Jakobs' brev, 1 Kapitlet

        Jakob hälsar de kristna av Israel, som
        bo kringspridda bland folken; förmanar
        dem till ståndaktighet i frestelser och
        till en gudsdyrkan som visar sig verksam
             i goda gärningar.

 1. Jakob, Guds och Herrens, Jesu Kristi, tjänare, hälsar de tolv
   stammar som bo kringspridda bland folken.

 2. Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i
   allahanda frestelser,
 3. och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta
   ståndaktighet.
 4. Och låten ståndaktigheten hava med sig fullkomlighet i gärning,
   så att I ären fullkomliga, utan fel och utan brist i något
   stycke.

 5. Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig
   sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord,
   och den skall bliva honom given.
 6. Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik
   havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.
 7. En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från
   Herren --
 8. en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina
   vägar.

 9. Den broder som lever i ringhet berömme sig av sin höghet.
 10. Den åter som är rik berömme sig av sin ringhet, ty såsom gräsets
   blomster skall han förgås.
 11. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och
   dess blomster faller av, och dess fägring förgår; så skall ock
   den rike förvissna mitt i sin ävlan.
 12. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har
   bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har
   lovat åt dem som älska honom.

 13. Ingen säge, när han bliver frestad, att det är från Gud som hans
   frestelse kommer; ty såsom Gud icke kan frestas av något ont, så
   frestar han icke heller någon.
 14. Nej, närhelst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som
   han drages och lockas.
 15. Sedan, när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och
   när synden har blivit fullmogen, framföder hon död.
 16. Faren icke vilse, mina älskade bröder.
 17. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned
   ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring
   äger rum och ingen växling av ljus och mörker.
 18. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens
   ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har
   skapat.
 19. Det veten I, mina älskade bröder.

   Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala
   och sen till vrede.
 20. Ty en mans vrede kommer icke åstad vad rätt är inför Gud.
 21. Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar,
   och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som
   kan frälsa edra själar.
 22. Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest
   bedragen I eder själva.
 23. Ty om någon är ordets hörare, men icke dess görare, så är han
   lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:
 24. när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter
   strax hurudan han var.
 25. Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag,
   och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en
   verklig görare, han varder salig i sin gärning.
 26. Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan
   bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.
 27. En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern,
   är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i
   deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.            Jakobs' brev, 2 Kapitlet

        Uppmaning att icke hava anseende till
        personen. Varning för en tro som icke
            har med sig gärningar.

 1. Mina bröder, menen icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den
   förhärligade, kan stå tillsammans med att hava anseende till
   personen.
 2. Om till exempel i eder församling inträder en man med guldring
   på fingret och i präktiga kläder, och jämte honom inträder en
   fattig man i smutsiga kläder,
 3. och I då vänden edra blickar till den som bär de präktiga
   kläderna och sägen till honom: "Sitt du här på denna goda
   plats", men däremot sägen till den fattige: "Stå du där", eller:
   "Sätt dig därnere vid min fotapall" --
 4. haven I icke då kommit i strid med eder själva och blivit domare
   som döma efter orätta grunder?

 5. Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i
   världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få
   till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?
 6. I åter haven visat förakt för den fattige. Är det då icke de
   rika som förtrycka eder, och är det icke just de, som draga eder
   inför domstolarna?
 7. Är det icke de, som smäda det goda namn som är nämnt över eder?
 8. Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen:
   "Du skall älska din nästa såsom dig själv", då gören I
   visserligen väl.
 9. Men om I haven anseende till personen, så begån I synd och
   bliven av lagen överbevisade om att vara överträdare.
 10. Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är
   han skyldig till allt.
 11. Densamme som sade: "Du skall icke begå äktenskapsbrott", han
   sade ju ock: "Du skall icke dräpa." Om du nu visserligen icke
   begår äktenskapsbrott, men dräper, så är du dock en
   lagöverträdare.
 12. Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas
   genom frihetens lag.
 13. Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat
   barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför
   domen.

 14. Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro,
   men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom?
 15. Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och
   vore utan mat för dagen
 16. och någon av eder då sade till denne: "Gå i frid, kläd dig
   varmt, och ät dig mätt" -- vartill gagnade detta, såframt han
   icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde?
 17. Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig
   gärningar.

 18. Nu torde någon säga: "Du har ju tro?" -- "Ja, och jag har också
   gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom
   mina gärningar visa dig min tro."
 19. Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna
   tro det och bäva.
 20. Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan
   gärningar är till intet gagn!
 21. Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han
   frambar sin son Isak på altaret?
 22. Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och av
   gärningarna blev tron fullkomnad,
 23. och så fullbordades det skriftens ord som säger: "Abraham trodde
   Gud, och det räknades honom till rättfärdighet"; och han blev
   kallad "Guds vän".

 24. I ser alltså att det år av gärningar som en människa bliver
   rättfärdig, och icke av tro allenast.
 25. Och var det icke på samma sätt med skökan Rahab? Blev icke hon
   rättfärdig av gärningar, när hon tog emot sändebuden och sedan
   på en annan väg släppte ut dem?
 26. Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan
   gärningar död.            Jakobs' brev, 3 Kapitlet

        Tungans missbruk. Den sanna visheten.

 1. Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I
   bören veta att vi skola få en dess strängare dom.
 2. I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal,
   så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.
 3. När vi lägga betsel i hästarnas mun, för att de skola lyda oss,
   då kunna vi därmed styra också hela deras övriga kropp.
 4. Ja, till och med skeppen, som äro så stora, och som drivas av
   starka vindar, styras av ett helt litet roder åt det håll dit
   styrmannen vill.
 5. Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av
   stora ting. Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog.
 6. Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet
   framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela
   kroppen och sätter "tillvarons hjul" i brand, likasom den själv
   är antänd av Gehenna.
 7. Ty väl är det så, att alla varelsers natur, både fyrfotadjurs
   och fåglars och kräldjurs och vattendjurs, låter tämja sig, och
   verkligen har blivit tamd, genom människors natur.
 8. Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är
   den, och full av dödande gift.
 9. Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi
   människorna, som äro skapade till att vara Gud lika.
 10. Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så
   bör det icke vara, mina bröder.
 11. Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och
   bittert vatten?
 12. Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett
   vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten.

 13. Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i
   visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som
   hövas en sådan man.
 14. Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären
   genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot
   sanningen.
 15. Sådan "vishet" kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och
   tillhör de "själiska"[1] människorna, ja, de onda andarna.
 16. Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt
   vad ont är.
 17. Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren,
   vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra
   goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.
 18. Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till
   del som hålla frid.

[1] Se Själisk i Ordförkl.            Jakobs' brev, 4 Kapitlet

          Varning för osämja, onda lustar,
         värdsligt sinne, högfärd, förtal,
            stortalig förmätenhet.

 1. Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke
   av de lustar som föra krig i eder lemmar?
 2. I ären fulla av begärelser, men haven dock intet; I dräpen och
   hysen avund, men kunnen dock intet vinna; och så tvisten och
   striden I. I haven intet, därför att I icke bedjen.
 3. Dock, I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för
   att kunna i edra lustar förslösa vad I fån.
 4. I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är
   Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså
   Guds ovän.
 5. Eller menen I att detta är ett tomt ord i skriften: "Med
   svartsjuk kärlek trängtar den Ande som han har låtit taga sin
   boning i oss"?
 6. Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det:
   "Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd."
 7. Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall
   han fly bort ifrån eder.
 8. Nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Renen edra händer, I
   syndare, och gören edra hjärtan rena, I människor med delad håg.
 9. Kännen edert elände och sörjen och gråten. Edert löje vände sig
   i sorg och eder glädje i bedrövelse.
 10. Ödmjuken eder inför Herren, så skall han upphöja eder.

 11. Förtalen icke varandra, mina bröder. Den som förtalar en broder
   eller dömer sin broder, han förtalar lagen och dömer lagen. Men
   dömer du lagen, så är du icke en lagens görare, utan dess
   domare.
 12. En är lagstiftaren och domaren, han som kan frälsa och kan
   förgöra. Vem är då du som dömer din nästa?

 13. Hören nu, I som sägen: "I dag eller i morgon vilja vi begiva oss
   till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år
   och driva handel och skaffa oss vinning" --
 14. I veten ju icke vad som kan ske i morgon. Ty vad är edert liv?
   En rök ären I, som synes en liten stund, men sedan försvinner.
 15. I borden fastmera säga: "Om Herren vill, och vi får leva, skola
   vi göra det, eller det."
 16. Men nu talen I stora ord i eder förmätenhet. All sådan
   stortalighet är ond.

 17. Alltså, den som förstår att göra vad gott är, men icke gör det,
   för honom bliver detta till synd.            Jakobs' brev, 5 Kapitlet

        Dom över orättfärdigt rika. Förmaning
         till tålamod. Varning mot svärjande.
        Uppmaning till bön och förbön. Plikten
           att rädda den vilsefarande.

 1. Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som
   skall komma över eder.
 2. Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal;
 3. edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara
   eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert
   kött. I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna.
 4. Se, den lön I haven förhållit arbetarna som hava avbärgat edra
   åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit
   fram till Herren Sebaots öron.
 5. I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar;
   I haven gött eder av hjärtans lust "på eder slaktedag".
 6. I haven dömt den rättfärdige skyldig och haven dräpt honom; han
   står eder icke emot.
 7. Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I
   sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt
   bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och
   vårregn.
 8. Ja, biden ock I tåligt, och styrken edra hjärtan; ty Herrens
   tillkommelse är nära.
 9. Sucken icke mot varandra, mina bröder, på det att I icke mån
   bliva dömda. Se, domaren står för dörren.
 10. Mina bröder, tagen profeterna, som talade i Herrens namn, till
   edert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod.
 11. Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs
   ståndaktighet haven I hört, och I haven sett vilken utgång
   Herren beredde; ty Herren är nåderik och barmhärtig.

 12. Men framför allt, mina bröder, svärjen icke, varken vid himmelen
   eller vid jorden, ej heller vid något annat, utan låten edert
   "ja" vara "ja", och edert "nej" vara "nej", så att I icke
   hemfallen under dom.

 13. Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.
 14. Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder
   sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa
   må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.
 15. Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta
   honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta
   bliva honom förlåtet.
 16. Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för
   varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en
   rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.
 17. Elias var en människa, med samma natur som vi. Han bad en bön
   att det icke skulle regna, och det regnade icke på jorden under
   tre år och sex månader;
 18. åter bad han, och då gav himmelen regn, och jorden bar sin
   frukt.

 19. Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen,
   och någon omvänder honom,
 20. så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans
   villoväg, han frälsar hans själ från döden och överskyler en
   myckenhet av synder.