Paulus' andra brev till korintierna, 1 Kapitlet

         Paulus hälsar de kristna i Korint,
        tackar Gud för den tröst han har undfått
        och för räddning ur en dödsfara, omtalar
        varför han icke har stått fast vid sitt
        beslut att taga vägen till Macedonien
               över Korint.

 1. Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, så ock brodern
   Timoteus, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, och
   tillika alla de heliga som finnas i hela Akaja.
 2. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren
   Jesus Kristus.

 3. Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader,
   barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
 4. han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi genom den tröst vi
   själva undfå av Gud kunna trösta dem som äro stadda i allahanda
   nöd.
 5. Ty såsom Kristuslidanden till överflöd komma över oss, så kommer
   ock genom Kristus tröst till oss i överflödande mått.
 6. Men drabbas vi av nöd, så sker detta till tröst och frälsning
   för eder. Undfå vi däremot tröst, så sker ock detta till tröst
   för eder, en tröst som skall visa sin kraft däri, att I
   ståndaktigt uthärden samma lidanden som vi utstå. Och det hopp
   vi hysa i fråga om eder är fast,
 7. ty vi veta att såsom I delen våra lidanden, så delen I ock den
   tröst vi undfå.

 8. Vi vilja nämligen icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om
   vilken nöd vi fingo utstå i provinsen Asien, och huru övermåttan
   svårt det blev oss, utöver vår förmåga, så att vi till och med
   misströstade om livet.
 9. Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom, för att
   vi icke skulle förtrösta på oss själva, utan på Gud, som
   uppväcker de döda.
 10. Och ur en sådan dödsnöd frälste han oss, och han skall än vidare
   frälsa oss; ja, till honom hava vi satt vårt hopp att han allt
   framgent skall frälsa oss.
 11. Också I stån oss ju bi med eder förbön. Och så skola många
   hembära tacksägelse för oss, för den nåd som genom mångas böner
   har kommit oss till del.

 12. Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss
   vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i
   Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av
   Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.
 13. Ty i vad vi skriva till eder ligger icke något annat än just vad
   I läsen och väl kunnen förstå. Och jag hoppas att I skolen
   komma att till fullo förstå
 14. vad I redan nu delvis förstån om oss: att vi äro eder
   berömmelse, likasom I ären vår berömmelse, på vår Herre Jesu
   dag.

 15. Och i denna tillförsikt tänkte jag komma först till eder, för
   att I skullen få ännu ett kärleksbevis.
 16. Genom eder stad ville jag alltså taga vägen till Macedonien, och
   jag skulle sedan från Macedonien återigen komma till eder, för
   att då av eder utrustas för resan till Judeen.
 17. Så tänkte jag; och icke har jag väl därför nu handlat i
   vankelmod? Eller plägar jag kanhända fatta mina beslut efter
   köttet, så att vad jag säger är på samma gång "ja, ja" och "nej,
   nej"?
 18. Ingalunda; så sant Gud är trofast, vad vi tala till eder är icke
   "ja och nej".
 19. Guds Son, Jesus Kristus, han som bland eder har blivit predikad
   genom oss -- genom mig och Silvanus och Timoteus -- han kom ju
   icke såsom "ja och nej", utan "ja" har kommit i och genom honom.
 20. Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt "ja";
   därför få de ock genom honom sitt "amen", på det att Gud må
   bliva ärad genom oss.
 21. Men den som befäster oss såväl som eder i Kristus, och den som
   har smort oss, det är Gud,
 22. han som har låtit oss undfå sitt insegel och givit oss Anden
   till en underpant i våra hjärtan.

 23. Jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är av
   skonsamhet mot eder som jag ännu icke har kommit till Korint.
 24. (Detta säger jag icke, som om vi vore herrar över eder tro;
   fastmer äro vi edra medarbetare till att bereda eder glädje, ty
   i tron stån I fasta.)
2:1. [1]
2:2. [1]
2:3. [1]
2:4. [1]

[1] 2 Kor 2:1--4 hör egentligen hit, men återfinns nedan. --Red för
   den elektroniska utgåvan 1. Jag satte mig nämligen i sinnet att jag icke åter skulle komma
   till eder med bedrövelse.
 2. Ty om jag bedrövade eder, vem skulle då bereda mig glädje?
   Månne någon annan än den som genom mig hade blivit bedrövad?
 3. Och vad jag skrev, det skrev jag, för att jag icke vid min
   ankomst skulle få bedrövelse från dem som jag borde få glädje
   av. Ty jag har den tillförsikten till eder alla, att min glädje
   är allas eder glädje.
 4. Och det var i stor nöd och hjärteångest, under många tårar, som
   jag skrev till eder, icke för att I skullen bliva bedrövade,
   utan för att I skullen förstå den synnerliga kärlek som jag har
   till eder.

      Paulus' andra brev till korintierna, 2 Kapitlet

        Paulus förklarar att en viss syndare må
        efter utståndet straff få förlåtelse;
        han tackar Gud, som låter evangelium gå
         fram i segertåg, omgivet av Kristi
          kunskaps rökelsedoft, till vars
        spridande Paulus har undfått skicklighet
                av Gud.

 5. Men om en viss man har vållat bedrövelse, så är det icke
   särskilt mig han har bedrövat, utan eder alla, i någon mån --
   för att jag nu icke skall tala för strängt.
 6. Nu är det likväl nog med den näpst som han har fått mottaga från
   de flesta bland eder.
 7. I mån alltså nu tvärtom snarare förlåta och trösta honom, så att
   han icke till äventyrs går under genom sin alltför stora
   bedrövelse.
 8. Därför uppmanar jag eder att fatta gemensamt beslut om att
   bemöta honom med kärlek.
 9. Ty när jag skrev, var det just för att få veta huru I skullen
   hålla provet, huruvida I voren lydiga i allting.
 10. Den som I förlåten något, honom förlåter ock jag, likasom jag
   också förut, om jag har haft något att förlåta, har inför Kristi
   ansikte förlåtit det för eder skull.
 11. Jag vill nämligen icke att vi skola lida förfång av Satan; ty
   vad han har i sinnet, därom äro vi icke i okunnighet.

 12. Jag kom till Troas för att förkunna evangelium om Kristus, och
   en dörr till verksamhet i Herren öppnades för mig;
 13. men jag fick ingen ro i min ande, ty jag fann icke där min
   broder Titus. Jag tog då avsked av dem som voro där och begav
   mig till Macedonien.

 14. Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg
   och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt!
 15. Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland
   dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade.
 16. För dessa senare äro vi en lukt från död till död; för de förra
   äro vi en lukt från liv till liv.

   Vem är nu skicklig härtill?
 17. Jo, vi förfalska ju icke av vinningslystnad Guds ord, såsom så
   många andra göra; utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunna vi
   ordet i Kristus, inför Gud.      Paulus' andra brev till korintierna, 3 Kapitlet

           Korintierna själva äro ett
        anbefallningsbrev för Paulus. Det nya
         och det gamla förbundets ämbeten.

 1. Begynna vi nu åter att anbefalla oss själva? Eller behöva vi
   kanhända, såsom somliga, ett anbefallningsbrev till eder? Eller
   kanhända ifrån eder?
 2. Nej, I ären själva vårt brev, ett brev som är inskrivet i våra
   hjärtan, känt och läst av alla människor.
 3. Ty det är uppenbart att I ären ett Kristus-brev, avfattat genom
   oss, skrivet icke med bläck, utan med den levande Gudens Ande,
   icke på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på
   människohjärtan.

 4. En sådan tillförsikt hava vi genom Kristus till Gud.
 5. Icke som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något,
   såsom komme det från oss själva, utan den skicklighet vi hava
   kommer från Gud,
 6. som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett
   nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty
   bokstaven dödar, men Anden gör levande.

 7. Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat på
   stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn icke kunde
   se på Moses' ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken
   dock var försvinnande,
 8. huru mycket större härlighet skall då icke Andens ämbete hava!
 9. Ty om redan fördömelsens ämbete var härligt, så måste
   rättfärdighetens ämbete ännu mycket mer överflöda av härlighet.
 10. Ja, en så översvinnlig härlighet har detta ämbete, att vad som
   förr hade härlighet här visar sig vara utan all härlighet.
 11. Ty om redan det som var försvinnande framträdde i härlighet, så
   måste det som bliver beståndande hava en ännu mycket större
   härlighet.

 12. Då vi nu hava ett sådant hopp, gå vi helt öppet till väga
 13. och göra icke såsom Moses, vilken hängde ett täckelse för sitt
   ansikte, så att Israels barn icke kunde se huru det som var
   försvinnande tog en ände.
 14. Men deras sinnen blevo förstockade. När det gamla förbundets
   skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse
   oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det.
 15. Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över deras hjärtan, då Moses
   föreläses.
 16. Men när de en gång omvända sig till Herren, tages täckelset
   bort.
 17. Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
 18. Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla Herrens
   härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiga från
   den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar,
   som själv är ande.      Paulus' andra brev till korintierna, 4 Kapitlet

        Paulus förkunnar evangelium frimodigt,
        rent och klart, under bedrövelser och
        faror, men med kraft från Gud och med
         hopp om en stundande, översvinnlig
               härlighet.

 1. Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits
   oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.
 2. Nej, vi hava frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå
   icke illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan
   framlägga öppet sanningen och anbefalla oss så, inför Gud, hos
   var människas samvete.
 3. Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett
   täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.
 4. Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat,
   att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi,
   Guds egen avbilds, härlighet.
 5. Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre,
   och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull.
 6. Ty den Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han är
   den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen
   om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall
   kunna sprida sitt sken.

 7. Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga
   kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från
   oss.
 8. Vi äro på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg; vi äro
   rådvilla, dock icke rådlösa;
 9. vi äro förföljda, dock icke givna till spillo; vi äro slagna
   till marken, dock icke förlorade.
 10. Alltid bära vi Jesu dödsmärken på vår kropp, för att också Jesu
   liv skall bliva uppenbarat i vår kropp.
 11. Ja, ännu medan vi leva, överlämnas vi för Jesu skull beständigt
   åt döden, på det att ock Jesu liv må bliva uppenbarat i vårt
   dödliga kött.

 12. Så utför nu döden sitt verk i oss, men i eder verkar livet.
 13. Men såsom det är skrivet: "Jag tror, därför talar jag ock", så
   tro också vi, eftersom vi hava samma trons Ande; därför tala vi
   ock,
 14. ty vi veta att han som uppväckte Herren Jesus, han skall ock
   uppväcka oss med Jesus och ställa oss inför sig tillsammans med
   eder.
 15. Allt sker nämligen för eder skull, på det att nåden, genom att
   komma allt flera till del, må bliva så mycket större och verka
   en allt mer överflödande tacksägelse, Gud till ära.

 16. Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås,
   så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.
 17. Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga,
   bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som
   väger översvinnligen tungt och varar i evighet --
 18. åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan dem
   som icke synas; ty de ting som synas, de vara allenast en tid,
   med de som icke synas, de vara i evighet.      Paulus' andra brev till korintierna, 5 Kapitlet

        Vår jordiska kroppshydda skall utbytas
        mot en himmelsk. Under väntan på denna
        förvaltar Paulus sitt ämbete med gott
         mod, till Guds ära och församlingens
        bästa, i tro på den uppståndne, på en ny
        skapelse och på försoning med Gud genom
                Kristus.

 1. Ty vi veta, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning,
   nedbrytes, så hava vi en byggnad som kommer från Gud, en boning
   som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen.
 2. Därför sucka vi ju ock av längtan att få överkläda oss med vår
   himmelska hydda;
 3. ty hava vi en gång iklätt oss denna, skola vi sedan icke komma
   att befinnas nakna.
 4. Ja, vi som ännu leva här i kroppshyddan, vi sucka och äro
   betungade, eftersom vi skulle vilja undgå att avkläda oss och i
   stället få överkläda oss, så att det som är dödligt bleve
   uppslukat av livet.
 5. Och den som har berett oss till just detta, det är Gud, som till
   en underpant har givit oss Anden.

 6. Så äro vi då alltid vid gott mod. Vi veta väl att vi äro borta
   ifrån Herren, så länge vi äro hemma i kroppen;
 7. ty vi vandra här i tro och icke i åskådning.
 8. Men vi äro vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån
   kroppen och komma hem till Herren.
 9. Därför söka vi ock vår ära i att vara honom till behag, vare sig
   vi äro hemma eller borta.
 10. Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi
   domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs
   gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort
   gott eller ont.

 11. Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren, söka vi att
   "vinna människor", men för Gud är det uppenbart hurudana vi äro;
   och jag hoppas att det också är uppenbart för edra samveten.

 12. Vi vilja nu ingalunda åter anbefalla oss själva hos eder, men vi
   vilja giva eder en anledning att berömma eder i fråga om oss, så
   att I haven något att svara dem som berömma sig av utvärtes ting
   och icke av vad som är i hjärtat.
 13. Ty om vi hava varit "från våra sinnen", så har det varit i Guds
   tjänst; om vi åter äro vid lugn besinning, så är det eder till
   godo.
 14. Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött
   för alla, alltså hava de alla dött.
 15. Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må
   leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och
   uppstått för dem.

 16. Allt ifrån denna tid veta vi därför för vår del icke av någon
   efter köttet. Och om vi än efter köttet hade lärt känna
   Kristus, så känna vi honom nu icke mer på det sättet.
 17. Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det
   gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!
 18. Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig
   själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete.
 19. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv;
   han tillräknar icke människorna deras synder, och han har
   betrott oss med försoningens ord.
 20. Å Kristi vägnar äro vi alltså sändebud; det är Gud som förmanar
   genom oss. Vi bedja å Kristi vägnar: Låten försona eder med
   Gud.
 21. Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort
   till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från
   Gud.      Paulus' andra brev till korintierna, 6 Kapitlet

         Paulus förmanar korintierna att rätt
        mottaga Guds nåd, framhåller huru han
        själv under många lidanden har bevisat
        sig såsom Guds tjänare, bjuder dem att
         skilja sig ifrån de otrogna och att
            beflita sig om renhet.

 1. Men såsom medarbetare förmana vi eder ock att icke så mottaga
   Guds nåd, att det bliver utan frukt.
 2. Han säger ju:
    "Jag bönhör dig i behaglig tid,
    och jag hjälper dig på frälsningens dag."
   Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag.

 3. Härvid vilja vi icke i något stycke vara till någon anstöt, på
   det att vårt ämbete icke må bliva smädat.
 4. Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i
   mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,
 5. under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under
   mödor, vakor och svält,
 6. i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i
   oskrymtad kärlek,
 7. med sanning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens
   vapen både i högra handen och i vänstra,
 8. under ära och smälek, under ont rykte och gott rykte, såsom
   villolärare, då vi dock äro sannfärdiga,
 9. såsom okända, fastän vi äro väl kända, såsom döende, men se, vi
   leva, såsom tuktade, men likväl icke till döds,
 10. såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi
   dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl
   ägande allt.

 11. Vi hava nu upplåtit vår mun och talat öppet till eder, I
   korintier. Vårt hjärta har vidgat sig för eder.
 12. Ja, det rum I haven i vårt inre är icke litet, men i edra
   hjärtan är allenast litet rum.
 13. Given oss då lika för lika -- om jag nu får tala såsom till barn
   -- ja, vidgen också I edra hjärtan.

 14. Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka
   par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet,
   eller vilken gemenskap har ljus med mörker?
 15. Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har
   den som tror med den som icke tror?
 16. Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro
   ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: "Jag skall bo
   i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de
   skola vara mitt folk."
 17. Alltså: "Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger
   Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot
   eder
 18. och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och
   döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."

7:1. [1]

[1] 2 Kor 7:1 hör egentligen hit, men återfinns nedan. --Red för den
   elektroniska utgåvan.
 1. Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss
   från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi
   fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

      Paulus' andra brev till korintierna, 7 Kapitlet

        Paulus gläder sig över de vittnesbörd om
        korintiernas tillgivenhet och lydnad som
          han har mottagit genom Titus.

 2. Bereden oss ett rum i edra hjärtan; vi hava icke handlat orätt
   mot någon, icke varit någon till skada, icke gjort någon något
   förfång. --
 3. Jag säger icke detta för att döma eder; jag har ju redan sagt
   att I haven ett rum i vårt hjärta, så att vi skola både dö och
   leva med varandra.
 4. Stor är den tillit som jag har till eder, mycket berömmer jag
   mig av eder; jag har fått hugnad i fullt mått och glädje i rikt
   överflöd, mitt i allt vårt betryck.

 5. Ty väl fingo vi till köttet ingen ro, icke ens sedan vi hade
   kommit till Macedonien, utan vi voro på allt sätt i trångmål,
   utifrån genom strider, inom oss genom farhågor;
 6. men Gud, som tröstar dem som äro betryckta, han tröstade oss
   genom Titus' ankomst,
 7. och icke allenast genom hans ankomst, utan ock därigenom att han
   hade fått så mycken hugnad av eder. Han omtalade nämligen för
   oss eder längtan, eder klagan, eder iver i fråga om mig; och så
   gladde jag mig ännu mer.

 8. Ty om jag ock bedrövade eder genom mitt brev, så ångrar jag nu
   icke detta. Nej, om jag förut ångrade det -- eftersom jag ser
   att det brevet har bedrövat eder, låt vara allenast för en liten
   tid --
 9. så gläder jag mig nu i stället, icke därför att I bleven
   bedrövade, utan därför att eder bedrövelse lände eder till
   bättring. Det var ju efter Guds sinne som I bleven bedrövade,
   och I haven alltså icke genom oss lidit någon skada.
 10. Ty den bedrövelse som är efter Guds sinne kommer åstad en
   bättring som leder till frälsning, och som man icke ångrar; men
   världens bedrövelse kommer åstad död.
 11. Se, just detta, att I bleven bedrövade efter Guds sinne, huru
   mycket nit har det icke framkallat hos eder, ja, huru många
   ursäkter, huru stor förtrytelse, huru mycken fruktan, huru
   mycken längtan, huru mycken iver, huru många bestraffningar! På
   allt sätt haven I bevisat att I viljen vara rena i den sak det
   här gäller. --
 12. Om jag skrev till eder, så skedde detta alltså icke för den mans
   skull, som hade gjort orätt, ej heller för den mans skull, som
   hade lidit orätt, utan på det att edert nit för oss skulle bliva
   uppenbart bland eder själva inför Gud.

 13. Så hava vi nu fått hugnad. Och till den hugnad, som vi redan
   för egen del fingo, kom den ännu mer överflödande glädje som
   bereddes oss av den glädje Titus hade fått. Ty hans ande har
   fått vederkvickelse genom eder alla.
 14. Och om jag inför honom har berömt mig något i fråga om eder, så
   har jag icke kommit på skam därmed; utan likasom vi eljest i
   allting hava talat sanning inför eder, så har också det som vi
   inför Titus hava sagt till eder berömmelse visat sig vara
   sanning.
 15. Och hans hjärta överflödar ännu mer av kärlek till eder, då han
   nu påminner sig allas eder lydnad, huru I villigt togen emot
   honom, med fruktan och bävan.

 16. Jag gläder mig över att jag, i allt vad eder angår, kan vara vid
   gott mod.      Paulus' andra brev till korintierna, 8 Kapitlet

        Paulus uppmanar korintierna att deltaga i
        en insamling för de kristna i Jerusalem.
         Titus, som nu sändes för att uppbära
        deras bidrag, anbefalles, jämte sina två
          följeslagare, åt församlingen.

 1. Vi vilja meddela eder, käre bröder, huru Guds nåd har verkat i
   Macedoniens församlingar.
 2. Fastän de hava varit prövade av svår nöd, har deras överflödande
   glädje, mitt under deras djupa fattigdom, så flödat över, att de
   av gott hjärta hava givit rikliga gåvor.
 3. Ty de hava givit efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och
   det självmant; därom kan jag vittna.
 4. Mycket enträget bådo de oss om den ynnesten att få vara med om
   understödet åt de heliga.
 5. Och de gåvo icke allenast vad vi hade hoppats, utan sig själva
   gåvo de, först och främst åt Herren, och så åt oss, genom Guds
   vilja.
 6. Så kunde vi uppmana Titus att han skulle fortsätta såsom han
   hade begynt och föra jämväl detta kärleksverk bland eder till
   fullbordan.
 7. Ja, då I nu utmärken eder i alla stycken: i tro, i tal, i
   kunskap, i allsköns nit, i kärlek, den kärlek som av eder har
   blivit oss bevisad, så mån I se till, att I också utmärken eder
   i detta kärleksverk.

 8. Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att
   jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder
   kärlek är äkta.
 9. I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik,
   likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans
   fattigdom skullen bliva rika.
 10. Det är allenast ett råd som jag härmed giver. Ty detta kan vara
   nyttigt för eder. I voren ju före de andra -- redan under förra
   året -- icke allenast när det gällde att sätta saken i verket,
   utan till och med när det gällde att besluta sig för den.
 11. Fullborden nu ock edert verk, så att I, som voren så villiga att
   besluta det, jämväl, i mån av edra tillgångar, fören det till
   fullbordan.
 12. Ty om den goda viljan är för handen, så bliver den välbehaglig
   med de tillgångar den har och bedömes ej efter vad den icke har.
 13. Ty meningen är icke att andra skola hava lättnad och I själva
   lida nöd. Nej, en utjämning skall ske,
 14. så att edert överflöd denna gång kommer deras brist till hjälp,
   för att en annan gång deras överflöd skall komma eder brist till
   hjälp. Så skall en utjämning ske,
 15. efter skriftens ord: "Den som hade samlat mycket hade intet till
   överlopps, och den som hade samlat litet, honom fattades intet."

 16. Gud vare tack, som också i Titus' hjärta ingiver samma nit för
   eder.
 17. Ty han mottog villigt vår uppmaning; ja, han var så nitisk, att
   han nu självmant far åstad till eder.

 18. Med honom sända vi ock här en broder som i alla våra
   församlingar prisas för sitt nit om evangelium;
 19. dessutom har han ock av församlingarna blivit utvald att vara
   vår följeslagare, när vi skola begiva oss åstad med den
   kärleksgåva som nu genom vår försorg kommer till stånd, Herren
   till ära och såsom ett vittnesbörd om vår goda vilja.
 20. Därmed vilja vi förebygga att man talar illa om oss, i vad som
   rör det rikliga sammanskott som nu genom vår försorg kommer till
   stånd.
 21. Ty vi vinnlägga oss om vad som är gott icke allenast inför
   Herren, utan ock inför människor.

 22. Jämte dessa sända vi en annan av våra bröder, vilkens nit vi
   ofta och i många stycken hava funnit hålla provet, och som nu på
   grund av sin stora tillit till eder är ännu mycket mer nitisk.

 23. Om jag nu har anbefallt Titus, så mån I besinna att han är min
   medbroder och min medarbetare till edert bästa; och om jag har
   skrivit om andra våra bröder, så mån I besinna att de äro
   församlingssändebud och Kristi ära.
 24. Given alltså inför församlingarna bevis på eder kärlek, och
   därmed också på sanningen av det som vi inför dem hava sagt till
   eder berömmelse.      Paulus' andra brev till korintierna, 9 Kapitlet

        Ytterligare uppmaningar till korintierna
        att lämna bidrag till understödet åt de
             kristna i Jerusalem.

 1. Om understödet till de heliga är det nu visserligen överflödigt
   att jag här skriver till eder;
 2. jag känner ju eder goda vilja, och av den plägar jag, i fråga om
   eder, berömma mig inför macedonierna, i det jag omtalar att
   Akaja ända sedan förra året har varit redo, och att det är just
   edert nit som har eggat så många andra.
 3. Likväl sänder jag nu åstad dessa bröder, för att det som jag har
   sagt till eder berömmelse icke skall i denna del befinnas hava
   varit tomt tal. Ty, såsom jag förut har sagt, jag vill att I
   skolen vara redo.
 4. Eljest, om några macedonier komma med mig och finna eder
   oberedda, kunna vi -- för att icke säga I -- till äventyrs komma
   på skam med vår tillförsikt i denna sak.
 5. Jag har därför funnit det vara nödvändigt att uppmana bröderna
   att i förväg begiva sig till eder och förbereda den rikliga
   "välsignelsegåva" som I redan haven utlovat. De skola laga att
   denna är tillreds såsom en riklig gåva, och icke såsom en gåva i
   njugghet.

 6. Besinnen detta: den som sår sparsamt, han skall ock skörda
   sparsamt; men den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig
   välsignelse.

 7. Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta,
   icke med olust eller av tvång, ty "Gud älskar en glad givare".

 8. Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma
   eder till del, så att I alltid i allo haven allt till fyllest
   och i överflöd kunnen giva till allt gott verk,
 9. efter skriftens ord:
    "Han utströr, han giver åt de fattiga,
    hans rättfärdighet förbliver evinnerligen."
 10. Och han som giver såningsmannen "säd till att så och bröd till
   att äta", han skall ock giva eder utsädet och låta det föröka
   sig och skall bereda växt åt eder rättfärdighets frukt.
 11. I skolen bliva så rika på allt, att I av gott hjärta kunnen giva
   allahanda gåvor, vilka, när de överlämnas genom oss, skola
   framkalla tacksägelse till Gud.
 12. Ty det understöd, som kommer till stånd genom denna eder tjänst,
   skall icke allenast avhjälpa de heligas brist, utan verka ännu
   långt mer genom att framkalla många tacksägelser till Gud.
 13. De skola nämligen, därför att I visen eder så väl hålla provet i
   fråga om detta understöd, komma att prisa Gud för att I med så
   lydaktigt sinne bekännen eder till Kristi evangelium och av så
   gott hjärta visen dem och alla andra edert deltagande.
 14. De skola ock själva bedja för eder och längta efter eder, för
   den Guds nåds skull, som i så översvinnligen rikt mått beskäres
   eder.

 15. Ja, Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva!      Paulus' andra brev till korintierna, 10 Kapitlet

         Paulus bemöter sina motståndare, som
         hade påstått att han väl i brev, men
         icke personligen kunde uppträda med
         myndighet, och att han otillbörligt
               berömde sig.

 1. Jag Paulus själv, som "är så ödmjuk, när jag står ansikte mot
   ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är
   långt borta", jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet
 2. och beder eder se till, att jag icke, när jag en gång är hos
   eder, måste "visa mig modig", i det jag helt oförskräckt tänker
   våga mig på somliga som mena att vi "vandra efter köttet".
 3. Ty fastän vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter
   köttet.
 4. Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro
   tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.
 5. Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som
   uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags
   tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad.
 6. Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland eder, då äro
   vi redo att näpsa all olydnad.

 7. Sen då vad som ligger öppet för allas ögon. Om någon i sitt
   sinne är viss om att han hör Kristus till, så må han ytterligare
   besinna inom sig, att lika visst som han själv hör Kristus till,
   lika visst göra också vi det.
 8. Och om jag än något härutöver berömmer mig, då nu fråga är om
   vår myndighet -- den som Herren har givit oss, till att uppbygga
   eder och icke till att nedbryta -- så skall jag dock icke komma
   på skam därmed.
 9. Jag vill icke att det skall se ut, som om jag med mina brev
   allenast tänkte skrämma eder.
 10. Ty man säger ju: "Hans brev äro väl myndiga och stränga, men när
   han kommer själv, uppträder han utan kraft, och på hans ord
   aktar ingen."
 11. Den som säger sådant, han må emellertid göra sig beredd på att
   sådana som vi äro i orden, genom våra brev, när vi äro
   frånvarande, sådana skola vi ock visa oss i gärningarna, när vi
   äro närvarande.

 12. Ty vi äro icke nog dristiga att räkna oss till eller jämföra oss
   med somliga som giva sig själva gott vitsord, men som äro utan
   förstånd, i det att de mäta sig allenast efter sig själva och
   jämföra sig allenast med sig själva.
 13. Vi för vår del vilja icke berömma oss till övermått, utan
   allenast efter måttet av det område som Gud tillmätte åt oss,
   när han bestämde att vi skulle nå fram jämväl till eder.
 14. Ty vi sträcka oss icke utom vårt område, såsom nådde vi icke
   rätteligen fram till eder; vi hava ju redan med evangelium om
   Kristus hunnit fram jämväl till eder.
 15. När vi säga detta, berömma vi oss icke till övermått, icke av
   andras arbete. Men väl hava vi det hoppet, att i samma mån som
   eder tro växer till, vi inom det område som har tillfallit oss
   skola bland eder vinna framgång, i så överflödande mått,
 16. att vi också få förkunna evangelium i trakter som ligga bortom
   eder -- och detta utan att vi, inom ett område som tillhör
   andra, berömma oss i fråga om det som redan där är uträttat.
 17. Men "den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren".
 18. Ty icke den håller provet, som giver sig själv gott vitsord,
   utan den som Herren giver sådant vitsord.      Paulus' andra brev till korintierna, 11 Kapitlet

        Paulus beder korintierna hava fördrag med
        hans "dårskap", att han nämligen nu, då
         de visade sig icke uppskatta vad han
        oegennyttigt hade gjort för dem, måste
        framhålla att han dock i Kristi tjänst
        både hade arbetat och lidit mer än de
        falska apostlar som hålla på att förleda
                 dem.

 1. Jag skulle önska att I villen hava fördrag med mig, om jag nu
   talar något litet efter dårars sätt. Dock, I haven helt visst
   fördrag med mig.
 2. Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har
   trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa
   fram inför honom en ren jungfru.
 3. Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva,
   så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas
   ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.
 4. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava
   predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut
   haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut
   haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

 5. Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa
   så övermåttan höga "apostlar".
 6. Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i
   fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla
   stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder.

 7. Eller var det väl en synd jag begick, när jag för intet
   förkunnade Guds evangelium för eder och sålunda ödmjukade mig,
   på det att I skullen bliva upphöjda?
 8. Andra församlingar plundrade jag, i det jag, för att kunna tjäna
   eder, tog lön av dem.
 9. Och när jag under min vistelse hos eder led brist, låg jag ändå
   ingen till last; ty den brist jag led avhjälptes av bröderna,
   när de kommo från Macedonien. Ja, på allt sätt aktade jag mig
   för att vara eder till tunga, och allt framgent skall jag akta
   mig därför.
 10. Så visst som Kristi sannfärdighet är i mig, den berömmelsen
   skall icke få tagas ifrån mig i Akajas bygder.
 11. Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag
   så gör.
 12. Och vad jag nu gör, det skall jag ock framgent göra, för att de
   som trakta efter tillfälle att bliva likställda med oss i fråga
   om berömmelse skola genom mig berövas tillfället därtill.
 13. Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som
   förskapa sig till Kristi apostlar.
 14. Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju
   till en ljusets ängel.
 15. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så
   förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras
   ände skall svara emot deras gärningar.

 16. Åter säger jag: Ingen må mena att jag är en dåre; men om jag
   vore det, så mån I ändå hålla till godo med mig -- låt vara
   såsom med en dåre -- så att ock jag får berömma mig något litet.
 17. Vad jag talar, då jag nu med sådan tillförsikt berömmer mig, det
   talar jag icke efter Herrens sinne, utan efter dårars sätt.
 18. Då så många berömma sig på köttsligt vis, vill ock jag berömma
   mig;
 19. I haven ju gärna fördrag med dårar, I som själva ären så kloka.
 20. I fördragen ju, om man trälbinder eder, om man utsuger eder, om
   man fångar eder, om man förhäver sig över eder, om man slår eder
   i ansiktet.
 21. Till vår skam måste jag tillstå att vi för vår del hava "varit
   för svaga" till sådant. Men eljest, vadhelst andra kunna göra
   sig stora med, det kan också jag göra mig stor med -- om jag nu
   får tala efter dårars sätt.
 22. Äro de hebréer, så är jag det ock. Äro de israeliter, så är jag
   det ock. Äro de Abrahams säd, så är jag det ock.
 23. Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får
   tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare
   varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i
   dödsnöd många gånger.
 24. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio slag, på ett när.
 25. Tre gånger har jag blivit piskad med spön, en gång har jag
   blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt
   dygn har jag drivit omkring på djupa havet.
 26. Jag har ofta måst vara ute på resor; jag har utstått faror på
   floder, faror bland rövare, faror genom landsmän, faror genom
   hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på havet, faror
   bland falska bröder --
 27. allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under
   hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och
   nakenhet.
 28. Och till allt annat kommer det, att jag var dag är överlupen, då
   jag måste hava omsorg om alla församlingarna.
 29. Vem är svag, utan att också jag bliver svag? Vem kommer på
   fall, utan att jag bliver upptänd? --
 30. Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min
   svaghet.
 31. Herren Jesu Gud och Fader, han som är högtlovad i evighet, vet
   att jag icke ljuger.

 32. I Damaskus lät konung Aretas' ståthållare sätta ut vakt vid
   damaskenernas stad för att gripa mig;
 33. och jag måste i en korg släppas ned genom en öppning på muren
   och kom så undan hans händer.      Paulus' andra brev till korintierna, 12 Kapitlet

        Paulus omnämner sina himmelska syner och
       tillika sin svaghet, vilken genom Guds nåd
       har blivit hans starkhet. Mot korintierna
        har varken han själv eller någon av de
        män han har sänt till dem förbrutit sig.

 1. Jag måste ytterligare berömma mig. Väl är sådant icke eljest
   nyttigt, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser, som
   hava beskärts mig av Herren.
 2. Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan
   blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i
   kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet
   jag icke, Gud allena vet det.
 3. Ja, jag vet om denne man, att han -- huruvida det nu var i
   kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet
   jag icke, Gud allena vet det --
 4. jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick
   höra outsägliga ord, sådana som det icke är lovligt för en
   människa att uttala.
 5. I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig
   själv vill jag icke berömma mig, om icke av min svaghet.
 6. Visserligen skulle jag icke vara en dåre, om jag ville berömma
   mig själv, ty det vore sanning som jag då skulle tala; men
   likväl avhåller jag mig därifrån, för att ingen skall hava högre
   tankar om mig än skäligt är, efter vad han ser hos mig eller hör
   av mig.
 7. Och för att jag icke skall förhäva mig på grund av mina
   övermåttan höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i mitt
   kött, en Satans ängel, som skall slå mig i ansiktet, för att jag
   icke skall förhäva mig.
 8. Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett
   till Herren.
 9. Men Herren har sagt till mig; "Min nåd är dig nog, ty kraften
   fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre med glädje
   berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och
   vila över mig.
 10. Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i
   förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då
   är jag stark.

 11. Så har jag nu gjort mig till en dåre; I haven själva nödgat mig
   därtill. Jag hade ju bort få gott vitsord av eder; ty om jag än
   är ett intet, så har jag dock icke i något stycke stått tillbaka
   för dessa så övermåttan höga "apostlar".
 12. De gärningar som äro en apostels kännemärken hava ock med all
   uthållighet blivit gjorda bland eder, genom tecken och under och
   kraftgärningar.
 13. Och haven I väl i något stycke blivit tillbakasatta för de andra
   församlingarna? Dock, kanhända i det stycket, att jag för min
   del icke har legat eder till last? Den oförrätten mån I då
   förlåta mig.

 14. Se, det är nu tredje gången som jag står redo att komma till
   eder. Och jag skall icke ligga eder till last, ty icke edert
   söker jag, utan eder själva. Och barnen äro ju icke pliktiga
   att spara åt föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen.
 15. Och för min del vill jag gärna för edra själar både offra vad
   jag äger och låta mig själv offras hel och hållen. Om jag nu så
   högt älskar eder, skall jag väl därför bliva mindre älskad?

 16. Dock, det kunde ju vara så, att jag visserligen icke själv hade
   betungat eder, men att jag på en listig omväg hade fångat eder,
   jag som är så illfundig.
 17. Har jag då verkligen, genom någon av dem som jag har sänt till
   eder, berett mig någon orätt vinning av eder?
 18. Sant är att jag bad Titus fara och sände med honom den andre
   brodern. Men icke har väl Titus berett mig någon orätt vinning
   av eder? Hava vi icke båda vandrat i en och samme Ande? Hava
   vi icke båda gått i samma fotspår?

 19. Nu torden I redan länge hava menat att det är inför eder som vi
   försvara oss. Nej, det är inför Gud, i Kristus, som vi tala,
   men visserligen alltsammans för att uppbygga eder, I älskade.
 20. Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall
   finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av
   eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag
   fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet,
   förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.
 21. Ja, jag fruktar att min Gud skall låta mig vid min ankomst åter
   bliva förödmjukad genom eder, och att jag skall få sörja över
   många av dem som förut hava syndat, och som ännu icke hava känt
   ånger över den orenhet och otukt och lösaktighet som de hava
   övat.      Paulus' andra brev till korintierna, 13 Kapitlet

        Paulus förbereder korintierna på att han
        vid sin ankomst vill hålla rannsakning
        med dem och förmanar dem att redan förut
         hålla rannsakning med sig själva.
        Avslutande förmaningar. Sluthälsning och
               slutönskan.

 1. Det är nu tredje gången som jag skall komma till eder; "efter
   två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras".
 2. Till dem som förut hava syndat och till alla de andra har jag
   redan i förväg sagt, och jag säger nu åter i förväg -- nu då jag
   är borta ifrån eder, likasom förut då jag för andra gången var
   hos eder -- att jag icke skall visa någon skonsamhet, när jag
   kommer igen.
 3. I viljen ju hava ett bevis för att det är Kristus som talar i
   mig, han som icke är svag mot eder, utan är stark bland eder.
 4. Ty om han än blev korsfäst i följd av svaghet, så lever han dock
   av Guds kraft. Också vi äro ju svaga i honom, men av Guds kraft
   skola vi leva med honom och bevisa det på eder.

 5. Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, ja, pröven eder
   själva. Eller kännen I icke med eder själva att Jesus Kristus
   är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet.
 6. Att vi för vår del icke äro av dem som ej hålla provet, det
   hoppas jag att I skolen få lära känna.
 7. Men vi bedja till Gud att I icke mån göra något ont, detta icke
   för att vi å vår sida skola synas hålla provet, utan för att I
   själva verkligen skolen göra vad gott är. Sedan må vi å vår
   sida gärna anses icke hålla provet.
 8. Ty icke mot sanningen, utan allenast för sanningen förmå vi
   något.
 9. Och vi glädja oss, när vi äro svaga, men I ären starka. Just
   detta bedja vi också om, att I mån alltmer fullkomnas.
 10. Och medan jag ännu är borta ifrån eder, skriver jag detta, för
   att jag icke, när jag är hos eder, skall nödgas uppträda med
   stränghet, i kraft av den myndighet som Herren har givit mig,
   till att uppbygga och icke till att nedbryta.

 11. För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder,
   låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall
   kärlekens och fridens Gud vara med eder.

 12. Hälsen varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsa eder.

 13. Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes
   delaktighet vare med eder alla.