Johannes' uppenbarelse, 1 Kapitlet

        Johannes hälsar de sju församlingarna i
        provinsen Asien, omtalar att Jesus har
         uppenbarat sig för honom och befallt
        honom att nedskriva vad han i syner får
                skåda.

 1. Detta är en uppenbarelse fån Jesus Kristus, en som Gud gav honom
   för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst
   ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin
   tjänare Johannes,
 2. som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu Kristi
   vittnesbörd, allt vad han själv har sett.

 3. Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och saliga
   äro de som få höra dem och som taga vara på, vad däri är
   skrivet; ty tiden är nära.

 4. Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd
   vare med eder och frid från honom som är och som var och som
   skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,
 5. och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde
   bland de döda, den som är härskaren över konungarna på
   jorden. Honom som älskar oss och som har löst oss från våra
   synder med sitt blod
 6. och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och
   Fader, honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter,
   amen.

 7. Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja,
   ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden
   skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

 8. Jag är A och O[1], säger Herren Gud, han som är och var och som
   skall komma, den Allsmäktige.

 9. Jag, Johannes, eder broder, som med eder har del i bedrövelsen
   och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö,
   som heter Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.
 10. Jag kom i andehänryckning på Herrens dag och fick då bakom mig
   höra en stark röst, lik ljudet av en basun,
 11. och den sade: "Skriv upp i en bok, vad du får se, och sänd den
   till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus och
   Tyatira och Sardes och Filadelfia och Laodicea."
 12. Och jag vände mig om för att se, vad det var för en röst, som
   talade till mig; och när jag vände mig om, fick jag se sju
   gyllene ljusstakar
 13. och mitt i bland ljusstakarna någon som liknade en människoson,
   klädd i en fotsid klädnad och omgjordad kring bröstet med ett
   gyllene bälte.
 14. Hans huvud och hår var vitt såsom vit ull, såsom snö, och hans
   ögon voro som eldslågor.
 15. Hans fötter liknade glänsande malm, när den har blivit glödgad i
   en ugn. Och hans röst var såsom bruset av stora vatten.
 16. I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick
   ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när
   den skiner i sin fulla kraft.
 17. När jag såg honom, föll jag ned för hans fötter, såsom hade jag
   varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sade:

   "Frukta icke. Jag är den förste och den siste
 18. och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas
   evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
 19. så skriv nu upp, vad du har sett, och skriv upp, både vad som nu
   är och vad som härefter skall ske.
 20. Vad angår hemligheten med de sju stjärnorna, som du har sett i
   min högra hand, och de sju gyllene ljusstakarna, så må du veta,
   att de sju stjärnorna äro de sju församlingarnas änglar och att
   de sju ljusstakarna äro de sju församlingarna."

[1] Se A och O i Ordförkl.         Johannes' uppenbarelse, 2 Kapitlet

        Sändebrev till församlingarna i Efesus,
          Smyrna, Pergamus och Tyatira.

 1. Skriv till Efesus' församlings ängel: "Så säger han som håller
   de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de
   sju gyllene ljusstakarna:
 2. Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet,
   och jag vet, att du icke kan lida onda människor; du har prövat
   dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit
   dem vara lögnare.
 3. Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull
   och har icke förtröttats.
 4. Men jag har det emot dig, att du övergivit din första kärlek.
 5. Betänk då, varifrån du har fallit, och bättra dig och gör åter
   sådana gärningar, som du gjorde under din första tid. Varom
   icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake
   från dess plats, såframt du icke gör bättring.
 6. Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas
   gärningar, som också jag hatar. --
 7. Den som har öra, han höre, vad Anden säger till
   församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva
   att äta av livets träd, som står i Guds paradis."

 8. Och skriv till Smyrnas församlings ängel: "Så säger den siste,
   han som var död och åter har blivit levande:
 9. Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik!
   -- och jag vet, vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig
   vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.
 10. Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall
   kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på
   prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen
   intill döden, så skall jag giva dig livets krona,
 11. Den som har öra, han höre, vad Anden säger till
   församlingarna. Den som vinner seger, han skall förvisso icke
   lida någon skada av den andra döden."

 12. Och skriv till Pergamus' församlings ängel: "Så säger han som
   har det skarpa tveeggade svärdet:
 13. Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock
   håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke
   ens på den tid, då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare,
   blev dräpt hos eder -- där varest Satan bor.
 14. Men jag har något litet emot dig: du har hos dig några som hålla
   fast vid Balaams lära, hans som lärde Balak, huru han skulle
   lägga en stötesten för Israels barn, så att de skulle äta kött
   från avgudaoffer och bedriva otukt.
 15. Så har också du några som på lika sätt hålla sig till
   nikolaiternas lära.
 16. Gör då bättring; varom icke, så skall jag snart komma över dig
   och skall strida mot dem med min muns svärd.
 17. Den som har öra, han höre, vad Anden säger till
   församlingarna. Den som har seger, åt honom skall jag giva av
   det fördolda mannat; och jag skall giva honom en vit sten och
   ett nytt namn, som ingen känner, utom den som får det."

 18. Och skriv till Tyatiras församlings ängel: "Så säger Guds Son,
   han som har ögon såsom eldslågor, han vilkens fötter likna
   glänsande malm:
 19. Jag känner dina gärningar och din kärlek och din tro, och jag
   vet, huru du har tjänat och varit ståndaktig och huru dina sista
   gärningar äro flera än dina första.
 20. Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan
   Jesabel -- hon som säger sig vara en profetissa och uppträder
   såsom lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt
   och till att äta kött från avgudaoffer.
 21. Jag har givit henne tid till bättring, men hon vill icke göra
   bättring och upphöra med sin otukt.
 22. Se, jag vill lägga henne ned på sjuksängen; och över dem som med
   henne begå äktenskapsbrott vill jag sända stor vedermöda,
   såframt de icke bättra sig och upphöra med att göra hennes
   gärningar.
 23. Och hennes barn skall jag dräpa. Och alla församlingarna skola
   förnimma, att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan; och
   jag skall giva var och en av eder efter hans gärningar.
 24. Men till eder, I andra som bon i Tyatira, till eder alla som
   icke haven denna lära, då I ju icke "haven lärt känna
   djupheterna", som de säga -- ja, Satans djupheter! -- till eder
   säger jag: Jag lägger icke på eder någon ny börda;
 25. hållen allenast fast vid det som I haven, till dess jag kommer.
 26. Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar,
   åt honom skall jag giva makt över hedningarna.
 27. och han skall styra dem med järnspira, likasom när man krossar
   lerkärl,
 28. såsom ock jag har fått den makten av min Fader; och jag skall
   giva honom morgonstjärnan.
 29. Den som har öra, han höre, vad Anden säger till församlingarna."         Johannes' uppenbarelse, 3 Kapitlet

        Sändebrev till församlingarna i Sardes,
            Filadelfia och Laodicea.

 1. Och skriv till Sardes' församlings ängel: "Så säger han som har
   Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar;
   du har det namnet om dig, att du lever men du är död.
 2. Vakna upp och håll dig vaken och styrk det som ännu är kvar, det
   som har varit nära att dö. Ty jag har icke funnit dina gärningar
   vara fullkomliga inför min Gud.
 3. Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det och tag vara på
   därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall
   jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta, vilken
   stund jag kommer över dig.
 4. Dock kunna hos dig i Sardes nämnas några få, som icke hava
   fläckat sina kläder; och dessa skola vandra med mig i vita
   kläder, ty de äro värdiga därtill.
 5. Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder,
   och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan
   kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.
 6. Den som har öra, han höre, vad Anden säger till församlingarna."

 7. Och skriv till Filadelfias församlings ängel: "Så säger den
   Helige, den Sannfärdige, han som har 'Davids nyckel', han som
   'upplåter och ingen kan tillsluta', han som 'tillsluter, och
   ingen upplåter':
 8. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen
   dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du
   har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn.
 9. Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några
   av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga;
   ja, det vill jag göra så, att de komma ock falla ned för dina
   fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.
 10. Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall
   ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens
   stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens
   inbyggare på prov.
 11. Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din
   krona.
 12. Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min
   Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall
   skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det
   nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, och
   ock mitt eget nya namn.
 13. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.

 14. Och skriv till Laodiceas församlings ängel: "Så säger han som är
   Amen[1], den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen
   till Guds skapelse:
 15. Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag
   skulle önska att du vore antingen kall eller varm.
 16. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag
   utspy dig ur min mun.
 17. Du säger ju: 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och
   behöver intet'; och du vet icke att du just är eländig och
   ömkansvärd och fattig och blind och naken.
 18. Så råder jag dig då, att du köper av mig guld, som är luttrat i
   eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder
   till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall
   bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina
   ögon med, för att du skall kunna se.
 19. 'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu
   bättring med all flit.
 20. Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min
   röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och
   hålla måltid med honom och han med mig.
 21. Han som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min
   tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min
   Fader på hans tron.
 22. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.

[1] Detta uttryck är hämtat från Jes. 65:16, där det ord, som i den
   svenska översättningen återgives med den sannfärdige, i den
   hebreiska grundtexten är amen.         Johannes' uppenbarelse, 4 Kapitlet

         Johannes ser i en syn Guds tron i
               himmelen.

 1. Sedan fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen; och den röst,
   lik ljudet av en basun, som jag förut hade hört tala till mig,
   sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig, vad som skall ske
   härefter."
 2. I detsamma kom jag i andehänryckning. Och jag fick se en tron
   vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen;
 3. och han som satt därpå var till utseendet såsom jaspissten och
   karneol. Och runt omkring tronen gick en regnbåge, som till
   utseendet var såsom en smaragd.
 4. Och jag såg tjugufyra andra troner runt omkring tronen, och på
   de tronerna sutto tjugufyra äldste, klädda i vita kläder, med
   gyllene kransar på sina huvuden.
 5. Och från tronen utgingo ljungeldar och dunder och tordön; och
   framför tronen brunno sju eldbloss, det är Guds sju andar.
 6. Framför tronen syntes ock likasom ett glashav, likt kristall;
   och runt omkring tronen stodo fyra väsenden, ett mitt för var
   sida av tronen och de voro fullsatta med ögon framtill och
   baktill.
 7. Och det första väsendet liknade ett lejon, det andra väsendet
   liknade en ung tjur, det tredje väsendet hade ett ansikte såsom
   en människa, det fjärde väsendet liknade en flygande örn.
 8. Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt
   omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och
   dag och natt sade de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är
   Herren Gud den Allsmäktige, han som var och som är och som skall
   komma."

 9. Och när väsendena hembära pris och ära och tack åt honom som
   sitter på tronen och tillbedja honom som lever i evigheternas
   evigheter,
 10. då falla de tjugufyra äldste ned inför honom som sitter på
   tronen och tillbedja honom som lever i evigheternas evigheter
   och lägga sina kransar ned inför tronen och säga;

 11. "Du, vår Herre och Gud, är värdig att mottaga pris och ära och
   makt, ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja,
   kom det till och blev skapat."         Johannes' uppenbarelse, 5 Kapitlet

          Bokrullen med de sju inseglen.

 1. Och i högra handen på honom som satt på tronen såg jag en
   bokrulle med skrift både på insidan och på utsidan och förseglad
   med sju insegel.
 2. Och jag såg en väldig ängel, och utropade med hög röst: "Vem är
   värdig att öppna bokrullen och bryta dess insegel?"
 3. Men ingen, vare sig i himmelen eller på jorden eller under
   jorden, kunde öppna bokrullen eller se, vad som stod däri.
 4. Och jag grät bittert över att ingen befanns vara värdig att
   öppna bokrullen eller se, vad som stod däri.
 5. Men en av de äldste sade till mig: "Gråt icke. Se lejonet av
   Juda stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger, så att
   han kan öppna bokrullen och och bryta dess sju insegel."

 6. Då fick jag se, att mellan tronen och de fyra väsendena och de
   äldste stod ett lamm, som såg ut, såsom hade varit slaktat. Det
   hade sju horn och sju ögon, det är Guds sju andar, vilka äro
   utsända över hela jorden.
 7. Och det trädde fram och tog bokrullen ur högra handen på honom
   som satt på tronen.

 8. Och när han tog bokrullen, föllo de fyra väsendena och de
   tjugufyra äldste ned inför Lammet; och de hade var och en sin
   harpa och hade gyllene skålar fulla med rökelse, det är de
   heligas böner.
 9. Och de sjöngo en ny sång som lydde så:
    "Du är värdig att taga bokrullen
    och att bryta dess insegel,
    ty du har blivit slaktad,
    och med ditt blod har du åt Gud köpt människor,
    av alla stammar och tungomål och folk och folkslag
 10.  och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster,
    och de skola regera på jorden"

 11. Och i min syn fick jag höra röster av många änglar runt omkring
   tronen och omkring väsendena och de äldste; och deras antal var
   tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen.
 12. Och de sade med hög röst: "Lammet som blev slaktat, är värdigt
   att mottaga makten, så ock rikedom och vishet och starkhet och
   ära och pris och lov."
 13. Och allt skapat, både i himmelen och på jorden och under jorden
   och på havet, och allt vad i dem var hörde jag säga: "Honom, som
   sitter på tronen och Lammet tillhör lovet och äran och priset
   och väldet i evigheternas evigheter."
 14. Och de fyra väsendena sade "amen", och de äldste föllo ned och
   tillbådo.         Johannes' uppenbarelse, 6 Kapitlet

          De sex första inseglen brytas.

 1. Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag
   hörde ett av de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst:
   "Kom."
 2. Då fick jag se en vit häst; och mannen, som satt på den, hade en
   båge, och en segerkrans blev honom given, och han drog ut såsom
   segrare och för att segra.

 3. Och när det bröt det andra inseglet, hörde jag det andra
   väsendet säga "Kom."
 4. Då kom en annan häst fram, en som var röd; och åt mannen, som
   satt på den, blev givet att taga friden bort från jorden, så att
   människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev
   honom givet.

 5. Och när det bröt det tredje inseglet, hörde jag det tredje
   väsendet säga "Kom." Då fick jag se en svart häst; och mannen,
   som satt på den, hade en vågskål i sin hand.
 6. Och jag hörde likasom en röst mitt ibland de fyra väsendena
   säga: "Ett mått[1] vete för en silverpenning[1] och tre mått
   korn för en silverpenning! Och oljan och vinet må du icke
   skada."

 7. Och när det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde
   väsendets röst säga: "Kom."
 8. Då fick jag se en blekgul häst; och mannen, som satt på den,
   hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem
   gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa
   med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på
   jorden.

 9. Och när det bröt det femte inseglet, såg jag under altaret de
   människors själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull
   om för det vittnesbörds skull, som de hade.
 10. Och de ropade med hög röst och sade: "Huru länge, du helige och
   sannfärdige Herre, skall du dröja att hålla dom och att utkräva
   vårt blod av jordens inbyggare?"
 11. Och åt var och en av dem gavs en vit, fotsid klädnad, och åt dem
   blev tillsagt, att de ännu en liten tid skulle giva sig till ro,
   till dess jämväl skaran av deras medtjänare och bröder, som
   skulle bliva dräpta likasom de själva, hade blivit fulltalig.

 12. Och jag såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då blev det en
   stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och
   månen blev hel och hållen såsom blod;
 13. och himmelens stjärnor föllo ned på jorden, såsom när ett
   fikonträd fäller sina omogna frukter, då det skakas av en stark
   vind.
 14. Och himmelen vek undan, såsom när en bokrulle rullas tillhopa;
   och alla berg och öar flyttades bort ifrån sin plats.
 15. Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och
   alla de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria,
   dolde sig i hålor och bland bergsklippor.
 16. Och de sade till bergen och klipporna: "Fallen över oss och
   döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för
   Lammets vrede.
 17. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?"

[1] Se Mått och Silverpenning i Ordförkl.         Johannes' uppenbarelse, 7 Kapitlet

        Guds tjänare bland Israels barns stammar
        tecknas med insegel. En stor skara ur
        alla folk står inför Guds tron och lovar
                honom.

 1. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla
   tillbaka jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa
   över jorden eller över havet eller mot något träd.
 2. Och jag såg en annan ängel träda fram ifrån öster med den
   levande Gudens signet. Och han ropade med hög röst till de fyra
   änglar, som hade fått sig givet att skada jorden och havet,
 3. och sade: "Gören icke jorden eller havet eller träden någon
   skada, förrän vi hava tecknat vår Guds tjänare med insegel på
   deras pannor."
 4. Och jag fick höra antalet av dem som voro tecknade med insegel,
   ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade av alla Israels barns
   stammar;
 5.  av Juda stam tolv tusen tecknade,
    av Rubens stam tolv tusen,
    av Gads stam tolv tusen,
 6.  av Asers stam tolv tusen,
    av Neftalims stam tolv tusen,
    av Manasses' stam tolv tusen,
 7.  av Simeons stam tolv tusen,
    av Levi stam tolv tusen,
    av Isaskars stam tolv tusen,
 8.  av Sabulons stam tolv tusen,
    av Josefs stam tolv tusen,
    av Benjamins stam tolv tusen tecknade.

 9. Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara
   ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför
   tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida
   kläder och hade palmer i sina händer.
 10. Och de ropade med hög röst och sade: "Frälsningen tillhör vår
   Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet."
 11. Och alla änglar, som stodo runt omkring tronen och omkring de
   äldste och de fyra väsendena, föllo ned på sina ansikten inför
   tronen och tillbådo Gud
 12. och sade: "Amen. Lovet och priset och visheten och tacksägelsen
   och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i
   evigheternas evigheter. Amen."

 13. Och en av de äldste tog till orda och sade till mig: "Dessa som
   äro klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka äro de, och
   varifrån hava de kommit?"
 14. Jag svarade honom: "Min herre, du vet själv det." Då sade han
   till mig: "Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen och
   som hava tagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.
 15. Därför stå de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i
   hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt
   tabernakel över dem.
 16.  'De skola icke mer hungra och icke mer törsta,
    och solens hetta skall icke träffa dem,
    ej heller eljest någon brännande hetta.
 17. Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och
   leda dem till livets vattenkällor, och 'Gud skall avtorka alla
   tårar från deras ögon'."         Johannes' uppenbarelse, 8 Kapitlet

         Det sjunde inseglet brytes. De sju
          änglar som stå inför Gud mottaga
        basuner. En annan ängel offrar rökelse.
         De fyra första änglarna stöta i sina
                basuner.

 1. Och när Lammet bröt det sjunde inseglet, uppstod i himmelen en
   tystnad, som varade vid pass en halv timme.
 2. Och jag fick se sju änglar, som stå inför Gud; åt dem gåvos sju
   basuner.
 3. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret, och han hade
   ett gyllene rökelsekar; och mycken rökelse var given åt honom,
   för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det
   gyllene altare, som stod framför tronen.
 4. Och ur ängelns hand steg röken av rökelsen med de heligas böner
   upp inför Gud.
 5. Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret
   och kastade elden ned på jorden. Då kommo tordön och dunder och
   ljungeldar och jordbävning.

 6. Och de sju änglarna, som hade de sju basunerna, gjorde sig redo
   att stöta i sina basuner.

 7. Och den förste stötte i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat
   med blod, och det kastades ned på jorden; och tredjedelen av
   jorden brändes upp, och tredjedelen av träden brändes upp, och
   allt grönt gräs brändes upp.

 8. Och den andre ängeln stötte i sin basun. Då var det, som om ett
   stort brinnande berg hade blivit kastat i havet; och tredjedelen
   av havet blev blod.
 9. Och tredjedelen av de levande varelser, som funnos i havet,
   omkom; och tredjedelen av skeppen förgicks.

 10. Och den tredje ängeln stötte i sin basun. Då föll från himmelen
   en stor stjärna, brinnande såsom ett bloss; och den föll ned
   över tredjedelen av strömmarna och över vattenkällorna.
 11. Och stjärnans namn var Malört. Och tredjedelen av vattnet blev
   bitter malört; och många människor omkommo genom vattnet, därför
   att det hade blivit så bittert.

 12. Och den fjärde ängeln stötte i sin basun. Då drabbade
   hemsökelsen tredjedelen av solen och tredjedelen av månen och
   tredjedelen av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades
   och dagen miste tredjedelen av sitt ljus, sammalunda ock natten.

 13. Sedan fick jag i min syn höra en örn, som flög fram uppe i
   himlarymden, ropa med hög röst: "Ve, ve, ve över jordens
   inbyggare, när de tre övriga änglar, som skola stöta i basun,
   låta sina basuner ljuda!"         Johannes' uppenbarelse, 9 Kapitlet

        Den femte och den sjätte ängeln stöta i
              sina basuner.

 1. Och den femte ängeln stötte i sin basun. Då såg jag en stjärna
   vara fallen från himmelen ned på jorden; och åt henne gavs
   nyckeln till avgrundens brunn.
 2. Och hon öppnade avgrundens brunn. Då steg en rök upp ur brunnen,
   lik röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av
   röken från brunnen.
 3. Och ur röken kommo gräshoppor ut över jorden; och åt dem gavs
   samma makt, som skorpionerna på jorden hava.
 4. Och dem blev tillsagt, att de icke skulle skada gräset på jorden
   eller något annat grönt eller något träd, utan allenast de
   människor, som icke hade Guds insegel på sina pannor.
 5. Och åt dem blev givet att, icke att döda dem, men att plåga dem
   i fem månader; och plågan, som de vållade, var såsom den plåga
   en skorpion åstadkommer, när den stinger en människa.
 6. På den tiden skola människorna söka döden, men icke kunna finna
   den; de skola åstunda att dö, men döden skall fly undan ifrån
   dem.

 7. Och gräshopporna tedde sig såsom hästar, rustade till strid. På
   sina huvuden hade de likasom kransar, som syntes vara av
   guld. Deras ansikten voro såsom människors ansikten.
 8. De hade hår såsom kvinnors hår, och deras tänder voro såsom
   lejons.
 9. De hade bröst, som liknade järnpansar; och rasslet av deras
   vingar var såsom vagnsrasslet, när många hästar med sina vagnar
   störta fram till strid.
 10. De hade stjärtar med gaddar, såsom skorpioner hava; och i deras
   stjärtar låg den makt de hade fått att i fem månader skada
   människorna.
 11. Till konung över sig hade de avgrundens ängel, vilkens namn på
   hebreiska är Abaddon och som på grekiska har namnet Apollyon[1].

 12. Det första ve har gått till ända; se, efter detta komma ännu två
   andra ve.

 13. Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst
   från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds
   ansikte,
 14. säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: "Lös de fyra
   änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat."
 15. Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den
   dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa
   tredjedelen av människorna.
 16. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var två gånger tio
   tusen gånger tio tusen; jag fick höra att de var så många.
 17. Och hästarna och männen, som sutto på dem, tedde sig för min syn
   på detta sätt: männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula
   pansar; och hästarna hade huvuden såsom lejon, och ur deras gap
   gick ut eld och rök och svavel.
 18. Av dessa tre plågor -- av elden och röken och svavlet, som gick
   ut ur deras gap -- dödades tredjedelen av människorna.
 19. Ty hästarnas makt låg i deras gap och i deras svansar. Deras
   svansar liknade nämligen ormar, och hade huvuden, och med dem
   var det, som de gjorde skada.

 20. Men de återstående människorna, de som icke hade blivit dödade
   genom dessa plågor, gjorde icke bättring; de vände sig icke ifrån
   belätena, som de hade gjort med egna händer, som upphörde icke
   att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och
   koppar och sten och trä, som varken kunde se eller höra eller
   gå.
 21. De gjorde icke bättring och upphörde icke med sina mordgärningar
   och trolldomskonster, sin otukt och sitt tjuveri.

[1] D. ä. fördärvaren.         Johannes' uppenbarelse, 10 Kapitlet

        Ängeln med den öppna bokrullen. De sju
               tordönen.

 1. Och jag såg en annan väldig ängel komma ned från himmelen. Han
   var klädd i en sky och hade regnbågen över sitt huvud, och han
   hans ansikte var såsom solen, och hans ben voro som eldpelare;
 2. och i sin hand hade han en öppen liten bokrulle. Och han satte
   sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden.
 3. Och han ropade med hög röst, såsom när ett lejon ryter. Och när
   han hade ropat, läto de sju tordönen höra sina röster.
 4. Och sedan de sju tordönen hade talat, tänkte jag skriva, men jag
   fick då höra en röst från himmelen säga: "Göm såsom under
   insegel, vad de sju tordönen hava talat, och skriv icke upp
   det."

 5. Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin
   högra hand upp mot himmelen
 6. och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom
   som har skapat himmelen och vad däri är och jorden och vad därpå
   är och havet och vad däri är, och sade: "Ingen tid skall mer
   givas,
 7. utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker,
   att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut
   fullbordat i enlighet med det glada budskap, som han har
   förkunnat för sina tjänare profeterna."

 8. Och den röst, som jag hade hört från himmelen, hörde jag nu åter
   tala till mig; den sade: "Gå och tag den öppna bokrulle, som
   ängeln har i sin hand, han som står på havet och på jorden."
 9. Då gick jag bort till ängeln och bad honom, att han skulle giva
   mig bokrullen. Och han sade till mig: "Tag den och ät upp den;
   den skall vålla dig bitter plåga i din buk, men i din mun skall
   den vara söt såsom honung."
 10. Då tog jag bokrullen ur ängelns hand och åt upp den; och den var
   i min mun söt såsom honung, men när jag hade ätit upp den, kände
   jag bitter plåga i min buk.
 11. Och mig blev sagt: "Du måste än ytterligare profetera om många
   folk och folkslag och tungomål och konungar.         Johannes' uppenbarelse, 11 Kapitlet

        Befallning att mäta Guds tempel. Guds
          två vittnen. Den sjunde basunen.

 1. Och ett rör, likt en mätstång, gavs åt mig, och mig blev sagt:
   "Stå upp och mät Guds tempel och altaret tillika med dem som
   tillbedja därinne.
 2. Men lämna å sido templets yttre förgård och mät den icke; ty den
   är prisgiven åt hedningarna, och de skola under fyrtiotvå
   månader förtrampa den heliga staden.
 3. Och jag skall låta mina två vittnen under ett tusen två hundra
   sextio dagar profetera, höljda i säcktyg.

 4. Dessa vittnen äro de två olivträd och de två ljusstakar som stå
   inför jordens Herre.
 5. Och om någon vill göra dem skada, så går eld ut ur deras mun och
   förtär deras ovänner; ja, om någon vill göra dem skada, så skall
   han bliva dödad på det sättet.
 6. De hava makt att tillsluta himmelen, så att intet regn faller
   under den tid de profetera; de hava ock makt över vattnet, makt
   att slå jorden med alla slags plågor, så ofta de vilja.
 7. Och när de hava till fullo framburit sitt vittnesbörd, skall
   vilddjuret, det som skall stiga upp ur avgrunden, giva sig i
   strid med dem och skall övervinna dem och döda dem.
 8. Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora
   staden, som andligen talat heter Sodom och Egypten, den stad,
   där också deras Herre blev korsfäst.
 9. Och människor av allahanda folk och stammar och tungomål och
   folkslag skola i tre och en halv dagar se deras döda kroppar
   ligga där, och de skola icke tillstädja att kropparna läggas i
   någon grav.
 10. Och jordens inbyggare skola glädjas över vad som har vederfarits
   dem och skola fröjda sig och sända varandra gåvor; ty dessa två
   profeter hade varit en plåga för jordens inbyggare."

 11. Men efter tre och en halv dagar kom livets ande från Gud in i
   dem, och de reste sig upp på sina fötter; och en stor fruktan
   föll över dem som sågo dem.
 12. Och de hörde en stark röst från himmelen, som sade till dem:
   "Kommen hit upp." Då stego de i en sky upp till himmelen i sina
   ovänners åsyn.
 13. Och i samma stund blev det en stor jordbävning, och tiondedelen
   av staden störtade samman och genom jordbävningen omkommo sju
   tusen människor; och de övriga blevo förskräckta och gåvo ära åt
   Gud i himmelen.
 14. Det andra ve har gått till ända; se, det tredje ve kommer snart.

 15. Och den sjunde ängeln stötte i sin basun. Då ljödo i himmelen
   starka röster, som sade: "Väldet över världen har blivit vår
   Herres och hans Smordes, och han skall vara konung i
   evigheternas evigheter."
 16. Och de tjugufyra äldste, som sutto på sina troner inför Gud,
   föllo ned på sina ansikten och tillbådo Gud
 17. och sade: "Vi tacka dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är
   och som var, för att du har tagit i besittning din stora makt
   och trätt fram såsom konung.
 18. Folken vredgades, men din vredes dag har nu kommit och den tid,
   då de döda skola få sin dom och då du skall löna dina tjänare
   profeterna och de heliga och dem som frukta ditt namn, både små
   och stora, och då du skall fördärva dem som fördärva jorden."

 19. Och Guds tempel i himmelen öppnades, och hans förbundsark blev
   synlig i hans tempel. Då kommo ljungeldar och dunder och tordön
   och jordbävning och starkt hagel.         Johannes' uppenbarelse, 12 Kapitlet

        Kvinnan och draken. Mikaels strid med
                draken.

 1. Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en
   kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina
   fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.
 2. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.
 3. Ännu ett tecken visade sig i himmelen: där syntes en stor röd
   drake, som hade sju huvuden, och tio horn och på sina huvuden
   sju kronor.
 4. Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor
   och kastade den ned på jorden. Och draken stod framför kvinnan,
   som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade
   fött det.
 5. Och hon födde ett barn gossebarn, som en gång skall styra alla
   folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och
   till hans tron;
 6. Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats sig beredd
   av Gud och där hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två
   hundra sextio dagar.

 7. Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig
   i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem,
 8. men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer
   någon plats för dem.
 9. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som
   kallas Djävul och Satan och som förvillar hela världen; han blev
   nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.

 10. Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: "Nu har frälsningen
   och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes; ty
   våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt
   anklagade dem inför vår Gud.
 11. De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt
   vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig
   undan döden.
 12. Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig,
   du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i
   stor vrede, eftersom han vet, att den tid han har kvar är kort."

 13. Och när draken såg, att han var nedkastad på jorden, förföljde
   han kvinnan, som hade fött gossebarnet.
 14. Men åt kvinnan gåvos den stora örnens två vingar, för att hon
   skulle flyga ut i öknen till den plats, där hon skulle få sitt
   uppehälle under en tid och tider och en halv tid, fjärran från
   ormens åsyn.
 15. Då sprutade ormen ur sitt gap vatten efter kvinnan såsom en
   ström, för att strömmen skulle bortföra henne.
 16. Men jorden kom kvinnan till hjälp; jorden öppnade sin mun och
   drack upp strömmen, som draken hade sprutat ut ur sitt gap.
 17. Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att
   föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds
   bud och hava Jesu vittnesbörd.

         Johannes' uppenbarelse, 13 Kapitlet

             De två vilddjuren.

 18. Och han ställde sig på sanden invid havet. 1. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn
   och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och sina
   huvuden hädiska namn.
 2. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade
   fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav
   det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.
 3. Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men
   dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter
   vilddjuret.
 4. Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret
   sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade "Vem är lik
   vilddjuret, och vem kan strida mot det?"
 5. Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad
   hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå
   månader.
 6. Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till
   att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i
   himmelen.
 7. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna
   dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål
   och folkslag.
 8. Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som
   icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets
   bok, det slaktade Lammets bok.
 9. Den som har öra, han höre.
 10. Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva
   bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall
   själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att ha
   ståndaktighet och tro.

 11. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två
   horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake.
 12. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet i dess
   åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja
   det första vilddjuret, det vars dödssår blivit läkt.
 13. Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i
   människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.
 14. Och genom de tecken, som det har får makt att göra i vilddjurets
   åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal
   jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var
   sårat med svärd, men åter kom till liv.
 15. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att
   vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda
   alla som icke tillbådo vilddjurets bild.
 16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga,
   både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra
   handen eller på pannan,
 17. så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som
   är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
 18. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut
   betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och
   dess tal är sex hundra sextiosex.         Johannes' uppenbarelse, 14 Kapitlet

        Lammet med de tecknade på Sions berg.
        Domsförkunnelse genom tre änglar. Löfte
          till dem som dö i Herren. De två
              skördeänglarna.

 1. Och jag fick se Lammet stå på Sions berg jämte det ett hundra
   fyrtiofyra tusen som hade dess namn och dess Faders namn skrivna
   på sina pannor.
 2. Och jag hörde ett ljud från himmelen, likt bruset av stora
   vatten och dånet av ett starkt tordön; och ljudet, som jag
   hörde, var, såsom när harpospelare spela på sina harpor.
 3. Och de sjöngo inför tronen och inför de fyra väsendena och de
   äldste, vad som tycktes vara en ny sång; och ingen kunde lära
   sig den sången utom de ett hundra fyrtiofyra tusen, som voro
   friköpta från jorden.
 4. Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro
   såsom jungfrur. Dess äro de som följa Lammet, varthelst de
   går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling
   åt Gud och Lammet.
 5. Och i deras mun har ingen lögn blivit funnen; de äro
   ostraffliga.

 6. Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden; han
   hade ett evigt evangelium, som han skulle förkunna för dem som
   bo på jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och
   folk.
 7. Och han sade med hög röst: "Frukten Gud och given honom ära; ty
   stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbedjen honom
   som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.

 8. Och ännu en annan ängel följde honom; denne sade: "Fallet,
   fallet är det stora Babylon, som har givit alla folk att dricka
   av sin otukts vredesvin."

 9. Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst:
   "Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess
   märke på sin panna eller på sin hand,
 10. så skall han och få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt
   i hans vredes kalk, obemängt; och han skall bliva plågad med eld
   och svavel i heliga änglars och i Lammets åsyn.
 11. Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheternas
   evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som
   tillbedja vilddjuret och dess bild eller som låta märka sig med
   dess namn.
 12. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som
   hålla Guds bud och bevara tron på Jesus."

 13. Och jag hörde en röst från himmelen säga: "Skriv: Saliga äro de
   döda, som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de skola få
   vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följa dem."

 14. Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en
   människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans och i
   sin hand en vass lie.

 15. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst
   till den som satt på skyn: "Låt din lie gå och inbärga skörden;
   ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen
   till skörd."
 16. Den som satt på skyn då till med sin lie på jorden, och jorden
   blev avbärgad.

 17. Och en annan ängel kom ut ur templet i himmelen, och jämväl han
   hade en vass lie.

 18. Och ännu en ängel kom fram ifrån altaret, den som hade makt över
   elden. Denne ropade med hög röst till den som hade den vassa
   lien; han sade "Låt din vassa lie gå och skär av druvklasarna
   från vinträden på jorden, ty deras druvor äro fullmogna."
 19. Och ängeln högg till med sin lie på jorden och skar av frukten
   ifrån vinträden på jorden och kastade den i Guds vredes stora
   vinpress.
 20. Och vinpressen trampade utanför staden, och blod gick ut från
   pressen och steg ända upp till betslen på hästarna på en sträcka
   av ett tusen sex hundra stadier.         Johannes' uppenbarelse, 15 Kapitlet

          De sju änglarna med de sju sista
         plågorna. Moses' och Lammets sång.

 1. Och jag såg ett annat tecken i himmelen, stort och underbart;
   sju änglar med de sju plågor, som bliva de sista, ty med dem är
   Guds vredesdom fullbordad.

 2. Och jag fick se något som såg ut såsom ett glashav, blandat med
   eld. Och jag såg dem som hade vunnit seger över vilddjuret, med
   dess bild och dess namns tal, stå vid glashavet med Guds harpor
   i sina händer.
 3. Och de sjöngo Moses', Guds tjänares sång och
   Lammets sång: de sjöngo:
    "Stora och underbara äro dina verk,
    Herre Gud, du Allsmäktige;
    rättfärdiga och rätta äro dina vägar,
    du folkens konung.
 4.  Vem skulle icke frukta dig Herre,
    och prisa ditt namn?
    Du allena är helig,
    och alla folk skola komma
    och tillbedja inför dig.
    Ty dina domar hava blivit uppenbara."

 5. Sedan såg jag, att vittnesbördets tabernakels tempel i himmelen
   öppnades.
 6. Och de sju änglarna med de sju plågorna kommo ut ur templet,
   klädda i rent, skinande linne och omgjordade kring bröstet med
   gyllene bälten.
 7. Och ett av de fyra väsendena gav de sju änglarna sju gyllene
   skålar, fulla av Guds vrede, hans som lever i evigheternas
   evigheter.
 8. Och templet blev uppfyllt av rök från Guds härlighet och från
   hans makt, och ingen kunde gå in i templet, förrän de sju
   änglarnas sju plågor hade fått sin fullbordan.         Johannes' uppenbarelse, 16 Kapitlet

          De sju änglarna utgjuta Guds sju
            vredesskålar på jorden.

 1. Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju
   änglarna: "Gån åstad och gjuten ut Guds sju vredesskålar på
   jorden."

 2. Och den förste gick åstad och göt ut sin skål på jorden. Då
   kommo onda och svåra sårnader på de människor, som buro
   vilddjurets märke och tillbådo dess bild.

 3. Och den andre göt ut sin skål i havet. Då förvandlades det till
   blod, likt blodet av en död människa, och alla levande varelser
   i havet dogo.

 4. Och den tredje göt ut sin skål i strömmarna och
   vattenkällorna. Då förvandlades dessa till blod.
 5. Och jag hörde vattnens ängel säga: "Rättfärdig är du, du som är
   och som var, du helige, som har dömt så.
 6. De hava utgjutit heliga mäns och profeters blod. Därför har ock
   du givit dem blod att dricka; det äro det värda."
 7. Och jag hörde altaret säga: "Ja, Herre Gud, du Allsmäktige,
   rätta och rättfärdiga äro dina domar."

 8. Och den fjärde göt ut sin skål över solen. Då fick denna makt
   att bränna människorna såsom med eld.
 9. Och när nu människorna blevo brända av stark hetta, hädade de
   Guds namn, hans som hade makten över dessa plågor; de gjorde
   icke bättring och gåvo honom icke ära.

 10. Och den femte ängeln göt ut sin skål över vilddjurets tron. Då
   blev dess rike förmörkat, och människorna bero sönder sina
   tungor i sin vånda.
 11. Och de hädade himmelens Gud för sin våndas och sina sårnaders
   skull; de gjorde icke bättring och upphörde icke med sina
   gärningar.

 12. Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då
   torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna
   från östern.
 13. Och ur drakens gap och vilddjurets gap och ur den falske
   profetens mun såg jag tre orena andar utgå, lika paddor.
 14. De äro nämligen onda andar, som göra tecken och som göra tecken
   och som gå ut till konungarna i hela världen för att samla dem
   till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.
 15. ("Se, jag kommer såsom en tjuv; salig är den som vakar och
   bevarar sina kläder så att han icke måste gå naken och man får
   se hans skam.")
 16. Och de församlade dem till den plats, som på hebreiska heter
   Harmagedon.

 17. Och den sjunde göt ut sin skål i luften. Då gick en stark röst
   ut från tronen i templet och sade "Det är gjort."
 18. Och nu kommo ljungeldar och dunder och tordön, och det blev en
   stor jordbävning, en jordbävning så stor, att dess like icke
   hade förekommit alltsedan människor blevo till på jorden.
 19. Och den stora staden rämnade söder i tre delar, och folkens
   städer störtade samman; och Gud kom ihåg det stora Babylon, så
   att han räckte det kalken men sin stränga vredes vin.
 20. Och alla öar flydde, och inga berg funnos mer.
 21. Och stora hagel, centnertunga, föllo ned från himmelen på
   människorna; och människorna hädade Gud för den plåga som haglen
   vållade, ty den plågan var mycket stor.         Johannes' uppenbarelse, 17 Kapitlet

         Skökan på vilddjuret. Lammets seger.

 1. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med
   mig och sade: "Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora
   skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten,
 2. hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens
   otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna."

 3. Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en
   kvinna, som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat
   med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn.
 4. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld
   och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene
   kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.
 5. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse:
   "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till
   styggelserna på jorden."
 6. Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu
   vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg
   henne.

 7. Och ängeln sade till mig: "Varför förundrar du dig? Jag skall
   säga dig hemligheten om kvinnan och om vilddjuret, som bär henne
   och som har de sju huvudena och de tio hornen.
 8. Vilddjuret, som du har sett, det har varit och är icke mer; men
   det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i
   fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från
   världens begynnelse äro skrivna i livets bok, skola förundra
   sig, när de få se vilddjuret, som har varit och icke mer är, men
   dock skall komma. --
 9. Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju huvudena
   äro sju berg, som kvinnan tronar på. De äro ock sju konungar;
 10. fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu icke
   kommit, och när han kommer skall han bliva kvar en liten tid.
 11. Och vilddjuret, som har varit och icke mer är, det är självt den
   åttonde och dock en av de sju, och det går i fördärvet.
 12. Och de tio horn, som du har sett, de äro tio konungar, som ännu
   icke hava kommit till konungavälde, men som för en kort tid,
   tillika med vilddjuret, få makt såsom konungar.
 13. Dessa hava ett och samma sinne, och de giva sin makt och
   myndighet åt vilddjuret.
 14. De skola giva sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de
   kallade och utvalda och trogna, som följa det, skall övervinna
   dem, ty Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung."

 15. Och han sade ytterligare till mig: "Vattnen, som du har sett,
   där varest skökan tronar, äro folk och människoskaror och
   folkslag och tungomål.
 16. Och de tio horn, som du har sett, och vilddjuret, de skola hata
   skökan och göra henne utblottad och naken och skola äta hennes
   kött och bränna upp henne i eld.
 17. Ty Gud har ingivit dem i hjärtat, att de skola utföra vad han
   har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne
   och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds
   utsagor hava fullbordats.
 18. Och kvinnan, som du har sett, är den stora staden, som har
   konungsligt välde över jordens konungar."         Johannes' uppenbarelse, 18 Kapitlet

              Babylons fall.

 1. Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han
   hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.
 2. Och han ropade med stark röst och sade:

   "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning
   för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett
   tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.
 3. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna
   på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden
   hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust."

 4. Och jag hörde en annan röst i himmelen säga:
   "Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder
   delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.
 5. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har
   kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.
 6. Vedergällen henne, vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt
   igen för hennes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk,
   vari hon har iskänkt.
 7. Så mycken ära och vällust, som hon har berett sig, så mycken
   pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt
   hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom
   änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg',
 8. därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne:
   död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty
   stark är Herren Gud, han som har dömt henne.

 9. Och jordens konungar, som hava bedrivit otukt och levat i
   vällust med henne, skola gråta och jämra sig över henne, när de
   se röken av hennes brand.
 10. De skola stå långt ifrån av förfäran över hennes pina och skola
   säga: 'Ve, ve dig, Babylon, du stora stad, du starka stad!
   Plötsligt har nu din dom kommit.'

 11. Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen
   mer köper de varor som de frakta:
 12. guld och silver, ädla stenar och pärlor, fint linne och purpur,
   siden och scharlakan, allt slags välluktande trä, alla slags
   arbeten av elfenben och dyrbaraste trä, av koppar och järn och
   marmor,
 13. därtill kanel och kostbar salva, rökverk, smörjelse och
   välluktande harts, vin och olja, fint mjöl och vete, fäkreatur
   och får, hästar och vagnar, livegna och trälar.
 14. De frukter, som din själ hade begär till, hava försvunnit ifrån
   dig; allt vad kräsligt och präktigt du hade har gått förlorat
   för dig och skall aldrig mer bliva funnet.
 15. De som handlade med sådant, de som skaffade sig rikedom genom
   henne, de skola stå långt ifrån av förfäran över hennes pina; de
   skola gråta och sörja
 16. och skola säga: 'Ve, ve dig, du stora stad, du som var klädd i
   fint linne och purpur och scharlakan, du som glänste av guld och
   ädla stenar och pärlor!
 17. I ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förödd.'

   Och alla skeppare och alla kustfarare och sjömän och alla andra
   som hava fått sitt arbete på havet stå långt ifrån;
 18. och när de ser röken av hennes brand, ropa de och säga: 'Var
   fanns den stora stadens like?'
 19. Och de strö stoft på sina huvuden och ropa under gråt och sorg
   och säga: 'Ve, ve dig, du stora stad, genom vars skatter alla de
   därinne, som hade skepp på havet, blevo rika! I ett ögonblick
   har den nu blivit förödd.

 20. Gläd dig över vad som har vederfarits henne, du himmel och I
   helige och I apostlar och profeter, då nu Gud har hållit dom
   över henne och utkrävt vedergällning för eder!"

 21. Och en väldig ängel tog upp en sten, lik en stor kvarnsten, och
   kastade den i havet och sade: "Så skall Babylon, den stora
   staden, med fart störtas ned och aldrig mer bliva funnen.
 22. Av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare
   skall aldrig mer något ljud bliva hört i dig; aldrig mer skall
   någon konstförfaren man av något slags yrke finnas i dig;
   bullret av en kvarn skall aldrig mer höras i dig;
 23. en lampas sken skall aldrig mer lysa i dig; rop för brudgum och
   brud skall aldrig mer höras i dig -- du vars köpmän voro stormän
   på jorden, du, genom vars trolldom alla folk blevo förvillade
 24. och i vilken man såg profeter och heliga mäns blod, ja, alla de
   människors blod, som hade blivit slaktade på jorden."         Johannes' uppenbarelse, 19 Kapitlet

        Himlaskaran lovar Gud vid Babylons fall
         och vid Lammets bröllop. Kristus
            strider mot vilddjuret.

 1. Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i
   himmelen, som sade "Halleluja! Frälsningen och äran och makten
   tillhöra vår Gud.
 2. Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora
   skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har
   utkrävt sina tjänares blod av hennes hand."
 3. Och åter sade de: "Halleluja!" Och röken från henne stiger upp i
   evigheternas evigheter!
 4. Och de tjugufyra äldste och de fyra väsendena föllo ned och
   tillbådo Gud, som satt på tronen; de sade: "Amen! Halleluja!"

 5. Och från tronen utgick en röst, som sade: "Loven vår Gud, alla I
   hans tjänare, I som frukten honom, både små och stora."
 6. Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av
   stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: "Halleluja!
   Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom
   konung.
 7. Låtom oss glädjas och fröjda oss och giva honom äran; ty tiden
   är inne för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo.
 8. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne,
   skinande och rent." Det fina linnet är de heligas rättfärdighet.

 9. Och han sade till mig: "Skriv: Saliga äro de som äro bjudna till
   Lammets bröllopsmåltid." Ytterligare sade han till mig: "Dessa
   ord äro sanna Guds ord."
 10. Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men
   han sade till mig: "Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina
   bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du
   tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande."

 11. Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och
   mannen, som satt på den, heter "Trofast och sannfärdig", och han
   dömer och strider i rättfärdighet.
 12. Hans ögon voro såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många
   kronor och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han
   själv.
 13. Och han var klädd i en mantel, som var doppad i blod; och det
   namn han fått är "Guds Ord".
 14. Och honom följde på vita hästar de himmelska härskarorna, klädda
   i fint linne, vitt och rent.
 15. Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå
   folken. Och han skall styra dem med järnspira; och han trampar
   Guds den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.
 16. Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet:
   "Konungarnas konung och herrarnas herre."

 17. Och jag såg en ängel stå i solen, och denne ropade med hög röst
   och sade till alla fåglar, som flögo fram uppe i himlarymden:
   "Kommen hit, församlen eder till Guds stora gästabud
 18. för att äta kött av konungar och krigsöverstar och hjältar, kött
   av hästar och deras ryttare, ja, kött av alla, både fria och
   trälar, både små och stora."

 19. Och jag såg vilddjuret och konungarna på jorden med sina
   härskaror, samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt
   på hästen och mot hans härskara.
 20. Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten,
   som i dess åsyn hade gjort de tecken, med vilka han hade
   förvillat dem som hade tillbett dess bild. Båda blevo de levande
   kastade i eldsjön, som brann med svavel.
 21. Och de andra voro dräpta med ryttarens svärd, den som utgick
   från hans mun; och alla fåglar blevo mättade av deras kött.         Johannes' uppenbarelse, 20 Kapitlet

        Satan fängslad. Den första uppståndelsen
        och det tusenåriga riket. Satan åter
          lös. Den slutliga världsdomen.

 1. Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln
   till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand.
 2. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan,
   och fängslade honom för tusen år
 3. och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett
   insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla
   folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall
   han åter komma lös för en liten tid.

 4. Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de, åt
   vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar,
   som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords
   skull och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild och
   icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer;
   dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen
   år.
 5. (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade
   gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.
 6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen;
   över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds
   och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.

 7. Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös
   ur sitt fängelse.
 8. Han skall då gå ut för att förvilla de folk, som bo vid jordens
   fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande
   striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet.
 9. Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas
   läger och "den älskade staden"; men eld faller ned från himmelen
   och förtär dem.
 10. Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av
   eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade
   blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i
   evigheternas evigheter.

 11. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för
   hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen
   för dem.
 12. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och
   böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten;
   det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina
   gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.
 13. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och
   dödsriket gåvo igen de döda, som voro i dem; och dessa blev
   dömda, var och en efter sina gärningar.
 14. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön;
   detta, den brinnande sjön, är den andra döden.
 15. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad
   i den brinnande sjön.         Johannes' uppenbarelse, 21 Kapitlet

         En ny himmel och en ny jord. Det nya
            Jerusalems härlighet.

 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen
   och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer.
 2. Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned
   från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud, som är
   prydd för sin brudgum.
 3. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds
   tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och
   de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem
 4. och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall
   icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga
   skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget."

 5. Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."
   Ytterligare sade han: "Skriv: ty dessa ord äro visa och sanna."
 6. Han sade vidare till mig: "Det är gjort. Jag är A och O[1],
   begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att
   dricka för intet ur källan med livets vatten.
 7. Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag
   skall vara hans Gud, och han skall vara min son.
 8. Men de fega och de otrogna och de som hava gjort, vad
   styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och
   trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del
   i den sjö, som brinner med eld och svavel; detta är den andra
   döden.

 9. Och en av de sju änglarna med de sju skålar, som voro fulla med
   de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade: "Kom
   hit så skall jag visa dig bruden, Lammets hustru."
 10. Och han förde mig i anden åstad upp på ett stort och högt berg
   och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ned från
   himmelen, från Gud,
 11. med Guds härlighet. Den glänste likt den dyrbaraste ädelsten,
   den var som kristallklar jaspis.
 12. Den hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna
   stodo tolv änglar, och över portarna voro skrivna namn: namnen
   på Israels barns tolv stammar.
 13. I öster voro tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar
   och i väster tre portar.
 14. Och stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stodo tolv
   namn: namnen på Lammets tolv apostlar.

 15. Och han som talade till mig hade en gyllene mätstång för att
   därmed mäta staden och dess portar och dess mur.
 16. Och staden utgjorde en fyrkant, och dess längd var lika stor som
   dess bredd. Och med stången mätte han staden: dess mått var tolv
   tusen stadier, dess längd och bredd och höjd voro lika.
 17. Och han mätte dess mur: den var ett hundra fyrtiofyra alnar
   efter människors mått, som ock är änglars.

 18. Och stadsmuren var byggd av jaspis, men staden själv var av rent
   guld, likt rent glas.
 19. Stadsmurens grundstenar voro skönt lagda och utgjordes av alla
   slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den
   andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd,
 20. den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en
   krysolit, den åttonde den beryll, den nionde en topas, den
   tionde en krysopras, den elfte en hyacint, den tolfte en
   ametist.
 21. Och de tolv portarna utgjordes av tolv pärlor; var särskild port
   utgjordes av en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld,
   likt genomskinligt glas.

 22. Och jag såg i den intet tempel, ty Herren Gud, den Allsmäktige,
   är dess tempel, han och Lammet.
 23. Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty
   Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet.

 24. Och folken skola vandra i dess ljus, och jordens konungar föra
   ditin, vad härligt de hava.
 25. Dess portar skola aldrig stängas om dagen -- natt skall icke
   finnas där
 26. och vad härligt och dyrbart folken hava skall man föra ditin.
 27. Men intet orent skall någonsin komma ditin, och ingen som gör,
   vad styggeligt är och lögn, utan allenast de som äro skrivna
   i livets bok, Lammets bok.

[1] Se A och O i Ordförkl.         Johannes' uppenbarelse, 22 Kapitlet

        Ytterligare om det nya Jerusalem. Den
        profetiska synens sanning. Jesu snara
        tillkommelse. Slutord och slutönskan.

 1. Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den
   gick ut från Guds och Lammets tron
 2. och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om
   strömmen stodo livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt
   var månad; och träden tjänade till läkedom för folken.
 3. Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron
   skall stå där inne, och hans tjänare skall tjäna honom
 4. och skola se hans ansikte; och hans namn skall stå tecknat på
   deras pannor.
 5. Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas
   ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem,
   och de skola regera i evigheternas evigheter.

 6. Och han sade till mig: "Dessa ord äro vissa och sanna; och
   Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa
   sina tjänare, vad som snart skall ske.
 7. Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara på de
   profetians ord, som stå i denna bok."

 8. Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag
   hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför
   ängelns fötter, hans som visade mig detta.
 9. Men han sade till mig: "Gör icke så. Jag är din medtjänare och
   dina bröders, profeternas, och deras som taga vara på denna boks
   ord. Gud skall du tillbedja."

 10. Och han sade till mig: "Göm icke under något insegel de
   profetians ord, som stå i denna bok, ty tiden är nära.
 11. Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet
   och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig,
   han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att
   helga sig.
 12. Se, jag kommer snart och har med mig min lön för att vedergälla
   var och en efter som hans gärningar äro.
 13. Jag är A och O[1], den förste och den siste, begynnelsen och
   änden.
 14. Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av
   livets träd och att gå in i staden genom dess portar.
 15. Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare
   och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste
   alla stanna utanför."

 16. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna
   om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen
   av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.
 17. Och Anden och bruden säga: "Kom." Och den som hör det, han säge
   "Kom." Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage
   livets vatten för intet.

 18. För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok,
   betygar jag detta: "Om någon lägger något till dem, så skall Gud
   på honom lägga de plågor, om vilka är skrivet i denna bok.
 19. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna
   profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets
   träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok."

 20. Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen. Kom
   Herre Jesus!

 21. Herren Jesu nåd vare med alla.

[1] Se A och O i Ordförkl.