Johannes' första brev, 1 Kapitlet

          Ordets uppenbarelse i Kristus.
        Gemenskapen med Gud. Vandringen i ljuset
          och reningen genom Jesu blod.

 1. Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna
   ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det
   förkunna vi: om livets Ord tala vi.
 2. Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom
   och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och
   uppenbarades för oss.
 3. Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på
   det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår
   gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.
 4. Och vi skriva nu detta, för att vår glädje skall bliva
   fullkomlig.

 5. Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi
   förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes
   i honom.
 6. Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i
   mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen.
 7. Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi
   gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från
   all synd.
 8. Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss
   själva, och sanningen är icke i oss.
 9. Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så
   att han förlåter oss våra synder och renar oss från all
   orättfärdighet.
 10. Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en
   ljugare, och hans ord är icke i oss.         Johannes' första brev, 2 Kapitlet

         Jesus Kristus vår förespråkare och
        försoningen för våra synder. Uppmaning
        att hålla hans bud, särskilt budet om
         kärlek. Varning för världskärlek och
            antikristisk förnekelse.

 1. Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke
   skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare
   hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;
 2. och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för
   våra, utan ock för hela världens.

 3. Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla
   hans bud.
 4. Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans
   bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen.
 5. Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek
   fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom.
 6. Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv
   så vandra som Han vandrade.

 7. Mina älskade, det är icke ett nytt bud jag skriver till eder,
   utan ett gammalt bud, som I haven haft från begynnelsen. Detta
   gamla bud är ordet som I haven fått höra.
 8. På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till
   eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om
   eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan.
 9. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är
   ännu alltjämt i mörkret.
 10. Den som älskar sin broder, han förbliver i ljuset, och i honom
   är intet som länder till fall.
 11. Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i
   mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har
   förblindat hans ögon.

 12. Jag skriver till eder, kära barn, ty synderna äro eder förlåtna
   för hans namns skull.
 13. Jag skriver till eder, I fäder, ty I haven lärt känna honom som
   är från begynnelsen. Jag skriver till eder, I ynglingar, ty I
   haven övervunnit den onde.

 14. Jag har skrivit till eder, mina barn, ty I haven lärt känna
   Fadern. Jag har skrivit till eder, I fäder, ty I haven lärt
   känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till eder,
   I ynglingar, ty I ären starka, och Guds ord förbliver i eder,
   och I haven övervunnit den onde.

 15. Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon
   älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.
 16. Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens
   begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av
   Fadern, utan av världen.
 17. Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds
   vilja, han förbliver evinnerligen.

 18. Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en
   antikrist skall komma, och redan hava många antikrister
   uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.
 19. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de
   hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle
   bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

 20. I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven all
   kunskap.
 21. Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen
   sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn
   kommer av sanningen.
 22. Vilken är "Lögnaren", om icke den som förnekar att Jesus är
   Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och
   Sonen.
 23. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den
   som bekänner Sonen, han har ock Fadern.

 24. I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen
   förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen
   förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i
   Fadern.
 25. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

 26. Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka
   förvilla eder.
 27. Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven
   undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar
   eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och
   är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt
   eder.

 28. Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång
   uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas
   gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

 29. Om I veten att han är rättfärdig, så kunnen I förstå att också
   var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom.         Johannes' första brev, 3 Kapitlet

          Guds barn och djävulens barn.

 1. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas
   Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke,
   eftersom den icke har lärt känna honom.
 2. Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det
   är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång
   uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se
   honom sådan han är.
 3. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig,
   likasom Han är ren.

 4. Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är
   överträdelse av lagen.
 5. Och i veten att Han uppenbarades, för att han skulle borttaga
   synderna; och synd finnes icke i honom.
 6. Var och en som förbliver i honom, han syndar icke; var och en
   som syndar, han har icke sett honom och icke lärt känna honom.

 7. Kära barn, låten ingen förvilla eder. Den som gör vad
   rättfärdigt är, han är rättfärdig, likasom Han är rättfärdig.
 8. Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat
   från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att
   han skulle göra om intet djävulens gärningar.

 9. Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd
   förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av
   Gud.
 10. Därav är uppenbart vilka som äro Guds barn, och vilka som äro
   djävulens barn, därav att var och en som icke gör vad
   rättfärdigt är, han är icke av Gud, ej heller den som icke
   älskar sin broder.
 11. Ty detta är det budskap som I haven hört från begynnelsen, att
   vi skola älska varandra
 12. och icke likna Kain, som var av den onde och slog ihjäl sin
   broder. Och varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna
   gärningar voro onda och hans broders gärningar rättfärdiga.

 13. Förundren eder icke, mina bröder, om världen hatar eder.
 14. Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska
   bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden.
 15. Var och en som hatar sin broder, han är en mandråpare; och I
   veten att ingen mandråpare har evigt liv förblivande i sig.
 16. Därav att Han gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken;
   så äro ock vi pliktiga att giva våra liv för bröderna.
 17. Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta
   för sin broder, när han ser honom lida nöd, huru kan då Guds
   kärlek förbliva i honom?
 18. Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i
   gärning och i sanning.
 19. Därav skola vi veta att vi äro av sanningen; och så kunna vi
   inför honom övertyga vårt hjärta därom,
 20. att om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta
   och vet allt.
 21. Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss, så hava vi
   frimodighet inför Gud,
 22. och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla
   hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.
 23. Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu
   Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit
   oss.
 24. Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud
   förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av
   Anden, som han har givit oss.         Johannes' första brev, 4 Kapitlet

        Uppmaning att pröva andarna, att älska
           Gud och att älska bröderna.

 1. Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna,
   huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i
   världen.
 2. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som
   bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
 3. men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av
   Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att
   den skulle komma, och som redan nu är i världen.

 4. I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han
   som är i eder är större än den som är i världen.
 5. De äro av världen; därför tala de vad som är av världen, och
   världen lyssnar till dem.
 6. Vi åter äro av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss;
   den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Härpå känna
   vi igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

 7. Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud,
   och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.
 8. Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är
   kärleken.
 9. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud
   har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi skola leva genom
   honom.
 10. Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri,
   att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra
   synder.

 11. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då äro ock vi pliktiga
   att älska varandra.
 12. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älska varandra, så förbliver
   Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.
 13. Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva
   i honom, och att han förbliver i oss.
 14. Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt
   sin Son till att vara världens Frälsare.
 15. Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud,
   och han själv förbliver i Gud.
 16. Och vi hava lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi hava
   kommit till tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver
   i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom.

 17. Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi hava
   frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana äro
   ock vi i denna världen.
 18. Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver
   ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som
   rädes är icke fullkomnad i kärleken.
 19. Vi älska, därför att han först har älskat oss.
 20. Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en
   lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett,
   han kan icke älska Gud, som han icke har sett.
 21. Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han
   skall ock älska sin broder.         Johannes' första brev, 5 Kapitlet

        Kärlekens väsen. Trons segerkraft. Guds
        vittnesbörd om sin Son. Bön och förbön.
              Slutförmaning.

 1. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud;
   och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den
   som är född av honom.
 2. Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi
   älska Guds barn.
 3. Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och
   hans bud äro icke tunga.
 4. Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är
   den seger som har övervunnit världen: vår tro.
 5. Vilken annan kan övervinna världen, än den som tror att Jesus är
   Guds Son?

 6. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, icke
   med vattnet allenast, utan med vattnet och blodet. Och Anden är
   den som vittnar, eftersom Anden är sanningen.
 7. Ty tre äro de som vittna:
 8. Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.
 9. Om vi taga människors vittnesbörd för gott, så må väl Guds
   vittnesbörd vara förmer. Detta är ju Guds vittnesbörd, att han
   har vittnat om sin Son.
 10. Den som tror på Guds Son, han har vittnesbördet inom sig själv;
   den som icke tror Gud, han har gjort honom till en ljugare,
   eftersom han icke har trott på Guds vittnesbörd om sin Son.
 11. Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och
   det livet är i hans Son.
 12. Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds Son, han
   har icke livet.

 13. Detta har jag skrivit till eder, för att I skolen veta att I
   haven evigt liv, I som tron på Guds Sons namn.
 14. Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi
   bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.
 15. Och om vi veta att han hör oss, vadhelst vi bedja om, så veta vi
   ock att vi redan hava det som vi hava bett honom om i vår bön.
 16. Om någon ser sin broder begå en synd som icke är en synd till
   döds, då må han bedja, och så skall han giva honom liv, om
   nämligen synden icke är till döds. Det finnes synd till döds;
   för sådan säger jag icke att man skall bedja.
 17. All orättfärdighet är synd; dock finnes det synd som icke är
   till döds.

 18. Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty
   den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den
   onde kommer icke vid honom.
 19. Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes
   våld.
 20. Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så
   att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans
   Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

 21. Kära barn, tagen eder till vara för avgudarna.