fram penningarna
   och lade dem för apostlarnas fötter.          Apostlagärningarna, 5 Kapitlet

         Ananias och hans hustru straffas för
         bedrägeri. Apostlarna göra under,
        fängslas, befrias av en ängel, inkallas
          för Stora rådet, men lösgivas på
             Gamaliels uppmaning.

 1. Men en ung man vid namn Ananias och hans hustru Safira sålde ett
   jordagods,
 2. och han tog därvid, med sin hustrus vetskap, undan något av
   betalningen därför; allenast en del bar han fram och lade för
   apostlarnas fötter.
 3. Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt
   hjärta, så att du har velat bedraga den helige Ande och taga
   undan något av betalningen för jordstycket?
 4. Detta var ju din egendom, medan du hade det kvar; och när det
   var sålt, voro ju penningarna i din makt. Huru kunde du få
   något sådant i sinnet? Du har ljugit, icke för människor, utan
   för Gud."
 5. När Ananias hörde dessa ord, föll han ned och gav upp andan.
   Och stor fruktan kom över alla som hörde detta.
 6. Och de yngre männen stodo upp och höljde in honom och buro ut
   honom och begrovo honom.

 7. Vid pass tre timmar därefter kom hans hustru in, utan att veta
   om, vad som hade skett.
 8. Petrus sade då till henne: "Säg mig, var det för den summan I
   sålden jordstycket?" Hon svarade: "Ja, för den summan."
 9. Då sade Petrus till henne: "Huru kunden I vilja komma överens om
   att fresta Herrens Ande? Se, härutanför dörren höras nu
   fotstegen av de män som hava begravt din man; och de skola bära
   ut också dig."
 10. Och strax föll hon ned vid hans fötter och gav upp andan; och
   när de unge männen kommo in, funno de henne död. De buro då ut
   henne och begrovo henne bredvid hennes man.
 11. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra
   som hörde detta.

 12. Och genom apostlarna gjordes många tecken och under bland
   folket; och de höllo sig alla endräktigt tillsammans i Salomos
   pelargång.
 13. Av de andra dristade sig ingen att närma sig dem, men folket
   höll dem i ära.
 14. Och ännu flera trodde och slöto sig till Herren, hela skaror av
   både män och kvinnor.
 15. Ja, man bar de sjuka ut på gatorna och lade dem på bårar och i
   sängar, för att, när Petrus kom gående, åtminstone hans skugga
   måtte falla på någon av dem.
 16. Och jämväl från städerna runt omkring Jerusalem kom folket i
   skaror och förde med sig sjuka och sådana som voro plågade av
   orena andar; och alla blevo botade.

 17. Då stod översteprästen upp och alla som höllo med honom -- de
   som hörde till sadducéernas parti -- och de uppfylldes av
   nitälskan
 18. och läto gripa apostlarna och sätta dem i allmänt häkte.
 19. Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och
   förde ut dem och sade:
 20. "Gån åstad och träden upp i helgedomen, och talen till folket
   alla det sanna livets ord."
 21. När de hade hört detta, gingo de inemot dagbräckningen in i
   helgedomen och undervisade.

   Emellertid kommo översteprästen och de som höllo med honom och
   sammankallade Stora rådet, alla Israels barns äldste. Därefter
   sände de åstad till fängelset för att hämta dem.
 22. Men när rättstjänarna kommo dit, funno de dem icke i fängelset.
   De vände då tillbaka och omtalade detta
 23. och sade: "Fängelset funno vi stängt med all omsorg och väktarna
   stående utanför portarna, men då vi öppnade, funno vi ingen
   därinne."
 24. När tempelvaktens befälhavare och översteprästerna hörde detta,
   visst de icke vad de skulle tänka därom, eller vad som skulle
   bliva av detta.
 25. Då kom någon och berättade för den: "De män som I haven insatt i
   fängelset, de stå nu i helgedomen och undervisa folket."

 26. Befälhavaren gick då med rättstjänarna åstad och hämtade dem;
   dock brukade de icke våld, ty de fruktade att bliva stenade av
   folket.
 27. Och sedan de hade hämtat dem, förde de dem fram inför Stora
   rådet. Och översteprästen anställde förhör med dem
 28. och sade: "Vi hava ju allvarligen förbjudit eder att undervisa i
   det namnet, och likväl haven I uppfyllt Jerusalem med eder
   undervisning, och I viljen nu låta den mannens blod komma över
   oss."
 29. Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: "Man måste
   lyda Gud mer än människor.
 30. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som I haden upphängt på trä
   och dödat.
 31. Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och
   frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas
   förlåtelse.
 32. Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande,
   vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga."

 33. När de hörde detta, blevo de mycket förbittrade och ville döda
   dem.
 34. Men en farisé, en laglärare vid namn Gamaliel, som var aktad av
   allt folket, stod då upp i Rådet och tillsade att man för en kort
   stund skulle föra ut männen.
 35. Sedan sade han till de andra: "I män av Israel, sen eder för vad
   I tänken göra med dessa män.
 36. För en tid sedan uppträdde ju Teudas och gav sig ut för att
   något vara, och till honom slöt sig en hop av vid pass fyra
   hundra män. Och han blev dödad, och alla som hade trott på
   honom förskingrades och blevo till intet.
 37. Efter honom uppträdde Judas från Galileen, vid den tid då
   skattskrivningen pågick; denne förledde en hop folk till avfall,
   så att de följde honom. Också han förgicks, och alla som hade
   trott på honom blevo förskingrade.
 38. Och nu säger jag eder: Befatten eder icke med dessa män, utan
   låten dem vara; ty skulle detta vara ett rådslag eller ett verk
   av människor, så kommer det att slås ned;
 39. men är det av Gud, så kunnen I icke slå ned dessa män. Sen
   till, att I icke mån befinnas strida mot Gud själv."

 40. Och de lydde hans råd; de kallade in apostlarna, och sedan de
   hade låtit gissla dem, förbjödo de dem att tala i Jesu namn och
   läto dem därefter gå.

 41. Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade
   aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.
 42. Och de upphörde icke att var dag undervisa i helgedomen och
   hemma i husen och förkunna evangelium om Kristus Jesus.          Apostlagärningarna, 6 Kapitlet

         Sju män utväljas för att besörja den
         dagliga utdelningen. Församlingen
        tillväxer. Stefanus drages inför Stora
                rådet.

 1. Vid denna tid, då nu lärjungarnas antal förökades, begynte de
   grekiska judarna knorra mot de infödda hebréerna över att deras
   änkor blevo förbisedda vid den dagliga utdelningen.
 2. Då sammankallade de tolv hela lärjungaskaran och sade: "Det är
   icke tillbörligt att vi försumma Guds ord för att göra tjänst
   vid borden.
 3. Så utsen nu bland eder, I bröder, sju män som hava gott
   vittnesbörd om sig och äro fulla av ande och vishet, män som vi
   kunna sätta till att sköta denna syssla.
 4. Vi skola då helt få ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst."

 5. Det talet behagade hela menigheten. Och de utvalde Stefanus, en
   man som var full av tro och helig ande, vidare Filippus och
   Prokorus och Nikanor och Timon och Parmenas, slutligen Nikolaus,
   en proselyt från Antiokia.
 6. Dem läto de träda fram för apostlarna, och dessa bådo och lade
   händerna på dem.

 7. Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades
   mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga
   och trodde.

 8. Och Stefanus var full av nåd och kraft och gjorde stora under
   och tecken bland folket.
 9. Men av dem som hörde till den synagoga som kallades "De
   frigivnes och cyrenéernas och alexandrinernas synagoga", så ock
   av dem som voro från Cilicien och provinsen Asien, stodo några
   upp för att disputera med Stefanus.
 10. Dock förmådde de icke stå emot den vishet och den ande som här
   talade.
 11. Då skaffade de några män som föregåvo att de hade hört honom
   tala hädiska ord mot Moses och mot Gud.
 12. De uppeggade så folket och de äldste och de skriftlärde och
   överföllo honom och grepo honom och förde honom inför Stora
   rådet.
 13. Där läto de falska vittnen träda fram, vilka sade: "Denne man
   upphör icke att tala mot vår heliga plats och mot lagen.
 14. Ty vi hava hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall
   bryta ned denna byggnad och förändra de stadgar som Moses har
   givit oss."
 15. Då nu alla som sutto i Rådet fäste sina ögon på honom, syntes
   dem hans ansikte vara såsom en ängels ansikte.          Apostlagärningarna, 7 Kapitlet

        Stefanus' tal inför Stora rådet och hans
               martyrdöd.

 1. Och översteprästen frågade: "Förhåller detta sig så?"
 2. Då sade han:

   "Bröder och fäder, hören mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig
   för vår fader Abraham, medan han ännu var i Mesopotamien, och
   förrän han bosatte sig i Karran,
 3. och sade till honom: 'Gå ut ur ditt land och från din släkt, och
   drag till det land som jag skall visa dig.'
 4. Då gick han åstad ut ur kaldéernas land och bosatte sig i
   Karran. Sedan, efter han faders död, bjöd Gud honom att flytta
   därifrån till detta land, där I nu bon.
 5. Han gav honom ingen arvedel däri, icke ens så mycket som en
   fotsbredd, men lovade att giva det till besittning åt honom och
   åt hans säd efter honom; detta var på den tid då han ännu icke
   hade någon son.
 6. Och vad Gud sade var detta, att hans säd skulle leva såsom
   främlingar i ett land som icke tillhörde dem, och att man skulle
   göra dem till trälar och förtrycka dem i fyra hundra år.
 7. 'Men det folk vars trälar de bliva skall jag döma', sade Gud;
   'sedan skola de draga ut och hålla gudstjänst åt mig på denna
   plats.'

 8. Och han upprättade ett omskärelsens förbund med honom. Och så
   födde han Isak och omskar honom på åttonde dagen, och Isak födde
   Jakob, och Jakob födde våra tolv stamfäder.

 9. Och våra stamfäder avundades Josef och sålde honom till
   Egypten. Men Gud var med honom
 10. och frälste honom ur allt hans betryck och lät honom finna nåd
   och gav honom vishet inför Farao, konungen i Egypten; och denne
   satte honom till herre över Egypten och över hela sitt hus.
 11. Och hungersnöd kom över hela Egypten och Kanaan med stort
   betryck, och våra fäder kunde icke få något att äta.
 12. Men när Jakob fick höra att bröd fanns i Egypten, sände han våra
   fäder åstad dit, en första gång.
 13. Sedan, när de för andra gången kommo dit, blev Josef igenkänd av
   sina bröder, och Farao fick kunskap och Josefs släkt.
 14. Därefter sände Josef åstad och kallade till sig sin fader Jakob
   och hela sin släkt, sjuttiofem personer.
 15. Och Jakob for ned till Egypten; och han dog där, han såväl som
   våra fäder.
 16. Och man förde dem därifrån till Sikem och lade dem i den grav
   som Abraham för en summa penningar hade köpt av Emmors barn i
   Sikem.

 17. Och alltefter som tiden nalkades att det löfte skulle uppfyllas,
   som Gud hade givit Abraham, växte folket till och förökade sig i
   Egypten,
 18. till dess en ny konung över Egypten uppstod, en som icke visste
   av Josef.
 19. Denne konung gick listigt till väga mot vårt folk och förtryckte
   våra fäder och drev dem till att utsätta sina späda barn, för
   att dessa icke skulle bliva vid liv.

 20. Vid den tiden föddes Moses, och han 'var ett vackert barn' inför
   Gud. Under tre månader fostrades han i sin faders hus;
 21. sedan, när han hade blivit utsatt, lät Faraos dotter hämta honom
   till sig och uppfostra honom såsom sin egen son.
 22. Och Moses blev undervisad i all egyptiernas visdom och var
   mäktig i ord och gärningar.
 23. Men när han blev fyrtio år gammal, fick han i sinnet att besöka
   sina bröder, Israels barn.
 24. När han då såg att en av dem led orätt, tog han den misshandlade
   i försvar och hämnades honom, i det att han slog ihjäl
   egyptiern.
 25. Nu menade han att hans bröder skulle förstå att Gud genom honom
   ville bereda dem frälsning; men de förstodo det icke.
 26. Dagen därefter kom han åter fram till dem, där de tvistade, och
   ville förlika dem och sade: 'I män, I ären ju bröder; varför
   gören I då varandra orätt?'
 27. Men den som gjorde orätt mot sin landsman stötte bort honom och
   sade: 'Vem har satt dig till hövding och domare över oss?
 28. Kanske du vill döda mig, såsom du i går dödade egyptiern?'
 29. Vid det talet flydde Moses bort och levde sedan såsom främling i
   Madiams land och födde där två söner.

 30. Och när fyrtio är äter voro förlidna, uppenbarade sig för honom,
   i öknen vid berget Sinai, en ängel i en brinnande törnbuske.
 31. När Moses såg detta, förundrade han sig över synen; och då han
   gick fram för att se vad det var, hördes Herrens röst:
 32. 'Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.' Då
   greps Moses av bävan och dristade sig icke att se dit.
 33. Och Herren sade till honom: 'Lös dina skor av dina fötter, ty
   platsen där du står är helig mark.
 34. Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och deras
   suckan har jag hört, och jag har stigit ned för att rädda dem.
   Därför må du nu gå åstad; jag vill sända dig till Egypten.

 35. Denne Moses, som de hade förnekat, i det de sade: 'Vem har satt
   dig till hövding och domare?', honom sände Gud att vara både en
   hövding och en förlossare, genom ängeln som uppenbarade sig för
   honom i törnbusken.
 36. Det var han som förde ut dem, och som gjorde under och tecken i
   Egyptens land och i Röda havet och i öknen, under fyrtio år.

 37. Det var samme Moses som sade till Israels barn: 'En profet skall
   Gud låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som är mig lik.'
 38. Det var och han, som under den tid då menigheten levde i öknen,
   både var hos ängeln, som talade med honom på berget Sinai, och
   tillika hos våra fäder; och han undfick levande ord för att giva
   dem åt eder.
 39. Men våra fäder ville icke bliva honom lydiga, utan stötte bort
   honom och vände sig med sina hjärtan mot Egypten
 40. och sade till Aron: 'Gör oss gudar, som kunna gå framför oss; ty
   vi veta icke vad som har vederfarits denne Moses, som förde oss
   ut ur Egyptens land.'
 41. Och de gjorde i de dagarna en kalv och buro sedan fram offer åt
   avguden och gladde sig över sina händers verk.
 42. Då vände Gud sig bort och prisgav dem till att dyrka himmelens
   härskara, såsom det är skrivet i Profeternas bok:
    'Framburen I väl åt mig slaktoffer och spisoffer
    under de fyrtio åren i öknen,
    I av Israels hus?
 43.  Nej, I buren Moloks tält
    och guden Romfas stjärna,
    de bilder som I hade gjort för att tillbedja.
    Därför skall jag låta eder föras åstad
    ända bortom Babylon.'

 44. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen, så inrättat,
   som han som talade till Moses hade förordnat att denne skulle
   göra det, efter den mönsterbild som han hade fått se.
 45. Och våra fäder togo det i arv och förde det sedan under Josua
   hitin, när de togo landet i besittning, efter de folk som Gud
   fördrev för våra fäder. Så var det ända till Davids tid.
 46. Denne fann nåd inför Gud och bad att han måtte finna 'ett rum
   till boning' åt Jakobs Gud.
 47. Men det var Salomo som fick bygga ett hus åt honom.
 48. Dock, den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer, ty
   det är såsom profeten säger:
 49.  'Himmelen är min tron,
    och jorden är min fotapall;
    vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, säger Herren,
    och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?
 50.  Min hand har ju gjort allt detta.'

 51. I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid
   emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder.
 52. Vilken av profeterna hava icke edra fäder förföljt? De hava ju
   dräpt dem som förkunnade att den Rättfärdige skulle komma, han
   som I själva nu haven förrått och dräpt,
 53. I som fingen lagen eder given genom änglars försorg, men icke
   haven hållit den."

 54. När de hörde detta, blevo de mycket förbittrade i sina hjärtan
   och beto sina tänder samman mot honom.
 55. Men han, full av helig ande, skådade upp mot himmelen och fick
   se Guds härlighet och såg Jesus stå på Guds högra sida.
 56. Och han sade: "Jag ser himmelen öppen och Människosonen stå på
   Guds högra sida."
 57. Då skriade de med hög röst och höllo för sina öron och stormade
   alla på en gång emot honom
 58. och förde honom ut ur staden och stenade honom. Och vittnena
   lade av sina mantlar vid en ung mans fötter, som hette Saulus.
 59. Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade:
   "Herre Jesus, tag emot min ande."
 60. Och han föll ned på sina knän och ropade med hög röst: "Herre,
   tillräkna dem icke denna synd." Och när han hade sagt detta,
   avsomnade han.

8:1. [1]

[1] Apg 8:1a hör egentligen hit, men återfinns nedan. --Red för den
   elektroniska utgåvan. 1. Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.

          Apostlagärningarna, 8 Kapitlet

          Förföljelse mot församlingen i
          Jerusalem. Evangelium predikat i
        Samarien. Trollkarlen Simon. En etiopisk
               hovmans dop.

   Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i
   Jerusalem; och alla, utom apostlarna, blevo kringspridda över
   Judeens och Samariens landsbygd.
 2. Några fromma män begrovo dock Stefanus och höllo en stor
   dödsklagan efter honom.
 3. Saulus åter for våldsamt fram mot församlingen; han gick omkring
   i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i
   fängelse.

 4. Men de som hade blivit kringspridda gingo omkring och förkunnade
   evangelii ord.
 5. Och Filippus kom så ned till huvudstaden i Samarien och
   predikade Kristus för folket där.
 6. Och när de hörde Filippus och sågo de tecken som han gjorde,
   aktade de endräktigt på det som han talade.
 7. Ty från många som voro besatta av orena andar foro andarna ut
   under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade.
 8. Och det blev stor glädje i den staden.

 9. Nu var där i staden före honom en man vid namn Simon, som hade
   övat trolldom, så att han hade slagit det samaritiska folket med
   häpnad, och som sade sig vara något stort.
 10. Till honom höllo sig alla, både små och stora, och sade: "Denne
   är vad man kallar 'Guds stora kraft.'"
 11. Och de höllo sig till honom, därför att han genom sina
   trollkonster under ganska lång tid hade slagit dem med häpnad.
 12. Men nu, då de satte tro till Filippus, som förkunnade evangelium
   om Guds rike och om Jesu Kristi namn, läto de döpa sig, både män
   och kvinnor.
 13. Ja, Simon själv kom till tro; och sedan han hade blivit döpt,
   höll han sig ständigt till Filippus. Och när han såg de stora
   tecken och kraftgärningar som denne gjorde, betogs han av
   häpnad.

 14. Då nu apostlarna i Jerusalem fingo höra att Samarien hade tagit
   emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes.
 15. Och när dessa kommo ditned, bådo de för dem, att de måtte undfå
   helig ande;
 16. ty helig ande hade ännu icke fallit på någon av dem, utan de
   voro allenast döpta i Herren Jesu namn.
 17. De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande.
 18. När då Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning
   som Anden blev given, bjöd han dem penningar
 19. och sade: "Given ock mig den makten, så att var och en som jag
   lägger händerna på undfår helig ande."
 20. Då sade Petrus till honom: "Må dina penningar med dig själv gå i
   fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för
   penningar.
 21. Du har ingen del eller lott i det som här är fråga om, ty ditt
   hjärta är icke rättsinnigt inför Gud.
 22. Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och
   bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må,
   om möjligt är, bliva dig förlåten.
 23. Ty jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i
   orättfärdighetens bojor."
 24. Då svarade Simon och sade: "Bedjen I till Herren för mig, att
   intet av det som I haven sagt må komma över mig."

 25. Och sedan de hade framburit sitt vittnesbörd och talat Herrens
   ord, begåvo de sig tillbaka till Jerusalem och förkunnade därvid
   evangelium i många samaritiska byar.

 26. Men en Herrens ängel talade till Filippus och sade: "Stå upp och
   begiv dig vid middagstiden ut på den väg som leder ned från
   Jerusalem till Gasa; den är tom på folk."
 27. Då stod han upp och begav sig åstad. Och se, en etiopisk man
   for där fram, en hovman som var en mäktig herre hos Kandace,
   drottningen i Etiopien, och var satt över hela hennes
   skattkammare. Denne hade kommit till Jerusalem för att där
   tillbedja,
 28. men var nu stadd på hemvägen och satt i sin vagn och läste
   profeten Esaias.
 29. Då sade Anden till Filippus: "Gå fram och närma dig till denna
   vagn."
 30. Filippus skyndade fram och hörde att han läste profeten Esaias.
   Då frågade han: "Förstår du vad du läser?"
 31. Han svarade: "Huru skulle jag väl kunna förstå det, om ingen
   vägleder mig?" Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig
   bredvid honom.

 32. Men det ställe i skriften som han läste var detta:
    "Såsom ett får fördes han bort till att slaktas;
    och såsom ett lamm som är tyst inför den som klipper det,
    så öppnade han icke sin mun.
 33.  Genom hans förnedring blev hans dom borttagen.
    Vem kan räkna hans släkte?
    Ty hans liv ryckes undan från jorden."

 34. Och hovmannen frågade Filippus och sade: "Jag beder dig, säg mig
   om vilken profeten talar detta, om sig själv eller om någon
   annan?"
 35. Då öppnade Filippus sin mun och begynte med detta skriftens ord
   och förkunnade för honom evangelium om Jesus.
 36. Och medan de färdades vägen fram, kommo de till ett vatten. Då
   sade hovmannen: "Se, här finnes vatten. Vad hindrar att jag
   döpes?"
 37. [1]
 38. Och han lät vagnen stanna; och de stego båda ned i vattnet,
   Filippus och hovmannen, och han döpte honom.
 39. Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort
   Filippus, och hovmannen såg honom icke mer, då han nu glad
   fortsatte sin färd.
 40. Men Filippus blev efteråt sedd i Asdod. Därefter vandrade han
   omkring och förkunnade evangelium i alla städer, till dess han
   kom till Cesarea.

[1] V. 37 se Nya testamentets text i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 9 Kapitlet

        Saulus omvändes, predikar i Damaskus och
         i Jerusalem. Församlingen tillväxer.
        Petrus botar Eneas, uppväcker Tabita.

 1. Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens
   lärjungar, gick till översteprästen
 2. och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för
   att, om han funne några som voro på "den vägen"[1], vare sig män
   eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem.

 3. Men när han på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett
   sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom.
 4. Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till
   honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?"
 5. Då sade han: "Vem är du, Herre?" Han svarade: "Jag är Jesus,
   den som du förföljer.
 6. Men stå nu upp och gå in i staden, så skall där bliva dig sagt
   vad du har att göra."
 7. Och männen som voro med honom på färden stodo mållösa av skräck,
   ty de hörde väl rösten, men sågo ingen.
 8. Och Saulus reste sig upp från jorden, men när han öppnade sina
   ögon, kunde han icke mer se något. De togo honom därför vid
   handen och ledde honom in i Damaskus.
 9. Och under tre dagar såg han intet; och han varken åt eller
   drack.

 10. Men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Till honom
   sade Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Här är jag,
   Herre."
 11. Och Herren sade till honom: "Stå upp och gå till den gata som
   kallas Raka gatan och fråga i Judas' hus efter en man vid namn
   Saulus, från Tarsus. Ty se, han beder.
 12. Och i en syn har han sett huru en man vid namn Ananias kom in
   och lade händerna på honom, för att han skulle få sin syn igen."
 13. Då svarade Ananias: "Herre, jag har av många hört huru mycket
   ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem.
 14. Och han har nu här med sig fullmakt ifrån översteprästerna att
   fängsla alla dem som åkalla ditt namn."
 15. Men Herren sade till honom: "Gå åstad; ty denne man är mig ett
   utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och
   konungar och inför Israels barn;
 16. och jag skall visa honom huru mycket han måste lida för mitt
   namns skull."

 17. Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina
   händer på honom och sade: "Saul, min broder, Herren har sänt
   mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han
   har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva
   uppfylld av helig ande."
 18. Då var det strax såsom om fjäll föllo ifrån hans ögon, och han
   fick sin syn igen. Och han stod upp och lät döpa sig.
 19. Sedan tog han sig mat och blev därav stärkt.

   Därefter var han någon tid tillsammans med lärjungarna i
   Damaskus.
 20. Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han
   var Guds Son.
 21. Och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad och sade:
   "Var det icke denne som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade
   det namnet? Och hade han icke kommit hit, för att han skulle
   föra sådana människor bundna till översteprästerna?"

 22. Men Saulus uppträdde med allt större kraft och gjorde de judar
   som bodde i Damaskus svarslösa, i det han bevisade att Jesus var
   Messias.

 23. När så en längre tid hade förgått, rådslogo judarna om att röja
   honom ur vägen;
 24. men deras anslag blev bekant för Saulus. Och då de nu, för att
   kunna röja honom ur vägen, till och med höllo vakt vid
   stadsportarna både dag och natt,
 25. togo hans lärjungar honom en natt och släppte honom ut genom
   muren, i det att de sänkte ned honom i en korg.

 26. När han sedan kom till Jerusalem, försökte han att närma sig
   lärjungarna; men alla fruktade för honom, ty de trodde icke att
   han verkligen var en lärjunge.
 27. Då tog Barnabas sig an honom och förde honom till apostlarna och
   förtäljde för dem huru han på vägen hade sett Herren, som hade
   talat till honom, och huru han i Damaskus hade frimodigt
   predikat i Jesu namn.
 28. Sedan gick han fritt ut och in bland dem i Jerusalem och
   predikade frimodigt i Herrens namn;
 29. och han talade och disputerade med de grekiska judarna. Men de
   gjorde försök att röja honom ur vägen.
 30. När bröderna förnummo detta, förde de honom ned till Cesarea och
   sände honom därifrån vidare till Tarsus.

 31. Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och
   Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan
   och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

 32. Medan nu Petrus vandrade omkring bland dem alla, hände sig att
   han ock kom ned till de heliga som bodde i Lydda.
 33. Där träffade han på en man vid namn Eneas, som i åtta år hade
   legat till sängs; han var nämligen lam.
 34. Och Petrus sade till honom: "Eneas, Jesus Kristus botar dig.
   Stå upp och lägg ihop din bädd." Då stod han strax upp.
 35. Och alla som bodde i Lydda och i Saron sågo honom; och de
   omvände sig till Herren.

 36. I Joppe bodde då en lärjunginna vid namn Tabita (det betyder
   detsamma som Dorkas).[2] Hon överflödade i goda gärningar och
   gav allmosor rikligen.
 37. Men just i de dagarna hände sig att hon blev sjuk och dog. Och
   man tvådde henne och lade henne i en sal i övre våningen.
 38. Då nu Lydda låg nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus
   var där, sände de två män till honom och bådo honom att utan
   dröjsmål komma till dem.
 39. Petrus stod då upp och följde med dem. Och när han kom dit,
   förde de honom upp i salen; och alla änkorna kommo där omkring
   honom gråtande och visade honom alla livklädnader och mantlar
   som Dorkas hade gjord, medan hon ännu levde ibland dem.
 40. Då tillsade Petrus dem allasammans att gå ut och föll ned på
   sina knän och bad; sedan vände han sig mot den döda och sade:
   "Tabita, stå upp." Då slog hon upp ögonen, och när hon fick se
   Petrus, satte hon sig upp.
 41. Och han räckte henne handen och reste upp henne och kallade
   sedan in de heliga, jämte änkorna, och ställde henne levande
   framför den.
 42. Detta blev bekant i hela Joppe, och många kommo till tro på
   Herren.
 43. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en garvare vid
   namn Simon.

[1] Se Väg i Ordförkl.
[2] Båda namnen betyda hind; det förra är ett arameiskt ord, det
   senare ett grekiskt.          Apostlagärningarna, 10 Kapitlet

        Kornelius' syn. Petrus' syn, hans besök
         i Cesarea och hans predikan där. Det
             första hedningdopet.

 1. I Cesarea bodde en man vid namn Kornelius, en hövitsman vid den
   så kallade italiska krigsskaran.
 2. Han var en from man, som "fruktade Gud"[1] tillika med hela sitt
   hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid
   till Gud.

 3. En dag omkring nionde timmen såg denne tydligt i en syn en Guds
   ängel, som kom in till honom och sade till honom: "Kornelius!"
 4. Han betraktade honom förskräckt och frågade: "Vad är det,
   herre?" Då sade ängeln till honom: "Dina böner och dina
   allmosor hava uppstigit till Gud och äro i åminnelse hos honom.
 5. Så sänd nu några män till Joppe och låt hämta en viss Simon, som
   ock kallas Petrus.
 6. Han gästar hos en garvare vid namn Simon, som har ett hus vid
   havet."

 7. När ängeln som hade talat med honom var borta, kallade han till
   sig två av sina tjänare och en from krigsman, en av dem som
   hörde till hans närmaste följe,
 8. och förtäljde alltsammans för dem och sände dem åstad till
   Joppe.

 9. Men dagen därefter, medan dessa voro på vägen och nalkades
   staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att
   bedja.
 10. Och han blev hungrig och ville hava något att äta. Medan man nu
   tillredde maten, föll han i hänryckning.
 11. Han såg himmelen öppen och någonting komma ned som liknade en
   stor linneduk, och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes
   ned till jorden.
 12. Och däri funnos alla slags fyrfota och krälande djur som leva på
   jorden, och alla slags himmelens fåglar.
 13. Och en röst kom till honom: "Stå upp, Petrus, slakta och ät."
 14. Men Petrus svarade: "Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något
   oheligt och orent."
 15. Åter, för andra gången, kom en röst till honom: "Vad Gud har
   förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt."
 16. Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan blev duken strax
   åter upptagen till Himmelen.

 17. Medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den syn han hade sett
   skulle betyda, hade de män som voro utsända av Kornelius redan
   frågat sig fram till Simons hus; och de stannade nu vid porten
 18. och ropade på någon för att få veta om Simon, som ock kallades
   Petrus, gästade där.
 19. Men under det Petrus alltjämt begrundade synen, sade Anden till
   honom: "Här äro ett par män som fråga efter dig.
 20. Stå upp, och gå ditned och följ med dem, utan att tveka; ty det
   är jag som har sänt dem."

 21. Då steg Petrus ned till männen och sade: "Se här är jag, den som
   I frågen efter. Av vilken orsak haven I kommit hit?"
 22. De svarade: "Hövitsmannen Kornelius, en rättfärdig och
   gudfruktig man, som har gott vittnesbörd om sig av hela det
   judiska folket, har i en uppenbarelse fått befallning av en
   helig ängel att hämta dig till sig och höra vad du har att
   säga."
 23. Då bjöd han dem komma in och beredde dem härbärge.

   Dagen därefter stod han upp och begav sig åstad med dem; och
   några av bröderna i Joppe följde med honom.
 24. Följande dag kommo de fram till Cesarea. Och Kornelius väntade
   på dem och hade kallat tillhopa sina fränder och närmaste
   vänner.
 25. Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och
   betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans
   fötter.
 26. Men Petrus reste upp honom och sade: "Stå upp; också jag är en
   människa."
 27. Och under samtal med honom trädde Petrus in och fann många vara
   där församlade.
 28. Och han sade till dem: "I veten själva att det är en judisk man
   förbjudet att hava något umgänge med en utlänning eller att
   besöka en sådan; men mig har Gud lärt att icke räkna någon
   människa för ohelig eller oren.
 29. Därför kom jag ock utan invändning hit, när jag blev hämtad.
   Och nu frågar jag eder av vilket skäl I haven låtit hämta mig."
 30. Då svarade Kornelius: "Det är nu fjärde dagen sedan jag, just
   vid denna timme, förrättade i mitt hus den bön som man beder vid
   nionde timmen. Då fick jag se en man i skinande klädnad stå
   framför mig,
 31. och han sade: 'Kornelius, din bön är hörd, och dina allmosor
   hava kommit i åminnelse inför Gud.
 32. Så sänd nu bud till Joppe och kalla till dig Simon, som ock
   kallas Petrus: han gästar i garvaren Simons hus vid havet.'
 33. Då sände jag strax bud till dig, och du gjorde väl i att du
   kom. Och nu äro vi alla här tillstädes inför Gud för att höra
   allt som har blivit dig befallt av Herren."

 34. Då öppnade Petrus sin mun och sade:

   "Nu förnimmer jag i sanning att 'Gud icke har anseende till
   personen',
 35. utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages
   emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.
 36. Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus
   Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om
   frid, det ordet kännen I,
 37. den förkunnelse som gick ut över hela Judeen, sedan den hade
   begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade --
 38. förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort
   honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och
   gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty
   Gud var med honom.
 39. Vi kunna själva vittna om allt vad han gjorde både på den
   judiska landsbygden och i Jerusalem; likväl upphängde man honom
   på trä och dödade honom.
 40. Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bliva
   uppenbar,
 41. väl icke för allt folket, men för oss, som redan förut av Gud
   hade blivit utvalda till vittnen, och som åto och drucko med
   honom, sedan han hade uppstått från de döda.
 42. Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den
   som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande
   och döda.
 43. Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och
   en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans
   namn."

 44. Medan Petrus ännu så talade, föll den helige Ande på alla dem
   som hörde hans tal.
 45. Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus
   blevo uppfyllda av häpnad över att den helige Ande hade blivit
   utgjuten jämväl över hedningarna, såsom en gåva åt dem.
 46. De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud.
 47. Då tog Petrus till orda och sade: "Icke kan väl någon hindra att
   dessa döpas med vatten, då de hava undfått den helige Ande, de
   likaväl som vi?"
 48. Och så bjöd han att man skulle döpa dem i Jesu Kristi namn.

   Därefter bådo de honom att han skulle stanna hos dem några
   dagar.

[1] Se Frukta Gud i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 11 Kapitlet

         Petrus försvarar hedningdopet. Den
         första hedningkristna församlingen
         grundas i Antiokia. Understöd sändes
          därifrån till bröderna i Judeen.

 1. Men apostlarna och de bröder som voro i Judeen fingo höra att
   också hedningarna hade tagit emot Guds ord.
 2. När så Petrus kom upp till Jerusalem, begynte de som voro
   omskurna gå till rätta med honom;
 3. de sade: "Du har ju besökt oomskurna män och ätit med dem."
 4. Då begynte Petrus från början och omtalade för dem allt i följd
   och ordning; han sade:

 5. "Jag var i staden Joppe, stadd i bön; då såg jag under
   hänryckning i en syn någonting komma ned, som liknade en stor
   linneduk, vilken fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned
   från himmelen; och det kom ända ned till mig.
 6. Och jag betraktade det och gav akt därpå; då fick jag däri se
   fyrfota djur, sådana som leva på jorden, tama och vilda, så ock
   krälande djur och himmelens fåglar.
 7. Jag hörde ock en röst säga till mig: 'Stå upp, Petrus, slakta
   och ät.'
 8. Men jag svarade: 'Bort det, Herre! Aldrig har något oheligt
   eller orent kommit i min mun.'
 9. För andra gången talade en röst från himmelen: 'Vad Gud har
   förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt.'
 10. Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan drogs alltsammans
   åter upp till himmelen.
 11. Och i detsamma kommo tre män, som hade blivit sända till mig
   från Cesarea, och stannade framför huset där vi voro.
 12. Och Anden sade till mig att jag skulle följa med dem, utan att
   göra någon åtskillnad mellan folk och folk. Också de sex bröder
   som äro här kommo med mig; och vi gingo in i mannens hus.
 13. Och han berättade för oss huru han hade sett ängeln träda in i
   hans hus, och att denne hade sagt: 'Sänd åstad till Joppe och
   låt hämta Simon, som ock kallas Petrus.
 14. Han skall tala till dig ord genom vilka du skall bliva frälst,
   du själv och hela ditt hus.'
 15. Och när jag hade begynt tala, föll den helige Ande på dem,
   alldeles såsom det under den första tiden skedde med oss.
 16. Då kom jag ihåg Herrens ord, huru han hade sagt: 'Johannes döpte
   med vatten, men I skolen bliva döpta i helig ande.'
 17. Då alltså Gud åt dem hade givit samma gåva som åt oss, som hava
   kommit till tro på Herren Jesus Kristus, huru skulle då jag hava
   kunnat sätta mig emot Gud?"

 18. När de hade hört detta, gåvo de sig till freds och prisade Gud
   och sade: "Så har då Gud också åt hedningarna förlänat den
   bättring som för till liv."

 19. De som hade blivit kringspridda genom den förföljelse som utbröt
   för Stefanus' skull drogo emellertid omkring ända till Fenicien
   och Cypern och Antiokia, men förkunnade icke ordet för andra än
   för judar.
 20. Dock funnos bland dem några män från Cypern och Cyrene, som när
   de kommo till Antiokia, också talade till grekerna och för dem
   förkunnade evangelium om Herren Jesus.
 21. Och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och
   omvände sig till Herren.

 22. Ryktet härom nådde församlingen i Jerusalem; och de sände då
   Barnabas till Antiokia.
 23. När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han
   glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats
   stadigt hålla sig till Herren.
 24. Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och
   ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.
 25. Sedan begav han sig åstad till Tarsus för att uppsöka Saulus.
 26. Och när han hade träffat honom, tog han honom med sig till
   Antiokia. Ett helt år hade de sedan sin umgängelse inom
   församlingen och undervisade ganska mycket folk. Och det var i
   Antiokia som lärjungarna först begynte kallas "kristna".

 27. Vid den tiden kommo några profeter från Jerusalem ned till
   Antiokia.
 28. Och en av dem, vid namn Agabus, trädde upp och gav genom Andens
   ingivelse till känna att en stor hungersnöd skulle komma över
   hela världen; den kom också på Klaudius' tid.
 29. Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga,
   skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i
   Judeen.
 30. Detta gjorde de också, och genom Barnabas och Saulus översände
   de det till de äldste.          Apostlagärningarna, 12 Kapitlet

         Jakob dödas. Petrus fängslas, men
        befrias genom en Herrens ängel. Herodes
                 dör.

 1. Vid den tiden lät konung Herodes gripa och misshandla några av
   dem som hörde till församlingen.
 2. Och Jakob, Johannes' broder, lät han avrätta med svärd.
 3. När han såg att detta behagade judarna, fortsatte han och lät
   fasttaga också Petrus. Detta skedde under det osyrade brödets
   högtid.
 4. Och sedan han hade gripit honom, satte han honom i fängelse och
   uppdrog åt fyra vaktavdelningar krigsmän, vardera på fyra man,
   att bevaka honom; och hans avsikt var att efter påsken ställa
   honom fram inför folket.
 5. Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad
   enträget till Gud för honom.

 6. Natten före den dag då Herodes tänkte draga honom inför rätta
   låg Petrus och sov mellan två krigsmän, fängslad med två kedjor;
   och utanför dörren voro väktare utsatta till att bevaka
   fängelset.
 7. Då stod plötsligt en Herrens ängel där, och ett sken lyste i
   rummet. Och han stötte Petrus i sidan och väckte honom och
   sade: "Stå nu strax upp"; och kedjorna föllo ifrån hans händer.
 8. Ängeln sade ytterligare till honom: "Omgjorda dig, och tag på
   dig dina sandaler." Och han gjorde så. därefter sade ängeln
   till honom: "Tag din mantel på dig och följ mig."
 9. Och Petrus gick ut och följde honom; men han förstod icke att
   det som skedde genom ängeln var något verkligt, utan trodde att
   det var en syn han såg.
 10. När de så hade gått genom första och andra vakten, kommo de till
   järnporten som ledde ut till staden. Den öppnade sig för dem av
   sig själv, och de trädde ut och gingo en gata fram; och i
   detsamma försvann ängeln ifrån honom.
 11. När sedan Petrus kom till sig igen, sade han: "Nu vet jag och är
   förvissad om att Herren har utsänt sin ängel och räddat mig ur
   Herodes' hand och undan allt det som det judiska folket hade
   väntat sig."

 12. När han alltså hade förstått huru det var, gick han till det hus
   där Maria bodde, hon som var moder till den Johannes som ock
   kallades Markus; där voro ganska många församlade och bådo.
 13. Då han nu klappade på portdörren, kom en tjänsteflicka, vid namn
   Rode, för att höra vem det var.
 14. Och när hon kände igen Petrus' röst, öppnade hon i sin glädje
   icke porten, utan skyndade in och berättade att Petrus stod
   utanför porten.
 15. Då sade de till henne: "Du är från dina sinnen." Men hon
   bedyrade att det var såsom hon hade sagt. Då sade de: "Det är
   väl hans ängel."
 16. Men Petrus fortfor att klappa; och när de öppnade, sågo de med
   häpnad att det var han.
 17. Och han gav tecken åt dem med handen att de skulle tiga, och
   förtäljde för dem huru Herren hade fört honom ut ur fängelset.
   Och han tillade: "Låten Jakob och de andra bröderna få veta
   detta." Sedan gick han därifrån och begav sig till en annan
   ort.

 18. Men när det hade blivit dag, uppstod bland krigsmännen en ganska
   stor oro och undran över vad som hade blivit av Petrus.
 19. När så Herodes ville hämta honom, men icke fann honom, anställde
   han rannsakning med väktarna och bjöd att de skulle föras bort
   till bestraffning. Därefter for han ned från Judeen till
   Cesarea och vistades sedan där.

 20. Men han hade fattat stor ovilja mot tyrierna och sidonierna.
   Dessa infunno sig nu gemensamt hos honom; och sedan de hade fått
   Blastus, konungens kammarherre, på sin sida, bådo de om fred, ty
   deras land hade sin näring av konungens.
 21. På utsatt dag klädde sig då Herodes i konungslig skrud och satte
   sig på tronen och höll ett tal till dem.
 22. Då ropade folket: "En guds röst är detta, och icke en
   människas."
 23. Men i detsamma slog honom en Herrens ängel, därför att han icke
   gav Gud äran. Och han föll i en sjukdom som bestod däri att han
   uppfrättes av maskar, och så gav han upp andan.

 24. Men Guds ord hade framgång och utbredde sig.
 25. Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i
   Jerusalem och avlämnat understödet, vände de tillbaka och togo
   då med sig Johannes, som ock kallades Markus.          Apostlagärningarna, 13 Kapitlet

        Början av Paulus' första missionsresa:
         Paulus utsändes med Barnabas från
        Antiokia i Syrien; de predika evangelium
         på Cypern och i Antiokia i Pisidien;
         judarna förkasta, men hedningarna
             mottaga evangelium.

 1. I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter
   och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius
   från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes'
   fosterbroder[1], och Saulus.
 2. När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade, sade den helige
   Ande: "Avskiljen åt mig Barnabas och Saulus för det verk som jag
   har kallat dem till."
 3. Då fastade de och bådo och lade händerna på dem och läto dem
   begiva sig åstad.

 4. Dessa, som så hade blivit utsända av den helige Ande, foro nu
   ned till Seleucia och seglade därifrån till Cypern.
 5. Och när de hade kommit till Salamis, förkunnade de Guds ord i
   judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes såsom
   tjänare.
 6. Och sedan de hade färdats över hela ön ända till Pafos, träffade
   de där på en judisk trollkarl och falsk profet, vid namn
   Barjesus,
 7. som vistades hos landshövdingen Sergius Paulus. Denne var en
   förståndig man. Han kallade till sig Barnabas och Saulus och
   begärde att få höra Guds ord.

 8. Men Elymas (eller trollkarlen, ty namnet har den betydelsen)
   stod emot dem och ville hindra landshövdingen från att komma
   till tro.
 9. Saulus, som ock kallades Paulus, uppfylldes då av helig ande och
   fäste ögonen på honom
 10. och sade: "O du djävulens barn, du som är full av allt slags
   svek och arglistighet och en fiende till allt vad rätt är, skall
   du då icke upphöra att förvrida Herrens raka vägar?
 11. Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du skall till en tid
   bliva blind och icke kunna se solen." Och strax föll töcken och
   mörker över honom; och han gick omkring och sökte efter någon
   som kunde leda honom.
 12. När då landshövdingen såg vad som hade skett, häpnade han över
   Herrens lära och kom till tro.

 13. Paulus och hans följeslagare lade sedan ut ifrån Pafos och foro
   till Perge i Pamfylien. Där skilde sig Johannes ifrån dem och
   vände tillbaka till Jerusalem.
 14. Men själva foro de vidare från Perge och kommo till Antiokia i
   Pisidien. Och på sabbatsdagen gingo de in i synagogan och satte
   sig där.
 15. Och sedan man hade föreläst ur lagen och profeterna, sände
   synagogföreståndarna till dem och läto säga: "Bröder, haven I
   något förmaningens ord att säga till folket, så sägen det."
 16. Då stod Paulus upp och gav tecken med handen och sade:

   "I män av Israels hus och I som 'frukten Gud'[2], hören mig.
 17. Detta folks, Israels, Gud utvalde våra fäder, och han upphöjde
   detta folk, medan de ännu bodde såsom främlingar i Egyptens
   land, och förde dem sedan ut därifrån 'med upplyft arm'.
 18. Och under en tid av vid pass fyrtio år hade han fördrag med dem
   i öknen.
 19. Och sedan han hade utrotat sju folk i Kanaans land, utskiftade
   han dessas land till arvedelar åt dem.
 20. Därunder förgick en tid av vid pass fyra hundra femtio år.
   Sedan gav han dem domare, ända till profeten Samuels tid.
 21. Därefter begärde de en konung; och Gud gav dem Saul, Kis' son, en
   man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år.

 22. Men denne avsatte han och gjorde David till konung över dem.
   Honom gav han ock sitt vittnesbörd, i det han sade: 'Jag har
   funnit David, Jessais son, en man efter mitt hjärta. Han skall
   i alla stycken göra min vilja.'
 23. Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma, såsom
   Frälsare åt Israel.
 24. Men redan innan han uppträdde, hade Johannes predikat
   bättringens döpelse för hela Israels folk.
 25. Och när Johannes höll på att fullborda sitt lopp, sade han: 'Vad
   I menen mig vara, det är jag icke. Men se, efter mig kommer den
   vilkens skor jag icke är värdig att lösa av han fötter.'

 26. Mina bröder, I som ären barn av Abrahams släkt, så ock I andra
   här, I som 'frukten Gud', till oss har ordet om denna frälsning
   blivit sänt.
 27. Ty eftersom Jerusalems invånare och deras rådsherrar icke kände
   honom, uppfyllde de ock genom sin dom över honom profeternas
   utsagor, vilka var sabbat föreläses;
 28. och fastän de icke funno honom skyldig till något som förtjänade
   döden, bådo de likväl Pilatus att han skulle låta döda honom.
 29. När de så hade fört till fullbordan allt som var skrivet om
   honom, togo de honom ned från korsets trä och lade honom i en
   grav.
 30. Men Gud uppväckte honom från de döda.
 31. Sedan visade han sig under många dagar för dem som med honom
   hade gått upp från Galileen till Jerusalem, och som nu äro hans
   vittnen inför folket.

 32. Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som
   gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss,
   deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå,
 33. såsom ock är skrivet i andra psalmen:
    'Du är min Son,
    jag har i dag fött dig.'
 34. Och att han har låtit honom uppstå från de döda, så att han icke
   mer skall vända tillbaka till förgängelsen, det har han sagt med
   dessa ord:
    'Jag skall uppfylla åt eder de heliga löften
    som jag i trofasthet har givit åt David.'
 35. Därför säger han ock i en annan psalm:
    'Du skall icke låta din Helige se förgängelsen.'
 36. När David i sin tid hade tjänat Guds vilja, avsomnade han ju och
   blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen;
 37. men den som Gud har uppväckt, han har icke sett förgängelsen.
 38. Så mån I nu veta, mena bröder, att genom honom syndernas
   förlåtelse förkunnas för eder,
 39. och att i honom var och en som tror bliver rättfärdig och friad
   ifrån allt det varifrån I icke under Moses' lag kunden bliva
   friade.
 40. Sen därför till, att över eder icke må komma det som är sagt hos
   profeterna:
 41.  'Sen här, I föraktare, och förundren eder,
    och bliven till intet;
    ty en gärning utför jag i edra dagar,
    en gärning som I alls icke skullen tro,
    om den förtäljdes för eder.'"

 42. När de sedan gingo därifrån, bad men dem att de nästa sabbat
   skulle tala för dem om samma sak.
 43. Och när församlingen åtskildes, följde många judar och
   gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas. Dessa talade då
   till dem och förmanade dem att stadigt hålla sig till Guds nåd.

 44. Följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra
   Guds ord.
 45. Då nu judarna sågo det myckna folket, uppfylldes de av nitälskan
   och foro ut i smädelser och motsade det som Paulus talade.
 46. Då togo Paulus och Barnabas mod till sig och sade: "Guds ord
   måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten
   det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga
   livet, så vända vi oss nu till hedningarna.
 47. Ty så har Herren bjudit oss:
    'Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken,
    för att du skall bliva till frälsning intill jordens ända.'"

 48. När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens
   ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få
   evigt liv.
 49. Och Herrens ord utbredde sig över hela landet.

 50. Men judarna uppeggade de ansedda kvinnor som "fruktade Gud", så
   ock de förnämsta männen i staden, och uppväckte en förföljelse
   mot Paulus och Barnabas och drevo dem bort ifrån sin stads
   område.
 51. Dessa skuddade då stoftet av sina fötter mot dem och begåvo sig
   till Ikonium.

 52. Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.

[1] Se Fosterbroder i Ordförkl.
[2] Se Frukta Gud i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 14 Kapitlet

          Fortsättning av Paulus' första
         missionsresa: Paulus och Barnabas
        predika evangelium i Ikonium, Lystra och
         Derbe och vända sedan tillbaka till
             Antiokia i Syrien.

 1. På samma sätt tillgick det i Ikonium: de gingo in i judarnas
   synagoga och talade så, att en stor hop av både judar och greker
   kommo till tro;
 2. men de judar som voro ohörsamma retade upp hedningarna och
   väckte deras förbittring mot bröderna.
 3. Så vistades de där en längre tid och predikade frimodigt, i
   förtröstan på Herren, och han gav vittnesbörd åt sitt nådesord,
   i det att han lät tecken och under ske genom dem.
 4. Men folket i staden delade sig, så att somliga höllo med
   judarna, andra åter med apostlarna.
 5. Och när sedan, både ibland hedningar och ibland judar med deras
   föreståndare, en storm hade blivit uppväckt emot dem, och man
   ville misshandla och stena dem,
 6. flydde de, så snart de förstodo huru det var, till städerna
   Lystra och Derbe i Lykaonien och till trakten omkring dem.
 7. Och där förkunnade de evangelium.

 8. I Lystra fanns nu en man som satt där oförmögen att bruka sina
   fötter, ty allt ifrån sin moders liv hade han varit ofärdig och
   hade aldrig kunnat gå.
 9. Denne hörde på, när Paulus talade. Och då Paulus fäste sina
   ögon på honom och såg att han hade tro, så att han kunde bliva
   botad,
 10. sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina fötter." Då
   sprang mannen upp och begynte gå.
 11. När folket såg vad Paulus hade gjort, hovo de upp sin röst och
   ropade på lykaoniskt tungomål: "Gudarna hava stigit ned till oss
   i människogestalt."
 12. Och de kallade Barnabas för Jupiter, men Paulus kallade de för
   Merkurius, eftersom det var han som förde ordet.
 13. Och prästen vid det Jupiterstempel som låg utanför staden förde
   fram tjurar och kransar till portarna och ville jämte folket
   anställa ett offer.
 14. Men när apostlarna, Barnabas och Paulus, fingo höra detta, revo
   de sönder sina kläder och sprungo ut bland folket och ropade
 15. och sade: "I män, vad är det I gören? Också vi äro människor,
   av samma natur som I, och vi förkunna för eder evangelium, att I
   måsten omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den
   levande Guden, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och
   allt vad i dem är'.
 16. Han har under framfarna släktens tider tillstatt alla hedningar
   att gå sina egna vägar.
 17. Dock har han icke låtit sig vara utan vittnesbörd, ty han har
   bevisat eder välgärningar, i det han har givit eder regn och
   fruktbara tider från himmelen och så vederkvickt edra hjärtan
   med mat och glädje."
 18. Genom sådana ord stillade de med knapp nöd folket, så att man
   icke offrade åt dem.

 19. Men några judar kommo dit från Antiokia och Ikonium. Dessa
   drogo folket över på sin sida och stenade Paulus och släpade
   honom ut ur staden, i tanke att han var död.
 20. Men sedan lärjungarna hade samlat sig omkring honom, reste han
   sig upp och gick in i staden.

   Dagen därefter begav han sig med Barnabas åstad därifrån till
   Derbe.
 21. Och de förkunnade evangelium i den staden och vunno ganska många
   lärjungar. Sedan vände de tillbaka till Lystra och Ikonium och
   Antiokia
 22. och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå
   fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse
   som vi måste ingå i Guds rike.
 23. Därefter utvalde de åt dem "äldste" för var särskild församling
   och anbefallde dem efter bön och fastor åt Herren, som de nu
   trodde på.

 24. Sedan färdades de vidare genom Pisidien och kommo till
   Pamfylien.
 25. Där förkunnade de ordet i Perge och foro sedan ned till Attalia.
 26. Därifrån avseglade de till Antiokia, samma ort varifrån de hade
   blivit utsända, sedan man hade anbefallt dem åt Guds nåd, för
   det verk som de nu hade fullbordat.
 27. Och när de hade kommit dit, kallade de tillhopa församlingen och
   omtalade för dem huru stora ting Gud hade gjort med dem, och
   huru han för hedningarna hade öppnat en dörr till tro.
 28. Sedan vistades de där hos lärjungarna en ganska lång tid.          Apostlagärningarna, 15 Kapitlet

        På ett möte i Jerusalem avgöres frågan
         om hedningarnas ställning till den
         mosaiska lagen. Barnabas och Paulus
        skiljas från varandra. Paulus anträder
            sin andra missionsresa.

 1. Men från Judeen kommo några män ditned och lärde bröderna så:
   "Om I icke låten omskära eder, såsom Moses har stadgat, så
   kunnen I icke bliva frälsta."
 2. Då uppstod söndring, och Paulus och Barnabas kommo i ett ganska
   skarpt ordskifte med dem. Det bestämdes därför, att Paulus och
   Barnabas och några andra av dem skulle, för denna tvistefrågas
   skull, fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem.
 3. Och församlingen utrustade dem för resan, och de foro genom
   Fenicien och Samarien och förtäljde utförligt om hedningarnas
   omvändelse och gjorde därmed alla bröderna stor glädje.
 4. När de sedan kommo fram till Jerusalem, mottogos de av
   församlingen och av apostlarna och de äldste och omtalade huru
   stora ting Gud hade gjort med dem.
 5. Men några ifrån fariséernas parti, vilka hade kommit till tro,
   stodo upp och sade att man borde omskära dem och bjuda dem att
   hålla Moses' lag.

 6. Då trädde apostlarna och de äldste tillsammans för att överlägga
   om denna sak.
 7. Och sedan man länge hade förhandlat därom, stod Petrus upp och
   sade till dem:

   "Mina bröder, I veten själva att Gud, för lång tid sedan, bland
   eder utvalde mig att vara den genom vilkens mun hedningarna
   skulle få höra evangelii ord och komma till tro.
 8. Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd,
   därigenom att han lät dem, likaväl som oss, undfå den helige
   Ande.
 9. Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att
   han genom tron renade deras hjärtan.
 10. Varför fresten I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja
   lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava förmått bära?
 11. Vi tro ju fastmer att det är genom Herren Jesu nåd som vi bliva
   frälsta, vi likaväl som de."

 12. Då teg hela menigheten, och man hörde på Barnabas och Paulus,
   som förtäljde om huru stora tecken och under Gud genom dem hade
   gjort bland hedningarna.

 13. När de hade slutat att tala, tog Jakob till orda och sade:

   "Mina bröder, hören mig.
 14. Simeon har förtäljt huru Gud först så skickade, att han bland
   hedningarna fick ett folk som kunde kallas efter hans namn.
 15. Därmed stämmer ock överens vad profeterna hava talat; ty så är
   skrivet:
 16.  'Därefter skall jag komma tillbaka
    och åter bygga upp Davids förfallna hydda;
    ja, dess ruiner skall jag bygga upp och så upprätta den igen,
 17.  för att ock övriga människor skola söka Herren,
    alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn.
    Så säger Herren, han som skall göra detta,
 18.  såsom han ock har vetat det förut av evighet.'

 19. Därför är min mening att man icke bör betunga sådana som hava
   varit hedningar, men omvänt sig till Gud,
 20. utan allenast skriva till dem att de skola avhålla sig från
   avgudastyggelser och från otukt och från köttet av förkvävda
   djur och från blod.
 21. Ty Moses har av ålder sina förkunnare i alla städer, då han ju
   var sabbat föreläses i synagogorna."

 22. Därefter beslöto apostlarna och de äldste, tillika med hela
   församlingen, att bland sig utvälja några män, som jämte Paulus
   och Barnabas skulle sändas till Antiokia; och de valde Judas,
   som kallades Barsabbas, och Silas, vilka bland bröderna voro
   ledande män.
 23. Och man översände genom dem följande skrivelse:

   "Apostlarna och de äldste, edra bröder, hälsa eder, I bröder av
   hednisk börd, som bon i Antiokia, Syrien och Cilicien.

 24. Alldenstund vi hava hört att några som hava kommit från oss hava
   förvirrat eder med sitt tal och väckt oro i edra själar, utan
   att de hava haft något uppdrag av oss,
 25. så hava vi enhälligt kommit till det beslutet att utvälja några
   män, som vi skulle sända till eder jämte Barnabas och Paulus,
   våra älskade bröder,
 26. vilka hava vågat sina liv för vår Herres, Jesu Kristi, namns
   skull.
 27. Alltså sända vi nu Judas och Silas, vilka ock muntligen skola
   kungöra detsamma för eder.
 28. Den helige Ande och vi hava nämligen beslutit att icke pålägga
   eder någon ytterligare börda, utöver följande nödvändiga
   föreskrifter:
 29. att I skolen avhålla eder från avgudaofferskött och från blod
   och från köttet av förkvävda djur och från otukt. Om I noga
   tagen eder till vara för detta, så skall det gå eder väl. Faren
   väl."

 30. De fingo så begiva sig åstad och kommo ned till Antiokia. Där
   kallade de tillsammans menigheten och lämnade fram brevet.
 31. Och när menigheten läste detta, blevo de glada över det
   hugnesamma budskapet.
 32. Judas och Silas, som själva voro profeter, talade därefter många
   förmaningens ord till bröderna och styrkte dem.
 33. Och sedan de hade uppehållit sig där någon tid, fingo de i frid
   fara ifrån bröderna tillbaka till dem som hade sänt dem.
 34. [1]
 35. Men Paulus och Barnabas vistades fortfarande i Antiokia, där de
   undervisade och, jämte många andra förkunnade evangelii ord från
   Herren.

 36. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas: "Låt oss nu fara
   tillbaka och besöka våra bröder, i alla de städer där vi hava
   förkunnat Herrens ord, och se till, huru det är med dem."
 37. Barnabas ville då att de skulle taga med sig Johannes, som ock
   kallades Markus.
 38. Men Paulus fann icke skäligt att taga med sig en man som hade
   övergivit dem i Pamfylien och icke följt med dem till deras
   arbete.
 39. Och så skarp blev deras tvist att de skilde sig ifrån varandra;
   och Barnabas tog med sig Markus och avseglade till Cypern.
 40. Men Paulus utvalde åt sig Silas; och sedan han av bröderna hade
   blivit anbefalld åt Herrens nåd, begav han sig åstad
 41. och färdades genom Syrien och Cilicien och styrkte
   församlingarna.

[1] V. 34 se Nya testamentets text i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 16 Kapitlet

          Fortsättning av Paulus' andra
        missionsresa: han färdas genom Mindre
          Asien, far över till Macedonien,
        predikar evangelium i Filippi, fängslas
               och befrias.

 1. Han kom då också till Derbe och till Lystra. Där fanns en
   lärjunge vid namn Timoteus, som var son av en troende judisk
   kvinna och en grekisk fader,
 2. och som hade gott vittnesbörd om sig av bröderna i Lystra och
   Ikonium.
 3. Paulus ville nu att denne skulle fara med honom. För de judars
   skull som bodde i dessa trakter tog han honom därför till sig
   och omskar honom, ty alla visste att hans fader var grek.
 4. Och när de sedan foro genom städerna, meddelade de
   församlingarna till efterföljd de stadgar som voro fastställda
   av apostlarna och de äldste i Jerusalem.
 5. Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal
   förökades för var dag.

 6. Sedan togo de vägen genom Frygien och det galatiska landet; de
   förhindrades nämligen av den helige Ande att förkunna ordet i
   provinsen Asien.
 7. Och när de hade kommit fram emot Mysien, försökte de att fara in
   i Bitynien, men Jesu Ande tillstadde dem det icke.
 8. Då begåvo de sig över Mysien ned till Troas.
 9. Här visade sig för Paulus i en syn om natten en macedonisk man,
   som stod där och bad honom och sade: "Far över till Macedonien
   och hjälp oss."
 10. När han hade sett denna syn, sökte vi strax någon lägenhet att
   fara därifrån till Macedonien, ty vi förstodo nu att Gud hade
   kallat oss att förkunna evangelium för dem.

 11. Vi lade alltså ut från Troas och foro raka vägen till Samotrace
   och dagen därefter till Neapolis
 12. och sedan därifrån till Filippi. Denna stad, en romersk koloni,
   är den första i denna del av Macedonien. I den staden vistades
   vi någon tid.

 13. På sabbatsdagen gingo vi utom stadsporten, längs med en flod,
   till en plats som gällde såsom böneställe. Där satte vi oss ned
   och talade med de kvinnor som hade samlats dit.
 14. Och en kvinna som "fruktade Gud"[1], en purpurkrämerska från
   staden Tyatira, vid namn Lydia, lyssnade till samtalet; och
   Herren öppnade hennes hjärta, så att hon aktade på det som
   Paulus talade.
 15. Och sedan hon jämte sitt husfolk hade låtit döpa sig, bad hon
   oss och sade: "Eftersom I ansen mig vara en kvinna som tror på
   Herren, så kommen in i mitt hus och stannen där." Och hon
   nödgade oss därtill.

 16. Och det hände sig en gång, då vi gingo ned till bönestället, att
   vi mötte en tjänsteflicka, som hade en spådomsande i sig och
   genom sina spådomar skaffade sina herrar mycken inkomst.
 17. Denne följde efter Paulus och oss andra och ropade och sade:
   "Dessa män äro Guds, den Högstes, tjänare, och de förkunna för
   eder frälsningens väg."
 18. Så gjorde hon under många dagar. Men Paulus tog illa vid sig
   och vände sig om och sade till anden: "I Jesu Kristi namn bjuder
   jag dig att fara ut ur henne." Och anden for ut i samma stund.

 19. Men när hennes herrar sågo att det för dem var slut med allt
   hopp om vidare inkomst, grepo de Paulus och Silas och släpade
   dem till torget inför överhetspersonerna.
 20. Och sedan de hade fört dem tid fram, till domarna, sade de:
   "Dessa män uppväcka stor oro i vår stad; de äro judar
 21. och vilja införa stadgar som det för oss, såsom romerska
   medborgare, icke är lovligt att antaga eller hålla."
 22. Också folket reste sig upp emot dem, och domarna läto slita av
   dem deras kläder och bjödo att man skulle piska dem med spön.
 23. Och sedan de hade låtit giva dem många slag, kastade de dem i
   fängelse och bjödo fångvaktaren att hålla dem i säkert förvar.
 24. Då denne fick en så sträng befallning, satte han in dem i det
   innersta fängelserummet och fastgjorde deras fötter i stocken.

 25. Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade
   Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.
 26. Då kom plötsligt en stark jordstöt, så att fängelsets grundvalar
   skakades; och i detsamma öppnades alla dörrar, och allas bojor
   löstes.
 27. Då vaknade fångvaktaren; och när han fick se fängelsets dörrar
   öppna, drog han sitt svärd och ville döda sig själv, i tanke att
   fångarna hade kommit undan.
 28. Men Paulus ropade med hög röst och sade: "Gör dig intet ont; ty
   vi äro alla här."
 29. Då lät han hämta ljus och sprang in och föll ned för Paulus och
   Silas, bävande.
 30. Därefter förde han ut dem och sade: "I herrar, vad skall jag
   göra för att bliva frälst?"
 31. De svarade: "Tro på Herren Jesus, så bliver du med ditt hus
   frälst."
 32. Och de förkunnade Guds ord för honom och för alla dem som voro i
   hans hus.
 33. Och redan under samma timme på natten tog han dem till sig och
   tvådde deras sår och lät strax döpa sig med allt sitt husfolk.
 34. Och han förde dem upp i sitt hus och dukade ett bord åt dem och
   fröjdade sig över att han med allt sitt hus hade kommit till tro
   på Gud.

 35. Men när det hade blivit dag, sände domarna åstad rättstjänarna
   och läto säga: "Släpp ut männen."
 36. Fångvaktaren underrättade då Paulus härom och sade: "Domarna
   hava sänt bud att I skolen släppas ut. Gån därför nu eder väg i
   frid."
 37. Men Paulus sade till dem: "De hava offentligen låtit gissla oss,
   utan dom och rannsakning, oss som äro romerska medborgare, och
   hava kastat oss i fängelse; nu vilja de också i tysthet släppa
   oss ut! Nej, icke så; de måste själva komma och taga oss ut."
 38. Rättstjänarna inberättade detta för domarna. När dessa hörde
   att de voro romerska medborgare, blevo de förskräckta.
 39. Och de gingo dit och talade goda ord till dem och togo dem ut
   och bådo dem lämna staden.
 40. När de så hade kommit ut ur fängelset, begåvo de sig hem till
   Lydia. Och sedan de där hade träffat bröderna och talat
   förmaningens ord till dem, drogo de vidare.

[1] Se Frukta Gud i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 17 Kapitlet

          Fortsättning av Paulus' andra
        missionsresa: han predikar evangelium i
           Tessalonika, Berea och Aten.

 1. Och de foro över Amfipolis och Apollonia och kommo så till
   Tessalonika. Där hade judarna en synagoga;
   >1 Tess. 2,1 f.
 2. i den gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre
   sabbater talade han där med dem, i det han utgick ifrån
   skrifterna
 3. och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå
   från de döda; och han sade: "Denne Jesus som jag förkunnar för
   eder är Messias."
   >Matt. 16,21. Luk. 24,26 f., 45 f.
 4. Och några av dem läto övertyga sig och slöto sig till Paulus och
   Silas; så gjorde ock en stor hop greker som "fruktade Gud"[1],
   likaså ganska många av de förnämsta kvinnorna.

 5. Då grepos judarna av nitälskan och togo med sig allahanda dåligt
   folk ifrån gatan och ställde till folkskockning och oroligheter
   i staden och trängde fram mot Jasons hus och ville draga dem ut
   inför folket.
 6. Men när de icke funno dem, släpade de Jason och några av
   bröderna inför stadens styresmän och ropade: "Dessa män, som
   hava uppviglat hela världen, hava nu också kommit hit;
   >Apg. 16,20. 24,5.
 7. och Jason har tagit emot dem i sitt hus. De göra alla tvärtemot
   kejsarens påbud och säga att en annan, en som heter Jesus, är
   konung.
   >Luk. 23,2. Joh. 19,12.
 8. Så väckte de oro bland folket och hos stadens styresmän, när de
   hörde detta.
 9. Dessa läto då Jason och de andra ställa borgen för sig och
   släppte dem därefter lösa.

 10. Men strax om natten blevo Paulus och Silas av bröderna sända
   åstad till Berea. Och när de hade kommit dit, gingo de till
   judarnas synagoga.
   >Apg. 9,25.
 11. Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de togo
   emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna,
   för att se om det förhölle sig såsom nu sades.
   >Joh. 5,39.
 12. Många av dem kommo därigenom till tro, likaså ganska många
   ansedda grekiska kvinnor och jämväl män.
 13. Men när judarna i Tessalonika fingo veta att Guds ord
   förkunnades av Paulus också i Berea, kommo de dit och uppviglade
   också där folket och väckte oro bland dem.
   >1 Tess. 2,14 f.
 14. Strax sände då bröderna Paulus åstad ända ned till havet, men
   både Silas och Timoteus stannade kvar på platsen.
 15. De som ledsagade Paulus förde honom vidare till Aten och foro så
   därifrån tillbaka, med bud till Silas och Timoteus att dessa med
   det snaraste skulle komma till honom.

 16. Men, Paulus nu väntade på dem i Aten, upprördes han i sin ande,
   när han såg huru uppfylld staden var med avgudabilder.
 17. Han höll därför i synagogan samtal med judarna och med dem som
   "fruktade Gud", så ock på torget, var dag, med dem som han
   träffade där
 18. Också några filosofer, dels av epikuréernas skola, dels av
   stoikernas, gåvo sig i ordskifte med honom. Och somliga sade:
   "Vad kan väl denne pratmakare vilja säga?" Andra åter: "Han
   tyckes vara en förkunnare av främmande gudar." De evangelium om
   Jesus och om uppståndelsen.
 19. Och de grepo honom och förde honom till Areopagen och sade:
   "Kunna vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar?
 20. Ty det är förunderliga ting som du talar oss i öronen. Vi vilja
   nu veta vad detta skall betyda."
 21. Det var nämligen så med alla atenare, likasom ock med de
   främlingar som hade bosatt sig bland dem, att de icke hade tid
   och håg för annat än att tala om eller höra på något nytt för
   dagen.

 22. Då trädde Paulus fram mitt på Areopagen och sade: "Atenare, jag
   ser av allting att I ären mycket ivriga gudsdyrkare.
 23. Ty medan jag har gått omkring och betraktat edra helgedomar, har
   jag ock funnit ett altare med den inskriften: 'Åt en okänd Gud.'
   Om just detta väsende, som I sålunda dyrken utan att känna det,
   är det jag nu kommer med budskap till eder.
 24. Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är
   Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda
   med händer,
   >1 Mos. 1,1. 1 Kon. 8,27. Jes. 66,1 f. Apg. 7,48 f. 14,15.
 25. ej heller låter han betjäna sig av människohänder, såsom vore
   han i behov av något, han som själv åt alla giver liv, anda och
   allt.
   >Mos. 2,7. Job 33,4. Ps. 50,8 f. Jes. 42,5.
 26. Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda
   stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har
   fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom
   vilka de skola bo --
   >5 Mos. 32,8.
 27. detta för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle
   kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju
   icke är långt ifrån någon enda av oss.
   >Ps. 145,18. Jes. 55,6. Jer. 23,23. Vish. 13,6. Rom. 1,20.
 28. Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till, såsom
   ock några av edra egna skalder hava sagt: 'Vi äro ju ock av hans
   släkt.'
   >Job 10,12. 12,10.
 29. Äro vi nu av Guds släkt, så böra vi icke mena att gudomen är lik
   någonting av guld eller silver eller sten, något som är danat
   genom mänsklig konst och uppfinning.
   >1 Mos. 1,27. Jes. 40,18 f. Apg. 19,26.

 30. Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag,
   men nu bjuder han människorna att de alla allestädes skola göra
   bättring.
   >Luk. 24,47. Apg. 14,16. Tit. 2,11 f.
 31. Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med
   rättfärdighet', genom en man som han har bestämt därtill; och
   han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att han har
   låtit honom uppstå från de döda."
   >Ps. 9,9. Joh. 5,22, 27. Apg. 10,42.

 32. När de hörde talas om att "uppstå från de döda", drevo somliga
   gäck därmed, andra åter sade: "Vi vilja höra dig tala härom ännu
   en gång."
   >1 Kor. 1,22 f. 2,14.
 33. Med detta besked gick Paulus bort ifrån dem.
 34. Dock slöto sig några män till honom och kommo till tro. Bland
   dessa var Dionysius, han som tillhörde Areopagens domstol, så
   ock en kvinna vid namn Damaris och några andra jämte dem.

[1] Se Frukta Gud i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 18 Kapitlet

          Avslutningen av Paulus' andra
        missionsresa: han förkunnar evangelium i
         Korint, återvänder över Efesus och
        Cesarea (möjligen också över Jerusalem)
        till Antiokia. Början av Paulus' tredje
        missionsresa: han färdas genom Mindre
        Asien. -- Apollos kommer till Efesus och
            far därifrån till Akaja.

 1. Därefter lämnade Paulus Aten och kom till Korint.
 2. Där träffade han en jude vid namn Akvila, bördig från Pontus,
   vilken nyligen hade kommit från Italien med sin hustru
   Priscilla. (Klaudius hade nämligen påbjudit att alla judar
   skulle lämna Rom.) Till dessa båda slöt han sig nu,
   >Rom. 16,3. 1 Kor. 16,19. 2 Tim. 4,19.
 3. och eftersom han hade samma hantverk som de, stannade han kvar
   hos dem, och de arbetade tillsammans; de voro nämligen till
   yrket tältmakare.
   >Apg. 20,34. 1 Kor. 4,12. 1 Tess. 2,9. 2 Tess. 3,8.

 4. Och i synagogan höll han var sabbat samtal och övertygade både
   judar och greker.
   >Apg. 17,17.
 5. När sedan Silas och Timoteus kommo ditned från Macedonien, var
   Paulus helt upptagen av att förkunna ordet, i det att han
   betygade för judarna att Jesus var Messias.
   >Apg. 9,22. 17,14 f.
 6. Men när dessa stodo emot honom och foro ut i smädelser, skakade
   han stoftet av sina kläder och sade till dem: "Edert blod komme
   över edra egna huvuden. Jag är utan skuld och går nu till
   hedningarna."
   >Matt. 10,14. Apg. 13,46, 51. 20,26.

 7. Och han gick därifrån och tog in hos en man vid namn Titius
   Justus, som "fruktade Gud"[1]; denne hade sitt hus invid
   synagogan.
 8. Men Krispus, synagogföreståndaren, kom med hela sitt hus till
   tro på Herren; också många andra korintier som hörde honom
   trodde och läto döpa sig.
   >1 Kor. 1,14.
 9. Och i en syn om natten sade Herren till Paulus: "Frukta icke,
   utan tala och tig icke;
   >Jes. 41,10. Apg. 16,9. 23,11. 1 Kor. 2,3.
 10. ty jag är med dig, och ingen skall komma vid dig och göra dig
   skada. Jag har ock mycket folk i denna stad."
   >Jos 1,5 f. Jer. 1,8. Joh. 10,16.
 11. Så uppehöll han sig där bland dem ett år och sex månader och
   undervisade i Guds ord.

 12. Men när Gallio var landshövding i Akaja, reste sig judarna, alla
   tillhopa, upp mot Paulus och förde honom inför domstolen
 13. och sade: "Denne man förleder människorna att dyrka Gud på ett
   sätt som är emot lagen."
 14. När då Paulus ville öppna sin mun och tala, sade Gallio till
   judarna: "Vore något brott eller något ont och arglistigt dåd
   begånget, då kunde väl vara skäligt att jag tålmodigt hörde på
   eder, I judar.
   >Apg. 25,18 f.
 15. Men är det någon tvistefråga om ord och namn eller om eder egen
   lag, så mån I själva avgöra saken; i sådana mål vill jag icke
   vara domare."
 16. Och så visade han bort dem från domstolen.
 17. Då grepo de alla gemensamt Sostenes, synagogföreståndaren, och
   slogo honom inför domstolen; och Gallio frågade alls icke
   därefter.

 18. Men Paulus stannade där ännu ganska länge. Därpå tog han avsked
   av bröderna och avseglade till Syrien, åtföljd av Priscilla och
   Akvila, sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud; han hade
   nämligen bundit sig genom ett löfte.
   >4 Mos. 6,2 f. Apg. 21,23 f.
 19. Så kommo de till Efesus, och där lämnade Paulus dem. Själv gick
   han in i synagogan och gav sig i samtal med judarna.
 20. Och de bådo honom att han skulle stanna där något längre; men
   han samtyckte icke därtill,
 21. utan tog avsked av dem med de orden: "Om Gud vill, skall jag
   vända tillbaka till eder." Och så lämnade han Efesus.
 22. Och när han hade kommit till Cesarea, begav han sig upp och
   hälsade på hos församlingen och for därefter ned till Antiokia.

 23. Sedan han hade uppehållit sig där någon tid, for han vidare, och
   färdades först genom det galatiska landet och därefter genom
   Frygien och styrkte alla lärjungarna.

 24. Men till Efesus kom en jude vid namn Apollos, bördig från
   Alexandria, en lärd man, mycket förfaren i skrifterna.
 25. Denne sade blivit undervisad om "Herrens väg"[2] och talade,
   brinnande i anden, och undervisade grundligt om Jesus, fastän
   han allenast hade kunskap om Johannes' döpelse.
   >Apg. 19,3 f.
 26. Han begynte ock att frimodigt tala i synagogan. När Priscilla
   och Akvila hörde honom, togo de honom till sig och undervisade
   honom grundligare om "Guds väg".
 27. Och då han sedan ville fara till Akaja, skrevo bröderna till
   lärjungarna där och uppmanade dem att taga vänligt emot
   honom. Och när han hade kommit fram, blev han dem som trodde
   till mycken hjälp, genom den nåd han hade undfått.
   >1 Kor. 3,6.
 28. Ty med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade
   genom skrifterna att Jesus var Messias.

[1] Se Frukta Gud i Ordförkl.
[2] Se Väg i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 19 Kapitlet

          Fortsättning av Paulus' tredje
        missionsresa: han predikar evangelium i
        Efesus med stor framgång, men utsättes
        för förföljelse, i det att guldsmeden
        Demetrius ställer till ett upplopp emot
                honom.

 1. Medan Apollos var i Korint, kom Paulus, sedan han hade farit
   genom de övre delarna av landet, ned till Efesus. Där träffade
   han några lärjungar.
   >Apg. 18,21, 24 f.
 2. Och han frågade dessa: "Undfingen I helig ande, när I kommen
   till tro?" De svarade honom: "Nej, vi hava icke ens hört att
   helig ande är given."
   >Joh. 7,39. Apg. 2,38. 10,44 f.
 3. Han frågade: "Vilken döpelse bleven I då döpta med?" De svarade:
   "Vi döptes med Johannes' döpelse"
 4. Då sade Paulus: "Johannes' döpelse var en döpelse till bättring;
   och han sade därvid till folket, att det var på den som skulle
   komma efter honom, det är på Jesus, som de skulle tro."
   >Matt. 3,11. Apg. 1,5. 11,16.
 5. Sedan de hade hört detta, läto de döpa sig i Herren Jesu namn.
 6. Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över
   dem, och de talade tungomål och profeterade.
   >Apg. 2,4. 8,17.
 7. Och tillsammans voro de vid pass tolv män.

 8. Därefter gick han in i synagogan; och under tre månader
   samtalade han där, frimodigt och övertygande, med dem om Guds
   rike.
 9. Men när några av dem förhärdade sig och voro ohörsamma och inför
   menigheten talade illa om "den vägen"[1], vände han sig ifrån
   dem och avskilde lärjungarna och samtalade sedan dagligen med
   dessa i Tyrannus' lärosal.
   >2 Kor. 6,17.
 10. Så fortgick det i två år, och alla provinsen Asiens inbyggare,
   både judar och greker, fingo på detta sätt höra Herrens ord.

 11. Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag.
   >Mark. 16,20. Apg. 14,3.
 12. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i
   beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och
   sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.
   >Apg. 5,15.

 13. Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig
   nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu
   namn; de sade: "Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus
   predikar.
   >Luk. 9,49 f.
 14. Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en
   judisk överstepräst.
 15. Men den onde anden svarade då och sade till dem: "Jesus känner
   jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?"
   >Mark. 1,34.
 16. Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem
   och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så
   våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och
   sargade.
 17. Och detta blev bekant för alla Efesus' invånare, både judar och
   greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn
   blev storligen prisat.
 18. Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och
   bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort.
 19. Och ganska många av dem som hade övat vidskepliga konster
   samlade ihop sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Och
   när man räknade tillsammans vad böckerna voro värda, fann man
   att värdet uppgick till femtio tusen silverpenningar[2].

 20. På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin
   kraft.
   >Jes. 55,11. Apg. 6,7. 12,24.

 21. Efter allt detta bestämde sig Paulus genom Andens tillskyndelse,
   att över Macedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och han sade:
   "Sedan jag har varit där, måste jag ock se Rom."
   >Apg. 23,11. Rom. 1,13. 15,25.
 22. Han sände då två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus,
   åstad till Macedonien, men själv stannade han ännu någon tid i
   provinsen Asien.
   >1 Kor. 4,17.

 23. Vid den tiden uppstod ganska mycket oväsen angående "den vägen".
   >2 Kor. 1,8 f.
 24. Där fanns nämligen en guldsmed, vid namn Demetrius, som
   förfärdigade Dianatempel av silver och därmed skaffade
   hantverkarna en ganska stor inkomst.
 25. Han kallade tillhopa dessa, jämte andra som hade liknande
   arbete, och sade: "I man, I veten att det är detta arbete som
   giver oss vår goda bärgning;
 26. men nu sen och hören I att denne Paulus icke allenast i Efesus,
   utan i nästan hela provinsen Asien genom sitt tal har förlett
   ganska mycket folk, i det han säger att de gudar som göras med
   människohänder icke äro gudar.
   >Ps. 115,4 f. Jer. 10,3. Apg. 17,29.
 27. Och det är fara värt, icke allenast att denna vår hantering
   kommer i missaktning, utan ock att den stora gudinnan Dianas
   helgedom bliver räknad för intet, och att jämväl denna gudinna,
   som hela provinsen Asien, ja, hela världen dyrkar, kommer att
   lida avbräck i sitt stora anseende."

 28. När de hörde detta, blevo de fulla av vrede och skriade: "Stor
   är efesiernas Diana!"
 29. Och hela staden kom i rörelse, och alla stormade på en gång till
   skådebanan och släpade med sig Gajus och Aristarkus, två
   macedonier som voro Paulus' följeslagare
 30. Paulus ville då gå in bland folket men lärjungarna tillstadde
   honom det icke.
 31. Också några asiarker, som voro hans vänner, sände bud till honom
   och bådo honom att han icke skulle giva sig in på skådebanan.
 32. Och de skriade, den ene så och den andre så; ty menigheten var
   upprörd, och de flesta visste icke varför de hade kommit
   tillsammans.
 33. Då drog man ur folkhopen fram Alexander, som judarna sköto
   framför sig. Och Alexander gav tecken med handen att han ville
   hålla ett försvarstal inför folket.
 34. Men när de märkte att han var jude, begynte de ropa, alla med en
   mun, och skriade under ett par timmars tid: "Stor är efesiernas
   Diana!"
 35. Men stadens kansler lugnade folket och sade: "Efesier, finnes då
   någon människa som icke vet, att efesiernas stad är vårdare av
   den stora Dianas tempel och den bild av henne, som har fallit
   ned från himmelen?
 36. Eftersom ju ingen kan bestrida detta, bören I hålla eder lugna
   och icke företaga eder något förhastat.
 37. Emellertid haven I dragit fram dessa män, som icke äro
   helgerånare, ej heller smäda vår gudinna,
 38. Om nu Demetrius och de hantverkare som hålla ihop med honom hava
   sak mot någon, så finnas ju domstolssammanträden och
   landshövdingar. Må de alltså göra upp saken med varandra inför
   rätta.
 39. Och haven I något att andraga som går därutöver, så må sådant
   avgöras i den lagliga folkförsamlingen.
 40. På grund av det som i dag har skett löpa vi ju till och med fara
   att bliva anklagade för upplopp, fastän vi icke hava gjort något
   ont; och någon giltig anledning till denna folkskockning kunna
   vi icke heller uppgiva."

   Med dessa ord fick han menigheten att skiljas åt.

[1] Se Väg i Ordförkl.
[2] Se Silverpenning i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 20 Kapitlet

          Fortsättning av Paulus' tredje
        missionsresa: han besöker Macedonien och
        Grekland, återvänder genom Macedonien
         och Troas, kommer till Miletus och
          håller där ett avskedstal till
             efesiernas äldste.

 1. Då nu oroligheterna voro stillade, kallade Paulus lärjungarna
   till sig och talade till dem förmaningens ord; och sedan han
   hade tagit avsked av dem, begav han sig åstad för att fara till
   Macedonien.
 2. Och när han hade färdats genom det landet och jämväl där talat
   många förmaningens ord, kom han till Grekland.
 3. Där uppehöll han sig i tre månader. När han sedan tänkte avsegla
   därifrån till Syrien, beslöt han, eftersom judarna förehade
   något anslag mot honom, att göra återfärden genom Macedonien.
 4. Och med honom följde Sopater, Pyrrus' son, från Berea, och av
   tessalonikerna Aristarkus och Sekundus, vidare Gajus från Derbe
   och Timoteus, slutligen Tykikus och Trofimus från provinsen
   Asien.
   >Apg. 19,29. 21,29. Ef. 6,21.
 5. Men dessa foro i förväg och inväntade oss i Troas.
 6. Sedan, efter det osyrade brödets högtid, avseglade vi andra
   ifrån Filippi och träffade dem på femte dagen åter i Troas; och
   där vistades vi i sju dagar.

 7. På första veckodagen voro vi församlade till brödsbrytelse, och
   Paulus, som tänkte fara vidare dagen därefter, samtalade med
   bröderna. Och samtalet drog ut ända till midnattstiden;
   >Apg. 2,42 46. 1 Kor. 16,2
 8. och ganska många lampor voro tända i den sal i övre våningen,
   där vi voro församlade.
 9. Invid fönstret satt då en yngling vid namn Eutykus, och när
   Paulus talade så länge, föll denne i djup sömn och blev så
   överväldigad av sömnen, att han störtade ned från tredje
   våningen; och när man tog upp honom, var han död
 10. Då gick Paulus ned och lade sig över honom och fattade om honom
   och sade: "Klagen icke så; ty livet är ännu kvar i honom."
   >1 Kon. 17,21. 2 Kon. 4,32 f. Luk. 4,39.
 11. Sedan gick han åter upp, och bröt brödet och åt, och samtalade
   ytterligare ganska länge med dem, ända till dess att det
   dagades; först då begav han sig i väg.
 12. Och de förde ynglingen hem levande och kände sig nu icke litet
   tröstade.

 13. Men vi andra gingo i förväg ombord på skeppet och avseglade till
   Assos, där vi tänkte taga Paulus ombord; ty så hade han
   förordnat, eftersom han själv tänkte fara land vägen.
 14. Och när han sammanträffade med oss i Assos, togo vi honom ombord
   och kommo sedan till Mitylene.
 15. Därifrån seglade vi vidare och kommo följande dag mitt för Kios.
   Dagen därefter lade vi till vid Samos; och sedan vi hade legat
   över i Trogyllium, kommo vi nästföljande dag till Miletus.
 16. Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus, för att
   icke fördröja sig i provinsen Asien; ty han påskyndade sin färd,
   för att, om det bleve honom möjligt, till pingstdagen kunna vara
   i Jerusalem.

 17. Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig
   församlingens äldste.
 18. Och när de hade kommit till honom, sade han till dem: "I veten
   själva på vad sätt jag hela tiden, ifrån första dagen då jag kom
   till provinsen Asien, har umgåtts med eder:
   >Apg. 19,10.
 19. huru jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och
   prövningar, som hava vållats mig genom judarnas anslag.
 20. Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde
   något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har
   försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och
   undervisa eder.
 21. Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra
   bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.
   >Mark. 1,15. Luk. 24,47.

 22. Och se, bunden i anden begiver jag mig nu till Jerusalem, utan
   att veta vad där skall vederfaras mig;
   >Apg. 19,21.
 23. allenast det vet jag, att den helige Ande i den ene staden efter
   den andra betygar för mig och säger att bojor och bedrövelser
   vänta mig.
   >Upp . 9,16. 21,4, 11, 33.
 24. Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv,
   om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till
   det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds
   nåds evangelium.
   >Apg. 21,13. Gal. 1,1. 2 Tim. 4,7. Tit. 1,3.
 25. Och se, jag vet nu att I icke mer skolen få se mitt ansikte, I
   alla bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket.
 26. Därför betygar jag för eder nu i dag att jag icke bär skuld för
   någons blod.
   >Apg. 18,6.
 27. Ty jag har icke undandragit mig att förkunna för eder allt Guds
   rådslut.
 28. Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken
   den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara
   herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget
   blod.
   >Ef. 1,7. 1 Tim. 3,1 f. 4,16. 1 Petr. 1,18 f. 5,2. Upp. 5,9.
 29. Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola
   komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden.
   >Matt. 7,15 f. Joh. 10,12 2 Petr. 2,1 f.
 30. Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt
   är, för att locka lärjungarna att följa sig.
   >Gal. 4,17. 1 Joh. 2,18 f.
 31. Vaken därför, och kommen ihåg att jag i tre års tid, natt och
   dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av
   eder.
   >Mark. 13,35 f. Apg. 19,10. 1 Tess. 2,11.

 32. Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom
   som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland
   alla som äro helgade.
   >Ef. 1,11. Kol. 1,12.
 33. Silver eller guld eller kläder har jag icke åstundat av någon.
   >4 Mos. 16,16. 1 Sam. 12,3. Matt. 10,8 f. 1 Kor. 9,12.
   >2 Kor. 11,9. 12,13.
 34. I veten själva att dessa mina händer hava gjort tjänst, för att
   skaffa nödtorftigt uppehälle åt mig och åt dem som hava varit
   med mig.
   >Apg. 18,3. 1 Kor. 4,12. 1 Tess. 2,9. 2 Tess. 3,8.
 35. I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under
   eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu
   ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'"
   >Luk. 6,38.

 36. När han hade sagt detta, föll han ned på sina knän och bad med
   dem alla.
   >Apg. 21,5 f.
 37. Och de begynte alla att gråta bitterligen och föllo Paulus om
   halsen och kysste honom innerligt;
 38. och mest sörjde de för det ordets skull som han hade sagt, att
   de icke mer skulle få se hans ansikte. Och så ledsagade de honom
   till skeppet.          Apostlagärningarna, 21 Kapitlet

        Paulus avslutar sin tredje missionsresa,
        hjälper vid återkomsten till Jerusalem
          några män att infria ett löfte,
         överfalles därvid i helgedomen av
          judarna och bortföres fängslad.

 1. Sedan vi hade skilts ifrån dem, lade vi ut och foro raka vägen
   till Kos och kommo dagen därefter till Rodus och därifrån till
   Patara.
 2. Där funno vi ett skepp som skulle fara över till Fenicien; på
   det gingo vi ombord och lade ut.
 3. Och när vi hade fått Cypern i sikte, lämnade vi denna ö på
   vänster hand och seglade till Syrien och landade vid Tyrus; ty
   där skulle skeppet lossa sin last.
 4. Och vi uppsökte där lärjungarna och stannade hos dem i sju
   dagar. Dessa sade nu genom Andens tillskyndelse till Paulus att
   han icke borde begiva sig till Jerusalem.
 5. Men när vi hade stannat där de dagarna ut, bröto vi upp därifrån
   och gåvo oss i väg, ledsagade av dem alla, med hustrur och barn,
   ända utom staden. Och på stranden föllo vi ned på våra knän och
   bådo
   >Apg. 20,36.
 6. och togo sedan avsked av varandra. Därefter stego vi ombord på
   skeppet, och de andra vände tillbaka hem igen.

 7. Från Tyrus kommo vi till Ptolemais, och därmed avslutade vi
   sjöresan. Och vi hälsade på hos bröderna där och stannade hos
   dem en dag.
 8. Men följande dag begåvo vi oss därifrån och kommo till Cesarea.
   Där togo vi in hos evangelisten Filippus, en av de sju, och
   stannade kvar hos honom.
   >Apg. 6,5. Ef. 4,11.
 9. Denne hade fyra ogifta döttrar, som ägde profetisk
   gåva.
   >Apg. 2,17.
 10. Under den tid av flera dagar, som vi stannade där, kom en
   profet, vid namn Agabus, dit ned från Judeen.
   >Apg. 11,28.
 11. När denne hade kommit till oss, tog han Paulus' bälte och band
   därmed sina händer och fötter och sade: "Så säger den helige
   Ande: 'Den man som detta bälte tillhör, honom skola judarna så
   binda i Jerusalem, och sedan skola de överlämna honom i
   hedningarnas händer.'"
   >Apg. 20,22 f
 12. När vi hörde detta, bådo såväl vi själva som bröderna i staden
   honom att han icke skulle begiva sig upp till Jerusalem.
   >Matt. 16,22.
 13. Men då svarade Paulus: "Varför gråten I så och sargen mitt
   hjärta? Jag är ju redo icke allenast att låta mig bindas, utan
   ock att dö i Jerusalem, för Herren Jesu namns skull."
 14. Då han alltså icke lät övertala sig, gåvo vi oss till freds och
   sade: "Ske Herrens vilja."
   >Matt. 6,10. Luk. 22,42.

 15. Efter de dagarnas förlopp gjorde vi oss i ordning och begåvo oss
   upp till Jerusalem.
 16. Från Cesarea följde också några av lärjungarna med oss, och
   dessa förde oss till en viss Mnason från Cypern, en gammal
   lärjunge, som vi skulle gästa hos.
 17. Och när vi kommo till Jerusalem, togo bröderna emot oss med
   glädje.

 18. Dagen därefter gick Paulus med oss andra till Jakob; dit kommo
   ock alla de äldste.
   >Apg. 15,13.
 19. Och sedan han hade hälsat dem förtäljde han för dem alltsammans,
   det ena med det andra, som Gud genom hans arbete hade gjort
   bland hedningarna.
   >Apg. 14,27. 15,4.
 20. När de hörde detta, prisade de Gud. Och de sade till honom: "Du
   ser, käre broder, huru många tusen judar det är som hava kommit
   till tro, och alla nitälska de för lagen.
   >Apg. 15,1. Rom. 10,2 f.
 21. Nu har det blivit dem sagt om dig, att du lär alla judar som bo
   spridda bland hedningarna att avfalla från Moses, i det du säger
   att de icke behöva omskära sina barn, ej heller i övrigt vandra
   efter vad stadgat är.
   >Apg. 16,3. 1 Kor. 9,20 f.
 22. Vad är då att göra? Helt visst skall man få höra att du har
   kommit hit.
 23. Gör därför såsom vi nu vilja säga dig. Vi hava här fyra män som
   hava bundit sig genom ett löfte.
   >4 Mos. 6,2 f. Apg. 18,18.
 24. Tag med dig dessa, och låt helga dig tillsammans med dem, och
   åtag dig omkostnaderna för dem, så att de kunna låta raka sina
   huvuden. Då skola alla förstå att intet av allt det som har
   blivit dem sagt om dig äger någon grund, utan att också du
   vandrar efter lagen och håller den.
 25. Vad åter angår de hedningar som hava kommit till tro, så hava vi
   här beslutit och jämväl skrivit till dem, att de böra taga sig
   till vara för kött från avgudaoffer och för blod och för köttet
   av förkvävda djur och för otukt."
   >Apg. 15,19 f.

 26. Så tog då Paulus männen med sig och lät följande dag helga sig
   tillsammans med dem; sedan gick han in i helgedomen och gav till
   känna när den tid skulle gå till ända, för vilken de hade låtit
   helga sig, den tid före vars utgång offer skulle frambäras för
   var och en särskild av dem.
   >Apg. 24,18.

 27. När de sju dagarna nästan voro ute, fingo judarna från provinsen
   Asien se honom i helgedomen och uppviglade då allt folket. Och
   de grepo honom
 28. och ropade: "I män av Israel, kommen till hjälp! Här är den man
   som allestädes lär alla sådant som är emot vårt folk och emot
   lagen och emot denna plats. Därtill har han nu ock fört greker
   in i helgedomen och oskärat denna heliga plats."
   >5 Mos. 23,3. Hes. 44,7 . Apg. 6,13. 24,6.
 29. De hade nämligen förut sett efesiern Trofimus i staden
   tillsammans med honom och menade att Paulus hade fört denne in i
   helgedomen.
   >Apg. 20,4.
 30. Och hela staden kom i rörelse, och folket skockade sig
   tillsammans. Och då de nu hade gripit Paulus, släpade de honom
   ut ur helgedomen, varefter portarna genast stängdes igen.

 31. Men just som de stodo färdiga att dräpa honom, anmäldes det hos
   översten för den romerska vakten att hela Jerusalem var i
   uppror.
 32. Denne tog då strax med sig krigsmän och hövitsmän och skyndade
   ned till dem. Och när de fingo se översten och krigsmännen,
   upphörde de att slå Paulus
 33. Översten gick då fram och tog honom i förvar och bjöd att man
   skulle fängsla honom med två kedjor. Och han frågade vem han var
   och vad han hade gjort.
 34. Men bland folket ropade den ene så, den andre så. Då han alltså
   för larmets skull icke kunde få något säkert besked, bjöd han
   att man skulle föra honom till kasernen.
 35. Och när han kom fram till trappan, trängde folket så våldsamt
   på, att han måste bäras av krigsmännen,
 36. ty folkhopen följde efter och skriade: "Bort med honom!"
   >Apg. 22,22.

 37. Då nu Paulus skulle föras in i kasernen, sade han till översten:
   "Tillstädjes det mig att säga något till dig?" Han svarade: "Kan
   du tala grekiska?
 38. Är du då icke den egyptier som för en tid sedan ställde till
   'dolkmännens'[1] uppror, de fyra tusens, och förde dem ut i
   öknen?"
 39. Då svarade Paulus: "Nej, jag är en judisk man från Tarsus,
   medborgare alltså i en betydande stad i Cilicien. Men jag beder
   dig, tillstäd mig att tala till folket."
 40. Och han tillstadde honom det. Då gav Paulus från trappan, där
   han stod, med handen ett tecken åt folket. Och sedan där hade
   blivit helt tyst, talade han till dem på hebreiska[2] och sade:

[1] Se Dolkmän i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 22 Kapitlet

         Paulus' tal till folket i Jerusalem.
            Judarnas förbittring.

 1. "Bröder och fäder, hören vad jag nu inför eder vill tala till
   mitt försvar."
   >Apg. 7,2 f.
 2. När de hörde att han talade till dem på hebreiska, blevo de ännu
   mer stilla. Och han fortsatte:
 3. "Jag är en judisk man, född i Tarsus i Cilicien, men uppfostrad
   här i staden och undervisad vid Gamaliels fötter, efter fädernas
   lag i all dess stränghet. Och jag var en man som nitälskade för
   Gud, såsom I allasammans i dag gören.
   >Apg. 5,34. 8,3. 26,9 f. Rom. 10,2. 2 Kor. 11,22. Gal. 1,14.
 4. Jag förföljde 'den vägen'[1] ända till döds, och både män och
   kvinnor lät jag binda och sätta i fängelse;
   >Apg. 9,1 f.
 5. det vittnesbördet kan översteprästen och de äldstes hela råd
   giva mig. Också fick jag av dem brev till bröderna i Damaskus;
   och jag begav mig dit, för att fängsla jämväl dem som voro där
   och föra dem till Jerusalem, så att de kunde bliva straffade.

 6. Men när jag var på vägen och nalkades Damaskus, hände sig vid
   middagstiden att ett starkt sken från himmelen plötsligt
   kringstrålade mig.
   >1 Kor. 15,8.
 7. Och jag föll ned till marken och hörde då en röst som sade till
   mig: 'Saul, Saul, varför förföljer du mig?'
 8. Då svarade jag: 'Vem är du, Herre?' Han sade till mig: 'Jag är
   Jesus från Nasaret, den som du förföljer.'
 9. Och de som voro med mig sågo väl skenet, men hörde icke rösten
   av den som talade till mig.
 10. Då frågade jag: 'Vad skall jag göra, Herre?' Och Herren svarade
   mig: 'Stå upp och gå in i Damaskus; där skall allt det bliva dig
   sagt, som är dig förelagt att göra.'
 11. Men eftersom jag, till följd av det starka skenet, icke mer
   kunde se togo mina följeslagare mig vid handen och ledde mig, så
   att jag kom in i Damaskus.
 12. Där fanns en efter lagen fram man, Ananias, vilken hade gott
   vittnesbörd om sig av alla judar som bodde där.
   >Apg. 9,10 f
 13. Denne kom nu och trädde fram till mig och sade: 'Saul, min
   broder, hav din syn igen.' Och i samma stund fick jag min syn
   igen och såg upp på honom.
 14. Då sade han: 'Våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans
   vilja och till att se den Rättfärdige och höra ord från hans
   mun.
   >Apg. 3,14.
 15. Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om
   vad du har sett och hört.
 16. Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina
   synder, och åkalla därvid hans namn.'
   >Apg. 2,38

 17. Men när jag hade kommit tillbaka till Jerusalem, hände sig,
   medan jag bad i helgedomen, att jag föll i hänryckning
   >2 Kor. 12,2.
 18. och såg honom och hörde honom säga till mig: 'Skynda dig med
   hast bort ifrån Jerusalem; ty de skola icke här taga emot ditt
   vittnesbörd om mig.'
 19. Men jag sade: 'Herre, de veta själva att det var jag som
   överallt i synagogorna lät fängsla och gissla dem som trodde på
   dig.
 20. Och när Stefanus', ditt vittnes, blod utgöts, var ock jag
   tillstädes och gillade vad som skedde och vaktade de mäns
   kläder, som dödade honom.'
   >Apg. 7,58. 8,1.
 21. Då sade han till mig: Gå; jag vill sända dig åstad långt bort
   till hedningarna.'"
   >Apg. 9,15. 13,2. Gal. 1,15 f. 2,8. Ef. 3,8. 1 Tim. 2,7.
   >2 Tim. 1,11.

 22. Ända till dess att han sade detta hade de hört på honom. Men nu
   hovo de upp sin röst och ropade: "Bort ifrån jorden med den
   människan! Det är icke tillbörligt att en sådan får leva."
   >Apg. 21,36.
 23. Då de så skriade och därvid revo av sig sina kläder och kastade
   stoft upp i luften,
 24. bjöd översten att man skulle föra in honom i kasernen, och gav
   befallning om att man skulle förhöra honom under gisselslag, så
   att han finge veta varför de så ropade mot honom.
 25. Men när de redan hade sträckt ut honom till gissling, sade
   Paulus till den hövitsman som stod där: "Är det lovligt för eder
   att gissla en romersk medborgare, och det utan dom och
   rannsakning?"
   >Apg. 16,37. 23,27.
 26. När hövitsmannen hörde detta, gick han till översten och
   underrättade honom härom och sade: "Vad är det du tänker göra?
   Mannen är ju romersk medborgare."
 27. Då gick översten dit och frågade honom: "Säg mig, är du
   verkligen romersk medborgare?" Han svarade: "Ja."
 28. Översten sade då: Mig har det kostat en stor summa penningar att
   köpa den medborgarrätten." Men Paulus sade: "Jag däremot har den
   redan genom födelsen."
 29. Männen som skulle hava förhört honom drogo sig då strax undan
   och lämnade honom. Och när översten nu hade fått veta att han
   var romersk medborgare, blev också han förskräckt, vid tanken på
   att han hade låtit fängsla honom.

 30. Då han emellertid ville få säkert besked om varför Paulus
   anklagades av judarna, låt han dagen därefter taga av honom
   bojorna och bjöd översteprästerna och hela Stora rådet att komma
   tillsammans. Sedan lät han föra Paulus ditned och ställde honom
   inför dem.

[1] Se Väg i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 23 Kapitlet

        Paulus talar inför Stora rådet. Judarna
        stämpla mot hans liv. Han bortföres till
                Cesarea.

 1. Och Paulus fäste ögonen på Rådet och sade: "Mina bröder, allt
   intill denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo gott
   samvete."
   >Apg. 24,16. 2 Tim. 1,3.
 2. Då befallde översteprästen Ananias dem som stodo bredvid honom,
   att de skulle slå honom på munnen.
   >Joh. 18,22 f.
 3. Paulus sade då till honom: "Gud skall slå dig, du vitmenade
   vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, och ändå
   bjuder du, tvärtemot lagen, att man skall slå mig!"
   >3 Mos. 19,15, 35. Hes. 13,10 f. Matt. 23,27.
 4. Då sade de som stodo därbredvid: "Smädar du Guds överstepräst?"
 5. Paulus svarade: "Jag visste icke, mina bröder, att han var
   överstepräst. Det är ju skrivet: 'Mot en hövding i ditt folk
   skall du icke tala onda ord.'"
   >2 Mos. 22,28.

 6. Nu hade Paulus märkt att den ena delen av dem utgjordes av
   sadducéer och den andra av fariséer. Därför sade han med
   ljudelig röst inför Rådet: "Mina bröder, jag är farisé, en
   avkomling av fariséer. Det är för vårt hopps skull, för de
   dödas uppståndelses skull, som jag står här inför rätta."
   >Apg. 4,1 f. 24,15, 21. 26,5 f. Fil. 3,5.
 7. Knappt hade han sagt detta, förrän en strid uppstod mellan
   fariséerna och sadducéerna, så att hopen blev delad.
 8. Sadducéerna säga nämligen att det icke finnes någon
   uppståndelse, ej heller någon ängel eller ande, men fariséerna
   bekänna sig tro på både det ena och det andra.
   >Matt. 22,23. Mark. 12,18. Luk. 20,27.
 9. Och man begynte ropa och larma; och några skriftlärde som hörde
   till fariséernas parti stodo upp och begynte ivrigt disputera
   med de andra och sade: "Vi finna intet ont hos denne
   man. Kanhända har en ande eller en ängel verkligen talat med
   honom."
   >Apg. 5,39. 22,17 f. 25,25. 26,31.
 10. Då nu en så häftig strid hade uppstått, fruktade översten att de
   skulle slita Paulus i stycken, och bjöd manskapet gå ned och
   rycka honom undan dem och föra honom till kasernen.
 11. Natten därefter kom Herren och stod framför honom och sade: "Var
   vid gott mod; ty såsom du har vittnat om mig i Jerusalem, så
   måste du ock vittna i Rom."
   >Apg. 18,9. 19,21. 28,23.

 12. När det sedan hade blivit dag, sammangaddade sig judarna och
   förpliktade sig med dyr ed att varken äta eller dricka, förrän
   de hade dräpt Paulus.
 13. Och det var mer än fyrtio män som så hade sammansvurit sig.
 14. Dessa gingo till översteprästerna och de äldste och sade: "Vi
   hava med dyr ed förpliktat oss att ingenting smaka, förrän vi
   hava dräpt Paulus.
   >Joh. 16,2.
 15. Så mån I nu, tillsammans med Rådet, hemställa hos översten att
   han låter föra honom ned till eder, detta under föregivande att
   I tänken grundligare undersöka hans sak. Vi skola då vara redo
   att röja honom ur vägen, innan han hinner fram."

 16. Men Paulus' systerson fick höra om försåtet. Han kom därför till
   kasernen och gick ditin och omtalade för Paulus vad han hade
   hört.
 17. Paulus bad då att en av hövitsmännen skulle komma till honom,
   och sade: "För denne yngling till översten; ty han har en
   underrättelse att lämna honom."
 18. Denne tog honom då med sig och förde honom till översten och
   sade: "Fången Paulus har kallat mig till sig och bett mig föra
   denne yngling till dig, ty han har något att säga dig."
 19. Då tog översten honom vid handen och gick avsides med honom och
   frågade honom: "Vad är det för en underrättelse du har att lämna
   mig?"
 20. Han svarade: "Judarna hava kommit överens om att bedja dig att
   du i morgon låter föra Paulus ned till Rådet, detta under
   föregivande att det tänker skaffa sig grundligare kunskap om
   honom.
 21. Gör dem nu icke till viljes häri; ty mer än fyrtio av dem ligga
   i försåt för honom och hava med dyr ed förpliktat sig att varken
   äta eller dricka, förrän de hava röjt honom ur vägen. Och nu äro
   de redo och vänta allenast på att du skall bevilja deras
   begäran."
 22. Översten bjöd då ynglingen att icke för någon omtala att han
   hade yppat detta för honom, och lät honom sedan gå.

 23. Därefter kallade han till sig två av hövitsmännen och sade till
   dem: "Låten två hundra krigsmän göra sig redo att i natt vid
   tredje timmen avgå till Cesarea, så ock sjuttio ryttare och två
   hundra spjutbärare."
 24. Och han tillsade dem att skaffa åsnor, som de skulle låta Paulus
   rida på så att han oskadd kunde föras till landshövdingen Felix.
 25. Och han skrev ett brev, så lydande:

 26. "Klaudius Lysias hälsar den ädle landshövdingen Felix.

 27. Denne man blev gripen av judarna, och det var nära att han hade
   blivit dödad av dem. Då kom jag tillstädes med mitt manskap och
   tog honom ifrån dem, sedan jag hade fått veta att han var
   romersk medborgare.
   >Apg. 21,27, 33. 22,25 f.
 28. Men då jag också ville veta vad de anklagade honom för, lät jag
   ställa honom inför deras Stora råd.
 29. Jag fann då att anklagelsen mot honom gällde några tvistefrågor
   i deras lag, men att han icke var anklagad för något som
   förtjänade död eller fängelse.
   >Apg. 18,14 f. 26,31.
 30. Sedan har jag fått kännedom om att något anslag förehaves mot
   honom, och därför sänder jag honom nu strax till dig. Jag har
   jämväl bjudit hans anklagare att inför dig föra sin talan mot
   honom."

 31. Så togo nu krigsmännen Paulus, såsom det hade blivit dem
   befallt, och förde honom om natten till Antipatris.
 32. Dagen därefter vände de själva tillbaka till kasernen och läto
   ryttarna färdas vidare med honom.
 33. När dessa kommo till Cesarea, lämnade de fram brevet till
   landshövdingen och förde jämväl Paulus fram inför honom.
 34. Sedan han hade läst brevet, frågade han från vilket landskap han
   var; och när han hade fått veta att han var från Cilicien, sade
   han:
 35. "Jag skall höra vad du har att säga, när också dina anklagare
   hava kommit tillstädes." Och så bjöd han att man skulle förvara
   honom i Herodes' borg.          Apostlagärningarna, 24 Kapitlet

        Paulus anklagas inför Felix, försvarar
        sig, kvarhålles såsom fånge i Cesarea.

 1. Fem dagar därefter for översteprästen Ananias ditned med några
   av de äldste och en sakförare, Tertullus; dessa anmälde inför
   landshövdingen klagomål mot Paulus.
   >Apg. 23,2.
 2. Och sedan denne hade blivit förekallad, begynte Tertullus sitt
   anklagelsetal; han sade:
 3. "Att vi genom dig åtnjuta mycken frid och ro, och att genom din
   försorg, ädle Felix, goda åtgärder hava blivit vidtagna för
   detta folk, det erkänna vi på allt sätt och allestädes, med
   många tacksägelser.
   >Apg. 23,24 f.
 4. Men för att icke alltför länge besvära dig beder jag att du, i
   din mildhet, ville höra allenast några få ord av oss.
 5. Vi hava funnit att denne är en fördärvlig man, som uppväcker
   strid bland alla judar i hela världen, och att han är en
   huvudman för nasaréernas parti.
   >Apg. 17,6.
 6. Han har ock försökt att oskära helgedomen; därför grepo vi
   honom,
   >Apg. 21,28 f.
 7. [1]
 8. och du kan nu själv anställa rannsakning med honom och så skaffa
   dig kännedom om allt det som vi anklaga honom för."

 9. De andra judarna instämde häri och påstodo att det förhöll sig
   så.

 10. Då landshövdingen nu gav tecken åt Paulus att han skulle tala,
   tog han till orda och sade:
   "Eftersom jag vet att du nu i många år har varit domare över
   detta folk, försvarar jag min sak med frimodighet.
 11. Du kan själv lätt förvissa dig om att det icke är mer än tolv
   dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att tillbedja.
   >Apg. 21,17
 12. Och varken i helgedomen eller i synagogorna eller ute i staden
   har man funnit mig tvista med någon eller ställa till
   folkskockning.
   >Apg. 25,8. 28,17.
 13. Ej heller kunna de inför dig bevisa det som de nu anklaga mig
   för.
 14. Men det bekänner jag för dig att jag, i enlighet med 'den
   vägen'[2], vilken de kalla en partimening, så tjänar mina fäders
   Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i
   profeterna,
 15. och att jag har samma hopp till Gud som dessa hysa, att de döda
   skola uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.
   >Dan. 12,2. Joh. 5,28 f. Apg. 23,6.
 16. Därför lägger också jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt
   samvete inför Gud och människor.
   >Apg. 23,1. 1 Petr. 3,16.

 17. Så kom jag nu, efter flera års förlopp, tillbaka för att
   överlämna några allmosor till mitt folk och för att frambära
   offer.
   >Apg. 11,29 f. Rom. 15,25. Gal. 2,10.
 18. Därunder påträffades jag i helgedomen, sedan jag hade låtit
   helga mig, utan att hava vållat någon folkskockning eller något
   larm,
   >Apg. 21,26 f.
 19. av några judar från provinsen Asien, vilka nu borde vara här
   tillstädes inför dig och framställa sina klagomål, om de hava
   något att anklaga mig för.
 20. Eller ock må dessa som äro här tillstädes säga vad orätt de
   funno mig skyldig till, när jag stod inför Stora rådet,
 21. om det icke skulle vara i fråga om detta enda ord, som jag
   ljudeligen uttalade, där jag stod ibland dem: 'Det är för de
   dödas uppståndelses skull som jag i dag står inför rätta här
   bland eder.'"
   >Apg. 28,20.

 22. Men Felix, som mycket väl kände till "den vägen"[3], uppsköt
   målet och sade: "När översten Lysias kommer hit ned, vill jag
   undersöka eder sak."
 23. Och han befallde hövitsmannen att hålla honom i förvar, dock så,
   att man skulle behandla honom milt och icke hindra någon av hans
   närmaste från att vara honom till tjänst.
   >Apg. 27,3. 28,16.

 24. Någon tid därefter infann sig Felix tillsammans med sin hustru
   Drusilla, som var judinna; och han lät hämta Paulus och hörde
   honom om tron på Kristus Jesus.
 25. Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och
   återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix
   förskräckt och sade: "Gå din väg för denna gång; när jag får
   läglig tid, vill jag kalla dig till mig."
 26. Han hoppades också att han skulle få penningar av Paulus, varför
   han ock ganska ofta lät hämta honom och samtalade med honom.

 27. När två år voro förlidna, fick Felix till efterträdare Porcius
   Festus. Och eftersom Felix ville göra judarna sig bevågna,
   lämnade han Paulus kvar i fängelset.

[1] V. 7 se Nya testamentets text i Ordförkl.
[2] Se Väg i Ordförkl.
[3] Se Väg i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 25 Kapitlet

         Paulus anklagas inför Festus, vädjar
         till kejsaren, ställes inför konung
                Agrippa.

 1. Tre dagar efter det att Festus hade tillträtt hövdingdömet for
   han från Cesarea upp till Jerusalem.
 2. Översteprästerna och de förnämsta bland judarna anmälde då inför
   honom klagomål mot Paulus.
   >Apg. 24,1 f.
 3. För att få denne i sitt våld anhöllo de hos Festus och begärde
   såsom en ynnest, att han skulle låta hämta honom till
   Jerusalem. De ville nämligen lägga försåt för honom, så att de
   kunde döda honom under vägen.
   >Apg. 23,15 f.
 4. Festus svarade då att Paulus hölls i förvar i Cesarea, och att
   han själv tänkte inom kort fara dit tillbaka.
 5. Och han tillade: "De bland eder som det vederbör må alltså fara
   dit ned med mig och framlägga sin anklagelse mot mannen, om han
   är skyldig till något ont."

 6. Sedan han hade vistats hos dem högst åtta eller tio dagar, kom
   han åter ned till Cesarea. Dagen därefter satte han sig på
   domarsätet och bjöd att Paulus skulle föras fram.
 7. När denne hade infunnit sig, omringades han av de judar som hade
   kommit ned från Jerusalem, och dessa framställde nu många svåra
   beskyllningar. Men de förmådde icke bevisa dem,
 8. ty Paulus försvarade sig och visade att han icke på något sätt
   hade försyndat sig, vare sig mot judarnas lag eller mot
   helgedomen eller mot kejsaren.
   >Apg. 24,12.
 9. Men Festus ville göra judarna sig bevågna och frågade Paulus och
   sade: "Vill du fara upp till Jerusalem och där stå till rätta
   inför mig i denna sak?"
 10. Paulus svarade: "Jag står här inför kejserlig domstol, och av
   sådan domstol bör jag dömas. Mot judarna har jag intet orätt
   gjort, såsom du själv mycket väl vet.
 11. Om jag nu eljest är skyldig till något orätt och har gjort något
   som förtjänar döden, så vill jag icke undandraga mig att dö; men
   om deras anklagelser mot mig äro utan grund, så kan ingen giva
   mig till pris åt dem. Jag vädjar till kejsaren." --
 12. Sedan Festus därefter hade överlagt med sitt råd, svarade han:
   "Till kejsaren har du vädjat, till kejsaren skall du ock få
   fara."

 13. Efter några dagars förlopp kommo konung Agrippa och Bernice till
   Cesarea och hälsade på hos Festus.
 14. Medan de nu i flera dagar vistades där, framlade Festus Paulus'
   sak för konungen och sade: "Felix har här lämnat efter sig en
   man såsom fånge;
   >Apg. 24,27.
 15. och när jag var i Jerusalem, anmälde judarnas överstepräster och
   äldste klagomål mot honom och begärde att han skulle dömas
   skyldig.
 16. Men jag svarade dem att det icke var romersk sed att prisgiva
   någon människa, förrän den anklagade hade fått stå ansikte mot
   ansikte med sina anklagare och haft tillfälle att försvara sig
   mot anklagelsen.
 17. Sedan de hade kommit med mig hit, satte jag mig alltså utan
   uppskov, dagen därefter, på domarsätet och bjöd att mannen
   skulle föras fram.
 18. Men när hans anklagare uppträdde, anförde de mot honom ingen
   beskyllning för sådana förbrytelser som jag hade tänkt mig;
 19. de voro allenast i tvist med honom om några frågor som rörde
   deras särskilda gudsdyrkan, och angående en viss Jesus, som är
   död, men om vilken Paulus påstod att han lever.
   >Apg. 18,15.
 20. Då jag var villrådig huru jag skulle göra med undersökningen
   härom, frågade jag om han ville fara till Jerusalem och där stå
   till rätta i denna sak.
 21. När Paulus då sade sig vilja vädja till kejsaren och begärde att
   bliva hållen i förvar, för att sedan undergå rannsakning inför
   honom, bjöd jag att han skulle hållas i förvar, till dess jag
   kunde sända honom till kejsaren."
 22. Då sade Agrippa till Festus: "Jag skulle också själv gärna vilja
   höra den mannen." Han svarade: "I morgon skall du få höra
   honom."

 23. Dagen därefter kommo alltså Agrippa och Bernice, med stor ståt,
   och gingo in i domsalen, tillika med överstarna och de förnämsta
   männen i staden; och på Festus' befallning blev Paulus införd.
   >Matt. 10,18.
 24. Då sade Festus: "Konung Agrippa, och alla I andra som ären har
   tillstädes med oss, I sen här den man för vilkens skull hela
   hopen av judar, både i Jerusalem och här, har legat över mig med
   sina rop att han icke borde få leva längre.
   >Apg. 22,22.
 25. Jag för min del har kommit till insikt om att han icke har gjort
   något som förtjänar döden;
   >Apg. 23,9. 26,31 f.
 26. men då han nu själv har vädjat till kejsaren, har jag beslutit
   att sända honom till denne. Jag har emellertid icke något säkert
   besked om honom att giva min höge herre, när jag skriver. Därför
   har jag fört honom fram inför eder, och först och främst inför
   dig, konung Agrippa, för att jag, efter det att rannsakning har;
   blivit hållen, skall få veta vad jag bör skriva.
 27. Ty det synes mig vara orimligt att sända åstad en fånge, utan
   att på samma gång giva till känna vad han är anklagad för."          Apostlagärningarna, 26 Kapitlet

          Paulus' försvarstal inför konung
                Agrippa.

 1. Agrippa sade nu till Paulus: "Det tillstädjes dig att tala för
   din sak." Då räckte Paulus ut handen och talade så till sitt
   försvar:

 2. "Jag skattar mig lycklig att jag, i fråga om allt det som
   judarna anklaga mig för, i dag skall försvara mig inför dig,
   konung Agrippa,
 3. som så väl känner judarnas alla stadgar och tvistefrågor. Därför
   beder jag dig höra mig med tålamod.

 4. Hurudant mitt liv allt ifrån ungdomen har varit, det veta alla
   judar, ty jag har ju från tidiga år framlevat det bland mitt
   folk och i Jerusalem.
 5. Och sedan lång tid tillbaka känna de om mig -- såframt de nu
   vilja tillstå det -- att jag har tillhört det strängaste partiet
   i vår gudsdyrkan och levat såsom farisé.
   >Apg. 23,6.
 6. Och nu står jag här till rätta för vårt hopp om det som Gud har
   lovat våra fäder,
   >Apg. 13,32 f.
 7. det vartill ock våra tolv stammar, under det de tjäna Gud med
   iver både natt och dag, hoppas att nå fram. För det hoppets
   skull, o konung, är jag anklagad av judarna.
   >Apg. 24,15.
 8. Varför hålles det då bland eder för otroligt att Gud uppväcker
   döda?

 9. Jag för min del menade alltså att jag med all makt borde strida
   mot Jesu, nasaréens, namn;
   >Apg. 8,3. 9,1 f. 22,4 f.
 10. så gjorde jag ock i Jerusalem. Och många av de heliga
   inspärrade jag i fängelse, sedan jag av översteprästerna hade
   fått fullmakt därtill; och när man ville döda dem, röstade ock
   jag därför.
 11. Och överallt i synagogorna försökte jag, gång på gång, att genom
   straff tvinga dem till hädelse. I mitt raseri mot dem gick jag
   så långt, att jag förföljde dem till och med ända in i utländska
   städer.

 12. När jag nu i detta ärende var på väg till Damaskus, med fullmakt
   och uppdrag från översteprästerna,
 13. fick jag under min färd, o konung, mitt på dagen se ett sken
   från himmelen, klarare än solens glans, kringstråla mig och mina
   följeslagare.
 14. Och vi föllo alla ned till jorden, och jag hörde då en röst säga
   till mig på hebreiska: 'Saul, Saul, varför förföljer du mig'?
   Det är dig svårt att spjärna mot udden.'
 15. Då sade jag: 'Vem är du, Herre?' Herren svarade: 'Jag är Jesus,
   den som du förföljer.
 16. Men res dig upp och stå på dina fötter; ty därför har jag visat
   mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett
   vittne, som skall vittna både om huru du nu har sett mig, och om
   huru jag vidare skall uppenbara mig för dig.
 17. Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från
   hedningarna. Ty till dem sänder jag dig,
 18. för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från
   mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att
   de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin
   lott bland dem som äro helgade.'
   >Jes 35,5 f. 42,7. 60,1. 61,1 f. Apg. 20,32. Ef. 1,11, 18.
   >Kol. 1,12 f. 1 Petr. 2,9.

 19. Så blev jag då, konung Agrippa, icke ohörsam mot den himmelska
   synen,
   >Gal. 1,16 f.
 20. utan predikade först för dem som voro i Damaskus och i
   Jerusalem, och sedan över hela judiska landet och för
   hedningarna, att de skulle göra bättring och omvända sig till
   Gud och göra sådana gärningar som tillhöra bättringen.
   >Matt. 3,8. Apg. 9,19 f., 26 f. 13,l4 f. 22,17 f.
 21. För denna saks skull var det som judarna grepo mig i helgedomen
   och försökte att döda mig.
   >Apg. 21,30 f.

 22. Genom den hjälp som jag har undfått av Gud står jag alltså ännu
   i dag såsom ett vittne inför både små och stora; och jag säger
   intet annat, än vad profeterna och Moses hava sagt skola ske,
   >Luk. 24,44 f.
 23. nämligen att Messias skulle lida och, såsom förstlingen av dem
   som uppstå från de döda, bära budskap om ljuset, såväl till vårt
   eget folk som till hedningarna."
   >Luk. 2,32. 1 Kor. 15,20. Kol. 1,18. Upp. 1,5.

 24. När han på detta satt försvarade sig, utropade Festus: "Du är
   från dina sinnen, Paulus; den myckna lärdomen gör dig förryckt."
   >1 Kor. 2,14.
 25. Men Paulus svarade: "Jag är icke från mina sinnen, ädle Festus;
   jag talar sanna ord med lugn besinning.
 26. Konungen känner väl till dessa ting; därför talar jag också
   frimodigt inför honom. Ty jag kan icke tro att något av detta är
   honom obekant; det har ju icke tilldragit sig i någon undangömd
   vrå.
   >Joh. 18,20.
 27. Tror du profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror dem."

 28. Då sade Agrippa till Paulus: "Föga fattas att du övertalar mig
   och gör mig till kristen."
 29. Paulus svarade: "Vare sig det fattas litet eller fattas mycket,
   skulle jag önska inför Gud att icke allenast du, utan alla som i
   dag höra mig, måtte bliva sådana som jag är, dock med undantag
   av dessa bojor."
   >1 Kor. 7,7.

 30. Därefter stod konungen upp, och med honom landshövdingen och
   Bernice och de som sutto där tillsammans med dem.
 31. Och när de gingo därifrån, talade de med varandra och sade: "Den
   mannen har icke gjort något som förtjänar död eller fängelse."
   >Apg. 23,9. 25,25.
 32. Och Agrippa sade till Festus: "Denne man hade väl kunnat
   frigivas, om han icke hade vädjat till kejsaren."
   >Apg. 25,11.          Apostlagärningarna, 27 Kapitlet

         Paulus skickas såsom fånge till Rom,
         lider skeppsbrott, bliver räddad.

 1. När det nu var beslutet att vi skulle avsegla till Italien, blev
   Paulus jämte några andra fångar överlämnad åt en hövitsman, vid
   namn Julius, som tillhörde den kejserliga vakten.
   >Apg. 25,12.
 2. Och vi gingo ombord på ett skepp från Adramyttium, som skulle
   anlöpa provinsen Asiens kuststäder. Så lade vi ut, och vi hade
   med oss Aristarkus, en macedonier från Tessalonika.
   >Apg. 19,29. 20,4. Kol. 4,10.
 3. Dagen därefter lade vi till vid Sidon. Och Julius, som bemötte
   Paulus med välvilja, tillstadde honom att besöka sina vänner där
   och åtnjuta deras omvårdnad.
   >Apg. 24,23. 28,16.
 4. När vi hade lagt ut därifrån, seglade vi under Cypern, eftersom
   vinden låg emot.
 5. Och sedan vi hade seglat över havet, utanför Cilicien och
   Pamfylien, landade vi vid Myrra i Lycien.
 6. Där träffade hövitsmannen på ett skepp från Alexandria, som
   skulle segla till Italien, och på det förde han oss ombord.
 7. Under en längre tid gick nu seglingen långsamt, och vi kommo med
   knapp nöd inemot Knidus. Och då vinden icke var oss gynnsam,
   seglade vi in under Kreta vid Salmone.
 8. Det var med knapp nöd som vi kommo där förbi och hunno fram till
   en ort som kallades Goda hamnarna, icke långt från staden Lasea.

 9. Härunder hade ganska lång tid hunnit förflyta, och sjöfarten
   begynte redan vara osäker; fastedagen[1] var nämligen redan
   förbi. Paulus varnade dem då
   >3 Mos. 16,29. 23,27 f.
 10. och sade: "I mån, jag ser att denna sjöresa kommer att medföra
   vedervärdigheter och stor olycka, icke allenast för last och
   skepp, utan ock för våra liv."
   >2 Kor. 11,25 f,
 11. Men hövitsmannen trodde mer på styrmannen och skepparen än på
   det som Paulus sade.
 12. Och då hamnen icke låg väl till för övervintring, var flertalet
   av den meningen att man borde lägga ut därifrån och försöka om
   man kunde komma fram till Fenix, en hamn på Kreta, som ligger
   skyddad mot sydväst och nordväst; där skulle de sedan stanna
   över vintern.
 13. Och då nu en lindrig sunnanvind blåste upp, menade de sig hava
   målet vunnet, och lyfte ankar och foro tätt utmed Kreta.

 14. Men icke långt därefter kom en våldsam stormvind farande ned
   från ön; det var den så kallade nordostorkanen.
 15. Då skeppet av denna rycktes med och icke kunde hållas upp mot
   vinden, gåvo vi efter och läto det driva.
 16. När vi kommo under en liten ö som hette Kauda, förmådde vi dock,
   fastän med knapp nöd, bärga skeppsbåten.
 17. Sedan manskapet hade dragit upp den, tillgrepo de
   nödhjälpsmedel och slogo tåg om skeppet. Och då de fruktade att
   bliva kastade på Syrtenrevlarna, lade de ut drivankare och läto
   skeppet så driva.
 18. Och eftersom vi alltjämt hårt ansattes av stormen, vräkte de
   dagen därefter en del av lasten över bord.
 19. På tredje dagen kastade de med egna händer ut skeppsredskapen.
 20. Och då under flera dagar varken sol eller stjärnor hade synts,
   och stormen låg ganska hårt på, hade vi icke mer något hopp om
   räddning.

 21. Då nu många funnos som ingenting ville förtära, trädde Paulus
   upp mitt ibland dem och sade: "I män, I haden bort lyda mig och
   icke avsegla från Kreta; I haden då kunnat spara eder dessa
   vedervärdigheter och denna olycka.
 22. Men nu uppmanar jag eder att vara vid gott mod, ty ingen av eder
   skall förlora sitt liv; allenast skeppet skall gå förlorat.
 23. Ty i natt kom en ängel från den Gud som jag tillhör, och som jag
   också tjänar, och stod bredvid mig och sade:
   >Apg. 23,11.
 24. 'Frukta icke, Paulus. Du skall komma att stå inför kejsaren; och
   se, Gud har skänkt dig alla dem som segla med dig.'
 25. Varen därför vid gott mod, I män; ty jag har den förtröstan till
   Gud, att så skall ske som mig är sagt.
 26. Men på en ö måste vi bliva kastade."
   >Apg. 28,1.

 27. När vi nu den fjortonde natten drevo omkring på Adriatiska
   havet, tyckte sjömännen sig vid midnattstiden finna att de
   närmade sig något land.
 28. De lodade då och funno tjugu famnars djup. När de hade kommit
   ett litet stycke längre fram lodade de åter och funno femton
   famnars djup.
 29. Då fruktade de att vi skulle stöta på något skarpt grund, och
   kastade därför ut fyra ankaren från akterskeppet och längtade
   efter att det skulle dagas.
 30. Sjömännen ville emellertid fly ifrån skeppet och firade ned
   skeppsbåten i havet, under föregivande att de tänkte föra ut
   ankaren ifrån förskeppet.
 31. Då sade Paulus till hövitsmannen och krigsmännen: "Om icke dessa
   stanna kvar på skeppet, så kunnen I icke räddas."
 32. Då höggo krigsmännen av de tåg som höllo skeppsbåten, och läto
   den fara.

 33. Medan det nu höll på att dagas, uppmanade Paulus alla att taga
   sig mat och sade: "Det är i dag fjorton dagar som I haven väntat
   och förblivit fastande, utan att förtära något.
 34. Därför uppmanar jag eder att taga eder mat; detta skall
   förhjälpa eder till räddning. Ty på ingen av eder skall ett
   huvudhår gå förlorat.
   >Matt. 10,30. Luk. 12,7. 21,18.
 35. När han hade sagt detta, tog han ett bröd och tackade Gud i
   allas åsyn och bröt det och begynte äta.
   >Joh. 6,11.
 36. Då blevo alla de andra vid gott mod och togo sig mat, också de.
 37. Och vi voro på skeppet tillsammans två hundra sjuttiosex
   personer.
 38. Sedan de hade ätit sig mätta, lättade de skeppet genom att kasta
   vetelasten i havet.

 39. När det blev dag, kände de icke igen landet; men de blevo varse
   en vik med låg strand och beslöto då att, om möjligt, låta
   skeppet driva upp på denna.
 40. De kapade så ankartågen på båda sidor och lämnade ankarna kvar i
   havet; tillika lösgjorde de rodren och hissade förseglet för
   vinden och styrde mot stranden.
 41. De stötte då på ett rev och läto skeppet gå upp på det. Där
   fastnade förskeppet och blev stående orörligt, men akterskeppet
   begynte brytas sönder av vågsvallet.
 42. Då ville krigsmännen döda fångarna, för att ingen skulle kunna
   fly undan simmande.
 43. Men hövitsmannen ville rädda Paulus och hindrade dem därför i
   deras uppsåt, och bjöd att de simkunniga först skulle kasta sig
   i vattnet och söka komma i land,
 44. och att därefter de övriga skulle giva sig ut, somliga på
   plankor, andra på spillror av skeppet. Så lyckades det för alla
   att komma välbehållna i land.

[1] Se Fastedagen i Ordförkl.          Apostlagärningarna, 28 Kapitlet

        Paulus övervintrar på ön Malta, kommer
        fram till Rom, predikar där först för
         judarna och sedan för hedningarna.

 1. Först sedan vi hade blivit räddade, fingo vi veta att ön hette
   Malta.
   >Apg. 27,26.
 2. Och infödingarna visade oss en icke vanlig välvilja; de tände
   upp en eld och togo oss alla med sig dit, för det påkommande
   regnets och för köldens skull.
 3. När Paulus då tog upp ett fång torra kvistar som han lade på
   elden, kom, i följd av hettan, en huggorm fram därur och högg
   sig fast vid hans hand.
 4. Då infödingarna fingo se ormen hänga där vid hans hand, sade de
   till varandra: "Helt visst är denne man en dråpare, som
   rättvisans gudinna icke tillstädjer att leva, om han nu ock har
   blivit räddad undan havet."
 5. Men han skakade ormen ifrån sig i elden och led ingen skada.
   >Mark. 16,18. Luk. 10,19.
 6. De väntade att han skulle svälla upp eller helt plötsligt falla
   ned död; men när de efter lång väntan fingo se att intet ont
   vederfors honom, ändrade de mening och sade att han var en gud.
   >Apg. 14,11.

 7. I närheten av detta ställe var en lantgård, som tillhörde den
   förnämste mannen på ön, en som hette Publius; denne tog
   välvilligt emot oss och gav oss härbärge i tre dagar.
 8. Nu hände sig att Publius' fader låg sjuk i en magsjukdom med
   feberanfall. Paulus gick då in till honom och bad och lade
   händerna på honom och gjorde honom frisk.
 9. Men när detta hade skett, kommo också de av öns övriga inbyggare
   som hade någon sjukdom till honom och blevo botade.
 10. Och de bevisade oss ära på mångahanda sätt; och när vi skulle
   avsegla, försågo de oss med vad vi behövde.

 11. Då tre månader voro förlidna, avseglade vi på ett skepp som hade
   legat vid ön över vintern; det var från Alexandria och bar
   Tvillinggudarnas bilder.
 12. Och vi lade till vid Syrakusa och stannade där i tre dagar.
 13. Därifrån foro vi längs kusten och kommo till Regium. Dagen
   därefter fingo vi sunnanvind, och vi kommo så redan på andra
   dagen till Puteoli.
 14. Där träffade vi på bröder, och hos dem stannade vi, på deras
   inbjudning, i sju dagar.

   På detta sätt kommo vi till Rom.
 15. Så snart bröderna där fingo höra om oss, gingo de oss till mötes
   ända till Forum Appii och Tres Taberne. När Paulus fick se dem,
   tackade han Gud och fick nytt mod.
 16. Och då vi hade kommit in i Rom, tillstaddes det Paulus att bo
   för sig själv, med den krigsman som skulle bevaka honom.
   >Apg. 24,23. 27,3.

 17. Tre dagar därefter kallade han tillhopa de förnämsta av judarna;
   och när de hade kommit tillsammans, sade han till dem:
   "Mina bröder, fastän jag icke har gjort något mot vårt folk
   eller mot fädernas stadgar, blev jag likväl i Jerusalem
   överlämnad i romarnas händer och fördes bort därifrån såsom
   fånge.
   >Apg. 21,30 f. 24,12. 25,8.
 18. Och när de hade anställt rannsakning med mig, ville de giva mig
   lös, eftersom jag icke hade gjort något som förtjänade döden.
   >Apg. 23,9. 26,31 f.
 19. Men då judarna satte sig däremot, nödgades jag vädja till
   kejsaren; dock, icke som om jag hade någon anklagelse att göra
   mot mitt folk.
   >Apg. 25,11.
 20. Av denna orsak har jag kallat eder hit till mig, för att få se
   eder och tala med eder, ty det är för Israels hopps skull som
   jag är bunden med denna kedja."
   >Apg. 23,6. 2l,2l. 26,# f. Ef. 6,20.

 21. Då svarade de honom: "Vi hava icke från Judeen mottagit någon
   skrivelse om dig, ej heller har någon av våra bröder kommit och
   berättat eller sagt något ont om dig.
 22. Men vi finna skäligt att du låter oss höra huru du tänker. Ty om
   det partiet är oss bekant att det allestädes mötes med
   gensägelse.
   >Luk. 2,34. Apg. 24,5.

 23. Sedan utsatte de en viss dag för honom, och på den kommo ännu
   flera till honom i hans härbärge. Då vittnade han för dem om
   Guds rike och utlade vad därtill hör, och försökte att övertyga
   dem i fråga om Jesus, med bevis både ur Moses' lag och ur
   profeterna; därmed höll han på från morgonen ända till aftonen.
   >Apg. 26,22.
 24. Och somliga läto övertyga sig av det som han sade, men andra
   trodde icke.
   >Apg. 17,4 f.
 25. Och då de icke kunde komma överens med varandra, gingo de sin
   väg, och därvid sade Paulus allenast detta ord: "Rätt talade den
   helige Ande genom profeten Esaias till edra fäder,
   >2 Petr. 1,21.
 26. när han sade:

    'Gå åstad och säg till detta folk:
    Med hörande öron skolen I höra,
    och dock alls intet förstå,
    och med seende ögon skolen I se,
    och dock alls intet förnimma.
   >Jes. 6,9 f. Hes. 12,2. Matt. 13,14 f.
 27.  Ty detta folks hjärta har blivit förstockat;
    och med öronen höra de illa,
    och sina ögon hava de tillslutit,
    så att de icke se med sina ögon
    eller höra med sina öron
    eller förstå med sina hjärtan
    och omvända sig och bliva helade av mig'

 28. Det mån I därför veta: till hedningarna bar denna Guds frälsning
   blivit sänd; de skola ock akta därpå."[1]
   >Ps. 67,3. 98,3. Luk. 3,6. 24,47. Apg. 13,46. 18,6.
 30. I två hela år bodde han sedan kvar i en bostad som han själv
   hade hyrt. Och alla som kommo till honom tog han emot;
 31. och han predikade om Guds rike och undervisade om Herren Jesus
   Kristus med all frimodighet, utan att någon hindrade honom däri.