Paulus' andra brev till Timoteus, 1 Kapitlet

         Paulus hälsar Timoteus, uttalar sin
        längtan efter honom, förmanar honom till
        frimodighet och ståndaktighet i lidandet
        för evangelium, omnämner huru han själv
        i fångenskapen har blivit vederkvickt
           genom Onesiforus' trohet.

 1. Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel -- sänd enligt det
   löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus --
 2. hälsar Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid
   ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!
   >1 Tim. 1,2.

 3. Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och
   det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke
   i mina böner, både natt och dag.
   >Apg. 23,1. 24,14 f. Ef 1,16. Fil. 1,3. 3,5 f. 1 Tess. 1,2. 3,10.
 4. Och när jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att se
   dig, för att så bliva uppfylld av glädje,
 5. då jag erinras om din oskrymtade tro, samma tro som förut bodde
   i din mormoder Lois och din moder Eunice, och som nu -- därom är
   jag förvissad -- jämväl bor i dig.
   >Apg. 16,1.

 6. Fördenskull påminner jag dig att du må uppliva den nådegåva från
   Gud, som i följd av min handpåläggning finnes i dig.
   >1 Tim. 4,14.
 7. Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en
   kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.
   >Rom. 8,15.
 8. Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för
   mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium,
   genom den kraft som Gud giver,
   >Rom. 1,16. Fil. 4,14. 2 Tim. 2,3.
 9. han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse,
   icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut
   och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs
   oss i Kristus Jesus,
   >Rom. 9,11 f. Ef. 1,4. Tit. 1,2. 3,4 f.
 10. men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu,
   uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv
   och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,
   >Jes. 25,8. 1 Kor. 15,55f. Kol.1,26. Hebr.2,14.
 11. till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.
   >Apg. 9,5. 13,2. 22,21. Gal. 1,15 f. 2,8 f. Ef. 3,8. 1 Tim. 2,7.
 12. Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke
   därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han
   är mäktig att för "den dagen"[1] bevara vad som har blivit mig
   betrott.
   >Ps. 16,5. Ef. 3,1. Fil. 1,6.
 13. Såsom förebild i fråga om sunda ord må du, i tron och kärleken i
   Kristus Jesus, hava de ord som du har hört av mig.
   >2 Tim. 2,2. 3,14.
 14. Bevara genom den helige Ande, vilken bor i oss, det goda som har
   blivit dig betrott.
   >1 Kor. 3,16. 1 Tim. 6,20.

 15. Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig,
   bland dem också Fygelus och Hermogenes.
   >2 Tim. 4,10,16.
 16. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus' hus, eftersom han
   ofta var mig till vederkvickelse och icke blygdes för mina
   kedjor;
   >Matt. 25,36. 2 Tim. 4,19.
 17. fastmer, när han kom till Rom, sökte han efter mig med all iver,
   till dess han fann mig.
   >Apg. 28,30.
 18. Ja, Herren give att han må finna barmhärtighet hos Herren på
   "den dagen". Till huru stor tjänst han var i Efesus, det vet du
   själv bäst.
   >Matt. 5,7. Judas v. 21.

[1] Se Dagen i Ordförkl.       Paulus' andra brev till Timoteus, 2 Kapitlet

          Förmaning till Timoteus att vara
        ståndaktig i evangelii tjänst och att
          undfly falska läror och onyttiga
               ordstrider.

 1. Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus
   Jesus.
   >Ef. 6,10.
 2. Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen,
   det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna
   bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.
   >Tit. 1,5 f.

 3. Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman.
   >2 Tim. 1,8. 4,5.
 4. Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger,
   ty han vill vara den till behag, som har tagit honom i sin sold.
 5. Likaså, om någon deltager i en tävlingskamp, så vinner han icke
   segerkransen, ifall han icke kämpar efter stadgad ordning.
   >1 Kor. 9,25.
 6. Åkermannen, han som gör arbetet, bör främst av alla få njuta av
   frukten.
   >1 Kor. 9,7 f.
 7. Fatta rätt vad jag säger; Herren skall giva dig förstånd i allt.
 8. Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids
   säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,
   >2 Sam. 7,12. Ps. 132,11. Matt. 1,1, 6. Apg. 2,30 f. 13,22 f.
   >Rom. 1,3 f.
 9. och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med
   måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke
   bojor.
   >Fil. 1,12 f. 2 Tim. 1,12.
 10. Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull,
   på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus och
   därmed evig härlighet.
   >Kol. 1,24.
 11. Detta är ett fast ord; ty hava vi dött med honom, så skola vi
   ock leva med honom;
   >Rom. 6,8. 8,17. 2 Kor. 4,10 f. 1 Petr. 4,13.
 12. äro vi ståndaktiga, så skola vi ock få regera med honom Men
   förneka vi honom, så skall ock han förneka oss;
   >Matt. 10,33. Mark. 8,38. Luk. 9,26. 12,9.
 13. äro vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord Ty han kan
   icke förneka sig själv.
   >4 Mos. 23,19. Rom. 3,3.

 14. Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att
   icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet,
   utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå.
   >1 Tim. 6,4.
 15. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud
   såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas,
   utan rätt förvaltar sanningens ord.
   >1 Tim. 4,6 f. Tit. 2,7 f.
 16. Men undfly oandligt och tomt prat. Ty de som befatta sig med
   sådant komma att gå allt längre i ogudaktighet,
   >1 Tim. 6,20 f. Tit. 1,14.
 17. och deras tal skall fräta omkring sig såsom ett kräftsår. Av det
   slaget äro Hymeneus och Filetus;
   >1 Tim. 1,20.
 18. ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de
   farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga.
   >1 Kor. 15,12.
 19. Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett
   insegel med dessa ord: "Herren känner de sina", och: "Var och en
   som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån
   orättfärdighet."
   >4 Mos. 16,5, 26. Ps. 1,6. Jes. 28,16. Matt. 7,23.
   >Joh. 10,14. 13,18.

 20. Men i ett stort hus finnas kärl icke allenast av guld och
   silver, utan ock av trä och lera; och somliga äro till hedersamt
   bruk, andra till mindre hedersamt.
   >Rom. 9,21.
 21. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då
   bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för
   sin herre, tjänligt till allt vad gott är.
   >2 Tim. 3,17.

 22. Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro
   och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.
   >1 Tim. 6,11. Hebr. 12,14.
 23. Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju att
   de föda av sig strider.
   >1 Tim. 1,4. Tit. 3,9.
 24. Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla,
   väl skickad att undervisa, tålig när han får lida.
   >1 Tim. 3,2 f. Tit. 1,7.
 25. Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att
   Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma
   till kunskap om sanningen,
   >Apg. 5,31. 11,18. Gal. 6,1. 2 Tim. 4,2.
 26. och i hopp att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur
   djävulens snara; ty av honom äro de fångade, så att de göra hans
   vilja       Paulus' andra brev till Timoteus, 3 Kapitlet

        Den yttersta tidens ondska. Förmaning
          till Timoteus att hålla fast vid
              evangelii lära.

 1. Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola
   komma.
   >1 Tim. 4,1. 2 Petr. 2,1. 3,2. Judas v. 18.
 2. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga,
   övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma,
   gudlösa,
   >Rom. 1,29 f.
 3. kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal,
   omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda,
 4. förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola
   älska vällust mer än Gud,
   >Fil. 3,19.
 5. de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta
   av dess kraft.

   Vänd dig bort ifrån sådana.
   >Matt. 7,15. 15,7 f. Rom. 16,17. 2 Tess. 3,6. Tit. 1,16. 3,10.
   >2 Joh. v. 10.
 6. Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga svaga
   kvinnor, som äro tyngda av synder och drivas av allahanda
   begärelser,
   >Tit. 1,11.
 7. kvinnor som alltjämt hålla på med att lära, men aldrig kunna
   komma till kunskap om sanningen.
 8. Och såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses, så stå dessa män
   emot sanningen; de äro människor som äro fördärvade i sitt sinne
   och icke hålla provet i fråga om tron.
   >2 Mos. 7,11 f. Rom. 1,28. 1 Tim. 6,5.
 9. Men de skola icke tillstädjas att gå längre, ty deras galenskap
   skall bliva uppenbar för alla, såsom det skedde med de männens.

 10. Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i
   strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet,
   >1 Tim. 4,6.
 11. under förföljelser och lidanden, sådana som drabbade mig i
   Antiokia, Ikonium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag
   fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig.
   >Ps. 34,20. Apg. 13,50. 14,1 f., 18. 2 Kor. 1,10.
 12. Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus
   Jesus, få lida förföljelse.
   >Matt. 16,24 f. Joh. 15,18 f. 16,33. Apg. 14,22. 1 Tess. 3,3.
 13. Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska;
   de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

 14. Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått
   visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det,
   >2 Tim. 2,2,
 15. och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva
   dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i
   Kristus Jesus.
   >Ps. 119,99.
 16. All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till
   undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran
   i rättfärdighet,
   >Luk. 24,27. Rom. 15,4. 2 Petr. 1,19 f.
 17. så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till
   allt gott verk.
   >1 Tim. 6,11. 2 Tim. 2,21.       Paulus' andra brev till Timoteus, 4 Kapitlet

         Paulus förmanar ytterligare Timoteus
        till nit och trohet i ämbetet, talar om
          sin snart förestående död, beder
         Timoteus skyndsamt komma till Rom.
        Personliga meddelanden. Hälsningar och
               slutönskan.

 1. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför
   honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans
   tillkommelse och hans rike:
   >Apg. 10,42. Rom. 14,9. 1 Petr. 4,5.
 2. Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa,
   förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.
   >Apg. 20,20, 31. 2 Tim. 2,25.
 3. Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda
   läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare
   hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,
   >1 Tim. 4,1.
 4. en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället
   vända sig till fabler.
   >2 Tess. 2,10 f. 1 Tim. 1,4. 4,7.

 5. Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en
   evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.
   >2 Tim. 1,8. 2,3.
 6. Ty själv är jag nu på väg att offras, och tiden är inne, då jag
   skall bryta upp.
   >Fil. 1,23. 2,17. 2 Petr. 1,14.
 7. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp,
   jag har bevarat tron.
   >Apg. 20,24. 1 Kor. 9,24 f. Fil. 3,14. 1 Tim. 6,12. Hebr. 12,1.
 8. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och
   Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den
   dagen"[1], och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava
   älskat hans tillkommelse.
   >>Vish. 4,2. 1 Petr. 5,4. Jak. 1,12. Upp. 2,10.

 9. Låt dig angeläget vara att snart komma till mig.
   >2 Tim. 1,4.
 10. Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit
   mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit
   sig till Galatien och Titus till Dalmatien.
   >Kol. 4,14.
 11. Lukas är den ende som är kvar hos mig.

   Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn
   och tjäna mig.
   >Apg. 12,12, 56. 15,37 f. Kol. 4,10.
 12. Tykikus har jag sänt till Efesus.
   >Ef. 6,21. Kol. 4,7. Tit. 3,12.

 13. När du kommer, så hav med dig den mantel som jag lämnade kvar
   hos Karpus i Troas, så ock böckerna, först och främst
   pergamentskrifterna.

 14. Alexander, smeden, har gjort mig mycket ont; Herren kommer att
   vedergälla honom efter hans gärningar.
   >2 Sam. 3,39. Ps. 28,4 f. 1 Tim. 1,20.
 15. Också du må taga dig till vara för honom, ty han har häftigt
   trätt upp emot det som vi hava talat.

 16. Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp,
   utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.
   >2 Tim. 1,15.
 17. Men Herren stod mig bi och gav mig kraft, för att genom mig
   ordet överallt skulle bliva predikat, så att alla hedningar
   finge höra det; och så blev jag räddad ur lejonets gap.
   >Ps. 22,22. Dan. 6,22. Apg. 23,11. 27,23 f.
 18. Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa
   mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas
   evigheter. Amen.
   >Matt. 6,13.

 19. Hälsa Priska och Akvila, så ock Onesiforus' hus.
   >Apg. 18,2, 18, 26. Rom. 16,3. 1 Kor. 16,19. 2 Tim. 1,16.
 20. Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag sjuk
   efter mig i Miletus.
   >Apg. 19,22. 20,4, 15. 21,29. Rom. 16,23.

 21. Låt dig angeläget vara att komma hit före vintern.

   Eubulus och Pudens och Linus och Klaudia och alla bröderna hälsa
   dig.

 22. Herren vare med din ande. Nåd vare med eder.

[1] Se Dagen i Ordförkl.