Paulus' brev till filipperna, 1 Kapitlet

         Paulus hälsar de kristna i Filippi,
        tackar Gud för deras arbete i evangelii
         tjänst, beder för dem, talar om huru
        hans fångenskap har länt till evangelii
        framgång, om ock evangelium av somliga
         predikas i orent sinne; hoppas att
        Kristus skall bliva förhärligad i honom,
        vare sig han får dö eller han skall leva
        kvar till församlingens fromma; uppmanar
          till endräkt och ståndaktighet.

 1. Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, hälsa alla de heliga i
   Kristus Jesus som bo i Filippi, tillika med
   församlingsföreståndare och församlingstjänare.
 2. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren
   Jesus Kristus.

 3. Jag tackar min Gud, så ofta jag tänker på eder,
 4. i det jag alltid i alla mina böner med glädje beder för eder
   alla.
 5. Jag tackar honom för att I, allt ifrån första dagen intill nu,
   haven deltagit i arbetet för evangelium.
 6. Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett
   gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.
 7. Och det är ju rätt och tillbörligt att jag tänker så om eder
   alla, eftersom jag, både när jag ligger i bojor, och när jag
   försvarar och befäster evangelium, har eder i mitt hjärta såsom
   alla med mig delaktiga i nåden.
 8. Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla
   med Kristi Jesu kärlek.
 9. Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer
   överflöda av kunskap och förstånd i allt,
 10. så att I kunnen döma om vad rättast är, på det att I mån bliva
   rena och för ingen till stötesten, i väntan på Kristi dag,
 11. och bliva rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom
   Jesus Kristus, Gud till ära och pris.

 12. Jag vill att I, mina bröder, skolen veta att det som har
   vederfarits mig snarare har länt till evangelii framgång.
 13. Det har nämligen så blivit uppenbart för alla i pretoriet och
   för alla andra, att det är i Kristus som jag bär mina bojor;
 14. och de flesta av bröderna hava genom mina bojor blivit så
   frimodiga i Herren, att de med allt större dristighet våga
   oförskräckt förkunna Guds ord.

 15. Somliga finnas väl ock, som av avund och trätlystnad predika
   Kristus, men det finnes också andra som göra det av god vilja.
 16. Dessa senare göra det av kärlek, eftersom de veta att jag är
   satt till att försvara evangelium.
 17. De förra åter förkunna Kristus av genstridighet, icke med rent
   sinne, i tanke att de skola tillskynda mig ytterligare
   bedrövelse i mina bojor.
 18. Vad mer? Kristus bliver dock på ena eller andra sättet
   förkunnad, det må nu ske för syns skull eller i uppriktighet;
   och däröver gläder jag mig. Ja, jag skall ock framgent få
   glädja mig;
 19. ty jag vet att detta skall lända mig till frälsning, genom eder
   förbön och därigenom att Jesu Kristi Ande förlänas mig.
 20. Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall
   komma på skam, utan att Kristus, nu såsom alltid, skall av mig
   med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske
   genom liv eller genom död.
 21. Ty att leva, det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig
   en vinning.
 22. Men om det att leva i köttet för mig är att utföra ett arbete
   som bär frukt, vilketdera skall jag då välja? Det kan jag icke
   säga.
 23. Jag drages åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp
   och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre;
 24. men att jag lever kvar i köttet är för eder skull mer av nöden.
 25. Och då jag är förvissad härom, vet jag att jag skall leva kvar
   och förbliva hos eder alla, eder till förkovran och glädje i
   tron,
 26. för att eder berömmelse skall överflöda i Kristus Jesus, i fråga
   om mig, därigenom att jag ännu en gång kommer till eder.

 27. Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi evangelium,
   så att jag -- vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag
   förbliver frånvarande -- får höra om eder att I stån fasta i en
   och samme Ande och endräktigt kämpen tillsammans för tron på
   evangelium,
 28. utan att i något stycke låta skrämma eder av motståndarna. Ty
   att I så skicken eder är för dem ett vittnesbörd om att de
   själva gå mot fördärvet, men att I skolen bliva frälsta, och
   detta av Gud.
 29. Åt eder har ju förunnats icke allenast att tro på Kristus, utan
   ock att lida för hans skull,
 30. i det att I haven samma kamp som I förr sågen mig hava och nu
   hören att jag har.        Paulus' brev till filipperna, 2 Kapitlet

        Paulus uppmanar till endräkt och till
         ödmjukhet efter Kristi föredöme samt
        till allvarlig strävan efter frälsning;
         säger sig vilja sända Timoteus och
           Epafroditus till Filippi.

 1. Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap
   i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något,
 2. gören då min glädje fullkomlig, i det att I ären ens till
   sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, liksinnade,
 3. fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära.
   Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än
   sig själv.
 4. Och sen icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en
   också på andras.

 5. Varen så till sinnes som Kristus Jesus var[1],
 6. han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten
   med Gud såsom ett byte,
 7. utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när
   han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara
   såsom en människa
 8. och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden
   på korset.
 9. Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom
   det namn som är över alla namn
 10. för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i
   himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under
   jorden,
 11. och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära,
   att Jesus Kristus är Herre.

 12. Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga,
   så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder
   frälsning, och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var
   närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande.
 13. Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att
   hans goda vilja skall ske.
 14. Gören allt utan att knorra och tveka,
 15. så att I bliven otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt
   ibland "ett vrångt och avogt släkte", inom vilket I lysen såsom
   himlaljus i världen,
 16. i det att I hållen fast vid livets ord. Bliven mig så till
   berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag icke
   har strävat förgäves och icke förgäves har arbetat.
 17. Men om än mitt blod bliver utgjutet såsom ett drickoffer, när
   jag förrättar min tempeltjänst och därvid frambär offret av eder
   tro, så gläder jag mig dock och deltager i allas eder glädje.
 18. Sammalunda mån ock I glädjas och deltaga i min glädje.

 19. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till
   eder, så att ock jag får känna hugnad genom det som jag då hör
   om eder.
 20. Ty jag har ingen av samma sinne som han, ingen som av så
   uppriktigt hjärta kommer att hava omsorg om eder.
 21. Allasammans söka de sitt eget, icke vad som hör Kristus Jesus
   till.
 22. Men hans beprövade trohet kännen I; I veten huru han med mig har
   verkat i evangelii tjänst, såsom en son tjänar sin fader.
 23. Honom hoppas jag alltså kunna sända, så snart jag har fått se
   huru det går med min sak.
 24. Och i Herren är jag viss om att jag också själv snart skall få
   komma.

 25. Emellertid har jag funnit det nödvändigt att sända brodern
   Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, tillbaka till eder,
   honom som I haven skickat hit, för att å edra vägnar överlämna
   åt mig vad jag kunde behöva.
 26. Ty han längtar efter eder alla och har ingen ro, därför att I
   haven hört honom vara sjuk.
 27. Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden, men Gud
   förbarmade sig över honom; och icke allenast över honom, utan
   också över mig, för att jag icke skulle få bedrövelse på
   bedrövelse.
 28. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, både för
   att I skolen få glädjen att återse honom, och för att jag själv
   därigenom skall få lättnad i min bedrövelse.
 29. Tagen alltså emot honom i Herren, med all glädje, och hållen
   sådana män i ära.
 30. Ty för Kristi verks skull var han nära döden, i det han satte
   sitt liv på spel, för att giva mig ersättning för den tjänst
   som jag måste sakna från eder personligen.

[1] Eller: Haven i edert förhållande till varandra samma sinne som I
   haven i Kristus Jesus, vilken var till osv.        Paulus' brev till filipperna, 3 Kapitlet

        Paulus varnar för judekristna irrlärare.
         Själv räknar han den förmånsrätt han
        kunde hava såsom israelit för intet, i
        jämförelse med kunskapen om Kristus. Mot
        det målet jagar han, och han uppmanar
         filipperna att följa honom efter.

 1. För övrigt, mina bröder, glädjen eder i Herren. Att skriva till
   eder detsamma som förut, det räknar jag icke för något besvär,
   och det är för eder tryggare.

 2. Given akt på de hundarna, given akt på de onda arbetarna, given
   akt på "de sönderskurna".
 3. Ty vi äro "de omskurna", vi som genom Guds Ande tjäna Gud och
   berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --
 4. fastän jag för min del väl också kunde hava skäl att förtrösta
   på köttet. Ja, om någon menar sig kunna förtrösta på köttet, så
   kan jag det ännu mer,
 5. jag som blev omskuren, när jag var åtta dagar gammal, jag som är
   av Israels folk och av Benjamins stam, en hebré, född av
   hebréer, jag som i fråga om lagen har varit en farisé,
 6. i fråga om nitälskan varit en församlingens förföljare, i fråga
   om rättfärdighet -- den som vinnes i kraft av lagen -- varit en
   ostrafflig man.
 7. Men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi
   skull räknat såsom en förlust.
 8. Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt
   mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för
   hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar
   det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus
 9. och bliva funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet, den
   som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom
   tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund av tron.
 10. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få
   känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik
   genom en död sådan som hans,
 11. om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda.

 12. Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit
   fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv
   har blivit vunnen av Kristus Jesus.
 13. Ja, mina bröder, jag håller icke före att jag ännu har vunnit
   det, men ett gör jag: jag förgäter det som är bakom mig och
   sträcker mig mot det som är framför mig
 14. och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför
   oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.

 15. Må därför vi alla som äro "fullkomliga" hava ett sådant
   tänkesätt. Men om så är, att I i något stycke haven andra
   tankar, så skall Gud också däröver giva eder klarhet.
 16. Dock, såvitt vi redan hava hunnit något framåt, så låtom oss
   vandra vidare på samma väg.

 17. Mina bröder, varen ock I mina efterföljare, och sen på dem som
   vandra på samma sätt som jag, eftersom I ju haven oss till
   föredöme.
 18. Ty det är såsom jag ofta har sagt eder och nu åter måste säga
   under tårar: många vandra såsom fiender till Kristi kors,
 19. och deras ände är fördärv; de hava buken till sin Gud och söka
   sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till
   det som hör jorden till.
 20. Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta
   vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,
 21. vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver
   lik hans härlighetskropp -- genom den kraft varmed han ock kan
   underlägga sig allt.        Paulus' brev till filipperna, 4 Kapitlet

          Förmaningar. Tacksägelser till
         filipperna för deras kärleksgåva.
           Hälsningar och slutönskan.

 1. Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och
   min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade.

 2. Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara
   ens till sinnes i Herren.
 3. Ja, också till dig, min Synsygus -- du som med rätta bär det
   namnet[1] -- har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty
   jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som
   Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i
   livets bok.

 4. Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.
 5. Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren
   är nära!

 6. Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar
   bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.
 7. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra
   hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

 8. För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad
   rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad
   dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt
   sådant.
 9. Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och
   sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara
   med eder.

 10. Det har varit för mig en stor glädje i Herren att I nu omsider
   haven kommit i en så god ställning, att I haven kunnat tänka på
   mitt bästa. Dock, I tänkten nog också förut därpå, men I haden
   icke tillfälle att göra något.
 11. Icke som om jag härmed ville säga att något har fattats mig; ty
   jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter i vilka jag
   är.
 12. Jag vet att finna mig i ringhet, jag vet ock att finna mig i
   överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst
   är jag förtrogen: jag kan vara mätt, och jag kan vara hungrig;
   jag kan hava överflöd, och jag kan lida brist.
 13. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

 14. Dock gjorden I väl däri att I visaden mig deltagande i mitt
   betryck.
 15. I veten ju ock själva, I filipper, att under evangelii första
   tid, då när jag hade dragit bort ifrån Macedonien, ingen annan
   församling än eder trädde i sådan förbindelse med mig, att
   räkning kunde föras över "utgivet och mottaget".
 16. Ty medan jag ännu var i Tessalonika, sänden I mig både en och
   två gånger vad jag behövde. --
 17. Icke som om jag skulle åstunda själva gåvan; nej, vad jag
   åstundar är en sådan frukt därav, som rikligen kommer eder
   själva till godo.
 18. Jag har nu fått ut allt, och det i överflödande mått. Jag har
   fullt upp, sedan jag av Epafroditus har mottagit eder gåva, "en
   välbehaglig lukt", ett offer som täckes Gud och behagar honom
   väl.
 19. Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på
   ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad i behöven.
 20. Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter.
   Amen.

 21. Hälsen var och en av de heliga i Kristus Jesus. De bröder som
   äro här hos mig hälsa eder.
 22. Alla de heliga hälsa eder, först och främst de som höra till
   kejsarens hus.

 23. Herrens, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande.

[1] Synsygus betyder medhjälpare.