Brevet till hebréerna, 1 Kapitlet

         Guds uppenbarelse genom Sonen, som
        enligt skriften är större än änglarna.

 1. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till
   fäderna genom profeterna,
 2. har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom
   sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken
   han ock har skapat världen.
 3. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens
   avbild och genom sin makts ord bär allt, har han -- sedan han
   hade utfört en rening från synderna -- satt sig på Majestätets
   högra sida i höjden.
 4. Och han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han
   har ärvt är förmer än deras.
 5. Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: "Du är min
   Son, jag har i dag fött dig"? eller: "Jag skall vara hans
   Fader, och han skall vara min Son"?
 6. Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta
   den förstfödde inträda i världen: "Och alla Guds änglar skola
   tillbedja honom."
 7. Och medan han om änglarna säger: "Han gör sina änglar till
   vindar och sina tjänare till eldslågor",
 8. säger han om Sonen: "Gud, din tron förbliver alltid och
   evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.
 9. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o
   Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina
   medbröder";
 10. så ock: "Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och
   himlarna äro dina händers verk;
 11. de skola förgås, men du förbliver; de skola alla nötas ut såsom
   en klädnad,
 12. och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad
   skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola
   icke hava någon ände."
 13. Och till vilken av änglarna har han någonsin sagt: "Sätt dig på
   min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en
   fotapall"?
 14. Äro de icke allasammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst
   för deras skull som skola få frälsning till arvedel?         Brevet till hebréerna, 2 Kapitlet

        Vi böra noga akta på den frälsning som
        genom Herren har förkunnats. Jesus, som
        allenast för en kort tid har varit gjord
         ringare än änglarna, har genom sitt
        dödslidande förhärligats och så blivit
          vår frälsnings hövding och vår
              överstepräst.

 1. Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så
   att vi icke gå förlorade.
 2. Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all
   överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,
 3. huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en
   sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom
   Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,
 4. varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken
   och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela
   helig ande, allt efter sin vilja.
 5. Ty det var icke under änglars välde som han lade den
   tillkommande världen, den som vi tala om.
 6. Däremot har någon någonstädes betygat och sagt: "Vad är en
   människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du
   låter dig vårda om honom?
 7. En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men krönte
   honom sedan med härlighet och ära och satte honom till herre
   över dina händers verk;
 8. allt lade du under hans fötter." När han underlade honom
   allting, undantog han nämligen intet från att bliva honom
   underlagt -- om vi ock ännu icke se allting vara honom
   underlagt.
 9. Men honom som en liten tid hade blivit gjord "ringare än
   änglarna", honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava
   blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd
   skulle komma alla till godo att han smakade döden.
 10. Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting
   är, honom hövdes det, att när han ville föra många sina barn
   till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsnings
   hövding.
 11. Han som helgar och de som bliva helgade hava nämligen alla en
   och samme Fader. Fördenskull blyges han icke för att kalla dem
   bröder;
 12. han säger ju: "Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder,
   mitt i församlingen skall jag prisa dig";
 13. så ock: "Jag vill sätta min förtröstan till honom"; så ock: "Se
   här äro jag och barnen som Gud har givit mig."
 14. Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock
   han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin
   död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld,
   det är djävulen,
 15. och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv
   igenom hade varit hemfallna till träldom.
 16. Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams
   säd som han tager sig an.
 17. Därför måste han i allt bliva lik sina bröder, för att han
   skulle bliva barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst
   inför Gud, till att försona folkets synder.
 18. Ty därigenom att han har lidit, i det han själv blev frestad,
   kan han hjälpa dem som frestas.         Brevet till hebréerna, 3 Kapitlet

         Kristus större än Moses. Varning för
         förhärdelse, med hänvisning till det
         straff som drabbade Israel i öknen.

 1. Därför, I helige bröder, I som haven blivit delaktiga av en
   himmelsk kallelse, skolen I akta på vår bekännelses apostel och
   överstepräst, Jesus,
 2. huru han var trogen mot dem som hade insatt honom, likasom Moses
   var "trogen i hela hans hus".
 3. Ty han har blivit aktad värdig så mycket större härlighet än
   Moses, som uppbyggaren av ett hus åtnjuter större ära än själva
   huset.
 4. Vart och ett hus bygges ju av någon, men Gud är den som har
   byggt allt.
 5. Och väl var Moses "trogen i hela hans hus", såsom "tjänare",
   till ett vittnesbörd om vad som framdeles skulle förkunnas;
 6. men Kristus var trogen såsom "son", en son satt över hans
   hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår
   frimodighet och vår berömmelse i hoppet.
 7. Så säger den helige Ande: "I dag, om I fån höra hans röst,
 8. mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom när de förbittrade mig
   på frestelsens dag i öknen,
 9. där edra fäder frestade mig och prövade mig, fastän de hade sett
   mina verk i fyrtio år.
 10. Därför blev jag förtörnad på det släktet och sade: 'Alltid fara
   de vilse med sina hjärtan.' Men de ville icke veta av mina
   vägar.
 11. Så svor jag då i min vrede: De skola icke komma in i min vila."
 12. Sen därför till, mina bröder, att icke hos någon bland eder
   finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande
   Guden,
 13. utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter "i dag",
   på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt
   att bedraga.
 14. Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill
   änden hålla fast vår första tillförsikt.
 15. När det nu säges: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke
   förhärda edra hjärtan, såsom när de förbittrade mig",
 16. vilka voro då de som förbittrade honom, fastän de hade hört hans
   ord? Var det icke alla de som under Moses hade dragit ut ur
   Egypten?
 17. Och vilka voro de som han var förtörnad på i fyrtio år? Var det
   icke de som hade syndat, de "vilkas kroppar föllo i öknen"?
 18. Och vilka gällde den ed som han svor, att de "icke skulle komma
   in i hans vila", vilka, om icke dem som hade varit ohörsamma?
 19. Så se vi då att det var för otros skull som de icke kunde komma
   ditin.         Brevet till hebréerna, 4 Kapitlet

        Guds folks sabbatsvila. Guds ords kraft.
         Kristus en barmhärtig överstepräst.

 1. Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står
   kvar, må vi alltså med fruktan se till, att icke någon bland
   eder en gång befinnes hava blivit efter på vägen.
 2. Ty det glada budskapet hava vi mottagit såväl som de; men för
   dem blev det löftesord de fingo höra till intet gagn, eftersom
   det icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det.
 3. Vi som hava kommit till tro, vi få ju komma in i vilan. Det
   heter också: "Så svor jag då i min vrede: De skola icke komma in
   i min vila", och detta fastän hans verk stodo där färdiga allt
   ifrån den tid då världen var skapad.
 4. Ty om den sjunde dagen heter det någonstädes så: "Och Gud vilade
   på sjunde dagen från alla sina verk";
 5. här åter heter det: "De skola icke komma in i min vila."
 6. Eftersom det alltså står kvar att några skola få komma in i den,
   och eftersom de som först mottogo det glada budskapet för sin
   ohörsamhets skull icke kommo ditin,
 7. så bestämmer han genom ordet "i dag" åter en viss dag, nu då han
   så lång tid därefter säger hos David, såsom förut är nämnt: "I
   dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."
 8. Ty om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud icke hava
   talat om en annan, senare dag.
 9. Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk.
 10. Ty den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från
   sina verk, likasom Gud från sina.
 11. Så låtom oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den
   vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande
   exempel på ohörsamhet.
 12. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något
   tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ
   och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats
   uppsåt och tankar.
 13. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och
   uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra
   räkenskap.
 14. Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har farit upp
   genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss hålla
   fast vid bekännelsen.
 15. Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande
   med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting,
   likasom vi, dock utan synd.
 16. Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för
   att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt
   tid.         Brevet till hebréerna, 5 Kapitlet

          Kristus en överstepräst efter
             Melkisedeks sätt.

 1. Ty var och en som skall bliva överstepräst uttages bland
   människor och tillsättes för att till människors bästa göra
   tjänst inför Gud, genom att frambära gåvor och offer för synder.
 2. Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande,
   just därför att han själv är behäftad med svaghet
 3. och, för denna sin svaghets skull, måste offra för sina egna
   synder likaväl som för folkets.
 4. Och ingen tager sig själv denna värdighet, utan han måste, såsom
   Aron, kallas därtill av Gud.
 5. Så tog sig icke heller Kristus själv äran att bliva
   överstepräst, utan den äran tillföll honom genom den som sade
   till honom: "Du är min Son, jag har i dag fött dig",
 6. likasom han ock på ett annat ställe säger: "Du är en präst till
   evig tid, efter Melkisedeks sätt."
 7. Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts
   dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från
   döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
 8. Så lärde han, fastän han var "Son", lydnad genom sitt lidande;
 9. och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som
   äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning
 10. och hälsades av Gud såsom överstepräst "efter Melkisedeks sätt".
 11. Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra
   tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra.
 12. Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare,
   behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra
   första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder,
   att I behöven mjölk i stället för stadig mat.
 13. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är
   han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet; han
   är ju ännu ett barn.
 14. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan
   hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont.         Brevet till hebréerna, 6 Kapitlet

         Varning för avfall. Oryggligheten av
               Guds löfte.

 1. Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om
   Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom
   oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och
   med tro på Gud,
 2. med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas
   uppståndelse och en evig dom.
 3. Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det.
 4. Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat
   den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,
 5. och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande
   tidsålderns krafter,
 6. men som ändå hava avfallit -- dem är det omöjligt att återföra
   till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig
   och utsätta honom för bespottelse.
 7. Det är ju så, att den jord som indricker regnet, när det titt
   och ofta strömmar ned däröver, och som framalstrar växter, dem
   till gagn för vilkas räkning den brukas, den jorden får
   välsignelse från Gud.
 8. Den åter som bär törne och tistel, den är ingenting värd och är
   förbannelsen nära, och slutet bliver att den avbrännes med eld.
 9. Men i fråga om eder, I älskade, äro vi vissa om vad bättre är,
   och vad som länder till frälsning, om vi ock nu tala på detta
   sätt.
 10. Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat,
   och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de
   heliga, såsom I ännu gören.
 11. Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att
   intill änden bevara full visshet i sitt hopp,
 12. så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som
   genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.
 13. Ty när Gud gav löftet åt Abraham, svor han vid sig själv --
   eftersom han icke hade någon högre att svärja vid --
 14. och sade: "Sannerligen, jag skall rikligen välsigna dig och
   storligen föröka dig."
 15. Och när denne tåligt förbidade, fick han så vad utlovat var.
 16. Människor svärja ju vid den som är högre än de, och eden tjänar
   dem till bekräftelse och gör en ände på all tvist.
 17. Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad
   löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt
   rådslut, lade han därtill en ed.
 18. Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen
   kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår
   räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.
 19. I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når
   innanför förlåten,
 20. dit Jesus, såsom vår förelöpare, har gått in för oss, i det han
   blev en överstepräst "efter Melkisedeks sätt, till evig tid".         Brevet till hebréerna, 7 Kapitlet

           Ytterligare om Kristus såsom
         överstepräst efter Melkisedeks sätt.
        Hans prästadömes företräde framför det
               levitiska.

 1. Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den
   Högste -- han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd
   på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som
   välsignade honom,
 2. varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som
   när man uttyder vad han kallas, är först och främst
   "rättfärdighetens konung", men därjämte ock "Salems konung", det
   är "fridens konung",
 3. denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning,
   utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och
   likställes med Guds Son -- denne förbliver en präst för
   beständigt.
 4. Och sen nu huru stor han är, denne åt vilken vår stamfader
   Abraham gav tionde av det förnämsta bytet.
 5. Medan de av Levi söner, som undfå prästämbetet, hava befallning
   att enligt lagen taga tionde av folket, det är av sina bröder,
   fastän dessa hava utgått från Abrahams länd,
 6. tog denne, som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och
   välsignade honom, densamme som hade fått löftena.
 7. Nu lär ingen kunna neka att det plägar vara den ringare som
   mottager välsignelse av den som står högre.
 8. Och medan det här är dödliga människor som taga tionde, är det
   där en som får det vittnesbördet att han förbliver levande.
 9. Genom Abraham har på visst sätt också Levi, som tager tionde,
   fått giva tionde;
 10. ty han var ännu i sin stamfaders länd, när Melkisedek gick denne
   till mötes.
 11. Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska
   prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd --
   varför hade det då behövts att en präst av annat slag, "efter
   Melkisedeks sätt", skulle uppstå, en som icke nämnes "efter
   Arons sätt"?
 12. (Om prästadömet förändras, måste ju med nödvändighet också lagen
   förändras.)
 13. Den som detta säges om hörde nämligen till en annan stam, en
   stam från vilken ingen har utgått, som har gjort tjänst vid
   altaret.
 14. Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur
   Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om
   präster.
 15. Och ännu mycket tydligare blir detta, då nu en präst av annat
   slag uppstår, lik Melkisedek däri,
 16. att han har blivit präst icke på grund av en lag som stadgar
   härstamning efter köttet, utan på grund av en kraft som kommer
   av oförgängligt liv.
 17. Han får nämligen det vittnesbördet: "Du är en präst till evig
   tid, efter Melkisedeks sätt."
 18. Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den
   var svag och gagnlös --
 19. eftersom lagen icke kunde åstadkomma något fullkomligt -- men
   ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få
   nalkas Gud.
 20. Och i så måtto som detta icke har kommit till stånd utan edlig
   bekräftelse -- det är nämligen så, att medan de andra hava
   blivit präster utan edlig bekräftelse,
 21. har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom den som sade
   till honom: "Herren har svurit och skall icke ångra sig: 'Du är
   en präst till evig tid'" --
 22. i så måtto är också det förbund bättre, som har Jesus till
   löftesman.
 23. Och medan de förra prästerna hava måst bliva flera, därför att
   de genom döden hindrades från att förbliva i sin tjänst,
 24. har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han
   förbliver "till evig tid".
 25. Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma
   till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.
 26. En sådan överstepräst hövdes oss också att hava, en som vore
   helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över
   himmelen,
 27. en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra
   översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för
   folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han
   offrade sig själv.
 28. Ty lagen insätter till överstepräster människor som äro
   behäftade med svaghet, men det löftesord, som efter lagens
   utgivande gavs under edlig bekräftelse, insätter en "Son" som är
   fullkomnad "till evig tid".         Brevet till hebréerna, 8 Kapitlet

        Kristus överstepräst i det sannskyldiga
          tabernaklet. Det nya förbundet.

 1. Men en huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi hava en
   överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i
   himmelen,
 2. för att göra tjänst i det allraheligaste, i det sannskyldiga
   tabernaklet, vilket Herren har upprättat, och icke någon
   människa.
 3. Ty var och en som bliver överstepräst tillsättes för att
   frambära gåvor och offer; därför måste också denne hava något
   att frambära.
 4. Om han nu vore på jorden, så vore han icke ens präst, då andra
   där finnas, som efter lagens bud hava att frambära gåvorna,
 5. i det att de tjäna i den helgedom som är en avbild och en skugga
   av den himmelska. Om en sådan fick ock Moses befallning genom en
   uppenbarelse, när han skulle förfärdiga tabernaklet. "Se till",
   heter det, "att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit
   dig visad på berget."
 6. Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som han
   är medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre
   löften.
 7. Ty om det förra förbundet hade varit utan brist, så skulle väl
   plats icke hava sökts för ett annat.
 8. Men nu förebrår Gud dem och säger: "Se, dagar skola komma, säger
   Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och
   med Juda hus;
 9. icke ett sådant förbund som det jag gjorde med deras fäder, på
   den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur
   Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt förbund, och därför
   frågade icke heller jag efter dem, säger Herren.
 10. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i
   kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras
   sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall
   vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.
 11. Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre,
   icke den ene brodern den andre och säga: 'Lär känna Herren'; ty
   de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den
   störste.
 12. Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder
   skall jag aldrig mer komma ihåg."
 13. När han säger "ett nytt förbund", har han därmed givit till
   känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och
   bliver gammalt, det är nära att försvinna.         Brevet till hebréerna, 9 Kapitlet

         Den prästerliga tjänsten i de båda
               förbunden.

 1. Nu hade visserligen också det förra förbundet sina
   gudstjänststadgar och sin jordiska helgedom.
 2. Ty i tabernaklet inrättades ett främre rum, vari stodo
   ljusstaken och bordet med skådebröden; och detta rum kallas "det
   heliga".
 3. Men bakom den andra förlåten var ett annat rum i tabernaklet,
   ett som kallas "det allraheligaste",
 4. med ett gyllene rökelsealtare och förbundets ark, på alla sidor
   överdragen med guld. I denna förvarades ett gyllene ämbar med
   mannat, så ock Arons stav, som hade grönskat, och därtill
   förbundets tavlor.
 5. Därovanpå stodo härlighetskeruber, som överskyggde
   nådastolen. Men om vart särskilt av dessa föremål är nu icke
   tillfälle att tala.
 6. Så blev detta inrättat. Och i det främre tabernakelrummet gå
   prästerna ständigt in och förrätta vad som hör till
   gudstjänsten,
 7. men i det andra går allenast översteprästen in en gång om året,
   och då aldrig utan blod; och han frambär blodet för sig själv
   och för folkets ouppsåtliga synder.
 8. Därmed giver den helige Ande till känna att vägen till det
   allraheligaste ännu icke har blivit uppenbarad, så länge det
   främre tabernakelrummet fortfarande äger bestånd.
 9. Ty detta är en sinnebild som avser den nuvarande tiden, och i
   enlighet härmed frambäras gåvor och offer, vilka dock icke kunna
   fullkomna, efter samvetets krav, den som förrättar sin
   gudstjänst,
 10. utan allenast äro utvärtes stadgar -- de såväl som
   föreskrifterna om mat och dryck och allahanda tvagningar --
   stadgar pålagda intill dess tiden vore inne för en bättre
   ordning.
 11. Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda;
   och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är
   gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu
   är,
 12. gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget
   blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig
   förlossning.
 13. Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt
   på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
 14. huru mycket mer skall icke Kristi blod -- då han nu genom evig
   ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud --
   rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den
   levande Guden!
 15. Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som voro
   kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led
   döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra
   förbundet.
 16. Ty där ett testamente finnes, där måste det styrkas att den som
   har gjort testamentet är död.[1]
 17. Först genom döden bliver ju ett testamente giltigt, varemot det
   icke äger gällande kraft, så länge den som har gjort det ännu
   lever.
 18. Därför har icke heller det förra förbundet blivit invigt utan
   blod.
 19. Ty sedan alla buden, såsom de lyda i lagen, hade blivit av Moses
   kungjorda för allt folket, tog han blod av kalvar och bockar,
   tillika med vatten och röd ull och isop, och bestänkte såväl
   själva boken som allt folket
 20. och sade: "Detta är förbundets blod, det förbunds som Gud har
   stadgat för eder."
 21. Likaledes stänkte han ock blod på tabernaklet och på alla de
   ting som hörde till gudstjänsten.
 22. Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod
   utgjutes gives ingen förlåtelse.
 23. Alltså var det nödvändigt att avbilderna av de himmelska tingen
   renades genom sådana medel; men de himmelska tingen själva måste
   renas genom bättre offer än dessa.
 24. Ty Kristus har icke gått in i ett allraheligaste som är gjort
   med händer, och som allenast är en efterbildning av det
   sannskyldiga, utan han har gått in i själva himmelen, för att nu
   träda fram inför Guds ansikte, oss till godo.
 25. Ej heller har han gått ditin, för att många gånger offra sig
   själv, såsom översteprästen år efter år går in i det
   allraheligaste, med blod som icke är hans eget.
 26. Han hade annars måst lida många gånger allt ifrån världens
   begynnelse. I stället har han uppenbarats en enda gång, nu vid
   tidernas ände, för att genom offret av sig själv utplåna synden.
 27. Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan
   dömas,
 28. så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att
   bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av
   dem som bida efter honom, till frälsning.

[1] Grundtexten har i v. 15 f. samma uttryck för testamente och
   förbund.         Brevet till hebréerna, 10 Kapitlet

        Kristi fullkomliga offer. Förmaning till
          frimodig ingång i den himmelska
        helgedomen. Förnyad varning för avfall.

 1. Ty lagen innehåller en skugga av det tillkommande goda, men
   framställer icke tingen i deras verkliga gestalt; därför kan den
   aldrig genom de offer som ständigt frambäras, år efter år på
   samma sätt, fullkomna dem som framträda med sådana.
 2. Annars skulle man väl hava upphört att offra, då ju de som så
   förrättade sin gudstjänst icke mer kunde veta med sig någon
   synd, sedan de en gång hade blivit renade.
 3. Men just i offren ligger en årlig påminnelse om synd.
 4. Ty omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna
   borttaga synder.
 5. Därför säger han vid sitt inträde i världen: "Slaktoffer och
   spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig;
 6. i brännoffer och syndoffer fann du icke behag.
 7. Då sade jag: 'Se, jag kommer -- i bokrullen är skrivet om mig --
   för att göra din vilja, o Gud.'"
 8. Sedan han först har sagt: "Slaktoffer och spisoffer, brännoffer
   och syndoffer begärde du icke, och i sådana fann du icke behag"
   -- och dock frambäras de efter lagen --
 9. säger han vidare: "Se, jag kommer för att göra din vilja." Så
   tager han bort det förra, för att sätta det andra i stället.
 10. Och i kraft av denna "vilja" hava vi blivit helgade, därigenom
   att Jesu Kristi "kropp" en gång för alla har blivit offrad.
 11. Och alla andra präster stå dag efter dag i sin tjänst och
   frambära gång på gång enahanda offer, som dock aldrig kunna
   borttaga synder;
 12. men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna,
   sitter han för beständigt på Guds högra sida
 13. och väntar nu allenast på att "hans fiender skola bliva lagda
   honom till en fotapall".
 14. Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som
   bliva helgade.
 15. Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren
   hade sagt:
 16. "Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande
   dagar", säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan,
   och i deras sinnen skall jag skriva dem";
 17. och vidare: "Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall
   jag aldrig mer komma ihåg."
 18. Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer
   något offer för synd.
 19. Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå
   in i det allraheligaste i och genom Jesu blod,
 20. i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin
   genom förlåten -- det är genom sitt kött --
 21. och eftersom vi hava en stor överstepräst över Guds hus,
 22. så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet,
   bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont
   samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten.
 23. Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den
   som har givit oss löftet, han är trofast.
 24. Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till
   kärlek ock goda gärningar;
 25. låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga
   hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer
   som I sen huru "dagen" nalkas.
 26. Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen
   om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,
 27. utan allenast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld
   som skall förtära motståndarna.
 28. Den som föraktar Moses' lag, han skall "efter två eller tre
   vittnens utsago" dödas utan barmhärtighet;
 29. huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses
   värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för
   orent -- det i vilket han har blivit helgad -- och som smädar
   nådens Ande!
 30. Vi veta ju vem han är som sade: "Min är hämnden; jag skall
   vedergälla det", och åter: "Herren skall döma sitt folk."
 31. Det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer.
 32. Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade
   kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp
 33. och dels själva genom smälek och misshandling bleven gjorda till
   ett skådespel för världen, dels leden med andra som fingo
   genomgå sådant.
 34. Ty I haven delat de fångnas lidanden och med glädje underkastat
   eder att bliva berövade edra ägodelar. I vissten nämligen att I
   haven en egendom som är bättre och bliver beståndande.
 35. Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor
   lön.
 36. I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja
   och få vad utlovat är.
 37. Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och
   han skall icke dröja;
 38. och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig
   undan, så finner min själ icke behag i honom".
 39. Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till
   fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.         Brevet till hebréerna, 11 Kapitlet

        Trons kraft, bevisad av trosvittnen från
           det gamla förbundets tid.

 1. Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en
   övertygelse om ting som man icke ser.
 2. På grund av den fingo ju de gamle sitt vittnesbörd.
 3. Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett
   ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något
   synligt.
 4. Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och
   genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i
   det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor; och genom tron
   talar han ännu, fastän han är död.
 5. Genom tron togs Enok bort, för att han icke skulle se döden; och
   "man såg honom icke mer, ty Gud tog honom bort". Förrän han togs
   bort, fick han nämligen det vittnesbördet att han hade täckts
   Gud;
 6. men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill
   komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem
   som söka honom.
 7. Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått uppenbarelse om
   något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för
   att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och
   fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till.
 8. Genom tron var Abraham lydig, när han blev kallad, och han drog
   så ut till det land som han skulle få till arvedel; han drog ut,
   fastän han icke visste vart han skulle komma.
 9. Genom tron bosatte han sig såsom främling i det utlovade landet,
   likasom i ett främmande land, och bodde i tält med Isak och
   Jakob, som voro hans medarvingar till samma löfte.
 10. Ty han väntade på "staden med de fasta grundvalarna", vars
   byggmästare och skapare är Gud.
 11. Genom tron fick jämväl Sara, fastän överårig, kraft att bliva
   stammoder för en avkomma, i det hon höll den för trovärdig, som
   hade givit löftet.
 12. Därför föddes ock av en och samme man, en som var så gott som
   död, avkomlingar "så talrika som stjärnorna på himmelen och som
   sanden på havets strand, som man icke kan räkna".
 13. I tron dogo alla dessa, innan de ännu hade fått vad utlovat var;
   de hade allenast sett det i fjärran och hade hälsat det och
   bekänt sig vara "gäster och främlingar" på jorden.
 14. De som så tala giva ju därmed till känna att de söka efter ett
   fädernesland.
 15. Och om de hade menat det land som de hade gått ut ifrån, så hade
   de haft tillfälle att vända tillbaka dit.
 16. Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det
   himmelska. Därför blyges icke Gud för att kallas deras Gud; ty
   han har berett åt dem en stad.
 17. Genom tron var det som Abraham frambar Isak såsom offer, när han
   blev satt på prov; ja, sin ende son frambar han såsom offer, han
   som hade mottagit löftena,
 18. han till vilken det hade blivit sagt: "Genom Isak är det som säd
   skall uppkallas efter dig."
 19. Ty han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka
   från de döda; från de döda fick han honom ock tillbaka,
   liknelsevis talat.
 20. Genom tron gav jämväl Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för
   kommande tider.
 21. Genom tron välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och
   tillbad, lutad mot ändan av sin stav.
 22. Genom tron talade Josef, när han låg för döden, om Israels barns
   uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben.
 23. Genom tron blev Moses vid sin födelse dold av sina föräldrar och
   hölls av dem gömd i tre månader, eftersom de sågo att "det var
   ett vackert barn"; och de läto icke förskräcka sig av konungens
   påbud.
 24. Genom tron försmådde Moses, sedan han hade blivit stor, att
   kallas Faraos dotterson.
 25. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid
   leva i syndig njutning;
 26. han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än
   Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.
 27. Genom tron övergav han Egypten, utan att låta förskräcka sig av
   konungens vrede; ty därigenom att han likasom såg den Osynlige
   kunde han härda ut.
 28. Genom tron har han ock förordnat om påsken och
   blodbestrykningen, på det att "Fördärvaren", som förgjorde allt
   förstfött, icke skulle komma vid dem.
 29. Genom tron drogo de fram genom Röda havet likasom på torra
   landet; men när egyptierna försökte gå samma väg, dränktes de.
 30. Genom tron föllo Jerikos murar, sedan man i sju dagar hade gått
   runt omkring dem.
 31. Genom tron undgick skökan Rahab att förgås tillsammans med de
   ohörsamma, eftersom hon hade tagit emot spejarna såsom vänner.
 32. Och vad skall jag nu vidare säga? Tiden bleve mig ju för kort,
   ifall jag skulle förtälja om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om
   David och Samuel och profeterna,
 33. om dessa som genom tron besegrade konungariken, övade
   rättfärdighet, fingo löften uppfyllda, tillstoppade lejons gap,
 34. dämpade eldens kraft, undkommo svärdets egg, blevo starka från
   att hava varit svaga, blevo väldiga i krig och drevo främmande
   härar på flykten.
 35. Kvinnor funnos som fingo igen sina döda genom deras
   uppståndelse. Andra läto sig läggas på sträckbänk och ville icke
   taga emot någon befrielse, i hopp om en så mycket bättre
   uppståndelse.
 36. Andra åter underkastade sig begabberi och gisselslag, därtill
   ock bojor och fängelse;
 37. de blevo stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De
   gingo omkring höljda i fårskinn och gethudar, nödställda,
   misshandlade, plågade,
 38. dessa människor som världen icke var värdig att hysa; de irrade
   omkring i öknar och bergstrakter och levde i hålor och
   jordkulor.
 39. Och fastän alla dessa genom tron hava fått sitt vittnesbörd,
   undfingo de ändå icke vad utlovat var;
 40. ty Gud hade åt oss utsett något bättre, på det att de icke oss
   förutan skulle bliva fullkomnade.         Brevet till hebréerna, 12 Kapitlet

         Förmaning till uthållighet, särskilt
         under Guds aga. Det nya förbundets
               härlighet.

 1. Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må
   ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt
   synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa
   framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.
 2. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på
   honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför
   honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och
   som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
 3. Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare,
   på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i
   edra själar.
 4. Ännu haven I icke stått emot ända till blods, i eder kamp mot
   synden.
 5. Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar
   med eder, såsom man talar med söner: "Min son, förkasta icke
   Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.
 6. Ty den Herren älskar, den agar han, och han straffar med riset
   var son som han har kär."
 7. Det är till eder fostran som I fån utstå lidande; Gud handlar
   med eder såsom med söner. Ty var finnes den son som icke bliver
   agad av sin fader?
 8. Om I lämnadens utan aga, medan alla andra finge sin del därav,
   så voren I oäkta söner och icke äkta.
 9. Vidare: vi hava haft köttsliga fäder, som agade oss, och vi
   visade försyn för dem; skola vi då icke mycket mer vara
   underdåniga andarnas Fader, så att vi få leva?
 10. De förra agade oss ju för en kort tid, såsom det syntes dem
   gott, men denne agar oss för vårt verkliga gagn, för att vi
   skola få del av hans helighet.
 11. Väl synes alla aga för tillfället vara icke till glädje, utan
   till sorg; men efteråt bär den, för dem som hava blivit fostrade
   därmed, en fridsfrukt som är rättfärdighet.
 12. Alltså: "stärken maktlösa händer och vacklande knän",
 13. och "gören räta stigar för edra fötter", så att den fot som
   haltar icke vrides ur led, utan fastmer bliver botad.
 14. Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse
   får ingen se Herren.
 15. Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen
   giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att
   menigheten därigenom bliver besmittad;
 16. sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom
   Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
 17. I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund
   av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna
   någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
 18. Ty I haven icke kommit till ett berg som man kan taga på, ett
   som "brann i eld", icke till "töcken och mörker" och storm,
 19. icke till "basunljud" och till en "röst" som talade så, att de
   som hörde den bådo att intet ytterligare skulle talas till dem.
 20. Ty de kunde icke härda ut med det påbud som gavs dem: "Också om
   det är ett djur som kommer vid berget, skall det stenas."
 21. Och så förskräcklig var den syn man såg, att Moses sade: "Jag är
   förskräckt och bävar."
 22. Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad,
   det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,
 23. till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro
   uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och
   till fullkomnade rättfärdigas andar,
 24. och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett
   stänkelseblod som talar bättre än Abels blod.
 25. Sen till, att I icke visen ifrån eder honom som talar. Ty om
   dessa icke kunde undfly, när de visade ifrån sig honom som här
   på jorden kungjorde Guds vilja, huru mycket mindre skola då vi
   kunna det, om vi vända oss ifrån honom som kungör sin vilja från
   himmelen?
 26. Hans röst kom då jorden att bäva; men nu har han lovat och sagt:
   "Ännu en gång skall jag komma icke allenast jorden, utan ock
   himmelen att bäva."
 27. Dessa ord "ännu en gång" giva till känna att de ting, som kunna
   bäva, skola, eftersom de äro skapade, bliva förvandlade, för att
   de ting, som icke kunna bäva, skola bliva beståndande.
 28. Därför, då vi nu skola undfå ett rike som icke kan bäva, så
   låtom oss vara tacksamma. På det sättet tjäna vi Gud, honom till
   behag, med helig fruktan och räddhåga.
 29. Ty "vår Gud är en förtärande eld".         Brevet till hebréerna, 13 Kapitlet

        Förmaningar till ett heligt liv, till
        lydnad mot lärare och till förbön för
          dem. Slutönskan och hälsningar.

 1. Förbliven fasta i broderlig kärlek.
 2. Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet
   hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.
 3. Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar,
   och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I
   själva haven en kropp.
 4. Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras
   obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall
   Gud döma.
 5. Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten
   eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: "Jag skall
   icke lämna dig eller övergiva dig."
 6. Alltså kunna vi dristigt säga: "Herren är min hjälpare, jag
   skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?"
 7. Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen
   huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.
 8. Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.
 9. Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det
   är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom
   offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke
   haft något gagn därav.
 10. Vi hava ett altare, från vilket de som göra tjänst vid
   tabernaklet icke hava rätt att få något att äta.
 11. Det är ju så, att kropparna av de djur, vilkas blod
   översteprästen bär in i det allraheligaste till försoning för
   synd, "brännas upp utanför lägret".
 12. Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt
   lidande, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.
 13. Låtom oss alltså gå ut till honom "utanför lägret" och bära hans
   smälek.
 14. Ty vi hava här ingen varaktig stad, utan söka efter den
   tillkommande staden.
 15. Så låtom oss då genom honom alltid till Gud "frambära ett lovets
   offer", det är "en frukt ifrån läppar" som prisa hans namn.
 16. Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådana
   offer har Gud behag till.
 17. Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder för dem; ty de vaka
   över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må de då
   kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore
   eder icke nyttigt.
 18. Bedjen för oss; ty vi tro oss hava ett gott samvete, eftersom vi
   söka att i alla stycken föra en god vandel.
 19. Och jag uppmanar eder att göra detta, så mycket mer som jag
   hoppas att därigenom dess snarare bliva återgiven åt eder.
 20. Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus,
   vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för
   fåren,
 21. han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans
   vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom,
   genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas
   evigheter. Amen.
 22. Jag beder eder, mina bröder: tagen icke illa upp dessa
   förmaningens ord; jag har ju ock skrivit till eder helt kort.
 23. Veten att vår broder Timoteus har blivit lösgiven. Om han snart
   kommer hit, vill jag tillsammans med honom besöka eder.
 24. Hälsen alla edra lärare och alla de heliga. De italiska bröderna
   hälsa eder.
 25. Nåd vare med eder alla.